Tài liệu Cho thuê tài chính ở vn

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PHÇN 1: LêI NãI §ÇU MÆc dï ho¹t ®éng cho thuª nãi chung vµ cho thuª tµi chÝnh nãi riªng cßn kh¸ míi l¹ ë ViÖt Nam nhng trªn thÕ giíi ho¹t ®éng nµy xuÊt hiÖn tõ rÊt l©u. Víi xu thÕ ph¸t triÓn cña lo¹i h×nh nµy ë níc ta trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tríc yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn vµ ®æi míi kinh tÕ, ®Ó héi nhËp víi sù ph¸t triÓn chung cña kinh tÕ thÕ giíi, Bé Tµi ChÝnh ®· ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n söa ®æi, bæ xung vÒ chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp nãi chung còng nh chÕ ®éi tµi chÝnh vµ kÕ to¸n TSC§ thuª mua tµi chÝnh nãi riªng cho phï hîp víi c¸c chÝnh s¸ch míi. Víi mong muèn t×m hiÓu s©u thªm vÒ mét khÝa c¹nh cña ho¹t ®éng cho thuª ®ã lµ ho¹t ®éng thuª tµi chÝnh ®ång thêi cïng luËn bµn nh÷ng th¾c m¾c trong chÕ ®é kÕ to¸n vÒ vÊn ®Ò nµy, t«i xin m¹nh d¹n tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò vÒ chÕ ®é tµi chÝnh vµ kÕ to¸n TSC§ thuª mua tµi chÝnh ë ViÖt Nam mµ t«i ®· su tÇm nghiªn cøu ®îc. T«i thùc hiÖn c«ng viÖc nµy víi mong muèn lµm s¸ng tá nh÷ng nghi vÊn cña m×nh vµ phÇn nµo gióp b¹n ®äc hiÓu râ thªm vÒ mét ho¹t ®éng ®ang cßn kh¸ xa l¹ víi nhiÒu ngêi nhng l¹i rÊt quan träng víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ trong hoµn c¶nh hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ë níc ta hiÖn nay ®Òu thiÕu vèn ho¹t ®éng. T×nh tr¹ng l¹c hËu vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt dÉn ®Õn n¨ng suÊt, chÊt lîng, kiÓu d¸ng cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp mÊt dÇn kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng, kÓ c¶ thÞ trêng trong níc. Néi dung ®Ò tµi mµ t«i tr×nh bÇy díi ®©y sÏ gåm c¸c phÇn chñ yÕu sau ®©y: I - KH¸i NIÖM Vµ PH¢N LO¹i HO¹T §éNG THU£ MUA Tµi CHÝNH ë ViÖt Nam II - CHÕ §é tµi chÝnh VÒ Tæ CHøC Vµ HO¹T §éNG CñA C¤NG TY CHO THU£ tµi chÝnh ë ViÖt Nam 1 III - CHÕ §é tµi chÝnh VÒ THU, NéP Vµ QU¶N Lý Sö DôNG LÖ PHÝ §¡NG Ký Vµ CUNG CÊP TH¤NG TIN VÒ GIAO DÞCH B¶O §¶M Vµ TµI S¶N CHO THU£ tµi chÝnh IV - KÕ TO¸N HO¹T §éNG THU£ MUA tµi chÝnh V - THùC TR¹NG HO¹T §éNG THU£ MUA tµi chÝnh, CHÕ §é tµi chÝnh kÕ to¸n THU£ MUA tµi chÝnh Vµ PH¦¥NG H¦íNG HOµN THIÖN Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS.TS NguyÔn ThÞ §«ng- chñ nhiÖm bé m«n KÕ To¸n Tµi ChÝnh- Trêng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n, ®· tËn t×nh gióp ®ì t«i hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Tuy ®· rÊt cè g¾ng, song bµi viÕt ch¾c kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt vÒ néi dung. T«i mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña b¹n ®äc. Xin ch©n träng c¶m ¬n. PHÇN 2: NéI DUNG I - KH¸i NIÖM Vµ PH¢N LO¹i HO¹T §éNG THU£ MUA tµi chÝnh ë VIÖT NAM: 1. Kh¸i niªm: Theo hÖ thèng chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam, chuÈn mùc sè 06 vÒ Thuª tµi s¶n, ban hµnh vµ c«ng bè theo quyÕt ®Þnh sè 165/2002/Q§-BTC ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 cña Bé Tµi chÝnh, c¸c thuËt ng÷ trong chuÈn mùc nµy ®îc hiÓu nh sau: Thuª tµi s¶n: Lµ sù tho¶ thuËn gi÷a bªn cho thuª vµ bªn thuª vÒ viÖc bªn cho thuª chuyÓn quyÒn sö dông tµi s¶n cho bªn thuª trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó ®îc nhËn tiÒn cho thuª mét lÇn hoÆc nhiÒu lÇn. 2 Thuª tµi chÝnh: Lµ thuª tµi s¶n mµ bªn cho thuª cã sù chuyÓn giao phÇn lín rñi ro va lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn sì h÷u tµi s¶n cho bªn thuª. QuyÒn sì h÷u tµi s¶n cã thÓ chuyÓn giao vµo cuèi thêi h¹n thuª. Thuª ho¹t ®éng: Lµ thuª tµi s¶n kh«ng ph¶i lµ thuª tµi chÝnh. Hîp ®éng thuª tµi s¶n kh«ng huû ngang: Lµ ho¹t ®éng thuª tµi