Tài liệu Cho tre lam quen chu cai thong qua tro choi

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tªn SKKN: Cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i th«ng qua c¸c trß ch¬i Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp -Tù do - H¹nh phóc B¶n cam kÕt I. T¸c gi¶: Hä vµ tªn: TrÇn ThÞ Minh Ngµy sinh 09 th¸ng 09 n¨m 1968 §¬n vÞ: Trêng mÇm non 3-2 §iÖn tho¹i: 0313888823 II. S¶n phÈm: Tªn s¶n phÈm: “Cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i th«ng qua c¸c trß ch¬i” III. Cam kÕt T«i xin cam kÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy lµ s¶n phÈm cña c¸ nh©n t«i. NÕu cã x¶y ra tranh chÊp vÒ quyÒn së h÷u ®èi víi mét phÇn hay toµn bé s¶n phÈm s¸ng kiÕn kinh nghiÖm, t«i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc l·nh ®¹o ®¬n vÞ, l·nh ®¹o së GD&§T vÒ tÝnh trung thùc cña b¶n cam kÕt nµy C¸t H¶i , ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2009 Ngêi cam kÕt TrÇn ThÞ Minh cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i th«ng qua c¸c trß ch¬i PhÇn I : §Æt vÊn ®Ò 1. Lý do chän ®Ò tµi Cho trÎ mÉu gi¸o 5 tuæi lµm quen víi ch÷ viÕt lµ chuÈn bÞ c¸c kÜ n¨ng tiÒn biÕt ®äc, biÕt viÕt cho trÎ. §©y chÝnh lµ mét trong c¸c lÜnh vùc chuyªn biÖt cÇn ph¶i chuÈn bÞ cho trÎ tríc khi vµo líp 1. Nhng ®©y còng lµ mét viÖc thùc sù khã kh¨n bëi cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i lµ ®iÒu hÕt søc míi mÎ, lÇn ®Çu tiªn trÎ ®îc lµm quen víi 29 ch÷ c¸i. H¬n n÷a häc ch÷ c¸i ®ßi hái ë trÎ kh¶ n¨ng 1 Hä vµ tªn: TrÇn ThÞ Minh - Trêng MÇm non 3-2 Tªn SKKN: Cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i th«ng qua c¸c trß ch¬i tËp trung chó ý, kh¶ n¨ng tri gi¸c trän vÑn mét tõ, ghi nhí h×nh ¶nh cña tõ vµ kh¶ n¨ng t duy s¸ng t¹o. TrÎ mÉu gi¸o rÊt dÔ nhí nhng còng chãng quªn nÕu kh«ng ®îc thêng xuyªn «n luyÖn. N¾m b¾t ®îc ®Æc ®iÓm t©m lý ®ã nªn nhiÒu n¨m qua khi d¹y ch÷ c¸i cho trÎ 5 tuæi t«i lu«n tr¨n trë suy nghÜ lµm thÕ nµo gióp trÎ lµm quen ch÷ c¸i ®ù¬c tèt nhÊt. Víi thùc tÕ kÕt qu¶ chÊt lîng nhiÒu n¨m qua, t«i thÊy c¸c ch¸u cha thùc sù høng thó häc ch÷ c¸i, chñ yÕu lµ trªn tiÕt häc kh« khan, gß Ðp vµ d¹y theo gi¸o ¸n mÉu. C¸c trß ch¬i nh»m môc ®Ých «n luyÖn cuèi c¸c tiÕt häc thêng lÆp ®i, lÆp l¹i nhµm ch¸n, ®¬n ®iÖu c« cha tËn dông c¬ héi ®Ó luyÖn tËp, nh»m kÝch thÝch trÎ ho¹t ®éng víi ch÷ c¸i. 2. Môc ®Ých: Cho trÎ lµm quen ch÷ míi, cñng cè «n luyÖn ch÷ c¸i ®· häc, th«ng qua c¸c trß ch¬i, trÎ tiÕp cËn ch÷ c¸i mét c¸ch dÔ dµng h¬n, ghi nhí h¬n vµ høng thó häc ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, kiªn tr×, khÐo lÐo cho trÎ. 3. §èi tîng: “Ch÷ c¸i th«ng qua c¸c trß ch¬i”. 4. Ph¹m vi: TrÎ líp 5 tuæi B Trêng MÇm non 3-2 ThÞ trÊn C¸t bµ I.C¬ së lý luËn PhÇn Ii: Néi dung Nh chóng ta ®· biÕt, trÎ ë løa tuæi mÇm non ph¸t triÓn m¹nh mÏ nhÊt c¶ vÒ thÓ chÊt lÉn t©m lý. MÆt kh¸c trÝ nhí cña trÎ cßn mang tÝnh chÊt dÔ nhí, mau quªn, nÕu kh«ng cã trß ch¬i cñng cè «n luyÖn ®Ó kh¾c s©u kiÕn thøc ®· truyÒn thô cho trÎ trong viÖc lµm quen ch÷ viÕt sÏ ®¹t hiÖu qu¶ kh«ng cao. §ång thêi ho¹t ®éng chñ ®¹o cña trÎ ë løa tuæi nµy lµ ho¹t ®éng vui ch¬i: “ TrÎ ch¬i mµ häc - Häc b»ng ch¬i”. ViÖc th«ng qua trß ch¬i ®Ó c« gi¸o gióp trÎ tiÕp thu kiÕn thøc mét c¸ch tù nhiªn tho¶i m¸i, kh«ng gß Ðp lµ ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao. §Æc biÖt díi c¸c h×nh thøc trß ch¬i, trÎ ®îc cñng cè nhËn biÕt ch÷ viÕt høng thó h¬n vµ ghi nhí h¬n. Nh nhµ t©m lý häc ngêi NgaVg«xky trong t¸c phÈm cña m×nh ®· chØ ra r»ng, tÝnh tîng trng cña trß ch¬i thÓ hiÖn qua hoµn c¶nh tëng tîng vµ cïng víi nã lµ c¸c luËt lÖ ch¬i lµ hai dÊu hiÖu ®Æc trng quan träng cña trß ch¬i. Bµn vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè ký hiÖu tîng trng cña trß ch¬i h×nh thµnh, ph¸t triÓn nhËn thøc vµ ph¸t triÓn ng«n ng÷ ë trÎ ¤ng viÕt: " HÖ thèng tÝn hiÖu thø hai ph¸t triÓn trong trß ch¬i vµ do vËy trß ch¬i ký hiÖu tîng trng cã thÓ coi lµ mét yÕu tè gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn ng«n ng÷ ®äc vµ viÕt” (TrÝch trong t¹p chÝ gi¸o dôc mÇm non sè 3- 2005). ChÝnh v× vËy t«i cho r»ng gi¸o viªn ph¶i biÕt tËn dông vµ t¹o c¬ héi ®Ó trÎ ®îc ho¹t ®éng mét c¸ch tÝch cùc h¬n trong trß ch¬i cñng cè «n luyÖn, n¾m ch¾c h¬n nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong giê ho¹t ®éng chung. Nh vËy viÖc cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i th«ng qua c¸c trß ch¬i sÏ gãp phÇn quan träng trong viÖc cñng cè kiÕn thøc, ph¸t triÓn trÝ tuÖ cho trÎ, ®ång thêi tho¶ m·n nhu cÇu vµ ®Æc ®iÓm t©m lý cña trÎ. II. C¬ së thùc tiÔn * ThuËn lîi: - §îc sù quan t©m ®Æc biÖt cña ban gi¸m hiÖu nhµ trêng bæ xung thªm gi¸ ®å ch¬i cho ho¹t ®éng gãc v¨n häc vµ ch÷ c¸i, -T¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho t«i ®îc dù giê vµ häc tËp ë c¸c chuyªn ®Ò do së, phßng tæ chøc - Ngoµi ra cßn ®îc sù quan t©m cña phô huynh, 100% c¸c ch¸u ®îc chuyÓn líp tõ 4 tuæi, cho nªn cã nÒ nÕp t¬ng ®èi tèt. *Khã kh¨n: Hä vµ tªn: TrÇn ThÞ Minh - Trêng MÇm non 3-2 2 Tªn SKKN: Cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i th«ng qua c¸c trß ch¬i - VÒ c¬ së vËt chÊt: Trang thiÕt bÞ cßn rÊt nhiÒu thiÕu thèn. Phßng häc chËt chéi, xuèng cÊp qu¸ nhiÒu vµ kh«ng ®ñ diÖn tÝch cho trÎ ho¹t ®éng. Víi sè häc sinh cña líp lµ 28 ch¸u mµ diÖn tÝch líp häc chØ cã 25 m 2 sö dông cho tÊt c¶ c¸c häat ®éng trong ngµy. §å dïng, ®å ch¬i chñ yÕu lµ mau háng rÎ tiÒn. - VÒ phÝa gi¸o viªn: N¨m häc 2007 - 2008 ®Õn nay t«i ®îc ph©n c«ng mét m×nh mét líp víi sè häc sinh 5 tuæi lµ 28 ch¸u cho nªn viÖc häc hái ®ång nghiÖp qua c¸c tiÕt d¹y mÉu gÆp nhiÒu khã kh¨n. ChÊt lîng cho trÎ ho¹t ®éng lµm quen ch÷ c¸i qua trß ch¬i cha cao. Cha cã biÖn ph¸p kÝch thÝch sù høng thó vµ tÝnh tÝch cùc cña trÎ. C¸c trß ch¬i cßn dËp khu«n m¸y mãc, lÆp ®i lÆp l¹i cha s¸ng t¹o. - VÒ phÝa trÎ: Qua kh¶o s¸t ®Çu n¨m, khi c« ®a trß ch¬i «n luyÖn cñng cè, trÎ tham gia mét c¸ch tÎ nh¹t, trÎ kh«ng høng thó häc. KÕt qu¶ kh¶o s¸t nh sau: STT Néi dung ®¸nh gi¸ KÕt qu¶ 1 Ch¸u nhËn biÕt mÆt ch÷ 50% 2 Ch¸u ®äc thô ®éng theo b¹n 40% 3 Ch¸u kh«ng høng thó 10% §iÒu ®ã ®· lµm t«i tr¨n trë lµm thÕ nµo ®Ó kh¾c phôc thùc tr¹ng trªn. Sau khi nghiªn cøu vµ t×m tßi t«i ®· vËn dông s¸ng t¹o mét sè biÖn ph¸p vµo thùc tÕ cña líp m×nh vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®¹t kÕt qu¶ cao. III. C¸c biÖn ph¸p * BiÖn ph¸p 1: §a trß ch¬i cã chñ ®Ò vµo trong tiÕt häc lµm quen ch÷ c¸i. §©y lµ biÖn ph¸p mang tÝnh ®Æc trng, quan träng khi muèn d¹y trÎ mÉu gi¸o lµm quen ch÷ c¸i. Bëi lµm quen ch÷ viÕt lµ mét ho¹t ®éng khã nªn trÎ chãng ch¸n, nÕu tiÕt häc chØ d¹y ®¬n thuÇn kh«ng t¹o ®ùîc sù bÊt ngê, trß ch¬i ®¬n gi¶n th× kh«ng thu hót trÎ. Qua nh÷ng ho¹t ®éng ®ã t«i thÊy trÎ tiÕp thu chËm, tiÕt häc trÇm kh«ng s«i næi. Sù nhËn thøc kiÕn thøc chØ 50  60% ch¸u hiÓu bµi, sè ch¸u cßn l¹i ®äc ch÷ theo c«, theo b¹n råi quªn ngay. Sau khi t×m tßi, nghiªn cøu t«i thÊy biÖn ph¸p ®a trß ch¬i cã chñ ®Ò vµo tiÕt häc vµ tæ chøc cho trÎ «n luyÖn díi h×nh thøc c¸c trß ch¬i ë sau phÇn nhËn biÕt ph¶i ®¶m b¶o hai yªu cÇu : + NhËn biÕt mÆt ch÷ vµ ph¸t ©m + Nghe ph¸t ©m vµ nhËn biÕt mÆt ch÷ §ã còng lµ t¹o høng thó cho trÎ, gióp trÎ tiÕp thu kiÕn thøc míi mét c¸ch nhÑ nhµng qua “ Häc b»ng ch¬i - Ch¬i mµ häc”. Khi tæ chøc trß ch¬i cÇn xuyªn suèt theo chñ ®Ò ch¬i tõ ®Çu ®Õn cuèi : “ Chµo n¨m häc míi” , “ Sinh nhËt”, “ §ua thuyÒn rång”, “ BÐ tËp lµm néi trî”. . . Song c¸c chñ ®Ò ch¬i ®a ra còng cÇn b¸m s¸t theo tõng chñ ®iÓm. VÝ dô 1: Chñ ®iÓm: " Trêng MÇm non” Hä vµ tªn: TrÇn ThÞ Minh - Trêng MÇm non 3-2 3 Tªn SKKN: Cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i th«ng qua c¸c trß ch¬i §èi víi chñ ®iÓm nµy t«i ®a chñ ®Ò “ Chµo n¨m häc míi” ®Ó trÎ lµm quen víi c¸c ch÷ c¸i: o ,« , ¬, sau phÇn cung cÊp kiÕn thøc míi lµ luyÖn tËp b»ng h×nh thøc cho trÎ ch¬i “ Tai ai tinh”, “Bóp bª ®i häc”... C« chuÈn bÞ mét sè quyÓn vë, bót, b¶ng c¾t b»ng b×a cã d¸n