Tài liệu Chu de truong tieu hoc_lớn

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò NHÁNH II TRƯỜNG TIỂU HỌC THÂN YÊU Thùc hiÖn 1 tuÇn tõ ngµy 12/5/2014 ®Õn ngµy 16/5/2014. I. C¸ch tiÕn hµnh. 1. Đón trẻ. a. Đón trẻ - trò chuyện sáng - Cô đến trước 15 phút mở của thông thoáng phòng học, vệ sinh nhóm lớp, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, nước uống... * Trò chuyện với trẻ về chủ đề : - Häc xong líp l¸ ë trêng MN sang n¨m häc míi c¸c con sÏ lªn líp mÊy ? - Häc ë trêng g× ? Con biÕt g× vÒ trêng tiÓu häc ? - Líp häc ë trêng tiÓu häc cã ®Æc ®iÓm g× ? - Trêng tiÓu häc vµ trêng MN kh¸c nhau nh thÕ nµo ? - §å dïng häc tËp ë trêng tiÓu häc cã nh÷ng g× ? b. ThÓ dôc s¸ng : TËp víi c¸c §T : §T tay : §T ch©n : §T bông lên : §T bËt : Bật tách khép chân Thứ 2, thứ 4, thứ 6 tập với các động tác trên. Thứ 3, thứ 5 tập với lời ca bài hát “ Cháu vẫn nhớ trường MN”. II . Ho¹t ®éng gãc. 1. Dù kiÕn gãc ch¬i. - Gãc ph©n vai: Gia ®×nh (MÑ ®a con ®Õn trêng tiÓu häc). B¸n hµng ( B¸n ®å dïng häc tËp ) B¸c sÜ (kh¸m bÖnh cho häc sinh) - Gãc XD – LG: X©y dùng trêng tiÓu häc. - Gãc t¹o h×nh: Vẽ tranh, tô màu, cắt xé dán... Lµm tranh ¶nh vÒ trêng tiÓu häc - Gãc thiªn nhiªn : Ch¨m sãc c©y xanh. - Góc sách : Xem sách, tranh ảnh về chủ đề. - Góc âm nhạc : Hát múa về chủ đề. - Góc khoa học- toán : chơi lô tô, chơi với các chữ số... 2. C¸ch tiÕn hµnh Môc ®Ých , yªu Gãc H§ ChuÈn bÞ C¸ch tiÕn hµnh cÇu 1 1.Gãc ph©n - TrÎ biÕt t¸i t¹o l¹i 1 sè c«ng viÖc vai. cña ngêi lín. BiÕt ph©n vai ch¬i vµ - Gia ®×nh thÓ hiÖn néi dung - B¸n hµng ch¬i. - B¸c sÜ - BiÕt liªn kÕt nhãm ch¬i. - §å dïng d¹y häc cña c« gi¸o, ®å dïng häc tËp cña häc sinh - Bé ®å ch¬i b¸c sÜ : èng nghe, thuèc, b¬m tiªm… 2.Gãc XD LG X©y dùng trêng tiÓu häc - TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau mét c¸ch phong phó ®Ó XD trêng tiÓu häc ®Ñp vµ hîp lÝ. - BiÕt nhËn xÐt s¶n phÈm cña m×nh - Bé ®å ch¬i XDLG. - G¹ch, hµng rµo, hoa , c©y xanh, th¶m cá..., xÝch ®u , cÇu trît…. - TrÎ cã mét sè kü n¨ng lao ®éng ®¬n gi¶n, biÕt ch¨m sãc b¶o vÖ c©y - C¸c lo¹i c©y xanh, b×nh tíi níc. 3. Gãc thiªn nhiªn Ch¨m sãc c©y xanh 2 a. Tho¶ thuËn tríc khi ch¬i - TrÎ h¸t bµi “T¹m biÖt bóp bª”. C¸c con võa h¸t bµi h¸t g×? Bµi h¸t nãi lªn ®iÒu g×? Sau mét k× nghØ hÌ vui vÎ vµ ®Çy bËn rén c¸c con sÏ lªn häc líp 1 ë đâu. Trò chuyện về chủ điểm. - C« giíi thiÖu l¹i gãc ch¬i. Trong líp cã rÊt nhiÒu gãc ch¬i con thÝch ch¬i ë gãc nµo th× nhÑ nhµng vÒ gãc ch¬i ®ã. b. Qu¸ tr×nh ch¬i : - C« ®ãng vai mét b¹n ch¬i ®i ®Õn tõng nhãm ch¬i gióp trÎ tho· thuËn vai ch¬i vµ thÓ hiÖn néi dung ch¬i. - C« bao qu¸t trÎ vµ chó ý xö lÝ c¸c t×nh huèng. - C« gióp trÎ liªn kÕt c¸c nhãm ch¬i, gîi ý vµ më réng néi dung ch¬i. c. KÕt thóc buæi ch¬i. - C« ®Õn tõng nhãm ch¬i nhËn xÐt - Cho trÎ tËp chung vÒ gãc XD nghe nhãm trëng giíi thiÖu c«ng tr×nh , nhËn xÐt vµ ®a ý kiÕn bæ sung. - C« nhËn xÐt chung vµ nh¾c trÎ cÊt ®å dïng ®óng n¬i quy ®Þnh 4 . Gãc t¹o h×nh Vẽ tranh, tô màu, cắt xé dán....Lµm tranh ¶nh vÒ trêng tiÓu häc. 5.Góc âm nhạc Hát múa về chủ đề. 6.Góc sách Xem sách, tranh ảnh về chủ đề. 7.Góc khoa học- toán chơi lô tô, chơi với các chữ số... - TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng c¸t d¸n, xÐ d¸n ®Ó lµm tranh ¶nh vÒ trêng tiÓu häc. - Trẻ biết múa hát các bài hát trong CĐ - GiÊy A4, kÐo, hå d¸n, tranh ¶nh vÏ vÒ trêng tiÓu häc. - Mũ múa, dụng cụ âm nhạc... Sách, tranh ảnh... có nội dung về CĐ - Lô tô, chữ số, chữ cái... - Trẻ biết xem Sách, tranh ảnh... và trò chuyện về CĐ - Trẻ biết chơi với Lô tô, chữ số, 3 KÕ ho¹ch HOẠT ĐỘNG ngµy Thø 2 ngµy 12 th¸ng 05 n¨m 2014 HOẠT ĐỘNG HỌC CÓ CHỦ ĐỊNH M«n : ThÓ dôc H§ chÝnh : V§CB: BËt qua 3 - 4 vßng, l¨n bãng theo đường ziczac, ch¹y nhanh 10 m. NDKH : KPKH – To¸n - ¢m nh¹c. I. Môc tiªu : - TrÎ biÕt nhón gèi bËt ch¹m ®Êt nhÑ nhµng b»ng 2 mòi bµn ch©n liªn tiÕp qua c¸c vßng, l¨n bãng b»ng 2 tay kh«ng rêi bãng vµ trÎ ch¹y phèi hîp ch©n tay nhÞp nhµng, ch¹y th¼ng híng. - RÐn ph¸t triÓn c¬ tay, ch©n vµ ph¶n x¹ nhanh nhÑn. - GD trÎ yªu thÝch c¸c ho¹t ®éng TDTT ®Ó t¨ng cêng søc khoÎ. II. ChuÈn bÞ - S©n tËp b»ng ph¼ng, s¹ch sÏ. - 8 vßng TD, lô tô đồ dùng học tập, 2 qu¶ bãng cã ®êng kÝnh 25 cm. III. C¸ch tiÕn hµnh NDH§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ H§1 - C« cïng trÎ ®äc bµi th¬ “ Tạm biệt - Trẻ hát Trß chuyÖn g©y - TrÎ trò chuyện. búp bê ” høng thó. - §µm tho¹i vÒ bài hát và chủ điểm. H§2 Khëi ®éng. H§3 Bµi tËp ph¸t triÓn chung - TrÎ lµm ®oµn tµu ®i xung quanh líp kÕt hîp ®i b»ng gãt ch©n, mòi bµn - TrÎ thùc hiÖn theo ch©n, nöa bµn ch©n, ch¹y nhanh chËm hiÖu lÖnh cña c«. dÇn sau ®ã chuyÓn ®éi h×nh thµnh 4 hµng ngang. §T tay : - Trẻ tập theo cô §T ch©n : §T bông : §T bËt: bËt lu©n phiªn ch©n tríc ch©n sau. TrÎ chuyÓn ®éi h×nh nh h×nh vÏ.  H§ 4 V§CB : BËt qua 3- 4 vßng, l¨n              - C« lµm mÉu lÇn 1. 4 - TrÎ chuyÓn ®éi h×nh. bãng 4 m, chayh nhanh 10 m - C« lµm mÉu lÇn 2: TTCB: 2 ch©n ®øng më tù nhiªn 2 tay chèng h«ng, khi cã hiÖu lÖnh th× nhón gèi bËt liªn tiÕp qua c¸c vßng kh«ng dÉm vµo vßng, sau ®ã nhÆt bãng cói khom ngêi l¨n bãng b»ng 2 tay di chuyÓn vÒ phÝa tríc ®Õn ræ bá bãng vµo ræ vµ ®øng ch©n nä tay kia ch¹y nhanh vÒ ®Ých sau ®ã ®i nhÑ nhµng vÒ cuèi hµng ®øng. - C« cho 2 trÎ nhanh nhÑn lªn lµm mÉu. - LÇn lît c« cho trÎ ë 2 tæ lªn thùc hiÖn lÇn lît cho ®Õn hÕt. (QT trÎ thùc hiÖn c« §V – KK vµ söa sai cho trÎ). - C« cho 2 tæ thi ®ua lªn lÊy lô tô các - TrÎ quan s¸t. - TrÎ quan s¸t vµ l¾ng nghe. - TrÎ quan s¸t. - TrÎ thùc hiÖn 2 lÇn. đồ dùng học tập, tæ nµo vÒ nhanh vµ - TrÎ hµo høng tham thùc hiÖn ®óng §T tæ ®ã th¾ng. gia TC - C« nhËn xÐt, tuyªn d¬ng. - TrÎ ®i nhÑ nhµng xung quanh líp 1 H§ 6 – 2 vßng. Håi tÜnh. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. H§CM§: Quan s¸t mét sè ®å dïng häc tËp cña häc sinh *. Môc ®Ých, yªu cÇu: - TrÎ biÕt gäi tªn, nªu ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, c«ng dông cña mét sè lo¹i ®å dïng häc tËp. - TrÎ biÕt c¸ch ch¬i, luËt ch¬i TC. Hµo høng tham gia TC. - GD trÎ yªu thÝch ®i häc líp 1 ë trêng tiÓu häc. BiÕt gi÷ g×n ®å dïng häc tËp. * Câu hỏi đàm thoại : - Đây là những đồ dùng học tập ở trường nào? - Có những đồ dùng gì ? Các con hãy gọi tên. - Cô đưa cái cặp ra và hỏi trẻ : Ai biết gì về cái cặp nói cho cô và các bạn cùng nghe nào? - Hỏi trẻ về một số đồ dùng khác : Cái bút, cái bảng. Lồng ghép GD trẻ biết yêu quý và giữ gìn đồ dùng. 2. TCV§: KÐo co - Luật chơi : - Cách chơi : 3. Ch¬i tù do: Ch¬i víi ®å ch¬i trªn s©n trêng Cô bao quát, đảm bảo an toàn trong quá trình trẻ chơi. Ho¹t ®éng gãc 5 ( Theo kế hoạch tuÇn ) 1. Gãc ph©n vai: Gia ®×nh (MÑ ®a con ®Õn trêng tiÓu häc). B¸n hµng ( B¸n ®å dïng häc tËp ) B¸c sÜ (kh¸m bÖnh cho häc sinh) 2. Gãc XD – LG: X©y dùng trêng tiÓu häc. 3. Gãc t¹o h×nh: Vẽ tranh, tô màu, cắt xé dán... Lµm tranh ¶nh vÒ trêng tiÓu häc 4.Gãc thiªn nhiªn : Ch¨m sãc c©y xanh. Yêu cầu : Trẻ biết hóa thân vào các vai chơi, có có năng chơi, có nề nếp trong quá trình chơi. HOẠT ĐỘNG CHIỀU 1.Vệ sinh - VĐ nhẹ - ăn xế. 2. Làm quen bài mới : LQCC : Ôn tập các chữ : s, x, v, r, g, y. Yêu cầu : Trẻ phát âm chính xác và nhận ra các chữ cai trong từ, hứng thú tham gia vào các TC. 3. Cho trẻ chơi ở các góc 4.Vệ sinh – văn nghệ.  