s¶n mµ hai bªn kh«ng thÓ ®¬n ph¬ng chÊm døt hîp ®ång, trõ c¸c trêng hîp: a) Cã sù kiÖn bÊt thêng x¶y ra nh: - Bªn cho thuª kh«ng giao ®óng h¹n tµi s¶n cho thuª; - Bªn thuª kh«ng tr¶ tiÒn thuª theo ®óng quy ®Þnh trong hîp ®éng thuª tµi s¶n: - Bªn thuª hoÆc bªn cho thuª vi ph¹m hîp ®ång; - Bªn thuª bÞ ph¸ s¶n hoÆc gi¶i thÓ; - Ngêi b¶o l·nh bÞ ph¸ s¶n hoÆc gi¶i thÓ vµ bªn cho thuª kh«ng chÊp thuËn ®Ö nghÞ chÊm døt b¶o l·nh hoÆc ®Ò nghÞ ngêi b¶o l·nh kh¸c thay thÕ cña bªn thuª; - Tµi s¶n cho thuª bÞ mÊt hoÆc h háng kh«ng thÓ s÷a ch÷a phôc håi ®îc. b) §îc sù ®ång ý cña bªn cho thuª. c) NÕu hai bªn tho¶ thuËn mét hîp ®ång míi vÒ thuª tµi s¶n ®ã hoÆc tµi s¶n t¬ng tù. d) Bªn thuª thanh to¸n thªm mét kho¶n tiÒn ngay t¹i mét thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tµi s¶n. Thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tµi s¶n: Lµ ngµy x¶y ra tríc mét trong hai ngµy: ngµy quyÒn sö dông tµi s¶n ®îc chuyÓn giao cho bªn thuª vµ ngµy tiÒn thuª b¾t ®Çu ®îc tÝnh theo c¸c ®iÒu kho¶n quy ®Þnh trong hîp ®ång. Thêi h¹n thuª tµi s¶n: Lµ kho¶ng thêi gian cña hîp ®ång thuª tµi s¶n kh«ng huû ngang céng víi kho¶ng thêi gian bªn thuª ®îc gia h¹n thuª tµi s¶n ®· ghi trong hîp ®ång, ph¶i tr¶ thªm hoÆc kh«ng ph¶i tr¶ thªm chi phÝ nÕu quyÒn gia h¹n nµy x¸c ®Þnh ®îc t¬ng ®èi ch¾c ch¾n ngay t¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tµi s¶n. Kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu: a) §èi víi bªn thuª: Lµ kho¶n thanh to¸n mµ bªn thuª ph¶i tr¶ cho bªn cho thuª vÒ viÖc thuª tµi s¶n theo thêi h¹n trong hîp ®ång (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ dÞch vô vµ thuÕ do bªn thuª ®· tr¶ mµ bªn thuª ph¶i hoµn 3 l¹i vµ tiÒn thuª ph¸t sinh thªm), kÌm theo bÊt cø gi¸ trÞ nµo ®îc bªn cho thuª hoÆc mét bªn liªn quan ®Õn bªn cho thuª ®¶m b¶o thanh to¸n. b) §èi víi bªn cho thuª: Lµ kho¶n thanh to¸n mµ bªn thuª ph¶i tr¶ cho bªn cho thuª theo thêi h¹n thuª trong hîp ®ång (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ dÞch vô vµ thuÕ do bªn cho thuª ®· tr¶ mµ bªn cho thuª ph¶i hoµn l¹i vµ tiÒn thuª ph¸t sinh thªm) céng víi gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cho thuª ®îc ®¶m b¶o thanh to¸n bëi: - Bªn thuª; - Mét bªn liªn quan ®Õn bªn thuª; hoÆc - Mét bªn thø ba ®éc lËp cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh. c) Trêng hîp trong hîp ®ång thuª bao gåm ®iÒu kho¶n bªn thuª ®îc quyÒn mua l¹i tµi s¶n thuª víi gi¸ thÊp h¬n gÝa trÞ hîp lý vµo ngµy mua th× kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu (®èi víi c¶ bªn cho thuª vµ bªn ®i thuª) bao gåm tiÒn thuª tèi thiÓu ghi trong hîp ®ång theo thêi h¹n thuª vµ kho¶n thanh to¸n cÇn thiÕt cho viÖc mua tµi s¶n ®ã. GÝa trÞ hîp lý: Lµ gi¸ trÞ tµi s¶n cã thÓ ®îc trao ®æi hoÆc gÝa trÞ mét kho¶n nî ®îc thanh to¸n mét c¸ch tù nguyÖn gi÷a c¸c bªn cã ®Çy ®ñ hiÓu biÕt trong sù trao ®æi ngang gi¸. GÝa trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cho thuª: Lµ gi¸ trÞ íc tÝnh ë thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tµi s¶n mµ bªn cho thuª dù tÝnh sÏ thu ®îc tõ tµi s¶n cho thuª vµo lóc kÕt thóc hîp ®ång cho thuª. GÝa trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thuª ®îc ®¶m b¶o: a) §èi víi bªn thuª: Lµ phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thuª ®îc bªn thuª hoÆc bªn liªn quan víi bªn thuª ®¶m b¶o thanh to¸n cho bªn cho thuª (gÝa trÞ ®¶m b¶o lµ sè tiÒn bªn thuª ph¶i tr¶ cao nhÊt trong bÊt cø trêng hîp nµo). b) §èi víi bªn cho thuª: Lµ phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thuª ®îc bªn thuª hoÆc bªn thø ba cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh kh«ng liªn quan víi bªn cho thuª, ®¶m b¶o thanh to¸n. GÝa trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thuª