Tài liệu Cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại và những nhân tố ảnh hưởng

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc Lêi më ®Çu………………………………………………………….. 3 Ch¬ng 1:Mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn chung vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp 1.1 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý………………………………. 4 1.1.1 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý……………………………… 4 1.1.2Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c¬ cÊu ……………………………… 4 1.1.3 Nh÷ng nguyªn t¾c h×nh thµnh……………………………….. 5 1.1.4Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng…………………………………… 7 1.2 C¸c kiÓu c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý………………………. 8 1.3 Mèi liªn hÖ gi÷a c¸c bé phËn………………………………….. 15 1.4 Tæ chøc vµ hoµn thiÖn…………………………………………. 15 Ch¬ng 2:Thùc tr¹ng vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i XÝ NGHIÖP XE KH¸CH NAM Hµ NéI 2.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty………………… 16 2.2 Mét sè ®Æc ®iiÓm kinh tÕ kÜ thuËtcña C«ng ty…………………. 17 2.2.1 Chóc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty……………………………….. 17 2.2.2 §Æc ®iÓm vÒ vèn……………………………………………… 17 2.2.3 §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng tiÒn l¬ng…………………………….. 18 2.2.4 §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm………………………………………. 20 2.2.5 §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu………………………………... 22 2.2.6 §Æc ®iÓm vÒ nhµ xëng,m¸y mãc thiÕt bÞ…………………. 22 2.3 KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty…………………… 23 2.4 Thùc tr¹ng c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i XÝ nghiÖp xe kh¸ch Nam Hµ néi……………………………………………………………. 24 2.4.1 KiÓu c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y t¹i C«ng ty…………………… 24 2.4.2 Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban…………………… 25 2.4.3 §¸nh gi¸ chung …………………………………………… 43 2.4.3.1 ¦u ®iÓm………………………………………………… 44 2.4.3.2 Nhîc ®iÓm…………………………………………….. 45 2.4.3.3 Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i………………………… 45 Ch¬ng 3:Mét sè ý kiÕn ®èng gãp nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc Bé m¸y qu¶n lý t¹i XÝ NGHIÖP XE KH¸CH NAM Hµ NéI 3.1 X¸c ®Þnh môc tiªu ph¬ng híng……………………………… NguyÔn Quang Duy – QLKT46A 1 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.3 N©ng cao hiÖu qu¶n phèi hîp ………………………………….. 48 3.3 X¸c ®Þnh râ kÕ ho¹ch…………………………………………… 49 3.4 C¬ cÊu thªm phßng Marketing………………………………… 51 3.5 §æi míi trang thiÕt m¸y mãc…………………………………… 52 3.6 Mét sè biÖn ph¸p kh¸c…………………………………………. 52 KÕt luËn …………………………………………………………… 53 Tµi liÖu tham kh¶o…………………………………………… 54 NguyÔn Quang Duy – QLKT46A 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu QuyÕt ®Þnh xo¸ bá nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp,®Ó bø¬c vµo nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc lµ mét quyÕt ®Þnh s¸ng xuèt vµ ®óng ®¾n cña §¶ng ta.§Ó thÝch nghi víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Çy biÕn ®éng nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng häc hái n©ng cao vµ hoµn thiÖn bé may tæ chøc trong doanh nghiÖp nh»m ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao nhÊt trong kinh doanh. TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp dï lín hay nhá,khi ®· bíc vµ th¬ng trêng ®Òu ph¶i chÞu mét sù c¹nh tranh khèc liÖt kh«ng nh÷ng cña c¸c doanh nghiÖp trong níc mµ c¶ c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi víi bÒ dÇy vµ kinh nghiÖm h¬n h¼n chóng ta.§Ó h¹n chÕ nh÷ng rñi ro trong kinh doanh vµ ®em l¹i cho doanh nghiÖp cña m×nh nh÷ng thµnh c«ng th× ®iÒu quan träng nhÊt lµ ph¶i cã mét c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp cho phï hîp,ho¹t ®éng linh ho¹t ,hiÖu qu¶ ®ñ m¹nh ®Ó cã thÓ ®¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n do nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®em ®Õn. ChÝnh v× tÇm quan träng ®ã cña bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp ,sau mét thêi gian nghiªn cøu vµ ®i thùc tÕ ë xÝ nghiÖp xe kh¸ch Nam Hµ Néi,Em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: “Mét sè biÖn ph¸p nh»m cñng cè vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i xÝ nghiÖp xe kh¸ch Nam Hµ Néi”.lµm ®Ò tµi thùc tËp. Ch¬ng I Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp 1.1 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 1.1.1C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp C¬ cÊu tæ chøc doanh nghiÖp lµ tæng thÓ c¸c bé phËn (®¬n vÞ c¸ nh©n)kh¸c nhau cã mèi liªn hÖ vµ quan hÖ phô thuéc lÉn nhau ®îc chuyªn NguyÔn Quang Duy – QLKT46A 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 m«n ho¸ vµ cã nh÷ng tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh ,®îc bè trÝ theo tõng cÊp ,nh÷ng kh©u kh¸c nhau nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ vµ thùc hiÖn môc ®Ých chung ®· x¸c ®Þnh cña doanh nghiÖp. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý lµ h×nh thøc ph©n c«ng lao ®éng träng lÜnh vùc qu¶n lý ,nã cã t¸c ®éng ®Õn qu¸ trÝnh ho¹t ®éng cña hÖ thèng qu¶n lý .C¬ cÊu tæ chøc mét mÆt ph¶n ¸nh c¬ cÊu s¶n xuÊt ,mÆt kh¸c nã cã t¸c ®éng tÝch cùc trë l¹i viÖc s¶n xuÊt. Mét c¬ cÊu tæ chøc cÇn ph¶i ®îc thiÕt kÕ mét c¸ch khoa häc ®Ó chØ râ ra r»ng ai sÏ lµm viÖc g×? ai sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm nh÷ng c«ng viÖc nµo? Nh»m lo¹i bá nh÷ng trë ng¹i ®èi víi viÖc thùc hiÖn do sù nhÇm lÉn mµ kh«ng ch¾c ch¾n trong viÖc ph©n c«ng c«ng viÖc g©y ra vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho m¹ng líi ra quyÕt ®Þnh vµ liªn l¹c ph¶n ¸nh hç trî cho c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp. 1.1.2 Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. BÊt k× mét c«ng viÖc g×, mét vÊn ®Ò g× dï lín hay nhá, dï phøc t¹p hay ®¬n gi¶n ®Òu ph¶i ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu, nh÷ng tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh ®Ó thùc hiÖn tÝnh h÷u Ých cña c«ng viÖc. Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp ®©y lµ vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p, ®ßi hái kh¾t khe vÒ nhiÒu mÆt, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc theo híng ngµy cµng thÝch øng víi m«i trêng víi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, víi nh÷ng nguyªn t¾c x· héi vµ sù vËn hµnh cña nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸. C«ng t¸c hoµn thiÖn c¬ cÊu ph¶i ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu sau: +Ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chuyªn m«n ho¸ Nh»m tæ chøc c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ theo híng chuyªn m«n ho¸ ë c¶ gi¸c ®é tõng bé phËn vµ ®èi víi tõng c¸ nh©n qu¶n trÞ. Nguyªn t¾c lµ n©ng cao tÝnh chuyªn m«n ho¸ ®Õn møc cao nhÊt. +Ph¶i ®¶m b¶o tiªu chuÈn ho¸. X¸c ®Þnh râ nhiÖm vô cña tõng bé phËn, c¸ nh©n còng nh quy t¾c, quy tr×nh, tiªu chuÈn chÊt lîng víi tõng nhiÖm vô. Quy ®Þnh ho¹t ®éng kiÓm tra, ®¸nh gi¸ c«ng khai theo híng tiªu chuÈn ho¸. +Ph¶i ®¶m b¶o sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c bé phËn c¸c nh©n. Tríc hÕt ph¶i x¸c ®Þnh râ quyÒn h¹n, quyÒn lùc vµ tr¸ch nhiÖm cña tõng bé phËn c¸ nh©n tõ cÊp cao nhÊt ®Õn cÊp thÊp nhÊt trong hÖ thèng qu¶n trÞ. NguyÔn Quang Duy – QLKT46A 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TiÕp ®ã ph¶i x¸c ®Þnh c¸c mèi liªn hÖ vÒ qu¶n trÞ vµ th«ng tin trong bé m¸y t¹i tõng bé phËn, c¸ nh©n ph¶i chó ý thiÕt kÕ c©n ®èi gi÷a nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n vµ quyÒn lîi liªn kÕt mäi ho¹t ®éng cña mäi bé phËn, c¸ nh©n b»ng quy chÕ ho¹t ®éng, lµm hoµ hîp gi÷a tæ chøc chÝnh thøc vµ tæ chøc phi chÝnh thøc. +Ph¶i ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt quyÒn lùc trong ho¹t ®éng qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh Muèn vËy ph¶i chó ý lùa chän c¬ cÊu tæ chøc hîp lý, x¸c ®Þnh tÝnh thèng nhÊt quyÒn lùc trong toµn bé hÖ thèng, thÓ hiÖn ë quy chÕ ho¹t ®éng t¹i tõng ®¬n vÞ doanh nghiÖp cô thÓ. 1.1.3 Nh÷ng nguyªn t¾c h×nh thµnh c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Nguyªn t¾c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý g¾n víi ph¬ng híng môc ®Ých cña hÖ thèng. NÕu cã mét hÖ thèng môc tiªu, ph¬ng híng cã quy m« lín th× c¬ cÊu tæ chøc còng ph¶i cã quy m« t¬ng øng.C¸c nguyªn t¾c qu¶n lý do con ngêi ®Þnh ra, võa ph¶n ¸nh c¸c quy luËt kh¸ch quan nhng còng mang dÊu Ên chñ quan cña con ngêi.Trong qu¶n lý nãi chung cã mét sè nguyªn t¾c: +Nguyªn t¾c tËp chung d©n chñ: lµ nguyªn t¾c tæ chøc c¬ b¶n cña qu¶n lý, ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a c¸c chñ thÓ vµ ®èi tîng qu¶n lý còng nh yªu cÇu vµ môc tiªu cña qu¶n lý. Nã ®¶m b¶o mèi quan hÖ chÆt chÏ vµ tèi u gi÷a tËp trung vµ d©n chñ, d©n chñ ph¶i thùc hiÖn trong khu©n khæ tËp trung. +Nguyªn t¾c kÕt hîp hµi hoµ c¸c lo¹i lîi Ých: Suy ®Õn cïng viÖc qu¶n lý chÝnh lµ qu¶n lý con ngêi nh»m ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña ngêi lao ®éng. KÕt hîp hµi hoµ c¸c lo¹i lîi Ých ph¶i ®îc xem xÐt vµ ®Ò ra tõ khi ®Ò ra chiÕn lîc, quy ho¹ch , kÕ ho¹ch kinh tÕ x· héi, qu¸ tr×nh ho¹t ®éng qu¶n lý ®Õn kh©u ph©n phèi tiªu dïng. .Suy cho cïng lîi Ých lµ sîi d©y liªn kÕt mäi ngêi l¹i víi nhau. Anghen-nhµ t tëng vÜ ®¹i ®· tõng nhËn ®Þnh: “ë ®©u cã sù thèng nhÊt vÒ lîi Ých th× ë ®ã kh«ng thÓ cã sù thèng