Tài liệu Chu de gia dinh _lớn

  • Số trang: 142 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò : Gia ®×nh ( Thùc hiÖn 5 tuÇn tõ ngµy 11/10 ®Õn ngµy 12/11/2010 ) Chñ ®Ò nh¸nh : Gia ®×nh t«i, ngµy 20/10 Thùc hiÖn tõ ngµy 13/ 09/2010 ®Õn ngµy 17/09/2010. a.Môc tiªu. B. ChuÈn bÞ. - Album gia ®×nh: ¶nh gia ®×nh, ¶nh ch©n dung, ¶nh vÒ c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau cña gia ®×nh. - Su tÇm quÇn ¸o, mò, dµy, dÐp… - GiÊy vÏ, bót ch×, s¸p mµu, giÊy mµu, ®Êt nÆn. - Bé ®å ch¬i xd, bé ®å ch¬i con gièng, rèi …..vÒ gia ®×nh. - Tranh ¶nh, chuyÖn, s¸ch vÒ chñ ®Ò gia ®×nh. - C¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò. - Bé ch÷ c¸i, chò sè, l« t« vÒ G§. c. C¸ch tiÕn hµnh. I. Đón trẻ- TD s¸ng - §iÓm danh - B¸o ¨n. 1. Đón trẻ - trò chuyện sáng - C« ®Õn tríc 15 phót më cöa th«ng tho¸ng phßng häc, vÖ sinh nhãm líp. - C« ®ãn trÎ niÒm në, ©n cÇn tõ tay phô huynh, trao ®æi víi phô huynh vÒ t×nh h×nh søc khoÎ, häc tËp cña trÎ ë nhµ trêng, ë nhµ. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò: + Gia ®×nh con cã nh÷ng ai? + Bè mÑ con lµm nghÒ g×? + Nhµ con cã mÊy ngêi? + Gia ®×nh con lµ gia ®×nh g×? (§«ng con hay Ýt con). 2. ThÓ dôc s¸ng : TËp kÕt hîp lêi ca bµi “ §u quay ” a.M§ - yªu cÇu : - TrÎ tËp ®óng, ®Òu, ®Ñp c¸c ®éng t¸c, c¸c §T khíp víi lêi ca bµi h¸t. - TËp TD s¸ng t¹o cho trÎ t©m thÕ tho¶i m¸i hµo høng tõ ®ã kÕt qu¶ häc tËp cu¶ trÎ trong ngµy ®¹t kÕt qu¶ cao. -GD trÎ tÝnh tËp thÓ, kü luËt, siªng n¨ng luyÖn tËp TDTT ®Ó t¨ng cêng søc khoÎ b.ChuÈn bÞ : - S©n tËp b»ng ph¼ng, s¹ch sÏ. c. TiÕn hµnh. Ho¹t ®éng cña c« H§ cña trÎ - TrÎ thùc hiÖn theo 1.Khëi ®éng : TrÎ chuyÓn ®éi h×nh thµnh 3 hµng ngang xoay cæ yªu cÇu cña c«. tay kÕt hîp cæ ch©n, xoay tay vai, khíp gèi, lng bông, lµm ®éng t¸c chÌo thuyÒn. 2. Träng ®éng : TËp kÕt hîp lêi ca bµi “ §u quay “ (§u quay)2 ngåi ®u quay lµ rÊt hay. (Xoay2 trßn)2 em nh bay . (Tay n¾m ch¾c)2 t«i víi b¹n cïng quay. C« khen chóng ch¸u ngåi ®u quay rÊt tµi. 3. Håi tÜnh : TrÎ ®i l¹i xung quanh líp 1 -2 phót TrÎ ®i xung quanh líp 1-2 vßng. 3. §iÓm danh - b¸o ¨n. II. Ho¹t ®éng häc tËp cã chñ ®Þnh. III . Ho¹t ®éng gãc. 1. Dù kiÕn gãc ch¬i : - Gãc ph©n vai: NC G§ ( §i ch¬i c«ng viªn ) NC B¸n hµng ( b¸n vËt liÖu XD ) - Gãc XD - LG: X©y dùng nh«i nhµ cña bÐ - Gãc t¹o h×nh: VÏ ngêi th©n trong G§ - Gãc thiªn nhiªn : ch¨m sãc vên c©y nhµ bÐ 2. C¸ch tiÕn hµnh Môc ®Ých Yªu cÇu 1. Gãc ph©n - TrÎ biÕt nhËn vai ch¬i vµ thÓ vai - Gia ®×nh (®i hiÖn néi dung ch¬i, phèi hîp ch¬i c«ng hµnh ®éng ch¬i viªn). - B¸n hµng mét c¸ch nhÞp (b¸n vËt liÖu nhµng. Liªn kÕt nhãm ch¬i. XD) Gãc H§ ChuÈn bÞ TiÕn hµnh - Mét sè lo¹i hoa qu¶, hép quµ, giÊy gãi. - Tranh ¶nh vÒ gia ®×nh. a. Tho¶ thuËn tríc khi ch¬i. TrÎ h¸t bµi “C¶ nhµ th¬ng nhau”. - Con võa h¸t bµi g×? - Bµi h¸t nãi lªn ®iÒu g×? - C¸c con ®ang häc ë C§ g×? - TrÎ biÕt x¸c ®Þnh c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau mét c¸ch ph¬ng 2. Gãc XD - ph¸p ®Ó x©y dùng ao c¸ ®Ñp LG - XD ng«i nhµ cña vµ hîp lý. - BiÕ SD §D bÐ §C 1 c¸ch s¸ng t¹o. - BiÕt n¨ng suÊt s¶n phÈm cña m×nh. - TrÎ biÕt sö 3. Gãc t¹o dông kü n¨ng vÏ ®· häc ®Ó t¸i h×nh - VÏ ngêi t¹o l¹i h×nh ¶nh ngêi th©n trong gia nh÷ng ®×nh. th©n trong gia ®×nh. TrÎ biÕt 1 sè kü 4. Gãc thiªn n¨ng lao ®éng nhiªn ®¬n gi¶n: tíi - Ch¨m sãc vc©y, nhÆt l¸ ên c©y nhµ bÐ vµng. - Bé ®å ch¬i XD-LG - 1 sè con vËt sèng díi níc. - Bót s¸p mµu, giÊyA4, bót ch×. C¸c chËu c©y c¶nh, b×nh tíi níc. - Líp m×nh cã nh÷ng gãc ch¬i nµo? - B¹n cã thÝch ch¬i ë gãc XD (gãc t¹o h×nh, gia ®×nh…)? - C¸c con thÝch ch¬i ë gãc ch¬i nµo th× nhÑ nhµng vÒ gãc ch¬i ®ã. b. Quy tr×nh ch¬i: - C« bao qu¸t trÎ vµ chó ý xö lý c¸c t×nh huèng. - Gióp trÎ liªn kÕt nhãm ch¬i, gîi ý vµ më réng chñ ®Ò ch¬i. c. KÕt thóc: - C« tíi tõng gãc nhËn xÐt vµ nh¾c nhë. - Cho trÎ tËp trung vÒ gãc XD nghe nhãm trëng gt c«ng tr×nh XD vµ nhËn xÐt. - C« nhËn xÐt chung + gi¸o dôc trÎ gi÷ g×n vÖ sinh m«i trêng. IV. Ho¹t ®éng ngoµi trêi V. VÖ sinh - ¨n tra VI. Ngñ tra VII. VÖ sinh - ¨n phô VIII. Ho¹t ®éng chiÒu IX. VÖ sinh, nªu g¬ng, c¾m cê, tr¶ trÎ Thø 2 ngµy 11 th¸ng 10 n¨m 2010  Trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò. - Chñ ®Ò tuÇn nµy chóng ta häc lµ g×? - Gia ®×nh c¸c con cã nh÷ng ai? - C«ng viÖc cña nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh con lµ g×? Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh M«n: ThÓ dôc Ho¹t ®éng chÝnh: V§CB: §i trªn ghÕ TD ®Çu ®éi tói c¸t. TCV§: Thi ai nÐm xa nhÊt. H§KH: KPKH - ¢m nh¹c I Môc tiªu: - TrÎ m¹nh d¹n ®i th¨ng b»ng trªn ghÕ TD, m¾t nh×n th¼ng, ®Çu kh«ng cói, khÐo lÐo kh«ng lµm r¬i tói c¸t. - RÌn sù khÐo lÐo vµ kü n¨ng ®Þnh híng trong kh«ng gian. - Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu th¬ng gióp ®ì mäi ngêi. Cñng cè kiÕn thøc vÒ gia ®×nh. II. chuÈn bÞ: - 2 ghÕ b¨ng dµi - 15 - 20 tói c¸t. III. c¸ch tiÕn hµnh: ND ho¹t ®éng H§1 æn ®Þnh líp g¨y høng thó H§2 Khëi ®éng H§3 Träng ®éng H§ cña c« H§ cña trÎ Trß chuyÖn víi trÎ vÒ gia ®×nh. Ma b·o lµm cuèn ®i rÊt nhiÒu ng«i nhµ, s¹t lë nhiÒu khe suèi, rÊt nhiÒu gia ®×nh cha cã nha ®Ó ë. Chóng m×nh ph¶i lµm g× b©y giê.? - TrÎ lµm ®oµn tµu ®i hÕt hîp c¸c kiÓu ch©n, ®i têng, ®i b»ng n÷a bµn ch©n, mòi, gãt bµn ch©n, ch¹y nhanh chËm dÇn sau ®ã chuyÓn ®éi h×nh thµnh 3 hµng ngang. - TrÎ trß chuyÖn cïng c« - TrÎ thùc hiÖn theo hiÖu lÖnh cña c«. a. BT ph¸t triÓn chung §T tay: §éng t¸c ch©n: - TrÎ thùc hiÖn c¸c §T 2 lÇn 8 nhÞp §T bông §T bËt: BËt chôm t¸ch. b. V§CB TrÎ chuyÓn ®éi h×nh nh h×nh vÏ * * * * * * TrÎ chuyÓn ®éi h×nh * * * * * * B©y giê chóng m×nh h·y b¾t tay vµo c«ng viÖc ®ã lµ ph¶i ®i qua - TrÎ quan s¸t vµ l¾ng 1 chiÕc cÇu trªn ®Çu ®éi tói c¸t nghe ®Ó l¾p chç s¹t lë… - C« lµm mÉu lÇn 1. - C« lµm mÉu lÇn 2: Bíc ch©n lªn cÇu 2 tay ®ì bao c¸t lªn ®Çu cho c©n sau ®ã 2 tay giang ngang, m¾t nh×n th¼ng ®Çu kh«ng cói ®i sang ®Çu cÇu bªn kia vµ bíc xuèng nhÑ nhµng. Sau ®ã vÒ cuèi hµng ®øng. H§ 4 - Cho 2 trÎ nhanh nhÑn lªn thùc TCV§: Thi hiÖn ai nÐm xa - Cho trÎ ë 2 tæ lÇn lît lªn thùc hiÖn cho ®Õn hÕt. H§ 5 - Cho trÎ ë 2 tæ thi ®ua xem tæ Hìi t×nh nµo nhanh nhÑn vµ khÐo lÐo h¬n. (QT trÎ thùc hiÖn c« ®éng viªn, khuyÕn khÝch vµ söa sai cho trÎ. TrÎ thùc hiÖn TrÎ hµo høng tham gia trß ch¬i. TrÎ ®i xung quanh líp 1 - 2 vßng - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 3 - 4 lÇn - C« nhËn xÐt, tuyªn d¬ng. C« cho trÎ ®i xa líp 1 - 2 vßng. Ho¹t ®éng gãc (Nh ®· so¹n ë KH tuÇn) 1. H§CM§: 2. TCV§: 3. Ch¬i tù do: Ho¹t ®éng ngoµi trêi Quan s¸t c©y MÝt MÌo ®uæi chuét Ch¬i víi l¸ c©y trªn s©n trêng a. Môc ®Ých, yªu cÇu: - TrÎ biÕt gäi tªn, ®Æc ®iÓm cÊu t¹o vµ Ých lîi cña c©y mÝt. - BiÕt ch¬i thµnh th¹o trß ch¬i. - RÌn ph¶n x¹ nhanh, ph¸t triÓn ng«n ng÷ râ rµng, m¹ch l¹c - Gi¸o dôc trÎ biÕt ch¨m sãc b¶o vÖ c©y. b. ChuÈn bÞ: - §Þa ®iÓm quan s¸t - S©n b»ng ph¼ng, s¹ch sÏ. c. C¸ch tiÕn hµnh: ND ho¹t®éng H§ cña c« C« cïng trÎ h¸t bµi “ C¶ nhµ thH§ 1 ¬ng nhau ” ®i ra ngoµi s©n quan s¸t Quan s¸t c©y vµ §T: mÝt - Bµi h¸t nãi lªn ®iÒu g×? - §©y lµ c©y g×? - C©y MÝt cã ®Æc ®iÓm g×? - Th©n c©y MÝt nh thÕ nµo? - C©y MÝt ®îc trång ë ®©u? Cã mïi g×? VÞ g×? Trång c©y MÝt ®Ó lµm g×? - §Ó c©y MÝt ra nhiÒu qu¶ c¸c con ph¶i lµm g×? - C¸ch b¶o vÖ, ch¨m sãc nh thÕ H§ 2 TCV§: MÌo nµo? ®uæi chuét H§ 3 Ch¬i tù do - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i luËt ch¬i. - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 4 - 5 lÇn. - C« nhËn xÐt - tuyªn d¬ng. - TrÎ ch¬i theo ý thÝch. - C« bao qu¸t vµ nh¾c nhë trÎ trong khi ch¬i kh«ng x« ®Èy chen lÊn nhau. - C« tËp chung trÎ l¹i cho trÎ ®i röa tay, xÕp hµng, ®iÓm l¹i sÜ sè vµ d¾t trÎ vÒ líp. H§ cña trÎ - TrÎ tr¶ lêi. - trÎ tr¶ lêi. - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ hµo høng tham gia TC. - TrÎ ch¬i theo ý thÝch. HOẠT ĐỘNG CHIỀU 1.Vệ sinh - VĐ nhẹ - ăn xế. 2. Làm quen bài mới. 3.Vệ sinh nêu gương, cắm cờ, trả trẻ. * §¸nh gi¸ trÎ sau 1 ngµy häc: …………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………… …………… Thø 3 ngµy 12 Th¸ng 10 n¨m 2010 * Trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò - C¸c con ®· ®îc häc nh÷ng ch÷ c¸i g×? - Gia ®×nh con cã mÊy ngêi? - Con cã yªu gia ®×nh cña minh kh«ng? - Con ®· biÕt lµm g× ®Ó thÓ hiÖn tinh yªu ®èi víi gia ®×nh? Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh M«n: Lµm quen ch÷ c¸i H§ chÝnh: Lµm quen ch÷ c¸i e - ª H§KH: To¸n - KPKH I. môc tiªu: - TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng c¸c ch÷ c¸i e - ª. NhËn ra ch÷ c¸i e - ª trong tiÕng vµ tõ trän vÑn. - So s¸nh ph©n biÖt ®îc sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c ch÷ c¸i e ª. RÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn ng«n ng÷ m¹ch l¹c. - Gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n ®å dïng trong gia ®×nh. II. chuÈn bÞ: - Tranh cã tõ “®Ìn ®iÖn”, “xe ®¹p” - ThÎ ch÷ e - ª ®ñ cho mçi trÎ - ThÎ ch÷ rêi ®Ó ghÐp ch÷ - Hai ng«i nhµ cã g¾n ch÷ e - ª III. c¸ch tiÕn hµnh ND ho¹t ®éng H§ 1 Trß chuyÖn g©y høng thó H§ cña c« TrÎ h¸t “Tæ Êm gia ®×nh” §T theo néi dung bµi h¸t §T vÒ gia ®×nh cña trÎ? H§2. Lµm quen ch÷ e - ª - C« treo tranh “xe ®¹p” díi cã tõ “xe ®¹p” - C« cho líp - tæ - c¸ nh©n trÎ ®äc tõ díi tranh. - C« cho ghÐp tõ “xe ®¹p” - TrÎ lªn rót ch÷ ®· häc - C« giíi thiÖu ch÷ e C« ph¸t ©m mÉu Cho líp - tæ - c¸ nh©n trÎ ph¸t ©m 2-3 lÇn C« thay ch÷ e to Con cã nhËn xÐt g× vÒ ch÷ e? - C« giíi thiÖu ch÷ e in vµ ch÷ e H§ cña trÎ - TrÎ h¸t - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ ®äc tõ díi tranh - trÎ rót ch÷ a - TrÎ ph¸t ©m - TrÎ tr¶ lêi viÕt thêng C« treo tranh ®Ìn ®iÖn vµ xÕp tõ “®Ìn ®iÖn” b»ng c¸c thÎ ch÷ c¸i rêi. H§ 3 .So s¸nh ch÷ - Cho trÎ ®Õm xem cã bao nhiªu ch÷ c¸i e, ª - C« giíi thiÖu ch÷ ª thay ch÷ e. * Gièng nhau: cã 1 nÐt ngang vµ 1 H§4 LuyÖn tËp cc nÐt cong vÒ phÝa bªn ph¶i * Kh¸c nhau: Ch÷ ª cã mò, ch÷ e kh«ng cã mò. TC: Ch÷ g× biÕn mÊt H§5 TC: “T×m nhµ” KÕt thóc - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn - C« nhËn xÐ, tuyªn d¬ng. H¸t V§ “Ch÷ o ch÷ a” TiÕt 2. M«n: T¹o h×nh TrÎ tr¶ lêi TrÎ hµo høng tham gia trß ch¬i Trß ch¬i chuyÓn tiÕt H§ chÝnh : NÆn ngêi th©n trong gia ®×nh H§KH: ¢m nh¹c, KPKH I. Môc tiªu - TrÎ nhËn biÕt ®îc c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ ngêi, biÕt ®îc t¸i t¹o l¹i h×nh ¶nh cña ngêi th©n theo c¶m nhËn cña trÎ. - TrÎ biÕt dïng c¸c kü n¨ng lµm l¨n trßn, Ên dÑt… ®Ó thµnh h×nh ngêi. - Th«ng qua bµi gi¸o dôc trÎ yªu quý nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh («ng bµ, bè mÑ). II. chuÈn bÞ: - Mét sè h×nh ngêi c« nÆn mÉu - B¶ng con, ®Êt nÆn ®ñ cho mçi trÎ. III. c¸ch tiÕn hµnh ND ho¹t ®éng H§1. Trß chuyÖn g©y høng thó. H§ cña c« - TrÎ cïng c« h¸t bµi “ C¶ nhµ th¬ng nhau ”- Bµi h¸t nãi lªn ®iÒu g×? - C¸c con cã yªu th¬ng c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh cña m×nh kh«ng? - Con thÓ hiÖn t×nh th¬ng Êy nh thÕ nµo? C¸c anh, chÞ kho¸ tríc l¹i thÓ hiÖn t×nh yªu th¬ng gia ®×nh cña m×nh H§ cña trÎ - TrÎ h¸t bµi “C¶ nhµ th¬ng nhau” H§ 2 Quan s¸t vµ §T H§ 3 TrÎ thùc hiÖn H§ 4 Trng bµy s¶n phÈm. H§ 5 KÕt thóc b»ng c¸ch nÆn ngêi th©n… C¸c con cã muèn ®Õn phßng trng bµy ®Ó xem s¶n phÈm cña c¸c anh chÞ kh«ng? (TrÎ lµm ®oµn tµu ®Õn phßng Trng bµys¶n phÈm). Ai cã nhËn xÐt g× vÒ s¶n phÈm cña anh chÞ kho¸ tríc? - Em bÐ ®îc nÆn víi nh÷ng bé phËn g×? - NÆn em bÐ nh thÕ nµo víi ngêi lín? §Çu cã h×nh g×? Ch©n cã d¹ng h×nh g×? Em bÐ cã mÊy tay? Ai cã nhËn xÐt g× vÒ tîng bè? Bµ ®îc c¸c anh chÞ nÆn nh thÕ nµo? TrÎ ®äc bµi th¬ “§Õn th¨m bµ”. - NÆn «ng, bµ, em bÐ... - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ tr¶ lêi - LuyÖn mÒm ®Êt - TrÎ thùc hiÖn C¸c con sÏ nÆn ai trong gia ®×nh m×nh? C¸ch nÆn nh thÕ nµo? §Ó nÆn ®îc s¶n phÈm tríc tiªn ph¶i - TrÎ nhËn xÐt bµi cña m×nh cña lµm g×? b¹n - QT trÎ nÆn c« quan s¶n vµ gîi ý ®Ó trÎ nÆn cã s¸ng t¹o. - Chó ý ®Õn nh÷ng trÎ cßn lóng tóng. C« cho trÎ mang s¶n phÈm lªn trng bµy: - TrÎ quan s¸t vµ nhËn xÐt bµi cña m×nh, cña b¹n. Con thÝch bµi nµo? V× sao con thÝch? C« nhËn xÐt chung - C« tuyªn d¬ng, giÆn dß H¸t V§ “Ch¸u yªu bµ”. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. H§CM§: Quan s¸t c¸c kiÓu nhµ 2. TCV§: Nh¶y vµo nh¶y ra 3. Ch¬i TD: Ch¬i víi §C ngoµi trêi. a. Môc ®Ých, yªu cÇu: - TrÎ biÕt ®îc nhiÒu kiÓu nhµ kh¸c nhau (nhµ ngãi, nhµ 1 tÇng nhiÒu tÇng), biÕt t¸c dông cña ng«i nhµ ®èi víi cuéc sèng cña con ngêi. - TrÎ biÕt c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. - GiÆn dß trÎ gi÷ g×n ng«i nhµ s¹ch sÏ, ng¨n n¾p. b. ChuÈn bÞ: - §Þa ®iÓm quan s¸t. S©n b»ng ph¼ng, s¹ch sÏ. c. C¸ch tiÕn hµnh: ND ho¹t®éng H§ cña c« H§ cña trÎ - C¸c con h·y nh×n xem xa trêng H§ 1 cã nh÷ng g×? Quan s¸t c¸c - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng ng«i kiÓu nhµ nhµ kia? - §©y lµ ng«i nhµ g×? - Nhµ m¸i ngãi cã ®Æc ®iÓm g×? - M¸i cã d¹ng h×nh g×? Têng nhµ nh thÕ nµo? - Nhµ dïng ®Ó lµm g×? - Ngoµi nhµ ngãi ra cßn cã nh÷ng kiÓu nhµ g× n÷a? (c« hái t¬ng tù). - Khi ë trong ng«i nhµ chóng ta ph¶i lµm g×? H§ 2 TCV§: - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i luËt ch¬i. Nh¶y vµo - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 4 - 5 lÇn. nh¶y ra - C« nhËn xÐt - tuyªn d¬ng. - TrÎ ch¬i theo ý thÝch. H§ 3 - C« bao qu¸t vµ nh¾c nhë trÎ Ch¬i tù do trong khi ch¬i kh«ng x« ®Èy chen lÊn nhau. - C« tËp chung trÎ l¹i cho trÎ ®i röa tay, xÕp hµng, ®iÓm l¹i sÜ sè vµ d¾t trÎ vÒ líp. - TrÎ tr¶ lêi - Nhµ m¸i ngãi - H×nh tam gi¸c.... - dïng ®Ó ë, che n¾ng, ma.. - Gi÷ cho ng«i nhµ lu«n s¹ch sÏ... - TrÎ hµo høng tham gia TC. - TrÎ ch¬i theo ý thÝch. Ho¹t ®éng gãc ( Nh ®· so¹n ë ®Çu tuÇn ) HOẠT ĐỘNG CHIỀU 1.Vệ sinh - VĐ nhẹ - ăn xế. 2. TrÎ ch¬i ë c¸c gãc 3.Vệ sinh nêu gương, cắm cờ, trả trẻ.  