kh«ng ®îc ®¶m b¶o: Lµ phÇn gÝa trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thuª ®îc x¸c ®Þnh bëi bªn cho thuª kh«ng ®îc bªn thuª hoÆc bªn liªn quan ®Õn bªn thuª ®¶m b¶o thanh to¸n hoÆc chØ ®îc mét bªn liªn quan víi bªn cho thuª, ®¶m b¶o thanh to¸n. 4 Thêi gian sö dông kinh tÕ: Lµ kho¶ng thêi gian mµ tµi s¶n ®îc íc tÝnh sö dông mét c¸ch h÷u Ých hoÆc sè lîng s¶n phÈm hay ®¬n vÞ t¬ng ®¬ng cã thÓ thu ®îc tõ tµi s¶n cho thuª do mét hoÆc nhiÒu ngêi sö dông tµi s¶n. Thêi gian sö dông h÷u Ých: Lµ kho¶ng thêi gian sö dông kinh tÕ cßn l¹i cña tµi s¶n thuª kÓ tõ thêi ®iÓm b¾t ®Çu thuª, kh«ng giíi h¹n theo thêi h¹n hîp ®ång thuª. §Çu t gép trong hîp ®ång thuª tµi chÝnh: Lµ tæng kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu theo hîp ®ång thuª tµi chÝnh (®èi víi bªn cho thuª) céng gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thuª kh«ng ®îc ®¶m b¶o. Doanh thu tµi chÝnh cha thùc hiÖn: Lµ sè chªnh lÖch gi÷a tæng kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu céng gÝa trÞ cßn l¹i kh«ng ®îc ®¶m b¶o trõ gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c kho¶n trªn tÝnh theo tØ lÖ l·i suÊt ngÇm ®Þnh trong hîp ®ång thuª tµi chÝnh. §Çu t thuÇn trong hîp ®ång thuª tµi chÝnh: Lµ sè chªnh lÖch gi÷a ®Çu t gép trong hîp ®ång thuª tµi chÝnh vµ doanh thu tµi chÝnh cha thùc hiÖn L·i suÊt ngÇm ®Þnh trong hîp ®ång hîp ®ång thuª tµi chÝnh: Lµ tû lÖ chiÕt khÊu t¹i thêi ®iÓm thuª tµi chÝnh, ®Ó tÝnh gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu vµ gÝa trÞ hiÖn t¹i cña gi¸ trÞ cßn l¹i kh«ng ®îc ®¶m b¶o ®Ó cho tæng cña chóng ®óng b»ng gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n thuª. L·i suÊt biªn ®i vay: Lµ l·i suÊt mµ bªn thuª sÏ ph¶i tr¶ cho mét hîp ®ång thuª tµi chÝnh t¬ng tù hoÆc lµ l·i suÊt t¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tµi s¶n mµ bªn thuª sÏ ph¶i tr¶ ®Ó vay mét kho¶n cÇn thiÕt cho viÖc mua tµi s¶n víi mét thêi h¹n vµ víi mét ®¶m b¶o t¬ng tù. TiÒn thuª cã thÓ ph¸t sinh thªm: Lµ mét phÇn cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª, nhng kh«ng cè ®Þnh vµ ®îc x¸c ®Þnh dùa trªn mét sè yÕu tè nµo ®ã ngoµi yÕu tè thêi gian, vÝ dô: phÇn tr¨m trªn doanh thu, sè lîng sö dông, chØ sè gi¸, l·i suÊt thÞ trêng. 2. Ph©n lo¹i thuª tµi s¶n 2.1 - ViÖc ph©n lo¹i tµi s¶n ®îc c¨n cø vµo møc ®é chuyÓn giao c¸c rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u tµi s¶n thuª tõ bªn cho thuª cho bªn thuª. Rñi ro bao gåm kh¶ n¨ng thiÖt h¹i tõ viÖc kh«ng tËn dông hÕt n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc l¹c hËu vÒ kü thuËt vµ sù biÕn ®éng bÊt lîi vÒ t×nh h×nh kinh tÕ ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng thu håi vèn. Lîi Ých lµ kho¶n lîi nhuËn íc tÝnh tõ ho¹t ®éng cña tµi s¶n thuª trong kho¶ng thêi gian sö dông kinh tÕ 5 cña tµi s¶n vµ thu nhËp íc tÝnh tõ sù gia t¨ng gÝa trÞ tµi s¶n hoÆc gi¸ trÞ thanh lý cã thÓ thu håi ®îc. 2.2 - Thuª tµi s¶n ®îc ph©n lo¹i lµ thuª tµi chÝnh nÕu néi dung hîp ®ång thuª tµi s¶n thÓ hiÖn ®îc viÖc chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u tµi s¶n. Thuª tµi s¶n ®îc ph©n lo¹i lµ thuª ho¹t ®éng nÕu néi dung cña hîp ®ång thuª tµi s¶n kh«ng cã sù chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých kinh tÕ g¾n liÒn víi quyÒn sì h÷u tµi s¶n. 2.4 - Bªn cho thuª vµ bªn thuª ph¶i x¸c ®Þnh thuª tµi s¶n lµ thuª tµi chÝnh hay thuª ho¹t ®éng ngay t¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tµi s¶n. 2.3 - ViÖc ph©n lo¹i thuª tµi s¶n lµ thuª tµi chÝnh hay thuª ho¹t ®éng ph¶i c¨n cø vµo b¶n chÊt c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong hîp ®ång. VÝ dô c¸c trêng hîp thêng dÉn ®Õn hîp ®ång thuª tµi chÝnh lµ: a) Bªn cho thuª chuyÓn giao quyÒn së h÷u tµi s¶n cho bªn