nhÊt trong môc Ých trong t tëng chø ®õng mong sù thèng nhÊt trong hµnh ®éng”. Gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ lîi Ých trong qu¶n lý sÏ ®¶m b¶o cho hÖ thèng qu¶n lý vËn hµnh thuËn lîi vµ cã hiÖu qu¶, ngîc l¹i nÕu quan hÖ lîi Ých bÞ rèi lo¹n sÏ lµ nguyªn nh©n cña sù rèi lo¹n tæ chøc, ph¸ vì hÖ thèng qu¶n lý. +Nguyªn t¾c kÕt hîp qu¶n lý víi hµnh chÝnh, t©m lý gi¸o dôc vµ kinh tÕ, ®Ò cao ph¬ng ph¸p kinh tÕ: NguyÔn Quang Duy – QLKT46A 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §©y lµ nguyªn t¾c thÓ hiÖn sù t¸c ®éng cña chñ thÓ qu¶n lý lªn ®èi tîng qu¶n lý th«ng qua c¸c quy luËt tæ chøc hµnh chÝnh, quy luËt t©m lý vµ quy luËt kinh tÕ. §èi tîng qu¶n lý lµ con ngêi mµ nhu cÇu cña hä l¹i thay ®æi theo thêi gian vµ kh«ng gian. Do ®ã ph¶i tuú thuéc ®èi tîng mµ t×m c¸ch qu¶n lý cho phï hîp. +Nguyªn t¾c n¾m bao qu¸t ,chó ý toµn diÖn tËp chung xö lý kh©u träng yÕu: §©y lµ nguyªn t¾c quy ®Þnh ph¬ng ph¸p lµm viÖc cña ngêi qu¶n lý ®ßi hái ph¶i n¾m b¾t t×nh h×nh mét c¸ch toµn diÖn,bao qu¸t kh«ng ®îc bá sãt c¸c chi tiÕt dï lµ nhá nhÊt.Ph¸t hiÖn ra c¸c kh©u xung yÕu,c¸c vÊn ®Ò then chèt c¸c c«ng viÖc cÊp b¸ch cÇn thiÕt ph¶i gi¶i quyÕt ngay vµ døt ®iÓm. +Nguyªn t¾c hiÖu qu¶: Lµ nguyªn t¾c nãi lªn môc tiªu cña qu¶n lý bao gåm c¶ hiÖu qu¶n kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ x· héi.BÊt k× ph¬ng ph¸p qu¶n lý nµo mµ kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ th× ®ã kh«ng ph¶i lµ ph¬ng ph¸p hay.§iÒu nµy ®ßi hái chi phÝ bá ra lµ thÊp vµ lîi Ých thu l¹i lµ cao. 1.1.4 Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp lµ h×nh thøc tæ chøc qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Nã liªn kÕt c¸c mÆt c«ng t¸c cña doanh nghiÖp, phèi hîp c¸c yÕu tè tæ chøc qu¶n lÝ doanh nghiÖp vÒ mÆt kh«ng gian, thêi gian theo mét h×nh thøc kÕt cÊu nhÊt ®Þnh, xoay quanh môc tiªu chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã chÞu ¶nh hëng cña nh©n tè: ®Æc ®iÓm nghµnh nghÒ s¶n xuÊt, tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸, sù thay ®æi nhu cÇu thÞ trêng, ph©n phèi ®Þa lý cña doanh nghiÖp, tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp, nh©n tè con ngêi… Tõ nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp nãi chung ta cã thÓ quy thµnh 3 nhãm nh©n tè: +Nhãm nh©n tè thuéc®èi tîng qu¶n lý -T×nh tr¹ng vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. -TÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt: chñng lo¹i s¶n phÈm, quy m« cña doanh nghiÖp. Nh÷ng nh©n tè trªn biÕn ®æi, do nã ¶nh hëng ®Õn thµnh phÇn vµ néi dung nh÷ng chøc n¨ng qu¶n lý vµ th«ng qua chóng mµ ¶nh h¬ng trùc tiÕp ®Õn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. +Nhãm nh©n tè thuéc lÜnh vùc qu¶n lý: -Quan hÖ së h÷u tån t¹i trong doanh nghiÖp. -Møc ®é tËp trung ho¸ vµ tù ®éng ho¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý. NguyÔn Quang Duy – QLKT46A 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng ho¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý, tr×nh ®é kiÕn thøc tay nghÒ cña c¸n bé qu¶n lý, hiÖu suÊt lao ®éng cña hä. -Quan hÖ phô thuéc gi÷a sè lîng ngêi bÞ l·nh ®¹o ®èi víi nh÷ng ho¹t ®éng cña nh÷ng ngêi cÊp díi. -ChÕ ®é chÝnh s¸ch cña doanh nghiÖp ®èi víi ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý. -KÕ ho¹ch, chñ tr¬ng, ®êng lèi ®óng nh môc ®Ých mµ doanh nghiÖp ®· ®Ò ra vµ phÊn ®Êu ®¹t ®îc. 1.2 C¸c kiÓu c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 1.2.1 C¬ cÊu tæ chøc qu¶n trÞ trùc tuyÕn (®êng th¼ng) S¬ ®å: L·nh ®¹o doanh nghiÖp L·nh ®¹o tuyÕn 1 … … L·nh ®¹o tuyÕn 2 (Gi¸o nghiÖp- PGS.TS 1 tr×nh 2qu¶n trÞ doanh n A Lª V¨n B T©m-NXBGDZ 1998.) Ngêi l·nh tæ chøc còng nh c¸c tuyÕn vµ c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hÖ thèng c¸c c«ng viÖc cña cÊp díi mµ m×nh phô tr¸ch. C¸c mèi liªn hÖ gi÷a ngêi thõa hµnh mÖnh lÖnh chØ nhËn mÖnh lÖnh qua mét cÊp trªn trùc tiÕp vµ chØ thi hµnh mÖnh lÖnh cña ngêi ®ã mµ th«i. +¦u ®iÓm: -Tu©n thñ nguyªn t¾c chÕ ®é mét thñ trëng. -T¹o ra sù thèng nhÊt tËp trung cao ®é. -ChÕ ®é lµm viÖc râ rµng. +Nhîc ®iÓm: -Kh«ng chuyªn m«n ho¸, do ®ã ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i cã kiÕn thøc toµn diÖn. -H¹n chÕ viÖc sö dông c¸c chuyªn gia cã tr×nh ®é. -DÔ dÉn ®Õn qu¶n lý gia trëng Tuy nhiªn c¬ cÊu nµy rÊt phï hîp víi nh÷ng xÝ nghiÖp cã quy m« nhá, s¶n phÈm kh«ng phøc t¹p vµ tÝnh chÊt s¶n xuÊt liªn tôc. NguyÔn Quang Duy – QLKT46A 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2.2C¬ cÊu tæ chøc qu¶n trÞ theo chøc n¨ng ViÖc qu¶n lý theo chøc n¨ng, kh«ng theo tuyÕn, mçi cÊp cã thÓ cã nhiÒu cÊp trªn trùc tiÕp cña m×nh. C¬ cÊu nµy ®îc Freolerie.w.Taylo ®Ò xíng