Tài liệu Chu de phuong tien va luat le gt tuan 1

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò tuÇn 1 Mét sè ph¬ng tiÖn giao th«ng I/ Môc tiªu: 1/Ph¸t triÓn thÓ chÊt: - TrÎ biÕt thùc hiÖn ®óng luËt lÖ ATGT chÝnh lµ ®¶m b¶o AT cho con ngêi vµ cã ý thøc chÊp hµnh LLATGT - TrÎ ®îc tho¶ m·n nhu cÇu vËn ®éng cña b¶n th©n - BiÕt chôm ch©n nhón bËt qua c¸c chíng ng¹i vËt, nÐm xa ®óng thao t¸c kü thuËt ®¹t kho¶ng c¸ch quy ®Þnh vµ ®i theo ®éi h×nh bíc ®Òu - M¹nh d¹n høng thó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng tÝch cùc 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: - TrÎ cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ c¸c PTGT, mét sè luËt lÖ GT - BiÕt so s¸nh t×m ra nh÷ng ®Æc ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c PTGT. Cã kü n¨ng ph©n lo¹i c¸c ®å vËt, nhËn biÕt sè 9, nhËn biÕt c¸c nhãm cã 9 ®èi tîng - TrÎ tß mß thÝch thó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng kh¸m ph¸ c¸c PTGT 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: - TrÎ biÕt trao ®æi, nãi lªn nh÷ng hiÓu biÕt, thÓ hiÖn nhu cÇu suy nghÜ cña b¶n th©n, nghe vµ hiÓu néi dung ngêi kh¸c nãi - Ghi nhí vµ biÕt c¸ch sö dông ng«n ng÷ quen thuéc cña t¸c phÈm v¨n häc vµo trong trß ch¬i, giao tiÕp phï hîp víi hoµn c¶nh, thÝch b¾t tríc vµ sö dông c¸c tõ ng÷ hay cã h×nh ¶nh 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: - TrÎ biÕt hiÖn c¶m xóc kh¸c nhau phï hîp khi nghe , xem t¸c phÈm nghÖ thuËt - C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp cña c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng vµ ngêi ®iÒu khiÓn c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng qua c¸c t¸c phÈm - BiÕt h¸t ®óng nh¹c BH, thÓ hiÖn ®îc t×nh c¶m cña BH, vËn ®éng nhÞp nhµng, høng thó nghe h¸t - BiÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm ®Ñp 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: - TrÎ m¹nh d¹n tù tin tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cïng c¸c b¹n - TrÎ ®oµn kÕt th¬ng yªu, nhêng nhÞn c¸c em nhá, kÝnh träng ngêi lín tuæi - HiÓu sù cÇn thiÕt ph¶i chÊp hµnh luËt lÖ ATGT. Yªu mÕn kÝnh träng nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c ®¶m b¶o an toµn giao th«ng II/ ChuÈn bÞ: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i vµo ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc ch¬i cho c¶ chñ ®Ò III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò, gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc, g¾n tranh trang trÝ chñ ®Ò - Cho trÎ xem b¨ng h×nh vÒ chñ ®Ò, phim ho¹t h×nh... - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: M¸y bay cÊt c¸nh ï…. - Tay: Tay ®a ra ngang gËp vµo vai - Ch©n: Nhón khuþu gèi - Bông lên: xoay th©n 90 ®é - BËt: T¸ch chôm - Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c Bµi tËp kÕt hîp: TËp vâ 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Gãc Néi dung §ãng vai c« Yªu cÇu TrÎ biÕt nhËp vai ChuÈn bÞ PP tiÕn hµnh §å dïng ®Ó chÕ - Quan s¸t ph©n vai Gãc t¹o h×nh chó b¸n vÐ xe, b¸n x¨ng dÇu, b¸n hµng gi¶i kh¸t trªn tµu… VÏ, xÐ d¸n tranh vÒ c¸c lo¹i PTGT, t« mµu PTGT, ®Ìn tÝn hiÖu GT... ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ®éng vai m×nh ®ãng biÕn c¸c mãn gi¶i kh¸t, ®å dïng ®Ó b¸n hµng ( c¸c lo¹i hoa qu¶ thËt, nhùa )… TrÎ biÕt sö dông GiÊy mµu, hå c¸c kü n¨ng t¹o d¸n, ®Êt nÆn, h×nh ®· häc ®Ó t¹o bót mµu, giÊy nªn nh÷ng s¶n tr¾ng… phÈm ®Ñp vÒ c¸c lo¹i PTGT vµ mét sè ®Ìn, biÓn b¸o GT TrÎ biÕt h¸t, móa, §å dïng, dông kÓ truyÖn vµ biÓu cô ©m nh¹c diÔn c¸c bµi h¸t vÒ giao th«ng, c¸c PTGT - §µm tho¹i - Quan s¸t - Híng dÉn - §éng viªn trÎ - Quan s¸t - Trß truyÖn Gãc ©m nh¹c H¸t, móa, ®äc th¬, kÓ truyÖn, biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ giao th«ng, c¸c PTGT Gãc x©y dùng LG- XD BÕn xe, LG c¸c lo¹i xe « t« ... TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cã bè côc hîp lý Gãc s¸ch Xem s¸ch tranh vÒ PTGT vµ thùc hiÖn quy ®Þnh vÒ GT, lµm s¸ch tranh vÒ PTGT §Õm so s¸nh c¸c nhãm c©y, ph©n lo¹i c¸c nhãm c©y, ph©n nhãm c¸c lo¹i c©y l¬ng thùc… Gieo h¹t , theo dâi sù ph¸t triÓn cña c©y, ch¨m sãc c©y, thö nghiÖm c¸t, níc,lµm xe chë c¸t… TrÎ biÕt lËt gië trang s¸ch, ®äc theo tranh, biÕt lµm s¸ch tranh vÒ c¸c lo¹i PTGT Hµng rµo, c©y lóa, c©y xanh, hoa, g¹ch, khèi gç, ®å dïng l¾p ghÐp, vá ngao, th¹ch, ®Êt nÆn, c¸c lo¹i « t« ®å ch¬i… Tranh truyÖn, quyÓn album, tranh cã h×nh ¶nh, kÐo, hå d¸n… TrÎ biÕt so s¸nh c©y cao thÊp, c©y thuéc c¸c nhãm kh¸c nhau, c©y l¬ng thùc C¸c lo¹i c©y rau ë gãc thiªn nhiªn, tranh l« t« c¸c lo¹i c©y... Gãc khoa häc, to¸n Gãc thiªn nhiªn - Híng dÉn - Quan s¸t - §éng viªn trÎ - Quan s¸t - §éng viªn trÎ - Quan s¸t - Híng dÉn TrÎ sö dông kü §å dïng lµm v- - Quan s¸t n¨ng lao ®éng ên, xe « t« ®å - Híng dÉn nhá ®Ó ch¨m sãc ch¬i … c©y vµ lµm c¸c thÝ nghiÖm nhá KÕ ho¹ch ngµy Thø 2 ngµy 14 th¸ng 2 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: V¨n häc: TruyÖn : Xe lu vµ xe ca H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhí tªn truyÖn, hiÓu néi dung c©u truyÖn, ghi nhí ®îc tr×nh tù diÔn biÕn truyÖn b/ Kü n¨ng: TrÎ tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c, râ rµng c/ Th¸i ®é: TrÎ biÕt ®îc mét sè ph¬ng tiÖn giao th«ng, Ých lîi cña c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng vµ cã ý thøc chÊp hµnh luËt giao th«ng ®Ó ®¶m b¶o ATGT 2/ ChuÈn bÞ: Tranh truyÖn minh ho¹ HÖ thèng c©u hái, sa bµn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn - Cho trÎ h¸t “ Em tËp l¸i « t«” ®Þnh tæ chøc - Trß truyÖn víi trÎ « t« lµ PTGT ®êng g×? cã nh÷ng lo¹i « t« nµo? §2: C« kÓ C« dÉn d¾t giíi thiÖu c©u truyÖn: Xe c©u truyÖn lu vµ xe ca KÓ lÇn 1: KÕt hîp cho trÎ xem tranh KÓ lÇn 2: KÕt hîp chØ b»ng sa bµn H§3: Gi¶ng C« gi¶ng néi dung cho trÎ kÕt hîp chØ gi¶i néi minh ho¹ b»ng tranh. dung, kÓ Hai chiÕc xe cïng tham gia GT trªn ®trÝch dÉn êng, xe ca chª xe lu ®i chËm ch¹p vµ tr«ng th« kÖch xÊu xÝ. §Õn qu·ng ®êng háng ®¸ næi gå ghÒ, xe ca kh«ng ®i ®îc n÷a, xe lu vÉn b×nh tÜnh l¨n qua, l¨n l¹i lµm con ®êng trë nªn b»ng ph¼ng, nhê vËy mµ xe ca ®i qua ®îc . Tõ ®ã xe ca kh«ng gi¸m chª xe lu n÷a - C« võa kÓ c©u truyÖn g×? H§4: §µm - Trong c©u truyÖn nãi ®Õn nh÷ng tho¹i PTGT ®êng g×? ®ã lµ xe g×? - Khi 2 chiÕc xe cïng ®i trªn ®êng xe ca ®· chª xe lu ntn? - Xe lu ®· kh«ng nãi g×, 2 xe vÉn tiÕp tôc ®i trªn ®êng , truyÖn g× ®· x¶y ra? - Khi gÆp ®o¹n ®êng háng xe ca vµ xe lu ®· lµm g×? - Con cã nhËn xÐt g× vÒ 2 chiÕc xe? GD trÎ vÒ Ých lîi cña xe, ý thøc vÒ ®¶m b¶o ATGT ®êng bé - C« t¹o t×nh huèng cho trÎ tËp kÓ l¹i c©u truyÖn H§5: KÓ + Cho trÎ kÓ cïng c« tãm t¾t + Gäi c¸ nh©n trÎ kÓ truyÖn Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t - TrÎ kÓ tªn - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c« - TrÎ tËp kÓ cïng c« - 1 trÎ kÓ II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: ChiÕc xe ®¹p M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña chiÕc xe ®¹p §T: - Xe g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ chiÕc xe ®¹p? - Cã nh÷ng bé phËn g×? - Xe dïng ®Ó lµm g×? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc gi÷ g×n vµ b¶o qu¶n xe v× xe rÊt cã Ých , ph¶i biÕt cÈn thËn khi ngåi sau c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng ®Ó ®¶m b¶o ATGT... 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: TÝn hiÖu 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG bÕn xe kh¸ch 2/ Ph©n vai: B¸n vÐ xe, qu¸n gi¶i kh¸t 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc, xe chë c¸t, ®¸ ... IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - ¤n tËp sè, ch÷ c¸i - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………….………………………………………………………………… Thø 3 ngµy 15 th¸ng 2 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: ¢m nh¹c: - H¸t vËn ®éng “ B¸c ® a th vui tÝnh” - Nghe h¸t : Anh phi c«ng ¬i - TC: Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt H§KH: To¸n, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ h¸t thuéc lêi ®óng nh¹c BH, kÕt hîp thÓ hiÖn sù vËn ®éng cña c¬ thÓ nhÞp nhµng theo sù vui nhén cña BH - Chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - Høng thó ch¬i TC b/ Kü n¨ng: - TrÎ h¸t ®óng nh¹c, vËn ®éng nhÞp nhµng BH - Ch¬i ®óng luËt ch¬i c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Qua H§ trÎ biÕt ®îc cã rÊt nhiÒu lo¹i PTGT kh¸c nhau, Ých lîi cña xe, ý thøc vÒ ATGT 2/ ChuÈn bÞ: - §µn, ®å dïng ©m nh¹c, ph¸ch tre, s¾c x« , bé gâ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn ®Þnh - Trß truyÖn víi trÎ vÒ c¸c lo¹i PTGT tæ chøc ®êng bé - T¹o t×nh huèng giíi thiÖu BH hay nãi vÒ chiÕc xe ®¹p cña mét b¸c ®a th vui tÝnh - BËt nh¹c lÇn1 - Cho trÎ nãi xem ®ã lµ BH g×? Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ kÓ tªn c¸c lo¹i PTGT mµ trÎ biÕt - TrÎ h¸t - TrÎ tr¶ lêi - Giai ®iÖu BH ntn? - Cho trÎ suy nghÜ c¸ch vËn ®éng cho BH - C« ®a ra ý tëng móa minh ho¹ BH - C« thùc hiÖn mÉu 1 lÇn H§2: D¹y vËn - Cho c¶ líp thùc hiÖn cïng c« ®éng - C¶ líp thùc hiÖn cïng c« lÇn 2 - Cho vßng trßn nhá thùc hiÖn - Cho vßng trßn to thùc hiÖn - Cho trÎ nãi ý tëng cña trÎ H§3: Nghe h¸t - Cho trÎ thùc hiÖn theo ý tëng cña c¸c b¹n - Gîi ý trÎ sö dông dông cô ©m nh¹c ®Ó gâ ®Öm - BËt nh¹c - Giíi thiÖu nhãm ABC biÓu diÔn - Nhãm §RM biÓu diÔn - Cho nhãm 5 trÎ biÓu diÔn - Cho c¸ nh©n móa - Gîi ý trÎ cÊt ®å dïng ©m nh¹c - C« giíi thiÖu h¸t trÎ nghe BH: “ Anh phi c«ng ¬i” L1: H¸t + cö chØ ®iÖu bé L2: Cho trÎ nghe b¨ng ®µi h¸t L3: H¸t + cö chØ ®iÖu bé - C« giíi thiÖu TC: “ Nghe tiÕt tÊu H§4: Trß ch¬i t×m ®å vËt ” - C« giíi thiÖu TC, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, cho trÎ ch¬i - TrÎ héi ý - C¶ líp h¸t - TrÎ h¸t móa BH, §H vßng trßn - C¶ líp thùc hiÖn - Vßng trßn nhá móa - Vßng trßn to h¸t móa - 3 trÎ nãi ý tëng cña m×nh - TrÎ thùc hiÖn - TrÎ h¸t vµ lÊy ®å dïng ©m nh¹c chuyÓn §H 4 hµng däc - 2 hµng gâ ®Öm - 2 hµng gâ ®Öm - 5 trÎ thÓ hiÖn - TrÎ l¾ng nghe hëng øng vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - TrÎ ch¬i TC TiÕt 2: H§C: LQCC: p,q H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng ©m cña ch÷ p, q b/ Kü n¨ng: - TrÎ nhËn biÕt PB ®óng mÆt ch÷ c¸i - RÌn kü n¨ng ph¸t ©m cho trÎ c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng 2/ ChuÈn bÞ: - Tranh xe ®¹p, bÐ qua ®êng - ThÎ ch÷ c¸i rêi ®Ó ghÐp tõ - ThÎ ch÷ to - §µn - C¸c nÐt ch÷ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: D¹y ch÷ Ho¹t ®éng cña c« - T¹o t×nh huèng trß truyÖn víi trÎ hµng ngµy c¸c con ®i häc b»ng nh÷ng PTGT g×? con nh×nh thÊy cã nh÷ng PTGT g× trªn ®êng ? - Cho trÎ QS tranh “ xe ®¹p” Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ tr¶ lêi c©u hái c¸i H§3: Trß ch¬i H§4: KÕt thóc + Tranh vÏ g× ®©y? + Cho trÎ ®äc tõ díi tranh + Cho 1 trÎ ghÐp ch÷ gièng tõ díi tranh, hái trÎ tõ cã mÊy ch÷ c¸i + Cho trÎ chän nh÷ng ch÷ c¸i ®· häc + C« giíi thiÖu ch÷ “p” cã mét nÐt th¼ng vµ 1 nÐt cong ®äc lµ “ pê” - Cho trÎ ®äc ch÷ - Giíi thiÖu ch÷ viÕt thêng - T¬ng tù c« dÉn d¾t cho trÎ QS tranh “ bÐ qua ®êng” TiÕn hµnh t¬ng tù nh trªn ®Ó giíi thiÖu ch÷ q * TC1: GhÐp nÐt ch÷ * TC2: T×m bÕn cho xe * TC3: L¾p r¸p c¸c PTGT ( trong qu¸ tr×nh ch¬i cho trÎ nghe c¸c BH vÒ chñ ®Ò) C« nhËn xÐt khuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ ®äc tõ - 1 trÎ ghÐp ch÷ - TrÎ chän ch÷ c¸i ®· häc - TrÎ QS - TrÎ ®äc ch÷ - TrÎ ch¬i TC II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Xe m¸y M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña xe m¸y §T: - §©y lµ g×? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c¸i xe m¸y? - Xe ch¹y b»ng g×?... - Xe m¸y cã Ých lîi g×? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc gi÷ ginf b¶o qu¶n PTGT vµ ý thøc ®Ó ®¶m b¶o ATGT khi tham gia GT trªn ®êng 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: ¤ t« vµ chim sÎ 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG bÕn xe kh¸ch 2/ Ph©n vai: Cöa hµng b¸n vÐ xe, phßng chê xe 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i PTGT, gÊp thuyÒn, m¸y bay... 4/Gãc th viÖn, s¸ch: T« mµu hµnh vi ®óng, lµm album vÒ c¸c lo¹i PTGT IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ «n bµi h¸t “ B¸c ®a th vui tÝnh ” - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thø 4 ngµy 16 th¸ng 2 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: To¸n: §Õm ®Õn 9, nhËn biÕt c¸c nhãm