ch÷ c¸i o, «, ¬. Ba dßng suèi tîng trng cã ch÷ o, «,¬. Mét sè bãng bay cã ch÷ o, «, ¬. - Trß ch¬i 1: “Tai ai tinh” + H«m nay lµ ngµy khai gi¶ng, Bóp Bª chuÈn bÞ s¸ch vë ®Ó ®i häc. Nhng Bóp Bª cha ®äc ®îc ch÷ c¸i trong s¸ch vë, chóng m×nh ®äc gióp Bóp Bª nhÐ! C« nãi tªn ®å dïng nµo chóng m×nh h·y nhÆt vµ ®äc to ch÷ trong ®å dïng ®ã lªn( c¸c ch÷ c¸i c« d¸n lªn ®å dïng). C« nãi “quyÓn vë” - trÎ nhÆt quyÓn vë vµ ®äc ch÷ ( ¬) hoÆc “hép bót ”( «) hay b¶ng con ( o). Khi ch¬i xong trß ch¬i “ tai ai tinh”, c« cho trÎ ch¬i sang trß ch¬i thø hai. - Trß ch¬i thø 2: “ Bóp bª ®i häc” + Bóp Bª ®Õn líp ph¶i ®i qua 3 con suèi cã g¾n ch÷ c¸i o , « , ¬ . Bóp Bª muèn rñ chóng m×nh cïng ®Õn líp vµ ®äc c¸c ch÷ c¸i d¸n trªn dßng suèi ( trÎ nh¶y qua suèi vµ ®äc ch÷ c¸i o,«, ¬ ). Khi ®Õn líp c« gi¸o tÆng cho mçi b¹n mét qu¶ bãng bay cã d¸n c¸c ch÷ c¸i ( o, «, ¬). Chóng m×nh xem ®ã lµ ch÷ g×? ( trÎ ®äc c¸c ch÷ c¸i trong qu¶ bãng bay). Th«ng qua c¸c trß ch¬i cã néi dung hÊp dÉn, phï hîp víi yªu cÇu mµ trÎ ho¹t ®éng, kh¸m ph¸ trß ch¬i sÏ lµ con ®êng nhanh nhÊt ®Ó trÎ häc ch÷ c¸i mét c¸ch tù nhiªn mµ kh«ng bÞ gß Ðp. Dùa vµo ®Æc ®iÓm t©m lý cña trÎ mµ c« tæ chøc c¸c trß ch¬i sao cho phï hîp. VÝ dô 2 : Chñ ®iÓm :“ Gia ®×nh” Víi c¸c chñ ®Ò ch¬i nhá nh: “BÐ tËp lµm néi trî”, “ Sinh nhËt”, “Ngµy chñ nhËt cña BД, “Mét chuyÕn du lÞch gia ®×nh BД, “ Th¨m quª néi - quª ngo¹i”. Víi chñ ®Ò “ Sinh nhËt”, «n ch÷ a, ¨ ,©. Vµo ®Çu tiÕt häc t«i cho trÎ h¸t bµi “ Chóc m×nh sinh nhËt”. C« giíi thiÖu buæi sinh nhËt cña BÐ hay ¤ng, bµ bè, mÑ ... Sau ®ã cho trÎ ®i mua quµ ®Ó tÆng sinh nhËt BÐ ( «ng, bµ,bè mÑ ... ) Êm trµ, bµn lµ, kh¨n mÆt, . . . cã d¸n ch÷ c¸i a, ¨, ©. Khi trÎ mua quµ sÏ ®äc ch÷ c¸i trong trong c¸c mãn quµ. C« cho trÎ t« tranh ch÷ c¸i a,¨, © ®Ó tÆng sinh nhËt. VÝ dô 3 : Chñ ®iÓm “ThÕ giíi ®éng vËt” T«i ®· t×m tßi, nghiªn cøu c¸c trß ch¬i, chñ ®Ò trß ch¬i sao cho phï hîp víi chñ ®iÓm, phï hîp víi nhËn thøc vµ sù tiÕp thu kiÕn thøc cña trÎ. Khi d¹y ch÷ c¸i i, t, c, sau khi cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i th× ë phÇn «n luyÖn t«i ®· cho trÎ ch¬i trß ch¬i “ Con g× biÕn mÊt - Con g× xuÊt hiÖn”, t«i d¸n c¸c ch÷ c¸i i, t, c vµo c¸c con vËt, c« nãi víi trÎ: “H·y chó ý nh×n xem con g× biÕn mÊt ?”. TrÎ më m¾t nh×n lªn xem con g× ®· biÕn mÊt vµ ch÷ g× ®· biÕn mÊt. Sau ®ã c« cho trÎ nh¾m m¾t l¹i ®Ó c« thªm con vËt vµo, trÎ nh×n vµ ®o¸n xem con g× xuÊt hiÖn hoÆc ch÷ g× xuÊt hiÖn ( ch÷ i, t, c). Khi trÎ ch¬i xong trß ch¬i con g× biÕn mÊt t«i chuyÓn sang trß ch¬i “ H·y vÒ ®óng chuång”. Mçi trÎ cã 1 con vËt cã ch÷ c¸i (i, t, c).TrÎ h·y t×m ®óng chuång cña con vËt, khi cã tÝn hiÖu cña c« th× ch¹y nhanh vÒ ( chuång ch÷ i - ai cã con vËt ch÷ i th× ch¹y nhanh vÒ, ch÷ t, c t¬ng tù). ë trß ch¬i nµy t«i cho trÎ ch¬i 2 lÇn råi ®æi c¸c con vËt cho nhau. Nh vËy lµ tÊt c¶ trÎ sÏ ®ù¬c «n luyÖn c¸c ch÷ m×nh võa häc. Hä vµ tªn: TrÇn ThÞ Minh - Trêng MÇm non 3-2 4 Tªn SKKN: Cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i th«ng qua c¸c trß ch¬i VÝ dô 4: Chñ ®iÓm “ TÕt vµ mïa xu©n” Víi chñ ®iÓm nµy cã c¸c ch÷ c¸i l, n, m lµ nh÷ng ch÷ trÎ ph¸t ©m hay sai nhÊt ®Æc biÖt lµ ch÷ l vµ n. ChÝnh v× ®iÒu ®ã t«i ph¶i chän trß ch¬i thËt høng thó vµ c« ph¶i ph¸t ©m chuÈn ®Ó trÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m theo. Sau khi cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i, t«i tæ chøc cho trÎ ch¬i trß ch¬i “ H¸i léc ®Çu xu©n”. Mçi trÎ lªn h¸i cµnh léc trong ®ã c¸c ch÷ c¸i l, n, m. TrÎ h¸i ®ù¬c cµnh léc ch÷ g× ( ch÷ n) th× ®äc to ch÷ ®ã lªn vµ mang cµnh léc ®ã vÒ ng«i nhµ cã ch÷ n ( hoÆc l, m ). §Ó kh¾c s©u ®îc kiÕn thøc hay lµ c¸ch ph¸t ©m t«i ®· hái trÎ: "Ch÷ l, n ®äc kh¸c nhau nh thÕ nµo?". Khi ®Æt nh÷ng c©u hái nh vËy t«i ®· cho trÎ nhí l¹i chÝnh x¸c c¸c ch÷ c¸i m×nh võa ®äc. §èi víi trß ch¬i nµy ®· mang l¹i hiÖu qu¶ tèt bëi lÏ khi tham gia ch¬i trÎ ®· ch¬i hÕt m×nh, ®ù¬c tr¶i nghiÖm vµ ®ù¬c rÌn luyÖn. VÝ dô 5 : Chñ ®iÓm " Quª