thuª khi hÕt thêi h¹n thuª; b) T¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tµi s¶n, bªn thuª cã quyÒn lùa chän mua l¹i tµi s¶n víi møc gi¸ íc tÝnh thÊp h¬n gÝa trÞ hîp lý vµo cuèi thêi h¹n thuª. c) Thêi h¹n thuª tµi s¶n chiÕm phÇn lín thêi gian sö dông kinh tÕ cña tµi s¶n cho dï kh«ng cã sù chuyÓn giao quyÒn së h÷u. d) T¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tµi s¶n, gÝa trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu chiÕm phÇn lín gÝa trÞ thanh lý cña tµi s¶n thuª. e) Tµi s¶n thuéc lo¹i chuyªn dông mµ chØ cã bªn thuª cã kh¶ n¨ng sö dông kh«ng cÇn cã sù thay ®æi, s÷a ch÷a lín nµo 2.5 - Hîp ®ång thuª tµi s¶n còng ®îc coi lµ hîp ®ång thuª tµi chÝnh nÕu hîp ®ång tho· m·n Ýt nhÊt mét trong ba trêng hîp sau: a) NÕu bªn thuª huû hîp ®ång vµ ®Òn bï tæn thÊt ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc huû hîp ®ång cho bªn cho thuª; b) Thu nhËp hoÆc tæn thÊt do sù thay ®æi gi¸ trÞ hîp lý cña gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thuª g¾n víi bªn thuª; c) Bªn thuª cã kh¶ n¨ng tiÕp tôc thuª l¹i tµi s¶n sau khi hÕt h¹n hîp ®ång thuª víi tiÒn thuª thÊp h¬n gi¸ thuª thÞ trêng. 2.6 - Ph©n lo¹i tµi s¶n thuª ®îc thùc hiÖn t¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª. BÊt cø t¹i thêi ®iÓm nµo hai bªn tho¶ thuËn thay ®æi c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång (trõ gia h¹n hîp ®ång) dÉn ®Õn sù thay ®æi c¸ch ph©n lo¹i thuª tµi 6 s¶n theo c¸c tiªu chuÈn tõ ®o¹n 2.1 ®Õn ®o¹n 2.5 t¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tµi s¶n, th× c¸c ®iÒu kho¶n míi thay ®æi nµy ®îc ¸p dông cho suèt thêi gian hîp ®ång. Tuy nhiªn, thay ®æi vÒ íc tÝnh (vÝ dô, thay ®æi íc tÝnh thêi gian sö dông kinh tÕ hoÆc gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thuª) hoÆc thay ®æi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña bªn thuª, kh«ng dÉn ®Õn sù ph©n lo¹i míi vÒ thuª tµi s¶n. 2.7 - Thuª tµi s¶n lµ quyÒn sö dông ®Êt vµ nhµ ®îc ph©n lo¹i lµ thuª ho¹t ®éng hoÆc thuª tµi chÝnh. Tuy nhiªn ®Êt thêng cã thêi gian sö dông kinh tÕ v« h¹n vµ quyÒn së h÷u sÏ kh«ng chuyÓn giao cho bªn thuª khi hÕt thêi h¹n thuª, nÕu bªn thuª kh«ng nhËn phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ®Êt thêng ®îc ph©n lo¹i lµ thuª ho¹t ®éng. Sè tiÒn thuª tµi s¶n lµ quyÒn sö dông ®Êt ®îc ph©n bæ cho suèt thêi gian thuª. II - CHÕ §é Tµi CHÝNH vÒ tæ chøc vµ HO¹T §éNG cña c«ng ty cho THU£ Tµi CHÝNH ë VIÖT NAM: Theo quy chÕ t¹m thêi vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty cho thuª tµi chÝnh t¹i ViÖt Nam (ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh sè 64/ CP ngµy 9-101995 cña ChÝnh phñ) chÕ ®é tµi chÝnh bao gåm: 1. C¸c quy ®Þnh chung: §iÒu 1: Cho thuª tµi chinh lµ mét ho¹t ®éng tÝn dông trung, dµi h¹n th«ng qua viÖc cho thuª m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸c ®éng s¶n kh¸c. Bªn cho thuª cam kÕt mua m¸y mãc- thiÕt bÞ vµ ®éng s¶n theo yªu cÇu cña bªn thuª vµ n¾m gi÷ quyÒn së h÷u ®èi víi tµi s¶n cho thuª. Bªn sö dông tµi s¶n thuª thanh to¸n tiÒn thuª trong suèt thêi h¹n thuª ®· ®îc hai bªn tho¶ thuËn vµ kh«ng ®îc huû bá hîp ®ång tríc thêi h¹n. khi kÕt thóc thêi h¹n thuª, bªn thuª ®îc chuyÓn quyÒn së h÷u, mua l¹i hoÆc tiÕp tôc thuª tµi s¶n ®ã theo c¸c ®iÒu kiÖn ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång thuª. §iÒu 2: Trong quy chÕ nµy c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau: 1.Bªn cho thuª: Lµ c«ng ty cho thuª tµi chÝnh cã t c¸ch ph¸p nh©n, ®îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng theo quy chÕ nµy. 2.Bªn thuª: Lµ doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp theo ph¸p luËt ViÖt Nam, trùc tiÕp sö dông tµi s¶n thuª trong thêi h¹n thuª theo môc ®Ých kinh doanh hîp ph¸p cña