Tài liệu Chu de tuan 1( nuoc)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 82 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò tuÇn 1: Níc I/ Môc tiªu: 1/Ph¸t triÓn thÓ chÊt: - TrÎ ®îc tho¶ m·n nhu cÇu vËn ®éng gióp c¬ thÓ ph¸t triÓn c©n ®èi hµi hoµ - TrÎ thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c h« hÊp, tay, ch©n, lng, bông vµ c¸c BT thÓ dôc mét c¸ch thuÇn thôc, nhÞp nhµng, uyÓn chuyÓn - C¸c vËn ®éng c¬ b¶n thµnh th¹o, ®óng kü thuËt - Cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh th©n thÓ sau khi ho¹t ®éng víi thiªn nhiªn 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: - TrÎ cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ c¸c hiÖn tîng thêi tiÕt, mïa, kh«ng gian vµ thêi gian. BiÕt ¶nh hëng cña chóng ®èi víi conm ngêi - TrÎ cã kh¶ n¨ng ph¸n ®o¸n, ph©n biÖt, ®o vµ diÔn ®¹t kÕt qu¶ ®o - H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë trÎ tÝnh tß mß, ham hiÓu biÕt, tÝch cùc t×m tßi, kh¸m ph¸ vÒ c¸c hiÖn tîng thiªn nhiªn - Ph¸t triÓn t duy s¸ng t¹o, kh¶ n¨ng chó ý ghi nhí. - TrÎ cã th¸i ®ä ®óng ®èi víi viÖc b¶o vÖ m«i trêng vµ c¸c nguån níc ¸nh s¸ng. BiÕt c¸ch ¨n mÆc vµ sinh ho¹t phï hîp víi thêi tiÕt, ®¶m b¶o vÖ sinh 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: - TrÎ biÕt trao ®æi, nãi lªn nh÷ng hiÓu biÕt, thÓ hiÖn nhu cÇu suy nghÜ cña b¶n th©n, nghe vµ hiÓu néi dung ngêi kh¸c nãi - Ghi nhí vµ biÕt c¸ch sö dông ng«n ng÷ quen thuéc cña t¸c phÈm v¨n häc vµo trong trß ch¬i, giao tiÕp phï hîp víi hoµn c¶nh, thÝch b¾t tríc vµ sö dông ng«n ng÷ ®Ó m« t¶, ®Æt gi¶ thuyÕt, gîi nhí 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: - TrÎ biÕt hiÖn c¶m xóc kh¸c nhau phï hîp khi nghe , xem t¸c phÈm nghÖ thuËt - C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp cña c¸c con vËt díi níc trong cuéc sèng vµ nghÖ thuËt - BiÕt h¸t ®óng nh¹c BH, thÓ hiÖn ®îc t×nh c¶m cña BH, vËn ®éng nhÞp nhµng, høng thó nghe h¸t c¸c BH nãi vÒ níc - BiÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm vÒ níc , ph¸t triÓn kh¶ n¨ng tëng tîng s¸ng t¹o trong c¶m nhËn vÒ vÎ ®Ñp cña nguån níc thÓ hiÖn trªn t¸c phÈm nghÖ thuËt 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: - TrÎ m¹nh d¹n tù tin tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cïng c¸c b¹n. TÝch cùc t×m tßi, kh¸m ph¸ vÒ c¸c hiÖn tîng tù nhiªn, phèi hîp nhÞp nhµng cïng c¸c b¹n trong c¸c ho¹t ®éng. BiÕt chia sÎ nh÷ng ®iÒu trÎ c¶m nhËn ®îc tõ thÕ giíi tù nhiªn víi mäi ngêi II/ ChuÈn bÞ: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i vµo ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc ch¬i cho c¶ chñ ®Ò III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò, gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc, g¾n tranh trang trÝ chñ ®Ò - Cho trÎ xem b¨ng h×nh vÒ chñ ®Ò, phim ho¹t h×nh... - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: Thæi n¬ bay... - Tay: Tay ®a ra tríc gËp