Đánh giá trẻ sau một ngày hoạt ®ộng. 2010 Thø 4 ngµy 13 th¸ng 10 n¨m * Trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò : - Gia ®×nh con cã mÊy ngêi? Gåm cã nh÷ng ai ? - G§ b¹n nµo cã «ng bµ sèng cïng ? G§ con lµ G§ g× ? - Con cã yªu quý c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh cña minh kh«ng? - Con ®· biÕt lµm g× ®Ó thÓ hiÖn tinh yªu ®èi víi gia ®×nh? Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh M«n: To¸N H§ chÝnh: Thªm bít, chia nhãm ®å vËt cã sè lîng 6 thµnh 2 phÇn H§KH: KPKH I. môc tiªu: 1. KiÕn thøc: TrÎ biÕt thªm bít, chia nhãm ®å vËt cã sè lîng 6 thµnh 2 phÇn, kh¸c nhau vµ b»ng nhau. 2. Kü n¨ng: Thªm bít, ph©n biÖt vµ kü n¨ng ®Õm trong ph¹m vi 6. 3. Gi¸o dôc: Gi¸o dôc trÎ tinh thÇn ®oµn kÕt, th©n ¸i nhêng nhÞn nhau trong vui ch¬i vµ häc tËp. II. chuÈn bÞ: - Mét sè lo¹i hoa, qu¶, lon níc trong ph¹m vi 6. - 3 ng«I nhµ - ThÎ sè tõ 1 - 6 ®ñ cho mçi trÎ. - Mçi trÎ 6 b«ng hoa. III. c¸ch tiÕn hµnh. ND ho¹t ®éng H§ cña c« - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ buæi sinh nhËt. H§1 - Trong buæi sinh nhËt cÇn cã nh÷ng Trß chuyÖn g©y høng thó g×? - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i siªu thÞ mua ®å dïng. - C¸c con nh×n xem trong siªu thÞ cã nh÷ng g×? - Cã bao nhiªu c¸i cèc? (b¸t - ®Üa). H§ 2 ¤n luyÖn sè l- - Cã nh÷ng ®å vËt cã sè lîng lµ 6 - §Æt thÎ sè t¬ng øng. îng trong - B©y giê chóng m×nh sÏ bÇy tiÖc ph¹m vi 6 sinh nhËt nhÐ. - C« sÏ c¾m hoa nhÐ. - Cã mÊy b«ng hoa? - Cã mÊy b«ng vµ c« ph¶i c¾m thªm mÊy b«ng n÷a ®Ó ®ñ 6 b«ng? - B¹n A mua ®îc mÊy qu¶ Na? - B¹n B mua ®îc mÊy qu¶? - VËy c¶ 2 b¹n mua ®îc mÊy qu¶? - B©y giê c¸c con ph¶i mang lªn bÇy H§ 3 H§ cña trÎ - TrÎ kÓ - TrÎ võa ®I võa lµm ®oµn tµu - TrÎ kÓ - cã 6 ¹ - TrÎ kÓ - Cã 3 b«ng - Thªm 3 ¹ 3 qu¶ 3 qu¶ 6 qu¶ Thªm, bít chia nhãm 6 ®èi tîng thµnh 2 phÇn H§ 4 LuyÖn tËp cñng cè H§ 5 KÕt thóc vµo ®Üa nµo? - B¹n C mua ®îc níc ngät n÷a ®Êy c¸c con ¹? - B¹n mua ®îc mÊy lon? - Con b¹n B mua ®îc bao nhiªu? - B©y giê c« bÇy tÊt c¶ lµ mÊy lon níc? - C« nhê líp m×nh chia lµ 2 bµn cho réng nhÐ. - 6 b«ng hoa bít 1 cßn mÊy b«ng? - 6 qu¶ Na ®a sang 2 qu¶ cßn mÊy qu¶? - 6 lon níc bÇy sang 2 cßn mÊy? - Bµn tiÖc ®· bÇy xong råi, trong lóc chê b¹n ®Õn chóng m×nh sÏ chuÈn bÞ quµ ®Ó tÆng bµn nhÐ. - Trong ræ cña c¸c con cã g×? - H·y chia 6 b«ng hoa thµnh 2 phÇn b»ng nhau (t¬ng tù 4 - 2; 5 - 1) vµ ®Æt thÎ sè. - Trß ch¬i “VÒ ®óng nhµ” - C« phæ biÕn c¸ch ch¬I vµ luËt ch¬i. - C« tæ chøc cho trÎ ch¬I 3 - 4 lÇn. - C« nhËn xÐt tuyªn d¬ng Gi¸o dôc trÎ vµ h¸t bµi “Chóc mõng sinh nhËt”. - 1, 2, …. 5 ¹ - 1, 2, …. 6 ¹ -5¹ -4¹ -4a - Cã hoa. - TrÎ thùc hiÖn TrÎ høng thó tham gia trß ch¬i TrÎ h¸t Ho¹t ®éng gãc (Nh ®· so¹n ë tuÇn ®Çu). Ho¹t ®éng ngoµi trêi (Nh ®· so¹n ë thø 2) Ho¹t ®éng chiÒu 1. VÖ sinh, vËn ®éng nhÑ, ¨n xÕ. 2. Ho¹t ®éng chiÒu: 3. VÖ sinh nªu g¬ng, c¾m cê tr¶ trÎ. 4. §¸nh gi¸ trÎ sau 1 ngµy ho¹t ®éng: …………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………… …………… Thø 5 ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2010  Trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ gia ®×nh trÎ. - Gia ®×nh con cã mÊy ngêi? - Gia ®×nh con lµ G§ lín hay G§ nhá ? - Con ®· biÕt lµm g× ®Ó thÓ hiÖn tinh yªu ®èi víi gia ®×nh? Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh M«n: Kh¸m ph¸ khoa häc H§ chÝnh: Trß chuyÖn vÒ gia ®×nh th©n yªu cña bÐ. H§KH: To¸n + T¹o h×nh. I. môc tiªu: 1. KiÕn thøc: TrÎ biÕt ®îc ®Þa chØ gia ®×nh m×nh, biÕt tªn thµnh viªn trong gia ®×nh, biÕt ®îc mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh ®èi víi trÎ vµ c¸c c«ng viÖc cña c¸c thµnh viªn ®ã. - TrÎ biÕt ®îc trong gia ®×nh cã 1 -2 lµ gia ®×nh Ýt con, 3 con trë lªn lµ gia ®×nh ®«ng con. 2. Kü n¨ng: TrÎ biÕt h¸t móa, ®äc th¬ vÒ gia ®×nh m×nh. 3. Gi¸o dôc: Gi¸o dôc biÕt yªu th¬ng, kÝnh träng ngêi trªn, nhêng nhÞn em nhá, quan t©m ch¨m sãc c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. II. chuÈn bÞ: - Tranh ¶nh vÒ gia ®×nh Ýt con vµ ®«ng con - Tranh l« t« vÒ gia ®×nh, bót s¸p mµu, giÊy vÏ - Ng«i nhµ cã g¾n tranh bè mÑ 1, 2 , 3 con III. c¸ch tiÕn hµnh. ND ho¹t ®éng H§ cña c« - C« cïng trÎ h¸t bµi “Ba ngän H§ 1 Trß chuyÖn g©y nÕn lung linh”. - §µm tho¹i vÒ néi dung bµi h¸t. høng thó - §Êy lµ gia ®×nh b¹n nhá trong bµi h¸t. - Cßn ®©y lµ gia ®×nh cña c« - Gia ®×nh cña c« cã nh÷ng ai? - Gia ®×nh c« cã mÊy ngêi? H§ 2 - 3 ngêi th× t¬ng øng víi sè Quan s¸t vµ mÊy? ®µm tho¹i H§ cña trÎ - TrÎ h¸t - TrÎ kÓ - 3 ngêi - T¬ng øng víi sè 3 - ThÕ cßn gia ®×nh c¸c con th× sao? - Nhµ con cã mÊy ngêi? - Gåm nh÷ng ai? - Bè mÑ con lµm g×? - Anh chÞ con mÊy tuæi, häc líp mÊy, nhµ con ë ®©u.? - Con thêng lµm g× ®Ó gióp ®ì bè mÑ? (C« hái 3 - 4 trÎ - C« cã rÊt nhiÒu ¶nh «ng bµ, bè mÑ, anh chÞ em, b¹n nµo lªn chän sè lîng thµnh viªn trong gia ®×nh m×nh vµ g¾n lªn b¶ng. (Cho 2, 3 trÎ lªn t×m). - C¸c con h·y nh×n xem c¸c gia ®×nh cã g× gièng nhau, kh¸c nhau. - Gia ®×nh b¹n A cã mÊy ngêi? - Gia ®×nh b¹n B cã 5 ngêi. - Gåm nh÷ng ai? - VËy gia ®×nh b¹n nµo nhiÒu ngêi h¬n? - C« gi¶i thÝch cho trÎ biÕt gia ®×nh 1, 2 con lµ gia ®×nh Ýt con, gia ®×nh tõ 3 con trë lªn lµ gia ®×nh nhiÒu con. - Gi¸o dôc trÎ. - C« ®Ó 3 bøc tranh vÒ 3 gia ®×nh ë nh÷ng n¬I kh¸c nhau, yªu cÇu H§ 3 trÎ vÒ ®óng ng«I nhµ t¬ng øng Trß ch¬i víi sè lîng thµnh viªn trong gia VÒ ®óng nhµ ®×nh m×nh. - C« tiÕn hµnh cho trÎ ch¬i. Ch¬i xong c« nhËn xÐt. - C« cho trÎ vÏ nh÷ng ngêi th©n H§ 4 Ho¹t ®éng s¸ng trong gia ®×nh trong vßng 5 phót. t¹o - TrÎ vÏ xong, c« nhËn xÐt. - Cñng cè gi¸o dôc H§ 5 - H¸t vËn ®éng “C¶ nhµ th¬ng KÕt thóc nhau” Trß ch¬I chuyÓn tiÕt - TrÎ kÓ - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ kÓ - TrÎ so s¸nh - TrÎ kÓ TrÎ høng thó ch¬i TrÎ høng thó vÏ TrÎ h¸t TiÕt 2. M«n: V¨n häc H§ ChÝnh: ChuyÖn Hai anh em NDKH: To¸n + ThÓ dôc I. môc tiªu: 1. KiÕn thøc: TrÎ nhí tªn chuyÖn, tªn nh©n vËt. HiÓu ®îc néi dung c©u chuyÖn. BiÕt ®¸nh gi¸ tÝnh c¸ch cña nh©n vËt. 2. Kü n¨ng: TrÎ biÕt kÓ l¹i ®îc chuyÖn mét c¸ch râ rµng, m¹ch l¹c. 3. Gi¸o dôc: TrÎ siªng n¨ng, cÇn cï, biÕt yªu th¬ng ®ïm bäc c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. II. chuÈn bÞ: - Tranh minh ho¹, chuyÖn, vßng thÓ dôc - Tranh l« t« s¶n phÈm nghÒ n«ng. III. TiÕn hµnh: ND ho¹t ®éng H§ cña c« - TrÎ ®äc bµi th¬ “Lµm anh” - §µm tho¹i theo néi dung bµi H§ 1 Trß chuyÖn g©y th¬ - Lµm anh cã khã