Tài liệu Chu de ptgt_lớn

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

ChỦ ĐỀ: GIAO THÔNG Thực hiện 3 tuần : từ ngày 24/2 đến 14/3/2014 Chñ ®Ò nh¸nh I Mét sè ph¬ng tiÖn giao th«ng Thùc hiÖn 1 tuÇn tõ ngµy 24/02 - 28/02/2014. A. Môc tiªu. B. ChuÈn bÞ. - Tranh ¶nh , ®å ch¬i, l« t« .... vÒ c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng - Lùa chän 1 sè bµi th¬, c©u chuyÖn, bµi h¸t , trß ch¬i... liªn quan ®Õn chñ ®Ò. - GiÊy khæ to, bót mµu, giÊy A4. s¸p nÆn , hå d¸n, kÐo... - ThÎ sè tõ 1 ®Õn 10. bé thÎ ch÷ c¸i. c. C¸ch tiÕn hµnh. 1. Đón trẻ. a. Đón trẻ - trò chuyện sáng -Cô đến trước 15 phút mở của thông thoáng phòng học, vệ sinh nhóm lớp, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, nước uống... -Trò chuyện với trẻ về chủ đề : - VËy c¸c con h·y ®o¸n xem chñ ®Ò chóng ta s¾p häc lµ g× ? - §ã lµ chñ ®Ò “ph¬ng tiÖn giao th«ng ” ®Êy. Con biÕt nh÷ng PTGT nµo ? - Cã mÊy lo¹i ®êng GT/ Con h·y kÓ tªn ? - KÓ tªn c¸c lo¹i PTGT ch¹y trªn ®êng bé ( ®êng thuû, ®êng s¾t ) - C¸c PTGT cã Ých lîi g×? NhiÖm vô cña c¸c PTGT ? b. ThÓ dôc s¸ng : TËp víi c¸c ®éng t¸c : §T tay : §T ch©n : §T bông lên : §T bËt : Bật tách khép chân D . Ho¹t ®éng gãc. Gãc H§ Môc ®Ých – yªu cÇu 1.Gãc ph©n vai. - Gia ®×nh. ( MÑ ®a con ®i häc ) - B¸n hµng. ( B¸n mò b¶o hiÓm ) -TrÎ biÕt t¸i t¹o l¹i 1 sè c«ng viÖc cña ngêi lín. BiÕt ph©n vai ch¬i vµ thÓ hiÖn néi dung ch¬i. - BiÕt liªn kÕt nhãm ch¬i ChuÈn bÞ C¸ch tiÕn hµnh a. Tho¶ thuËn tríc khi ch¬i - Mò b¶o hiÓm c¸c - TrÎ h¸t bµi : “ ®êng em ®i ” lo¹i. - S¸ng nay ai ®a c¸c con ®i häc? ®i b»ng ptgt g× ? - Trªn ®êng ®i c¸c con cßn thÊy nh÷ng ptgt g× n÷a ? - Cô trò chuyện và đẫn dắt trẻ vào các góc chơi, cô gợi ý để trẻ phân vai chơi... b. Qu¸ tr×nh ch¬i : 2.Gãc XD – LG X©y dùng bÕn ®ç xe. 3. Gãc T¹o h×nh VÏ, t« mµu tranh c¸c ptgt. 4 . Gãc nghÖ thuËt 5. Góc Thiên nhiên - C« ®ãng vai mét b¹n ch¬i ®i ®Õn tõng nhãm ch¬i gióp trÎ tho· thuËn vai ch¬i vµ thÓ hiÖn néi dung ch¬i. - C« bao qu¸t trÎ vµ chó ý xö lÝ c¸c t×nh huèng. - C« gióp trÎ liªn kÕt c¸c nhãm ch¬i, gîi ý vµ më réng néi dung ch¬i. c. KÕt thóc buæi ch¬i. - C« ®Õn tõng nhãm ch¬i nhËn xÐt - Cho trÎ tËp chung vÒ gãc XD nghe nhãm trëng giíi thiÖu c«ng tr×nh , nhËn xÐt vµ ®a ý kiÕn bæ sung. - Khen ®éng viªn trÎ vµ hæi ý tëng ch¬i lÇn - TrÎ biÕt vÏ c¸c - GiÊy khæ A4, s¸p sau. lo¹i ptgt mµu, bµn ghÕ. - C« nhËn xÐt chung vµ nh¾c trÎ cÊt ®å dïng - Ph¸t triÓn trÝ ®óng n¬i quy ®Þnh. nhí, ãc tëng tîng cho trÎ. -TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau mét c¸ch phong phó ®Ó XD bÕn xe ®Ñp vµ hîp lÝ. - BiÕt nhËn xÐt s¶n phÈm cña m×nh. - TrÎ thuéc lêi c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò. - H¸t móa nhÞp nhµng theo lêi bµi h¸t. - Biết vẽ tranh, tô màu Trẻ biết các thao tác chăm sóc cây, chơi một số trò chơi. - M« h×nh c¸c lo¹i xe « t« : xe kh¸ch, xe buýt, xe « t« con... - G¹ch, hµng rµo, hoa , c©y xanh, th¶m cá... Bµi h¸t cã néi dung vÒ chñ ®Ò. - Giấy vẽ, sáp màu... Một số cây xanh, dụng cụ chăm sóc cây... KÕ ho¹ch HOẠT ĐỘNG ngµy Thø 2 ngµy 24 th¸ng 02 n¨m 2014 ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH M«n : ThÓ dôc H§ chÝnh : V§CB: BËt qua 3 - 4 vßng, l¨n bãng 4m, ch¹y nhanh 10 m. NDKH : KPKH – To¸n - ¢m nh¹c. I. Môc tiªu : - TrÎ biÕt nhón gèi bËt ch¹m ®Êt nhÑ nhµng b»ng 2 mòi bµn ch©n liªn tiÕp qua c¸c vßng, l¨n bãng b»ng 2 tay kh«ng rêi bãng vµ trÎ ch¹y phèi hîp ch©n tay nhÞp nhµng, ch¹y th¼ng híng. - RÐn ph¸t triÓn c¬ tay, ch©n vµ ph¶n x¹ nhanh nhÑn. - GD trÎ yªu thÝch c¸c ho¹t ®éng TDTT ®Ó t¨ng cêng søc khoÎ, thùc hiÖn ®óng LLATGT khi tham gia GT. II. ChuÈn bÞ - S©n tËp b»ng ph¼ng, s¹ch sÏ. - 8 vßng TD, l« t« ptgt, 2 qu¶ bãng cã ®êng kÝnh 25 cm. III. C¸ch tiÕn hµnh NDH§ H§1 Trß chuyÖn g©y høng thó. Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - C« cïng trÎ ®äc bµi th¬ “ ¦íc m¬ - TrÎ tr¶ lêi. cña Tý ” - §µm tho¹i vÒ néi dung bµi th¬. - Sau nµy lín lªn c¸c con sÏ lµm nghÒ - TrÎ kÓ. g× ? H§2 Khëi ®éng. - TrÎ lµm ®oµn tµu ®i xung quanh líp - TrÎ thùc hiÖn theo kÕt hîp ®i b»ng gãt ch©n, mòi bµn hiÖu lÖnh cña c«. ch©n, nöa bµn ch©n, ch¹y nhanh chËm dÇn sau ®ã chuyÓn ®éi h×nh thµnh 3 hµng ngang. H§3 Bµi tËp ph¸t triÓn chung §T tay 5 §T ch©n 5 §T bông 4 §T bËt: bËt lu©n phiªn ch©n tríc ch©n sau. TrÎ chuyÓn ®éi h×nh nh h×nh vÏ.        H§ 4 V§CB : BËt qua 3- 4 vßng, l¨n bãng 4 m, chayh nhanh 10 m - TrÎ chuyÓn ®éi h×nh.        - C« lµm mÉu lÇn 1. - C« lµm mÉu lÇn 2: TTCB: 2 ch©n ®øng më tù nhiªn 2 tay chèng h«ng, khi cã hiÖu lÖnh th× nhón gèi bËt liªn tiÕp qua c¸c vßng kh«ng dÉm vµo vßng, sau ®ã nhÆt bãng cói khom ngêi l¨n bãng b»ng 2 tay di chuyÓn vÒ phÝa tríc ®Õn ræ bá bãng vµo ræ vµ ®øng ch©n nä tay kia ch¹y nhanh vÒ ®Ých sau ®ã ®i nhÑ nhµng vÒ cuèi hµng ®øng. - C« cho 2 trÎ nhanh nhÑn lªn lµm mÉu. - LÇn lît c« cho trÎ ë 2 tæ lªn thùc hiÖn lÇn lît cho ®Õn hÕt. (QT trÎ thùc hiÖn c« §V – KK vµ söa - TrÎ quan s¸t. - TrÎ quan s¸t vµ l¾ng nghe. - TrÎ quan s¸t. - TrÎ thùc hiÖn 2 lÇn. sai cho trÎ). - C« cho 2 tæ thi ®ua lªn lÊy c¸c ptgt, tæ nµo vÒ nhanh vµ thùc hiÖn ®óng §T tæ ®ã th¾ng. - C« nhËn xÐt, tuyªn d¬ng. - TrÎ hµo høng tham gia TC H§ 6 Håi tÜnh. - TrÎ ®i nhÑ nhµng xung quanh líp 1 – 2 vßng. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. H§CM§: Quan s¸t xe ®¹p 2. TCV§: B¸nh xe quay 3. Ch¬i tù do: Ch¬i víi §C ngoµi trêi a. Môc ®Ých, yªu cÇu: - TrÎ biÕt tªn gäi ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, tiÕng kªu, n¬i ho¹t ®éng cña xe ®¹p. - BiÕt c¸ch ch¬i TC. RÌn ph¶n x¹ nhanh nhÑn. - GD trÎ thùc hiÖn ®óng LLATGT khi tham gia giao th«ng. b. ChuÈn bÞ: - §Þa ®iÓm quan s¸t. - S©n b»ng ph¼ng s¹ch sÏ, 1 c¸i x¾c x«. c. C¸ch tiÕn hµnh: NDH§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - C« cïng trÎ ra ngoµi s©n quan s¸t xe H§ 1 ®¹p vµ ®µm tho¹i : Quan s¸t xe ®¹p - §©y lµ c¸i g×? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ xe ®¹p? - Xe ®¹p. - Xe ®¹p dïng ®Ó lµm g×? - TrÎ tr¶ lêi. Xe ®¹p lµ PTGT ®êng g×? - Chë ngêi vµ hµng. - C¸c con ph¶i lµm g× ®Ó xe ®¹p kh«ng - PTGT ®êng bé. bÞ háng? - Khi ngåi vµ ®i xe ®¹p con ph¶i nh thÕ nµo? - Ngåi ngay ng¾n.... - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 4 – 5 lÇn. H§ 2 - TrÎ hµo høng tham TCV§ : B¸nh xe - C« nhËn xÐt, tuyªn d¬ng. - C« bao qu¸t vµ nh¾c nhë trÎ trong khi gia TC. quay. ch¬i kh«ng x« ®Èy chen lÊn nhau. - C« tËp chung trÎ l¹i cho trÎ ®i röa tay, - TrÎ ch¬i theo ý xÕp hµng, ®iÓm l¹i sÜ sè vµ d¾t trÎ vÒ thÝch. H§ 3 TrÎ ch¬i theo ý líp. thÝch. Ho¹t ®éng gãc ( Theo kÕ ho¹ch tuÇn ) Ho¹t ®éng chiÒu 1.Vệ sinh - VĐ nhẹ - ăn xế. 2. Làm quen bài mới. 3.Vệ sinh nêu gương, cắm cờ. ************************ Thø 3 ngµy 25 th¸ng 02 n¨m 2014 ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých M«n : LQCC. H§ chÝnh : Lµm quen ch÷ c¸i h, l H§KH : Âm nhạc, toán. 1. Mục tiêu. - TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng c¸c ch÷ c¸i h, l trong tiÕng vµ tõ trän vÑn. - TrÎ so s¸nh vµ ph©n biÖt ®îc sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c ch÷ c¸i h,l .RÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn ng«n ng÷ m¹ch l¹c. - Gi¸o dôc trÎ biÕt thùc hiÖn ®óng LLATGT khi tham gia giao th«ng. 2. ChuÈn bÞ : - Tranh díi cã tõ : Tµu ho¶, xích lô. - ThÎ ch÷ c¸i h,l ®ñ cho mçi trÎ. - Tranh th¬ ch÷ to bµi th¬ “ Qua ®êng ’’ 3. C¸ch tiÕn hµnh. ND ho¹t ®éng H§ cña c« H§ 1 - C« ®äc c©u ®è : Trß chuyÖn