vµ ¸p dông trong chÕ ®é ®èc c«ng chøc n¨ng. Theo c¬ cÊu qu¶n lý nµy th× quyÒn quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò thuéc vÒ thñ trëng ®¬n vÞ. Tuy nhiªn cã sù gióp søc cña l·nh ®¹o chøc n¨ng vµ c¸c chuyªn gia, nh÷ng ngêi nµy cã quyÒn ra c¸c mÖnh lÖnh vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chuyªn m«n cña c¸c ph©n xëng, c¸c bé phËn s¶n xuÊt. Nh÷ng ngêi thõa hµnh nhiÖm vô ë cÊp díi nhËn mÖnh lÖnh cña c¸c l·nh ®¹o tõ l·nh ®¹o cao nhÊt doanh nghiÖp ®Õn l·nh ®¹o c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau. S¬ ®å: L·nh ®¹o cao nhÊt doanh nghiÖp L·nh ®¹o chøc n¨ng A L·nh ®¹o chøc n¨ng B -¦u ®iÓm: L·nh®¹o L·nh ®¹o L·nh ®¹o tuyÕn 1 tuyÕn 2 tuyÕn n (Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp- PGS.TS Lª V¨n T©m-NXBGD1998.) +¦u ®iÓm -C¬ cÊu nµy ®îc sù gióp ®ì cña c¸c chuyªn gia hµng ®Çu. -Kh«ng ®ßi hái ngêi qu¶n lý cã kiÕn thøc. -DÔ ®µo t¹o vµ dÔ t×m ngêi qu¶n trÞ. +Nhîc ®iÓm: -Vi ph¹m chÕ ®é mét thñ trëng. -ChÕ ®é tr¸ch nhiÖm kh«ng râ rµng. -Sù phèi hîp gi÷a ban l·nh ®¹o vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng gÆp nhiÒu khã kh¨n -Khã x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ hay ®æ tr¸ch nhiÖm cho nhau. §©y lµ c¬ cÊu cã ý nghÜa vÒ mÆt lý thuyÕt cßn vÒ thùc tÕ th× c¬ cÊu nµy rÊt Ýt khi ®îc c¸c doanh nghiÖp sö dông v× nã cã qu¸ nhiÒu h¹n chÕ. 1.2.3C¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn tham mu NguyÔn Quang Duy – QLKT46A 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¬ cÊu trùc tuyÕn tham mu cßn gäi lµ c¬ cÊu ph©n nh¸nh, thùc chÊt kiÓu c¬ cÊu nµy lµ kiÓu c¬ cÊu tæ chøc theo trùc tuyÕn më réng. Nã thêng ®îc ¸p dông cho nh÷ng ®èi tîng qu¶n lý vµ cã sù phøc t¹p vÒ kÜ thuËt c«ng nghÖ, kinh doanh t¸c nghiÖp. S¬ ®å: L·nh ®¹o doanh nghiÖp L·nh ®¹o tuyÕn A Tham mu Tham mu L·nh ®¹o tuyÕn B Tham mu A (www.manguon.com\so®odoanhnghiep\) X Y Z B C Trong ®ã A,B…C,X,Y…Z ngêi thùc hiÖn. VÉn lµ kiÓu c¬ cÊu trùc tuyÕn nhng l·nh ®¹o vµ bé phËn ®· cã thªm c¸c tham mu (hay mét nhãm c¸c chuyªn gia). Bé phËn tham mu nµy kh«ng ®îc quyÒn can thiÖp, ra quyÕt ®Þnh xuèng phÝa díi. +¦u ®iÓm: -§¶m b¶o chÕ ®é mét thñ trëng. - Khai th¸c ®îc tiÒm n¨ng cña c¬ quan tham mu. -T¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi l·nh ®¹o cã nhiÒu thêi gian ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc, ®¶m b¶o sù thèng nhÊt trong doanh nghiÖp. +Nhîc ®iÓm: -Mèi quan hÖ gi÷a c¸c nhµ l·nh ®¹o vµ tuyÕn díi cã thÓ trë lªn c¨ng th¼ng g©y bÊt lîi cho tæ chøc. -C¸c chuyªn gia cïng mét chuyªn m«n bÞ ph©n t¸n, Ýt cã sù phèi hîp chung. KiÓu c¬ cÊu nµy thêng ®îc ¸p dông phæ biÕn cho c¸c doanh nghiÖp qu©n ®éi, c¸c doanh nghiÖp cã quy m« võa vµ nhá. 1.2.4C¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng L·nhbé ®¹o doanh §©y lµ c¬ cÊu tæ chøc m¸y qu¶nnghiÖp lý ®îc ¸p dông réng r·i hiÖn nay. Do cã nhiÒu u ®iÓm vµ kh¾c phôc ®îc nhîc ®iÓm cña c¸c lo¹i c¬ cÊu trªn. Tuy nhiªn viÖc ¸p dông kiÓu c¬ cÊu nµy ®ßi hái ph¶i cã m«i trêng kinh doanh æn ®Þnh vµ nhiÖm vô qu¶n lý ®îc ph©n chia thµnh chøc n¨ng chuyªn L·nh ®¹o chøc L·nh ®¹o L·nh ®¹o L·nh ®¹o m«n. n¨ng A tuyÕn 1 tuyÕn 2 chøc n¨ng B S¬ ®å: NguyÔn Quang Duy – QLKT46A 9 1 2 3 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 (www.manguon.com\so®odoanhnghiep\) (1,2,3,4 lµ ngêi thùc hiÖn) Theo c¬ cÊu nµy quyÒn quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò thuéc vÒ thñ trëng ®¬n vÞ. Tuy nhiªn cã sù gióp søc cña c¸c l·nh ®¹o chøc n¨ng vµ c¸c chuyªn gia. Tõ ®ã còng dù th¶o ra c¸c quyÕt ®Þnh cho nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p ®Ó ®a xuèng cho ngêi thùc hiÖn vµ gióp ngêi thùc hiÖn chØ nhËn mÖnh lÖnh cña ngêi l·nh ®¹o doanh nghiÖp. C¸c ý kiÕn cña nh÷ng ngêi qu¶n lý c¸c chøc n¨ng ®èi víi nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt chØ cã tÝnh chÊt tham kh¶o, t vÊn nghiÖp vô. +¦u ®iÓm: -Cã ®îc u ®iÓm cña c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ c¬ cÊu chøc n¨ng. -T¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸m ®èc trÎ. +Nhîc ®iÓm: -NhiÒu tranh luËn x¶y ra, do ®ã nhµ qu¶n lý thêng xuyªn ph¶i gi¶i quyÕt g©y l·ng phÝ thêi gian. -H¹n chÕ sö dông kiÕn thøc chuyªn m«n. -VÉn cã xu híng can thiÖp cña c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng. -C¸c quyÕt ®Þnh thêng chËm trÔ. 1.2.5C¬ cÊu ma trËn §©y lµ m« h×nh rÊt hÊp dÉn hiÖn nay. C¬ cÊu nµy cã nhiÒu c¸ch gäi kh¸c nhau nh tæ chøc chia theo ma trËn, bµn cê, t¹m thêi hay qu¶n lý theo ®Ò ¸n… S¬ ®å: L·nh ®¹o DN F1 O1 O2 O3 NguyÔn Quang Duy – QLKT46A 10 F2 F3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 (Gi¸o tr×nh Khoa hoc qu¶n lý tËp II- PGS.TS. §oµn ThÞ Thu Hµ _ PGS.TS. NguyÔn ThÞ Ngäc HuyÒn (NXB Khoa häc kÜ thuËt 2002) F1,F2,F3: c¸c tuyÕn vµ c¸c bé phËn chøc n¨ng O1,O2,O3: C¸c dù ¸n c«ng tr×nh *C¬ cÊu ma trËn cho phÐp cïng mét lóc thùc hiÖn nhiÒu dù ¸n. *S¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau. *C¬ cÊu nµy ngoµi ngêi l·nh ®¹o theo tuyÕn vµ theo chøc n¨ng cßn ®îc sù gióp ®ì cña ngêi l·nh ®¹o theo ®Ò ¸n. *Trong c¬ cÊu nµy mçi thµnh viªn cña bé phËn trùc tuyÕn víi bé phËn chøc n¨ng ®îc g¾n liÒn víi viÖc thùc hiÖn mét ®Ò ¸n trªn mét khu vùc nhÊt ®Þnh. *Sau khi ®Ò ¸n hoµn thµnh, nh÷ng thµnh viªn trong ®Ò ¸n trë vÒ vÞ trÝ ®¬n vÞ cò. +¦u ®iÓm: - §©y lµ m« h×nh tæ chøc linh ®éng. - Ýt tèn kÐm, sö dông nh©n lùc cã hiÖu qu¶. - §¸p øng ®îc t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh biÕn ®éng. - ViÖc h×nh thµnh vµ gi¶i thÓ nhanh chãng. +Nhîc ®iÓm: -DÔ x¶y ra tranh chÊp ¶nh hëng gi÷a ngêi l·nh ®¹o vµ c¸c bé phËn. -Ph¹m vi sö dông cßn h¹n chÕ v× ®ßi hái mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh. 1.2.6C¬ cÊu tæ chøc theo ®¬n vÞ, lÜnh vùc, s¶n phÈm,thÞ trêng Lµ c¬ cÊu ¸p dông cho nh÷ng ®¬n vÞ kinh doanh chiÕn lîc víi nh÷ng tiªu trÝ, chiÕn lîc, lÜnh vùc s¶n phÈm thÞ trêng. C¬ cÊu nµy theo s¸t quan ®iÓm thùc hiÖn chiÕn lîc, g¾n con ngêi vµo môc tiªu chiÕn lîc ®ång thêi thùc hiÖn chuyªn m«n ho¸ theo nh÷ng yÕu tè mµ tæ chøc ®Æc biÖt quan t©m. Tuy nhiªn lo¹i c¬ cÊu nµy l¹i c¶n trë qu¸ tr×nh tæng hîp c¸c chøc n¨ng. Do ®ã gi¶m kh¶ n¨ng sö dông c¸c chuyªn gia trong c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau cña tæ chøc. 1.2.7C¸c kiÓu c¬ cÊu tæ chøc kh¸c C¬ cÊu chÝnh thøc: C¬ cÊu chÝnh thøc g¾n liÒn víi vai trß, hiÖm vô híng ®Ých trong mét doanh nghiÖp ®îc tæ chøc mét c¸ch chÝnh thøc khi nãi r»ng mét tæ chøc chÝnh thøc hoµn toµn ch¼ng cã g× lµ cøng nh¾c hay qu¸ h¹n chÕ trong c¸ch diÔn ®¹t nµy. Õu mét ngêi qu¶n lý cã ý ®Þnh qu¶n lý thËt tèt, cá cÊu ®ã ph¶i NguyÔn Quang Duy – QLKT46A 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 t¹o ra mét m«i trêng ë ®ã viÖc thùc hiÖn cña tõng c¸ nh©n trong c¶ hiÖn t¹, t¬ng lai ph¶i ®ãng gãp cã hiÖu qu¶ nhÊt vµo m«i trêng tËp thÓ. C¬ cÊu kh«ng chÝnh thøc: Lµ toµn bé nh÷ng cuéc tiÕp xóc c¸ nh©n sù tiÕp xóc c¸ nh©n còng nh sù t¸c ®éng theo nhãm c¸n bé c«ng nh©n viªn, ngoµi ph¹m vi c¬ cÊu ®· phª chuÈn cña doanh nghiÖp, c¬ cÊu kh«ng chÝnh thøc cã vai trß to lín trong thùc tiÔn qu¶n lý. Nã kh«ng ®Þnh h×nh hay thay ®æi, lu«n lu«n tån t¹i song song víi c¬ cÊu chÝnh thøc, cã sù t¸c ®éng nhÊt ®Þnh vµ rÊt ®¸ng kÓ tíi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 1.3 Mèi liªn hÖ gi÷a c¸c bé phËn trong c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i doanh nghiÖp Qua c¸c lo¹i h×nh c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp nªu trªn ta thÊy mçi bé phËn trong c¬ cÊu ®Òu ®¶m nhËn nh÷ng chøc n¨ng riªng. Nhng chóng ®Òu cã mèi quan hÖ h÷u c¬ víi nhau ®¶m b¶o cho toµn bé c¬ cÊu ho¹t ®éng linh ho¹t ®óng híng ®· ®Æt ra. Cã thÓ chia mèi quan hÖ ®ã ra lµm 3 lo¹i: +Liªn hÖ trùc thuéc: lµ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c bé phËn vµ nh©n viªn trong bé phËn, gi÷a c¸c bé ph©n cã quan hÖ chØ huy trùc tuyÕn cÊp trªn vµ cÊp díi. +Liªn hÖ chøc n¨ng: lµ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng víi nhau trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ quyÕt ®Þnh cho thñ trëng hoÆc gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng cÊp díi víi c¸n bé nh©n viªn chøc n¨ng cÊp trªn nh»m híng dÉn,gióp ®ì vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô. +Liªn hÖ t vÊn: lµ liªn hÖ giòa c¬ quan l·nh ®¹o chung gi÷a c¸n bé l·nh ®¹o chØ huy trùc tuyÕn víi c¸c chuyªn gia kinh tÕ, kÜ thuËt ph¸p chÕ víi c¸c héi ®ång ®îc tæ chøc theo tõng lo¹i c«ng viÖc, chØ trªn c¬ së x¸c ®Þnh ®óng ®¾n mèi quan hÖ trªn míi lµm cho mçi bé phËn, mçi c¸c nh©n trong c¬ cÊu tæ chøc qu¶n trÞ nhËn râ vÞ trÝ cña m×nh, biÕt m×nh trùc thuéc ai, nh÷ng ai phô thuéc vµo m×nh vµ nãi chung trong c«ng t¸c ph¶i liªn hÖ víi nh÷ng néi dung nµo, liªn hÖ theo kiÓu nµo. 1.4 Tæ chøc vµ hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý Lµ mét yÕu tè ®¶m b¶o thùc hiÖn cã hiÖu qu¶n s¶n xu¸t kinh doanh, kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, h×nh thµnh c¬ cÊu lao ®éng tèi u,®¶m b¶o yÕu tè vËt chÊt cho lao ®éng, sö dông hîp lÝ , tiÕt kiÖm søc lao ®éng. Lao ®éng lµ nguån gèc s¸ng t¹o ra mäi cña c¶i vËt chÊt. Song ®Ó ph¸t huy t¸c dông cña lao ®éng, kh«ng ngõng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng hiÖu NguyÔn Quang Duy – QLKT46A 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 qu¶ kinh tÕ cña s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý nh»m sö dông søc lao ®éng. Cô thÓ s¾p xÕp bè trÝ lao ®éng phï hîp víi nghµnh nghÒ, tr×nh ®é, søc khoÎ, t©m lÝ, ®¶m b¶o ph¸t huy cao nhÊt n¨ng lùc së trêng, h¹n chÕ së ®o¶n cña ngêi lao ®éng, phï hîp víi m«i trêng cô thÓ trong tõng thêi k× nhÊt ®Þnh. Nãi c¸ch kh¸c lµ lo¹i ra nh÷ng ngêi kh«ng ®ñ n¨ng lùc, tr×nh ®é søc khoÎ. Ch¬ng II Thùc tr¹ng vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i xÝ nghiÖp xe kh¸ch Nam Hµ Néi 2.