Đánh giá trẻ sau một ngày hoạt ®ộng. .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ********************** Thø 3 ngµy 13 th¸ng 05 n¨m 2014 Ho¹t ®éng häc cã chñ ®ỊNh M«n : LQCC. H§ chÝnh : ¤n tËp c¸c ch÷ c¸i võa häc ( g, y, v, r, x, s) H§KH : Âm nhạc, Văn học 1. Mục đích – yêu cầu : *Kiến thức - TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng c¸c ch÷ c¸i ®· häc ( g, y, s, x, v, r) - Nhận ra các chữ cái trong từ. *Kỹ năng - BiÕt t×m vµ gạch chân c¸c ch÷ c¸i ®· häc víi ch÷ c¸i cã trong bµi th¬ - trong tõ. - TrÎ ch¬i TC mét c¸ch tÝch cùc. *Thái độ: - Qua bµi häc cñng cè kiÕn thøc ë trÎ vÒ chñ ®iÓm. 2. Chuẩn bị - ThÎ ch÷ c¸i cho mçi trÎ. - Th¬ ch÷ to bµi “ Gà học chữ”. 6 - 9 vßng TD – Bót d¹ - B¶ng – 9 hép, Cây có gắn chữ cái, hột hạt cho trẻ xếp chữ 3. Cách tiến hành NDH§ H§1 Trß chuyÖn g©y høng thó. H§2 ¤n tËp c¸c ch÷ c¸i v,r, g, y, s, x Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t bµi “Tạm biệt búp bê”. - Trò chuyện về bài hát và chủ điểm. - TrÎ tr¶ lêi. -Các anh chị ở trường TH mời lớp mình đến tham dự ngày hội QTTN 1/6 với các anh chị ấy, chúng mình có - Trẻ lắng nghe cô muốn tham gia không ? -Đến với ngày hội chúng mình sẽ được nói tham gia rất nhiều trò chơi thú vị, các con đã sẵn sàng để cùng chơi chưa * TC: Thi t×m ch÷ c¸i. - C« treo tranh th¬ ch÷ to bµi th¬ “Gà học chữ”. - TrÎ ®äc. Cho trẻ đọc bài thơ. - Chia trÎ lµm 3 tæ: tæ 1 và 2 ;3 lªn t×m - TrÎ hµo høng tham vµ g¹ch ch©n ch÷ cái theo yêu cầu, đi gia TC. zÝc z¾c qua 3 hép lªn t×m ch÷ cña tæ m×nh và gạch chân. Tæ nµo t×m ®îc nhiÒu ch÷ h¬n tæ ®ã th¾ng. - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i. - C« nhËn xÐt. * TC “T×m ch÷ theo hiÖu lÖnh cña c«”. Cho trẻ ngồi theo hình chữ U và lấy rổ - TrÎ t×m ch÷ theo yªu cÇu cña c«. đồ chơi - C« nãi tªn ch÷ c¸i g× ( đặc điểm cấu tạo của chữ cái) trÎ t×m ch÷ c¸i ®ã lªn vµ PA to – râ rµng. - C« cho trÎ ch¬i 4 – 5 lÇn. * TC “Thi xem tæ nµo nhanh”. Chia trÎ thµnh 3 tæ bËt qua 5 vßng lªn chọn cây có chứa các chữ cái v, r, g, y, - TrÎ hµo høng tham gia TC. s, x theo yêu cầu của cô. Thêi gian dµnh cho 3 ®éi lµ 5 phót. Tæ nµo tìm ®îc nhiÒu ch÷ h¬n tæ ®ã th¾ng. - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 2 – 3 lÇn. 7 - C« nhËn xÐt. * TC “ xếp chữ cái bằng hột hạt” Cho trẻ ngồi theo nhóm và xếp các chữ cái vừa học. Cô nhận xét, tuyên dương trẻ. H§3 KÕt thóc Nêu bài học GD nhẹ nhàng. Chuyển HĐ khác Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. H§CM§: Quan s¸t trêng tiÓu häc *. M§YC : - TrÎ biÕt ®îc quang c¶nh c¶nh cña trêng tiÓu häc vµ biÕt ®îc sù kh¸c nhau gi÷a trêng tiÓ häc vµ trêng MN. - TrÎ biÕt c¸ch ch¬i luËt ch¬i trß ch¬i. Hµo høng tham gia trß ch¬i. - GD trÎ yªu quý ng«i trêng tiÓu häc, tõ ®ã thÝch ®i häc líp 1. * Câu hỏi đàm thoại : - Cô có bức tranh vẽ gì ? - Ai có nhận xét gì về ngôi trường này ? - Ngôi trường này có gì khác với trường MN chúng mình đang học. - Còn đây là bức tranh vẽ gì ? - Ở trong lớp học có những ai ? - Học sinh ngồi trong lớp như thế nào ? Lồng ghép GD trẻ yêu quý trường TH và thích được đi học lớp 1. 2. TCV§ : Mèo đuổi chuột - Luật chơi : - Cách chơi : 3 . Ch¬i tù do : Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. Cô bao quát và đảm bảo an toàn trong quá trình trẻ chơi. HOẠT ĐỘNG GÓC 1. Gãc ph©n vai: Gia ®×nh (MÑ ®a con ®Õn trêng tiÓu häc). B¸n hµng ( B¸n ®å dïng häc tËp ) B¸c sÜ (kh¸m bÖnh cho häc sinh) 2.Gãc XD – LG: X©y dùng trêng tiÓu häc. 3. Gãc t¹o h×nh: Vẽ tranh, tô màu, cắt xé dán... Lµm tranh ¶nh vÒ trêng tiÓu häc 4.Góc khoa học- toán : chơi lô tô, chơi với các chữ số... Yêu cầu : Trẻ biết hóa thân vào các vai chơi, có có năng chơi, có nề nếp trong quá trình chơi. HOẠT ĐỘNG CHIỀU 1.Vệ sinh - VĐ nhẹ - ăn xế. 2. Ôn ho¹t ®éng sáng : LQCC 3. Cho trẻ chơi ở các góc. 4. Vệ sinh – Văn nghệ.  Đánh giá trẻ sau một ngày hoạt động : 8 .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ********************** Thø 4 ngµy 14 th¸ng 05 n¨m 2014 HOẠT ĐỘNG HäC Cã chñ ®ỊNh M«n : To¸n H§ chÝnh : : ¤n tËp trong ph¹m vi 10 NDKH : ¢m nh¹c, V¨n häc, KPKH. 1. Môc ®Ých, yªu cÇu. - TrÎ ®Õm, nhËn biÕt c¸c nhãm đồ vật cã sè lîng trong ph¹m vi 10. - NhËn biÕt ph©n biÖt sè tõ 1 - 10. - GD trÎ lßng kÝnh yªu B¸c Hå. 2. ChuÈn bÞ. - B¸nh SN, 10 nÕn, 10 b«ng hoa, kÑo, hoa.... - §§ cña ch¸u: thÎ sè tõ 1 - 10, 10 b«ng hoa, 10 kÑo.... - ¶nh ch©n dung B¸c Hå. 3. Tæ chøc ho¹t ®éng. NDKH Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - C¸c con ®· ®îc tæ chøc SN cha? - SN con bè mÑ thêng mua nh÷ng g×? H§1 - C¸c con h·y q/s xem c« ®· chuÈn bÞ - TrÎ tr¶ lêi. Trß chuyÖn g©y nh÷ng g× cho buèi SN nµo? høng thó. A! B¸nh SN - nÕn - hoa.... Giê häc h«m nay c« ch¸u m×nh cïng tæ chøc SN nhÐ. §Ó biÕt ®îc SN ai c¸c - TrÎ tr¶ lêi. con h·y nh×n xem c« cã bøc tranh vÏ ai? - ¶nh ch©n dung B¸c - Con biÕt g× vÒ B¸c Hå? Hå. Ngày 19/ 5 sắp tới đây là ngày sinh - TrÎ tr¶ lêi. nhật Bác Hồ đấy - TrÎ ®äc bµi th¬ 1 lÇn. - §Ó tá lßng biÕt ¬n B¸c Hå c¶ líp ®äc bµi th¬ “ ¶nh B¸c” - Th¾p nÕn. H§2 NhËn biÕt SL tõ 1 - - TrÎ ®Õm 1 - 10. 10. Tríc khi tæ chøc SN chóng ta ph¶i lµm - TrÎ ®Õm. - 1 trÎ lªn t×m. g×? - C« g¾n 10 nÕn? Cã mÊy c©y nÕn 9 - Ngoµi nÕn ra th× chóng ta cßn ph¶i c¾m thªm 1 Ýt hoa cho ®Ñp. - C« c¾m 10 b«ng hoa. 10 b«ng hoa, 10 nÕn - TrÎ ®äc th¬. t¬ng øng sè? Cho líp - tæ - c¸ - KÑo, ch÷ sè, hoa. nh©n ®äc sè 10. - Khi B¸c Hå cßn - TrÎ ®Õm vµ ®Æt thÎ sè t¬ng øng. sèng B¸c mong cho DTVN ®îc sèng trong hoµ b×nh, mäi ngêi sèng Êm no, h¹nh phóc. C¸c ch¸u ®îc häc hµnh, ®îc vui ch¬i. MÆc dï bËn rÊt nhiÒu viÖc nhng B¸c lu«n quan t©m tíi c¸c ch¸u TNN§ vµ cßn c¨n dÆn c¸c ch¸u nhiÒu ®iÒu. - C« cho trÎ ®äc “5 ®iÒu B¸c Hå d¹y”. - Buæi SN h«m nay c¸c con cã g× ®Ó tÆng B¸c? - KÑo vµ hoa ®Ó tæ chøc SN cßn thÎ sè ®Ó b¸o c¸o kÕt qu¶ häc tËp. VËy c¸c con mang nhiÒu kÑo kh«ng? (TrÎ ®Æt kÑo xuèng sµn vµ ®Õm xem cã bao nhiêu kÑo (Hoa tt gièng kÑo). H§3 §Õm nhËn biÕt, ph©n biÖt sè tõ 1 10. C¸c con cßn g× trong ræ n÷a? - ThÎ sè. §Ó b¸o c¸o kÕt qu¶ häc tËp c¸c con h·y xÕp thø tù vµ xem m×nh ®· biÕt ®îc? Ch÷ sè. - TrÎ xÕp thø tù vµ ®Õm (Cho líp ®Õm 2 - 3 lÇn). (ngîc). B¸c rÊt vui khi c¸c con thuéc hÕt ch÷ 10 sè nhng B¸c cßn muèn c¸c con h·y chän sè nhanh theo yªu cÇu cña c«. TC “Thi chän sè nhanh”. - C« nãi tªn sè cho trÎ t×m vµ gi¬ lªn - TrÎ t×m sè theo yªu H§4 ®äc sè võa t×m. cÇu cña c«. LuyÖn tËp. - C« nãi sè liÒn tríc, liÒn sau ®Ó trÎ t×m. H¸t móa “Em m¬ gÆp B¸c Hå”. KÕt