Tài liệu Chu de tet va mua xuan (on tap)

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò: TÕt vµ mïa xu©n( «n ) Thêi gian thùc hiÖn tõ ngµy 8 ®Õn 11/ 2/ 2011 I/ Môc tiªu: 1/Ph¸t triÓn thÓ chÊt: TrÎ biÕt mét sè thùc phÈm nguån gèc thùc vËt trong cuéc sèng, Ých lîi cña thùc phÈm cã nguån gèc tõ thùc vËt, tÇm quan träng cña thùc phÈm trong ngµy tÕt Tù gi¸c ¨n ®Çy ®ñ mãn ¨n chÕ biÕn tõ thùc vËt Ph¸t triÓn sù phèi hîp vËn ®éng vµ c¸c gi¸c quan Ph¸t triÓn vËn ®éng c¬ b¶n truyÒn vµ b¾t bãng bªn ph¶i bªn tr¸i TrÎ cã c¶m gi¸c tho¶i m¸i dÔ chÞu khi tiÕp xóc víi m«i trêng thiªn nhiªn 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: TrÎ cã nh÷ng kiÕn thøc s¬ ®¼ng, thiÕt thùc vÒ thÕ giíi thùc vËt, vÒ mïa xu©n, tÕt cæ truyÒn cña DT C¸c lo¹i mãn ¨n trong ngµy tÕt, c¸c trß ch¬i d©n gian, phong tôc trong ngµy tÕt Ph¸t triÓn tÝnh tß mß ham hiÓu biÕt Ph¸t triÓn ãc quan s¸t, kh¶ n¨ng ph¸n ®o¸n, nhËn xÐt c¸c sù vËt hiÖn tîng xung quanh Cã kh¶ n¨ng diÔn ®¹t sù hiÓu biÕt b»ng c¸ch thøc kh¸c nhau 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: BiÕt sö dông c¸c tõ chØ tªn gäi, c¸c bé phËn vµ c¸c ®Æc ®iÓm næi bËt, râ nÐt cña c©y cèi hoa qu¶ gÇn gòi BiÕt nãi lªn nh÷ng ®iÒu trÎ quan s¸t thÊy, nhËn xÐt trao ®æi víi ngêi lín, c¸c b¹n Cã mét sè kü n¨ng ban ®Çu vÒ viÖc ®äc vµ viÕt 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: TrÎ c¶m nhËn ®îc c¸i ®Ñp cña mét sè lo¹i hoa, qu¶ qua c¸c t¸c phÈm ©m nh¹c H¸t ®óng giai ®iÖu c¸c bµi h¸t phèi hîp vËn ®éng sö dông dông cô ©m nh¹c gâ ®Öm nhÞp nhµng biÓu diÔn m¹nh d¹n hån nhiªn ThÝch ®îc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng nghÖ thuËt vµ cã c¶m xóc phï hîp khi ®îc thëng thøc c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt Cã c¸c kü n¨ng t¸i t¹o, m« t¶ c¸c ®Æc ®iÓm cña mét sè loµi hoa- qu¶ 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: Yªu thÝch c¸c lo¹i c©y trång, hoa qu¶ c¶nh ®Ñp cña thiªn nhiªn vµ mong muèn ®îc gi÷ g×n b¶o vÖ m«i trêng thiªn nhiªn Ch¨m sãc b¶o vÖ c©y trång vµ c¶nh quan thiªn nhiªn Gi÷ vÖ sinh m«i trêng kh«ng vøt r¸c bõa b·i... II/ ChuÈn bÞ: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i vµo ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc ch¬i cho c¶ chñ ®Ò III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò, gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc - Cho trÎ xem b¨ng ho¹t h×nh... - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: Thæi bãng bay - Tay: Tay ®a ra tríc bµn tay sÊp, tay gi¬ cao híng vµo nhau - Ch©n: Nhón khuþu gèi - Bông: Nghiªng lên - BËt: T¸ch chôm Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c Bµi tËp kÕt hîp: TËp vâ 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Néi dung Yªu cÇu ChuÈn bÞ PP tiÕn hµnh Gãc ph©n vai §ãng vai «ng bµ bè mÑ ®i chóc tÕt, mõng tuæi, chÕ biÕn c¸c mãn ¨n ngµy tÕt TrÎ biÕt nhËp vai ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ®éng vai m×nh ®ãng §å dïng ®Ó chÕ - Quan s¸t biÕn c¸c mãn - §µm tho¹i ¨n, ®å dïng ®Ó b¸n hµng ( c¸c lo¹i hoa qu¶ thËt, nhùa )… ®å trang trÝ nhµ ngµy tÕt Gãc t¹o h×nh VÏ, xÐ d¸n tranh vÒ c¸c lo¹i hoa qu¶,in l¸ t¹o c¸c bøc tranh vÒ mïa xu©n, c¶nh thiªn nhiªn trong mïa xu©n H¸t, biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®· häc ®Ó t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp vÒ c¸c lo¹i hoa, qu¶, c¶nh ®Ñp trong mïa xu©n GiÊy mµu, hå d¸n, ®Êt nÆn, bót mµu, giÊy tr¾ng… - Híng dÉn - Quan s¸t - §éng viªn trÎ TrÎ biÕt h¸t vµ biÓu diÔn c¸c bµi h¸t §å dïng, dông cô ©m nh¹c - Quan s¸t - §éng viªn trÎ Gãc ©m nh¹c Gãc x©y dùng Gãc s¸ch TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cã bè côc hîp lý Xem s¸ch TrÎ biÕt lËt gië tranh vÒ c©y, trang s¸ch, ®äc lµm s¸ch theo tranh, biÕt tranh vÒ c©y, lµm s¸ch tranh vÒ vÒ tÕt vµ mïa c¸c lo¹i hoa, qu¶ , xu©n, lÔ héi vÒ tÕt vµ mïa trong ngµy xu©n tÕt Gãc khoa häc, to¸n §Õm so s¸nh c¸c nhãm c©y, ph©n lo¹i c¸c nhãm c©y… Gãc thiªn nhiªn L¾p ghÐpXD c«ng viªn mïa xu©n Hµng rµo, hoa, - Quan s¸t c©y, g¹ch, khèi - Híng dÉn gç, ®å dïng l¾p - §éng viªn trÎ ghÐp, vá ngao, th¹ch, ®Êt nÆn… Tranh truyÖn, - Quan s¸t quyÓn album, - Híng dÉn tranh cã h×nh ¶nh, hå d¸n, tranh vÏ c¸c lo¹i hoa , qu¶ trong ngµy tÕt, c¸c TC d©n gian C©y xanh ë gãc - Quan s¸t thiªn nhiªn... - Trß truyÖn TrÎ biÕt so s¸nh c©y cao thÊp, c©y thuéc c¸c nhãm kh¸c nhau, c©y c¶nh, c©y ¨n qu¶, c©y hoa… Gieo h¹t , TrÎ sö dông kü §å dïng lµm v- - Quan s¸t ch¨m sãc c©y n¨ng lao ®éng ên - Híng dÉn mïa xu©n, nhá ®Ó ch¨m sãc thö nghiÖm c©y vµ lµm c¸c thÝ c¸t, níc… nghiÖm nhá Thø 2 ngµy 7 th¸ng 2 n¨m 2011 ( NghØ häc ) Thø 3 ngµy 8 th¸ng 2 n¨m 2011 I / Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: ¢m nh¹c: BiÓu diÔn : - H¸t vËn ®éng: TÕt ®Õn råi Nghe h¸t: Mïa xu©n ¬i TC: Nghe giai ®iÖu ®o¸n tªn BH H§KH: MTXQ, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu chËm BH “ tÕt ®Õn råi” - TrÎ chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ thÓ hiÖn theo giai ®iÖu cña BH - Høng thó ch¬i TC b/ Kü n¨ng: - TrÎ biÕt h¸t ®óng nh¹c, nhÞp BH - BiÕt biÓu diÔn c¸c BH c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Sö dông ®å dïng ©m nh¹c nhÑ nhµng cÊt lÊy ®óng quy ®Þnh ng¨n n¾p gän gµng 2/ ChuÈn bÞ: - BH bæ sung: mïa xu©n, mïa xu©n ®Õn råi - §å dïng: ph¸ch tre , s¾c x«, trèng l¾c - C¸c BH ®Ó ch¬i TC 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc Ho¹t ®éng cña c« - Trß truyÖn víi trÎ võa råi c¸c con ®îc nghØ häc nh©n dÞp ngµy g×?