h¬ng - ®Êt níc" Víi nh÷ng nÐt ®Æc trng vÒ truyÒn thèng cña quª h¬ng C¸t H¶i lµ hµng n¨m thêng tæ chøc lÔ héi 1- 4 b»ng c¸c trß ch¬i “§ua thuyÒn rång”, “chÌo thuyÒn thóng”... T«i ®· ®a chñ ®Ò ch¬i “§ua thuyÒn rång” vµo tiÕt häc ®Ó t¹o kh«ng khÝ tiÕt häc thªm s«i næi vµ còng lµ ®Ó kh¾c s©u h¬n truyÒn thèng tèt ®Ñp cña lµng biÓn, n¬i B¸c ®· vÒ th¨m . Chñ ®Ò “§ua thuyÒn rång”- ë chñ ®iÓm nµy cã c¸c ch÷ c¸i g, y, s, x. Sau phÇn cung cÊp kiÕn thøc míi lµ luyÖn tËp, t«i ®· cho trÎ ch¬i “ §ua thuyÒn”. Häc sinh ®ù¬c chia lµm 2 ®éi, mçi ®éi ®äc tªn thuyÒn cña m×nh (g, y), mçi trÎ ®ù¬c ph¸t mét m¸i chÌo cã c¸c ch÷ c¸i g, y, trÎ cÇm chÌo vµ ®äc ch÷ g, y. Khi cã hiÖu lÖnh cña c«, trÎ chÌo thuyÒn vÒ bÕn (®Ých còng ®îc g¾n ch÷ g, y). §éi nµo ®Õn ®Ých tríc ®äc to ch÷ d¸n ë ®Ých ( g, y). PhÇn thëng cho c¸c ®éi còng ®ù¬c g¾n ch÷ c¸i g, y. Nh vËy trÎ ®· häc ch÷ c¸i mét c¸ch tù nhiªn kh«ng gß bã. KÕt qu¶ ®¹t ®îc trªn ch¸u tõ 85%  90% ch¸u nhËn biÕt ch÷ c¸i tèt. Tõ c¸c trß ch¬i trªn, trÎ thùc hiÖn yªu cÇu cña c« gi¸o mét c¸ch tù nguyÖn, tho¶i m¸i. Qua ®ã trÎ “Ch¬i mµ häc - Häc mµ ch¬i”. Môc ®Ých cña c¸c chñ ®Ò ch¬i, c¸c trß ch¬i chÝnh lµ h×nh thøc ®Ó trÎ luyÖn tËp, kh¾c s©u h¬n vÒ ch÷ c¸i mµ trÎ ®· ®îc häc. C¸c trß ch¬i ®· l«i cuèn 100% sè trÎ ®îc ch¬i. C¸c ch¸u thùc sù mª say, ham thÝch vµ ch¬i tÝch cùc tõ ®Çu ®Õn cuèi tiÕt häc. TrÎ häc c«, häc b¹n ®îc cñng cè thªm phÇn ng«n ng÷, lµm phong phó vèn tõ cho trÎ. * BiÖn ph¸p 2: Lång ghÐp, «n luyÖn ch÷ c¸i vµo c¸c ho¹t ®éng chung kh¸c. Nh chóng ta ®· biÕt, trÎ nhá dÔ nhí nhng l¹i mau quªn. V× vËy c« gi¸o lu«n ph¶i t¹o ra ®îc nh÷ng t×nh huèng hîp lý nh»m gióp trÎ ®ù¬c «n luyÖn mét c¸ch thêng xuyªn. Mét trong nh÷ng t×nh huèng c« cã thÓ t¹o ra mét c¸ch tù nhiªn vµ ®¹t hiÖu qu¶ lµ lång ghÐp ch÷ c¸i vµo c¸c ho¹t ®éng chung kh¸c. Hä vµ tªn: TrÇn ThÞ Minh - Trêng MÇm non 3-2 5 Tªn SKKN: Cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i th«ng qua c¸c trß ch¬i - §èi víi ho¹t ®éng gi¸o dôc ©m nh¹c, t«i kh«ng chØ d¹y trÎ h¸t ®óng nh¹c, râ lêi mµ cßn chó ý rÌn cho trÎ ph¸t ©m chuÈn. VÝ dô: Cho trÎ «n luyÖn ch÷ b, d, ® qua trß ch¬i nhËn biÕt ch÷ c¸i trªn c¸c nh¹c cô ©m nh¹c. + LuËt ch¬i: Cho trÎ ®äc ch÷ c¸i trªn nh¹c cô. NÕu sai ph¶i ®äc l¹i ch÷ c¸i trªn nh¹c cô cña c«. + C¸ch ch¬i: C« d¸n ch÷ c¸i b, d, ® vµo nh¹c cô. Khi c« nãi:" C¸c b¹n n÷ buéc tãc 2 bªn nhÆt nh¹c cô cã ch÷ b - c¸c b¹n n÷ tãc ng¾n nhÆt nh¹c cô ch÷ d - c¸c b¹n nam nhÆt nh¹c cô ch÷ ® ". TrÎ nhÆt nh¹c cô vµ ®äc to ch÷ c¸i trªn nh¹c cô, c¸c b¹n phÝa díi kiÓm tra xem cã ®óng kh«ng råi míi biÓu diÔn. HoÆc trÎ cã thÓ nhÆt nh¹c cô mµ trÎ thÝch råi c« kiÓm tra b»ng c¸ch hái trÎ “ Nh¹c cô cña con cã ch÷ g×?" ( trÎ tù ®äc ch÷ cã trªn nh¹c cô ). - §èi víi Ho¹t ®éng bÐ lµm quen víi to¸n, t«i cho trÎ ho¹t ®éng díi d¹ng trß ch¬i gióp cho trÎ luyÖn c¸c ch÷ mµ trÎ ®· häc. VÝ dô: Cho trÎ «n luyÖn c¸c ch÷ b, d, ®, l, n, m, u, . . . th«ng qua trß ch¬i “ Thi xem ai nhanh”( sè lîng, c¸c khèi, c¸c híng c¬ b¶n. . .) + LuËt ch¬i: TrÎ nhÆt ch÷ sè theo sè lîng c« yªu cÇu ( nhÆt c¸c khèi cã ch÷ , nhÆt ch÷ theo híng c¬ b¶n . . .) + C¸ch ch¬i: Yªu cÇu trÎ nhÆt sè lîng ch÷ , h×nh khèi cã ch÷ c¸i ... ¤n luyÖn c¸c ch÷ b, d, ® , c« yªu cÇu trÎ:"Tæ hoa hång nhÆt cho c« 6 ch÷ b, tæ BÐ ngoan nhÆt 7 ch÷ d. Tæ Thá Tr¾ng nhÆt cho c« 8 ch÷ ®" ¤n luyÖn c¸c ch÷ m, l, n: " C¸c con h·y nhÆt cho c« khèi cã ch÷ m(l.n)". TrÎ nhÆt khèi. C« hái trÎ "®ã lµ khèi g× ?" ( khèi ch÷ nhËt l - khèi trô n...). ¤n luyÖn ch÷ a, ¨, ©: " Tæ Hoa Hång nhÆt vµ ®äc tªn ch÷ a ë phÝa tríc c« ( hoÆc ch¸u)- Tæ BÐ ngoan nhÆt vµ ®äc tªn ch÷ © ë tay ph¶i cña ch¸u"... tuú theo yªu cÇu cña bµi. TrÎ nhanh chãng nhÆt 1 ch÷ c¸i theo c¸c híng cña m×nh xem ai nhanh nhÊt. - §èi víi giê thÓ dôc vËn ®éng: ¤n ch÷ i, t, c, l, n, m * Trß ch¬i 1: “ Thi xem ai nhanh” «n ch÷ i, t, c + LuËt ch¬i: Khi cã hiÖu lÖnh trÎ nh¶y ®óng vµo vßng vµ ®äc ch÷ trong vßng. + C¸ch ch¬i: C« vÏ c¸c vßng trßn cã ch÷ c¸i i, t, c. TrÎ võa ®i, võa h¸t, khi c« nãi " H·y nh¶y vµo vßng cã ch÷ i ”( t, c). TrÎ nh¶y vµo vßng vµ ®äc to ch÷ c¸i. NÕu trÎ ®äc sai th× ph¶i nh¶y lß cß 1 vßng. * Trß ch¬i 2: “BËt qua 4 -5 vßng” «n ch÷ l, n, m + LuËt ch¬i: TrÎ nh¶y bËt qua vßng vµ ®äc ch÷ c¸i trong vßng + C¸ch ch¬i: Cho 3 ®éi thi ®ua nhau xem ®éi nµo bËt qua vßng liªn tôc. Võa bËt, võa ®äc ®îc c¸c ch÷ c¸i trong vßng l, n, m. - ë ho¹t ®éng cho trÎ lµm quen v¨n häc, t«i ®· s¸ng t¸c, su tÇm c¸c trß ch¬i, bµi h¸t ®Ó luyÖn ph¸t ©m l, n, m - b, d, ® VÝ dô: LuyÖn ph¸t ©m l, n, m qua bµi th¬ “ Na” Hä vµ tªn: TrÇn ThÞ Minh - Trêng MÇm non 3-2 6 Tªn SKKN: Cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i th«ng qua c¸c trß ch¬i Na non xanh Mói lo¾t cho¾t Na më m¾t Mói në to. Na bá vß §ua nhau chÝn. M«i chóm chÝm Hót mói na H¹t nh¶ ra §en lay l¸y. Ra th¸ng t ChÝn th¸ng b¶y Chµo mµo nh¶y Suèt mïa na. HoÆc luyÖn ph¸t ©m ch÷ i, t, c qua bµi th¬ “ C¶ng c¸ C¸t Bµ”. C¶ng c¸ C¸t Bµ Cã c¸i cÇu cao TÇu to, tÇu nhá Nèi nhau ch¹y vµo. Tu! Tu! cßi tµu Ng©n vang biÓn c¶ TÇu ®Çy t«m c¸ Ch¹y kh¾p mäi miÒn. Em yªu ®¶o hiÒn C¸t Bµ quª em. Hay t«i lång truyÖn “ Ba c« g¸i” vµo lµm quen ch÷ c¸i b, d, ®. Sau phÇn cung cÊp kiÕn thøc lµ luyÖn tËp. T«i dÉn d¾t trÎ vµo trß ch¬i: Bµ mÑ nhê Sãc mang th ®i cho ba c« g¸i. ChÞ C¶ phong b× th ch÷ b, c« Hai phong b× th ch÷ d, c« ót phong b× th ch÷ ®. Nhng Sãc l¹i ph¶i ®i qua ba ngän nói cã c¸c ch÷ c¸i b, d, ®. ThÇn nói b¾t Sãc con ®äc ®ù¬c c¸c ch÷ c¸i råi míi cho ®i. Chóng m×nh h·y gióp sãc con nhÐ! B»ng c¸c c©u chuyÖn ®¬n gi¶n nh thÕ, trÎ nhËp cuéc mét c¸ch say sa vµ thÝch thó khi vît qua tõng qu¶ nói v× m×nh ®äc ®îc ch÷ c¸i. Cø nh vËy mçi ngµy mét Ýt, ch÷ c¸i sÏ kh¾c s©u vµo t©m trÝ trÎ. TrÎ häc kh«ng ch¸n vµ nhí l©u h¬n. Tuy nhiªn viÖc lång ghÐp ch÷ c¸i vµo ho¹t ®éng chung rÊt khã, nã phô thuéc vµo nhËn thøc cña trÎ, phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn cña líp häc ( nh diÖn tÝch phßng häc, m«i trêng ho¹t ®éng cña tõng gãc...) nÕu lång ghÐp kh«ng khoÐ lÐo tiÕt häc trë lªn tÎ nh¹t vµ t¹o cho trÎ tÝnh tù do trong giê häc. V× vËy c« gi¸o ph¶i thùc sù linh ho¹t khi lång ghÐp. * BiÖn ph¸p 3: C« biÕt t¹o mäi c¬ héi cho trÎ ®ùîc ho¹t ®éng víi ch÷ c¸i. ë løa tuæi MÇm non trÎ rÊt tß mß, thÝch kh¸m ph¸. Nhng tÝnh tß mß, kh¸m ph¸ cña trÎ ph¶i ®îc ®Þnh híng theo híng tÝch cùc, ph¶i ®îc ngêi lín nhÊt lµ c« gi¸o t¹o mäi c¬ héi th× trÎ míi ph¸t huy ®îc. N¨m häc tríc ë líp t«i c¸c ch¸u thêng thô ®éng, trÎ lµm mäi viÖc theo híng s¾p ®Æt cña c«. T duy cña trÎ ph¸t triÓn kh«ng tèt, ng«n ng÷ vµ vèn tõ ph¸t triÓn kÐm. Qua nghiªn cøu, t×m tßi, t«i nghÜ cÇn ph¶i t¹o mäi c¬ héi ®Ó trÎ tÝch cùc ho¹t ®éng nhÊt lµ ho¹t ®éng lµm quen ch÷ c¸i. Híng cho trÎ biÕt vËn dông vµo thùc tÕ xung quanh nh÷ng g× trÎ ®· häc ®îc. Tõ ®ã trÎ sÏ ghi nhí mét c¸ch dÔ dµng vµ nhí l©u bëi néi dung cña ch÷ c¸i g¾n liÒn víi h×nh ¶nh minh ho¹. VÝ dô: ë gãc häc tËp - chñ ®iÓm “ ThÕ giíi ®éng vËt” 7 Hä vµ tªn: TrÇn ThÞ Minh - Trêng MÇm non 3-2 Tªn SKKN: Cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i th«ng qua c¸c trß ch¬i T«i chuÈn bÞ mét sè h×nh ¶nh cã liªn quan ®Õn chñ ®iÓm vµ ch÷ c¸i ®ang häc, ®· häc: i, t, c - b, d, ® ( tranh con cua, con bß, con t«m, con dª ...). Nh÷ng h×nh ¶nh cã tõ kÌm theo, mét sè thÎ ch÷ rêi. Trong giê ch¬i, trÎ quan s¸t tranh vµ tõ, trÎ sÏ dïng ch÷ c¸i rêi xÕp tõ lªn b¶ng, trÎ ®äc tõ m×nh võa xÕp qua h×nh ¶nh vµ ch÷ c¸i m×nh võa ®îc häc hoÆc t«i chuÈn bÞ mét sè bµn cê ch¬i g¾n ch÷ c¸i gièng víi ch÷ c¸i trong b¶ng - thuéc chñ ®iÓm “thÕ giíi ®éng vËt”: i, t, c - b, d, ®. Hay t×m ch÷ c¸i ®· häc trong tõ, trong bµi th¬ råi g¹ch ch©n, xÕp ch÷ b»ng vá gion, c¾t ch÷ theo mÉu cña c« ( t« 7 ch÷ d, 8 ch÷ i, 6 ch÷ c ...). C« chuÈn bÞ mét sè ho¹ b¸o cò cho trÎ c¾t ch÷ theo yªu cÇu cña c«. T« tranh t×m ch÷, ghÐp tranh t×m ch÷, dïng sîi len, v¶i vôn, giÊy xÐ d¸n ®Ó t¹o ra c¸c ch÷ c¸i vµ viÕt c¸c ch÷ sè t¬ng øng víi sè ch÷ c¸i ®ã. C¾t chÊm trßn, h×nh tam gi¸c, h×nh vu«ng nhá. TrÎ dïng c¸c h×nh võa c¾t d¸n thµnh c¸c ch÷ theo mÉu, xÕp h×nh ch÷ c¸i theo yªu cÇu cña c«. Tuú theo tõng chñ ®iÓm mµ t«i chuÈn bÞ ®å dïng vµ ch÷ c¸i sao cho hîp lý. VÝ dô: ë gãc b¸n hµng, nÊu ¨n - Chñ ®iÓm “Gia ®×nh” T«i d¸n c¸c ch÷ c¸i ®· häc hoÆc s¾p häc ( a, ¨, ©, e, ª ...) thuéc chñ ®iÓm “ Gia ®×nh” vµo c¸c ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho gia ®×nh ( c¸i siªu, c¸i nåi, c¸i b¸t, c¸i Êm , bµn lµ, ®«i dÐp ... ) Qua viÖc mua b¸n, trÎ gäi tªn c¸c ch÷ c¸i trªn ®å vËt mµ trÎ ®Þnh mua, ®Þnh lÊy. C¸c ch÷ c¸i vµ ®å dïng t«i lu«n thay ®æi theo chñ ®iÓm. Víi c¸c gãc ch¬i nh vËy m«i trêng “ Lµm quen ch÷ c¸i” cña trÎ lu«n ®îc thay ®æi theo chñ ®iÓm. C¸c néi dung míi hÊp dÉn kÝch thÝch trÎ høng thó häc ch÷ c¸i vµ gióp trÎ h×nh thµnh kh¶ n¨ng ghi nhí cã chñ ®Þnh. VÝ dô: C« t¹o c¬ héi cho trÎ chuÈn bÞ ®å dïng cïng c« ViÖc chuÈn bÞ ®å dïng theo chñ ®iÓm ®Ó trÎ häc, ch¬i víi ch÷ c¸i ch÷ c¸i c« cÇn cho trÎ tham gia chuÈn bÞ cïng c«. C« viÕt tõ cã chøa ch÷ c¸i sÏ häc ( ch¸u h·y t« mµu gióp c« hoÆc d¸n ch÷ c¸i rêi vµo h×nh.) + Chñ ®iÓm “Gia ®×nh”: D¹y ch÷ c¸i a, ¨, ©, e, ª - d¸n ch÷ c¸i vµo h×nh “C¸i siªu, c¸i ca, Êm trµ, kh¨n mÆt, bµn lµ, ®«i dÐp” + Chñ ®iÓm “ThÕ giíi ®éng vËt”: D¹y ch÷ i, t, c; b, d, ®; d¸n ch÷ c¸i vµo h×nh “ Con chim, con t«m, con cua, con c¸, con bß, con dª, con l¹c ®µ ...” + Chñ ®iÓm: “ TÕt vµ mïa xu©n” D¹y ch÷ l, m, n. Cho trÎ t« mµu tõ hoa Mai díi h×nh vÏ tranh hoa Mai. Tõ hoa Lay ¬n - tranh hoa Lay ¬n. Tõ hoa MËn - tranh hoa MËn. + Chñ ®iÓm thÕ giíi thùc vËt D¹y ch÷ h, k. Cho trÎ t« mµu tõ qu¶ khÕ díi tranh qu¶ khÕ. Tõ hoa hång tranh hoa hång. Tõ h¹t kª - tranh h¹t kª. Tõ hoa huÖ - tranh hoa huÖ. Khi trÎ lµm cïng c« lµ c« ®· t¹o cho trÎ cã c¬ héi ®îc lµm quen, ®ù¬c «n luyÖn ch÷ c¸i mét c¸ch tù nhiªn, tù nguyÖn. NhiÒu ch¸u cßn s¸ng t¹o ra h×nh vÏ nhiÒu kiÓu kh¸c n÷a mµ c« kh«ng nghÜ ra. Hä vµ tªn: TrÇn ThÞ Minh - Trêng MÇm non 3-2 8 Tªn SKKN: Cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i th«ng qua c¸c trß ch¬i Sau khi häc lµm quen t«i cho trÎ ch¬i víi ch÷ c¸i ngay víi nh÷ng trß ch¬i ®éng- tÜnh xen kÏ liªn kÕt thµnh mét chñ ®Ò ch¬i khiÕn trÎ v« cïng høng thó. Ngoµi ra viÖc lång ghÐp t¹o c¬ héi cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i ë tÊt c¶ mäi gãc ch¬i trong líp vµ ë ®å dïng c¸ nh©n cña trÎ gióp trÎ cñng cè ch÷ c¸i ®· häc nhËn biÕt c¸c tõ míi. Tõ khã ®Õn dÔ, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p thËt dÔ dµng. *BiÖn ph¸p 4: Ngoµi ra t«i cßn häc tËp vµ nghiªn cøu c¸c trß ch¬i tõ c¸c ®ång nghiÖp, qua c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n ë trêng, côm, huyÖn, thµnh phè, sau khi häc tËp t«i ®· nghiªn cøu, vËn dông nh÷ng trß ch¬i phï hîp vµo c¸c gãc ch¬i nh»m «n luyÖn cñng cè c¸c ch÷ c¸i ®· häc. VÝ dô mét sè trß ch¬i vµ gãc ch¬i mµ t«i ®· häc tËp ®îc: Tranh 1: TrÎ kÓ chuyÖn s¸ng t¹o trong gãc v¨n häc . T«i ®· chän mét sè h×nh ¶nh phï hîp víi chñ ®iÓm cho trÎ tù lùa chän kÓ theo ý thÝch nh»m môc ®Ých luyÖn ph¸t ©m vµ ph¸t triÓn ng«n ng÷, vèn tõ ,ãc t duy, sù tëng tîng vµ tÝch cùc cho trÎ ë mäi lóc mäi n¬i Hä vµ tªn: TrÇn ThÞ Minh - Trêng MÇm non 3-2 9 Tªn SKKN: Cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i th«ng qua c¸c trß ch¬i Tranh2: “BÐ tËp gi¶i m·”: Víi trß ch¬i nµy t«i cñng cè ch÷ c¸i ®· häc, kü n¨ng tËp viÕt, vÏ, chän ch÷ c¸i, theo ký hiÖu tranh mÉu cã s½n VÝ dô: trong tranh xe ®¹p phÝa trªn cã ch÷ X, nhng tranh xe ®¹p phÝa díi kh«ng cã ch÷ c¸i(x) TrÎ ph¶i t×m ch÷ vµ viÕt ch÷ c¸i gièng ch÷ ë phÝa trªn (®ã lµ ch÷ X).Víi trß ch¬i nµy t«i sö dông giÊy nhùa trong d¸n lªn c¸c h×nh vµ dïng bót d¹ cã thÓ xo¸ ®îc ®Ó trÎ viÕt ch÷ c¸i, sau khi ch¬i xong trÎ cã thÓ xo¸ ®i vµ b¹n kh¸c vÉn cã thÓ ch¬i l¹i t¬ng tù. Sau khi trÎ ®· ch¬i thµnh th¹o t«i cã thÓ thay ®æi ký hiÖu ch÷ c¸i kh¸c ®Ó trÎ ch¬i kh«ng nhµm ch¸n. Tranh 3: BÐ tËp ghÐp vÇn: Trß ch¬i nµy t«i c¾t ch÷ c¸i in thêng, in hoa, viÕt