vµo ngùc - Ch©n: Bíc khuþu 1 ch©n ra phÝa tríc ch©n sau th¼ng - Bông lên: §øng cói gËp ngêi tay ch¹m ngãn ch©n - BËt: T¸ch khÐp ch©n - Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c Bµi tËp kÕt hîp: TËp vâ 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Gãc ph©n vai Gãc t¹o h×nh Gãc ©m nh¹c Gãc x©y dùng Gãc s¸ch Gãc khoa häc, to¸n Gãc thiªn nhiªn Néi dung Ch¬i nÊu ¨n, chÕ biÕn níc gi¶i kh¸t, cöa hµng b¸n níc m¾m... VÏ t« mµu, in c¾t d¸n c¸c nguån níc hµng ngµy, c¸c PTGT trªn níc, thÓ thao níc, c¸c con vËt sèng díi níc TrÎ biÓu diÔn c¸c BH vÒ chñ ®Ò, ch¬i víi dông cô ©m nh¹c X©y dùng ao c¸ B¸c Hå, XD bÓ b¬i, th¸p níc, c«ng viªn níc... Yªu cÇu ChuÈn bÞ PP tiÕn hµnh TrÎ biÕt nhËp vai §å dïng ( c¸c - Quan s¸t ch¬i, thÓ hiÖn lo¹i ®å ch¬i) - §µm tho¹i hµnh ®éng vai m×nh ®ãng Xem s¸ch tranh, lµm album vÒ c¸c lo¹i chim, nhËn d¹ng ch÷ c¸i t« mµu ch÷ c¸i cã trong tªn con vËt Lµm thÝ nghiÖm vËt ch×m næi, ®ong ®o níc vµo c¸c lo¹i chai… Ch¨m sãc c©y, con vËt trong gãc thiªn nhiªn TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®· häc ®Ó t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp GiÊy mµu, hå d¸n, ®Êt nÆn, bót mµu, giÊy tr¾ng… - Híng dÉn - Quan s¸t - §éng viªn trÎ TrÎ biÕt h¸t, móa, §å dïng, dông kÓ truyÖn vµ biÓu cô ©m nh¹c diÔn c¸c BH vÒ chñ ®Ò - Quan s¸t - §éng viªn trÎ TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cã bè côc hîp lý, l¾p ghÐp c¸c lo¹i bÓ, ao th¶ c¸… Hµng rµo, c©y xanh, hoa, g¹ch, khèi gç, ®å dïng l¾p ghÐp, vá ngao, th¹ch, ®Êt nÆn… - Quan s¸t - Híng dÉn - §éng viªn trÎ TrÎ biÕt lËt gië trang s¸ch, ®äc theo tranh, biÕt lµm s¸ch tranh vÒ c¸c lo¹i chim Tranh truyÖn, quyÓn album, tranh cã h×nh ¶nh, kÐo, hå d¸n… - Quan s¸t - Híng dÉn - TrÎ biÕt dïng - C¸c lo¹i chai - Quan s¸t mét ®¬n vÞ ®o ®Ó lä... - Trß truyÖn ®ong ®o níc vµo chai lä… TrÎ sö dông kü §å dïng lµm v- - Quan s¸t n¨ng lao ®éng ên, thøc ¨n cho - Híng dÉn nhá ®Ó ch¨m sãc con vËt… c©y vµ c¸c con vËt KÕ ho¹ch ngµy I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: Thø 2 ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 2011 H§C: V¨n häc: TruyÖn : Giät níc tÝ xÝu H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhí tªn truyÖn, hiÓu néi dung c©u truyÖn, ghi nhí ®îc tr×nh tù diÔn biÕn truyÖn b/ Kü n¨ng: TrÎ tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c, râ rµng c/ Th¸i ®é: TrÎ biÕt ®¸nh gi¸ tÝnh c¸ch c¸c nh©n vËt trong truyÖn, qua ®ã GD trÎ ®øc tÝnh khiªm tèn, ®oµn kÕt th©n ¸i víi mäi ngêi 2/ ChuÈn bÞ: Tranh truyÖn minh ho¹ HÖ thèng c©u hái, sa bµn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn - Cho trÎ h¸t “ Con chim non” ®Þnh tæ chøc - Trong BH nãi vÒ con vËt g×? C« dÉn d¾t giíi thiÖu c©u truyÖn: NghÖ sÜ rõng xanh §2: C« kÓ KÓ lÇn 1: KÕt hîp cho trÎ xem tranh c©u truyÖn KÓ lÇn 2: KÕt hîp chØ b»ng sa bµn C« gi¶ng néi dung cho trÎ kÕt hîp chØ minh ho¹ b»ng tranh. H§3: Gi¶ng C©u truyÖn kÓ vÒ 3 con vËt: c«ng, gi¶i néi chim ho¹ mi, thá. C¶ 3 thêng kÕt hîp dung, kÓ cïng nhau ®i biÓu diÔn v¨n nghÖ, c«ng trÝch dÉn móa dÎo ®Ñp, ho¹ mi h¸t rÊt hay cßn thá th× ®Öm ®µn. Nhng råi mét h«m c¸c b¹n kh«ng muèn ®i biÓu diÔn cïng nhau n÷a, c«ng tù cho m×nh lµ nghÖ sÜ móa dÎo, kh«ng cÇn ®Õn giäng h¸t vµ tiÕng ®µn cña ho¹ mi vµ thá n÷a. Ho¹ mi còng cho r»ng giäng h¸t cña m×nh hay kh«ng cÇn c«ng vµ thá phô ho¹ n÷a. Thá th× b¶o r»ng m×nh còng kh«ng cÇn nhê ®Õn c«ng vµ ho¹ mi n÷a. Nh©n ngµy héi ®Õn c¸c b¹n thi nhau lªn træ tµi nhng kh«ng ®îc c¸c b¹n cæ vò nhiÖt t×nh n÷a v× biÓu diÔn mét m×nh rÊt nhµm ch¸n. Tõ ®ã 3 b¹n l¹i cïng nhau kÕt hîp ®i biÓu diÔn. H§4: §µm - C« kÓ cho c¸c con nghe c©u truyÖn tho¹i g×? - Trong c©u truyÖn kÓ vÒ nh÷ng con vËt nµo? Nh÷ng con vËt ®ã sèng ë ®©u? - Mçi b¹n cã mét n¨ng khiÕu riªng, ®ã lµ nh÷ng n¨ng khiÕu g×? - C«ng ®· chª thá vµ ho¹ mi ntn? - Ho¹ mi vµ thá nãi l¹i ntn? - Mét h«m ®Õn ngµy héi, c¶ 3 b¹n lÇn lît lªn s©n khÊu biÓu diÔn nhng mäi ngêi ®· tá th¸i ®é ntn? - Cuèi cïng c«ng, thá, chim ®· nhËn ra ®iÒu g×? GD trÎ ph¶i biÕt khiªm tèn, cã tinh thÇn ®oµn kÕt t¬ng th©n t¬ng ¸i cïng Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t - TrÎ kÓ - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c« nhau hoµn thµnh tèt mäi c«ng viÖc... H§5 - C« kÓ tãm t¾t c©u truyÖn cho trÎ C« kÓ tãm nghe t¾t c©u - TrÎ l¾ng nghe truyÖn II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C¶nh bÇu trêi M§: TrÎ biÕt ®îc quang c¶nh trªn bÇu trêi t¹i thêi ®iÓm trong ngµy §T: - C¸c con nh×n xem bÇu trêi ngµy h«m nay ntn? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña nh÷ng ®¸m m©y tr«i ntn? - Trªn bÇu trêi cßn cã g× n÷a? - Thêi tiÕt ngµy h«m nay ntn? GD trÎ biÕt tù ch¨m sãc søc khoÎ cña b¶n th©n 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: B¾t tríc t¹o d¸ng 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD ao c¸ B¸c Hå 2/ Ph©n vai: B¸n hµng níc m¾m, c¸c lo¹i qu¶, chÕ biÕn níc gi¶i kh¸t 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu biÓn , c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn s«ng níc 4/ Gãc s¸ch: Xem s¸ch tranh, kÓ truyÖn theo tranh IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ nhËn biÕt c¸c ch÷ c¸i ®· häc - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Thø 3 ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: LQCC: s, x H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng ©m cña ch÷ s, x b/ Kü n¨ng: - TrÎ nhËn biÕt PB ®óng mÆt ch÷ c¸i - RÌn kü n¨ng ph¸t ©m cho trÎ c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng 2/ ChuÈn bÞ: - Tranh dßng suèi, giät níc tÝ xÝu - ThÎ ch÷ c¸i rêi ®Ó ghÐp tõ - ThÎ ch÷ to - §µn - C¸c nÐt ch÷ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: D¹y ch÷ c¸i H§3: Trß ch¬i H§4: KÕt thóc - T¹o t×nh huèng cho trÎ h¸t: cho t«i ®i lµm ma víi. Trß truyÖn víi trÎ vÒ nguån níc - Cho trÎ QS tranh “ dßng suèi” + Tranh