m×nh. 7 3.Tµi s¶n thuª: Lµ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸c ®éng s¶n kh¸c ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt tiªn tiÕn, cã gi¸ trÞ h÷u Ých trªn mét n¨m, ®îc s¶n xuÊt trong níc hoÆc nhËp khÈu. 4.Thêi h¹n thuª: Lµ thêi gian bªn thuª sö dông tµi s¶n thuª vµ tr¶ tiÒn thuª, ®îc bªn cho thuª vµ bªn thuª tho¶ thuËn trong hîp ®ång thuª. §iÒu 3: Mét giao dÞch cho thuª tµi chÝnh ph¶i tho¶ m·n mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1. khi kÕt thóc thêi h¹n cho thuª theo hîp ®ång, bªn thuª ®îc chuyÓn quyÒn së h÷u tµi s¶n thuª hoÆc ®îc tiÕp tôc thuª theo sù tho¶ thuËn cña hai bªn. 2. Néi dung cña hîp ®ång thuª cã quy ®Þnh: khi kÕt thóc thêi h¹n thuª, bªn thuª ®îc quyÒn lùa chän mua tµi s¶n thuª theo gÝa danh nghÜa thÊp h¬n gÝa trÞ thùc tÕ cña tµi s¶n thuª t¹i thêi ®iÓm mua l¹i. 3. Thêi h¹n cho thuª mét lo¹i tµi s¶n Ýt nhÊt ph¶i b»ng 60% thêi gian cÇn thiÕt ®Ó khÊu hao tµi s¶n thuª. 4. Tæng sè tiÒn thuª mét lo¹i tµi s¶n quy ®Þnh t¹i hîp ®ång thuª, Ýt nhÊt ph¶i t¬ng ®¬ng víi gi¸ cña tµi s¶n ®ã trªn thÞ trêng vµo thêi ®iÓm ký hîp ®ång. §iÒu 4: Ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam, díi ®©y gäi t¾t lµ Ng©n hµng Nhµ níc, lµ c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh, cã nhiÖm vô cÊp vµ thu håi giÊy phÐp ho¹t ®éng, ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ nghiÖp vô, qu¶n lý, gi¸m s¸t vµ thanh tra ho¹t ®éng c¸c c«ng ty cho thuª tµi chÝnh t¹i ViÖt Nam. 2. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh: 2.1 - C«ng ty cho thuª tµi chÝnh §iÒu 5: C«ng ty cho thuª tµi chÝnh lµ mét lo¹i C«ng ty tµi chÝnh, ho¹t ®éng chñ yÕu lµ cho thuª m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸c ®éng s¶n kh¸c. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam, bao gåm: 1. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh do Ng©n hµng, C«ng ty tµi chÝnh hoÆc Ng©n hµng, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh cïng víi doanh nghiÖp kh¸c cña ViÖt Nam thµnh lËp. 2. C«ng ty tµi chÝnh liªn doanh gi÷a bªn ViÖt Nam gåm mét hoÆc nhiÒu Ng©n hµng, c«ng ty tµi chÝnh, doanh nghiÖp kh¸c víi bªn níc ngoµi 8 gåm mét hoÆc nhiÒu Ng©n hµng, C«ng ty tµi chÝnh, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ. 3. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh 100% vèn níc ngoµi cña ng©n hµng, C«ng ty tµi chÝnh, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh cña níc ngoµi. §iÒu 6: Vèn ph¸p ®Þnh cña c«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. §èi víi C«ng ty cho thuª tµi chÝnh nãi t¹i ®iÓm 1 §iÒu 5 cña quy chÕ nµy lµ 55 tû VND; 2. §èi víi C«ng ty cho thuª tµi chÝnh liªn doanh nãi t¹i ®iÓm 2 §iÒu 5 cña quy chÕ nµy vµ c«ng ty cho thuª tµi chÝnh 100% vèn níc ngoµi nãi t¹i ®iÓm 3 §iÒu 5 cña quy chÕ nµy lµ 5 triÖu ®«la Mü. §iÒu 7: Thêi h¹n ho¹t ®éng cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh t¹i ViÖt Nam tèi ®a kh«ng qu¸ 70 n¨m. Trêng hîp cÇn gia h¹n ho¹t ®éng ph¶i ®îc Ng©n hµng Nhµ níc chÊp thuËn. Mçi lÇn gia h¹n kh«ng qu¸ thêi h¹n cña giÊy phÐp ho¹t ®éng lÇn ®Çu. 2.2 - §iÒu kiÖn, thñ tôc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng: §iÒu 8: C¸c Ng©n hµng, C«ng ty tµi chÝnh, doanh nghiÖp kh¸c muèn ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh ph¶i cã ®Çy ®ñ uy tÝn, kinh doanh 3 n¨m liªn tôc cã l·i, ph¶i thµnh lËp C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®éc lËp theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 9: Thñ tôc, hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh nãi t¹i ®iÓm 1 §iÒu 5 cña quy chÕ nµy ®îc ¸p dông nh ®èi víi tæ chøc tÝn dông t¹i ViÖt Nam. §iÒu 10: 1. C¸c bªn tham gia thµnh lËp C«ng ty cho thuª tµi chÝnh liªn doanh nãi t¹i ®iÓm 2 §iÒu 5 cña