Tài liệu Chu de 1 mot so loai hoa qua

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò tuÇn 5: ThÕ giíi thùc vËt – tÕt vµ mïa xu©n Thêi gian thùc hiÖn: 5 tuÇn Chñ ®Ò tuÇn 1: Mét sè lo¹i hoa - qu¶ I/ Môc tiªu: 1/Ph¸t triÓn thÓ chÊt: TrÎ biÕt mét sè thùc phÈm nguån gèc thùc vËt trong cuéc sèng, Ých lîi cña thùc phÈm cã nguån gèc tõ thùc vËt Tù gi¸c ¨n ®Çy ®ñ mãn ¨n chÕ biÕn tõ thùc vËt Ph¸t triÓn sù phèi hîp vËn ®éng vµ c¸c gi¸c quan Ph¸t triÓn vËn ®éng c¬ b¶n nÐm tróng ®Ých n»m ngang, nh¶y lß cß TrÎ cã c¶m gi¸c tho¶i m¸i dÔ chÞu khi tiÕp xóc víi m«i trêng thiªn nhiªn 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: TrÎ cã nh÷ng kiÕn thøc s¬ ®¼ng, thiÕt thùc vÒ thÕ giíi thùc vËt Ph¸t triÓn tÝnh tß mß ham hiÓu biÕt Ph¸t triÓn ãc quan s¸t, kh¶ n¨ng ph¸n ®o¸n, nhËn xÐt c¸c sù vËt hiÖn tîng xung quanh Cã kh¶ n¨ng diÔn ®¹t sù hiÓu biÕt b»ng c¸ch thøc kh¸c nhau 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: BiÕt sö dông c¸c tõ chØ tªn gäi, c¸c bé phËn vµ c¸c ®Æc ®iÓm næi bËt, râ nÐt cña c©y cèi hoa qu¶ gÇn gòi BiÕt nãi lªn nh÷ng ®iÒu trÎ quan s¸t thÊy, nhËn xÐt trao ®æi víi ngêi lín, c¸c b¹n Cã mét sè kü n¨ng ban ®Çu vÒ viÖc ®äc vµ viÕt 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: TrÎ c¶m nhËn ®îc c¸i ®Ñp cña mét sè lo¹i hoa, qu¶ qua c¸c t¸c phÈm ©m nh¹c H¸t ®óng giai ®iÖu c¸c bµi h¸t phèi hîp vËn ®éng sö dông dông cô ©m nh¹c gâ ®Öm nhÞp nhµng biÓu diÔn m¹nh d¹n hån nhiªn ThÝch ®îc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng nghÖ thuËt vµ cã c¶m xóc phï hîp khi ®îc thëng thøc c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt Cã c¸c kü n¨ng t¸i t¹o, m« t¶ c¸c ®Æc ®iÓm cña mét sè loµi hoa- qu¶ 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: Yªu thÝch c¸c lo¹i c©y trång, hoa qu¶ c¶nh ®Ñp cña thiªn nhiªn vµ mong muèn ®îc gi÷ g×n b¶o vÖ m«i trêng thiªn nhiªn Ch¨m sãc b¶o vÖ c©y trång vµ c¶nh quan thiªn nhiªn Gi÷ vÖ sinh m«i trêng kh«ng vøt r¸c bõa b·i... II/ ChuÈn bÞ: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i vµo ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc ch¬i cho c¶ chñ ®Ò III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò, gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc, g¾n tranh trang trÝ chñ ®Ò - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: Thæi n¬ bay - Tay: Tay ®a ngang gËp khuûu tay ( ngãn tay ®Ó trªn vai) - Ch©n: Ngåi xæm ®øng lªn liªn tôc - Bông: §øng quay ngêi sang 2 bªn - BËt: Ch©n s¸o Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c Bµi tËp kÕt hîp: TËp vâ 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Gãc ph©n vai Néi dung Cöa hµng hoa, quÇy gi¶i kh¸t sinh tè, trång vµ ch¨m sãc vên rau Yªu cÇu TrÎ biÕt nhËp vai ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ®éng vai m×nh ®ãng ChuÈn bÞ PP tiÕn hµnh §å dïng ®Ó chÕ - Quan s¸t biÕn c¸c mãn - §µm tho¹i gi¶i kh¸t, ®å dïng ®Ó b¸n