vÏ g× ®©y? + Cho trÎ ®äc tõ díi tranh + Cho 1 trÎ ghÐp ch÷ gièng tõ díi tranh, hái trÎ tõ cã mÊy ch÷ c¸i + Cho trÎ chän nh÷ng ch÷ c¸i ®· häc + C« giíi thiÖu ch÷ “s” - Cho trÎ ®äc ch÷ - Giíi thiÖu ch÷ viÕt thêng - T¬ng tù c« dÉn d¾t cho trÎ QS tranh “ giät níc tÝ xÝu” TiÕn hµnh t¬ng tù nh trªn ®Ó giíi thiÖu ch÷ x * TC1: T¹o h×nh ch÷ c¸i * TC2: G¹ch ch©n ch÷ c¸i s, x trong BT * TC3: Thi xem ai nhanh Mçi trÎ 1 ch÷ c¸i s, x h¸t vµ ®i xung quanh líp khi nghe tÝn hiÖu ph¶i ch¹y nhanh vÒ ®óng vÞ trÝ l¸ sen hoÆc l¸ xanh C« nhËn xÐt khuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ - TrÎ tr¶ lêi c©u hái - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ ®äc tõ - 1 trÎ ghÐp ch÷ - TrÎ chän ch÷ c¸i ®· häc - TrÎ QS - TrÎ ®äc ch÷ - TrÎ dïng sîi d©y len t¹o thµnh ch÷ c¸i - TrÎ ch¬i TC TiÕt 2: H§C: ThÓ dôc : TrÌo lªn xuèng ghÕ H§KH: ¢m nh¹c, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt kü thuËt trÌo lªn xuèng ghÕ, 1 tay vÞn thµnh ghÕ, 1 tay cÇm ghÕ lÇn lît ®a ch©n trÌo lªn ghÕ ch©n kia trÌo xuèng ghÕ b/ Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng m¹nh d¹n, khÐo lÐo c/ Th¸i ®é: Høng thó tham gia ho¹t ®éng, cã ý thøc rÌn luyÖn thÓ dôc thÓ thao 2/ ChuÈn bÞ: - S©n tËp s¹ch sÏ, GhÕ cho trÎ thùc hiÖn - 10 tói c¸t 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: Khëi ®éng H§2: Träng ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - T¹o t×nh huèng cho trÎ thi thÓ - TrÎ khëi ®éng thao víi sù tham gia cña 3 ®éi: m©y tr¾ng, n¾ng mai, chÞ giã - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i c¸c kiÓu vÒ ®éi h×nh 4 hµng tËp BT ph¸t triÓn chung * Bµi tËp ph¸t triÓn chung: - Tay: tay ngang gËp vµo vai - TrÎ tËp ®éng t¸c - Ch©n: Ngåi xæm ®øng lªn liªn tôc - Bông lên : nghiªng lên - BËt: T¸ch chôm H§3: Håi tÜnh * VËn ®éng c¬ b¶n: - C« giíi thiÖu tªn BT , tËp mÉu + LÇn 1: Kh«ng PT + LÇn 2+3: Ph©n tÝch kü thuËt: - Gäi 1 b¹n tËp , cho c¶ líp nhËn xÐt - LÇn lît cho 2 trÎ tËp cho ®Õn hÕt ( c« söa sai cho trÎ) Cñng cè BT cho trÎ : gäi 1trÎ lªn tËp * Tæ chøc cho trÎ ch¬i TC “ Ai nÐm xa nhÊt” - Cho tõng nhãm lªn ch¬i - Cho trÎ ®i nhÑ nhµng theo BH “ Em tËp thÓ thao” KÕt thóc c« nhËn xÐt tuyªn d¬ng nh÷ng thµnh tÝch tèt cña nh÷ng trÎ trong líp ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ … - TrÎ l¾ng nghe quan s¸t c« tËp - 1 trÎ tËp, c¶ líp nhËn xÐt - TrÎ lÇn lît tËp - TrÎ ch¬i TC - Nhãm 5,6 trÎ ch¬i - TrÎ ®i nhÑ nhµng II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C¶nh bÇu trêi M§: TrÎ biÕt ®îc quang c¶nh trªn bÇu trêi t¹i thêi ®iÓm trong ngµy §T: - C¸c con nh×n xem bÇu trêi ngµy h«m nay ntn? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña nh÷ng ®¸m m©y tr«i ntn? - Trªn bÇu trêi cßn cã g× n÷a? - Thêi tiÕt ngµy h«m nay ntn? GD trÎ biÕt tù ch¨m sãc søc khoÎ cña b¶n th©n 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: B¾t tríc t¹o d¸ng 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD ao c¸ B¸c Hå 2/ Ph©n vai: B¸n hµng níc m¾m, c¸c lo¹i qu¶, chÕ biÕn níc gi¶i kh¸t 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu biÓn , c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn s«ng níc 4/ Gãc s¸ch: Xem s¸ch tranh, kÓ truyÖn theo tranh IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ nhËn biÕt c¸c ch÷ c¸i ®· häc - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Thø 4 ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: ¢m nh¹c: - H¸t vËn ®éng “ Cho t«i ®i lµm m a víi ” - Nghe h¸t : Ma r¬i - TC: Ai nhanh nhÊt H§KH: To¸n, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ h¸t thuéc lêi ®óng nh¹c BH, kÕt hîp thÓ hiÖn sù vËn ®éng cña c¬ thÓ nhÞp nhµng theo sù vui nhén cña BH - Chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - Høng thó ch¬i TC b/ Kü n¨ng: - TrÎ h¸t ®óng nh¹c, vËn ®éng nhÞp nhµng BH - Ch¬i ®óng luËt ch¬i c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Qua H§ trÎ biÕt quý träng níc, GD trÎ biÕt tiÕt kiÖm níc... 2/ ChuÈn bÞ: - §µn, ®å dïng ©m nh¹c, ph¸ch tre, s¾c x« , bé gâ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn ®Þnh - Cho trÎ ch¬i TC “Trêi n¾ng, trêi mtæ chøc a” - T¹o t×nh huèng giíi thiÖu trÎ l¾ng nghe BH - BËt nh¹c lÇn1 - Cho trÎ nãi xem ®ã lµ BH g×? - Giai ®iÖu BH ntn? - Cho trÎ suy nghÜ c¸ch vËn ®éng H§2: D¹y vËn cho BH ®éng - C« ®a ra ý tëng móa minh ho¹ BH - C« thùc hiÖn mÉu 1 lÇn - Cho c¶ líp thùc hiÖn cïng c« - C¶ líp thùc hiÖn cïng c« lÇn 2 - Cho vßng trßn nhá thùc hiÖn - Cho vßng trßn to thùc hiÖn - Cho trÎ nãi ý tëng cña trÎ - Cho trÎ thùc hiÖn theo ý tëng cña c¸c b¹n - Gîi ý trÎ sö dông dông cô ©m nh¹c ®Ó gâ ®Öm - BËt nh¹c - Giíi thiÖu nhãm nh¹c m©y tr¾ng biÓu diÔn - Nhãm n¾ng mai biÓu diÔn - Cho nhãm 5 trÎ biÓu diÔn - Cho c¸ nh©n móa - Gîi ý trÎ cÊt ®å dïng ©m nh¹c - C« giíi thiÖu h¸t trÎ nghe BH: “ H§3: Nghe Ma r¬i ” h¸t L1: H¸t + cö chØ ®iÖu bé L2: Cho trÎ nghe b¨ng ®µi h¸t L3: H¸t + cö chØ ®iÖu bé - C« giíi thiÖu TC: “ Ai nhanh nhÊt H§4: Trß ch¬i ” - C« giíi thiÖu TC, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, cho trÎ ch¬i Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ h¸t - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ héi ý - C¶ líp h¸t - TrÎ h¸t móa BH, §H vßng trßn - C¶ líp thùc hiÖn - Vßng trßn nhá móa - Vßng trßn to h¸t móa - 3 trÎ nãi ý tëng cña m×nh - TrÎ thùc hiÖn - TrÎ h¸t vµ lÊy ®å dïng ©m nh¹c chuyÓn §H 4 hµng däc - 2 hµng gâ ®Öm - 2 hµng gâ ®Öm - 5 trÎ thÓ hiÖn - TrÎ l¾ng nghe hëng øng vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - TrÎ ch¬i TC II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: M©y M§: TrÎ biÕt nhËn xÐt vÒ nh÷ng ®¸m m©y tr«i §T: - C¸c con nh×n xem bÇu trêi ngµy h«m nay cã g× ? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña nh÷ng ®¸m m©y tr«i ntn? - Nã gièng nh÷ng h×nh g×? GD trÎ vÒ nguån gèc cña nh÷ng ®¸m m©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Bong bãng xµ phßng 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD ao c¸ B¸c Hå 2/ Ph©n vai: B¸n hµng níc m¾m, c¸c lo¹i qu¶, chÕ biÕn níc gi¶i kh¸t 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu biÓn , c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn s«ng níc 4/ Gãc ©m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c BH vÒ chñ ®Ò IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ häc tiÕng anh - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Thø 5 ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®«ng cã chñ ®Ých: H§C: MTXQ: TRß truyÖn víi trÎ vÒ lîi Ých cña níc, mét sè nguån níc H§KH: ¢m nh¹c, To¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt ®îc mét sè nguån níc, Ých lîi cña níc ®èi víi ®êi sèng con ngêi, víi thiªn nhiªn b/ Kü n¨ng: - TrÎ tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c râ rµng c/ Th¸i ®é: -TrÎ cã ý thøc b¶o vÖ nguån níc, gi÷ vÖ sinh m«i trêng s¹ch sÏ. - Cã ý thøc tiÕt kiÖm níc, kh«ng ®Ó l·ng phÝ nguån níc 2/ ChuÈn bÞ: - Su tÇm h×nh ¶nh vÒ nguån níc - C¸c h×nh ¶nh níc dïng trong sinh ho¹t hµng ngµy - C¸c h×nh ¶nh ®Ó trÎ nhËn biÕt hµnh vi ®óng sai 3/ TiÕn hµnh: ND ho¹t ®éng H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: C¸c nguån níc vµ lîi Ých cña níc Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cu¶ trÎ - T¹o t×nh huèng cho trÎ h¸t: Cho TrÎ h¸t t«i ®i lµm ma víi - Trß truyÖn víi trÎ vÒ níc: + Níc cã tõ ®©u? ( níc trong lßng - TrÎ tr¶ lêi c©u hái ®Êt, níc ma, níc tõ ao, hå, s«ng, H§3: Giíi thiÖu níc s¹ch H§4: Trß ch¬i suèi, biÓn) + Giíi thiÖu víi trÎ tÝnh chÊt cña níc, cã nhiÒu lo¹i níc kh¸c nhau cã vÞ kh¸c nhau. Hái trÎ níc biÓn vÞ g×? níc giÕng khoan lî, níc m¸y, níc ma lµ níc ngät - Cho trÎ QS mµn h×nh chiÕu mét sè nguån níc, hái trÎ tr¶ lêi c¸c néi dung trong h×nh - Giíi thiÖu trÎ QS mét sè h×nh ¶nh - Cho trÎ QS h×nh ¶nh con ngêi thiÕu níc - H×nh ¶nh thiªn nhiªn c©y cèi chÕt hÐo v× thiÕu níc - H×nh ¶nh c¸c c¸nh ®ång, ruéng vên thiÕu níc - Hái trÎ níc cã quan träng kh«ng? nã quan träng ntn? (Gäi mét sè trÎ tr¶ lêi) - C« nhÊn m¹nh nÕu kh«ng cã níc th× kh«ng cã sù sèng - C« cho trÎ QS c¶nh c¸ch lµm s¹ch nguån níc ë mét sè n¬i - §Ó cã nguån níc s¹ch ph¶i qua nhiÒu c¸ch xö lý kh¸c nhau tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cña tõng ®Þa ph¬ng. ChÝnh v× vËy chóng ta ph¶i cã ý thøc ntn? - TC1: §èi mÆt ( C« ®Æt c©u hái, trÎ lÇn lît tham gia ch¬i trÎ lêi, b¹n nµo tr¶ lêi ®óng sÏ ®îc vµo mét vßng. HÕt c©u hái ai ®øng ®îc vµo gi÷a vßng trßn ngêi ®ã lµ ngêi chiÕn th¾ng) - TC2: Ph©n biÖt hµnh vi ®óng sai( cho trÎ qs h×nh ¶nh trªn ®Ìn chiÕu trÎ gi¬ thÎ ®á hµnh vi ®óng, gi¬ thÎ xanh hµnh vi sai) - TrÎ l¾ng nghe, QS - TrÎ QS, tr¶ lêi c©u hái - TrÎ QS c¸c h×nh ¶nh - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ QS vµ tr¶ lêi c©u hái cña c« - 10 trÎ ch¬i TC - TrÎ chia 3 ®éi ch¬i TC II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: M©y bay M§: TrÎ biÕt nhËn xÐt vÒ nh÷ng ®¸m m©y tr«i §T: - C¸c con nh×n xem bÇu trêi ngµy h«m nay cã g× ? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña nh÷ng ®¸m m©y tr«i ntn? - Nã gièng nh÷ng h×nh g×? GD trÎ vÒ nguån gèc cña nh÷ng ®¸m m©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Bong bãng xµ phßng 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD ao c¸ B¸c Hå 2/ Ph©n vai: B¸n hµng níc m¾m, c¸c lo¹i qu¶, chÕ biÕn níc gi¶i kh¸t 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu biÓn , c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn s«ng níc 4/ Gãc ©m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c BH vÒ chñ ®Ò IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ nãi truyÖn vÒ Ých lîi cña níc trong mïa hÌ - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Thø 6 ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: T¹o h×nh: VÏ vÒ biÓn ( §T) H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu : a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt sö dông nh÷ng kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó vÏ vÒ biÓn theo trÝ tëng tîng cña trÎ, biÕt c¸ch bè côc tranh c©n ®èi hîp lý b/ Kü n¨ng: TrÎ ngåi ®óng t thÕ, biÕt c¸ch cÇm bót ®Ó t« vÏ c/ Th¸i ®é: TrÎ cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch ®Ñp, qua ®ã GD trÎ biÕt yªu quý c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn 2/ ChuÈn bÞ: - Bót s¸p, vë cho trÎ, 3 tranh mÉu gîi ý 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc cho trÎ QS gãc tranh H§2: Cho trÎ QS tranh mÉu gîi ý Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - T¹o t×nh huèng cho trÎ QS gãc TrÎ QS tranh tranh t¹o h×nh - Cho trÎ lÇn lît QS bøc tranh mÉu TrÎ nhËn xÐt vÒ bøc tranh gîi ý + Bøc tranh vÏ g× ®©y? + Ai nhËn xÐt g× vÒ bøc tranh nµy ? + Ngoµi ra trong tranh cßn vÏ g× - TrÎ tr¶ lêi n÷a? H§4: TrÎ vÏ - Cho trÎ tËp lµm ho¹ sÜ tÝ hon vÏ TrÎ vÏ tranh H§5: NhËn - Cuèi buæi cho trÎ trng bµy s¶n TrÎ nhËn xÐt bµi cña nhau xÐt phÈm cña trÎ vµ cho trÎ nhËn xÐt GD trÎ ph¶i yªu quý c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Cho trÎ QS níc M§: TrÎ biÕt nhËn xÐt ®îc ®Æc ®iÓm cña níc §T: - C¸c con nh×n xem g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña níc? - Níc dïng ®Ó lµm g×? GD trÎ biÕt yªu quý níc, cã ý thøc tiÕt kiÖm níc tr¸nh l·ng phÝ 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Nh¶y bËt qua suèi 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD ao c¸ B¸c Hå 2/ Ph©n vai: B¸n hµng níc m¾m, c¸c lo¹i qu¶, chÕ biÕn níc gi¶i kh¸t 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu biÓn , c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn s«ng níc 4/ Gãc s¸ch: Xem s¸ch tranh, kÓ truyÖn theo tranh IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ biÓu diÔn v¨n nghÖ cuèi tuÇn - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….
- Xem thêm -