quy chÕ nµy, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh 100% vèn níc ngoµi nãi t¹i ®iÓm 3 §iÒu 5 cña quy chÕ nµy ph¶i göi ®¬n vµ hå s¬ ®Õn Ng©n hµng Nhµ níc xin cÊp giÊy phÐp chÊp thuËn vÒ nguyªn t¾c (giÊy chÊp thuËn vÒ nguyªn t¾c) theo híng dÉn cña ng©n hµng nhµ níc; 2. GiÊy chÊp thuËn nguyªn t¾c cã gÝa trÞ trong 12 th¸ng kÓ tõ ngµy cÊp. Trong thêi h¹n nµy, c¸c bªn ph¶i hoµn tÊt hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng theo híng dÉn cña ng©n hµng nhµ níc. §iÒu 11: Trong thêi h¹n 3 th¸ng, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh, ng©n hµng nhµ níc xem 9 xÐt cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng cho C«ng ty cho thuª tµi chÝnh (gäi t¾t lµ giÊy phÐp ho¹t ®éng). §iÒu 12: Sau khi ®îc cÊp GiÊy phÐp ho¹t ®éng, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i : 1. Nép cho ng©n hµng nhµ níc kho¶n lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp b»ng 0,1% vèn ®iÒu lÖ, trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy ghi trªn GiÊy phÐp ho¹t ®éng; 2. §¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh; 3. Cã ®ñ 100% vèn ®iÒu lÖ; 4. C«ng bè GiÊy phÐp ho¹t ®éng, GiÊy ®¨ng ký kinh doanh vµ néi dung ho¹t ®éng trªn b¸o c¸o cña ViÖt Nam 5 sè liªn tiÕp tríc khi khai tr¬ng ho¹t ®éng theo híng dÉn cña ng©n hµng nhµ níc; 5. Sau khi thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh trªn míi ®îc khai tr¬ng ho¹t ®éng, ngµy khai tr¬ng chËm nhÊt lµ 6 th¸ng kÓ tõ ngµy ghi trªn GiÊy phÐp ho¹t ®éng. §iÒu 13: GiÊy phÐp ho¹t ®éng C«ng ty cho thuª tµi chÝnh kh«ng ®îc chuyÓn nhîng. 2.3 - Néi dung vµ ph¹m vi ho¹t ®éng §iªu 14: Nguån vèn 1. Vèn tù cã : vèn ®iÒu lÖ, c¸c quü vµ lîi nhuËn cha chia; 2. Vèn vay: vay c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông trong vµ ngoµi níc, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã gÝa trÞ kh¸c khi ®îc ng©n hµng nhµ ní cho phÐp; 3. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh kh«ng ®îc nhËn tiªn göi díi mäi h×nh thøc; 4. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh kh«ng ®îc phÐp më tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng nhµ níc vµ c¸c ng©n hµng ho¹t ®éng trªn l·nh thæ ViÖt Nam. Trêng hîp muèn më tµi kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng ë ngoµi l·nh thæ ViÖt Nam th× ph¶i ®îc ng©n hµng nhµ níc cho phÐp. §iÒu 15: C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh sau ®©y vÒ sö dông nguån vèn: 1. Kh«ng ®îc sö dông qu¸ 25% vèn ®iÒu lÖ ®Ó mua x¾m tµi s¶n cè ®Þnh cho C«ng ty; 2. Nguån vèn ®i vay kh«ng ®îc qu¸ 20 lÇn vèn tù cã; 10 3. Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cho thuª ®èi víi mét kh¸ch hµng kh«ng ®îc vît qu¸ 30% vèn tù cã, trêng hîp vît qu¸ møc quy ®Þnh nµy ph¶i ®îc ng©n hµng nhµ níc chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n; 4. C¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vµ cña ng©n hµng nhµ níc. §iÒu 16: C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®îc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô sau: 1. Cho thuª tµi chÝnh; 2. T vÊn, nhËn b¶o l·nh cho kh¸ch hµng vÒ nh÷ng dÞch vô cã liªn quan ®Õn nghiÖp vô cho thuª tµi chÝnh; 3. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kh¸c khi ®îc ng©n hµng nhµ níc vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng kh¸c cña nhµ níc cho phÐp; §iÒu 17: C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®îc phÐp thu phÝ cho thuª theo híng dÉn cña ng©n hµng nhµ níc. 3. Hîp ®ång thuª tµi chÝnh §iÒu 18: Hîp ®ång thuª tµi chÝnh (sau ®©y gäi t¾t lµ hîp ®ång) lµ mét lo¹i hîp ®ång kinh tÕ ®îc ký kÕt gi÷a bªn cho thuª vµ bªn thuª vÒ viÖc cho thuª mét hoÆc mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ, ®éng s¶n kh¸c trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh (thêi h¹n cho thuª) theo nh÷ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña quy chÕ nµy. §iÒu 19: Hîp ®ång ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau ®©y: 1. §îc lËp thµnh v¨n b¶n; 2. §¨ng ký t¹i ng©n hµng nhµ níc vµ c¬ quan qu¶n lý hîp ®ång, n¬i C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®Æt trô së theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 3. Kh«ng ®îc huû bá tríc (huû ngang) thêi h¹n cho thuª ®· tho¶ thuËn quy ®Þnh trong hîp ®ång. §iÒu 20: Hîp ®ång ph¶i bao gåm nh÷ng néi dung c¬ b¶n ®îc nªu t¹i môc 4 quy chÕ nµy vµ c¸c néi dung theo mÉu hîp ®ång do ng©n hµng nhµ níc híng dÉn. §iÒu 21: Hîp ®ång cã hiÖu lùc tõ ngµy ®îc c¸c bªn tho¶ thuËn trong hîp ®ång. 4. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn §iÒu 22: QuyÒn vµ nghÜa vô cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh: 11 1. Cã quyÒn yªu cÇu bªn thuª cung cÊp ®Çy ®ñ, toµn bé c¸c b¸o c¸o quý, n¨m vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh vµ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn tµi s¶n thuª; 2. §îc quyÒn së h÷u vµ ®Ýnh ký hiÖu së h÷u trªn tµi s¶n thuª trong suèt thêi h¹n cho thuª; 3. Cã quyÒn yªu cÇu bªn thuª båi thêng mäi thiÖt h¹i ph¸t sinh do bªn thuª kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n s÷a ch÷a, thanh to¸n tiÒn b¶o hiÓm tµi s¶n thuª trong thêi h¹n cho thuª. 4. §îc quyªn chuyÓn nhîng c¸c quyÒn cña m×nh trong hîp ®ång cho mét c«ng ty cho thuª tµi chÝnh kh¸c mµ kh«ng cÇn sù ®ång ý cña bªn thuª. Trong trêng hîp nµy, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i th«ng b¸o tríc b»ng v¨n b¶n cho bªn thuª. 5. Cã quyÒn yªu cÇu bªn thuª ®Æt tiÒn ký quü b¶o ®¶m cho hîp ®ång hoÆc yªu cÇu cã ngêi b¶o l·nh ®èi víi bªn thuª. 6. Cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký hîp ®ång, lµm thñ tôc mua b¶o hiÓm ®èi víi tµi s¶n cho thuª. 7. ChÞu tr¸ch nhiÖm ký hîp ®ång mua hµng, thanh to¸n tiÒn mua tµi s¶n ®Ó cho thuª víi bªn cung øng theo c¸c ®iÒu kiÖn ®· ®îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång mua hµng, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tµi s¶n kh«ng ®îc giao hoÆc giao kh«ng ®óng víi c¸c ®iÒu kiÖn do bªn thuª tho¶ thuËn víi bªn cung øng. Trêng hîp tµi s¶n thuª ®îc nhËp khÈu, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh cã nghÜa vô hoµn tÊt mäi thñ tôc nhËp khÈu cÇn thiÕt. 8. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô cña m×nh vµ ph¶i båi thêng mäi thiÖt h¹i cho bªn, trong trêng hîp tµi s¶n thuª kh«ng ®îc giao ®óng h¹n cho bªn thuª do C«ng ty cho thuª tµi chÝnh vi ph¹m hîp ®ång mua hµng. §iÒu 23: QuyÒn vµ nghÜa vô cña bªn thuª. 1. Cã quyÒn lùa chän th¬ng lîng vµ tho¶ thuËn víi bªn cung øng tµi s¶n thuª vÒ ®Æc tÝnh kü thuËt, chñng lo¹i, gi¸ c¶, viÖc b¶o hiÓm, c¸ch thøc vµ thêi h¹n giao nh©n, l¾p ®Æt vµ b¶o hµnh tµi s¶n thuª; 2. §îc trùc tiÕp nhËn tµi s¶n thuª tõ bªn cung øng; 3. Trêng hîp hîp ®ång bÞ huû bá tríc khi tµi s¶n thuª ®îc giao cho bªn thuª do lçi cña bªn thuª bªn thuª ph¶i hoµn tr¶ mäi thiÖt h¹i cho C«ng ty cho thuª tµi chÝnh; 12 4. Ph¶i sö dông tµi s¶n thuª theo ®óng môc ®Ých ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång; 5. Ph¶i chÞu mäi rñi ro vÒ mÊt háng ®èi víi tµi s¶n thuª vµ nh÷ng rñi ro mµ tµi s¶n thuª g©y ra cho bªn thø ba. 6. Ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o dìng, s÷a ch÷a tµi s¶n thuª trong thêi h¹n thuª; 7. Kh«ng ®îc chuyÓn quyÒn sö dông tµi s¶n thuª cho bªn thø ba nÕu kh«ng ®îc c«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®ång ý tríc b»ng v¨n b¶n; 8. Kh«ng ®îc dïng tµi s¶n thuª ®Ó cÇm cè, thÕ chÊp; 9. Bªn thuª cã nghÜa vô tr¶ tiÒn thuª ®óng thêi h¹n ®îc quy ®Þnh trong hîp ®ång vµ vÒ nguyªn t¾c ph¶i chÞu c¸c kho¶n chi phÝ cã liªn quan ®Õn tµi s¶n thuª nh : chi phÝ nhËp khÈu, thuÕ , chi phÝ ®¨ng ký hîp ®ång vµ tiÒn b¶o hiÓm ®èi víi tµi s¶n thuª; 10. Cã nghÜa vô hoµn tr¶ tµi s¶n thuª cho C«ng ty cho thuª tµi chÝnh khi kÕt thóc thêi h¹n thuª vµ chÞu mäi chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc hoµn tr¶ tµi s¶n thuª, trõ trêng hîp ®îc quyÒn së h÷u, mua tµi s¶n thuª hoÆc tiÕp tôc theo quy ®Þnh trong hîp ®ång. §iÒu 24: ChÊm døt hîp ®ång tríc thêi h¹n 1. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh cã thÓ chÊm døt hîp ®ång tríc khi kÕt thóc thêi h¹n cho thuª nÕu: - Bªn thuª kh«ng tr¶ tiÒn thuª kh«ng tr¶ tiÒn thuª theo quy ®Þnh trong hîp ®ång; - Bªn thuª vi ph¹m mét trong c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång; - Bªn thuª mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n, ph¸ s¶n, gi¶i thÓ; - Trong trêng hîp bªn thuª ph¶i cã ngêi b¶o l·nh nÕu ngêi b¶o l·nh mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n, ph¸ s¶n, gi¶i thÓ nhng bªn thuª kh«ng t×m ®îc ngêi b¶o l·nh kh¸c thay thÕ ®îc c«ng ty cho thuª tµi chÝnh chÊp thuËn. 2. Bªn thuª cã thÓ chÊm døt hîp ®ång tríc khi chÊm døt thêi h¹n cho thuª trong c¸c trêng hîp: - Tµi s¶n cho thuª kh«ng ®îc giao ®óng thêi h¹n do lçi cña c«ng ty cho thuª tµi chÝnh; - Bªn cho thuª vi ph¹m c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång. 3. Hîp ®ång ®îc chÊm døt tríc khi kÕt thóc thêi h¹n cho thuª trong trêng hîp tµi s¶n thuª bÞ mÊt, háng kh«ng thÓ phôc håi s÷a ch÷a ®îc. 13 §iÒu 25: Xö lý khi hîp ®ång ®îc chÊm døt tríc thêi h¹n theo ®iÓm 1 §iÒu 24, bªn thuª ph¶i thanh to¸n ngay toµn bé sè tiÒn thuª ph¶i tr¶ theo hîp ®ång cho C«ng ty cho thuª tµi chÝnh. 1. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh cã quyÒn thu håi ngay lËp tøc tµi s¶n cho thuª mµ kh«ng cÇn ®a viÖc nµy ra bÊt kú mét toµ ¸nhoÆc c¬ quan tµi ph¸n nµo ®ã. 2. QuyÒn së h÷u cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®èi víi tµi s¶n thuª kh«ng bÞ ¶nh hëng trong trêng hîp bªn thuª bÞ ph¸ s¶n, gi¶i thÓ, mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. Tµi s¶n thuª kh«ng ®îc coi lµ tµi s¶n cña bªn thuª khi sö lý tµi s¶n ®Ó tr¶ nî cho c¸c chñ nî kh¸c. 3. Trong trêng hîp hîp ®ång ®îc chÊm døt theo ®iÓm 3 §iÒu 24, bªn thuª ph¶i tr¶ theo hîp ®ång hoÆc trong hîp ®ång kh«ng quy ®Þnh viÖc bªn ®îc së h÷u tµi s¶n thuª th× bªn thuª gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thuª cho C«ng ty cho thuª tµi chÝnh. Bªn cho thuª chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ l¹i cho bªn thuª sè tiÒn b¶o hiÓm tµi s¶n khi ®îc c¬ quan b¶o hiÓm thanh to¸n, nÕu bªn thuª ®· tr¶ ®ñ cho C«ng ty cho thuª tµi chÝnh sè tiÒn ph¶i tr¶. 4. Trong trêng hîp hîp ®ång ®îc chÊm døt tríc thêi h¹n do C«ng ty cho thuª tµi chÝnh vi ph¹m hîp ®ång, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i båi thêng mäi thiÖt h¹i cho bªn thuª. 5. Tµi chÝnh, h¹ch to¸n §iÒu 26: Thuª tµi s¶n lµ m¸y mãc- thiÕt bÞ vµ c¸c ®éng s¶n nhËp khÈu, ®îc ¸p dông møc thuÕ nhËp khÈu nh c¸c doanh nghiÖp trùc tiÕp nh©p khÈu. Tµi s¶n thuª t¸i xuÊt, khi hîp ®ång kÕt thóc, kh«ng ph¶i chÞu thuÕ xuÊt khÈu. §iÒu 27: ThuÕ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®îc ¸p dông nh ®èi víi c¸c Ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. §iÒu 28: C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®îc phÐp trÝch chi phÝ ®Ó lËp quü dù phßng bï ®¾p rñi ro do Ng©n hµng nhµ níc quy ®Þnh tuú theo t×nh h×nh cô thÓ tõng thêi gian nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 5% tæng sè tiÒn thuª cha thanh to¸n. §iÒu 29: ViÖc chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi cña bªn níc ngoµi ®îc thùc hiÖn theo luËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. §iