Tài liệu Chu de thuc vat_lớn

  • Số trang: 75 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 91 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò ThÕ giíi thùc vËt , TÕt vµ Mïa xu©n. ( Thùc hiÖn 5 tuÇn tõ ngµy 06/01 ®Õn ngµy 14/02/2014 ) Chñ ®Ò nh¸nh i C©y xanh Thùc hiÖn tõ ngµy 06 /01/2014 ®Õn ngµy 10/01/2014. A. Môc tiªu 1. Ph¸t triÓn thÓ chÊt - Gi¸o dôc dinh dìng: Trß chuyÖn vÒ lîi Ých cña c©y xanh ®èi víi søc kháe cña con ngêi, t¸c h¹i cña m«i trêng c©y xanh bÞ ph¸ hñy. - Ph¸t triÓn vËn ®éng: Nh¶y xa, nh¶y cao, bËt chôm t¸ch ch©n, bíc lªn xuèng thang, bËt lu©n phiªn. - Trß ch¬i: BiÕt ch¬i trß ch¬i “Ai nhanh h¬n”, “C¸nh cña k× diÖu”, “Trång nô trång hoa”. 2. Ph¸t triÓn nhËn thøc - BiÕt chia nhãm đối tượng trong ph¹m vi 8. - BiÕt ph©n nhãm c©y xanh theo lîi Ých cña c©y, quan s¸t trß chuyÖn vÒ ®Æc ®iÓm lîi Ých, ®iÒu kiÖn sèng cña 1 sè lo¹i c©y quen thuéc, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c©y, quan hÖ gi÷a m«i trêng sèng cña c©y. - BiÕt quan s¸t, ph¸n ®o¸n mét sè mèi liªn hÖ ®¬n gi¶n gi÷a m«i trêng sèng vµ con ngêi. 3. Ph¸t triÓn ng«n ng÷ - Trß chuyÖn vÒ mét sè c©y xanh. - M« t¶ vµ gäi tªn mét sè bé phËn, ®Æc ®iÓm næi bËt cña mét sè lo¹i c©u xanh. - §äc th¬, c©u ®è liªn quan ®Õn c©y xanh. - Nghe truyÖn “c©y tre tr¨m ®èt” - Ph¸t ©m ®óng ch÷ c¸i “i ; c ; t” 4. Ph¸t triÓn t×nh c¶m - x· héi - BiÕt ch¬i trß ch¬i ®ãng vai : Cöa hµng ¨n uèng, cöa hµng thùc phÈm. - thùc hµnh ch¨m sãc b¶o vÖ c©y. - Trß chuyÖn vÒ c¸c lo¹i c©y mµ trÎ thÝch. - BiÕt yªu quÝ vµ b¶o vÖ c©y xanh. 5. Ph¸t triÓn thÈm mü - BiÕt h¸t vµ vËn ®éng theo nh¹c mét sè bµi h¸t vÒ c©y xanh. - BiÕt phèi hîp c¸c ®êng nÐt, mµu s¾c, h×nh d¹ng qua vÏ, nÆn, c¾t, xÐ d¸n ®Ó t¹o nªn c¸c s¶n phÈm ®a d¹ng vÒ c¸c lo¹i c©y xanh. B. ChuÈn bÞ. - Tranh ¶nh vÒ mét sè lo¹i c©y phæ biÕn quen thuéc ®èi víi trÎ. - Lùa chän 1 sè bµi th¬, c©u chuyÖn, bµi h¸t , trß ch¬i... liªn quan ®Õn chñ ®Ò. - GiÊy khæ to, bót mµu, giÊy A4. s¸p nÆn , hå d¸n, kÐo... - Bé ®å dông ®å ch¬i x©y dùng, nÊu ¨n, c©y xanh.... c. C¸ch tiÕn hµnh. 1. Đón trẻ. a. Đón trẻ - trò chuyện sáng - Cô đến trước 15 phút mở của thông thoáng phòng học, vệ sinh nhóm lớp, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, nước uống... - Trò chuyện với trẻ về chủ đề : - Trong tuÇn nµy chóng ta ®îc t×m hiÓu vÒ chñ ®Ò g×? - Con biÕt g× vÒ c©y xanh ? - C©y xanh cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g× ? - Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c©y diÔn ra nh thÕ nµo ? - Ých lîi cña c©y xanh ®èi víi cuéc sèng cña con ngêi ra sao ? - C« cho trÎ xem tranh vµ giíi thiÖu vÒ c¸c lo¹i c©y xanh. b. ThÓ dôc s¸ng : TËp kÕt hîp lêi ca bµi : “ ThËt ®¸ng yªu ”. “ DËy ®i th«i, mau dËy b¹n ¬i Chim hãt vang.............. mÆt trêi ” “ DËy ra s©n....... ........... em cêi ’’. “ MÑ mua cho ....... ....... tr¾ng tinh ”. D . Ho¹t ®éng gãc. Gãc H§ ChuÈn bÞ C¸ch tiÕn hµnh - TrÎ biÕt t¸i t¹o l¹i 1 sè c«ng viÖc - Líp häc cña ngêi lín. BiÕt ph©n vai ch¬i vµ (Trång thÓ hiÖn néi dung c©y ) ch¬i. - B¸n - BiÕt liªn kÕt hµng : B¸n gièng nhãm ch¬i. c©y trång. - Mét sè dông cô lao ®éng nh : cuèc, xÎng b»ng nhùa. - Mét sè c©y xanh. 2.Gãc XD - LG X©y dùng vên b¸ch th¶o. - TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau mét c¸ch phong phó ®Ó XD vên b¸ch th¶o ®Ñp vµ hîp lÝ. - BiÕt nhËn xÐt s¶n phÈm cña m×nh - Bé ®å ch¬i XDLG. - G¹ch, hµng rµo, hoa , c©y xanh, th¶m cá... 3. Gãc häc tËp. §äc th¬, kÓ chuyÖn vÒ c©y xanh. - TrÎ ®äc th¬ vµ biÕt ®äc th¬ diÔn c¶m, thÓ hiÖn ®îc cö chØ ®iÖu bé. - Mét sè bµi th¬ vÒ c©y xanh: C©y d©y leo, Vßng quay lu©n chuyÓn... a. Tho¶ thuËn tríc khi ch¬i - trÎ h¸t bµi “ Em yªu c©y xanh ’’ - §T vÒ néi dung bµi h¸t -C©y xanh thêng cã ë ®©u ? - Trång c©y xanh cã Ých lîi g× ? - §Ó b¶o vÖ c¸c lo¹i c©y quý hiÕm ngêi ta thêng trång ë ®©u? - VËy h«n nay chóng ta cïng x©y dùng vên b¸ch th¶o nhe - C« cho trẻ giíi thiÖu l¹i gãc ch¬i và về góc chơi theo ý thích. b. Qu¸ tr×nh ch¬i : - C« ®ãng vai mét b¹n ch¬i ®i ®Õn tõng nhãm ch¬i gióp trÎ tho· thuËn vai ch¬i vµ thÓ hiÖn néi dung ch¬i. - C« bao qu¸t trÎ vµ chó ý xö lÝ c¸c t×nh huèng. - C« gióp trÎ liªn kÕt c¸c nhãm ch¬i, gîi ý vµ më réng néi dung ch¬i. c. KÕt thóc buæi ch¬i. - C« ®Õn tõng nhãm ch¬i nhËn xÐt - Cho trÎ tËp chung vÒ gãc XD nghe nhãm trëng giíi thiÖu c«ng tr×nh , nhËn xÐt vµ ®a ý kiÕn bæ sung. - C« nhËn xÐt chung vµ nh¾c trÎ cÊt ®å dïng ®óng n¬i quy ®Þnh. 1.Gãc