Tài liệu Chu de tg dong vat_lớn

  • Số trang: 132 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò ThÕ giíi ®éng vË (Thùc hiÖn 4 tuÇn tõ ngµy 15/12/2014 ®Õn ngµy 9/1/2015 ) Chñ ®Ò tuÇn I C¸c con vËt nu«i trong gia ®×nh I. C¸ch tiÕn hµnh. 1. Đón trẻ. a. Đón trẻ - trò chuyện sáng - - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò, gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc, g¾n tranh trang trÝ chñ ®Ò - Cho trÎ xem b¨ng h×nh vÒ chñ ®Ò, phim ho¹t h×nh... - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: Gµ g¸y ß, ã, o... - Tay: Tay ®a ra tríc gËp vµo ngùc - Ch©n: Bíc khuþu 1 ch©n ra phÝa tríc ch©n sau th¼ng - Bông lên: §øng cói gËp ngêi tay ch¹m ngãn ch©n - BËt: T¸ch khÐp ch©n - Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c Bµi tËp kÕt hîp: TËp vâ II/ ChuÈn bÞ: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i vµo ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc ch¬i cho c¶ chñ ®Ò III/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Gãc ph©n vai Gãc t¹o h×nh Gãc ©m nh¹c Néi dung Cöa hµng b¸n thøc ¨n cho vËt nu«i, ch¬i b¸c sÜ thó y, chÕ biÕn c¸c mãn ¨n tõ c¸c nguån TP ®éng vËt kh¸c nhau In h×nh, vÏ nÆn, t« mµu, xÐ d¸n c¸c con vËt nu«i trong G§ TrÎ biÓu diÔn c¸c BH vÒ chñ ®Ò, ch¬i víi dông cô ©m Yªu cÇu TrÎ biÕt nhËp vai ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ®éng vai m×nh ®ãng ChuÈn bÞ PP tiÕn hµnh §å dïng ®Ó - Quan s¸t b¸n hµng nh - §µm tho¹i thøc ¨n gia sóc, c¸c con vËt b»ng nhùa, b«ng... TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®· häc ®Ó t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp TrÎ biÕt h¸t, móa, kÓ truyÖn vµ biÓu diÔn c¸c BH vÒ ®éng vËt sèng trong G§ GiÊy mµu, hå d¸n, ®Êt nÆn, bót mµu, giÊy tr¾ng… - Híng dÉn - Quan s¸t - §éng viªn trÎ §å dïng, dông cô ©m nh¹c - Quan s¸t - §éng viªn trÎ Gãc x©y dùng Gãc s¸ch Gãc khoa häc, to¸n Gãc thiªn nhiªn nh¹c X©y dùng, LG chuång cho c¸c con vËt nu«i trong G§, X©y trang tr¹i ch¨n nu«i, LG con vËt… Âem s¸ch tranh, lµm album vÒ c¸c con vËt trong G§, nhËn d¹ng ch÷ c¸i t« mµu ch÷ c¸i cã trong tªn con vËt Ch¬i l« t«, xÕp nh÷ng con vËt theo mét sè dÊu hiÖu ®Æc trng Ch¨m sãc c©y, con vËt trong gãc thiªn nhiªn TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cã bè côc hîp lý, l¾p ghÐp c¸c lo¹i vên hoa, c©y c¶nh, con vËt TrÎ biÕt lËt gië trang s¸ch, ®äc theo tranh, biÕt lµm s¸ch tranh vÒ ®éng vËt sèng trong G§ Hµng rµo, c©y xanh, hoa, g¹ch, khèi gç, ®å dïng l¾p ghÐp, vá ngao, th¹ch, ®Êt nÆn… - Quan s¸t - Híng dÉn - §éng viªn trÎ Tranh truyÖn, quyÓn album, tranh cã h×nh ¶nh, kÐo, hå d¸n… - Quan s¸t - Híng dÉn TrÎ ch¬i l« t« L« t« c¸c lo¹i - Quan s¸t ph©n biÖt c¸c con vËt... - Trß truyÖn con vËt theo dÊu hiÖu ®Æc trng TrÎ sö dông kü §å dïng lµm - Quan s¸t n¨ng lao ®éng vên, thøc ¨n - Híng dÉn nhá ®Ó ch¨m cho c¸… sãc c©y vµ c¸c con vËt KÕ ho¹ch ngµy Thø 2 ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2014 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: Ho¹t ®éng chÝnh: Đéng vËt nu«i trong gia ®×nh H§KH: ©m nh¹c, v¨n häc 1/ Môc tiªu: a/KiÕn thøc: - TrÎ nhËn biÕt tªn gäi, Ých lîi, ®Æc ®iÓm vÒ h×nh d¸ng vµ m«i trêng sèng cña c¸c con vËt nu«i trong G§ b/Kü n¨ng: Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng QS, so s¸nh, ph©n biÖt nhanh dÊu hiÖu ®Æc trng cña c¸c con vËt nu«i ë gia ®×nh c/ Th¸i ®é: GD trÎ yªu quý c¸c con vËt, biÕt ch¨m sãc vµ b¶o vÖ nh÷ng con vËt nu«i ë G§ 2/ ChuÈn bÞ: - Mét sè c©u ®è vÒ con vËt - BH vÒ con vËt trong G§ - Tranh, l« t« và m« h×nh b»ng nhùa vÒ c¸c con vËt trong G§ - Mét sè ®å ch¬i, tranh l« t« c¸c con vËt: chã, gµ, lîn, mÌo, vÞt, ngan, tr©u… 3/ C¸ch tiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ H§1:æn ®Þnh tæ chøc H§2: Cho trÎ QS nhËn xÐt c¸c con vËt nu«i H§3: So s¸nh H§4: Më réng H§5: Trß ch¬i - T¹o t×nh huèng cho trÎ h¸t: Gµ trèng mÌo con vµ cón con - C« t¹o t×nh huèng cho trÎ tham quan trang tr¹i ch¨n nu«i. Hái trÎ cã nh÷ng con g×? ®©y lµ nh÷ng con vËt thêng ®îc nu«i ë ®©u? LÇn lît cho trÎ nhËn xÐt: ( con lîn, con mÌo, con chã) - Con g× ®©y? Ai cã nhËn xÐt g× vÒ con vËt nµy?( gîi ý trÎ nhËn xÐt vÒ h×nh d¸ng con vËt, mµu l«ng nÕu râ nÐt, thøc ¨n Ých lîi con vËt, tiÕng kªu, sinh s¶n...) - NhÊn m¹nh: nh÷ng con vËt nµy ®Òu cã 4 ch©n ®Î con gäi chung lµ gia sóc - LÇn lît b»ng c¸c thñ thuËt b¾t tríc tiÕng kªu, c©u ®è...c« cho trÎ QS nhËn xÐt con vÞt, gµ m¸i - §©y lµ con g×?Ai cã nhËn xÐt g× vÒ con vËt nµy? ( gîi ý trÎ nhËn xÐt vÒ h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, sinh s¶n, tiÕng kªu, thøc ¨n, vËn ®éng, n¬i sèng) - NhÊn m¹nh: Nh÷ng con vËt cã 2 c¸nh, 2 ch©n, cã má, ®Î trøng gäi lµ gia cÇm - Cho trÎ so s¸nh con chã- con mÌo - So s¸nh con vÞt- con gµ - T¹o t×nh huèng cho trÎ so s¸nh con mÌo- con gµ - C« nhÊn m¹nh l¹i cho trÎ thÊy ®îc nh÷ng ®iÓm kh¸c , gièng nhau cña gia sóc , gia cÇm - Cho trÎ kÓ tªn nh÷ng con vËt sèng trong G§ kh¸c n÷a mµ trÎ biÕt - TC1: Ph©n nhãm con vËt gia sóc, gia cÇm cã tªn “ Ai nhanh nhÊt” - TC2: §o¸n giái TrÎ nh×n h×nh ¶nh lµ mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm cña con vËt ®o¸n xem ®ã lµ con vËt g×? - TrÎ h¸t - TrÎ nhËn xÐt ®Æc ®iÓm c¸c con vËt - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ nhËn xÐt - trÎ l¾ng nghe - TrÎ nhËn xÐt so s¸nh - 3 trÎ kÓ tªn - TrÎ ch¬i TC - TrÎ nh×n h×nh vµ ®o¸n II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Con gµ trèng M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con vËt §T: - C¸c con nh×n xem con g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña con gµ trèng? - Nu«i gµ cã Ých lîi g×? GD trÎ vÒ gi¸ trÞ dinh dìng cã trong thÞt gµ 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Gµ trong vên rau 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD trang tr¹i ch¨n nu«i, LG chuång cho vËt nu«i 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ thó y, cöa hµng b¸n thøc ¨n gia sóc 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c con vËt sèng trong G§ 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, con vËt trong gãc thiªn nhiªn, ch¬i víi c¸t níc IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Trß truyÖn vÒ c¸c con vËt sèng trong G§ - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Thø 3 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2014 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§ chÝnh : Lµm quen ch÷ c¸i i, t, c. H§KH : Âm nhạc, toán. 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng ©m cña ch÷ i,t,c . TrÎ so s¸nh vµ ph©n biÖt ®îc sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c ch÷ c¸i i, t, c b/ Kü n¨ng: - TrÎ nhËn biÕt PB ®óng mÆt ch÷ c¸i - RÌn kü n¨ng ph¸t ©m cho trÎ c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng 2/ ChuÈn bÞ: - Tranh con gÊu, con chim yÕn - ThÎ ch÷ c¸i rêi ®Ó ghÐp tõ - ThÎ ch÷ to - §µn - C¸c nÐt ch÷ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: D¹y ch÷ c¸i H§3: Trß ch¬i H§4: KÕt thóc Ho¹t ®éng cña c« - T¹o t×nh huèng trß truyÖn víi trÎ vÒ c¸c con vËt sèng trong gia ®×nh? - Cho trÎ QS tranh “ con gµ m¸i” + Tranh vÏ g× ®©y? + Cho trÎ ®äc tõ díi tranh + Cho 1 trÎ ghÐp ch÷ gièng tõ díi tranh, hái trÎ tõ cã mÊy ch÷ c¸i + Cho trÎ chän nh÷ng ch÷ c¸i ®· häc + C« giíi thiÖu ch÷ “i” C« ph¸t ©m mÉu. - C« cho líp, tæ, c¸ nh©n trÎ ph¸t ©m 2-3 lÇn. - Cô đổi thẻ chữ nhỏ bằng thẻ chữ to - Cho trẻ phát âm. - Lớp phát âm. - Nhóm phát âm. - Cá nhân phát âm. - C« giíi thiÖu cÊu t¹o ch÷ i : gåm 1 nÐt sæ th¼ng ng¾n vµ 1 dÊu chÊm ë trªn ®Çu. - C« giíi thiÖu ch÷ i in thêng vµ viÕt thêng. * T¬ng tù c« dÉn d¾t cho trÎ QS tranh “ con Tr©u” - Ch÷ t,c tiÕn hµnh t¬ng tù nh trªn ®Ó giíi thiÖu ch÷ i - TrÎ so s¸nh ch÷ i- t , t- c, i- c. Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ tr¶ lêi c©u hái - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ ®äc tõ - 1 trÎ ghÐp ch÷ - TrÎ chän ch÷ c¸i ®· häc - TrÎ QS - TrÎ ®äc ch÷ - Giống nhau ở điểm nào?. - Khác nhau ?. - TrÎ ch¬i TC * TC1: Gi¬ ch÷ c¸i theo hiÖu lÖnh * TC2: T×m chuång cho con vËt( con vËt cã ch÷ g× th× vÒ chuång cã ch÷ Êy) C« nhËn xÐt khuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Con gµ m¸i M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con vËt §T: - C¸c con nh×n xem con g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña con gµ m¸i? - Nu«i gµ cã Ých lîi g×? GD trÎ vÒ gi¸ trÞ dinh dìng cã trong thÞt gµ 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: MÌo ®uæi chuét 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD trang tr¹i ch¨n nu«i, LG chuång cho vËt nu«i 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ thó y, cöa hµng b¸n thøc ¨n gia sóc 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c con vËt sèng trong G§, lµm con tr©u tõ l¸ kh« 4/ Gãc s¸ch: Xem s¸ch vÒ ®éng vËt trong G§, lµm album s¸ch vÒ ®éng vËt trong G§ IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: H§C: T¹o h×nh: VÏ ®µn gµ H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ I. Môc ®Ých yªu cÇu 1. KiÕn thøc: - BiÕt ®Æc ®iÓm cña con gµ. - BiÕt miªu t¶ ®µn gµ qua tranh vÏ. - BiÕt sö dông c¸c mµu phï hîp víi ®µn gµ. 2. Kü n¨ng: - TrÎ sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh (nÐt cong, nÐt xiªn...) ®Ó vÏ ®µn gµ mµ tr¶ thÝch vµ vÏ c¸c chi tiÕt t¹o bè côc cho bøc tranh. - Cã nh÷ng nhËn xÐt vÒ nh÷ng ý tëng trong bøc tranh cña m×nh vµ b¹n. - H¸t vµ vËn ®éng nhÞp nhµng bµi h¸t "§µn gµ trong s©n". 3. Th¸i ®é: - BiÕt yªu quý vµ ch¨m sãc con vËt nu«i trong gia ®×nh. - Tr©n träng vµ gi÷ g×n s¶n phÈm cña m×nh vµ b¹n. II. chuÈn bÞ 1. §Þa ®iÓm tæ chøc: Trong phßng häc réng r·i tho¸ng m¸t, ®ñ ®iÒu kiÖn diÖn tÝch cho trÎ ngåi. 2. §éi h×nh: cho trÎ ngåi bµn (5 trÎ/bµn) 3. §å dïng d¹y häc: * §å dïng cña c«: - §Üa h×nh ®µn gµ. - Tranh vÏ mét sè ®µn gµ kh¸c nhau. + Tranh 1: VÏ gµ trèng, gµ m¸i, gµ con kiÕm ¨n. + Tranh 2: VÏ gµ mÑ Êp trøng. + Tranh 3: VÏ ®µn gµ - B¨ng nh¹c kh«ng lêi nhÑ nhµng, ªm ¸i. - §µn oãc gan ghi giai ®iÖu bµi h¸t "§µn gµ trong s©n". * §å dïng cña trÎ: - Bµn ghÕ ®ñ cho sè trÎ tham gia häc. - Bót s¸p, mµu níc ®Ó trÎ vÏ. IIi. c¸ch tiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ 1. æn ®Þnh tæ chøc - H¸t vµ vËn ®éng bµi h¸t "§µn gµ trong s©n" - TrÎ h¸t vµ vËn ®éng cïng c«. - Chóng m×nh võa h¸t bµi vÒ nh÷ng con g×? - TrÎ cïng kÕt tªn - C« ch¸u m×nh cïng xem ®o¹n b¨ng nµy cã nh÷ng con vËt g× nhÐ. - C¸c chó gµ ®ang lµm g×? - TrÎ cïng quan s¸t vµ - Gia ®×nh gµ cïng qu©y quÇn bªn nhau thËt nªu nhËn xÐt ®Çm Êm vµ h¹nh phóc. 2. Néi dung chÝnh a. Quan s¸t vµ nhËn xÐt tranh Ho¹t ®éng cña c« Ngoµi ®o¹n b¨ng vÒ c¸c con gµ c« cßn cã rÊt nhiÒu tranh vÒ nh÷ng con gµ chóng m×nh cïng xem cã nh÷ng tranh g×: * Cho trÎ xem bøc tranh 1: §µn gµ ®i kiÕm måi - Nh÷ng con gµ trong tranh ®îc vÏ nh thÕ nµo? - C« sö dông nh÷ng nÐt g× ®Ó vÏ nh÷ng con gµ. - Nh÷ng con gµ trong tranh ®ang lµm g×? - Hai con gµ con ®ang lµm g×? => Bøc tranh vÏ ®µn gµ ®ang kiÕm måi ®· c« sö dông c¸c nÐt cong, xiªn... ®Ó vÏ nh÷ng con gµ ë c¸c t thÕ kh¸c nhau. + Gµ mÑ cÆm côi kiÕm måi cho ®µn con. + Gµ bè t×m giun mím måi cho con. + Cßn gµ con th× tranh nhau ¨n. - Con sÏ ®Æt tªn bøc tranh lµ g×? C« ®Æt tªn: Gia ®×nh gµ ®i kiÕm måi * Cho trÎ xem tranh 2: Gµ mÑ, gµ con - Gµ mÑ ®ang lµm g×? - Gµ mÑ ®ang Êp trøng, trøng në ra nh÷ng chó gµ con thËt ®¸ng yªu. - Chóng m×nh nh×n xem mµu s¾c bøc tranh nh thÕ nµo? - C« ®· sö dông chÊt liÖu g× ®Ó t«? + Gµ m¸i c« t« mµu g×? + Gµ con ®îc t« mµu g×? - C¸c chi tiÕt trong tranh c« sö dông nh÷ng mµu g× ®Ó t«? - §óng råi, c« cßn dïng rÊt nhiÒu mµu ®Ó t« c¶nh vËt trong tranh: MÆt trêi mµu ®á, bÇu trêi mµu hång, c©y mµu xanh l¸ c©y... - Chóng m×nh cïng ®Æt tªn cho bøc tranh: "Gµ mÑ Êp trøng" * Cho trÎ xem tranh 3: Gµ trèng, gµ m¸i, gµ con. - Nh÷ng chó gµ ®îc vÏ nh thÕ nµo? - V× sao con gµ con nµy th× nhá, con gµ con nµy th× to? - C¸c chó gµ con ë gÇn mÑ ®ang nh×n gµ trèng g¸y ®îc vÏ to h¬n, c¸c chó gµ con ®ang ch¹y ®i ch¬i ë xa th× vÏ nhá h¬n. Ho¹t ®éng cña trÎ 1-2 trÎ nªu nhËn xÐt 1- 2 trÎ nªu nhËn xÐt - TrÎ chó ý l¾ng nghe vµ quan s¸t. TrÎ ®Æt tªn tranh 1-2 trÎ nªu nhËn xÐt - TrÎ tù tr¶ lêi - TrÎ quan s¸t vµ tr¶ lêi. - TrÎ ®Æt tªn tranh 1 - 2 trÎ tr¶ lêi - TrÎ nªu ý kiÕn. Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - §Ó vÏ ®îc bøc tranh cã bè côc ®Ñp con gµ trèng ®øng trªn c©y r¬m cao vÏ nhá, gµ m¸i ®øng díi ®Êt gÇn vÏ to h¬n. C¸c chi tiÕt: Ng«i nhµ ë xa vÏ nhá, c©y ë gÇn vÏ to, t¹o cho bøc tranh c©n ®èi. §Ó bøc tranh ®Ñp h¬n c« vÏ c¸c chi tiÕt: nhµ, c©y, «ng mÆt trêi, m©y, ®èng r¬m t¹o c¶nh cho bøc tranh thªm sinh ®éng. * Hái ý tëng cña trÎ: - B©y giê c« sÏ cho c¸c con cïng vÏ ®µn gµ nhÐ. B¹n A: Con ®Þnh vÏ g×? VÏ nh thÕ nµo? - Muèn vÏ ®Ñp ph¶i ngåi nh thÕ nµo? - Sö dông bót sÉm mµu ®Ó vÏ nÐt, sau ®ã t« mµu theo ý lùa chän. - C« chuÈn bÞ 2 lo¹i nguyªn liÖu: bót s¸p mµu, mµu níc, c¸c con thÝch sö dông mµu nµo th× vÒ bµn ®ã ®Ó vÏ. b. TrÎ thùc hiÖn. - C« nh¾c l¹i t thÕ ngåi, lùa chän bót vÏ sö dông c¸c chÊt liÖu mµu vÏ c« chuÈn bÞ s½n ë c¸c bµn. - BËt nh¹c nhÑ kh«ng lêi cho trÎ vÏ. - Bao qu¸t, gióp ®ì trÎ lóc vÏ, gîi ý ®Ó trÎ s¸ng t¹o cho bµi vÏ cña trÎ ®Ñp. => Chó ý kü n¨ng vÏ, sö dông mµu, t« mµu. Nh¾c trÎ ®Æt tªn cho s¶n phÈm. c. NhËn xÐt s¶n phÈm: Nµo chóng m×nh cïng treo tranh lªn b¶ng. H·y ng¾m tranh vµ cïng nhËn xÐt. - TrÎ quan s¸t vµ l¾ng nghe. - Hái 2 - 3 trÎ. TrÎ tr¶ lêi - TrÎ vÒ c¸c bµn sö dông c¸c chÊt liÖu mµu vÏ theo ý. - TrÎ vÏ TrÎ cïng c« treo tranh. Trong tÊt c¶ c¸c bøc tranh con thÝch bøc tranh nµo nhÊt? V× sao? - Cho trÎ nhËn xÐt tranh cña b¹n. 1-2 trÎ nªu ý kiÕn. - Cho trÎ giíi thiÖu tranh. 1-2 trÎ tù giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh. - C« nhËn xÐt tranh. (NhËn xÐt vÒ ®êng nÐt, mµu s¾c, bè côc tranh) Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ Nh÷ng bøc tranh cha hoµn thiÖn chiÒu nay c« cïng c¸c con sÏ hoµn thiÖn nèt ®Ó trng bµy ngoµi cöa líp cho bè mÑ cïng xem. 3. KÕt thóc: B©y giê c« cïng c¸c con cïng lµm c¸c TrÎ h¸t cïng c« bµi : chó gµ con ®i kiÕm måi. "§µn gµ trong s©n". Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Thø 4 ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2014 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: V¨n häc: Th¬ : MÌo ®i c©u c¸ H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ hiÓu néi dung bµi th¬, c¶m nhËn ©m ®iÖu cña bµi th¬, nhí tªn bµi th¬ b/ Kü n¨ng: TrÎ ®äc thuéc diÔn c¶m bµi th¬, tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c râ rµng c/ Th¸i ®é: Qua bµi th¬ GD trÎ biÕt ch¨m chØ kh«ng ®îc lêi biÕng, GD trÎ yªu quý c¸c con vËt gÇn gòi 2/ ChuÈn bÞ: Tranh minh ho¹, ®µn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Giíi thiÖu BT, TG Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - Cho trÎ xóm xÝt xung quanh c« h¸t “ röa - TrÎ vç tay mÆt nh mÌo”, t¹o t×nh huèng tæ chøc vên th¬ - Cho trÎ kh¸ ph¸ chñ ®Ò cña BT qua TC “ Bøc tranh bÝ mËt” - Cã 4 « mµu trÎ chän vµ lËt c¸c « nãi xem cã bøc tranh g×? - TrÎ lËt tranh - VËy chñ ®Ò cña vên th¬ h«m nay lµ g×? vµ cïng kh¸m - Giíi thiÖu BT “ MÌo ®i c©u c¸” ph¸ - C« ®äc mÉu lÇn 1: ®äc diÔn c¶m - TrÎ tr¶ lêi - C« ®äc lÇn 2: KÕt hîp chØ tranh minh ho¹ - TrÎ l¾ng nghe C« gi¶ng néi dung kÕt hîp chØ tranh minh ho¹, gi¶i thÝch tõ khã: “ Hiu hiu”, “ hín hë”, “ xuèng nói ®i ngñ”, “ hèi h¶” H§3: - Giíi thiÖu TC “ Xóc s¾c” Gi¶ng gi¶i - C« võa ®äc BT g×? TG? néi dung, - Trong BT t¸c gi¶ nh¾c ®Õn ai? gi¶i thÝch tõ - Hai anh em mÌo ®i ®©u? Hä ph©n c«ng khã nhau ntn? - TruyÖn g× ®· x¶y ra víi 2 anh em mÌo? H§4: §µm MÌo anh nghÜ ntn? tho¹i - Cßn mÌo em ®· lµm g×? - Khi «ng mÆt trêi ®i ngñ trêi ®· dÇn tèi ®«i mÌo ®· lµm g×? hä buån ntn? GD trÎ ch¨m chØ kh«ng ®îc lêi biÕng vµ ph¶i biÕt yªu quý ch¨m sãc c¸c con vËt gÇn gòi - Cho trÎ thÓ hiÖn tµi n¨ng ®äc th¬ - C¶ líp ®äc th¬ 2 lÇn - Cho trÎ ®äc lu©n phiªn, nèi tiÕp H§5: Cho - Cho tõng tæ ®äc trÎ ®äc th¬ - Cho nhãm ®äc - Cho c¸ nh©n trÎ ®äc - C« chØ tranh ch÷ , trÎ ®äc H§6: §äc - 1 trÎ chØ c¶ líp ®äc th¬ theo T¹o t×nh huèng c©u l¹c bé nh÷ng ngêi tranh ch÷ yªu th¬ ®Õn ®©y lµ kÕt thóc, xin chµo vµ KÕt thóc hÑn gÆp l¹i trong nh÷ng lÇn sau - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ tr¶ lêi c©u hái - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ ®äc th¬ TrÎ ®äc th¬ theo yªu cÇu cña c« - TrÎ ®äc th¬ II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Con vÞt M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con