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty XÝ nghiÖp xe kh¸ch Nam Hµ Néi ®îc h×nh thµnh theo quyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi 826 ngµy 25/05/1996 tiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp ®ãng xe ca Hµ Néi. XÝ nghiÖp lµ nét doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc trô së Giao th«ng c«ng chÝnh Hµ néi. XÝ nghiÖp xe kh¸ch Nam Hµ Néi lµ doanh nghiÖp h¹ch t¸on ®éc lËp cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng vµ më tµI kho¶n t¹i ngan hµng C«ng th¬ng Thanh Xu©n ®Ó ho¹t ®éng. Trô së chÝnh cña c«ng ty t¹i: 90 §êng NguyÔn Tu©n – QuËn Thanh Xu©n – Hµ N«i. Tõ khi chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ trêng, bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi XÝ nghiÖp ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n mµ c¬ chÕ mang l¹i: sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c c«ng ty vËn t¶i kh¸c, thÞ trêng nhËp khÈu « t« më réng nhiÒu loai xe vµ chñng lo¹i xe kh¸ch ®¬c c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu ®a vµo ho¹t ®éng , nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng víi nhu cÇu ®I l¹i vµ yªu cÇu dÞch vu. Chøc n¨ng kinh doanh cña xÝ nghiÖp lµ ®ãng míi vµ söa ch÷a tÊt c¶ c¸c lo¹i xe « t« vµ cung cÊp dÞch vô vËn chuyÓn hµnh kh¸ch phôc vô nhu cÇu ®I l¹i. Trong nghµnh c«ng nghiÖp « t« cña níc ta cßn rÊt non trÎ vµ míi mÎ so víi c¸c níc tiªn tiÕn trªn thÕ gi¬I. NhËn biªt ®îc nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n do ®Æc ®iÓm chung cña nghµnh ,XÝ nghiÖp ®· cã nh÷ng chiÕn l¬c kinh doanh còng nh ph¬ng ph¸p qu¶n lý doanh nghiÖp míi ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh thÞ trêng trong níc vµ thÕ gíi. 2.2 Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ kÜ thuËt cña C«ng ty 2.2.1 Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty XÝ nghiÖp lµ doanh nghiÖp ®ãng míi söa ch÷a tÊt c¶ c¸c lo¹i xe « t« vµ cung cÊp dÞch vô vËn chuyÓn hµnh kh¸ch phôc vô nhu cÇu ®I l¹i cña nh©n d©n. NguyÔn Quang Duy – QLKT46A 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NhiÖm vô .chøc n¨ng cña xÝ nghiÖp: +Kinh doanh vËn t¶I hµnh kh¸ch c«ng céng vµ liªn tØnh +ThiÕt kÕ vµ ®ãng míi, l¾p r¸p, söa ch÷a lo¹i xe, ph¬ng tiÖn vËn t¶i. +S¶n xuÊt, gia c«ng c¸c ph¬ng tiÖn c¬ khÝ, m©y tre, cöa nh«m vµ c¸c lo¹i ®iÖn d©n dông kh¸c. 2.2.2 §Æc ®iÓm vÒ vèn Vån lµ mét trong nh÷ng nguån lùc kh«ng thÓ thiÕu cña mçi ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh,lµ ®iÒu kiÖn cÇn ®Ó x©y dùng nhµ xëng,mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ,nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo,chi tr¶ l¬ng trang tr¶i c¸c chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Theo thèng kª tÝnh ®Ðn cuèi n¨m 2007 tæng sè vèn gãp cña C«ng ty lµ 50 tû ®ång trong ®è vèn cè ®Þnh 17,6 tû ®ång(chiÕm 35,3%),vè lu ®éng 32,35tû ®ång(chiÕm 64,7%). XÝ nghiÖp xe kh¸ch Nam Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp trùc thuéc Tæng c«ng ty v©n t¶i Hµ Néi vµ lµ mét c«ng ty lín vËy 50 tû ®ång cha h¼n ®ñ ®Ó c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh nªn C«ng ty ph¶i lu«n tù bæ sung tõ c¸c nguån vèn kh¸c nhau nh vay ng¾n h¹n, huy ®éng vèn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, thanh lý hµng tån kho… ®Ó t¨ng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc sö dông vèn vµ c«ng t¸c qu¶n lý vèn cña C«ng ty ®îc thùc hiÖn tèt nªn kh«ng ¶nh hëng nhiÒu ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, c¸c xÝ nghiÖp, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc lu«n ®îc cung cÊp vèn ®Çy ®ñ. Vèn cè ®Þnh lu«n ®îc b¶o toµn, vèn lu ®éng kh«ng ngõng ®îc bæ sung ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cña c«ng ty. C«ng ty lu«n ®¶m b¶o nghÜa vô tµi chÝnh ®èi víi nhµ níc. Tuy nhiªn C«ng ty cßn ph¶i n©ng cao h¬n n÷a c«ng t¸c b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, hîp lý ho¸ viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn. Muèn vËy C«ng ty cÇn nghiªn cøu kü c¸c ph¬ng ph¸p ph©n lo¹i vµ kÕt cÊu tµi s¶n cè ®Þnh,qu¸ tr×nh mua s¾m, dù tr÷ nguyªn vËt liÖu,qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm. Tõ ®ã qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cña C«ng ty sÏ ®îc thùc hiÖn thêng xuyªn, liªn tôc vµ cã hiÖu qu¶ h¬n rÊt nhiÒu. 2.2.3 §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng, tiÒn l¬ng XÝ nghiÖp xe kh¸ch Nam Hµ Néi cã mét ®éi ngò nh©n viªn víi tr×nh ®é chuyªn m«n kÜ thuËt v÷ng vµng. PhÇn lín trong sè hä ®· tèt nghiÖp ®¹i häc nh: §¹i häc B¸ch Khoa, §¹i häc kinh tÕ quèc d©n, Quèc gia §¹i häc C«ng nghÖp… C¸c nh©n viªn khi míi tuyÓn dông vµo C«ng ty ph¶i tr¶i qua ®ît thö viÖc t¹i C«ng ty trong mét thêi gian ng¾n. Sau khi nh©n viªn ®îc nhËn vµo lµm chÝnh thøc ®îc C«ng ty bè trÝ s¾p xÕp c«ng viÖc theo hîp NguyÔn Quang Duy – QLKT46A 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®ång ®· tho¶ thuËn. PhÇn lín c¸c nh©n viªn trong c«ng ty cßn rÊt trÎ vµ nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc, rÊt nhiÒu ngêi cha cã gia ®×nh nªn hä cã thÓ tËp chung vµo c«ng viÖc vµ kh¶ n¨ng ®i c«ng t¸c xa dµi ngay. C¸c nh©n viªn ngoµi tØnh chiÕm trªn 50% ®Òu ®· tèt nghiÖp Ýt nhÊt 2 n¨m vµ tõng tham gia lµm viÖc ë mét sè c«ng ty kh¸c tríc khi vµo lµm t¹i C«ng ty. Díi ®©y lµ b¶ng kh¸i qu¸t vÒ c¬ cÊu lao ®éng vµ tr×nh ®é nghiÖp vô c«ng nh©n viªn XÝ nghiÖp. B¶ng 2.1 C¬ cÊu –tr×nh ®é lao ®éng Ph©n lo¹i §¬n vÞ N¨m 2006 N¨m 2007 Sè lîng % Sè lîng % tÝnh Tæng sè lao ®éng Ngêi 167 100 200 100 -Lao ®éng gi¸n tiÕp Ngêi 67 40 84 40,6 -Lao ®éng trùc tiÕp Ngêi 100 60 116 59,4 2. Tr×nh ®é -Trªn ®¹i häc Ngêi 4 2,4 5 2,5 -§¹i häc Ngêi 60 36 75 37,5 -Cao ®¼ng Ngêi 5 3 9 4,5 -Trung häc Ngêi 98 58,6 112 56 Dùa vµo b¶ng trªn ta thÊy : +VÒ lao ®éng gi¸n tiÕp cã xu híng t¨ng dÇn:N¨m 2006 sè lao ®éng gi¸n tiÕp nµy lµ 67 ngêi chiÕm 40%tæng sè lao ®éng trong toµn C«ng ty.§Õn n¨m 2005 sè lao ®éng nµy t¨ng thªm 17 ngêi chiÕm 40,6%tæng sè lao ®éng toµn c«ng ty. +VÒ lao ®éng trôc tiÕp:lîng lao ®éng còng cã xu híng t¨ng .Cô thÓ n¨m 2006®Õn n¨m 2007 t¨ng 16 ngêi .Tû träng n¨m 2006 chiÕm 60%trong khi n¨m 2007 chiÕm 59,4%tæng sè lao ®éng toµn c«ng ty. NhËn thøc ®îc tr×nh ®é lao ®éng ®ãng vai trß quan träng trong tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh,c«ng ty ®· ®Ò ra chiÕn lîc ph¸t triÓn,n©ng cao tr×nh ®é lao ®éng,chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o chuyªn m«n nghiÖpvô,n©ng cao ý thøc trong s¶n xuÊt. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty thêng xuyªn cö ngêi ®i häc n©ng cao hµm thô,t¹i chøc,tËp huÊn nghiÖp vô,n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt.§èi viÖc tuyÓn nh©n viªn,c«ng ty lu«n u tiªn nh©n viªn cã NguyÔn Quang Duy – QLKT46A 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tr×nh ®é chuyªn m«n ,cã b»ng cÊp cho dï lµ nh©n viªn qu¶n lý hay c«ng nh©n. Nh×n vµo b¶ng 2.1 ta thÊy sè lîng lao ®éng cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc n¨m 2006 lµ 2,4%,n¨m 2007 ®· t¨ng lªn:2,5%.Sè lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc còng cã xu híng t¨ng:n¨m 2006 cã 60 ngêi ®Õn n¨m 2007t¨ng thªm 15 ngêi.Cïng víi sù t¨ng lªn cña lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc lµ sù t¨ng lªn cña lao ®éng cã tr×nh ®é trung cÊp vµ gi¶m vÒ sè lîng lao ®éng cã tr×nh ®é cao ®¼ng .Lao ®«ng cã tr×nh ®é cao ®¼ng n¨m 2006 lµ 5 ngêi chiÕm 3% ®Õn n¨m 2007 lµ 9 ngêi chiÕm 4,5%tæng sè lao ®éng. 2.2.4 §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm Víi môc tiªu ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm phôc vô nhu cÇu thÞ trêng ,C«ng ty ®· tung ra thÞ trêng rÊt nhiÒu s¶n phÈm víi nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau.C¸c s¶n phÈm n»m chñ yÕu trong 3 ngµnh hµng chÝnh: -Ngµnh §ãng míi c¸c lo¹i « t«: C«ng ty ®ãng míi khung xe vµ th©n xe c¸c lo¹i « t« nhng chñ yÕu lµ xe chë kh¸ch, c¸c lo¹i xe tõ 8 ®Õn 24 ghÕ ngåi. +Ngµnh söa ch÷a, b¶o dâng, b¶o tr× « t«: XÝ nghiÖp nhËn sña ch÷a, lµm míi vá xe « t«. B¶o dìng xe theo ®Þnh k× cña hîp ®ång. +Ngµnh dÞch vô vËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng vµ hîp ®ång: XÝ nghiÖp Xe kh¸ch Nam Hµ Néi lµ doanh nghiÖp trùc thuéc cña c«ng ty vËn t¶i hµnh kh¸ch Hµ Néi. Víi nhu cÇu ®i l¹i trong néi thµnh ( Hµ Néi ) cña d©n c vµ sinh viªn b»ng Xe Bus ®©y lµ lÜnh vùc ngµy cµng cã nhiÒu triÓn väng ph¸t triÓn. XÝ nghiÖp x¸c ®Þnh lÜnh vùc vËn t¶i hµnh kh¸ch sÏ lµ ngµnh kinh doanh chñ lùc trong t¬ng lai C¬ cÊu s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 2.2 C¬ cÊu s¶n phÈm cña C«ng ty N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 Tªn ngµnh GT(tû Tû GT(tû Tû GT(tû Tû Stt hµng VN§) träng(%) VN§) träng(%) VN§) träng(%) NguyÔn Quang Duy – QLKT46A 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1 §ãng míi « t« 40 40 44 42 48 43,3 2 Ngµnh söa ch÷a « t« b¶o dâng 10 10 8,4 8 7,7 7 3 Ngµnh dÞch 50 vô vËn chuyÓn hµnh kh¸ch Tæng 100 50 52,4 50 55,1 49,7 4 104,8 110,8 §ång bé víi ®Çu t ®æi míi c«ng nghÖ vµ c¬ së vËt chÊt ,hÖ thèng qu¶n lý còng ®îc cÊu tróc l¹i, ph¬ng ph¸p qu¶n lý tiªn tiÕn còng ®îc ¸p dông nh»m môc tiªu chÊt lîng, hiÖu qu¶ vµ n©ng cao søc c¹nh tranh. KhÈu hiÖu cña C«ng ty lµ: s¶n phÈm+dÞch vô hoµn h¶o +tho¶ m·n tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. NguyÔn Quang Duy – QLKT46A 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2.5 §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu XÝ nghiÖp xe kh¸ch Nam Hµ Néi gåm 3 ngµnh hµng chÝnh vµ cã nhiÒu s¶n phÈm kh¸c nhau v× thÕ c¸c s¶n phÈm ®îc t¹o lªn bëi nh÷ng nguyªn liÖu kh¸c nhau: +Nguyªn liÖu chÝnh:ThÐp tÊm, thÐp èng,s¬n vµ phô gia s¬n,ho¸ chÊt,que hµn. +N¨ng lîng :®iÖn, x¨ng dÇu. +C¸c thiÕt bÞ, phô tïng thay thÕ vµ c¸c chñng lo¹i vËt t trong viÖc chÕ t¹o phô tïng thay thÕ ®Ó b¶o dìng vµ söa ch÷a thiÕt bÞ, lîng vËt t nµy còng chiÕm mét tû lÖ kh¸ cao. 2.2.6 §Æc ®iÓm nhµ xëng ,m¸y mãc thiÕt bÞ Ngoµi hÖ thèng nhµ v¨n phßng ,c¸c xëng ®ãng míi ,söa ch÷a ,b¶o tr× « t«. Phßng s¬n ®iÖn ly vá vµ khung « t«, phong thö nghiÖm phôc vô cho ho¹t ®éng kiÓm tra sau l¾p r¸p.,®Æc biÖt ph¶i kÓ ®Õn d©y truyÒn c«ng nghÖ tiªn tiÕn ( mµ d©y truyÒn s¶n xuÊt ,thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ chÝnh mµ hiÖn nay nhµ m¸y nµy ®ang sö dông chñ yÕu nhËp tõ Mü, §øc, Hµn quèc ®¹t tiªu chuÈn quèc gia vµ quèc tÕ . Bªn c¹nh hÖ thèng v¨n phßng ,xëng c¬ khÝ , l¾p r¸p vá v¸ th©n xe « t«,XÝ nghiÖp cßn cã mét hÖ thèng c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i víi ®Çy ®ñ c¸c chñng lo¹i xe nh»m môc ®Ých phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. NguyÔn Quang Duy – QLKT46A 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.3 KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong 5 n¨m gÇn ®©y B¶ng 2.3 kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong 5 n¨m gÇn ®©y ChØ tiªu 1.Tæng doanh thu 3. Nép ng©n s¸ch nhµ níc 4.Lîi nhuËn 5.ThunhËp bq ngêi/th¸ng §¬n vÞ 2003 tÝnh Tû ®ång 86 92 100 104,8 110,8 Tû ®ång 5,04 5,6 20 7 25 7,84 8,4 Tû ®ång 8,1 9,5 10.2 11,8 13.4 Ngµn ®ång 1389 1510 1620 1800 1200 2004 2005 2006 2007 Nh×n vµo b¶ng 2.3 ta thÊy kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong 5 n¨m qua ,s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®· ®¹t ®îc rÊt nhiÒu Gi¸m ®èc thµnh c«ng .Doanh sè kh«ng ngõng t¨ng c«ng ty lªn tõ 86 tû ®ång n¨m 2003 ®Õn n¨m 2007 ®¹t 110,8 tû ®ång.Tèc ®é t¨ng trëng trong 4 n¨m gÇn ®©y lµ t¬ng ®èi cao.C¸c n¨m C«ng ty ®Òu hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch do Tæng c«ng ty giao .§iÒu ®ã chøng minh c«ng ty ®a ®¸nh gi¸ ®óng tè thÞ trêng Phãcho gi¸m PhãyÕu gi¸m ®èc KD vµ chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng b¸n®èc Kü thuËt ty lu«n kh¸ch hµng hµng..C«ng lu«n thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ níc, nép ng©n s¸ch kh«ng ngõng t¨ng lªn n¨m 2003 lµ 5,04 tû ®ång ®Õn n¨m 2007lµ 8,4 tû ®ång .Lîi nhuËn t¨ng §¹itõng diÖnn¨m ®iÒu ®ã kÐo theo l¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn còng cao theo l·nh ®¹o ®îc t¨ng lªn ®Õn 1800 ngµn ®ång/ngêi/th¸ng. 2.4 Thùc tr¹ng c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i XÝ nghiÖp xe kh¸ch Nam Hµ Néi 2.4.1 KiÓu c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y t¹i XÝ nghiÖp xe kh¸ch Nam Hµ Néi Phßng TCHC Phßng TCKT Phßng kü thuËt Phßng ®¶m b¶o nguyªn vËt liÖu va NguyÔn Quang Duy – QLKT46A 19 Phßng ®¶m b¶o chÊt lîng Phßng KD ®ãng míi « t« Phßng söa ch÷a b¶o d ìng Phßng KD vËn t¶i hµnh kh¸ch Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 : M« h×nh hÖ thèng qu¶n lý hµnh chÝnh Qua s¬ ®å c«ng ty ta thÊy tæ chøc cña xÝ nghiÖp xe kh¸ch Nam Hµ Néi ®îc x©y dùng theo c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng.Theo m« h×nh nµy gåm : +Ban gi¸m ®èc:1 gi¸m ®èc vµ 2 phã gi¸m ®èc. +Cã 8 phßng ban chuyªn m«n nghiÖp vô kÜ thuËt. 2.4.2 Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban trong c«ng ty 4.2.1Ban l·nh ®¹o a) Tæng gi¸m ®èc: lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty lµ ngêi ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c¬ quan qu¶n lý trùc tiÕp vµ ph¸p luËt. +Chøc n¨ng: Qu¶n lý chØ ®¹o toµn bé mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. +NhiÖm vô: -Qu¶n lý vèn, tµi nguyªn, ®Êt ®ai vµ c¸c quyÒn lùc kh¸c do c«ng ty giao vµ sö dông theo môc tiªu, nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh ®îc c«ng ty giao, chÞu sù ®iÒu ®éng vèn, tµi s¶n cña c«ng ty theo ph¬ng ¸n ®îc c«ng ty phª duyÖt. - QuyÕt ®Þnh vÒ tæ chøc bé m¸y ®iÒu hµnh, bè trÝ nh©n sù ®Ò b¹t c¸n bé, quyÕt ®Þnh tiÒn l¬ng, tiÒn thëng vµ sö dông c¸c quü cña C«ng ty. NguyÔn Quang Duy – QLKT46A 20
- Xem thêm -