Tài liệu Chu de 2 tuan 1 gia dinh toi

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 83 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò : Gia ®×nh ( 4 tuÇn ) Gia ®×nh t«i TuÇn 1 : I/ Môc tiªu: 1/ Ph¸t triÓn thÓ chÊt: H×nh thµnh ý thøc vµ kü n¨ng gi÷ g×n ®å dïng ®å ch¬i trong gia ®×nh m×nh sao cho s¹ch sÏ, gän gµng ng¨n n¾p. ¡n uèng hîp lý vµ ®óng giê TËp luyÖn vµ gi÷ g×n søc khoÎ cho b¶n th©n vµ ngêi th©n trong gia ®×nh. Phèi hîp nhÞp nhµng c¸c vËn ®éng. BiÕt bß dÝc d¾c b»ng bµn tay, bµn ch©n qua 5 hép c¸ch nhau 60 cm M¹nh d¹n khi thùc hiÖn bµi tËp RÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn c¸c vËn ®éng c¬ b¶n qua trß ch¬i. TrÎ biÕt hµnh ®éng theo tÝn hiÖu phï hîp víi chñ ®Ò vµ luËt ch¬i 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: TrÎ biÕt tªn c¸c thµnh viªn, c«ng viÖc cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh, biÕt ®Þa chØ n¬i ë cña gia ®×nh. BiÕt nhµ lµ n¬i gia ®×nh sèng vµ cã c¸c kiÓu nhµ kh¸c nhau. BiÕt nhµ m×nh ®ang ë lµ kiÓu nhµ g×. TrÎ hiÓu ®îc mäi ngêi trong gia ®×nh ph¶i biÕt yªu th¬ng, quan t©m ®Õn nhau TrÎ biÕt vÞ trÝ cña m×nh trong gia ®×nh TrÎ biÕt nhËn ra c¸c ch÷ c¸i e, ª trong tªn gäi cña b¶n th©n vµ mäi ngêi trong gia ®×nh, biÕt t« ch÷ ®óng quy tr×nh. 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: TrÎ biÕt bµy tá nhu cÇu, mong muèn cña m×nh b»ng ng«n ng÷, nãi ®ñ c©u, m¹ch l¹c râ rµng, biÕt l¾ng nghe vµ tr¶ lêi c©u hái. H×nh thµnh kü n¨ng giao tiÕp, chµo hái lÔ phÐp lÞch sù, phï hîp víi hoµn c¶nh vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ gia ®×nh BiÕt miªu t¶ vÒ b¶n th©n, ngêi th©n trong gia ®×nh 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: TrÎ biÕt biÓu lé c¶m xóc tríc vÎ ®Ñp cña c¸c sù vËt hiÖn tîng xung quanh vµ c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt. TrÎ thÝch h¸t, h¸t tù nhiªn trän vÑn bµi h¸t. ThÓ hiÖn ®óng s¾c th¸i, giai ®iÖu cña bµi h¸t. BiÕt kÕt hîp h¸t móa nhÞp nhµng bµi h¸t ThÝch thó ®îc t¹o ra c¸c t¸c phÈm t¹o h×nh 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: TrÎ nhËn biÕt c¶m xóc cña ngêi kh¸c, biÓu lé c¶m xóc cña b¶n th©n víi c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh H×nh thµnh mét sè kü n¨ng øng xö, t«n träng lÉn nhau trong gia ®×nh theo truyÒn thèng cña ngêi ViÖt Nam II/ ChuÈn bÞ: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i vµo ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc ch¬i cho c¶ chñ ®Ò III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò, gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc, g¾n tranh trang trÝ chñ ®Ò - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: Thæi n¬ bay - Tay: Tay ®a ngang gËp khuûu tay ( ngãn tay ®Ó trªn vai) - Ch©n: Ngåi xæm ®øng lªn liªn tôc - Bông: §øng quay ngêi sang 2 bªn - BËt: Ch©n s¸o Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Gãc ph©n vai Gãc t¹o h×nh Gãc ©m nh¹c Gãc x©y dùng Gãc s¸ch Gãc khoa häc, to¸n Gãc thiªn nhiªn Néi dung Yªu cÇu Ch¬i mÑ con, TrÎ biÕt nhËp vai nÊu ¨n ch¬i, thÓ hiÖn B¸n hµng hµnh ®éng vai m×nh ®ãng ChuÈn bÞ §å dïng nÊu ¨n, ®å dïng ®Ó b¸n hµng ( c¸c lo¹i rau qu¶ thËt, nhùa )… VÏ, xÐ d¸n TrÎ biÕt sö dông GiÊy mµu, hå tranh vÒ gia c¸c kü n¨ng t¹o d¸n, ®Êt nÆn, ®×nh, lµm c¸c h×nh ®· häc ®Ó t¹o bót mµu, giÊy ®å ch¬i vÒ ®å nªn nh÷ng s¶n tr¾ng… dïng gia phÈm ®Ñp vÒ gia ®×nh, nÆn ®å ®×nh, ®å dïng gia dïng gia ®×nh ®×nh H¸t, biÓu TrÎ biÕt h¸t vµ §å dïng, dông diÔn c¸c bµi biÓu diÔn c¸c bµi cô ©m nh¹c h¸t vÒ gia h¸t ®×nh L¾p ghÐp c¸c TrÎ biÕt sö dông Hµng rµo, hoa, kiÓu nhµ, c¸c nguyªn vËt c©y, g¹ch, khèi c«ng viªn, v- liÖu phï hîp ®Ó gç, ®å dïng l¾p ên hoa, vên x©y dùng c«ng ghÐp, vá ngao, c©y… tr×nh cã bè côc th¹ch, ®Êt hîp lý nÆn… §äc truyÖn TrÎ biÕt lËt gië Tranh truyÖn, vÒ gia ®×nh, trang s¸ch, ®äc quyÓn album, ®äc c¸c bµi theo tranh, biÕt tranh cã h×nh ca dao tôc lµm s¸ch tranh vÒ ¶nh, hå d¸n, ng÷ vÒ gia gia ®×nh… tranh vÏ h×nh ®×nh, lµm ¶nh vÒ gia ®×nh s¸ch vÒ G§, ®o¸n ngêi theo tranh vÏ Lµm biÓu ®å TrÎ biÕt lµm biÓu B×a, bót, tói chiÒu cao, ®å chiÒu cao, c©n ®ùng ®å dïng, c©n nÆng, t×m nÆng, ®o¸n ®îc tranh gia ®å dïng c¸c ®å dïng biÕt ®×nh… trong tói, ph©n lo¹i, ®Õm sè ®o¸n xem ®ã lîng ngêi trong lµ ®å dïng G§ g×, lµm chÊt liÖu g×, xÕp sè lîng thµnh viªn trong gia ®×nh Gieo h¹t , TrÎ sö dông kü §å dïng lµm vch¨m sãc n¨ng lao ®éng ên c©y, thö nhá ®Ó ch¨m sãc nghiÖm c¸t, c©y vµ lµm c¸c thÝ níc… nghiÖm nhá KÕ ho¹ch ngµy I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: PP tiÕn hµnh - Quan s¸t - §µm tho¹i - Híng dÉn - Quan s¸t - §éng viªn trÎ - Quan s¸t - §éng viªn trÎ - Quan s¸t - Híng dÉn - §éng viªn trÎ - Quan s¸t - Híng dÉn - Quan s¸t - Trß truyÖn - Quan s¸t - Híng dÉn Thø 2 ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2010 H§C: V¨n häc: Th¬ : Lµm anh H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ hiÓu néi dung bµi th¬, c¶m nhËn ©m ®iÖu vui hãm hØnh cña bµi th¬, nhí tªn bµi th¬ b/ Kü n¨ng: TrÎ ®äc thuéc diÔn c¶m bµi th¬ c/ Th¸i ®é: Qua bµi th¬ trÎ biÕt yªu th¬ng chia sÎ víi anh chÞ em trong gia ®×nh, biÕt nhêng nhÞn c¸c em nhá, biÕt vÞ trÝ cña m×nh trong gia ®×nh 2/ ChuÈn bÞ: Tranh minh ho¹, ®µn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Giíi thiÖu bµi th¬ H§3: Gi¶ng gi¶i, trÝch dÉn lµm râ ý cña bµi th¬ H§4: §µm tho¹i H§5: D¹y trÎ ®äc thuéc th¬ H§6: §äc th¬ theo tranh ch÷ Ho¹t ®éng cña c« Cho trÎ h¸t “ C¶ nhµ th¬ng nhau”, hái trÎ bµi h¸t nãi vÒ ®iÒu g×? Trong gia ®×nh con cßn cã ai n÷a? Con cã em nhá kh«ng? T×nh c¶m con dµnh cho em nh thÕ nµo? C« dÉn d¾t giíi thiÖu bµi th¬ “ Lµm anh” C« ®äc diÔn c¶m bµi th¬ lÇn 1 C« ®äc diÔn c¶m bµi th¬ lÇn 2 (cho trÎ xem tranh) Lµm anh rÊt khã, ph¶i biÕt yªu th¬ng nhêng nhÞn em nhá, ®èi víi em bÐ chóng m×nh ph¶i gièng nh ngêi lín quan t©m , dç dµnh em khi em khãc, khi em bÐ ng· ph¶i n©ng ®ì nhÑ nhµng. Lµm anh rÊt khã nhng mµ rÊt vui , b¹n nµo yªu em bÐ th× ®Òu lµm ®îc ®Êy - Tªn cña bµi th¬ lµ g×? - Theo con lµm anh con thÊy nh thÕ nµo? - Khi em bÐ khãc ph¶i lµm g×? - NÕu em bÐ ng· ph¶i lµm g×? - Khi cã quµ b¸nh hay ®å ch¬i ph¶i nh thÕ nµo? - Lµm anh cã kh«ng? v× sao? - Trong líp ta b¹n nµo ®îc lµm anh? Con ®èi víi em nh thÕ nµo? - ThÕ ngoµi ra trong gia ®×nh cßn cã ai n÷a? nhµ b¹n cã bao nhiªu ngêi KÕt hîp lång bµi häc gi¸o dôc trÎ Cho trÎ ®äc th¬ díi nhiÒu h×nh thøc C¶ líp ®äc th¬ Tæ ®äc th¬ C¸ nh©n ®äc th¬ C« chØ tranh ch÷ Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ h¸t TrÎ tr¶ lêi TrÎ l¾ng nghe TrÎ l¾ng nghe TrÎ l¾ng nghe TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c« TrÎ ®äc th¬ cïng c« KÕt thóc c« nhËn xÐt tuyªn d¬ng trÎ TrÎ ®äc theo tay chØ cña c« II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C¸c khu nhµ ë xung quanh trêng M§: TrÎ biÕt ®îc cã c¸c kiÓu nhµ kh¸c nhau, ®îc trang trÝ c¸c kiÓu kh¸c nhau §T: C¸c con nh×n xem xung quanh trêng chóng m×nh cã nh÷ng kiÓu nhµ nh thÕ nµo? (gîi ý trÎ nhµ mµu xanh mÊy tÇng? nhµ bªn c¹nh mÊy tÇng?... GD trÎ lu«n yªu quÝ ng«i nhµ m×nh , ®ã lµ n¬i c¶ G§ cïng chung sèng g¾n bã… 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: T×m ®óng nhµ 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD nhµ cña bÐ, l¾p ghÐp c¸c kiÓu nhµ, vên hoa, vên c©y 2/ Ph©n vai: Ch¬i mÑ con, nÊu c¸c mãn ¨n trong G§, b¸n hµng ®å dïng G§ 3/ Gãc t¹o h×nh: C¾t d¸n tranh vÒ gia ®×nh 4/ Gãc ©m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ G§ IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ «n bµi th¬: Lµm anh RÌn trÎ ®äc c¸ nh©n - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø 3 ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: Ch÷ c¸i: TËp t« e, ª H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt t« ch÷ ®óng quy tr×nh, t« trïng khÝt lªn nÐt mê b/ Kü n¨ng: TrÎ cã t thÕ ngåi ®óng, t« ch÷ trïng khÝt c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng 2/ ChuÈn bÞ: Tranh mÉu, bót ch×, s¸p mµu, vë tËp t« Tranh ®Ó trÎ ch¬i TC: «ng, bµ, bè, mÑ, em bÐ, mÑ bÕ bÐ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc, ch¬i TC H§2: Giíi thiÖu t« ch÷ e H§3: Giíi thiÖu t« ch÷ ª H§4: NhËn xÐt Ho¹t ®éng cña c« C« trß truyÖn víi trÎ vÒ nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh, dÉn d¾t cho trÎ ch¬i trß ch¬i “ G¹ch ch©n ch÷ c¸i e, ª trong bøc tranh” C« treo tranh mÉu cho trÎ ®äc ch÷ trong tranh Giíi thiÖu t« ch÷ rçng ( t« ®Òu mµu kh«ng chêm ra ngoµi) Giíi thiÖu c¸ch t« ch÷ e ë hµng kÎ (c« t« mÉu 3 ch÷ , ph©n tÝch c¸ch t«) Giíi thiÖu trÎ t« ch÷ trong tõ TiÕn hµnh t¬ng tù nh t« ch÷ e Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ trß truyÖn cïng c« TrÎ ch¬i TC TrÎ t« ch÷ rçng TrÎ t« ch÷ ë hµng kÎ TrÎ t« TrÎ t« ch÷ Cuèi buæi häc c« t¹o t×nh huèng cho TrÎ nhËn xÐt bµi cña nhau trÎ nhËn xÐt bµi cña c¸c b¹n ngåi xung quanh m×nh xem bµi t« viÕt nµo ®Ñp, v× sao? TiÕt 2: H§C: ¢m nh¹c: H¸t móa : C¶ nhµ th¬ng nhau Nghe h¸t: ChØ cã mét trªn ®êi Trß ch¬i: Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt H§KH: MTXQ, to¸n 1/ Môc tiªu : a/ KiÕn thøc: TrÎ h¸t thuéc lêi kÕt hîp móa bµi h¸t “ C¶ nhµ th¬ng nhau” Chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ cã biÓu hiÖn hëng øng cïng c« BiÕt c¸ch ch¬i trß ch¬i b/ Kü n¨ng: TrÎ móa nhÞp nhµng, ph¸t triÓn kü n¨ng nghe c/ Th¸i ®é: TrÎ biÕt yªu th¬ng quan t©m tíi nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh m×nh Høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng 2/ ChuÈn bÞ: §µn, mét sè ®å dïng trong G§ (®å ch¬i) 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: D¹y vËn ®éng Ho¹t ®éng cña c« C« trß truyÖn víi trÎ vÒ nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh m×nh, dÉn d¾t giíi thiÖu trÎ h¸t bµi h¸t Hái trÎ ®ã lµ bµi h¸t g×? cña ai s¸ng t¸c Cho trÎ th¶o luËn c¸ch vËn ®éng cho bµi h¸t C« d¹y trÎ móa C« móa mÉu 1 lÇn Cho c¶ líp móa cïng c« 2 lÇn DÉn d¾t cho tõng vßng trßn móa Hái 3 trÎ ®a c¸ch vËn ®éng cho bµi h¸t theo ý cña trÎ H§2: Nghe h¸t H§3: Trß ch¬i Gîi ý cho trÎ chuyÓn ®éi h×nh 4 hµng däc quay mÆt vµo nhau Cho 2 hµng móa ( sè 1, 2 ) Cho 2 hµng móa ( sè 3, 4 ) Cho nhãm móa Cho c¸ nh©n trÎ móa (Trong qu¸ tr×nh trÎ móa c« söa sai cho trÎ) C« t¹o t×nh huèng giíi thiÖu h¸t trÎ nghe bµi h¸t: ChØ cã mét trªn ®êi ( C« h¸t 3 lÇn thay ®æi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau) Cho trÎ ch¬i trß ch¬i: Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt ( c« giíi thiÖu c¸ch ch¬i luËt ch¬i ), cho trÎ ch¬i II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y xµ cõ M§: TrÎ biÕt tªn, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm , Ých lîi cña c©y §T: - C©y g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y? - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ biÕt ch¨m sãc b¶o vÖ c©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng : MÌo ®uæi chuét 3/ Ch¬i tù do III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: Nhµ cña gia ®×nh bÐ Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ trß truyÖn cïng c« TrÎ h¸t TrÎ tr¶ lêi c©u hái TrÎ héi ý cïng nhau TrÎ quan s¸t c« TrÎ h¸t vµ QS TrÎ móa ®éi h×nh 2 vßng trßn Tõng vßng trßn móa 1 trÎ tr¶ lêi, c¶ líp thùc hiÖn theo ý tëng cña b¹n TrÎ chuyÓn §H TrÎ móa Nhãm 5 trÎ móa 1 trÎ móa ®Ñp móa TrÎ l¾ng nghe c« h¸t TrÎ ch¬i trß ch¬i 2/ Ph©n vai: MÑ con, nÊu ¨n 3/ Häc tËp, s¸ch: Cho trÎ xem tranh vÒ gia ®×nh, lµm album ¶nh 4/ Thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, gieo h¹t IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - TËp cho trÎ h¸t “ Ba ngän nÕn lung linh” - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø 4 ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: To¸n: Thªm bít chia nhãm ®å vËt cã SL 6 ra 2 phÇn H§KH: ¢m nh¹c, t¹o h×nh 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt c¸c c¸ch chia 6 §T thµnh 2 phÇn, luyÖn tËp thªm bít trong ph¹m vi 6 b/ Kü n¨ng: TrÎ chia ®îc b»ng nhiÒu c¸ch c/ Th¸i ®é : TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng 2/ ChuÈn bÞ: §å dïng cho trÎ: 6 kh¨n , 6 chËu, c¸c thÎ sè cã tæng lµ 6 ( 2- 4, 3- 3, 1- 5 ); c¸c ®å dïng cã sè lîng 6 §å dïng cña c« gièng cña trÎ kÝch thíc lín h¬n 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: LuyÖn tËp nhËn biÕt nhãm ®å vËt cã sè lîng 6 Ho¹t ®éng cña c« Cho trÎ h¸t “ C¶ nhµ th¬ng nhau” BH nãi vÒ ai? Trß truyÖn víi trÎ vÒ nh÷ng ngêi th©n trong G§ Cho trÎ quan s¸t c¸c bøc tranh, hái trÎ G§ nµy cã mÊy ngêi? ®Æt sè t¬ng øng víi sè ngêi H§2: D¹y trÎ Cho trÎ kh¸m ph¸ xem c« cã g×? chia 6 §T C« t¹o t×nh huèng hái trÎ ®å dïng thµnh 2 phÇn nµy dïng ®Ó lµm g×? cã bao nhiªu kh¨n? C« t¹o t×nh huèng chia mÉu kh¨n ra 2 G§ b»ng nhiÒu c¸ch. Sau mçi lÇn c« cho trÎ kiÓm tra ®Õm xem mçi phÇn lµ bao nhiªu? Råi gép l¹i xem cã ®ñ lµ 6 kh¨n cha? T¹o t×nh huèng cho trÎ t×m b¹n th©n Ph¸t ræ ®å ch¬i cho trÎ yªu cÇu trÎ chia theo yªu cÇu cña c«, gép l¹i ®Õm xem cã ®ñ lµ 6 cha, ®Æt sè t¬ng øng vµo c¸c nhãm (Cho trÎ tËp chia 2 nhãm §T kh¨n vµ chËu ) H§3:LuyÖn Cho trÎ ch¬i TC “ D¸n tranh ®Ó trang tËp trÝ nhµ” Chia trÎ thµnh 4 ®éi cïng chung søc Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ h¸t TrÎ trß truyÖn cïng c« TrÎ QS vµ tr¶ lêi, ®Æt thÎ sè t¬ng øng Dïng ®Ó röa mÆt Cã tÊt c¶ lµ 6 kh¨n mÆt TrÎ QS TrÎ ®Õm sè kh¨n ë mçi phÇn §Õm sè kh¨n ®· gép l¹i TrÎ t¹o 3 vßng trßn TrÎ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña c« TrÎ l¾ng nghe c« phæ biÕn ND trß ch¬i TrÎ ch¬i TC c¾t d¸n hoa trang trÝ nhµ. Cã 6 b«ng hoa nhng ph¶i chia cho 2 lä , cµi sè t¬ng øng víi sè hoa võa d¸n ®îc II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y v¹n niªn thanh M§: TrÎ biÕt tªn, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm , Ých lîi cña c©y §T: C©y g× ®©y? Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y? Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ biÕt ch¨m sãc b¶o vÖ c©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng : Tung b¾t bãng 3/ Ch¬i tù do III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: X©y dùng nhµ cho G§ bÐ, l¾p ghÐp vên hoa , c©y… 2/ Ph©n vai: MÑ con, nÊu ¨n 3/ Häc tËp: Xem s¸ch tranh vÒ G§ , lµm album ¶nh vÒ G§ 4/ T¹o h×nh: NÆn ®å dïng G§ IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - ¤n tËp ch÷ c¸i , sè - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø 5 ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: TiÕt 1: MTXQ: Gia ®×nh cña ch¸u H§KH: ¢m nh¹c, t¹o h×nh 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt ®îc nh÷ng ngêi th©n trong G§ m×nh, biÕt t×nh c¶m vµ tr¸ch nhiÖm cña tõng ngêi trong G§ TrÎ biÕt ®îc GD 1 ®Õn 2 con lµ G§ Ýt con, G§ cã tõ 3 con trë lªn lµ G§ ®«ng con b/ Kü n¨ng: TrÎ tù ph©n biÖt ®îc G§ cña m×nh lµ nhãm G§ ®«ng con hay Ýt con c/ Th¸i ®é: TrÎ yªu quý nh÷ng ngêi th©n trong G§ m×nh, cã ý thøc gióp ®ì mäi ngêi trong G§ nh÷ng viÖc nhá 2/ ChuÈn bÞ: Tranh vÏ vÒ G§: Bè mÑ, 1 con Bè mÑ, 2con Bè mÑ, 3con ¤ng bµ, bè mÑ, con §å dïng: Bót mµi, giÊy tr¾ng 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1; æn ®Þnh tæ chøc H§2: T×m Ho¹t ®éng cña c« BËt nh¹c “ C¶ nhµ th¬ng nhau” Bµi h¸t nãi vÒ ai? C« trß truyÖn víi trÎ mçi chóng ta ai còng cã G§, chóng ta cïng kh¸m ph¸ bÝ mËt vÒ G§ m×nh nhÐ Gîi hái trÎ h·y kÓ vÒ G§ m×nh, G§ Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ h¸t TrÎ tr¶ lêi TrÎ tr¶ lêi hiÓu vÒ G§ H§3: So s¸nh H§4: Më réng H§5: Trß ch¬i con cã nh÷ng ai? cã bao nhiªu ngêi? nhµ ë ®©u? bè mÑ lµm nghÒ g×? ë nhµ bè mÑ thêng lµm c«ng viÖc g×? T¹o t×nh huèng ®i th¨m khu ®« thÞ míi, cã bao nhiªu hé G§( C« g¾n tranh) Cho trÎ nhËn xÐt lÇn lît tõng bøc tranh G§ sè 1 cã nh÷ng ai? tÊt c¶ lµ mÊy ngêi? Hä ®ang lµm g×? Hái trÎ ®i th¨m ®îc mÊy G§? G§ 1 con – G§ 3 con G§ 2 con – G§ cã «ng bµ C« nhÊn m¹nh G§ Ýt con th× sÏ sö dông Ýt ®å dïng h¬n, chi tiªu mua s¾m còng Ýt h¬n, bè mÑ ®ì vÊt v¶ h¬n vµ ngîc l¹i, v× vËy mçi G§ chØ nªn ®Î 1, 2 con. Lång bµi häc GD trÎ biÕt th¬ng yªu , gióp ®ì mäi ngêi trong G§… Liªn hÖ tíi G§ trÎ : G§ con thuéc lo¹i G§ nµo? con ®· gióp ®ì bè mÑ nh thÕ nµo? Hái trÎ con cßn biÕt cã nh÷ng G§ nµo n÷a? ( C« giíi thiÖu cho trÎ t×m hiÓu) Giíi thiÖu trÎ vÏ nh÷ng ngêi th©n trong G§ TrÎ QS tranh TrÎ nhËn xÐt TrÎ tr¶ lêi TrÎ nhËn xÐt so s¸nh TrÎ kÓ TrÎ vÏ TiÕt 2: H§C : ThÓ dôc: Bß dÝc d¾c b»ng bµn tay, bµn ch©n qua 5 hép c¸ch nhau 60 cm H§KH: ¢m nh¹c, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ n¾m ®îc kü thuËt bß dÝc d¾c b»ng bµn tay bµn ch©n b/ Kü n¨ng: TrÎ bß khÐo lÐo kh«ng ch¹m hép c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia luyÖn tËp 2/ ChuÈn bÞ: S©n tËp s¹ch sÏ, 5 hép ®Æt c¸ch nhau 60 cm 3/ TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ H§1: Khëi TrÎ lµm ®oµn tµu ®i c¸c kiÓu ®i…. TrÎ khëi ®éng ®éng H§2:  Bµi tËp ph¸t triÓn chung: Träng ®éng - Tay: Tay ®a ra tríc sÊp bµn tay, tay TrÎ tËp ®éng t¸c gi¬ cao híng vµo nhau - Ch©n: Ngåi khuþu gèi - Bông: Quay ngêi 2 bªn - BËt: ch©n s¸o  VËn ®«ng c¬ b¶n: TrÎ QS C« giíi thiÖu bµi tËp tËp mÉu L1: Kh«ng ph©n tÝch L2: Ph©n tÝch nhÊn m¹nh kü thuËt Bß nhÞp nhµng ch©n nä tay kia, bß b»ng bµn tay, bµn ch©n, khÐo lÐo dÝc d¾c qua H§3: Håi tÜnh 5 hép Cho trÎ lÇn lît thùc hiÖn ( C« söa sai) Cñng cè BT ( Gäi 1 trÎ thùc hiÖn ) Tæ chøc cho trÎ ch¬i chuyÒn bãng Hia trÎ ra 3 ®éi ch¬i chuyÒn bãng bªn tr¸i H¸t ®i l¹i nhÑ nhµng theo BH chim mÑ chim con TrÎ thùc hiÖn TrÎ ®i nhÑ nhµng II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y hoa lan ý M§: TrÎ biÕt tªn gäi nhËn xÐt ®Æc ®iÓm , Ých lîi cña c©y §T: C©y g× ®©y? Ai nhËn xÐt g× vÒ c©y? Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ biÕt ch¨m sãc b¶o vÖ c©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Tung b¾t bãng 3/ Ch¬i tù do III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD nhµ cho G§ bÐ 2/ Ph©n vai: MÑ con 3/ Häc tËp: Xem s¸ch tranh vÒ G§, Lµm album ¶nh 4/ Thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, QS sù ph¸t triÓn n¶y mÇm IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - ¤n tËp ch÷, sè - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng ,tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø 6 ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: T¹o h×nh: VÏ ngêi th©n trong gia ®×nh ( §T ) H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng vÏ ®· häc ®Ó tëng tîng vÏ nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh m×nh b/ Kü n¨ng: TrÎ bè côc tranh c©n ®èi, t« mµu ®Òu, ®Ñp, cã t thÕ ngåi ®óng c/ Th¸i ®é: - TrÎ yªu quý nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh m×nh - Tham gia tÝch cùc ho¹t ®éng 2/ ChuÈn bÞ: Tranh mÉu gîi ý, bót mµu, vë cho trÎ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: Cho trÎ QS gãc tranh H§2: Giíi thiÖu tranh mÉu gîi ý Ho¹t ®éng cña c« C« t¹o t×nh huèng cho trÎ QS gãc tranh Cho trÎ nhËn xÐt vÒ c¸c bøc tranh Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ QS tranh C« dÉn d¾t trÎ h¸t “ C¶ nhµ th¬ng nhau” TrÎ h¸t BH nãi vÒ ai? Trong G§ con cã nh÷ng ai? TrÎ tr¶ lêi c©u hái G§ b¹n cã mÊy ngêi? C« cho trÎ xem lÇn lît c¸c bøc tranh vÏ TrÎ QS tranh nh÷ng ngêi th©n trong G§ Hái trÎ bøc tranh vÏ ai? ®ang lµm g×? v× sao con ph¸t hiÖn ra ®©y lµ bµ?( khu«n mÆt cã nÕp nh¨n…) Ngoµi ra trong tranh cßn vÏ ai n÷a? Cßn bøc tranh nµy vÏ g×?... Bøc tranh nµy vÏ mÊy ngêi? H§3: TrÎ C« gîi ý trÎ vÏ nh÷ng ngêi th©n trong G§ vÏ m×nh H§4: NhËn Cuèi buæi cho trÎ trng bµy s¶n phÈm cña xÐt m×nh trªn gi¸ cho c¶ líp cïng nhËn xÐt bµi vÏ nµo ®Ñp? v× sao? TrÎ tr¶ lêi c©u hái TrÎ vÏ tranh TrÎ treo tranh vµ cïng nhau nhËn xÐt II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y cam M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña c©y §T: - C©y g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y? Gîi ý trÎ nhËn xÐt th©n cã g×? - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ biÕt ch¨m sãc b¶o vÖ c©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: B¾t tríc t¹o d¸ng 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: X©y nhµ cho G§ bÐ 2/ Ph©n vai: MÑ con 3/ Häc tËp: TrÎ xem tranh ¶nh vÒ G§, lµm album ¶nh 4/ T¹o h×nh: C¾t d¸n ®å dïng G§ IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Tæ chøc cho trÎ ch¬i TC ©m nh¹c h¸t nh÷ng bµi cã tõ «ng, bµ, bè, mÑ, con - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Xem thêm -