( nãi truyÖn vÒ ngµy tÕt) - Cho trÎ xem tranh vÒ ngµy tÕt - C« bËt nh¹c “ TÕt ®Õn råi” - BËt nh¹c l2 - BËt nh¹c l3 Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ h¸t ®éi h×nh ch÷ u - TrÎ t¹o vßng trßn h¸t vç tay theo tiÕt tÊu chËm - TrÎ t¹o 2 vßng trßn h¸t vç tay - Vßng trßn nhá vç tay - Vßng trßn to h¸t móa - TrÎ chuyÓn §H 4 hµng däc - TrÎ h¸t gâ ®Öm - 5 trÎ thùc hiÖn - 1 trÎ thùc hiÖn - BËt nh¹c l4 - BËt nh¹c l5 - Gîi ý trÎ lÊy ®å dïng ©m nh¹c vµ chuyÓn §H - Cho 2 hµng mét thùc hiÖn - Giíi thiÖu nhãm thùc hiÖn - Cho c¸ nh©n thùc hiÖn - T¹o t×nh huèng hái trÎ ngµy tÕt vµo mïa nµo BËt nh¹c: Mïa xu©n - TrÎ h¸t kÕt hîp thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH 2 lÇn - BËt nh¹c: Mïa xu©n ®Õn råi - TrÎ t¹o 2 vßng trßn móa - TrÎ QS H§2: Nghe h¸t - T¹o t×nh huèng giíi thiÖu h¸t trÎ - TrÎ l¾ng nghe vµ hëng nghe “ mïa xu©n ¬i” 3 lÇn thay ®æi øng cïng c« c¸c h×nh thøc kh¸c nhau H§3: Trß ch¬i - Giíi thiÖu cho trÎ ch¬i TC: Nghe - TrÎ ch¬i TC giai ®iÖu ®o¸n tªn BH , c« giíi thiÖu KÕt thóc c¸ch ch¬i luËt ch¬i, cho trÎ ch¬i - Ch¬ng tr×nh biÓu diÔn v¨n nghÖ chµo mõng ngµy xu©n ®Õn ®©y lµ kÕt thóc... II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Vên hoa M§: TrÎ biÕt ®îc c¸c lo¹i c©y hoa trong vên trêng cã h×nh d¸ng, kiÓu l¸, mµu hoa kh¸c nhau... §T: - C¸c con nh×n xem trong vên cã nh÷ng lo¹i c©y hoa g×? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña mét sè c©y ( c©y g× ®©y? l¸ ntn? hoa ntn, mµu...) - C©y cao hay thÊp, c©y nµo cao h¬n? - Nhê ai mµ chóng ta cã vên c©y ®Ñp nh thÕ? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc gi÷ g×n vên c©y hoa lu«n xanh ®Ñp 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: H¸i qu¶ 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG vên hoa trong c«ng viªn ngµy tÕt 2/ Ph©n vai: B¸n hµng hoa, qu¶, chÕ biÕn níc gi¶i kh¸t 3/ Gãc t¹o h×nh: Trang trÝ bu thiÕp, d¸n xóc xÝch 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ hoµn thµnh bµi tËp t« c¸c ch÷ c¸i ®· häc - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thø 4 ngµy 9 th¸ng 2 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: To¸n: Thao t¸c ®o ®é dµi mét ®èi tîng H§KH: ¢m nh¹c 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt thao t¸c ®o ®é dµi mét §T , lµm quen víi thao t¸c ®o b/ Kü n¨ng: TrÎ th¹o thao t¸c ®o ®é dµi §T c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia H§ 2/ ChuÈn bÞ: - Mçi trÎ 1 thíc ®o, 1 b¨ng giÊy cã ®é dµi b»ng 8 lÇn ®é dµi thíc ®o - Mét bót ch× 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: LuyÖn tËp viÖc x¸c ®Þnh sè ®o ®Ó biÕt ®îc ®é dµi H§2: D¹y trÎ thao t¸c ®o ®é dµi 1 §T Ho¹t ®éng cña c« - Cho trÎ ch¬i TC “ BËt xa” Mçi lÇn cho 2 trÎ ch¬i , khi mçi trÎ bËt xong ®Õm xem trÎ bËt ®îc bao nhiªu « g¹ch ®Ó nhËn sè ®o - C« d¸n b¨ng giÊy lªn b¶ng cho trÎ xem b¨ng giÊy dµi b»ng mÊy lÇn chiÒu dµi cña thíc ®o. C« võa lµm võa gi¶i thÝch trÎ nhËn xÐt c¸ch ®o Tay tr¸i cÇm thíc, tay ph¶i cÇm bót ch×. §o b¨ng giÊy tõ tr¸i sang ph¶i. §Æt thíc ®o däc chiÒu dµi s¸t 1 mÐp chiÒu dµi b¨ng giÊy, ®Çu tr¸i