thêng...trÎ nhÆt ch÷ c¸i phÝa trªn vµ ghÐp tõ theo tranh gièng mÉu ch÷ cña c«.Mçi chñ ®iÓm t«i chuÈn bÞ tõ 10-20 tranh ®Ó trÎ thay ®æi thêng xuyªn theo ý thÝch Hä vµ tªn: TrÇn ThÞ Minh - Trêng MÇm non 3-2 10 Tªn SKKN: Cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i th«ng qua c¸c trß ch¬i Tranh 4: BÐ tËp vÏ ch÷ c¸i theo ký hiÖu BÐ tËp vÏ ch÷ qua c¸c ký hiÖu cña h×nh c¸c con vËt, c¸c lo¹i rau , cñ, qu¶, hoa phï hîp theo tõng chñ ®iÓm,Víi trß ch¬i nµy c« ph¶i thêng xuyªn thay ®æi h×nh, ký hiÖu cña c¸c ch÷ c¸i mµ khi trÎ ghÐp ph¶i thµnh tõ cã ý nghÜa phï hîp víi chñ ®iÓm vµ ch÷ c¸i c« cÇn cñng cè cho trÎ. Tranh 5: BÐ tËp vÏ, xÕp tªn c¸c con vËt theo mÉu BÐ tËp vÏ, hoÆc xÕp tõ b»ng c¸c hét h¹t gièng c«(nh÷ng h×nh ¶nh vµ tõ lu«n lu«n thay ®æi theo chñ ®iÓm). Hä vµ tªn: TrÇn ThÞ Minh - Trêng MÇm non 3-2 11 Tªn SKKN: Cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i th«ng qua c¸c trß ch¬i Tranh 6: BÐ ch¬i bµn cê Trß ch¬i nµy trÎ ph¶i ghÐp tõ vµ h×nh ¶nh sao cho khi xÕp xong c¸c h×nh vµ tõ ph¶i ®óng víi mÉu vµ khíp víi bµn cê,trÎ cã thÓ ch¬i mét m×nh hoÆc cïng víi b¹n. TÊt c¶ c¸c trß ch¬i trªn t«i ®· vËn dông vµ híng dÉn trùc tiÕp cho häc sinh líp t«i. T«i nhËn thÊy kÕt qu¶ trÎ lµ ho¹t ®éng tÝch cùc vµ rÊt høng thó, kÝch thÝch ®îc tÝnh tß mß ham hiÓu biÕt cña trÎ, ph¸t huy ®îc vèn tõ cho trÎ cñng cè ®îc c¸c ch÷ c¸i ®· häc. Víi sù suy nghÜ, t×m tßi vµ s¸ng t¹o trong viÖc gióp trÎ lµm quen ch÷ c¸i th«ng qua c¸c trß ch¬i t«i nhËn thÊy kÕt qu¶ giê häc “ Lµm quen víi ch÷ c¸i” ®Òu ®¹t kÕt qu¶ cao cô thÓ lµ: IV. KÕt qu¶ a/ KÕt qu¶ cña ch¸u: TT 1 2 3 C¸c néi dung Ch¸u nhËn biÕt ®îc ch÷ Ch¸u ®äc theo b¹n Ch¸u kh«ng høng thó Tríc khi thö nghiÖm(%) Sau khi thö nghiÖm(%) 50% 40% 10% 95% 5% 0% Nh×n vµo b¶ng kÕt qu¶ trªn, chóng ta thÊy kÕt qu¶ tríc vµ sau khi thö nghiÖm ®îc thÓ hiÖn mét c¸ch râ rµng. VÝ dô: KÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Çu n¨m ®¹t 50% - nay ®¹t 95% cho chóng ta thÊy kÕt qu¶ häc tËp tiÕn bé vît bËc cña c¸c ch¸u líp 5TB. C¸c ch¸u kh«ng nhËn biÕt ®îc mÆt ch÷ vµ c¸c ch¸u ®äc theo b¹n gi¶m ®¸ng kÓ chØ cßn 5%,®Æc biÖt lµ 100% c¸c ch¸u høng thó tham gia häc, ch¬i. Cßn c¸c ch¸u c¸ biÖt sÏ ®îc c« gi¸o gióp ®ì trong thêi gian tiÕp theo. Hä vµ tªn: TrÇn ThÞ Minh - Trêng MÇm non 3-2 12 Tªn SKKN: Cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i th«ng qua c¸c trß ch¬i b/ KÕt qu¶ cña c« - C¸c tiÕt d¹y kiÓm tra, lªn chuyªn ®Ò, thi d¹y t¹i trêng, thi gi¸o viªn d¹y giái cÊp c¬ së ®Òu ®¹t lo¹i giái. - C¸c tiÕt lªn chuyªn ®Ò t¹i trêng, côm ®· ®îc c¸c ®ång nghiÖp ghi nhËn häc tËp vµ ®¸nh gi¸ cao vÒ c¸c biÖn ph¸p ®æi míi trong viÖc tæ chøc ho¹t ®éng ph¸t triÓn nhËn thøc vµ ng«n ng÷ cho trÎ qua trß ch¬i ch÷ c¸i. - Lµm ®îc 350 ®å dïng d¹y ch÷ c¸i cho trÎ. 100 ®å dïng d¹y ch÷ c¸i cho c« gåm nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau. - S¸ng t¹o ®îc 20 chñ ®Ò ch¬i vµ trß ch¬i ®a vµo giê häc ®¹t chÊt lîng cao. - T¹o ra vµ thay ®æi thêng xuyªn ®îc c¸c gãc ch¬i cho trÎ «n luyÖn vµ cñng cè ch÷ c¸i,®îc c¸c ®ång nghiÖp tham quan vµ häc tËp. PhÇn III: KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ 1. KÕt luËn: §Ó trÎ mÇm non lµm quen víi ch÷ viÕt lµ chuÈn bÞ c¸c kü n¨ng tiÒn biÕt ®äc, biÕt viÕt cho trÎ. §©y chÝnh lµ mét trong nh÷ng lÜnh vùc chuyªn biÖt cÇn ph¶i chuÈn bÞ trÎ tríc khi vµo líp 1. T«i nghÜ r»ng mçi gi¸o viªn cÇn ph¶i thêng xuyªn nghiªn cøu häc tËp, su tÇm nhiÒu h×nh thøc tæ chøc vµ nhiÒu biÖn ph¸p tÝch cùc, nhiÒu trß ch¬i h¬n trong viÖc cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i nh»m gióp trÎ ph¸t triÓn nhËn thøc, ph¸t triÓn ng«n ng÷, ph¸t triÓn ãc s¸ng t¹o, trÝ tëng tîng, tÝnh kiªn tr×, khÐo lÐo cña trÎ tèt th«ng qua c¸c trß ch¬i «n luyÖn ch÷ c¸i Qua nhiÒu n¨m gi¶ng d¹y, häc tËp vµ nghiªn cøu, t«i ®· ®óc kÕt ®îc mét sè kinh nghiÖm cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i th«ng qua trß ch¬i nh sau: a/ S¸ng t¹o nhiÒu h×nh thøc «n luyÖn díi d¹ng