Tµu g× nhiÒu b¸nh nhiÒu toa g©y høng thó. Ch¹y trªn ®êng s¾t tíi ga kÐo cßi ? ( Lµ c¸i g× ? ) - Tµu ho¶ lµ ph¬ng tiÖn giao th«ng ®êng g× ? * Ch÷ i : H§ 2 - C« treo tranh tµu ho¶ díi cã tõ “ tµu Lµm quen ho¶ ’’. ch÷ h, l. - C« cho líp –tæ- c¸ nh©n trÎ ®äc tõ díi tranh. - C« xÕp tõ “ tµu ho¶’’ b»ng c¸c thÎ ch÷ c¸i rêi. - Cho 1 trÎ lªn t×m nh÷ng ch÷ c¸i ®· häc vµ ph¸t ©m. - ®©y lµ ch÷ h mµ h«m nay c« cho c¸c con lµm quen. - C« ph¸t ©m mÉu. - C« cho líp, tæ, c¸ nh©n trÎ ph¸t ©m 2-3 lÇn. - Cô đổi thẻ chữ nhỏ bằng thẻ chữ to - Cho trẻ phát âm. - Lớp phát âm. - Nhóm phát âm. - Cá nhân phát âm. - C« giíi thiÖu cÊu t¹o ch÷ h : gåm 1 nÐt th¼ng vµ 1 nÐt mãc xu«i ë bªn tr¸i. - C« giíi thiÖu ch÷ h in thêng vµ viÕt thêng. H§ cña trÎ - TrÎ ®äc th¬. - TrÎ tr¶ lêi. - trÎ t×m ch÷ t, o, a, u. - TrÎ ph¸t ©m 2-3 lÇn. - TrÎ l¾ng nghe. H§ 3 So s¸nh ch÷ h, l. - TrÎ h¸t V§ : “ Tµu lít ” * C« treo tranh “ xích lô’’, vµ giíi thiÖu - TrÎ tr¶ lêi. ch÷ l t¬ng tù ch÷ h - TrÎ so s¸nh ch÷ h, l. - Giống nhau ở điểm nào?. H§ 4 - Khác nhau ?. Trß ch¬i cñng - TrÎ hµo høng tham cè gia trß ch¬i. - TC “ ch÷ g× biÕn mÊt ’’ - TC t×m ch÷ theo hiÖu lÖnh cña c« - Tìm đúng nhà. - Cô để mô hình chữ cái h, l .Trẻ cầm thẻ chữ cái chạy về nhà giống trẻ cầm. Hiệu lệnh bằng 1 bài hát. - C« nhËn xÐt , tuyªn d¬ng. Trß ch¬i chuyÓn tiÕt TiÕt 2 M«n: KPKH H§ chÝnh : Trß chuyÖn víi trÎ vÒ mét sè ph¬ng tiÖn giao th«ng. H§KH: ¢m nh¹c – V¨n häc I. Môc tiªu : - TrÎ gäi ®óng tªn, nªu ®îc mét sè ®Æc ®iÓm cÊu t¹o râ nÐt vÒ tiÕng kªu, c«ng dông vµ n¬i ho¹t ®éng cña mét sè ph¬ng tiÖn giao th«ng, ngêi ®iÒu khiÓn.... - TrÎ biÕt so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau cña mét sè ph¬ng tiÖn giao th«ng. - GD trÎ biÕt thùc hiÖn ®óng LLATGT khi tham gia thao th«ng. II. ChuÈn bÞ. - Tranh ¶nh (vËt lµm b»ng m« h×nh) vÒ c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng. - L« t« mét sè ph¬ng tiÖn giao th«ng ®ñ cho mçi trÎ. III. Tæ chøc ho¹t ®éng. NDH§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - C« cïng trÎ h¸t bµi h¸t “Em tËp l¸i « t«”. H§1 - Em tËp l¸i « t«. Trß chuyÖn g©y - Con võa h¸t bµi h¸t g×? - ¤ t« bÐ l¸i kªu nh thÕ nµo? - PÝ po pÝ p«. høng thó. - Ngoµi ra con cßn biÕt nh÷ng lo¹i ph- - TrÎ kÓ. ¬ng tiÖn giao th«ng nµo n÷a? (TrÎ kÓ tªn lo¹i nµo c« ®a tranh ph¬ng tiÖn giao th«ng ®ã cho trÎ q/s). - C« ®äc c©u ®è: Xe g× hai b¸nh H§2 Quan s¸t vµ §T. §¹p ch¹y bon bon Chu«ng kªu kÝnh cong §øng yªn th× ®æ? - Xe ®¹p. - C« ®a tranh vµ hái trÎ: §©y lµ xe g×? - Xe ®¹p cã nh÷ng bé phËn g×? cã mµu g×? TiÕng kªu cña xe nh thÕ nµo? Xe ®¹p ch¹y ë ®©u? Xe ®¹p dïng ®Ó lµm g×? Xe ®¹p lµ ph¬ng tiÖn giao th«ng ®êng g×? (C« tæng hîp l¹i 1 lÇn). Xe g× 2 b¸nh Ch¹y bon bon M¸y næ gißn Kªu b×nh bÞch? (C« cho trÎ t×m hiÓu tt xe ®¹p) � So s¸nh xe ®¹p – xe m¸y. Gièng nhau: Kh¸c nhau: H§3 - C« cho trÎ b¾t tríc tiÕng m¸y bay vµ hái trÎ ®ã lµ tiÕng kªu cña ptgt g×? - Ai cã nhËn xÐt g× vÌ chiÕc m¸y bay? - M¸y bay di chuyÓn nh thÕ nµo? ë ®©u? - Nã lµ ptgt ®êng g×? - M¸y bay dïng ®Ó lµm g×? - C©u ®è: Tµu g× nhiÒu b¸nh nhiÒu toa Ch¹y trªn ®êng s¾t tíi ga kÐo cßi? §©y lµ g×? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ ®oµn tµu nµy? - Tµu ho¶ lµ ptgt ®êng g×? - Ch¹y ë ®©u? kªu nh thÕ nµo? - Cã t¸c dông g×? - Tµu ho¶ ch¹y rÊt nhanh dïng ®Ó chë ngêi vµ hµng ho¸, ngêi ®iÒu khiÓn tµu lµ b¸c l¸i tµu. � So s¸nh m¸y bay – tµu ho¶. Gièng nhau: Kh¸c nhau: - TC l« t«: C« yªu cÇu trÎ chän ptgt ®êng g× th× gi¬ lªn vµ nãi to tªn ptgt ®ã. - Xe ®¹p. - KÝnh cong. - Trªn ®êng. - Trë ngêi vµ hh. - §êng bé. - Xe m¸y. - §Òu lµ ptgt ®êng bé, cã 2 b¸nh, chë ngêi vµ hµng. - Xe ®¹p kh«ng cã §.c¬, xe m¸y cã §.c¬ ph¶i ®æ x¨ng, xe m¸y ®i nhanh h¬n