cã 9 §T, NB sè 9 H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, T¹o h×nh 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ ®Õm tõ 1 ®Õn 9, NB c¸c nhãm cã 9 §T, NB sè 9 b/ Kü n¨ng: - TrÎ biÕt ®Õm c¸c §T tõ tr¸i sang ph¶i, NB nhãm cã SL lµ 9, sè 9 c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Cã ý thøc vÒ thùc hiÖn ATGT, vµ biÕt ®îc lîi Ých mét sè PTGT 2/ ChuÈn bÞ: - Mçi trÎ 9 « t«, 9 xe m¸y, thÎ sè tõ 1 ®Õn 9 - Mét sè ®å dïng xung quanh líp cã sè lîng 9 - Tranh ®Ó trÎ ch¬i TC g¾n tranh 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ H§1: PhÇn 1: - Cho trÎ ch¬i TC “ Thi xem ai «n sè lîng 8 nhanh” - Cho trÎ QS bøc tranh vÏ c¸c PTGT ( 8 « t« con, 8 thuyÒn, 8 xe ®¹p, 7 m¸y bay) - Cho trÎ lªn ®Æt thÎ sè t¬ng øng c¸c - TrÎ lªn ®Æt sè nhãm - Cho trÎ kiÓm tra b»ng c¸ch ®Õm l¹i - TrÎ ®Õm l¹i c¸c nhãm §T H§2: PhÇn 2: * Cho trÎ kh¸m ph¸ hép quµ cña c« §Õm ®Õn 9, - C« t¹o t×nh huèng xÕp 9 « t« , 8 xe - TrÎ QS NB c¸c nhãm m¸y ra hµng ngang cã 9 §T, NB - Cho trÎ nhËn xÐt 2 nhãm - TrÎ nhËn xÐt sè 9 - Muèn sè xe m¸y nhiÒu b»ng sè « t« - TrÎ tr¶ lêi vµ thùc hiÖn ph¶i lµm c¸ch nµo? ( Thªm 1 ) theo sù gîi ý cña c« - Cho trÎ nhËn xÐt so s¸nh 2 nhãm - Cho trÎ kiÓm tra l¹i b»ng c¸ch ®Õm sè « t«, xe m¸y - C« giíi thiÖu sè 9, cho trÎ ®äc sè - TrÎ ®äc sè - T×nh huèng bít 2 xe m¸y cßn mÊy? - TrÎ ®Æt sè 7 ®Æt sè mÊy t¬ng øng? - TiÕp tôc bít 3, 4 c¸i xe m¸y hái trÎ cßn mÊy? ®Æt sè t¬ng øng - LÇn lît cÊt dÇn sè xe « t« - TrÎ ®Õm 1 ®Õn 9 * Cho trÎ t¹o vÒ c¸c nhãm kh¸m ph¸ mãn quµ trong ræ m×nh - C« gîi ý trÎ s¾p xÕp sè ®å dïng theo yªu cÇu cña c« (t¬ng tù nh phÇn trªn c« lµm mÉu) H§3: PhÇn 3: * Tæ chøc cho trÎ ch¬i TC luyÖn tËp - H·y chän gióp t«i - TrÎ tham gia c¸c trß ( Cho trÎ chän g¾n thªm c¸c PTGT ch¬i cho ®ñ 9 ®óng víi n¬i ho¹t ®éng cña chóng) , ®Æt sè t¬ng øng - TC: Khoanh trßn nhãm PTGT cã sè lîng lµ 9 I/Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Xe m¸y tay ga M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña xe m¸y §T: - §©y lµ g×? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c¸i xe m¸y? - Xe ch¹y b»ng g×?... - Xe m¸y cã Ých lîi g×? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc gi÷ g×n b¶o qu¶n PTGT vµ ý thøc ®Ó ®¶m b¶o ATGT khi tham gia GT trªn ®êng 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: ¤ t« vÒ bÕn 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG bÕn xe kh¸ch 2/ Ph©n vai: B¸n vÐ xe, qu¸n gi¶i kh¸t 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc, xe chë c¸t, ®¸ ... IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - ¤n tËp sè tõ 1 ®Õn 9 - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu , vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng cuèi ngµy, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thø 5 ngµy 17 th¸ng 2 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: MTXQ: Mét sè PTGT phæ biÕn H§KH: ¢m nh¹c, T¹o h×nh, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt ®îc mét sè lo¹i PTGT phæ biÕn nh « t«, thuyÒn, tµu ho¶, m¸y bay, biÕt ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, n¬i