ph©n vai. Môc ®Ých – yªu cÇu 4 . Gãc thiªn nhiªn - Ch¨m sãc c©y xanh 5. Góc NT Vẽ tranh tô màu cắt, dán tranh về CĐ - C¸c chËu c©y c¶nh, b×nh tíi níc.. - Giấy vẽ, sáp màu, kéo, họa báo... - TrÎ cã 1 sè kü n¨ng lao ®éng ®¬n gi¶n : tíi c©y, nhÆt l¸ vµng.. Trẻ biết vẽ tranh, tô màu, cắt dán các bức tranh có ND chủ đề KÕ ho¹ch HOẠT ĐỘNG ngµy Thø 2 ngµy 06 th¸ng 01 n¨m 2014 ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH M«n : Thể dục. Hoạt động chính: V§CB : - ChuyÒn bãng qua ®Çu - Ch¹y chËm 120m.. Hoạt động kết hợp: âm nhạc ; KPKH – To¸n 1. Mục tiêu: - TrÎ biÕt phèi hîp víi b¹n ®Ó chuyÒn bãng qua ®Çu, ®ãn vµ b¾t bãng b»ng 2 tay kh«ng lµm r¬i bãng. - TrÎ ch¹y phèi hîp ch©n tay nhÞp nhµng, ch¹y th¼ng híng. - Gi¸o dôc trÎ tÝnh tËp thÓ,thêng xuyªn luyÖn tËp TDTT ®Ó t¨ng cêng søc khoÎ.Yªu quý, ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y xanh. 2. Chuẩn bị. - S©n b»ng ph¼ng s¹ch sÏ. - 3 qu¶ bãng cã ®êng kÝnh 25cm. 3. Tiến hành. ND ho¹t ®éng * H§ 1 Trß chuyÖn g©y høng thó. * Hoạt động 2 Khởi động. * Hoạt động 3 Bài tập phát triển chung Hoạt động của cô. Hoạt động của trẻ. - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ h¸t bµi “ Em yªu c©y xanh” - §T víi trÎ vÒ c©y xanh, Ých lîi vµ m«i trêng sèng cña mét sè lo¹i c©y xanh. - ®Ó cã thËt nhiÒu c©y xanh chóng ta ph¶i lµm g× ? - Cho trẻ làm đoàn tầu đi chạy nhẹ nhàng, kết hợp giữa các kiểu đi , ®i thêng, ®i b»ng gãt ch©n , mòi bµn ch©n n÷a bµn ch©n, ch¹y nhanh - Trẻ thực hiện theo chËm dÇn sau đó chuyển ®éi h×nh 3 hµng yêu cầu của giáo viên. ngang. 1. Động tác tay. 2. Động tác chân. -TrÎ thùc hiÖn . 3. Động tác bụng. * Ho¹t ®éng 4 V§CB : - ChuyÒn bãng qua ®Çu - Ch¹y chËm 120 m. 4. Động tác bật : bật tách khép chân - Trẻ đứng thành 2 hàng ngang đối diện nhau 5m. - Cô làm mẫu lần 1. - Cô làm mẫu lần 2 và phân tích động tác : C« ®øng ë ®Çu hµng cÇm bãng b»ng 2 tay. Khi cã hiÖu lÖnh chuyÒn th× gi¬ bãng cao qua ®Çu ngêi h¬i ng· vÒ phÝa sau chuyÒn bãng cho b¹n thø 2, b¹n thø 2 ®ãn bãng b»ng 2 tay chuyÒn cho b¹n thø 3. Cø lÇn lît nh vËy cho ®Õn hÕt. B¹n cuèi cïng cÇm bãng ch¹y lªn ®Çu hµng ®øng. - Gọi 1-2 trÎ lªn lµm mÉu - Trẻ thực hiện : Lần lượt cho trÎ ë 2 tæ thùc hiÖn 2- 3 lÇn - Khi tÎ thùc hiÖn thµnh th¹o c« cho trÎ ë 2 tæ thi ®ua. - Quá trình trẻ thực hiện động viên khuyến khích vµ söa sai cho trẻ. - C« cho trÎ ch¹y nhÑ nhµng 2 vßng xung quanh s©n tËp ( cã chiÒu dµi 120 m ). - C« bao qu¸t trÎ. - TrÎ ®i lại nhẹ nhàng 1-2 phót - TrÎ chuyÓn ®éi h×nh. - TrÎ quan s¸t. - Trẻ quan sát và lắng nghe. - Trẻ lên thực hiện. - TrÎ ch¹y phèi hîp ch©n tay nhÞp nhµng. - TrÎ ®i nhÑ nhµng xung quanh líp 1- 2 vßng. * Ho¹t ®éng 5 Hồi tỉnh Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. H§CM§ : Quan s¸t c©y vó s÷a. 2. TCV§ : Gieo h¹t. 3 Ch¬i tù do : Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. a. M§YC : - TrÎ biÕt gäi tªn, ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, Ých lîi cña c©y vó s÷a. - TrÎ biÕt c¸ch ch¬i luËt ch¬i trß ch¬i. Hµo høng tham gia trß ch¬i. - GD trÎ yªu quý c©y xanh, biÕt ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y. b. ChuÈn bÞ : - §Þa ®iÓm quan s¸t . - S©n b»ng ph¼ng, s¹ch sÏ. c. C¸ch tiÕn hµnh : ND ho¹t®éng H§ cña c« - TrÎ h¸t bµi “ Lý c©y xanh ’’ ®i ra ngoµi s©n quan s¸t c©y vó s÷a vµ ®µm tho¹i : H§ 1 - §©y lµ c©y g× ? Quan s¸t c©y - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y vó s÷a ? vó s÷a. - Th©n c©y nh thÕ nµo ? Cã mµu g× ? - Cã b¹n nµo ®îc ¨n qu¶ vó s÷a råi, Qu¶ cã mµu g× ? VÞ nh thÕ nµo ? - ¨n qu¶ vó s÷a cung cÊp cho chóng ta chÊt g× ? - C¸ch ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y nh thÕ H§ cña trÎ - TrÎ ®äc th¬. - C©y vó s÷a - Cã th©n, cµnh, l¸.. - Xï x×, mµu n©u.. - TrÎ tr¶ lêi. nµo ?. - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i- luËt ch¬i. - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 3 - 4 lÇn. H§ 2 - C« nhËn xÐt – tuyªn d¬ng. TCV§ : Gieo - TrÎ ch¬i theo ý thÝch. h¹t - C« bao qu¸t vµ nh¾c nhë trÎ trong khi ch¬i kh«ng x« ®Èy chen lÊn nhau. H§ 3 - C« tËp chung trÎ l¹i cho trÎ ®i röa tay, Ch¬i tù do xÕp hµng, ®iÓm l¹i sÜ sè vµ d¾t trÎ vÒ líp. - TrÎ tr¶ lêi. - TrÎ hµo høng tham gia trß ch¬i. - trÎ ch¬i theo ý thÝch. HOẠT ĐỘNG GÓC ( Theo kÕ ho¹ch tuÇn ). (*) VÖ sinh – cho trÎ ¨n tr a - ngủ trưa HOẠT ĐỘNG CHIỀU 1.Vệ sinh - VĐ nhẹ - ăn xế. 2. Làm quen bài mới. 3.Vệ sinh nêu gương, cắm cờ. *********************** Thø 3 