xe ®¹p. - M¸y bay ¹. - Bay trªn bÇu trêi. - §êng kh«ng. - Chë ngêi, hh. - Tµu ho¶. - §oµn tµu ho¶. - S¾t, nhiÒu toa.... - Ptgt ®êng bé - §êng ray, tu tu. - Chë ngêi, hh. - TrÎ l¾ng nghe (H¸t “Mêi anh lªn tµu”). - Chë ngêi, hh. - N¬i h®, cÊu t¹o, tiÕng kªu. Trß ch¬i cñng cè - TC: §Ìn ®á ®Ìn xanh. Chia trÎ thµnh 4 nhãm ë 4 gãc ®êng, c« lµm c«ng an ®øng ë gi÷a cÇm ®Ìn - TrÎ hµo høng tham tÝn hiÖu vµ híng dÉn “c« gi¬ ®Ìn xanh gia TC. th× ®îc qua ®êng - ®Ìn ®á th× dõng l¹i”. - Ch¸u lµm « t« th× ch¹y ë gi÷a, ch¹y nhanh. - Ch¸u lµm xe ®¹p th× ch¹y s¸t lÒ ®êng, chËm. � GD trÎ ph¶i thùc hiÖn ®óng luËt lÖ ATGT khi tham gia GT. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. H§CM§: Quan s¸t xe m¸y 2. TCV§: ¤ t« vµo bÕn. 3. Ch¬i tù do: Ch¬i víi phÊn ( VÏ « t« ) a. Môc ®Ých, yÒu cÇu: - TrÎ biÕt gäi tªn, ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, ®éng c¬, tiÕng cßi, n¬i ho¹t ®éng cña xe m¸y. - BiÕt c¸ch ch¬i, luËt ch¬i TC. Hµo høng tham gia TC. - GD trÎ biÕt thùc hiÖn ®óng LLATGT khi tham gia giao th«ng. §oµn kÕt trong khi ch¬i. b. ChuÈn bÞ: - §Þa ®iÓm quan s¸t. - S©n b»ng ph¼ng, s¹ch sÏ. - 30 l¸ cê cã c¸c mµu : xanh , ®á , vµng. c. C¸ch tiÕn hµnh. NDH§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - C« cïng trÎ ra ngoµi s©n quan s¸t xe H§ 1 m¸y vµ ®µm tho¹i : Quan s¸t xe m¸y - S¸ng nay ai ®a c¸c con ®i häc? - TrÎ tr¶ lêi. - §i b»ng PTGT g×? - C« cã bøc tranh vÏ g× ®©y? - Xe m¸y - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ chiÕc xe m¸y? - TrÎ tr¶ lêi. - Cßi xe m¸y kªu nh thÕ nµo? - Xe m¸y ch¹y b»ng g× ? TiÕng ®éng c¬ - Ch¹y b»ng ®éng kªu nh thÕ nµo ? c¬. - Xe m¸y lµ PTGT ®êng nµo ? - PTGT ®êng bé - Khi ngåi trªn xe m¸y c¸c con ph¶i nh - §éi mò b¶o hiÓm. H§ 2 thÕ nµo ? «m chÆt vµo ngêi TCV§ : ¤ t« vµo lín... bÕn - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 4 – 5 lÇn. - TrÎ hµo høng - C« nhËn xÐt, tuyªn d¬ng. tham gia TC. H§ 3 TrÎ ch¬i theo ý - C« bao qu¸t vµ nh¾c nhë trÎ trong khi thÝch. ch¬i kh«ng x« ®Èy chen lÊn nhau. - C« tËp chung trÎ l¹i cho trÎ ®i röa tay, - TrÎ ch¬i theo ý xÕp hµng, ®iÓm l¹i sÜ sè vµ d¾t trÎ vÒ líp. thÝch. HOẠT ĐỘNG CHIỀU 1.Vệ sinh - VĐ nhẹ - ăn xế. 2. Ho¹t ®éng gãc : Theo kÕ ho¹ch tuÇn 3. Vệ sinh nêu gương, cắm cờ.  Đánh giá trẻ sau một ngày hoạt động : .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................. ********************* Thø 4 ngµy 26 th¸ng 02 n¨m 2014 ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých M«n: To¸n H§ chÝnh : NhËn biÕt vÞ trÝ ®å vËt so víi ®èi tîng kh¸c cã sù ®Þnh híng H§KH : V¨n häc - ¢m nh¹c I. Môc tiªu : - TrÎ x¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ ®å vËt so víi ®èi tîng kh¸c cã sù ®Þnh híng. - TrÎ thùc hiÖn c¸c kÜ n¨ng ®æi vÞ trÝ ®å vËt ®óng vµ chÝnh x¸c. - Qua bµi häc cñng cè kiÕn thøc ë trÎ vÒ PTGT vµ mét sè LLGT trªn ®êng phè. II. ChuÈn bÞ. - M¸y bay, xe « t«, xe ®¹p ®ñ cho mçi trÎ. - M« h×nh ®êng giao th«ng cã c¸c lo¹i xe. - Mét sè §D - §C vÒ chñ ®Ò ®Æt xunh quanh líp. III. c¸ch tiÕn hµnh : NDH§ H§1 Trß chuyÖn g©y høng. H§2 ¤n x¸c ®Þnh c¸c phÝa cña §T. Ho¹t ®éng cña c« TrÎ h¸t bµi “B¹n ¬i cã biÕt”. Trong bµi h¸t cã nh÷ng lo¹i PT g×? §ã lµ PTGT ®êng g×? Con nµo biÕt nh÷ng PTGT ®êng bé nµo? H«m nay c« ch¸u m×nh sÏ cïng ®i tham quan ®êng phè xem c¸c PTGT nµy lu th«ng nh thÕ nµo nhÐ! TrÎ h¸t V§ “Em tËp l¸i « t«” ®i ®Õn tham quan m« h×nh ®êng phè. Trªn ®êng ®i c¸c con nh×n thÊy g× trªn ®êng phè? - VËy c¸c con h·y quan s¸t xem siªu thÞ ë phÝa nµo so víi c«? - Cßn toµ nhµ cao tÇng ë phÝa nµo so Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ kÓ. -TrÎ h¸t + V§ 2 lÇn. - Cã nhiÒu ng«i nhµ vµ c¸c PTGT. - Bªn ph¶i. - PhÝa sau. víi c«? - PhÝa tay tr¸i cña c« lµ g×? - PhÝa sau ®oµn xe cña chóng ta lµ g×? - §Ìn tÝn hiÖu GT. - Lµ c¸c ®oµn xe kh¸c. - TÊt c¶ mäi thø ë trong thµnh phè ®Òu - BÇu trêi ¹. phÝa díi cña g×? - §oµn xe cña chóng ta gÆp ®Ìn ®á nªn ph¶i dõng l¹i c¸c con h·y quan s¸t xem H§3 - Xe « t« con. NhËn xÐt vÞ trÝ cña phÝa tríc xe « t« kh¸c lµ xe g×? - Xe « t« kh¸ch nh thÕ nµo víi « t« - PhÝa sau « t« con. §V so víi §T kh¸c cã sù ®Þnh h- con? - VËy phÝa bªn ph¶i cña « t« con lµ g×? - Xe m¸y. íng. - PhÝa tr¸i cña « t« con lµ g×? - §êng ray ¹. � Cho trÎ ®i vÒ vÞ trÝ ngåi. Ngoµi nh÷ng PTGT mµ chóng m×nh - TrÎ kÓ. võa ®îc quan s¸t trªn ®êng phè. Con cßn biÕt nh÷ng PTGT g× n÷a? - Trong sæ §C cña c¸c con cã g×? - Con h·y lÊy cho c« PT ch¹y nhanh - M¸y bay. nhÊt? - LÊy « t« ®Æt bªn tr¸i m¸y bay? - LÊy xe ®¹p ®Æt bªn ph¶i... - TrÎ thùc hiÖn. (TT c« ®æi vÞ trÝ c¸c §V trªn trÎ X§ c¸c híng kh¸c nhau). §oµn xe cña chóng ta ®· dõng l¹i ®Ó - TrÎ hµo høng tham gi¶i lao, mêi c¸c con vµo c«ng viªn gia TC vµ X§ ®óng H§4 híng. LuyÖn tËp cñng ch¬i nµo? C« cho trÎ ch¬i TC “H·y ®øng bªn cè. ph¶i bªn tr¸i cña t«i”. - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 5 – 6 lÇn. H¸t V§ “§êng em ®i” KÕt thóc Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. H§CM§: Quan s¸t xe ®¹p 2. TCV§: B¸nh xe quay 3. Ch¬i tù do: Ch¬i víi §C ngoµi trêi Ho¹t ®éng gãc ( Theo kÕ ho¹ch tuÇn ) Ho¹t ®éng chiÒu. 1.VÖ sinh – vËn ®éng nhÑ – ¨n xÕ. 2.¤n bµi buæi s¸ng 3.VS , nªu g¬ng , c¾m cê.  §¸nh gi¸ trÎ sau mét ngµy ho¹t ®éng : ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ................................................................................................ *********************** Thø 5 ngµy 27 th¸ng 02 n¨m 2014 ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých M«n : T¹o h×nh H§ chÝnh : D¸n h×nh « t« t¶i H§KH : To¸n - ¢m nh¹c I. Môc tiªu : - TrÎ biÕt s¾p xÕp c¸c h×nh c¾t s½n theo mÉu. Bè trÝ hîp lý trªn trang giÊy. - TrÎ biÕt phÕt hå kÝn mÆt tr¸i cña h×nh vµ d¸n. - GD trÎ biÕt thùc hiÖn ®óng LLATGT khi tham gia GT. II. ChuÈn bÞ. - Tranh mÉu cña c«. - GiÊy mµu c¾t s½n c¸c h×nh ch÷ nhËt cã kÝch thíc: 6 �4 cm 3 �5 cm ®êng trßn cã ®êng kÝnh: 25cm ®ñ cho mçi trÎ. - Keo, hå d¸n. III. C¸ch tiÕn hµnh NDH§ Ho¹t ®éng cña c« - Con võa h¸t bµi h¸t g×? H§1 TrÎ h¸t vµ V§ - ¤ t« bÐ l¸i kªu nh thÕ nµo? bµi “ Em tËp l¸i « - ¤ t« dïng ®Ó lµm g×? t«” . - C« cã bøc tranh g×? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ bøc tranh nµy? H§2 Quan s¸t tranh - §Çu vµ thïng xe cã h×nh g×, mµu g×, b¸nh xe nh thÕ nµo? vµ §T. H§3 C« lµm mÉu. Ho¹t ®éng cña trÎ - PÝ po pÝ p«. - ¤t« t¶i. - §Çu xe, thïng, b¸nh - TrÎ tr¶ lêi. - §Çu tiªn c« xÕp thïng xe lµ mét h×nh - TrÎ l¾ng nghe vµ ch÷ nhËt n»m ngang, ®Çu xe lµ h×nh quan s¸t. ch÷ nhËt ®øng ë phÝa tríc sau ®ã c« xÕp b¸nh xe lµ 2 h×nh trßn nhá mµu ®en. Sau ®ã c« phÕt hå vµo mÆt tr¸i cña h×nh vµ d¸n. - QT trÎ thùc hiÖn c« bao qu¸t, ®i ®Õn - TrÎ thùc hiÖn. tõng bµn ®éng viªn, khuyÕn khÝch trÎ H§4 lµm. TrÎ thùc hiÖn. - Chó ý ®Õn nh÷ng trÎ cßn lóng tóng. - C« cho trÎ mang bµi lªn gi¸ xem chung. H§5 Trng bµy SP xem - C« cho trÎ nhËn xÐt bµi cña m×nh cña b¹n. chung. KÕt thóc Con thÝch bµi nµo? - TrÎ tr¶ lêi. V× sao con thÝch? - C« nhËn xÐt chung. GD trÎ: Khi ngåi trªn c¸c PTGT kh«ng thß tay, ®Çu ra ngoµi... H¸t V§ “Em ®i qua ng· t ®êng phè”. Trß ch¬i chuyÓn tiÕt TiÕt 2 M«n :V¨n häc H§ chÝnh : Th¬ “ TiÕng cßi tµu” H§KH : KPKH – T¹o h×nh I. Môc tiªu : - TrÎ nhí tªn bµi th¬, tªn t¸c gi¶. HiÓu ND bµi th¬ vµ ®äc thuéc th¬. - TrÎ ®äc ®óng vÇn ®iÖu nhÞp cña bµi th¬. BiÕt thÓ hiÖn c¶m xóc khi ®äc. - GD trÎ biÕt thùc hiÖn ®óng an toµn gt tr¸nh xa n¬i cã tµu vµ c¸c ptgt kh¸c ®i qua. II. ChuÈn