hµng ( c¸c lo¹i hoa qu¶ thËt, nhùa )… Gãc t¹o h×nh VÏ, xÐ d¸n tranh vÒ c¸c lo¹i hoa qu¶,in l¸ t¹o c¸c bøc tranh vÒ hoa, nÆn qu¶... H¸t, biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®· häc ®Ó t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp vÒ c¸c lo¹i hoa, qu¶ GiÊy mµu, hå d¸n, ®Êt nÆn, bót mµu, giÊy tr¾ng… - Híng dÉn - Quan s¸t - §éng viªn trÎ TrÎ biÕt h¸t vµ biÓu diÔn c¸c bµi h¸t §å dïng, dông cô ©m nh¹c - Quan s¸t - §éng viªn trÎ L¾p ghÐp c¸c lo¹i c©y xanh, vên c©y ¨n qu¶, vên hoa trong c«ng viªn Xem s¸ch tranh vÒ c©y, lµm s¸ch tranh vÒ c©y, gäi tªn c¸c bé phËn cña c©y TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cã bè côc hîp lý Hµng rµo, hoa, c©y, g¹ch, khèi gç, ®å dïng l¾p ghÐp, vá ngao, th¹ch, ®Êt nÆn… - Quan s¸t - Híng dÉn - §éng viªn trÎ TrÎ biÕt lËt gië trang s¸ch, ®äc theo tranh, biÕt lµm s¸ch tranh vÒ c¸c lo¹i hoa, qu¶… Tranh truyÖn, quyÓn album, tranh cã h×nh ¶nh, hå d¸n, tranh vÏ c¸c lo¹i hoa , qu¶ - Quan s¸t - Híng dÉn Gãc khoa häc, to¸n §Õm so s¸nh c¸c nhãm c©y, ph©n lo¹i c¸c nhãm c©y… C©y xanh ë gãc - Quan s¸t thiªn nhiªn... - Trß truyÖn Gãc thiªn nhiªn Gieo h¹t , ch¨m sãc c©y, thö nghiÖm c¸t, níc… TrÎ biÕt so s¸nh c©y cao thÊp, c©y thuéc c¸c nhãm kh¸c nhau, c©y c¶nh, c©y ¨n qu¶, c©y hoa… TrÎ sö dông kü n¨ng lao ®éng nhá ®Ó ch¨m sãc c©y vµ lµm c¸c thÝ nghiÖm nhá Gãc ©m nh¹c Gãc x©y dùng Gãc s¸ch §å dïng lµm v- - Quan s¸t ên - Híng dÉn KÕ ho¹ch ngµy Thø 2 ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: V¨n häc: Sù tÝch hoa hång H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhí tªn truyÖn, hiÓu néi dung c©u truyÖn, ghi nhí ®îc tr×nh tù diÔn biÕn truyÖn b/ Kü n¨ng: TrÎ tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c, râ rµng c/ Th¸i ®é: TrÎ cã ý thøc b¶o vÖ ch¨m sãc c©y hoa 2/ ChuÈn bÞ: Tranh truyÖn minh ho¹ trªn mµn h×nh m¸y tÝnh, ®Ìn chiÕu HÖ thèng c©u hái, sa bµn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: C« kÓ c©u truyÖn H§3: Gi¶ng gi¶i néi dung, kÓ trÝch dÉn H§4: §µm tho¹i H§5: tãm truyÖn KÓ t¾t Ho¹t ®éng cña c« BËt nh¹c trÎ h¸t: Ra ch¬i vên hoa. Cã rÊt nhiÒu c¸c lo¹i hoa kh¸c nhau... C« dÉn d¾t giíi thiÖu c©u truyÖn: Sù tÝch hoa hång KÓ lÇn 1: KÕt hîp cho trÎ xem trªn mµn h×nh KÓ lÇn 2: KÕt hîp chØ b»ng sa bµn C« gi¶ng néi dung cho trÎ kÕt hîp chØ minh ho¹ b»ng mµn h×nh chiÕu. Hoa hång tríc ®©y chØ cã mét mµu tr¾ng v× thÕ hoa hång lu«n íc g× m×nh sÏ cã mµu ®á, mµu vµng cña hoa cóc, mµu tÝm cña hoa ly... cã nµng tiªn ®· nghe thÊy ®iÒu íc nµng tiªn ®· xin thÇn mÆt trêi, thÇn mÆt tr¨ng mµu ®á vµ mµu vµng cña hä, cuèi cïng hoa hång ®· cã nhiÒu mµu s¾c ®Ñp, hoa mµu tr¾ng lµ hång b¹ch, hång ®á lµ hång nhung, hång vµng cã mµu vµng. Tõ ®ã hoa hång rÊt biÕt ¬n nh÷ng ngêi ®· cho m×nh mµu s¾c ®Ñp nh vËy lu«n mang vÎ ®Ñp cña m×nh gióp Ých cho ®êi. - C« võa kÓ cho c¸c con nghe c©u truyÖn g×? - Hoa hång ®Çu tiªn cã mµu g×? - Ai ®· gióp cho nh÷ng ®iÒu íc cña hoa hång trë thµnh hiÖn thùc? - Nµng tiªn ®· cÇu xin ai? vµ xin ban mµu g× cho hoa hång? - TiÕp theo cÇu xin ai n÷a? xin mµu g×? - Sau khi hoa hång cã mµu s¾c th× ®îc ®Æt tªn ntn? - Con cã biÕt hoa hång kh«ng? con cã nhËn xÐt g× vÒ hoa hång? GD trÎ ph¶i biÕt ch¨m sãc b¶o vÖ hoa… - C« kÓ tãm t¾t truyÖn cho trÎ nghe Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ h¸t TrÎ l¾ng nghe TrÎ l¾ng nghe TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c« - TrÎ l¾ng nghe II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Vên hoa M§: TrÎ biÕt ®îc c¸c lo¹i c©y hoa trong vên trêng cã h×nh d¸ng, kiÓu l¸, mµu hoa kh¸c nhau... §T: - C¸c con nh×n xem trong vên cã nh÷ng lo¹i c©y hoa g×? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña mét sè c©y ( c©y g× ®©y? l¸ ntn? hoa ntn, mµu...) - C©y cao hay thÊp, c©y nµo cao h¬n? - Nhê ai mµ chóng ta cã vên c©y ®Ñp nh thÕ? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc gi÷ g×n vên c©y hoa lu«n xanh ®Ñp 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: H¸i qu¶ 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG vên hoa trong c«ng viªn 2/ Ph©n vai: B¸n hµng hoa, qu¶, chÕ biÕn níc gi¶i kh¸t 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i hoa, qu¶, in l¸... 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ hoµn thµnh bµi tËp t« c¸c ch÷ c¸i ®· häc - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thø 3 ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: T« hoµn thiÖn ch÷ b, d, ® H§KH: ¢m nh¹c, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt t« ch÷ ®óng quy tr×nh , t« trïng khÝt, t« mµu ®Òu ®Ñp c¸c bøc tranh b/ Kü n¨ng: TrÎ cã t thÕ ngåi , c¸ch cÇm bót ®óng, t« mµu ®Òu ®Ñp c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng , trÎ cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch ®Ñp 2/ ChuÈn bÞ: - Vë , bót ch×, s¸p mµu 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« H§1: ¤n - C« t¹o t×nh huèng cho trÎ «n ch÷ b, nhãm ch÷ d, ® qua TC TC1: D¸n hoa - Chän ®óng hoa d¸n vµo c¸c lä vµ g¾n sè t¬ng øng TC2: ¤ ch÷ bÝ mËt - Chän 1 « vµ ®o¸n xem ®ã lµ ch÷ g× H§2: Cho trÎ - C« gîi ý trÎ gië trang vë c¸c bµi tËp t« ch÷ t« vÒ ch÷ b, d, ®. Híng dÉn trÎ cã nhiÒu trang cha hoµn thiÖn ®Ò nghÞ trÎ t« ®Ó tæ chøc cuéc thi vë s¹ch ch÷ ®Ñp - C« bao qu¸t gióp ®ì trÎ lóng tóng, nh¾c t thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót... H§3: NhËn - Cuèi buæi cho trÎ nhËn xÐt bµi cña xÐt c¸c b¹n ngåi bªn c¹nh m×nh Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ QS - TrÎ ch¬i TC - TrÎ ch¬i TC - TrÎ t×m bµi ®Ó hoµn thiÖn - TrÎ t« ch÷ theo sù híng dÉn cña c« - TrÎ nhËn xÐt bµi cña nhau TiÕt 2: ¢m nh¹c: - H¸t: Mµu hoa - Nghe h¸t : Hoa trong vên - TC: NhËn h×nh ®o¸n tªn BH 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ h¸t thuéc lêi ®óng nh¹c BH - Chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - Høng