ho¹t ®éng, tiÕng cßi hoÆc ®éng c¬... vµ ngêi ®iÒu khiÓn PTGT So s¸nh vµ ph©n lo¹i nh÷ng ®iÓm kh¸c gièng nhau cña mét sè lo¹i PTGT b/ Kü n¨ng: - TrÎ biÕt nhËn xÐt vµ ph©n lo¹i c¸c PTGT theo ®óng n¬i H§ - TrÎ tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c, râ rµng c/ Th¸i ®é: - TrÎ biÕt ®îc Ých lîi cña c¸c PTGT, cã ý thøc vÒ ATGT khi tham gia GT 2/ ChuÈn bÞ: - Mét sè lo¹i PTGT ®å ch¬i nh « t« con, thuyÒn buåm, tµu ho¶, m¸y bay - Tranh ¶nh vÒ mét sè lo¹i PTGT ®êng bé , ®êng thuû kh¸c - C©u ®è 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« - Tæ chøc cho trÎ theo h×nh thøc TC H§1: æn ®Þnh tæ “nhµ khoa häc tÝ hon” chøc - C« giíi thiÖu buæi giao lu cña c¸c nhµ khoa häc nhá - Cho trÎ híng lªn mµn h×nh cïng xem nh÷ng bøc tranh gîi ý vÒ chñ ®Ò( cho trÎ QS tranh vÒ PTGT), cho trÎ ®o¸n chñ ®Ò H§2: Kh¸m - Tæ chøc cho trÎ ch¬i TC : Gi¶i ®è ph¸ c¸c PTGT TrÎ chän c¸c « mµu trªn mµn h×nh C« ®äc c¸c c©u ®è vÒ « t«, thuyÒn, tµu háa, m¸y bay cho trÎ gi¶i ®è Cho trÎ xem ®¸p ¸n ®óng - T¹o t×nh huèng cho trÎ ch¬i: Kh¸m ph¸ - LÇn lît cho c¸c ®éi lùa chän h×nh Ho¹t ®éng cña trÎ - 4 ®éi giíi thiÖu vÒ ®éi cña m×nh - TrÎ ®o¸n chñ ®Ò cña buæi giao lu - TrÎ gi¶i ®è - TrÎ QS trªn mµn h×nh - TrÎ lùa chän h×nh ¶nh H§3: So s¸nh H§4: Më réng H§5: Trß ch¬i ¶nh + §©y lµ c¸i g×? + Ai cã nhËn xÐt g× vÒ ®Æc ®iÓm cña xe? xe cã g×? ch¹y b»ng nhiªn liÖu g×? lµ PTGT ho¹t ®éng ë ®©u? TiÕng kªu ntn? gäi lµ PTGT ®êng g×?... + Xe cã Ých lîi g×? - C« t¹o t×nh huèng hái trÎ võa kh¸m ph¸ ®îc mÊy lo¹i PTGT? - Cho trÎ so s¸nh « t«- m¸y bay ThuyÒn- tµu ho¶ - Cho trÎ kÓ tªn mét sè lo¹i PTGT kh¸c mµ trÎ biÕt - T¹o t×nh huèng ch¬i TC “ KÓ ®ñ 3 PTGT cïng lo¹i - TC “ H·y chän gióp t«i” TrÎ QS tranh vµ g¾n ®óng PTGT vÒ n¬i H§ cña chóng - TrÎ tr¶ lêi c©u hái theo sù gîi ý cña c« - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ nhËn xÐt so s¸nh ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau - TrÎ kÓ tªn - TrÎ ch¬i TC TiÕt 2: H§C: ThÓ dôc : NÐm tróng ®Ých n»m ngang, nh¶y lß cß H§KH: ¢m nh¹c, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt kü thuËt nÐm tróng ®Ých n»m ngang ( ®øng ch©n tríc ch©n sau, tay cÇm tói c¸t ®a cao ngang tÇm m¾t nh×n ®Ých ®Ó nÐm ) b/ Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng m¹nh d¹n , rÌn sù khÐo lÐo c/ Th¸i ®é: Høng thó tham gia ho¹t ®éng, cã ý thøc rÌn luyÖn thÓ dôc thÓ thao 2/ ChuÈn bÞ: - S©n tËp s¹ch sÏ, vßng thÓ dôc 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: Khëi ®éng H§2: Träng ®éng Ho¹t ®éng cña c« - Chµo ®ãn c¸c bÐ ®Õn víi héi thi thÓ thao. Xin nhiÖt liÖt chµo ®ãn 2 ®éi: khoai lang vµ ng« ®ång §Õn víi héi thi c¸c ®éi sÏ tr¶i qua 3 phÇn thi PhÇn 1: Khëi ®éng PhÇn 2: Tranh tµi PhÇn 3: Th gi·n Chµo ®ãn c¸c bÐ ®Õn víi phÇn 1 mang tªn : * Khëi ®éng - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i c¸c kiÓu vÒ ®éi h×nh 4 hµng tËp BT ph¸t triÓn chung Bµi tËp ph¸t triÓn chung: - Tay: tay ®a ngang, tay ®a ra tríc bµn tay sÊp - Ch©n: §¸ l¨ng ch©n - Bông lên : Tay gi¬ cao cói ch¹m xuèng mòi ch©n - BËt: T¸ch chôm * VËn ®éng c¬ b¶n: - C« giíi thiÖu tªn BT , tËp mÉu Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ gi¬ tay vÉy chµo - TrÎ khëi ®éng - TrÎ tËp ®éng t¸c - TrÎ l¾ng nghe quan s¸t H§3: Håi tÜnh + LÇn 1: Kh«ng PT + LÇn 2+3: Ph©n tÝch kü thuËt( T thÕ CB: ®øng tríc v¹ch xuÊt ph¸t ch©n tríc ch©n sau( tay cÇm tói c¸t cïng phÝa víi ch©n sau, khi nghe hiÖu lÖnh ®a cao ngang tÇm m¾t nh»m vµo ®Ých vµ nÐm) * PhÇn 2: Tranh tµi - Gäi 1 trÎ lªn tËp, cho c¶ líp nhËn xÐt - LÇn lît cho trÎ tËp theo nhiÒu h×nh thøc * Cñng cè BT: gäi 1 trÎ tËp tèt thùc hiÖn l¹i * Tæ chøc cho trÎ ch¬i TC “ Nh¶y lß cß” - Cho nhãm 5,6 trÎ nh¶y lß cß tõng ch©n 5,6 nhÞp *PhÇn 3: Th gi·n - Cho trÎ ®i nhÑ nhµng theo BH “ Em tËp thÓ thao” KÕt thóc c« nhËn xÐt tuyªn d¬ng nh÷ng thµnh tÝch tèt cña nh÷ng trÎ trong líp ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ … c« tËp - 1 trÎ thùc hiÖn - C¶ líp lÇn lît thùc hiÖn - 1 trÎ thùc hiÖn - TrÎ ch¬i TC - TrÎ ®i nhÑ nhµng TiÕt 2: H§C: ThÓ dôc : Bß dÝc d¾c b»ng bµn tay bµn ch©n qua 5 hép c¸ch nhau 60 cm H§KH: ¢m nh¹c, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt kü thuËt bß dÝc d¾c b»ng bµn ch©n bµn tay, phèi hîp ch©n tay nhÞp nhµng bß kh«ng ch¹m vµo hép b/ Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng m¹nh d¹n , rÌn sù khÐo lÐo c/ Th¸i ®é: Høng thó tham gia ho¹t ®éng, cã ý thøc rÌn luyÖn thÓ dôc thÓ thao 2/ ChuÈn bÞ: - S©n tËp s¹ch sÏ, bãng nhùa to 4 , 5 qu¶ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: Khëi ®éng H§2: Träng ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - Chµo ®ãn c¸c bÐ ®Õn víi héi thi - TrÎ gi¬ tay vÉy chµo thÓ thao. Xin nhiÖt liÖt chµo ®ãn 4 ®éi §Õn víi héi thi c¸c ®éi sÏ tr¶i qua 3 phÇn thi PhÇn 1: Khëi ®éng PhÇn 2: Tranh tµi PhÇn 3: Th gi·n Chµo ®ãn c¸c bÐ ®Õn víi phÇn 1 mang tªn : * Khëi ®éng - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i c¸c kiÓu - TrÎ khëi ®éng vÒ ®éi h×nh 4 hµng tËp BT ph¸t triÓn chung Bµi tËp ph¸t triÓn chung: - Tay: tay ®a ngang, tay ®a ra tríc bµn tay sÊp H§3: Håi tÜnh - Ch©n: Trïng gèi - Bông lên : Tay gi¬ cao cói ch¹m xuèng mòi ch©n - BËt: T¸ch chôm * VËn ®éng c¬ b¶n: - C« giíi thiÖu tªn BT , tËp mÉu + LÇn 1: Kh«ng PT + LÇn 2+3: Ph©n tÝch kü thuËt( T thÕ CB: 2 bµn tay, bµn ch©n chèng xuèng sµn. Khi nghe hiÖu lÖnh bß b»ng bµn tay bµn ch©n, ch©n nä tay kia qua nh÷ng chiÕc « t« ®ang ®øng * PhÇn 2: Tranh tµi - Gäi 1 trÎ lªn tËp, cho c¶ líp nhËn xÐt - LÇn lît cho trÎ tËp theo nhiÒu h×nh thøc * Cñng cè BT: gäi 1 trÎ tËp tèt thùc hiÖn l¹i * Tæ chøc cho trÎ ch¬i “chuyÒn bãng sang ph¶i sang tr¸i” - Cho 4 ®éi thi chuyÒn bãng, kh«ng lµm r¬i bãng *PhÇn 3: Th gi·n - Cho trÎ ®i nhÑ nhµng theo BH “ PÝ pß pÝ po” KÕt thóc c« nhËn xÐt tuyªn d¬ng nh÷ng thµnh tÝch tèt cña nh÷ng trÎ trong líp ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ … - TrÎ tËp ®éng t¸c - TrÎ l¾ng nghe quan s¸t c« tËp - 1 trÎ thùc hiÖn - C¶ líp lÇn lît thùc hiÖn - 1 trÎ thùc hiÖn - TrÎ ch¬i TC - TrÎ ®i nhÑ nhµng II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Mét sè PTGT trªn ®êng phè M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña c¸c PTGT §T: - C¸c con nh×n xem trªn ®êng phè cã rÊt nhiÒu PTGT tham gia GT - Xe g× ®©y? xe g× n÷a? - Xe ch¹y b»ng g×?... - Xe cã Ých lîi g×? - Con thÊy lo¹i xe nµo ®i nhanh h¬n? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc gi÷ g×n b¶o qu¶n PTGT vµ ý thøc ®Ó ®¶m b¶o ATGT khi tham gia GT trªn ®êng 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: ¤ t« vµ chim sÎ 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG bÕn xe kh¸ch 2/ Ph©n vai: Cöa hµng b¸n vÐ xe, phßng chê xe 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i PTGT, gÊp thuyÒn, m¸y bay... 4/Gãc th viÖn, s¸ch: T« mµu hµnh vi ®óng, lµm album vÒ c¸c lo¹i PTGT IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ «n bµi h¸t “ B¸c ®a th vui tÝnh ” - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thø 6 ngµy 18 th¸ng 2 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: T¹o h×nh: D¸n h×nh « t« kh¸ch( mÉu) H§KH: ¢m nh¹c, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt xÕp vµ d¸n h×nh « t« chë kh¸ch tõ nh÷ng tê giÊy cã h×nh d¹ng kh¸c nhau - TrÎ biÕt c¸ch phÕt hå vµo mÆt tr¸i ®Ó d¸n b/ Kü n¨ng: - TrÎ khÐo lÐo xÕp vµ d¸n - Kü n¨ng phÕt hå võa ph¶i kh«ng lµm r©y bÈn - BiÕt bè côc tranh trªn trang giÊy c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - TrÎ cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch ®Ñp 2/ ChuÈn bÞ: - Vë, tranh mÉu, giÊy mµu, hå d¸n, kÐo 3/ TiÕn hµnh Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Cho trÎ QS nhËn xÐt tranh mÉu H§3: C« d¸n mÉu H§4: Cho trÎ c¾t d¸n H§5: NhËn xÐt Ho¹t ®éng cña c« - Trß truyÖn víi trÎ vÒ mét sè PTGT ®êng bé - Cho trÎ QS gãc tranh - T¹o t×nh huèng cho trÎ QS tranh mÉu + Tranh d¸n h×nh g× ®©y? + Ai nhËn xÐt g× vÒ chiÕc « t« kh¸ch ? + Cã tÊt c¶ mÊy cöa sæ ? + Cã mÊy b¸nh xe? mµu g×? - Muèn d¸n ®Ñp ph¶i s¾p xÕp nh÷ng m¶nh giÊy thµnh h×nh « t« kh¸ch. D¸n th©n xe tríc, sau ®ã phÕt hå ®Ó d¸n cöa sæ cña buång l¸i, d¸n cöa sæ cña hµnh kh¸ch, d¸n b¸nh xe - Cho trÎ d¸n Ho¹t ®éng cña trÎ - Cuèi buæi cho trÎ trng bµy s¶n phÈm cña m×nh trªn gi¸ cïng nhËn xÐt bµi cña nhau - TrÎ nhËn xÐt bµi II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: - TrÎ QS tranh - TrÎ nhËn xÐt tranh - TrÎ QS - TrÎ d¸n 1/ Quan s¸t: 2 chiÕc xe m¸y M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña xe m¸y §T: - §©y lµ g×? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c¸i xe m¸y? - Xe ch¹y b»ng g×?... - Xe m¸y cã Ých lîi g×? - Con nhËn xÐt xem 2 chiÕc xe nµy cã ®iÓm g× gièng kh¸c nhau? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc gi÷ g×n b¶o qu¶n PTGT vµ ý thøc ®Ó ®¶m b¶o ATGT khi tham gia GT trªn ®êng 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: ¤ t« vÒ bÕn 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG bÕn xe kh¸ch 2/ Ph©n vai: B¸n vÐ xe, qu¸n gi¶i kh¸t 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc, xe chë c¸t, ®¸ ... IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ biÓu diÔn v¨n nghÖ cuèi tuÇn - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….
- Xem thêm -