bÞ. - Tranh minh ho¹. - Tranh t« mµu ®óng hµnh vi. III. C¸ch tiÕn hµnh. NDH§ H§1 Trß chuyÖn g©y høng thó. H§2 C« ®äc diÔn c¶m bµi th¬. H§3 §µm tho¹i. Ho¹t ®éng cña c« Tµu g× nhiÒu b¸nh nhiÒu toa Ch¹y trªn ®êng s¾t tíi ga kÐo cßi? Tµu ho¶ lµ ptgt ®êng g×? Tµu ho¶ dïng ®Ó lµm g×? TiÕng cßi tµu kªu nh tÕ nµo? - §Ó biÕt xem khi tiÕng cßi tµu cÊt lªn nã cã t¸c dông nh thÕ nµo th× c¸c con h·y l¾ng nghe c« ®äc bµi th¬ “TiÕng cßi tµu”. - C« ®äc lÇn 1. C« võa ®äc bµi th¬ g×? Do nhµ th¬ nµo s¸ng t¸c? - C« ®äc lÇn 2 + tranh minh ho¹. Gi¶ng ND: Khi tiÕng cßi tµu kªu mäi ngêi nh¾c nhë nhau kh«ng ®îc vît qua rµo ch¾n ®Ó ®i qua ®êng tµu. NÕu kh«ng sÏ gÆp nguy hiÓm khi tµu ®i qua. * Tõ khã: Chí cã liÒu lÜnh: t¸c gi¶ muèn nh¾c nhë chóng ta ph¶i cÈn thËn khi qua ®êng. - Bµi th¬ nãi vÒ c¸i g×? - Khi nghe tiÕng cßi tµu th× ph¶i nh thÕ nµo? Ho¹t ®éng cña trÎ - Tµu ho¶. - §êng bé - Tu tu tu. - TiÕng cßi tµu. - Hång Vy. - TrÎ ®äc tõ khã. - TiÕng cßi tµu. - Nh¾c nhë nhau kh«ng ®îc ®i qua rµo ch¾n. - NÕu mäi ngêi cè t×nh vît qua rµo - Khi tµu ®Õn sÏ gÆp H§4 D¹y trÎ ®äc th¬. H§5 T« mµu hµnh vi ®óng khi tham gia giao th«ng (5 phót) ch¾n th× ®iÒu g× sÏ x¶y ra? - Qua bµi th¬ con rót ra bµi häc g×? - C« cho trÎ ®äc cïng c« 1 – 2 lÇn. - C« cho líp, tæ, c¸ nh©n trÎ ®äc 2 – 3 lÇn. (QT trÎ ®äc th¬ c« söa sai cho trÎ). - C« cho trÎ t×m vµ t« c¸c hµnh vi ®óng khi tham gia giao th«ng. - C« nhËn xÐt chung. nguy hiÓm. - TrÎ tr¶ lêi. - TrÎ ®äc th¬. TrÎ thùc hiÖn. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. H§CM§: Quan s¸t xe m¸y 2. TCV§: ¤ t« vµo bÕn. 3. Ch¬i tù do: Ch¬i víi phÊn ( VÏ « t« ) Ho¹t ®éng chiÒu. 1.VÖ sinh – vËn ®éng nhÑ – ¨n xÕ. 2. Ho¹t ®éng gãc : Nh ®· so¹n ë kÕ ho¹ch tuÇn. 3.VS , nªu g¬ng , c¾m cê. *********************** Thø 6 ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2014. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh M«n : ¢m nh¹c. Ho¹t ®éng chÝnh : H¸t “ Lín lªn ch¸u l¸i m¸y cµy” H§KH : Nghe h¸t “Anh phi c«ng ¬i ” TC¢N : Nghe tiÕng h¸t t×m §V I. Môc tiªu - TrÎ nhí tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶. HiÓu ND bµi h¸t. - Thuéc lêi bµi h¸t vµ h¸t móa nhÞp nhµng theo lêi bµi h¸t. - TrÎ ch¨m chó l¾ng nghe c« h¸t vµ nhËn ra giai ®iÖu bµi h¸t. - TrÎ ch¬i thµnh th¹o TC ©m nh¹c. Hµo høng tham gia trß ch¬i. II. ChuÈn bÞ. - §Çu ®Üa, ti vi. - X¾c x«... IIi. C¸ch tiÕn hµnh. NDH§ H§1 Trß chuyÖn g©y høng thó. Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - C« cïng trÎ ®äc bµi th¬ “¦íc m¬ cña Tý”. - Trong bµi th¬ b¹n Tý íc m¬ lµm nghÒ - Chó c¶nh s¸t GT. g×? - Cßn c¸c con th× sao, lín lªn con sÏ - TrÎ tr¶ lêi. lµm nghÒ g×? H«m nay c« còng cã mét bµi h¸t nãi vÒ íc m¬ cña mét b¹n nhá. C¸c con h·y H§2 H¸t móa “Lín lªn l¾ng nghe c« h¸t vµ xem b¹n nhá íc ch¸u l¸i m¸y cµy”. m¬ lµm nghÒ g× nhÐ! - C« h¸t lÇn 1: ThÓ hiÖn cö chØ ®iÖu bé. + C« võa h¸t bµi h¸t g×? + Do nh¹c sÜ nµo s¸ng t¸c? - C« h¸t lÇn 2: Gi¶ng ND: ChiÕc m¸y cµy ®· thay thÕ søc lao ®éng cña con ngêi. Cµy nhanh mµ l¹i kh«ng mÖt nhäc nªn b¹n nhá íc m¬ sau nµy lín lªn sÏ lµ ngêi l¸i m¸y cµy. - C« cïng trÎ h¸t 1 – 2 lÇn. - §Ò bµi h¸t hay vµ sinh ®éng h¬n c« vµ c¸c con sÏ h¸t thËt hay hay vµ móa thËt dÎo bµi h¸t nµy nhÐ. - C« cho trÎ h¸t móa 3 – 4 theo líp tæ, c¸ nh©n trÎ. H§3 Nghe h¸t “Anh phi c«ng ¬i”. - “Lín lªn... cµy”. - Nh¹c sÜ Kim H÷u. - TrÎ l¾ng nghe. - TrÎ h¸t móa 3 – 4 lÇn. - Cã 1 bµi h¸t rÊt hay ca ngîi c«ng viÖc cña anh phi c«ng l¸i m¸y bay bay lîn trªn bÇu trêi vµ còng nãi lªn t×nh yªu vµ m¬ íc cña b¹n nhá sau nµy lín lªn sÏ lµm chó phi c«ng. §ã còng chÝnh lµ ND bµi h¸t “Anh phi c«ng ¬i” do nh¹c sÜ Xu©n Giao phæ th¬ Xu©n Quúnh. - C« më ®Üa cho trÎ nghe. - Anh phi c«ng ¬i. - Bµi h¸t mµ c¸c con võa nghe cã tªn lµ g×? - Xu©n Quúnh – Do nh¹c sÜ nµo s¸ng t¸c? N.sÜ Xu©n Giao. - LÇn 2 + 3 c« h¸t cho trÎ nghe vµ kk trÎ hëng øng cïng c«. H§4 TC¢N: Nghe tiÕng h¸t t×m §V. KÕt thóc - C« cho 1 – 2 trÎ nh¾c l¹i c¸ch ch¬i. - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 4 – 5 lÇn. - C« nhËn xÐt, tuyªn d¬ng. H¸t móa “Lín lªn ch¸u l¸i m¸y cµy”. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. H§CM§: Quan s¸t xe ®¹p 2. TCV§: B¸nh xe quay 3. Ch¬i tù do: Ch¬i víi §C ngoµi trêi Ho¹t ®éng gãc - TrÎ hµo høng tham gia TC. ( Theo kÕ ho¹ch tuÇn ) Ho¹t ®éng chiÒu. 1.VÖ sinh – vËn ®éng nhÑ – ¨n xÕ. 2. Trß ch¬i vËn ®éng. 3.VS , nªu g¬ng, c¾m cê.  §¸nh gi¸ trÎ sau mét ngµy ho¹t ®éng : .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................. *********************** TuÇn 2 Chñ ®Ò nh¸nh Mét sè ph¬ng tiÖn giao th«ng (Thùc hiÖn 1tuần tõ ngµy 03/3 ®Õn ngµy 07/03/2014) A. Môc tiªu B. ChuÈn bÞ Tranh ¶nh , ®å ch¬i, l« t« .... vÒ c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng Lùa chän 1 sè bµi th¬, c©u chuyÖn, bµi h¸t , trß ch¬i... liªn quan ®Õn chñ ®Ò. GiÊy khæ to, bót mµu, giÊy A4. s¸p nÆn , hå d¸n, kÐo... ThÎ sè tõ 1 ®Õn 10. bé thÎ ch÷ c¸i. c. C¸ch tiÕn hµnh. 1. Đón trẻ. a. Đón trẻ - trò chuyện sáng -Cô đến trước 15 phút mở của thông thoáng phòng học, vệ sinh nhóm lớp, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, nước uống... -Trò chuyện với trẻ về chủ đề : - VËy c¸c con h·y ®o¸n xem chñ ®Ò chóng ta s¾p häc lµ g× ? - §ã lµ chñ ®Ò “ph¬ng tiÖn giao th«ng ” ®Êy. Con biÕt nh÷ng PTGT nµo ? - Cã mÊy lo¹i ®êng GT/ Con h·y kÓ tªn ? - KÓ tªn c¸c lo¹i PTGT ch¹y trªn ®êng bé ( ®êng thuû, ®êng s¾t ) - C¸c PTGT cã Ých lîi g×? NhiÖm vô cña c¸c PTGT ? - C« cho trÎ xem tranh vµ giíi thiÖu vÒ c¸c lo¹i c©y xanh. b. ThÓ dôc s¸ng :Bµi “§u quay” * Môc tiªu - TrÎ nhí c¸c ®éng t¸c vµ tËp ®Òu c¸c ®éng t¸c cïng c«. -T¹o høng thó ®Ó trÎ bí vµo ho¹t ®«ng tiÕp theo. * ChuÈn bÞ. - S©n tËp b»ng ph¼ng s¹ch sÏ * TiÕn hµnh NDH§ Ho¹t ®éng cña c« H§1:Khëi ®éng H§2: TËp kÕt hîp bµi “§u quay” . Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ ®øng thµnh 3 hµng ngang xoay - TrÎ khëi ®éng khíp cæ tay, cæ ch©n, xoay bung m×nh. TËp kÕt hîp lêi ca bµi “ §u quay” §u quay , ®u quay..... rÊt hay. - TrÎ tËp cïng c« Xoay xoay trßn......... nh bay. Tay n¾m ch¾c ......... cïng quay. C« khen chóng ch¸u ...... rÊt tµi H§3: tÜnh Håi - Cho trÎ ®i nhÑ nhµng vßng quanh s©n 2-3 vßng - TrÎ ®i nhÑ nhµng quang s©n 2-3 vßng 3. §iÓm danh – B¸o ¨n II. ho¹t ®éng cã chñ ®Ých III . Ho¹t ®éng gãc. Gãc H§ Môc ®Ých – yªu cÇu ChuÈn bÞ C¸ch tiÕn hµnh 1.Gãc ph©n vai. - Gia ®×nh. ( MÑ ®a con ®i häc ) - B¸n hµng. ( B¸n mò b¶o hiÓm ) -TrÎ biÕt t¸i t¹o l¹i 1 sè c«ng viÖc cña ngêi lín. BiÕt ph©n vai ch¬i vµ thÓ hiÖn néi dung ch¬i. - BiÕt liªn kÕt nhãm ch¬i - Mò b¶o hiÓm c¸c lo¹i. a. Tho¶ thuËn tríc khi ch¬i - TrÎ h¸t bµi : “ ®êng em ®i ” - S¸ng nay ai ®a c¸c con ®i häc? ®i b»ng ptgt g× ? - Trªn ®êng ®i c¸c con cßn thÊy nh÷ng ptgt g× n÷a ? - Cô trò chuyện và đẫn dắt trẻ vào các góc chơi, cô gợi ý để trẻ phân vai chơi... b. Qu¸ tr×nh ch¬i : - C« ®ãng vai mét b¹n ch¬i ®i ®Õn tõng nhãm ch¬i gióp trÎ tho· thuËn vai ch¬i vµ thÓ hiÖn néi dung ch¬i. - C« bao qu¸t trÎ vµ chó ý xö lÝ c¸c t×nh huèng. - C« gióp trÎ liªn kÕt c¸c nhãm ch¬i, gîi ý vµ më réng néi dung ch¬i. c. KÕt thóc buæi ch¬i. - C« ®Õn tõng nhãm ch¬i nhËn xÐt - Cho trÎ tËp chung vÒ gãc XD nghe nhãm trëng giíi thiÖu c«ng tr×nh , nhËn xÐt vµ ®a ý kiÕn bæ sung. - Khen ®éng viªn trÎ vµ hæi ý tëng ch¬i lÇn sau. - C« nhËn xÐt chung vµ nh¾c trÎ cÊt ®å dïng ®óng n¬i quy ®Þnh. 2.Gãc XD – LG X©y dùng bÕn ®ç