thó ch¬i TC b/ Kü n¨ng: - TrÎ h¸t ®óng nh¹c, thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - Ch¬i ®óng luËt ch¬i c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Qua ®ã trÎ yªu quÝ vÎ ®Ñp cña c¸c lo¹i hoa, cã ý thøc ch¨m sãc BV hoa 2/ ChuÈn bÞ: - §µn , tranh c¸c lo¹i hoa 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn ®Þnh - Trß truyÖn víi trÎ s¾p tÕt råi, nhµ ai tæ chøc còng trang trÝ ng«i nhµ cña m×nh thËt ®Ñp ®Ó ®ãn n¨m míi, nhµ con thêng trang trÝ ntn? - Cho trÎ cïng ®Õn chî hoa ngµy tÕt( Cho trÎ xem tranh c¸c lo¹i hoa) - Cã rÊt nhiÒu hoa ®Ñp, mµu s¾c kh¸c nhau, c« giíi thiÖu BH H§2: D¹y - BËt nh¹c lÇn1, c« h¸t mÉu h¸t - Cho trÎ nãi xem ®ã lµ BH g×? tg? - Cho c¶ líp h¸t cïng c« lÇn 1 - C¶ líp h¸t cïng c« lÇn 2, 3 - Cho vßng trßn nhá h¸t - Cho vßng trßn to h¸t - Cho trÎ h¸t nèi tiÕp ( 2 vßng trßn lÇn lît h¸t nèi tiÕp) - T¹o t×nh huèng cho trÎ chuyÓn ®éi h×nh 4 hµng däc - Tæ chøc cho c¸c hµng thi h¸t + Nhãm §RM + Nhãm ABC - Cho trÎ h¸t to – nhá theo yªu cÇu cña c« - Giíi thiÖu nhãm s¬n ca biÓu diÔn - Nhãm ho¹ mi biÓu diÔn - Cho c¸ nh©n h¸t H§3: Nghe - C« giíi thiÖu h¸t trÎ nghe BH: Hoa h¸t trong vên 3 lÇn thay ®æi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau - Qua BH gi¸o dôc trÎ biÕt Ých lîi cña c¸c lo¹i hoa, yªu quý ch¨m sãc BV hoa H§4: Trß - C« giíi thiÖu TC: “NhËn h×nh ®o¸n ch¬i tªn BH” - C« giíi thiÖu TC, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, cho trÎ ch¬i II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y hoa ®ång tiÒn Ho¹t ®éng cña trÎ - 2 , 3 trÎ tr¶ lêi - TrÎ QS - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ h¸t - C¶ líp h¸t ®i vßng trßn chuyÓn ®éi h×nh - 2 hµng h¸t - 2 hµng h¸t - TrÎ thùc hiÖn theo c« - Nhãm 5 trÎ h¸t - 2 trÎ h¸t - 1 trÎ h¸t - TrÎ l¾ng nghe vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ ch¬i TC M§: TrÎ biÕt ®îc c©y hoa ®ång tiÒn trong vên trêng cã h×nh d¸ng, kiÓu l¸, mµu hoa kh¸c nhau... §T: - C¸c con nh×n xem trong vên cã c©y hoa g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña c©y ( c©y hoa g× ®©y? l¸ ntn? hoa ntn, mµu...) - C©y cao hay thÊp? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc gi÷ g×n vên c©y hoa lu«n xanh ®Ñp 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Gieo h¹t n¶y mÇm 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG vên hoa trong c«ng viªn 2/ Ph©n vai: B¸n hµng hoa, qu¶, chÕ biÕn níc gi¶i kh¸t 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i hoa, qu¶, in l¸... 