vËt §T: - C¸c con nh×n xem con g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña con vÞt? - Nu«i vÞt cã Ých lîi g×? GD trÎ vÒ gi¸ trÞ dinh dìng cã trong thÞt vÞt 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: BÞt m¾t b¾t dª 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD trang tr¹i ch¨n nu«i, LG chuång cho vËt nu«i 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ thó y, cöa hµng b¸n thøc ¨n gia sóc 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c con vËt sèng trong G§, lµm con tr©u tõ l¸ kh« 4/ Gãc s¸ch: Xem s¸ch vÒ ®éng vËt trong G§, lµm album s¸ch vÒ ®éng vËt trong G§ IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Tæ chøc cho trÎ ch¬i TC d©n gian “ ®¸nh träi gµ ” - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: Thø 5 ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2014 Đề tài: Số 8 ( Tiết 1) I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Trẻ biết 7 thêm một là 8. - Biết các nhóm có số lượng 8 được biểu thị bằng số 8. - Nhận biết nhóm có 8 đối tượng. 2. Kỹ năng: - Trẻ đếm to, đếm nhẩm được thành thạo từ 1 đến 8. Biết tìm nhóm có 8 đối tượng. Biết tạo nhóm có số lượng 8 bằng cách thêm đối tượng. - Quan sát nhận ra đặc điểm nổi bật của số 8. Tìm được đúng số theo yêu cầu. - Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định cho trẻ. 3. Thái độ: - Trẻ có ý thức trong giờ học. - Lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định. II. CHUẨN BỊ: 1. Đồ dùng của cô: - Giáo án điện tử - Máy chiếu, màn chiếu, máy vi tính. - Nhạc bài “ Đố bạn, Vườn cổ tích“. - Các con vật trưng bày cho trẻ quan sát mô hình khu vườn cổ tích. - 8 quả chuối, 8 tấm mía, 8 củ cà rốt, 8 . 2. Đồ dùng của trẻ: - 8 con thỏ, 8 cà rốt, số 8, que chỉ. - Hình ảnh, gà, vịt, ong, bướm, voi, hổ, khỉ, hươu, gấu trâu bò, chó, mèo... cho trẻ chơi trò chơi. III. CÁCH TIẾN HÀNH: HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HĐ CỦA TRẺ 1. Ổn định tổ chức và giới thiệu bài: - Cho trẻ lại gần cô giới thiệu đại biểu. - Trẻ chào. - Cô cùng trẻ hát bài: “ Đố bạn”. Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào chủ đề. - Trẻ hát vận động - Cô giới thiệu bài mới. cùng cô. 2. Dạy nội dung chính: *Luyện đếm các nhóm có số lượng trong phạm - Trẻ cùng cô đến vi 7: khu vườn cổ tích. - Cô cho trẻ đi thăm Mô hình khu vườn cổ tích ( Bật nhạc Vườn cổ tích) - Trẻ quan sát, cả - Cho trẻ quan sát tìm các nhóm con vật có số lớp đếm, trẻ tìm số lượng 7, 6 5 5 trẻ tìm được và cho cả lớp đếm, cho số tương ứng đặt trẻ lấy số tương ứng đặt cạnh nhóm con vật có số vào nhóm trẻ tìm lượng tương ứng. được. * Tạo nhóm có số lượng là 8. Đếm đến 8. Nhận - Trẻ về chỗ ngồi biết số 8: - Cô cho trẻ lấy rổ đồ dùng về chỗ ngồi. - Trong rổ của các con có những gì? - Cô xếp trên bµn. - Cô cho trẻ xếp tÊt c¶ con thỏ ( Cho trẻ cha đếm). - Cho trẻ xếp 7 cà rốt ( Xếp dưới mỗi thỏ là 1 cà rốt). - Cho trÎ so s¸nh sè lîng hai nhãm .nhãm nµo nhiªu h¬n nhãm nµo Ýt h¬¬n - Co cho trÎ ®Õm sè lîng hai nhãm B©y giê muèn hai nhãm b»ng nhau c¸c con ph¶i lµm g×? - Cho trẻ xếp thêm 1 con thỏ nữa ra - Cô cho trẻ xếp thêm 1 cà rốt nữa ra. - 7 cà rốt thêm 1 cà rốt là mấy cà rốt? => Cô chốt: 7 cà rốt thêm 1 cà rốt là 8 cà rốt. Vậy 7 thêm 1 là 8 . - Các con thấy số thỏ và cà rốt như thế nào với nhau? - Cô giới thiệu đồ dùng mà cô phụ mang trong hộp có cà rốt, mía, chuối, cá có số lượng là 8 cho trẻ đếm. - Cho trẻ đếm số lượng. - Vậy số 8 dùng để chỉ cho tất cả các nhóm có số lượng là 8. - Cô giới thiệu với các con đây là số 8 ( Cô cho cả lớp đọc ). - Cho trẻ chọn số rồi đặt vào nhóm. - Ai có nhận xét về số 8 của cô và số 8 của các con nào? - Số 8 dùng để chỉ cho tất cả các các nhóm có số lượng là 8. - Cô cho trẻ cất 1 thỏ. Vậy còn dùng thẻ số 8 nữa không? - Cho trẻ cất số 8 đi. - Cho trẻ đếm lại số thỏ. - Cho trẻ cất 2 thỏ còn mất thỏ nào? - Cất 3 thỏ còn mấy thỏ nào? - Cất tiếp 2 thỏ nữa còn mấy thỏ? - Cho trẻ cất hết số cà rốt đi trẻ vừa cất vừa đếm. - Cho trẻ giơ thẻ số 8 lên và đọc. - Cho trẻ cất thẻ số vào rổ và cất rổ đi. 3. Ôn luyện củng cố