trß ch¬i cã chñ ®Ò ®a vµo tiÕt häc ®Ó g©y høng thó cho trÎ. b/ Lång ghÐp ch÷ c¸i trong c¸c ho¹t ®éng chung ®Ó kÝch thÝch sù ho¹t ®éng cña trÎ t¹o cho trÎ c¶m gi¸c tho¶ m¸i, dÔ nhí h¬n. c/ C« t¹o c¬ héi cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i qua c¸c gãc ch¬i nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ ®îc «n luyÖn nhËn biÕt, ph¸t ©m chÝnh x¸c. KÝch thÝch sù ho¹t ®éng s¸ng t¹o, tÝch cùc cña trÎ, lµm cho trÎ thùc sù lµ trÎ ®îc: “ Häc b»ng ch¬i - Ch¬i mµ häc”. TrÎ ®îc trao ®æi qua l¹i víi nhau, ®îc nhËn xÐt ®óng, sai mét c¸ch tù nhiªn, tho¶i m¸i h¬n vµ thùc sù l«i cuèn trÎ. d/ TÝch cùc häc tËp vËn dông nh÷ng s¸ng kiÕn hay cña ®ång nghiÖp. II. KiÕn nghÞ §èi víi Bé Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o: Më líp ®¹i häc t¹i chøc t¹i huyÖn ®¶o nh»m n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc, chuyªn m«n nghiÖp vô cho gi¸o viªn ®Ó ®¸p øng ®îc sù ph¸t triÓn x· héi, sù ®æi míi cña gi¸o dôc mÇm non trÎ thùc sù ®îc “ Häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc” Hä vµ tªn: TrÇn ThÞ Minh - Trêng MÇm non 3-2 13 Tªn SKKN: Cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i th«ng qua c¸c trß ch¬i §èi víi PGD&§T: T¨ng cêng më c¸c líp häc båi dìng vÒ c¸c h×nh thøc tæ chøc, ph¬ng ph¸p ®æi míi cho gi¸oviªn. §èi víi nhµ trêng: TÝch cùc tham mu víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn x©y míi trêng häc ®¶m b¶o diÖn tÝch vµ c¬ së vËt chÊt cho trÎ ho¹t ®éng. Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm nhá mµ t«i ®· vËn dông vµo líp 5 tuæi B ®¹t kÕt qu¶ cao. RÊt mong sù gãp ý cña c¸c ®ång nghiÖp ®Ó cho viÖc “ Cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i th«ng qua c¸c trß ch¬i” ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n n÷a. Xin tr©n träng c¶m ¬n! C¸t Bµ, ngµy 02 th¸ng 01n¨m 2009 Ngêi viÕt ®Ò tµi TrÇn ThÞ Minh PhÇn IV: Tµi liÖu tham kh¶o TT 1 Tµi liÖu tham kh¶o Tªn t¸c gi¶ S¸ch híng dÉn CT§M TS: Lª Thu H¬ng GD mÇm non PGS.TS: Lª ThÞ ¸nh TuyÕt Tªn nhµ xuÊt b¶n N¨m xuÊt Bé GD& §T 2006 Hä vµ tªn: TrÇn ThÞ Minh - Trêng MÇm non 3-2 b ¶ n 14 Tªn SKKN: Cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i th«ng qua c¸c trß ch¬i 2 T¹p chÝ GDMN sè3 Th¹c sÜ: D¬ng ThÞ Thanh HuyÒn 3 SKKN GDMN H¶i phßng Hoµng Thuý H¬ng 4 Tµi liÖu BDTXcho GVMN chu kúII(2004-2007) §Æng Thu Quúnh Bé GD& §T Së GD&§T h¶i phßng Vô GDMN 2005 2001 2005 Môc lôc Trang PhÇn I : §Æt vÊn ®Ò ............................. 2 PhÇn II : Néi dung................................ 2 I . C¬ së lý luËn.................................... 2 II. C¬ së thùc tiÔn................................. 3 III. C¸c biÖn ph¸p................................. 4 IV. KÕt qu¶........................................... 14 PhÇn III : KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ .... 15 Hä vµ tªn: TrÇn ThÞ Minh - Trêng MÇm non 3-2 15 Tªn SKKN: Cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i th«ng qua c¸c trß ch¬i PhÇn IV: Tµi liÖu tham kh¶o................ 17 PhÇn ®¸nh gi¸ I- §¸nh gi¸ cña héi ®ång khoa häc trêng §iÓm TB : ............................. - XÕp lo¹i ................... C¸t H¶i, ngµy .......th¸ng .... n¨m 2009 T/M Héi §ång khoa häc II - §¸nh gi¸ cña héi ®ång khoa häc côm - §iÓm TB : ............................. - XÕp lo¹i .......................... C¸t H¶i, ngµy .......th¸ng .... n¨m 2009 T/M Héi §ång khoa häc III - §¸nh gi¸ cña héi ®ång khoa häc c¬ së - §iÓm TB : ....................... - XÕp lo¹i ............................. C¸t H¶i, ngµy ......th¸ng .... n¨m 2009 T/M Héi §ång khoa häc iv- §¸nh gi¸ cña héi ®ång khoa häc Thµnh phè - §iÓm TB : ....................... - XÕp lo¹i ............................. C¸t H¶i, ngµy ......th¸ng .. n¨m 2009 T/M Héi §ång khoa häc Hä vµ tªn: TrÇn ThÞ Minh - Trêng MÇm non 3-2 16 Tªn SKKN: Cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i th«ng qua c¸c trß ch¬i Hä vµ tªn: TrÇn ThÞ Minh - Trêng MÇm non 3-2 17
- Xem thêm -