ngµy 07 th¸ng 01 n¨m 2014 ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých M«n : LQCC. H§ chÝnh : Lµm quen ch÷ c¸i i, c, t. H§KH : Âm nhạc, toán. 1. Mục tiêu. - TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng c¸c ch÷ c¸i i, c, t trong tiÕng vµ tõ trän vÑn. - TrÎ so s¸nh vµ ph©n biÖt ®îc sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c ch÷ c¸i i, c, t. RÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn ng«n ng÷ m¹ch l¹c. - Gi¸o dôc trÎ yªu quý , ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y xanh. 2. ChuÈn bÞ : - Tranh díi cã tõ : C©y bµng, c©y d¬ng sÜ, cây tùng. - ThÎ ch÷ c¸i i, c, t ®ñ cho mçi trÎ. - 3 ng«i nhµ cã g¾n ch÷ i, c, t. 3. C¸ch tiÕn hµnh. ND ho¹t ®éng H§ cña c« H§ 1 - TrÎ ®äc bµi th¬ “ Vßng quay lu©n Trß chuyÖn chuyÓn ”. g©y høng thó. - §T vÒ néi dung bµi th¬. - Bµi th¬ nãi lªn ®iÒu g× ? - Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c©y diÔn ra nh thÕ nµo ? - Con biÕt nh÷ng lo¹i c©y xanh nµo ?. H§ 2 * Ch÷ c : Lµm quen ch÷ - C« treo tranh “ C©y bµng ”díi cã tõ “ i, t, c. C©y bµng’’. - C« cho líp –tæ- c¸ nh©n trÎ ®äc tõ díi tranh. H§ cña trÎ - TrÎ ®äc th¬. - TrÎ tr¶ lêi. - TrÎ ®äc tõ díi tranh. - C« xÕp tõ “ C©y bµng ’’ b»ng c¸c thÎ ch÷ c¸i rêi. - Cho 1 trÎ lªn t×m nh÷ng ch÷ c¸i ®· häc vµ ph¸t ©m. - trÎ t×m ch÷ a, ©, n. - ®©y lµ ch÷ c mµ h«m nay c« cho c¸c con lµm quen. - C« ph¸t ©m mÉu. - C« cho líp, tæ, c¸ nh©n trÎ ph¸t ©m 2-3 lÇn. - TrÎ ph¸t ©m 2-3 lÇn. - Cô đổi thẻ chữ nhỏ bằng thẻ chữ to - Cho trẻ phát âm. - Lớp phát âm. - Nhóm phát âm. - Cá nhân phát âm. - C« giíi thiÖu cÊu t¹o ch÷ : gåm 1 nÐt - TrÎ l¾ng nghe. cong hở về bªn ph¶i. - C« cho trÎ nh¾c l¹i cÊu t¹o ch÷ c. - C« giíi thiÖu ch÷ c in thêng vµ viÕt thêng. H§ 3 - TrÎ h¸t V§ : Em yªu c©y xanh. So s¸nh ch÷ i, * C« treo tranh “ C©y d¬ng sÜ ’’, “ C©y t, c. tùng’’ vµ giíi thiÖu ch÷ i, t t¬ng tù ch÷ c. - TrÎ tr¶ lêi. - TrÎ so s¸nh ch÷ i – c ; i - t ; - Giống nhau ở điểm nào?. - Khác nhau ?. - TrÎ tr¶ lêi. - TC “ ch÷ g× biÕn mÊt ’’ - TC t×m ch÷ theo hiÖu lÖnh cña c« H§ 4 - Tìm đúng nhà. Trß ch¬i cñng - Cô để mô hình ngôi nhà có gắn chữ cái - TrÎ hµo høng tham cè gia trß ch¬i. i, t, c .Trẻ cầm thẻ chữ cái chạy về nhà giống trẻ cầm. Hiệu lệnh bằng 1 bài hát. - C« nhËn xÐt , tuyªn d¬ng. Trß ch¬i chuyÓn tiÕt TiÕt 2. M«n : KPKH Ho¹t ®éng chÝnh : Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c©y xanh vµ M«i trêng sèng. H§KH : V¨n häc , ¢m nh¹c, TD. 1. Môc tiªu : - TrÎ biÕt gäi tªn, ®Æc ®iÓm cÊu tao, h×nh d¸ng vÒ mét sè lo¹i c©y xanh : + C©y xanh cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau. + Qu¸ tr×nh sinh trëng vµ ph¸t triÓn cña c©y. + M«i trêng sèng vµ c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn sù sinh trëng cña c©y xanh. + Ých lîi cña c©y xanh. - RÌn kü n¨ng quan s¸t vµ ghi nhí cã chñ ®Ých. 2.ChuÈn bÞ : - Cho trÎ tham quan, quan s¸t c©y xanh ë vên trêng, gãc thiªn nhiªn cña líp... - Thu thËp, su tÇm tranh ¶nh vÒ c©y xanh. - ChuyÖn chó ®ç con. - Tranh vÒ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c©y, vßng TD. 3. C¸ch tiÕn hµnh. ND ho¹t ®éng H§ cña c« H§ cña trÎ - Cho trẻ quan sát quang cảnh sân trường. H§1 Trß chuyÖn - Cho trẻ vừa đi vừa vào lớp ngồi vào vị trí g©y høng thó của mình. - Ai biết gì về cây xanh ?. - Con biết những cây xanh gì?. - Trẻ nêu cây gì cho trẻ phân biệt cây đó.. VD: Cây bàng có đặc điểm gì ?. Lá của cây bàng có mầu gì ?. - Cây bàng cho ta cái gì ?. - Ngoài cây bàng ra ai biết cây xanh nào H§2 Quan s¸t vµ khác. ®µm tho¹i - Cây xà cừ là loại cây như thế nào ?. - Ai có nhận xét thêm về cây xà cừ. - Thân cây xà cừ như thế nào?. - T¬ng tù c« hái trÎ vÒ c¸c lo¹i c©y d©y leo, c©y ®u ®ñ... - Tất cả loại cây ở trên có đặc điểm gì ?. - C©y xanh kh«ng chØ lµm cho kh«ng khÝ trong lµnh, cho qu¶ ngon ngät, cho nh÷ng b«ng hoa t¬i th¾m, c©y lÊy gç mµ cßn cã nh÷ng c©y cho bãng m¸t, mang ®Õn cho H§ 3 chóng ta c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn. Quan s¸t sù - VËy ®Ó cã nhiÒu c©y xanh chóng ta ph¶i lµm ph¸t tiÓn cña g× ? c©y. - VËy c¸c con cã biÕt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c©y nh thÕ nµo kh«ng ? - C« cho trÎ ch¬i trß ch¬i “ Gieo h¹t ”. - Muèn biÕt râ h¬n sù ph¸t triÓn cña c©y cã ¶nh hëng trùc tiÕp bëi nh÷ng yÕu tè nµo c¸c con h·y l¾ng nghe c« kÓ c©u chuyÖn “ Chó ®ç H§ 4 con ”. Trß ch¬i : - Chó ®ç con chÝnh lµ h¹t ®Ëu, h¹t ®Ëu ®em XÕp nhanh gieo xuèng ®Êt ®îc t¾m m¸t bëi nh÷ng h¹t mthø tù ph¸t a, ®îc gÝ vµ ¸nh n¾ng mÆt trêi sëi Êm lªn h¹t triÓn cña c©y. ®Ëu n¶y mÇm. Sau ®ã ph¸t triÓn thµnh c©y cã l¸ dÇn dÇn cã hoa, qu¶. - VËy c©y lín lªn nhê ®Õn nh÷ng yÕu tè g× ? - Chia trÎ lµm 2 tæ bËt qua 4 vßng TD lªn t×m vµ s¾p xÕp ®óng thø tù ph¸t triÓn cña c©y ( h¹t, n¶y mÇm, c©y con, c©y trëng thµnh ).Tæ nµo xong tríc tæ ®ã th¾ng. - C« nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng trÎ. - TrÎ h¸t V§ : L¸ xanh. HOẠT ĐỘNG ngoµi trêi 1. H§CM§ : Quan s¸t c©y xoµi. 2. TCV§ : Bá l¸. 3 Ch¬i tù do : Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. a. M§YC : - Trẻ quan sát và đưa ra nhận xét của mình. - Trẻ hát “Em yêu canh xanh” và đi về chỗ ngồi. - Cây xanh có thân, cành, lá, rễ. - Cây bàng, ổi, vú sữa… - Thân cành, gốc, rễ. - Lá cây bàng to tròn, tán lá xoè rộng. - Cho bóng mát. - Cây xà cừ, cây bạch đàn. - Là loại cây cho gỗ, có thân, rễ. - Thân to, lá nhỏ. - RÔ, th©n, cµnh, l¸.. - Trồng và chăm sóc, bảo vệ cây. - TrÎ tr¶ lêi. - TrÎ l¾ng nghe. - trÎ tr¶ lêi. - TrÎ hµo høng tham gia trß ch¬i. - TrÎ h¸t vµ V§ bµi h¸t 2 lÇn. - TrÎ biÕt gäi tªn, ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, Ých lîi cña c©y xoµi. - TrÎ biÕt c¸ch ch¬i luËt ch¬i trß ch¬i. Hµo høng tham gia trß ch¬i. - GD trÎ yªu quý c©y xanh, biÕt ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y. b. ChuÈn bÞ : - §Þa ®iÓm quan s¸t . - S©n b»ng ph¼ng, s¹ch sÏ. c. C¸ch tiÕn hµnh : ND ho¹t®éng H§ cña c« H§ cña trÎ - TrÎ h¸t bµi “ Lý c©y xanh ’’ ®i ra ngoµi s©n quan s¸t c©y xoµi vµ ®µm H§ 1 tho¹i : Quan s¸t c©y - §©y lµ c©y g× ? xoµi. - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y xoµi? - Th©n c©y nh thÕ nµo ? Cã mµu g× ? - Trång c©y xoµi ®Ó lµm g× ? - Cã b¹n nµo ®îc ¨n qu¶ xoµi råi, Qu¶ cã mµu g× ? VÞ nh thÕ nµo ? -¡n qu¶ xoa× cung cÊp cho chóng ta chÊt g× ? - Lµm thÕ nµo ®Ó c©y xoµi lu«n xanh tèt vµ cã nhiÒu qu¶ ®Ó ¨n ? - C¸ch ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y nh thÕ nµo ?. H§ 2 - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i- luËt ch¬i. TCV§ : Bá - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 3 - 4 lÇn. l¸. - C« nhËn xÐt – tuyªn d¬ng. - TrÎ ch¬i theo ý thÝch. - C« bao qu¸t vµ nh¾c nhë trÎ trong khi H§ 3 ch¬i kh«ng x« ®Èy chen lÊn nhau. Ch¬i tù do - C« tËp chung trÎ l¹i cho trÎ ®i röa tay, xÕp hµng, ®iÓm l¹i sÜ sè vµ d¾t trÎ vÒ líp. - TrÎ ®äc th¬. - C©y vó s÷a - Cã th©n, cµnh, l¸.. - Xï x×, mµu n©u.. - TrÎ tr¶ lêi. - TrÎ tr¶ lêi. - TrÎ hµo høng tham gia trß ch¬i. - trÎ ch¬i theo ý thÝch. (*) VÖ sinh – cho trÎ ¨n tr a - ngủ trưa HOẠT ĐỘNG CHIỀU 1.Vệ sinh - VĐ nhẹ - ăn xế. 2. Ho¹t ®éng gãc : Nh ®· so¹n ë kÕ ho¹ch tuÇn 3. Vệ sinh nêu gương, cắm cờ.  Đánh giá trẻ sau một ngày hoạt động : ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ****************** Thø 4 ngµy 08 th¸ng 01 n¨m 2014 ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG HOẠT ĐỘNG Cã chñ ®Ých M«n : To¸n . Ho¹t ®éng chÝnh : Chia nhãm ®å vËt cã sè lîng 8 thµnh 2 phÇn 1. Môc tiªu . - TrÎ biÕt thªm bít chia nhãm ®å vËt cã sè lîng 8 thµnh 2 phÇn b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. - LuyÖn kü n¨ng ®Õm thªm bít trong ph¹m vi 8. - TrÎ thùc hiÖn theo ®óng yªu cÇu cña c«. - GD trÎ biÕt yªu quý b¶o vÖ c©y xanh, kh«ng ng¾t l¸ bÎ cµnh. 2. ChuÈn bÞ - M« h×nh vên b¸ch th¶o cã 8 c©y xanh, 8 qu¶ , 8 hoa. - Mçi trÎ cã 8 h¹t na, 8 l¸, thÎ sè tõ 1- 8. -§å dïng cña c« gièng cña trÎ nhng kÝch thíc to h¬n. 3. C¸ch tiÕn hµnh ND ho¹t ®éng H§ 1 Trß chuyÖn g©y høng thó H§ 2 ¤n tËp thªm bít trong ph¹m vi 8. H§ 3 D¹y trÎ thªm bít chia 8 ®èi tîng thµnh 2 phÇn H§ 4 LuyÖn tËp cñng cè. Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c©y xanh - TrÎ lµm ®oµn - Cho trÎ lªn tµu ®i tham quan vên b¸ch th¶o tµu ®i xung quanh - §· ®Õn vên b¸ch th¶o råi, c¸c con h·y ®Õm líp 1- 2 vßng xem trong vên b¸ch th¶o cã nh÷ng c©y g×? cã bao nhiªu c©y ? ( t¬ng tù c« hái víi sè c©y vµ - c©y ,8 hoa, 8 qu¶ ) qu¶.. - Cho trÎ t×m vµ ®Æt thÎ sè t¬ng øng. - c¸c con h·y nh×n xem c« cã g×? - Cã tÊt c¶ bao nhiªu h¹t ? ( ®Õm tõ tay nä sang tay kia ) - Ch¬i “ TËp tÇm v«ng ’’ c« chia sang 2 tay cho trÎ ®Õm 2-3 lÇn. - C« sÏ chia sè h¹t nµy ra 2 tay, c¸c con ph¶i ®Õm xem mçi tay c« cã mÊy h¹t nhÐ! - C« ch¬i 3 lÇn, mçi lÇn 1 c¸ch chia, cuèi cïng c« nªu lai 3 c¸ch chia cña c« ( 1- 7, 2- 6, 3- 5, - TrÎ ®o¸n 2- 3 4- 4 ). lÇn - Trong ræ ®å ch¬i c¸c con cã g× ? - C¸c con h·y ®Õm xem cã bao nhiªu h¹t na ? C¸c con h·y chia sè h¹t na sang hai tay råi ®è c« nhÐ. - C« ®i 1 vßng xung quanh líp ®Ó ®o¸n sè h¹t na cña trÎ. Sau ®ã cho trÎ ®o¸n sè h¹t na trong tay c«. - TrÎ thùc hiÖn. - C¸c con h·y chia sè h¹t na thµnh 2 ph©n sao cho mçi phÇn cã (1- 7, 2- 6, 3- 5, 4- 4 ).C« cho trÎ ®Æt thÎ sè t¬ng øng. - Nh vËy cã mÊy c¸ch chi 8 h¹t na thµnh 2 phÇn? Lµ nh÷ng c¸ch nµo ?. -T¬ng tù c« cho trÎ chia 8 c¸i l¸ thµnh 2 phÇn. - C« cho trÎ chia tù do vµ ®Æt thÎ sè t¬ng øng. - TrÎ tr¶ lêi. - Cho 2 trÎ lªn n¾m tay nhau lµm c¸nh cöa. Ai cã sè l¸ trong ræ vµ sè l¸ mµ c« ®a ra gép l¹i lµ8 th× cöa thÇn sÏ më cho vµo. - TrÎ hµo høng tham gia trß ch¬i. - C« tổ chøc cho trÎ ch¬i 3- 4 lÇn - C« nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. H§CM§ : Quan s¸t c©y vó s÷a. 2. TCV§ : Gieo h¹t. 3 Ch¬i tù do : Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. Ho¹t ®éng gãc ( Theo kÕ ho¹ch tuÇn ) (*) VÖ sinh – cho trÎ ¨n tr a - ngủ trưa Ho¹t ®éng chiÒu. 1.VÖ sinh – vËn ®éng nhÑ – ¨n xÕ. 2.¤n bµi buæi s¸ng 3.VS , nªu g¬ng , c¾m cê. ******************** Thø 5 ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2014 ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh M«n : T¹o h×nh. Ho¹t ®éng chÝnh : VÏ vên c©y ¨n qu¶. H§KH : ¢m nh¹c- To¸n – KPKH. 1. Mục tiêu. - Kiến thức: Trẻ sử dụng những kỹ năng đã học để vẽ đường nét, mầu sắc, mảng hình, mầu để vẽ được bức tranh vườn cây ăn quả đơn giản. - Kỹ năng: Tô mầu đẹp, bố cục hợp lý. - Thái độ: Trẻ giữ gìn sức khoẻ của mình. Qua vẽ vườn cây ăn quả trẻ thêm yêu quý các loài cây. 2. Chuẩn bị. - Tranh mẫu gợi ý của cô gồm 3 tranh. - Tranh 1: Vườn cây ăn quả gồm 3 cây (quả tròn, dài). - Tranh 2: Vườn cây ăn quả gồm 5 cây, có mặt trời và người chăm sóc cây. - Tranh 3: Vườn cây có 6 cây cỏ mây mưa. - Giấy vẽ, vở vẽ. - Sáp mầu, giấy vẽ vừa tầm với trẻ. 3. Tiến hành. ND hoạt động. Hoạt động của cô. * Hoạt động 1. - Gây hứng thú. - Vào bài h¸t V§ “Em yêu cây xanh”. - Hỏi trẻ vừa hát bài gì ?. - Con biết những cây xanh gì?. - Con biết những cây ăn quả nào ?. - Cây cam có quả như thế nào ?. - Cây chuối có quả như thế nào ?. - Treo tranh 1 hỏi trẻ: - Cô có tranh gì đây ? - Ai có nhận xét gì về bức tranh này ?. * Hoạt động 2. - Trẻ quan sát tranh. - Thân cây được vẽ như thế nào ?. Hoạt động của trẻ. - Trẻ hát và vỗ tay theo nhịp bài hát. - Em yêu cây xanh. - Cây cho quả, cho rau. - Cam, chuối. - Quả tròn. - Quả dài cong. - Tranh vẽ vườn cây ăn quả. - Vườn cây có nhiều loại cây khác nhau. - Cây quả tròn, cây - T¸n l¸ vÏ nh thÕ nµo ? quả dài.. - Vẽ bằng 2 nét - Qu¶ cã d¹ng h×nh g× ? Mµu g× ? VÏ nh thÕ xiên, nµo ? - tán lá xoè rộng - Với tranh 2 và tranh 3 hỏi trẻ khác gì về được vẽ bằng nét cong mầu xanh. tranh 1. - H×nh trßn, mµu ®á, mµu vµng... - TrÎ ®äc bµi th¬ “ Hoa kÕt tr¸i’’ - Hái trÎ c¸ch ngåi, c¸ch cÇm bót. - C« cho trÎ vÏ díi nÒn nh¹c. - TrÎ tr¶ lêi. - Qu¸ tr×nh trÎ vÏ c« bao qu¸t vµ gîi ý ®Ó trÎ thùc hiÖn ®îc tèt. * Hoạt động 3. - T¹o t×nh huèng ®Ó trÎ vÏ cã s¸ng t¹o. - TrÎ tr¶ lêi - Cho trẻ thực -- C« cho trÎ mang bµi lªn gi¸ treo s¶n phÈm quan s¸t vµ nhËn xÐt bµi cña m×nh cña b¹n. - TrÎ thùc hiÖn. hiện. - Con thÝch bµi nµo ? - V× sao con thÝch ?. - TrÎ tr¶ lêi. - C« nhËn xÐt chung vÒ c¸ch s¾p xÕp bè côc tranh cña trÎ. - TrÎ h¸t vµ mang - TrÎ h¸t bµi “ Vên c©y cña ba ” vµ mang bµi bµi vÒ gãc nghÖ vÒ gãc nghÖ thuËt trng bµy. thuËt trng bµy. * Hoạt động 4. - Nhận xét. Trß ch¬i chuyÓn tiÕt TiÕt 2 M«n : V¨n häc Hoạt động chính: Truyện “ C©y tre tr¨m ®èt ”. H§KH : T¹o h×nh, KPKH. 1. Mục tiêu: - TrÎ nhí tªn chuyÖn, tªn nh©n vËt. Trẻ hiểu được nội dung và ý nghĩa của câu chuyện. BiÕt ®¸nh gi¸ tÝnh c¸ch c¸c nh©n vËt trong chuyÖn. - TrÎ biÕt thÓ hiÖn ®îc ng÷ ®iÖu giäng cña c¸c nh©n vËt khi kÓ chuyÖn, biÕt tr¶ lêi c©u hái cña c« râ rµng m¹ch l¹c. - Thông qua nội dung câu chuyện, giáo dục trẻ biết yªu quý lao ®éng, siªng n¨ng , thËt thµ. 2. Chuẩn bị: - Tranh minh hoạ chuyện. - Tranh c©y tre. - Bót s¸p mµu, giÊy vÏ. 3. Tiến hành: Nội dung H§ Hoạt động của cô H§ của trẻ * Hoạt động 1: - Gây hứng thú. - Trẻ trò chuyện cùng cô. - Trẻ chú ý lắng nghe. * Hoạt động 2: - Cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm. - Trẻ quan sát tranh và chú ý lắng nghe. - Trẻ trả lời. * Ho¹t ®éng 3. T×m hiÓu ND t¸c phÈm - trÎ tr¶ lêi. - Trẻ thùc hiÖn. * Hoạt động 4. Kết thúc: - C« cïng trÎ ®äc bµi th¬ “ Tre ViÖt Nam”. - Bµi th¬ nãi lªn ®iÒu g× ? - C« cã g× ®©y ? Bøc tranh vÏ g× ? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y tre ? - Trång c©y tre ®Ó lµm g× ? - Trong mét c©u chuyÖn nä anh n«ng d©n ®· dïng c©y trÎ ®Ó trõng trÞ l·o nhµ giµu ®· lõa dèi anh. §Ó biÕt xem anh n«ng d©n ®· trõng trÞ l·o nhµ giµu nh thÕ nµo c¸c con h·y l¾ng nghe c« kÓ c©u chuyÖn “ C©y trÎ tr¨m ®èt ’’. - C« kÓ c©u chuyÖn lÇn 1 + cö chØ ®iÖu bé C« võa kÓ c©u chuyÖn g× ? - C« kÓ lÇn 2 + tranh minh ho¹. * Gi¶ng néi dung : C©u chuyÖn kÓ vÒ anh n«ng d©n vµ l·o nhµ giµu, anh n«ng d©n th× ch¨m chØ thËt thµ cßn l·o nhµ giµu th× tham lam keo kiÖt ®· lõa dèi anh n«ng d©n. Nhng ë hiÒn th× gÆp lµnh anh n«ng d©n ®· ®îc «ng bôt gióp ®ì cßn l·o nhµ giµu ®· bÞ trõng trÞ thÝch ®¸ng. * Tõ khã : - Trong c©u chuyÖn cã nh÷ng nh©n vËt nµo ? - L·o nhµ giµu lµ ngêi nh thÕ nµo ? Cßn anh n«ng d©n th× sao ? - L·o nhµ giµu lõa anh n«ng d©n nh÷ng g× ? - Ai ®· gióp ®ì anh n«ng d©n? Gióp nh thÕ nµo ? - L·o nhµ giµu bÞ trõng trÞ nh thÕ nµo ? - Trong c©u chuyÖn con häc tËp ai ? - C« ph¸t giÊy bót cho trÎ vÏ nhanh c©y tre tÆng anh n«ng d©n trong vßng 5 phót. - C« nhËn xÐt vµ gi¸o dôc trÎ. - TrÎ h¸t móa : Tre ngà bªn l¨ng B¸c. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. H§CM§ : Quan s¸t c©y xoµi. 2. TCV§ : Bá l¸. 3 Ch¬i tù do : Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. (*) VÖ sinh – cho trÎ ¨n tr a - ngủ trưa Ho¹t ®éng chiÒu 1.VÖ sinh – vËn ®éng nhÑ – ¨n xÕ. 2. Ho¹t ®éng gãc : Nh ®· so¹n ë kÕ ho¹ch tuÇn. 3.VS , nªu g¬ng , c¾m cê.  §¸nh gi¸ trÎ sau mét ngµy ho¹t ®éng : ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ******************** Thø 6 ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2014. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh M«n : ¢m nh¹c. Ho¹t ®éng chÝnh : H¸t V§ : Em yªu c©y xanh H§KH : Nghe h¸t : C©y tróc xinh. TC¢N : Nghe tiÕng h¸t t×m ®å vËt. 1.Môc tiªu : - TrÎ biÕt tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶. HiÓu néi dung bµi h¸t. - TrÎ h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t vµ V§ nhÞp nhµng theo lêi bµi h¸t. - TrÎ ch¨m chó l¾ng nghe c« h¸t vµ nhËn ra giai ®iÖu bµi h¸t “ C©t tróc xinh”- D©n ca quan hä B¾c Ninh - TrÎ biÕt c¸ch ch¬i trß ch¬i vµ hµo høng tham gia trß ch¬i. - Gi¸o dôc trÎ biÕt c¸ch ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y xanh. 2. ChuÈn bÞ. - X¾c x« - Ph¸ch tre. - 1 sè ®å v¹t ®Ó xung quanh líp. 3. C¸ch tiÕn hµnh. ND ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - Cho trÎ ch¬i trß ch¬i gieo h¹t. H§ 1 - Gieo h¹t ®Ó lµm g× ? Trß chuyÖn g©y - C©y xanh cã Ých lîi nh thÕ nµo ®èi víi - TrÎ trß chuyÖn høng thó. con ngêi ? cïng c«. - §Ó cã thËt nhiÒu c©y xanh c¸c con ph¶i lµm g× ? - C©y xanh kh«ng chØ cho chóng ta bãng m¸t mµ cßn ®em l¹i bÇu kh«ng khÝ trong lµnh, ChÝnh v× vËy nh¹c sÜ Hoµng V¨n YÕn còng rÊt yªu quý c©y xanh vµ ®· s¸ng t¸c nªn bµi h¸t “ Em yªu c©y xanh”. H§ 2 - C« h¸t lÇn 1 thÓ hiÖn cö chØ ®iÖu bé. H¸t V§ C« võa h¸t bµi h¸t g× ?. “ Em yªu c©y Do nh¹c sÜ nµo s¸ng t¸c ?. - trÎ tr¶ lêi. xanh”. - C« h¸t lÇn 2 : * Gi¶ng ND : C©y xanh kh«ng chØ lµ m«i trêng sèng cña c¸c loµi chim mµ c©y cßn cho chóng ta hoa th¬m cá ngät cho nhiÒu bãng m¸t ®Ó c¸c b¹n nhá ®îc vui ch¬i. ChÝnh v× vËy mµ c¸c b¹n nhá còng rÊt yªu quý c©y xanh. - C« cho líp, tæ, c¸ nh©n trÎ h¸t 1 -2 lÇn. - §Ó bµi h¸t thªm hay vµ sinh ®éng h¬n c« vµ c¸c con sÏ võa h¸t võa V§ theo tiÕt tÊu phèi hîp bµi h¸t nµy nhÐ. - C« cho trÎ sö dông dông cô ©m nh¹c h¸t V§ theo líp , tæ , c¸ nh©n trÎ 2 -3 lÇn. - Cã mét lo¹i c©y thuéc hä nhµ tre nhng H§ 3 nhá h¬n cã mµu vµng thêng hay mäc ë Nghe h¸t “ C©y bê ao. Ngµy xa c¸c c« g¸i hay ®øng ®Ó tróc xinh ”. lµm duyªn tr«ng rÊt ®¸ng yªu, vµ ®ã còng chÝnh lµ néi dung bµi h¸t “ c©y tróc xinh ” mµ h«m nay c« sÏ h¸t cho c¸c con nghe. - C« h¸t lÇn 1. C« võa h¸t bµi h¸t g× ?. Bµi h¸t C©y tróc xinh lµ d©n ca vïng nµo ?. - C« h¸t lÇn 2 + cö chØ ®iÖu bé. H§ 4 - C« h¸t lÇn 3 khuyÕn khÝch trÎ hëng TC¢N “ Nghe øng cïng c«. tiÕng h¸t t×m ®å - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i – luËt ch¬i. vËt ” - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 3 – lÇn. - C« nhËn xÐt – tuyªn d¬ng trÎ. - Nh¹c sÜ Hoµng V¨n yÕn. - TrÎ l¾ng nghe. - trÎ h¸t 1 – 2 lÇn. - TrÎ h¸t V§ 2 – 3 lÇn. TrÎ l¾ng nghe. - trÎ tr¶ lêi. - TrÎ hµo høng tham gia trß ch¬i. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. H§CM§ : Quan s¸t c©y vó s÷a. 2. TCV§ : Gieo h¹t. 3 Ch¬i tù do : Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. Ho¹t ®éng gãc ( Theo kÕ ho¹ch tuÇn ) (*) VÖ sinh – cho trÎ ¨n tr a - ngủ trưa Ho¹t ®éng chiÒu. 1.VÖ sinh – vËn ®éng nhÑ – ¨n xÕ. 2. Trß ch¬i vËn ®éng. 3.VS , nªu g¬ng, c¾m cê. ****************** Chñ ®Ò nh¸nh ii Mét sè loµi hoa (Thùc hiÖn 1 tuần tõ ngµy 13/01 - 17/01/2014). A. Môc tiªu. B. ChuÈn bÞ. - Tranh ¶nh vÒ mét sè loµi hoa: Hoa cóc, hoa mai, hoa hång, hoa ®ång tiÒn.....vµ tranh l« t« vÒ mét sè loµi hoa. - Lùa chän 1 sè bµi th¬, c©u chuyÖn, bµi h¸t , trß ch¬i... liªn quan ®Õn chñ ®Ò. - GiÊy khæ to, bót mµu, giÊy A4. s¸p nÆn , hå d¸n, kÐo... - ThÎ sè tõ 1 ®Õn 8. c. C¸ch tiÕn hµnh. 1. Đón trẻ. a. Đón trẻ - trò chuyện sáng -Cô đến trước 15 phút mở của thông thoáng phòng học, vệ sinh nhóm lớp, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, nước uống... -Trò chuyện với trẻ về chủ đề : - ë nhµ c¸c con cã c¾m hoa kh«ng? Ai c¾m? - C¸c con biÕt nh÷ng loµi hoa gi ? - C¸c loµi hoa ®ã cã chung nh÷ng ®Æc ®iÓm gi? - Trång hoa ®Ó lµm g×? - C« cho trÎ xem tranh vÒ mét sè loµi hoa. b. ThÓ dôc s¸ng : TËp víi c¸c ®éng t¸c : §T tay : §T ch©n : §T bông : §T bËt : BËt chôm t¸ch ch©n kÕt hîp 2 tay sang ngang, lªn cao. D . Ho¹t ®éng gãc. Gãc H§ 1.Gãc ph©n vai. - Gia ®×nh. - Cöa hµng b¸n hoa. Môc ®Ých – yªu cÇu ChuÈn bÞ C¸ch tiÕn hµnh - TrÎ biÕt t¸i t¹o l¹i 1 sè c«ng viÖc cña ngêi lín. BiÕt ph©n vai ch¬i vµ thÓ hiÖn néi dung ch¬i. - BiÕt liªn kÕt nhãm ch¬i - TËp hîp , su tÊm c¸c lo¹i hoa tu¬i, hoa íp kh«, tranh ¶nh vÇ c¸c loµi hoa. - QuÇy hµng vµ c¸c dông cô lµm gi¶i kh¸t. a. Tho¶ thuËn tríc khi ch¬i - C« ®· chuÈn bÞ rÊt nhiÒu gãc ch¬i cho c¸c con. - Líp m×nh cã nh÷ng gãc ch¬i nµo? H«m nay c¸c con sÏ ch¬i ë nh÷ng gãc ch¬i nµo? - Ai thÝch ch¬i ë gãc x©y dùng? ( C« hái t¬ng tù víi c¸c gãc ch¬i kh¸c ). - H«m nay c¸c b¸c XD ®Þnh x©y g× ? 2.Gãc XD – LG. X©y dùng vên hoa. 3. Gãc T¹o h×nh T« mµu c¸c lo¹i hoa. 4 . Gãc ©m nh¹c Nghe nh¹c vµ h¸t c¸c bµi h¸t vÒ thÕ giíi TV. 5. Góc học tập Chơi lô tô, quan sát tranh về các loại hoa - TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau mét c¸ch phong phó ®Ó XD doanh tr¹i chó bé ®éi ®Ñp vµ hîp lÝ. - BiÕt nhËn xÐt s¶n phÈm cña m×nh. - TrÎ biÕt sö dông mµu hîp lý, t« mµu ®Ñp, t« kh«ng loe ra ngoµi. - TrÎ h¸t ®óng lêi ®óng nh¹c, h¸t móa c¸c bµi h¸t vÒ TGTG mét c¸ch nhÞp nhµng. Trẻ biết chơi lô tô, quan sát tranh, trao đổi với nhau về một số loại hoa quen thuộc - X©y dùng vên hoa th× sÏ x©y nh thÕ nµo? - C¸c con h·y vÒ gãc ch¬i cña m×nh vµ - Bé ®å ch¬i tho¶ thuËn vai ch¬i nhÐ ! XDLG. - Trong khi ch¬i c¸c con ph¶i nh thÕ - G¹ch, hµng rµo, nµo ? ( Ch¬i cïng nhau, khong tranh hoa , c©y xanh, giµnh ®å ch¬i, kh«ng vøt, nÐm ®å ch¬i.. th¶m cá... b. Qu¸ tr×nh ch¬i : - C« ®ãng vai mét b¹n ch¬i ®i ®Õn tõng nhãm ch¬i gióp trÎ tho· thuËn vai ch¬i vµ thÓ hiÖn néi dung ch¬i. - C« bao qu¸t trÎ vµ chó ý xö lÝ c¸c t×nh huèng. - Tranh ¶nh vÒ mét - C« gióp trÎ liªn kÕt c¸c nhãm ch¬i, sè loµi hoa. gîi ý vµ më réng néi dung ch¬i. - Bót s¸p mµu... c. KÕt thóc buæi ch¬i. - C« ®Õn tõng nhãm ch¬i nhËn xÐt - Cho trÎ tËp chung vÒ gãc XD nghe nhãm trëng giíi thiÖu c«ng tr×nh , nhËn - Mét sè bµi xÐt vµ ®a ý kiÕn bæ sung. h¸t cã néi dung vÒ thÕ - Khen ®éng viªn trÎ vµ hæi ý tëng ch¬i giíi thùc vËt lÇn sau. - C« nhËn xÐt chung vµ nh¾c trÎ cÊt ®å dïng ®óng n¬i quy ®Þnh. Lô tô, tranh ảnh, một số loại hao thật... KÕ ho¹ch HOẠT ĐỘNG ngµy Thø 2 ngµy 13 th¸ng 01n¨m 2014 ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH M«n : Thể dục. H§ chÝnh : V§CB : NÐm tróng ®Ých n»m ngang TCV§ : Nh¶y lß cß H§KH : MTXQ – To¸n I. Môc tiªu : - TrÎ biÕt dïng lùc cña tay vai ®Ó ®Èy vËt ®i xa vµ tróng ®Ých. TrÎ biÕt nh¶y lß cß b»ng mét ch©n, ch©n kia kh«ng ch¹m ®Êt - RÐn luyÖn ph¸t triÓn c¬ tay, ph¶n x· nhanh nhÑn khÐo lÐo cho trÎ, - GD trÎ yªu thÝch vµ b¶o vÖ c¸c loµi hoa. Thêng xuyªn luyÖn tËp TDTT ®Ó t¨ng cêng søc khoÎ. II. ChuÈn bÞ. - 2 ®Ých ngang (vßng TD). - 15 – 20 tói c¸t. - 20 b«ng hoa nhùa. III. C¸ch tiÕn hµnh. NDH§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ H§ 1 TrÎ h¸t bµi h¸t “Mµu hoa”. Trß chuyÖn g©y Trß chuyÖn tíi trÎ vÒ c¸c loµi hoa vµ - TrÎ §T cïng c«. høng thó Ých lîi cña chóng ®èi víi con ngêi. H§ 2 Khëi ®éng. - HuyÖn NT ®ang tæ chøc héi chî triÓn l·m vÒ c¸c loµi hoa. C¸c con cã muèn ®Õn th¨m quan kh«ng? - TrÎ thùc hiÖn theo - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i kÕt hîp c¸c yªu cÇu cña c«. kiÓu ch©n ®i ®êng - ®i b»ng n÷a bµn ch©n, mòi bµn ch©n – gãt ch©n, ®i nhanh – chËm dÇn theo hiÖu lÖnh cña c«. Sau ®ã chuyÓn ®éi h×nh 3 hµng ngang. §T tay 4: H§ 3 Bµi tËp ph¸t triÓn chung. §T ch©n 4: - TrÎ trhùc hiÖn. §T bông lên 3: §T bËt: BËt t¹i chç. H§ 4 V§CB : nÐm TrÎ chuyÓn ®éi h×nh nh h×nh vÏ: tróng ®Ých n»m        ngang, nh¶y lß cß.  - TrÎ chuyÓn ®éi h×nh.  - TrÎ quan s¸t.        - C« lµm mÉu lÇn 1. - C« lµm mÉu lÇn 2: TTCB: 2 ch©n ®øng më tù nhiªn, tay ph¶i cÇm bao c¸t th¶ xu«i däc th©n ë v¹ch chuÈn bÞ. N1 - TrÎ quan s¸t vµ tay cÇm bao c¸t ®a ra phÝa tríc mÆt. N l¾ng nghe. 2 gËp khuûu tay ®a tói c¸t ngang ®Çu. N3 dïng lùc cña tay nÐm tói c¸t ra xa nh¾m tróng vµo ®Ých. NÐm xong ph¶i nh¶y lß cß trèn vÒ phÝa tríc sau ®ã ®i vÒ cuèi hµng ®øng. - C« cho 2 trÎ nhanh nhÑn lªn thùc - TrÎ thùc hiÖn. hiÖn. - Cho trÎ ë 2 tæ lªn thùc hiÖn lÇn lît cho ®Õn hÕt. - QT trÎ thùc hiÖn c« bao qu¸t vµ söa - TrÎ thùc hiÖn. sai kÞp thêi cho trÎ. - Khi trÎ ®· thùc hiÖn thµnh th¹o c« cho 2 tæ thi ®ua. - C« nhËn xÐt kÕt qu¶ cña trÎ. C« cho trÎ ®i nhÑ nhµng xung quanh TrÎ ®i xung quanh H§ 5 líp 1 – 2’ líp 1 – 2 vßng. Håi tÜnh. ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. H§CM§: Quan s¸t vên hoa trong trêng. 2. TCV§: Trång nô – Trång hoa. 3. Ch¬i tù do: Ch¬i víi phÊn (vÏ hoa). a. Môc ®Ých – yªu cÇu: - TrÎ biÕt gäi tªn - ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, Ých lîi mét sè lo¹i hoa. - TrÎ biÕt c¸ch ch¬i – luËt ch¬i T. C. Hµo høng tham gia T.C. - G§ trÎ yªu thiªn nhiªn. BiÕt c¸ch c/s vµ b/v c¸c loµi hoa. b. ChuÈn bÞ: - §Þa ®iÓm quan s¸t. - S©n b»ng ph¼ng – s¹ch sÏ. c. Tæ chøc ho¹t ®éng: NDH§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - C« cïng trÎ h¸t bµi “Ra vên hoa em ch¬i” H§ 1 ®i ra ngoµi s©n quan s¸t vên hoa vµ §T. Quan s¸t hoa - C¸c con ®ang ®øng ë ®©u? vên trên. - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ vên hoa nµy? - Vên hoa. - C©y hoa cã nh÷ng bé phËn g×? - Cã nhiÒu lo¹i hoa, - L¸ cña c©y hoa nh thÕ nµo? mµu s¾c. - Trång hoa cã Ých lîi g×? - C¸c con ph¶i lµm g× ®Ó cho hoa lu«n xanh tèt? - §Ñp – trang trÝ - 2 trÎ ngåi ®èi diÖn nhau, 2 ch©n duçi nhµ cöa. th¼ng ch¹m 2 bµn ch©n vµo nhau, bµn ch©n - B/v – c/s hoa, cña ch¸u B trång lªn bµn ch©n cña ch¸u A, kh«ng ng¾t hoa n¬i tay xoÌ ra lµm hoa, n¾m l¹i lµm nô cø thÕ c«ng céng. H§ 2 chång tiÕp lªn cho c¸c b¹n kh¸c nh¶y qua. TCV§ : trÎ nµo ch¹m ch©n vµo tay b¹n ph¶i ra Trång nô trång hoa. ngoµi vµ thay vµo vÞ trÝ cña trÎ ngåi. - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 4 – 5 lÇn. - TrÎ l¾ng nghe vµ - C« nhËn xÐt – tuyªn d¬ng trÎ. quan s¸t. - C« bao qu¸t vµ nh¾c nhë trÎ trong khi ch¬i kh«ng x« ®Èy chen lÊn nhau. - TrÎ hµo høng tham H§ 3 - C« tËp chung trÎ l¹i cho trÎ ®i röa tay, xÕp gia T.C TrÎ ch¬i theo hµng, ®iÓm l¹i sÜ sè vµ d¾t trÎ vÒ líp. ý thÝch. HOẠT ĐỘNG GÓC ( Theo kÕ ho¹ch tuÇn ). (*) VÖ sinh – cho trÎ ¨n tr a - ngủ trưa HOẠT ĐỘNG CHIỀU 1.Vệ sinh - VĐ nhẹ - ăn xế. 2. Làm quen bài mới. 3.Vệ sinh nêu gương, cắm cờ. ********************** Thø 3 ngµy 14 th¸ng 01 n¨m 2014 ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých M«n : LQCC. H§ chÝnh : ¤n tËp c¸c ch÷ c¸i võa häc m, n, i, t, c. H§KH : Âm nhạc, toán. 1. Mục tiêu. - Kiến thức: Trẻ nhớ và phát âm đúng chữ cái đã học m, n, i, t, c. - Kỹ năng: Trẻ tìm được chữ m, n, i, t, c.có trong bài hát: “Em yêu cây xanh” và trong các từ chỉ cây, hoa. - Thái độ: Có ý thức trong hoạt động học tập. 2. Chuẩn bị. - Thẻ chữ - 10 vßng TD – 2 bót d¹ - 2 b¶ng ®en. - Bản nhạc có lời bài hát “Em yêu cây xanh”. - Tranh cây, hoa có từ dưới tranh. 3. Tiến hành. ND ho¹t ®éng Hoạt động của cô. * Hoạt động 1. - Cô cho trẻ nghe nhạc bài hát : “Em yêu - Gây hứng thú. cây xanh”. Yêu cầu trẻ đoán tên bài hát Cho trẻ hát và vận động * Hoạt động 2. - Treo bản nhạc có lời của bài hát “Em - Tìm chữ yêu cây xanh” cho trẻ tìm chữ cái m, n, i, trong bản nhạc. t, c. - Trẻ kiểm tra kết quả. * Hoạt động 3. - Trẻ lên tìm chữ cái có trong từ dưới - Tìm chữ m, n, tranh và lấy thẻ chữ rời ghép thành từ. i, t, c. có trong - Trò chơi: Thi xem ai nhanh. Cô miêu tả từ dưới tranh. đặc điểm của chữ. * Hoạt động 4. - Trò chơi 2: Chuyển quả về đúng rổ ( Quả có chữ cái gì thì về rổ chữ cái ấy). Hoạt động của trẻ. - Trẻ hát và vận động. - Trẻ tìm chữ m ,n, i, t, c. - Trẻ tự kiểm tra kết quả. - Trẻ tìm chữ cái. - Trẻ tìm đúng chữ đó
- Xem thêm -