và kết thúc: Ôn luyện củng cố: * TC1: Trò chơi “ Tìm số tương ứng”. + Lần 1: Cô cho trẻ chọn tìm nhóm con vật có số - Trẻ trả lời. - Trẻ xếp, - Trẻ xếp, cả lớp đếm, cá nhân trẻ đếm. - Trẻ trả lời (.4-5 trẻ) Nam, nữ - Trẻ xếp, cả lớp đếm, tổ, cá nhân trẻ đếm. - Trẻ trả lời cả lớp, tổ, cá nhân trẻ (4-5 trẻ) - Trẻ trà lời. - Trẻ đọc ( số 8) - Trẻ lấy số 8 - Trẻ cất 1 thỏ - Trẻ cất số 8 - Trẻ đếm thỏ - Trẻ cất 2 thỏ - Trẻ cất 3 thỏ - Trẻ cất 2 thỏ - Trẻ vừa cất vừa đếm. - Trẻ cất thẻ số 8 đi, cất rổ. lượng là 8. ( 4-5 lần chơi) + Lần 2: Cho trẻ chọn số tương ứng cho các nhóm con vật (2 lần). * TC2: “Thi xem đội nào nhanh” - Cách chơi: Cô chia cả lớp làm 3 đội cho trẻ quan sát xem trên bảng có nhóm những con vật gì đếm và khoanh tròn nhóm có số lượng là 8 và nối với số 8 ở giữa. - Luật chơi: Chơi theo luật tiếp sức. - Cô cho trẻ chơi 1 lần - Nhận xét kết quả chơi: - Khen ngợi động viên trẻ * Kết thúc: Cô nhận xét, động viên trẻ. - Trẻ chọn nhóm, chọn số - Cho cả lớp đếm kiểm tra - Trẻ chơi theo yêu cầu của cô. - Trẻ giúp cô cất đồ dùng. II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Con chã M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con vËt §T: - C¸c con nh×n xem con g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña con chã? - Nu«i chã cã Ých lîi g×? GD trÎ ®ã lµ vËt nu«i trong G§ nã cã thÓ gióp G§ tr«ng nhµ. V× vËy chóng ta ph¶i yªu quý ch¨m sãc con vËt nu«i 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Gµ trong vên rau 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD trang tr¹i ch¨n nu«i, LG chuång cho vËt nu«i 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ thó y, cöa hµng b¸n thøc ¨n gia sóc 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c con vËt sèng trong G§, lµm con tr©u tõ l¸ kh« 4/ Gãc s¸ch: Xem s¸ch vÒ ®éng vËt trong G§, lµm album s¸ch vÒ ®éng vËt trong G§ IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Tæ chøc cho trÎ biÓu diÔn v¨n nghÖ cuèi tuÇn - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: Thø 6 ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2014 ¢m nh¹c: - H¸t vËn ®éng “ Röa m¨t nh mÌo” - Nghe h¸t : Em lµ chim c©u tr¾ng - TC:Nghe tiÕng h¸t t×m ®å vËt H§KH: To¸n, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ h¸t thuéc lêi ®óng nh¹c BH, kÕt hîp thÓ hiÖn sù vËn ®éng cña c¬ thÓ nhÞp nhµng theo sù vui nhén cña BH - Chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - Høng thó ch¬i TC b/ Kü n¨ng: - TrÎ h¸t ®óng nh¹c, vËn ®éng nhÞp nhµng BH - Ch¬i ®óng luËt ch¬i c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Qua H§ trÎ biÕt yªu quý c¸c con vËt nu«i gÇn gòi 2/ ChuÈn bÞ: - §µn, ®å dïng ©m nh¹c, ph¸ch tre, s¾c x« , bé gâ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc Ho¹t ®éng cña c« - Cho trÎ ch¬i TC “ mÌo vµ chuét” - T¹o t×nh huèng giíi thiÖu trÎ l¾ng nghe BH - BËt nh¹c lÇn1 - Cho trÎ nãi xem ®ã lµ BH g×? - Giai ®iÖu BH ntn? - Cho trÎ suy nghÜ c¸ch vËn ®éng cho BH - C« ®a ra ý tëng móa minh ho¹ BH H§2: D¹y - C« thùc hiÖn mÉu 1 lÇn vËn ®éng - Cho c¶ líp thùc hiÖn cïng c« - C¶ líp thùc hiÖn cïng c« lÇn 2 - Cho vßng trßn nhá thùc hiÖn - Cho vßng trßn to thùc hiÖn - Cho trÎ nãi ý tëng cña trÎ H§3: Nghe h¸t - Cho trÎ thùc hiÖn theo ý tëng cña c¸c b¹n - Gîi ý trÎ sö dông dông cô ©m nh¹c ®Ó gâ ®Öm - Giíi thiÖu nhãm mÌo míp biÓu diÔn - Nhãm mÌo vµng biÓu diÔn - Cho nhãm 5 trÎ biÓu diÔn - Cho c¸ nh©n móa - Gîi ý trÎ cÊt ®å dïng ©m nh¹c - C« giíi thiÖu h¸t trÎ nghe BH: “ Em lµ chim c©u tr¾ng ” - C« nãi néi dung bµi h¸t L1: H¸t + cö chØ ®iÖu bé L2: H¸t + cö chØ ®iÖu bé Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ h¸t - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ héi ý - C¶ líp h¸t - TrÎ h¸t móa BH, §H vßng trßn - C¶ líp thùc hiÖn - Vßng trßn nhá móa - Vßng trßn to h¸t móa - 3 trÎ nãi ý tëng cña m×nh - TrÎ thùc hiÖn - TrÎ h¸t vµ lÊy ®å dïng ©m nh¹c chuyÓn §H 4 hµng däc - 2 hµng gâ ®Öm - 2 hµng gâ ®Öm - 5 trÎ thÓ hiÖn - TrÎ l¾ng nghe hëng H§4: Trß ch¬i - C« giíi thiÖu TC: “ Nghe tiÕng h¸t t×m ®å vËt ” - C« giíi thiÖu TC, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, cho trÎ ch¬i øng vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - TrÎ ch¬i TC II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Con gµ m¸i M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con vËt §T: - C¸c con nh×n xem con g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña con gµ m¸i? - Nu«i gµ cã Ých lîi g×? GD trÎ vÒ gi¸ trÞ dinh dìng cã trong thÞt gµ 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: MÌo ®uæi chuét 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD trang tr¹i ch¨n nu«i, LG chuång cho vËt nu«i 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ thó y, cöa hµng b¸n thøc ¨n gia sóc 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c con vËt sèng trong G§, lµm con tr©u tõ l¸ kh« 4/ Gãc s¸ch: Xem s¸ch vÒ ®éng vËt trong G§, lµm album s¸ch vÒ ®éng vËt trong G§ IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - TËp h¸t bµi ®µn gµ trong s©n, chó vÞt con - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Chñ ®Ò tuÇn II C¸c con vËt sèng trong rõng I/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò, gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc, g¾n tranh trang trÝ chñ ®Ò - Cho trÎ xem b¨ng h×nh vÒ chñ ®Ò, phim ho¹t h×nh... - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: Gµ g¸y ß, ã, o... - Tay: Tay thay nhau quay däc th©n - Ch©n: Bíc khuþu ch©n tr¸i sang bªn ch©n ph¶i th¼ng - Bông lên: §øng quay ngêi sang 2 bªn - BËt: T¸ch khÐp ch©n - Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c Bµi tËp kÕt hîp: TËp vâ 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Gãc ph©n vai Néi dung Yªu cÇu B¸c sÜ thó y, TrÎ biÕt nhËp r¹p xiÕc vai ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ®éng vai m×nh ®ãng Gãc t¹o h×nh In h×nh, vÏ nÆn, t« mµu, xÐ d¸n c¸c con vËt sèng trong rõng, lµm « h×nh së thó TrÎ biÓu diÔn c¸c BH vÒ chñ ®Ò, ch¬i víi dông cô ©m nh¹c X©y dùng vên b¸ch thó, LG chuång cho con vËt Gãc ©m nh¹c Gãc x©y dùng Gãc s¸ch Xem s¸ch tranh, lµm album vÒ c¸c con vËt trong rõng, nhËn d¹ng ch÷ c¸i t« mµu ch÷ c¸i cã trong tªn con vËt TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®· häc ®Ó t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp ChuÈn bÞ PP tiÕn hµnh §å dïng ®Ó - Quan s¸t kh¸m bÖnh - §µm tho¹i cho con vËt, c¸c con vËt thó nhåi b«ng GiÊy mµu, hå - Híng dÉn d¸n, ®Êt nÆn, - Quan s¸t bót mµu, giÊy - §éng viªn tr¾ng… trÎ TrÎ biÕt h¸t, §å dïng, móa, kÓ truyÖn dông cô ©m vµ biÓu diÔn c¸c nh¹c BH vÒ ®éng vËt sèng trong rõng - Quan s¸t - §éng viªn trÎ TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cã bè côc hîp lý, l¾p ghÐp c¸c lo¹i vên hoa, c©y c¶nh, con vËt TrÎ biÕt lËt gië trang s¸ch, ®äc theo tranh, biÕt lµm s¸ch tranh vÒ ®éng vËt sèng trong rõng Hµng rµo, c©y xanh, hoa, g¹ch, khèi gç, ®å dïng l¾p ghÐp, vá ngao, th¹ch, ®Êt nÆn… - Quan s¸t - Híng dÉn - §éng viªn trÎ Tranh truyÖn, quyÓn album, tranh cã h×nh ¶nh, kÐo, hå d¸n… - Quan s¸t - Híng dÉn Gãc khoa häc, to¸n Gãc thiªn nhiªn Ch¬i l« t«, xÕp nh÷ng con vËt theo mét sè dÊu hiÖu ®Æc trng Ch¨m sãc c©y, con vËt trong gãc thiªn nhiªn TrÎ ch¬i l« t« L« t« c¸c lo¹i - Quan s¸t ph©n biÖt c¸c con vËt... - Trß truyÖn con vËt theo dÊu hiÖu ®Æc trng TrÎ sö dông kü §å dïng lµm - Quan s¸t n¨ng lao ®éng vên, thøc ¨n - Híng dÉn nhá ®Ó ch¨m cho c¸… sãc c©y vµ c¸c con vËt KÕ ho¹ch ngµy I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: Thø 2 ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2014 HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH V§CB : L¨n bãng b»ng 2 tay vµ ®i theo bãng TCV§: NÐm bãng vµo ræ To¸n, KPKH. H§ chÝnh : H§KH: I. Môc tiªu KiÕn thøc : - TrÎ l¨n bãng liªn tôc b»ng 2 tay, tay kh«ng rêi bãng mét c¸ch khÐo lÐo mµ kh«ng lµm ®æ chíng ng¹i vËt 2.Kü n¨ng. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng khÐo lÐo vµ mÒm dÎo cho trÎ. - Cñng cè kiÕn thøc ë trÎ vÒ c¸c con vËt. 3.Th¸i ®é: GD trÎ yªu quý vµ b¶o vÖ chim. II. ChuÈn bÞ. - 10 qu¶ bãng cã ®êng kÝnh 25cm vµ 20 qu¶ bãng nhá. - C¸c con vËt b»ng ®å ch¬i. III. C¸ch tiÕn hµnh. NDH§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ Chim mÑ dÉn chim con ®i kiÕm måi thØnh tho¶ng dang c¸nh vÉy vÉy. Khi bay chËm, - TrÎ thùc hiÖn H§1 lóc bay nhanh. theo hiÖu lÖnh Khëi TrÎ ®i 2 – 3 vßng sau ®ã chuyÓn ®éi h×nh cña c«. ®éng: thµnh 3 hµng. H§2 Bµi tËp PT §T tay 2 chung §T ch©n 3 - TrÎ thùc hiÖn. §T bông - lên 3 §T bËt: nh¶y ch©n s¸o. TrÎ chuyÓn ®éi h×nh nh h×nh vÏ:        H§3 - TrÎ chuyÓn ®éi V§CB : h×nh.  L¨n bãng       b»ng 2 tay - TrÎ quan s¸t. - C« lµm mÉu lÇn 1. vµ ®i theo - C« lµm mÉu lÇn 2: C¸c chó chim ®Æt måi bãng xuèng s©n cói khom ngêi, gèi h¬i khuþ, 2 bµn tay xoÌ ra «m lÊy bãng vµ ®Èy l¨n bãng - TrÎ quan s¸t vµ vÒ phÝa tríc ®ång thêi ch©n bíc theo di l¾ng nghe. chuyÓn vÒ phÝa tríc, m¾t nh×n th¼ng. Khi vît qua hÕt c¸c con vËt th× cÇm bãng bá vµo ræ vµ ®i vÒ cuèi hµng ®øng. - 2 trÎ nhanh nhÑn lªn lµm mÉu. - C« cho trÎ ë 2 tæ lªn thùc hiÖn lÇn lît cho - TrÎ thùc hiÖn. ®Õn hÕt. (QT trÎ thùc hiÖn c« §V , KK vµ söa sai cho trÎ). - Khi trÎ ®· thùc hiÖn thµnh th¹o V§CB c« - TrÎ thùc hiÖn 2 lÇn. cho trÎ ë 2 tæ thi ®ua. - C« nhËn xÐt kÕt qu¶ cña trÎ. H§ 4 TCV§ : C¸c chó chim con ®· chuyÓn ®îc rÊt nhiÒu NÐm bãng måi nhng chim mÑ yªu cÇu c¸c chó chim vµo ræ con ph¶i nÐm måi ®óng vµo tæ cña m×nh. - Muèn lµm ®îc tèt th× c¸c chó chim con - TrÎ q/s vµ l¾ng h·y xem chim mÑ lµm vµ híng dÉn: cÇm nghe. bãng b»ng hai tay gi¬ lªn cao qua ®Çu khi cã hiÖu lÖnh nÐm bãng vµo ræ th× dïng lùc cña c¸nh tay ®Èy m¹nh bãng vÒ phÝa tríc. - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 4 - 5 lÇn. - C« nhËn xÐt: tæ nµo nÐm ®îc nhiÒu bãng - TrÎ hµo høng H§ 5 tham gia TC lµ th¾ng cuéc. Håi tÜnh TrÎ lµm chim bay nhÑ nhµng xung quanh líp 1 - 2 phót. II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Cho trÎ QS con hæ qua tranh M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con vËt §T: - C¸c con nh×n xem con g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña con hæ? mµu l«ng ntn? - Hæ sèng ë ®©u? Nã lµ con vËt hiÒn lµnh hay hung d÷? GD trÎ ®i vên b¸ch thó cÇn quan s¸t tõ xa v× hæ rÊt lµ hung d÷ 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: C¸o vµ thá 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD vên b¸ch thó, LG chuång cho con vËt 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ thó y, cöa hµng b¸n thøc ¨n gia sóc 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c con vËt sèng trong rõng, lµm « h×nh së thó 4/ Gãc s¸ch: Xem s¸ch vÒ ®éng vËt trong rõng, kÓ truyÖn theo tranh IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - §è trÎ c©u ®è vÒ con vËt sèng trong rõng - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Thø 3 ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2014 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých ĐỀ TÀI: TRÒ CHƠI CHỮ CÁI i,t,c I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức. - Nhận biết và phát âm đúng chữ cái i, t,c. Biết tô đúng theo phần chấm mờ và in rỗng của chữ. - Trẻ nhận ra chữ cái i, t,c trong các từ trong hình ảnh. - Trẻ giơ đúng chữ cái theo yêu cầu. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện phát triển ngôn ngữ cho trẻ, rèn luyện phản ứng nhanh nhẹn cho trẻ theo yêu cầu của cô. Biết chơi các trò chơi thành thạo. - Rèn kỹ năng cầm bút và tô cho trẻ,trẻ biết ngồi đúng tư thế khi ngồi tô. 3.Thái độ: Qua bài học trẻ biết chơi cùng nhau đoàn kết, có hứng thú tham gia vào các hoạt động chung của lớp, biết giữ gìn bảo vÖ sèng trong rõng II. CHUẨN BỊ: + CB cho cô: .Phong th sè 1,2,3 ác chữ cái i,t,c. 2 chuång cã chó¨ ch÷ c¸i i,t,c Bµi vÌ c¸c con vËt + CB cho trẻ: - Các thẻ chữ cái để trong rổ. - Bút chì,bút sáp màu,vở tập tô, III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG * Gây hứng thú HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ Xin nhiệt liệt chào mừng các bé về tham dự - Trẻ nghe cô “Sân chơi chữ cái" ngày hôm nay! Cô rất giới thiệu vui mừng giới thiệu cùng các con, hôm nay có các cô ở các trường MN đã về đây cổ vũ cho lớp mình đấy. Các con hãy cho 1 tràng pháo tay nào. Để chào mừng ngày hội này chúng mình
- Xem thêm -