4/ Gãc th viÖn: Xem s¸ch tranh vÒ c©y, lµm tranh vÒ c¸c lo¹i hoa… IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ ®äc th¬ vÒ c¸c lo¹i hoa, qu¶ - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thø 4 ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: To¸n: Thªm bít chia nhãm 8 §T thµnh 2 phÇn H§KH: ¢m nh¹c , t¹o h×nh 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt c¸c c¸ch chia 8 §T ra 2 phÇn, luyÖn tËp thªm bít trong ph¹m vi 8 b/ Kü n¨ng: - TrÎ biÕt c¸c c¸ch chia , biÕt thªm bít trong ph¹m vi 8, luyÖn ®Õm c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia H§ 2/ ChuÈn bÞ: - Mçi trÎ 8 hoa, thÎ sè 1-7; 2-6; 3- 5; 4- 4 - Mçi trÎ 8 h¹t 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: Luyªn tËp nhËn biÕt nhãm cã 8 §T H§2: Chia 8 §T thµnh 2 phÇn Ho¹t ®éng cña c« - Giíi thiÖu trÎ ch¬i TC: Thi xem ai giái - Cho trÎ t×m c¸c lo¹i hoa cã SL lµ 8 b«ng - C« t¹o t×nh huèng ch¬i TC: Cïng kh¸m ph¸ - Trong hép cã g×? - §Õm xem cã tÊt c¶ mÊy b«ng hoa ? - C« sÏ chia sè hoa nµy ra 2 lä ( C« chia c¸c c¸ch ) - Hái trÎ xem mçi lä cã mÊy b«ng hoa - Cho trÎ ®Õm, sau ®Êy gép l¹Þ cã bao nhiªu - C« t¹o t×nh huèng cho trÎ chia Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ ch¬i TC - TrÎ tr¶ lêi - Cã 8 b«ng hoa hång - TrÎ QS - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ ®Õm - TrÎ chia c¸c c¸ch theo yªu cÇu cña c«, chia theo ý thÝch cña trÎ + Chia sè hoa + Chia sè h¹t gièng H§3: LuyÖn tËp - Giíi thiÖu TC: cïng chung søc + TC1: Trång c©y - TrÎ tham gia tÝch cùc Cã 8 c©y ph¶i trång vµo 2 khu vên TC sau ®Êy g¾n sè t¬ng øng víi sè lîng c©y võa trång + TC2: Thi bµy m©m qu¶ - TrÎ ch¬i TC Cã 8 qu¶ yªu cÇu c¸c ®éi ph¶i bµy vµo m©m qu¶ sao cho ®Ñp nhÊt G¾n sè t¬ng øng víi sè qu¶ võa bµy II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y hoa quúnh M§: TrÎ biÕt ®îc c©y hoa quúnh trong vên trêng cã h×nh d¸ng, kiÓu l¸, mµu hoa... §T: - C¸c con nh×n xem c©y g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña c©y ( c©y hoa g× ®©y? l¸ ntn? hoa ntn, mµu...) - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc gi÷ g×n vên c©y hoa lu«n xanh ®Ñp mçi ngµy 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: C©y cao cá thÊp 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG vên hoa trong c«ng viªn 2/ Ph©n vai: B¸n hµng hoa, qu¶, chÕ biÕn níc gi¶i kh¸t 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i hoa, qu¶, in l¸... 4/ Gãc th viÖn: Xem s¸ch tranh vÒ c©y, lµm tranh vÒ c¸c lo¹i hoa… IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Tæ chøc trß ch¬i h¸t theo h×nh vÏ - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thø 5 ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: MTXQ: Mét sè lo¹i hoa H§KH: ¢m nh¹c, to¸n, t¹o h×nh 1/Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ ph©n biÖt ®îc mét sè lo¹i hoa( vÒ cÊu t¹o, h×nh d¸ng , mµu s¾c , h¬ng th¬m...) cña c¸c lo¹i hoa - BiÕt nhËn xÐt so s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a c¸c lo¹i hoa b/ Kü n¨ng: - TrÎ tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c râ rµng - BiÕt ph©n biÖt c¸c lo¹i hoa c/ Th¸i ®é: TrÎ biÕt Ých lîi cña c¸c lo¹i hoa tõ ®ã cã ý thøc yªu quý ch¨m sãc c©y hoa, kh«ng ng¾t hoa bÎ cµnh... 2/ ChuÈn bÞ: - Mét sè lo¹i hoa thËt: Hoa