kh«ng? høng thó - Nh÷ng b¹n nµo ®îc lµm anh, chÞ réi? - Anh em c¸c con cã yªu th¬ng nhau kh«ng? - C« kÓ chuyÖn diÔn c¶m lÇn 1 - C« võa kÓ c©u chuyÖn g×? - C« kÓ lÇn 2: KÌm tranh minh H§ 2 TrÎ lµm quen ho¹ víi t¸c phÈm - Gi¶ng néi dung: - C©u chuyÖn kÓ vÒ 2 anh em nhµ nä, ngêi anh th× siªng n¨ng, cÇn cï, lu«n gióp ®ì mäi ngêi nªn ®îc mäi ngêi yªu mÕn vµ ®Òn bï xøng ®¸ng, cßn ngêi em th× lêi biÕng nªn bÞ nghÌo ®ãi. Nhng cuèi cïng tÊm g¬ng cña ngêi anh ®· lµm ngêi em c¶m ®éng vµ nhËn lçi. Tõ ®ã 2 anh em sèng víi nhau rÊt vui vÎ - C©u chuyÖn kÓ vÒ ai? - Ngêi anh lµ ngêi nh thÕ nµo? - Con ngêi em th× sao? - V× sao con biÕt? H§ cña trÎ - TrÎ ®äc th¬ - TrÎ kÓ - TrÎ l¾ng nghe - ChuyÖn Hai anh em - TrÎ quan s¸t tranh vµ l¾ng nghe - TrÎ tr¶ lêi - Ch¨m chØ vµ biÕt gióp ®ì mäi ngêi - TrÎ tr¶ lêi - T×nh c¶m cña mäi ngêi ®èi víi ngêi anh ra sao? - V× sao? - Mäi ngêi ®· nãi g× víi ngêi H§ 3 T×m hiÓu vÒ t¸c em? - Ngêi anh th¬ng em ®· ®îc thÓ phÈm hiÖn nh thÕ nµo? - Th¸i ®é cña ngêi em khi ®îc ngêi anh cøu sèng? - Trong c©u chuyÖn c¸c con häc tËp ai? - Gi¸o dôc trÎ siªng n¨ng cÇn cï sÏ ®îc ®Òn bï xøng ®¸ng, biÕt yªu th¬ng nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh. - Cho trÎ h¸t vËn ®éng bµi “C¶ nhµ th¬ng nhau” - C« cho trÎ kÓ l¹i tõng ®o¹n H§ 4 TrÎ kÓ chuyÖn theo néi dung tranh. H§ 5 Trß ch¬i - Chia trÎ lµm 3 tæ, bËt qua 3 vßng, lÊy mét tranh l« t« s¶n phÈm cña nghÒ n«ng. - C« nhËn xÐt tuyªn d¬ng. - TrÎ tr¶ lêi - Râ lµ ®å lêi biÕng - Häc tËp ngêi anh - TrÎ h¸t vËn ®éng TrÎ kÓ chuyÖn theo ng«n ngc cña trÎ TrÎ høng thó ch¬i Ho¹t ®éng ngoµi trêi (Nh thø 3) Ho¹t ®éng chiÒu 1. VÖ sinh, vËn ®éng nhÑ, ¨n xÕ. 2. Ho¹t ®éng gãc (Nh ®· so¹n ë kÕ ho¹ch tuÇn). 3. Nªu g¬ng, c¾m cê tr¶ trÎ. 4. §¸nh gi¸ trÎ sau 1 ngµy ho¹t ®éng: ……………………………………………………………………… …………….. ……………………………………………………………………… …………….. ……………………………………………………………………… …………….. ……………………………………………………………………… …………….. ……………………………………………………………………… …………….. Thø 6 ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2010  Trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ gia ®×nh trÎ. - Gia ®×nh con cã nh÷ng ai ? gåm cã mÊy ngêi ? - Con cã yªu gia ®×nh cña minh kh«ng? - Yªu quý G§ cña m×nh c¸c con ph¶i lµm g× ? Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh M«n: ©m nh¹c H§ chÝnh: H¸t V§ : C¶ nhµ th¬ng nhau H§KH: Ru con - D©n ca Nam Bé TC¢N : Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt I. môc tiªu: 1. KiÕn thøc: TrÎ nhí tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶. Thuéc bµi h¸t thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu th¬ng trong niÒm h¹nh phóc gia ®×nh. TrÎ biÕt ch¬I thµnh th¹o TCAN. 2. Kü n¨ng: TrÎ h¸t vµ vËn ®éng nhÑ nhµng theo lêi bµi h¸t TrÎ ch¨m chó l¾ng nghe c« h¸t vµ c¶m nhËn ®îc giai ®iÖu vµ lêi ca dÞu dµng, ªm ¸i, ®em ®Õn cho trÎ t×nh c¶m mÑ con, s©ul¾ng. 3. Gi¸o dôc: Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu th¬ng, quý träng nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh. II. chuÈn bÞ: - §µn Ooc gan, mét sè dông cô ©m nh¹c X¾c x«, mâ, ph¸ch tre… - Tranh ¶nh vÒ gia ®×nh. III. C¸ch tiÕn hµnh. ND ho¹t ®éng H§ 1 Trß chuyÖn g©y høng thó H§ c« H§ trÎ - C« cho trÎ xem tranh vµ §T? - Bøc tranh vÏ g×? - Gia ®×nhtrong bøc tranh cã nh÷ng - TrÎ tr¶ lêi ai? - Cã mÊy ngêi con? - Gia ®×nh cã 1, 2 ngêi con lµ gia ®×nh g×? - TrÎ tr¶ lêi - Gia ®×nh lín lµ gia ®×nh cã mÊy ngêi con? - TÝnh c¸ch cña mäi ngêi trong gia ®×nh ®èi víi nhau nh thÕ nµo? - Trong gia ®×nh mäi ngêi lu«n yªu th¬ng, ch¨m sãc lÉn nhau. - H«m nay c« ch¸u m×nh sÏ cïng h¸t thËt hay bµi “C¶ nhµ th¬ng nhau”. §Ó tÆng cho mäi ngêi trong gia ®×nh nhÐ. - C« h¸t lÇn 1: - C« võa h¸t bµi g×? - Bµi h¸t do nh¹c sÜ nµo s¸ng t¸c? - C« h¸t lÇn 2: - Gi¶ng néi dung H§ 2 H¸t V§ : C¶ - Ai trong chóng ta còng cã 1 gia ®×nh. nhµ th¬ng - Mäi ngêi trong gia ®×nh lu«n yªu nhau th¬ng, quan t©m ®Õn nhau. - Khi xa nhau lµ nhí, gÇn nhau lµ cêi. - C« cho líp, tæ h¸t 2 , 3 lÇn. - §Ó bµi h¸t hayvµ sinh ®éng h¬n c¸c con võa h¸t võa vç tay. - §Öm theo nhÞp bµi bµi h¸t nhÐ (trÎ h¸t 2 lÇn). - C« cho trÎ sö dông dông cô ©m nh¹c h¸t vËn ®éng lu©n ph©n theo tæ nhãm, c¶ nhãm 2-3 lÇn. - Võa råi c¸c con h¸t vµ vËn ®éng rÊt hay bµi “C¶ nhµ th¬ng nhau”. - ThÕ h»ng ngµy «ng bµ, bè mÑ thêng h¸t cho con nghe bµi h¸t g×? - H«m nay c« sÏ h¸t tÆng c¸c con bµi h¸t “Ru con” – D©n ca Nam H§ 3 Nghe h¸t : Ru Bé. con - D©n ca - C« h¸t lÇn 1: - C« võa h¸t bµi g×? Nam Bé - D©n ca vïng nµo? - C« h¸t lÇn 2: - Bµi h¸t “Ru con” nãi lªn t×nh c¶m s©u l¾ng, thiÕt tha cña mÑ ®èi víi con. - C« h¸t lÇn 3: - Móa h¸t giao lu cïng trÎ. H§ 4 TC¢N : Nghe - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. tiÕt tÊu t×m ®å - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 3 - 4 lÇn - C« nhËn xÐt, tuyªn d¬ng. vËt - H¸t vËn ®éng “C¶ nhµ th¬ng H§ 5. nhau” KÕt thóc Ho¹t ®éng gãc (Nh ®· so¹n ë kÕ ho¹ch tuÇn) - Ph¹m V¨n Minh - TrÎ h¸t vËn ®éng - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ hëng øng cïng c«. Ho¹t ®éng ngoµi trêi (Nh thø 2) Ho¹t ®éng chiÒu 1. VÖ sinh, vËn ®éng nhÑ, ¨n xÕ. 2. Sinh ho¹t líp 3. Nªu g¬ng, c¾m cê tr¶ trÎ. * §¸nh gi¸ trÎ sau 1 ngµy ho¹t ®éng: TUẦN 2: CHỦ ĐỀ NHÁNH: GIA ĐÌNH THÂN YÊU CỦA BÉ A - MỤC TIÊU B- CHUẨN BỊ C- CÁCH TIẾN HÀNH 1. Đón trẻ trò truyện sáng. Cô đến trước 15 phút mở cửa thông thoáng phòng học, vệ sinh nhóm lớp… Cô đón trẻ niềm nở, ân cần từ tay phụ huynh. Trao đổi với phụ huynh học sinh về tình hình sức khoẻ, Tình hình của trẻ ở nhà và ở trường *Trò truyện với trẻ về chủ đề. - Gia đình con có mấy người? - Gồm có những ai? - Gia đình con là gia đình lớn hay gia đình nhỏ? - Tình cảm của mọi người trong gia đình như thế nao? 2. Thể dục sáng: Tập với các động tác. - Động tác tay: - Động tác chân: - Động tác bụng lườn: - Động tác bật: Bật tiến trước 3. Hoạt động góc ( Như đã soạn ở tuần 1) , Thứ 2 ngày 18 tháng 10 năm 2010  Trò chuyện về chủ đề: - Gia đình con có mấy người? - Công việc của mỗi người là gì? - Gia đình con sống ở đâu? HOẠT ĐỘNG HỌC CÓ CHỦ ĐỊNH MÔN: THỂ DỤC Hoạt động chính: Vận động cơ bản _ Bò Zíc Zắc bằng bàn tay, bàn chân qua 5 hộp cách nhau 60 cm TCVĐ: Chuyền bóng NDKH: AN “cả nhà thương nhau” I / MỤC TIÊU - Trẻ bò phối hợp chân nọ tay kia một cách nhịp nhàngqua 5 hộp, không chạm vào hộp. Trẻ biết cách chơi và hào hứng tham gia TC. - Luyện sự khéo léo và phát triển cơ bắp cho trẻ. - Củng cố kiến thức của trẻ về gia đình và nhu cầu của gia đình. - GD trẻ tính kỹ luật - tinh thần tập thể. II / CHUẨN BỊ. - 10 hộp - 3 quả bóng - Tranh lô tô về một đồ dùng trong gia đình III / CÁCH TIẾN HÀNH. ND Hoạt động HĐ 1 HĐ của Cô - Trẻ hát bài “Cả nhà thương nhau” HĐ của trẻ
- Xem thêm -