xe. -TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau mét c¸ch phong phó ®Ó XD bÕn xe ®Ñp vµ hîp lÝ. - BiÕt nhËn xÐt s¶n phÈm cña m×nh. 3. Gãc T¹o h×nh VÏ, t« mµu tranh c¸c ptgt. - TrÎ biÕt vÏ c¸c - GiÊy khæ A4, s¸p lo¹i ptgt mµu, bµn ghÕ. - Ph¸t triÓn trÝ nhí, ãc tëng tîng cho trÎ. 4 . Gãc nghÖ thuËt Bµi h¸t cã néi dung vÒ chñ ®Ò. - Giấy vẽ, sáp màu... - M« h×nh c¸c lo¹i xe « t« : xe kh¸ch, xe buýt, xe « t« con... - G¹ch, hµng rµo, hoa , c©y xanh, th¶m cá... 5. Góc Thiên Một số cây xanh, nhiên - TrÎ thuéc dụng cụ chăm sóc lêi c¸c bµi cây... h¸t vÒ chñ ®Ò. - H¸t móa nhÞp nhµng theo lêi bµi h¸t. - Biết vẽ tranh, tô màu Trẻ biết các thao tác chăm sóc cây, chơi một số trò chơi. KÕ ho¹ch HOẠT ĐỘNG ngµy Thø 2 ngµy 03 th¸ng 03 n¨m 2014 ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH M«n : Thể dục. Hoạt động chính: - Bß zÝc z¾c b»ng bµn tay, bµn ch©n qua 5 hép c¸ch nhau 60 cm - TCV§ : ¤ t« vÒ bÕn. Hoạt động kết hợp: âm nhạc ; KPKH – To¸n 1. Mục\ tiêu: *KiÕn thc - TrÎ bß phèi hîp ch©n nä tay kia 1 c¸ch nhÞp nhµng qua 5 hép c¸ch nhau 60 cm kh«ng ch¹m vµo hép. - TrÎ biÕt c¸ch ch¬i trß ch¬i . Hµo høng tham gia trß ch¬i. *Kü n¨ng - LuyÖn sù khÐo lÐo cña ®«i bµn tay vµ ph¸t triÓn c¬ b¾p cho trÎ *Th¸i ®é - Gi¸o dôc trÎ thêng xuyªn luyÖn tËp TDTT ®Ó t¨ng cêng søc khoÎ. 2. Chuẩn bị. - Sàn nhà sạch sẽ. - 10 hép. - Tranh l« t« vÓ mét sè ptgt. 3. Tiến hành. Nội dung hoạt ®éng. Hoạt động của cô. Hoạt động của trẻ. * Hoạt động 1. Khởi động. - Cho trẻ làm đoàn tầu đi chạy nhẹ nhàng, kết hợp giữa các kiểu đi sau đó chuyển ®éi h×nh 3 hµng ngang. * Động tác tay. Tay đưa cao gập vào vai * Hoạt động 2. Bài tập phát triển * Động tác chân. Tay đưa cao ngồi xổm. chung * Động tác bụng. Ngồi duỗi chân quay phải quay trái. * Động tác bật. Bật tách khép. - Trẻ đứng thành 2 hàng ngang đối diện nhau 5m. * Hoạt động 3. V§CB : Bß zÝc z¾c x x x x x x x x x x x b»ng bµn tay, bµn ch©n qua 5 hép c¸ch x nhau 60 cm. x - Trẻ thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. -TrÎ thùc hiÖn . - TrÎ chuyÓn ®éi h×nh. x x x x x x x x x x x - Cô làm mẫu lần 1. - Cô làm mẫu lần 2 và phân tích động tác : C« quú gèi, chèng 2 tay xuèng sµn mòi bµn tay híng - TrÎ quan s¸t. vÒ phÝa tríc, 2 ch©n ch¹m sµn chèng th¼ng gèi. Khi cã hiÖu lÖnh bß th× ®Çu ngÈng cao, m¾t nh×n th¼ng vÒ phÝa tríc, bß phèi hîp ch©n nä tay kia bß zÝc z¾c qua c¸c chíng ng¹i vËt kh«ng - Trẻ quan sát và ch¹m vµo chíng ng¹i vËt, sau ®ã lắng nghe. ®øng th¼ng ngêi vµ đi vÒ cuèi hàng. - Gọi 1-2 trÎ lªn lµm mÉu - Trẻ thực hiện : Lần lượt cho 2 trẻ vào thực hiện. mỗi trẻ thực hiên 2-3 lần. - Quá trình trẻ thực hiện động - Trẻ lên thực hiện. viên khuyến khích vµ söa sai cho trẻ. - Khi trÎ thùc hiÖn thµnh th¹o c« cho trÎ ë 2 tæ thi ®ua lªn t×m tranh l« t« vÒ ptgt. - C« nhËn xÐt kÕt qu¶ cña trÎ. * Ho¹t ®éng 4 TCV§: ¤ t« vÒ bÕn * Ho¹t ®éng 5 Hồi tỉnh - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. - C« tæ chøc chøc cho trÎ ch¬i 3- 4 lÇn. - TrÎ hµo høng tham - C« nhËn xÐt – tuyªn d¬ng. gia trß ch¬i - TrÎ ®i lại nhẹ nhàng 1-2 phót TrÎ ®i nhÑ nhµng xung quanh líp 1- 2 vßng. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 1.H ĐCM Đ : Quan sát xe ®¹p 2. Trò chơi vận động : Ngêi tµi xÕ giái 3. Chơi tự do : Trẻ chơi với phÊn ( vÏ c¸c ptgt ) I. Môc tiªu - TrÎ biÕt gäi tªn, ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, tiÕng kªu, c«ng dông vµ n¬i ho¹t ®éng cña xe ®¹p. - TrÎ ch¬i thµnh th¹o TC. Hµo høng tham gia TC. - GD trÎ thùc hiÖn ®óng LLATGT khi tham gia giao th«ng. II. ChuÈn bÞ. - §Þa ®iÓm quan s¸t. - S©n b»ng ph¼ng, s¹ch sÏ. - Bao c¸t ®ñ cho mçi trÎ. III. C¸ch tiÕn hµnh. ND ho¹t®éng H§ 1 Quan s¸t xe ®¹p. H§ cña c« H§ cña trÎ
- Xem thêm -