cña thíc ®o trïng khÝt víi ®©ï tr¸i cña b¨ng giÊy, sau ®ã v¹ch bót ch× s¸t víi ®Çu ph¶i thíc. NhÊc thíc lªn ®Æt tiÕp thíc lªn b¨ng giÊy nh c¸ch ®Æt trªn sao cho ®Çu tr¸i cña thíc trïng v¹ch ch×, råi dïng ch× v¹ch thªm 1 v¹ch s¸t víi ®Çu ph¶i cña thíc … cø thÕ ®o ®Õn hÕt b¨ng giÊy - Cuèi cïng cho trÎ ®Õm xem trªn b¨ng giÊy cã bao nhiªu ®o¹n - KÕt luËn b¨ng giÊy cã chiÒu dµi b»ng 8 lÇn chiÒu dµi thíc ®o Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ bËt TrÎ ®Õm « g¹ch vµ tr¶ lêi - TrÎ QS - TrÎ ®Õm 8 ®o¹n thíc ®o - Cho trÎ tËp ®o b¨ng giÊy cña trÎ H§3: tËp - TrÎ tËp ®o trªn b¨ng giÊy vµ thíc cña trÎ - Cho trÎ tËp ®o chiÒu dµi, chiÒu - TrÎ ®o vµ g¾n kÕt qu¶ LuyÖn réng cña bµn II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Hoa ly M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi , nhËn xÐt ®Æc ®iÓm Ých lîi cña c©y §T: - C¸c con nh×n xem ®©y lµ c©y hoa g×? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña mét c©y ( c©y g× ®©y? l¸ ntn? hoa ntn, mµu...) - Th©n c©y ntn? mµu g×? - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc gi÷ g×n , BV c©y hoa lu«n xanh ®Ñp 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: KÐo co 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG vên hoa trong c«ng viªn ngµy tÕt 2/ Ph©n vai: B¸n hµng hoa, qu¶, chÕ biÕn níc gi¶i kh¸t 3/ Gãc t¹o h×nh: Trang trÝ bu thiÕp, d¸n xóc xÝch 4/ Gãc th viÖn: T« mµu c¸c lo¹i hoa, ch¬i xÕp l« t« ph©n lo¹i c¸c lo¹i hoa IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ «n tËp ch÷ c¸i, sè ®· häc - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thø 5 ngµy 6 th¸ng 1 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: MTXQ: TÕt nguyªn ®¸n H§KH: ¢m nh¹c, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt ®îc vµo mïa xu©n cã ngµy tÕt cæ truyÒn cña d©n téc ViÖt Nam - TrÎ biÕt kh«ng khÝ trong ngµy tÕt, mäi nhµ s¾m söa chuÈn bÞ ®ãn tÕt( trang trÝ nhµ cöa) - Mäi ngêi ®ãn giao thõa ®ãn n¨m míi , chóc tÕt lÉn nhau, trÎ em ®îc mõng tuæi - C¸c trß ch¬i trong ngµy tÕt b/ Kü n¨ng: - TrÎ tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c râ rµng c/ Th¸i ®é: - GD trÎ tÕt ®Õn thªm 1 tuæi trÎ sÏ lín h¬n, ph¶i ch¨m ngoan häc giái biÕt v©ng lêi 2/ ChuÈn bÞ: Tranh mïa xu©n, tranh ®ãn giao thõa, tranh mäi ngêi ®ang trang trÝ nhµ cöa, tranh G§ gãi b¸nh chng, mäi ngêi ®ang chóc tÕt, mõng tuæi 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc Ho¹t ®éng cña c« Cho trÎ h¸t “ tÕt ®Õn råi” Trß truyÖn víi trÎ trong MX cã ngµy g×? Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t - TrÎ tr¶ lêi H§2: Trß truyÖn víi trÎ vÒ ngµy tÕt H§3: Më réng H§4: Tæ chøc cho trÎ móa h¸t mõng xu©n H§5: Trß ch¬i: - TÕt ®Õn mäi ngêi thêng lµm g×? - G§ con ®· chuÈn bÞ cho ngµy tÕt nh thÕ nµo? ( gîi ý trÎ mua ®å ®Ó bµy, mua hoa, c©y c¶nh, trÎ em ®îc bè mÑ mua quÇn ¸o míi…cho trÎ xem tranh) - Trong ngµy tÕt cã mãn ¨n cæ truyÒn ®ã lµ g×? ( cho trÎ xem tranh gãi b¸nh chng ) - Ngµy tÕt mäi ngêi h¸o høc ®ãn giao thõa ( xem tranh b¾n ph¸o hoa, trß truyÖn víi trÎ vÒ bøc tranh) - Con cã ®îc bè mÑ cho ®i xem b¾n ph¸o hoa kh«ng? - B¾t ®Çu sang n¨m míi G§ con thêng lµm g×? - Cho trÎ xem tranh ®i chïa ®Çu n¨m, trß truþªn vÒ bøc tranh - Gîi ý trÎ trong n¨m míi c¸c G§ ®Õn ch¬i nhµ m×nh thêng lµm g×? - Trong ngµy tÕt th× cã rÊt nhiÒu trß ch¬i ë c¸c c«ng viªn rÊt lµ vui, tæ chøc lÔ héi móa h¸t mõng n¨m míi… - Giíi thiÖu víi trÎ tÕt nguyªn ®¸n lµ tÕt cæ truyÒn cu¶ d©n téc, ngoµi ra cßn cã tÕt d¬ng lÞch hay cßn gäi lµ tÕt t©y cña rÊt nhiÒu níc trªn TG… - Cho trÎ móa h¸t: Mïa xu©n, tÕt ®Õn råi - 3,4 trÎ tr¶ lêi TrÎ tr¶ lêi c©u hái - TrÎ tr¶ lêi - 3,4 trÎ tr¶ lêi - TrÎ l¾ng nghe vµ th¶o luËn cïng c« - TrÎ móa h¸t - TC1: Thi xem ai nhanh ( trÎ chia - TrÎ ch¬i TC 4 ®éi thi ®i trong ®êng hÑp ®Ó chän ra nhiÒu ®å dïng phôc vô trong ngµy tÕt) - TC2: Thi kÐo co TiÕt 2: H§C: ThÓ dôc : TruyÒn vµ b¾t bãng bªn ph¶i, bªn tr¸i H§KH: ¢m nh¹c, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt khÐo lÐo nhÞp nhµng, phèi hîp cïng b¹n ®Ó truyÒn bãng kh«ng lµm r¬i bãng b/ Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng khÐo lÐo, hîp t¸c cïng b¹n trong hµng c/ Th¸i ®é: Høng thó tham gia ho¹t ®éng, cã ý thøc rÌn luyÖn thÓ dôc thÓ thao 2/ ChuÈn bÞ: - S©n tËp s¹ch sÏ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: Khëi ®éng Ho¹t ®éng cña c« - T¹o t×nh huèng cho trÎ thi thÓ thao ngµy xu©n n¨m míi - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i c¸c kiÓu Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ khëi ®éng H§2: Träng ®éng H§3: Håi tÜnh vÒ ®éi h×nh 4 hµng tËp BT ph¸t triÓn chung * Bµi tËp ph¸t triÓn chung: - Tay: tay ®a ra tríc tay sÊp, tay gi¬ cao - Ch©n: Nhón khuþu gèi - Bông lên : Xoay th©n 90 ®é - BËt: Ch©n s¸o * VËn ®éng c¬ b¶n: - C« giíi thiÖu tªn BT , tËp mÉu + LÇn 1: Kh«ng PT + LÇn 2+3: Ph©n tÝch kü thuËt §øng thµnh hµng cÇm bãng b»ng 2 tay truyÒn sang bªn tr¸i ra phÝa sau cho b¹n ®øng sau vµ cø nh thÕ cho ®Õn b¹n cu«Ý cïng cÇm bãng lªn cho b¹n ®Çu tiªn truyÒn bãng sang bªn ph¶i - Gäi 1 ®éi truyÒn thö , cho c¶ líp nhËn xÐt - LÇn lît cho 2 ®«i cßn l¹i truyÒn bãng - Cuèi cïng cho 3 ®éi cïng thi ®ua * Cho c¶ líp ch¹y chËm 100 m , ®i bé 50 m, ch¹y chËm 100 m - Cho trÎ ®i nhÑ nhµng theo BH “ Em tËp thÓ thao” KÕt thóc c« nhËn xÐt tuyªn d¬ng nh÷ng thµnh tÝch tèt cña nh÷ng trÎ trong líp ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ … - TrÎ tËp ®éng t¸c - TrÎ l¾ng nghe quan s¸t c« tËp - 1 hµng truyÒn bãng - Tõng hµng truyÒn bãng - C¶ líp ch¹y theo yªu cÇu cña c« - TrÎ ®i nhÑ nhµng II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y hoa ®µo M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi , nhËn xÐt ®Æc ®iÓm Ých lîi cña c©y §T: - C¸c con nh×n xem ®©y lµ c©y hoa g×? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña mét c©y ( c©y g× ®©y? l¸ ntn? hoa ntn, mµu...) - Th©n c©y ntn? mµu g×? - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc gi÷ g×n , BV c©y hoa lu«n xanh ®Ñp 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Rång r¾n lªn m©y 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG vên hoa trong c«ng viªn ngµy tÕt 2/ Ph©n vai: B¸n hµng hoa, qu¶, chÕ biÕn níc gi¶i kh¸t 3/ Gãc t¹o h×nh: Trang trÝ bu thiÕp, d¸n xóc xÝch 4/ Gãc th viÖn: T« mµu c¸c lo¹i hoa, ch¬i xÕp l« t« ph©n lo¹i c¸c lo¹i hoa IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ «n tËp ch÷ c¸i, sè ®· häc - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thø 6 ngµy 11 th¸ng 2 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: T¹o h×nh: VÏ hoa mïa xu©n( §T) H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, to¸n 1/ Môc tiªu : a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt sö dông nh÷ng kü n¨ng vÏ ®· häc ®Ó vÏ nh÷ng lo¹i hoa trong mïa xu©n b/ Kü n¨ng: TrÎ ngåi ®óng t thÕ, biÕt c¸ch cÇm bót ®Ó t« vÏ c/ Th¸i ®é: TrÎ cã c¶m nhËn vÒ vÎ ®Ñp cña c¸c lo¹i hoa, biÕt Ých lîi tõ ®ã cã ý thøc ch¨m sãc BV c©y, cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch ®Ñp 2/ ChuÈn bÞ: - Bót s¸p, vë cho trÎ , 1 tranh mÉu 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc cho trÎ QS gãc tranh H§2: Cho trÎ QS tranh Ho¹t ®éng cña c« Trß truyÖn víi trÎ vÒ c¸c lo¹i hoa trong mïa xu©n, cho trÎ QS gãc tranh t¹o h×nh - Cho trÎ h¸t : Ra ch¬i vên hoa - Cho trÎ lÇn lît QS bøc tranh + Bøc tranh vÏ g× ®©y? + §©y lµ hoa g×? + Gîi ý trÎ nhËn xÐt vÒ h×nh d¸ng cña hoa c¸nh hoa... + Ngoµi ra trong tranh cßn vÏ g× n÷a? H§3: TrÎ vÏ - C« cÊt tranh cho trÎ vÏ H§4: NhËn - Cuèi buæi cho trÎ trng bµy s¶n xÐt phÈm cña trÎ vµ cho trÎ nhËn xÐt Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ QS tranh TrÎ h¸t TrÎ nhËn xÐt vÒ bøc tranh TrÎ vÏ TrÎ nhËn xÐt bµi cña nhau II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y quÊt M§: TrÎ biÕt tªn gäi nhËn xÐt ®Æc ®iÓm Ých lîi cña c©y §T : C©y g× ®©y ? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y? Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ ý thøc ch¨m sãc BV c©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: KÐo co 3/ Ch¬i tù do III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG vên hoa trong c«ng viªn ngµy tÕt 2/ Ph©n vai: B¸n hµng hoa, qu¶, chÕ biÕn níc gi¶i kh¸t 3/ Gãc t¹o h×nh: Trang trÝ bu thiÕp, d¸n xóc xÝch 4/ Gãc th viÖn: T« mµu c¸c lo¹i hoa, ch¬i xÕp l« t« ph©n lo¹i c¸c lo¹i hoa IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ biÓu diÔn v¨n nghÖ cuèi tuÇn - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ *§¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………..
- Xem thêm -