thóc Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. H§CM§: Quan s¸t thêi tiÕt mïa hÌ *. Môc ®Ých, yªu cÇu: - TrÎ biÕt ®îc ®Æc ®iÓm thêi tiÕt mïa hÌ nh thÕ nµo ? .BiÕt ¨n mÆc phï hîp víi thêi tiÕt theo mïa. - RÌn ph¶n x¹ nhanh theo hiÖu lÖnh. BiÕt c¸ch ch¬i, luËt ch¬i TC. Hµo høng tham gia TC. - GD trÎ ®oµn kÕt trong khi ch¬i. BiÕt ¨n mÆc phï hîp víi thêi tiÕt trong ngµy. * Câu hỏi đàm thoại : - Các con nhìn xem hôm nay thời tiết ntn ? - Bầu trời hôm nay ntn ? - Khi nhìn lên bầu trời các con thấy ntn? Vì sao? - Trời nắng nongs thì các con phải lựa chọn trang phục ntn cho phù hợp? Cô lồng ghép GD trẻ biết giữ gìn SK vào mùa hè. 2. TCV§: Gieo hạt. - Luật chơi : - Cách chơi : 3. Ch¬i tù do: Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. Cô bao quát, đảm bảo an toàn trong quá trình trẻ chơi. Ho¹t ®éng gãc ( Theo kÕ ho¹ch tuÇn ) 1.Gãc ph©n vai: Gia ®×nh (MÑ ®a con ®Õn trêng tiÓu häc). B¸n hµng ( B¸n ®å dïng häc tËp ) B¸c sÜ (kh¸m bÖnh cho häc sinh) 2.Gãc XD – LG: X©y dùng trêng tiÓu häc. 3. Góc âm nhạc : Hát múa về chủ đề. 4. Góc khoa học- toán : chơi lô tô, chơi với các chữ số... Yêu cầu : Trẻ biết hóa thân vào các vai chơi, có có năng chơi, có nề nếp trong quá trình chơi. Ho¹t ®éng chiÒu. 1.VÖ sinh - vËn ®éng nhÑ - ¨n xÕ. 2.Làm quen bài mới : Văn học : Truyện : Món quà của cô giáo Yêu cầu : Trẻ chú ý lắng nghe cô kế chuyện, hiểu và nhớ ND câu chuyện. 3. Cho trẻ chơi ở các góc 11 3.Vệ sinh- Văn nghệ.  §¸nh gi¸ trÎ sau mét ngµy ho¹t ®éng : .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ************************ Thø 5 ngµy 15 th¸ng 05 n¨m 2014 Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh V¨n häc : §Ò tµi : Chuyện “Món quà của cô giáo” I. Môc ®Ých yªu cÇu 1. KiÕn thøc - TrÎ hiÓu và nhớ nội dung câu chuyện. Nhớ tên và các nhân vật trong câu chuyện. Kể được lại câu chuyện dượi sự hướng dẫn của cô 2. kü n¨ng - RÌn kü n¨ng ghi nhớ cho trẻ 3. Gi¸o dôc - Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu mến,đoàn kết với bạn bè Biết thành thật, dũng cảm nhận lỗi,biết vâng lời cô giáo, II. ChuÈn bÞ - Mét số đồ chơi,gói quà - Tranh vÏ minh họa câu chuyện III. CÁCH tiÕn hµnh C¸c bíc tiÕn Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ hµnh - Trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò - L¾ng nghe - C« cïng trÎ h¸t bµi “C« gi¸o miÒn - TrÎ h¸t cïng c« Ho¹t ®éng 1: xu«i” Ổn ®Þnh TC Trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào câu chuyện Ho¹t ®éng 2: - Cô giới thiệu tên câu chuyện,tên tác - Xem tranh Bµi míi giả Cô kể diễn cảm bằng lời kêt hợp với - Trẻ l¾ng nghe cô kể cử chỉ,nét mặt,điệu bộ cho trẻ nghe 1 chuyện lần. Cho trẻ nhắc lại tên câu chuyện Cô kể cho trẻ nghe lần 2 kết hợp tranh minh hoạ. Cô tóm tắt nội dung câu chuyện - Trẻ lắng nghe và trả  Đàm thoại,kể trích dẫn lời các câu hỏi của cô Cô vừa kể cho các con nghe câu theo nội dung câu chuyện gì? Trong câu chuyện có những nhân vật chuyện. nào? Câu chuyện xảy ra vào thời điểm 12 nào? Vào ngày đầu tuần cô giáo Hươu sao đã nói gì với cả lớp? Các bạn trong lớp đã làm gì để thực hiện lời dạy của cô Hươu sao? Chuyện gì đã xảy ra trong lúc các bạn xếp hàng vào lớp? Cô Hươu sao đã làm gì? Giờ sinh hoạt cuối tuần cô Hươu Sao đã nói gì với cả lớp?Các bạn trong lớp đã được cô tặng những quà gì? Cô đã tặng quà gì cho Gấu Xù,bạn ấy có nhận ko?Tại sao? Cô giáo đã nói gi với cả lớp? Qua câu chuỵen này các con rút ra được bài học gi? - TrÎ kể chuyện cïng Con thích nhân vật nào trong câu c« chuyện?Vì sao? + C¸c con ph¶i lµm g× ®Ó c« gi¸o vui lßng Cô hướng dẫn trẻ kể lại câu chuyện cùng tranh minh hoạ bằng các hình thức khác nhau Động viên khen ngợi trẻ - C« ph¸t giÊy gam, s¸p mµu cho trÎ - TrÎ vÏ vÏ hoa tÆng c« gi¸o Ho¹t ®éng 3: Nêu bài học Giáo dục nhẹ nhàng KÕt thóc Thu dọn đò dung và chuyển HĐ khác TiÕt 2 : Tạo Hình §Ò tµi : VÏ trêng tiÓu häc NDKH : To¸n – MTXQ I. Môc ®Ých, yªu cÇu. - TrÎ biÕt miªu t¶ l¹i trêng tiÓu häc theo trÝ nhí. BiÕt vÏ trêng tiÓu häc víi c¸c ®Æc ®iÓm: líp häc, s©n trêng (ghÕ ®¸, h/s cét cê, cã nhiÒu c©y xanh...). - TrÎ biÕt s¾p xÕp bè côc tranh vµ t« mµu tranh hîp lý. - GD trÎ yªu quý trêng líp, b¹n bÌ, c« gi¸o.... II. ChuÈn bÞ. - Tranh ®Ò tµi: 3 tranh. - GiÊy vÏ, bót s¸p mµu. III. Tæ chøc ho¹t ®éng. NDKH Ho¹t ®éng cña c« H§1: Trß chuyÖn C« cho trÎ h¸t bµi “Ch¸u vÉn... MN” g©y høng thó. Bµi h¸t nãi lªn ®iÒu g×? Sau khi häc xong líp l¸ ë trêng 13 Ho¹t ®éng cña trÎ MN c¸c con sÏ lªn líp mÊy? ë ®©u? Con biÕt g× Vò trêng tiÓu häc? - Trẻ hát - T/c cña c¸c b¹n ®èi víi trêng MN. - Líp 1 ë trêng TH. - TrÎ tr¶ lêi. - Trêng tiÓu häc. H§2: Quan s¸t vµ C« cã bøc tranh vÏ g×? Ai cã n/x g× vÒ bøc tranh nµy? - 2 – 3 trÎ n/x. §T. Tranh vÏ nhµ 2 tÇng, cã c©y xanh, ghÕ ®¸, nhiÒu líp häc. Tranh 2. Cã cã bøc tranh vÏ g×? - Trêng TH. Ai cã n/x g× vÒ bøc tranh nµy? - TrÎ tr¶ lêi. VÏ nhµ cÊp 4, cã c©y xanh, cét cê.... VÏ ng«i trêng nµy ntn? - M¸i h×nh  , têng TrÎ SS tranh 1 vµ 2. nhµ h×nh ... Tranh 3: VÏ c¸c b¹n ®ang trong giê ra ch¬i. Cho trÎ SS tranh 1 vµ 2: 2 vµ 3 - TrÎ tr¶ lêi. H§3: TrÎ thùc - C« cho trÎ ®äc bµi th¬ “BÐ vµo líp 1”. hiÖn. - C« bao qu¸t trÎ vµ ®i ®Õn tõng - TrÎ thùc hiÖn. b¹n gîi ý híng dÉn trÎ vÏ: con vÏ trêng tiÓu häc lµ nhµ m¸i ngãi hay nhµ tÇng? Con sÏ vÏ g× tríc? vÏ ntn? - C« ®i ®Õn tõng bµn gîi ý trÎ vÏ cã s¸ng t¹o. - Chó ý nh÷ng trÎ cßn lóng tóng. H§4: NhËn xÐt - C« cho trÎ mang SP cña m×nh - TrÎ mang SP lªn trng lªn gi¸ treo SP. bµy. SP. - Cho trÎ n/x bµi cña m×nh, cña b¹n. - C« n/x chung + GD trÎ. - TrÎ tr¶ lêi. H¸t móa “Em yªu trêng em”. KÕt thóc Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. H§CM§: Quan s¸t mét sè ®å dïng häc tËp cña häc sinh *. Môc ®Ých, yªu cÇu: - TrÎ biÕt gäi tªn, nªu ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, c«ng dông cña mét sè lo¹i ®å dïng häc tËp. - TrÎ biÕt c¸ch ch¬i, luËt ch¬i TC. Hµo høng tham gia TC. 14 - GD trÎ yªu thÝch ®i häc líp 1 ë trêng tiÓu häc. BiÕt gi÷ g×n ®å dïng häc tËp. * Câu hỏi đàm thoại : - Đây là những đồ dùng học tập ở trường nào? - Có những đồ dùng gì ? Các con hãy gọi tên. - Cô đưa cái cặp ra và hỏi trẻ : Ai biết gì về cái cặp nói cho cô và các bạn cùng nghe nào? - Hỏi trẻ về một số đồ dùng khác : Cái bút, cái bảng. Lồng ghép GD trẻ biết yêu quý và giữ gìn đồ dùng. 2. TCV§: KÐo co - Luật chơi : - Cách chơi : 3. Ch¬i tù do: Ch¬i víi ®å ch¬i trªn s©n trêng Cô bao quát, đảm bảo an toàn trong quá trình trẻ chơi. HOẠT ĐỘNG GÓC 1. Gãc ph©n vai: Gia ®×nh (MÑ ®a con ®Õn trêng tiÓu häc). B¸n hµng ( B¸n ®å dïng häc tËp ) B¸c sÜ (kh¸m bÖnh cho häc sinh) 2. Gãc XD – LG: X©y dùng trêng tiÓu häc. 3. Gãc t¹o h×nh: Vẽ tranh, tô màu, cắt xé dán... Lµm tranh ¶nh vÒ trêng tiÓu häc 4. Góc khoa học- toán : chơi lô tô, chơi với các chữ số... Yêu cầu : Trẻ biết hóa thân vào các vai chơi, có có năng chơi, có nề nếp trong quá trình chơi. Ho¹t ®éng chiÒu. 1.VÖ sinh - vËn ®éng nhÑ - ¨n xÕ. 2. Ôn HĐ sáng : Văn học. Yêu cầu : Trẻ nhớ ND và kể được lại câu chuyện. 3. Cho trẻ chơi ở các gãc : 4.VS – Văn nghệ.  §¸nh gi¸ trÎ sau mét ngµy ho¹t ®éng : .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ********************* Thø 6 ngµy 16 th¸ng 05 n¨m 2014. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh M«n : ¢m nh¹c §Ò tµi: ¤n kÜ n¨ng h¸t V§ qua c¸c bµi h¸t: 15 - T¹m biÖt bóp bª. - Trêng MG yªu th¬ng. - Ch¸u vÉn nhí trêng MN. - Em yªu trêng em. I. Môc ®Ých, yªu cÇu. - TrÎ h¸t vµ V§ nhÞp nhµng theo lêi bµi h¸t. ThÓ hiÖn ®îc t×nh c¶m s¾c th¸i cña bµi h¸t. - TrÎ V§ ®óng c¸c tiÕt tÊu chËm, kÕt hîp.... - GD trÎ yªu quý trêng líp. Cã t©m thÕ hµo høng khi vµo líp 1. II. ChuÈn bÞ. - X¾c x«, ph¸ch tre. - Tranh ¶nh vÒ trêng tiÓu häc. - Mò chãp kÝn. III. Tæ chøc ho¹t ®éng. NDKH Ho¹t ®éng cña c« H§1: Trß chuyÖn C¸c con ®ang häc ë líp g×? Trêng c¸c con cã tªn lµ g×? g©y høng thó. C¸c con ®Õn trêng ®Ó lµm g×? H§2: ¤n tËp kÜ C¸c con cã yªu quý trêng líp n¨ng h¸t V§ th«ng MN cña m×nh kh«ng? - C« cho trÎ h¸t V§ bµi: “Trêng qua c¸c bµi h¸t. MG yªu th¬ng” theo tiÕt tÊu chËm bµi h¸t 2 – 3 lÇn. - C¸c b¹n cña chóng ta rÊt yªu quý ng«i trêng MG bëi ë n¬i ®©y cã c« gi¸o nh mÑ hiÒn cã b¹n bÌ th©n yªu. - Häc xong líp MG lín c¸c con sÏ häc líp 1 ë ®©u? - TrÎ h¸t vµ V§ theo nhÞp bµi h¸t “T¹m biÖt bóp bª” – 2 lÇn. - Lªn häc líp 1 ë trêng tiÓu häc vËy c¸c con cã nhí c«, b¹n ë trêng MN QP kh«ng? TrÎ h¸t V§ theo tiÕt tÊu phèi hîp 2 lÇn bµi h¸t “Ch¸u vÉn nhí trêng MN”. - ë líp 1 c¸c con ®îc häc rÊt nhiÒu m«n häc nh v¨n, to¸n, tËp ®äc... vµ còng cã rÊt nhiÒu c¸c D§HT: bót, thíc, s¸ch, vë, lä mùc.... §ã lµ nh÷ng vËt dông gÉn gòi vµ quen thuéc cña c¸c b¹n h/s. ChÝnh v× vËy c¸c b¹n còng rÊt yªu quý ng«i trêng cña m×nh 16 Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ tr¶ lêi. - Cã ¹. - Trêng tiÓu häc. - TrÎ h¸t V§ 2 lÇn. - TrÎ h¸t V§ 2 lÇn. - TrÎ l¾ng nghe. ®Êy. - C« h¸t cho trÎ nghe bµi h¸t “Em yªu trêng em” 2 – 3 lÇn (lÇn 2 +3 c« KK trÎ hëng øng cïng c«). - C« cho trÎ ch¬i TCAN “§o¸n - TrÎ hµo høng tham tªn b¹n h¸t” 2 – 3 lÇn. gia TC. (QT trÎ ch¬i c« n/x §V trÎ kÞp thêi). - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 2 – 3 lÇn. H¸t V§ “Ch¸u vÉn nhí trßng KÕt thóc MN” Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. H§CM§: Quan s¸t trêng tiÓu häc *. M§YC : - TrÎ biÕt ®îc quang c¶nh c¶nh cña trêng tiÓu häc vµ biÕt ®îc sù kh¸c nhau gi÷a trêng tiÓ häc vµ trêng MN. - TrÎ biÕt c¸ch ch¬i luËt ch¬i trß ch¬i. Hµo høng tham gia trß ch¬i. - GD trÎ yªu quý ng«i trêng tiÓu häc, tõ ®ã thÝch ®i häc líp 1. * Câu hỏi đàm thoại : - Cô có bức tranh vẽ gì ? - Ai có nhận xét gì về ngôi trường này ? - Ngôi trường này có gì khác với trường MN chúng mình đang học. - Con đây là bức tranh vẽ gì ? - Ở trong lớp học có những ai ? - Học sinh ngồi trong lớp như thế nào ? Lồng ghép GD trẻ yêu quý trường TH và thích được đi học lớp 1. 2. TCV§ : Mèo đuổi chuột - Luật chơi : - Cách chơi : 3 . Ch¬i tù do : Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. Cô bao quát và đảm bảo an toàn trong quá trình trẻ chơi. Ho¹t ®éng gãc ( Theo kÕ ho¹ch tuÇn ) 1.Gãc ph©n vai: Gia ®×nh (MÑ ®a con ®Õn trêng tiÓu häc). B¸n hµng ( B¸n ®å dïng häc tËp ) B¸c sÜ (kh¸m bÖnh cho häc sinh) 2. Gãc XD – LG: X©y dùng trêng tiÓu häc. 3.Gãc thiªn nhiªn : Ch¨m sãc c©y xanh. 4.Góc âm nhạc : Hát múa về chủ đề. Yêu cầu : Trẻ biết hóa thân vào các vai chơi, có có năng chơi, có nề nếp trong quá trình chơi. Ho¹t ®éng chiÒu. 1.VÖ sinh - vËn ®éng nhÑ - ¨n xÕ. 2. Ôn HĐ sáng : Âm nhạc 17 3. Trß ch¬i dân gian : Bịt mắt bắt dê Yêu cầu : Trẻ nắm được luật chơi và biết cách chơi. 4.VS – văn nghệ. * §¸nh gi¸ trÎ sau mét ngàyho¹t ®éng ho¹t ®éng : .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ********************* TiÕt 2 §Ò tµi NDKH : : M«n: T¹o h×nh VÏ trêng tiÓu häc To¸n – MTXQ I. Môc ®Ých, yªu cÇu. - TrÎ biÕt miªu t¶ l¹i trêng tiÓu häc theo trÝ nhí. BiÕt vÏ trêng tiÓu häc víi c¸c ®Æc ®iÓm: líp häc, s©n trêng (ghÕ ®¸, h/s cét cê, cã nhiÒu c©y xanh...). - TrÎ biÕt s¾p xÕp bè côc tranh vµ t« mµu tranh hîp lý. - GD trÎ yªu quý trêng líp, b¹n bÌ, c« gi¸o.... II. ChuÈn bÞ. - Tranh ®Ò tµi: 3 tranh. - GiÊy vÏ, bót s¸p mµu. III. Tæ chøc ho¹t ®éng. NDKH Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ H§1: Trß chuyÖn C« cho trÎ h¸t bµi “Ch¸u vÉn... MN” g©y høng thó. Bµi h¸t nãi lªn ®iÒu g×? - T/c cña c¸c b¹n ®èi víi trêng MN. Sau khi häc xong líp l¸ ë trêng - Líp 1 ë trêng TH. 18 MN c¸c con sÏ lªn líp mÊy? ë ®©u? Con biÕt g× vÒ trêng tiÓu häc? H§2: Quan s¸t vµ C« cã bøc tranh vÏ g×? Ai cã n/x g× vÒ bøc tranh nµy? §T. Tranh vÏ nhµ 2 tÇng, cã c©y xanh, ghÕ ®¸, nhiÒu líp häc. Tranh 2. Cã cã bøc tranh vÏ g×? Ai cã n/x g× vÒ bøc tranh nµy? VÏ nhµ cÊp 4, cã c©y xanh, cét cê.... VÏ ng«i trêng nµy ntn? TrÎ SS tranh 1 vµ 2. Tranh 3: VÏ c¸c b¹n ®ang trong giê ra ch¬i. Cho trÎ SS tranh 1 vµ 2: 2 vµ 3 H§3: TrÎ thùc - C« cho trÎ ®äc bµi th¬ “BÐ vµo líp 1”. hiÖn. - C« bao qu¸t trÎ vµ ®i ®Õn tõng b¹n gîi ý híng dÉn trÎ vÏ: con vÏ trêng tiÓu häc lµ nhµ m¸i ngãi hay nhµ tÇng? Con sÏ vÏ g× tríc? vÏ ntn? - C« ®i ®Õn tõng bµn gîi ý trÎ vÏ cã s¸ng t¹o. - Chó ý nh÷ng trÎ cßn lóng tóng. H§4: NhËn xÐt - C« cho trÎ mang SP cña m×nh lªn gi¸ treo SP. SP. - Cho trÎ n/x bµi cña m×nh, cña b¹n. - C« n/x chung + GD trÎ. H¸t móa “Em yªu trêng em”. KÕt thóc - TrÎ tr¶ lêi. - Trêng tiÓu häc. - 2 – 3 trÎ n/x. - Trêng TH. - TrÎ tr¶ lêi. - M¸i h×nh  , têng nhµ h×nh ... - TrÎ tr¶ lêi. - TrÎ thùc hiÖn. - TrÎ mang SP lªn trng bµy. - TrÎ tr¶ lêi. M«n: ThÓ dôc §Ò tµi: ¤n kÜ n¨ng nÐm xa - NÐm xa b»ng 1 tay. - NÐm xa b»ng 2 tay. NDKH: ¢m nh¹c – MTXQ. I. Môc ®Ých, yªu cÇu. 19 - TrÎ thùc hiÖn ®óng c¸c §T nÐm xa (NÐm xa b»ng 1 tay, nÐm xa b»ng 2 tay). BiÕt dïng søc cña tay vai ®Ó nÐm vËt ®i xa. - GD trÎ yªu thÝch c¸c ho¹t ®éng TDTT ®Ó t¨ng cêng søc khoÎ. II. ChuÈn bÞ. - S©n tËp b»ng ph¼ng, s¹ch sÏ. - 15 – 20 bao c¸t. III. Tæ chøc ho¹t ®éng. NDKH Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ lµm ®oµn tµu ®i xung quanh - TrÎ thùc hiÖn theo 1. Khëi ®éng: líp kÕt hîp víi c¸c kiÓu ch©n: ®i hiÖu lÖnh cña c«. ®êng, ®i mòi bµn ch©n, gãt ch©n, ch¹y nhanh chËm dÇn sau ®ã chuyÓn ®éi h×nh thµnh 3 hµng ngang. a. BT ph¸t triÓn chung 2. Träng ®éng: §T tay: §T ch©n: §T bông: §T bËt: BËt t¹i chç (2L  8N). b. V§CB: TrÎ chuyÓn ®éi h×nh ch÷ nh h×nh vÏ         - TrÎ chuyÓn ®éi h×nh.         *NÐm xa b»ng 1 tay: - C« cho trÎ nh¾c l¹i c¸ch thùc hiÖn ®éng t¸c nÐm xa b»ng 1 tay. - C« cho 2 trÎ lªn thùc hiÖn 1L - C« cho trÎ ë 2 tæ lªn thùc hiÖn lÇn lît cho ®Õn hÕt 2 – 3 lÇn. (QT trÎ thùc hiÖn c« bao qu¸t vµ söa sai cho trÎ). * NÐm xa b»ng 2 tay: - Cho 1 trÎ nªu l¹i c¸ch thùc hiÖn §T nÐm xa b»ng 2 tay. - C« cho 2 trÎ lªn thùc hiÖn lÇn l20 - TrÎ thùc hiÖn 2 – 3 L. - TrÎ tr¶ lêi. - TrÎ thùc hiÖn.
- Xem thêm -