hång, ®ång tiÒn, hoa cóc, hoa lu ly, hoa ly - Tranh 1 sè lo¹i hoa kh¸c 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Cho trÎ t×m hiÓu c¸c lo¹i hoa H§3: So s¸nh H§4: Më réng H§5: Trß ch¬i Ho¹t ®éng cña c« - H¸t “ Hoa trong vên” C¸c con võa h¸t BH g×? - Chóng m×nh cïng th¨m vên hoa nhÐ( cho trÎ QS ¶nh c¸c lo¹i hoa trªn mµn h×nh) - C« ®a lÇn lît hoa thËt cho trÎ QS b»ng c¸c h×nh thøc kh¸c nhau thu hót sù chó ý cña trÎ - Hoa g× ®©y? - Con cã nhËn xÐt g× vÒ b«ng hoa nµy? - C¸nh hoa ntn?l¸ ntn? mïi h¬ng ra sao? - B«ng hoa nµy mµu g×? - C« cho trÎ cïng kiÓm tra xem ®· t×m hiÓu ®îc mÊy lo¹i hoa - Cho trÎ so s¸nh + Hoa hång- hoa cóc + Hoa ®ång tiÒn- Hoa lu ly - C« nhÊn m¹nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c lo¹i hoa - Hái trÎ ngoµi nh÷ng lo¹i hoa võa t×m hiÓu con cßn biÕt nh÷ng lo¹i hoa g× n÷a? - TC1: §o¸n giái( trÎ nh×n l¸ ®Ó ®o¸n lµ hoa g×?) - TC2: Cïng træ tµi ( c¸c ®éi cïng vÏ tranh c¸c lo¹i hoa trong vßng 3 phót ®éi nµo vÏ nhiÒu hoa sÏ th¾ng) Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ QS - TrÎ tr¶ lêi c©u hái theo sù gîi ý cña c« - TrÎ nhËn xÐt so s¸nh - 2,3 trÎ kÓ tªn - TrÎ ch¬i TC - TrÎ vÏ hoa TiÕt 2: H§C: ThÓ dôc : NÐm tróng ®Ých n»m ngang, nh¶y lß cß H§KH: ¢m nh¹c, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt kü thuËt nÐm tróng ®Ých n»m ngang( nÐm ®óng híng, dïng lùc ®Ó nÐm ), biÕt nh¶y lß cß b/ Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng m¹nh d¹n , kü n¨ng nÐm tróng ®Ých n»m ngang, rÌn sù khÐo lÐo c/ Th¸i ®é: Høng thó tham gia ho¹t ®éng, cã ý thøc rÌn luyÖn thÓ dôc thÓ thao 2/ ChuÈn bÞ: - S©n tËp s¹ch sÏ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: Khëi ®éng H§2: Träng ®éng Ho¹t ®éng cña c« - T¹o t×nh huèng cho trÎ thi thÓ thao - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i c¸c kiÓu vÒ ®éi h×nh 4 hµng tËp BT ph¸t triÓn chung * Bµi tËp ph¸t triÓn chung: - Tay: tay thay nhau quay däc th©n - Ch©n: Ngåi khuþu gèi Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ khëi ®éng - TrÎ tËp ®éng t¸c H§3: Håi tÜnh - Bông lên : nghiªng lên - BËt: Ch©n s¸o * VËn ®éng c¬ b¶n: - C« giíi thiÖu tªn BT , tËp mÉu ( T¹o t×nh huèng giíi thiÖu ®Ých ngang lµ h×nh ¶nh qu¶ t¸o mµu vµng) + LÇn 1: Kh«ng PT + LÇn 2+3: Ph©n tÝch kü thuËt( T thÕ CB: ®øng ch©n tríc ch©n sau tay cÇm tói c¸t cïng chiÒu víi ch©n sau khi nghe hiÖu lÖnh ®a tói c¸t cao ngang b»ng tai nÐm vÒ ®Ých gi÷a qu¶ t¸o sau ®ã nh¶y lß cß vÒ ®Ých - Gäi 1 trÎ lªn tËp, cho c¶ líp nhËn xÐt - LÇn lît cho trÎ tËp theo nhiÒu h×nh thøc * Cñng cè BT: gäi 1 trÎ tËp tèt thùc hiÖn l¹i - Cho trÎ ®i nhÑ nhµng theo BH “ Em tËp thÓ thao” KÕt thóc c« nhËn xÐt tuyªn d¬ng nh÷ng thµnh tÝch tèt cña nh÷ng trÎ trong líp ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ … - TrÎ l¾ng nghe quan s¸t c« tËp - 1 trÎ thùc hiÖn - C¶ líp lÇn lît thùc hiÖn - 1 trÎ thùc hiÖn - TrÎ ®i nhÑ nhµng II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y hoa mêi giê M§: TrÎ biÕt ®îc c©y hoa mêi giê trong vên trêng cã h×nh d¸ng, kiÓu l¸, mµu hoa... §T: - C¸c con nh×n xem c©y g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña c©y ( c©y hoa g× ®©y? th©n , l¸ ntn? hoa ntn, mµu...) - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc gi÷ g×n vên c©y hoa lu«n xanh ®Ñp mçi ngµy 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Gieo h¹t 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG vên hoa trong c«ng viªn 2/ Ph©n vai: B¸n hµng hoa, qu¶, chÕ biÕn níc gi¶i kh¸t 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i hoa, qu¶, in l¸... 4/ Gãc th viÖn: Xem s¸ch tranh vÒ c©y, lµm tranh vÒ c¸c lo¹i hoa… IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ ®äc ®ång dao - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thø 6 ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: T¹o h×nh: VÏ vên c©y ¨n qu¶ H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, to¸n 1/ Môc tiªu : a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt sö dông nh÷ng kü n¨ng vÏ ®· häc phèi kÕt hîp vÏ ®îc vên c©y ¨n qu¶ theo trÝ t¬ng tîng cña trÎ b/ Kü n¨ng: TrÎ ngåi ®óng t thÕ, biÕt c¸ch cÇm bót ®Ó t« vÏ c/ Th¸i ®é: TrÎ cã ý thøc vÒ gi¸ trÞ dinh dìng cña c¸c lo¹i qu¶, tõ ®ã cã ý thøc ch¨m sãc c©y ®Ó cung cÊp nhiÒu qu¶ ngät 2/ ChuÈn bÞ: - Bót s¸p, vë cho trÎ , 3 tranh mÉu gîi ý 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc cho trÎ QS gãc tranh H§2: Cho trÎ QS tranh Ho¹t ®éng cña c« Trß truyÖn víi trÎ vÒ c¸c lo¹i qu¶, cho trÎ QS gãc tranh t¹o h×nh - Cho trÎ h¸t : Qu¶ - Cho trÎ QS lÇn lît c¸c bøc tranh + Bøc tranh vÏ g× ®©y? + Ai cã nhËn xÐt g× vÒ vên c©y trong tranh? + Cã nh÷ng lo¹i c©y g×?... + Cã mÊy c©y trong vên + Ngoµi ra trong tranh cßn vÏ g× H§3: TrÎ vÏ n÷a? H§4: NhËn - C« cÊt tranh cho trÎ vÏ xÐt - Cuèi buæi cho trÎ trng bµy s¶n phÈm cña trÎ vµ cho trÎ nhËn xÐt Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ QS tranh TrÎ h¸t TrÎ nhËn xÐt vÒ bøc tranh TrÎ vÏ TrÎ nhËn xÐt bµi cña nhau II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y hoa dõa M§: TrÎ biÕt tªn, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm Ých lîi cña c©y §T: - C©y g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y? - Th©n c©y cã g× ? l¸ nh thÕ nµo?, hoa mµu g× ? GD trÎ biÕt ch¨m sãc BV c©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Thi h¸i qu¶ 3/ Ch¬i tù do III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG vên hoa trong c«ng viªn 2/ Ph©n vai: B¸n hµng hoa, qu¶, chÕ biÕn níc gi¶i kh¸t 3/ Gãc ©m nh¹c: H¸t móa ®äc th¬ kÓ truyªn vÒ c¸c lo¹i c©y 4/ Gãc th viÖn: Xem s¸ch tranh vÒ c©y, lµm tranh vÒ c¸c lo¹i hoa… IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - D¹y trÎ c¸ch gÊp chiÕu, ¸o - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ *§¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -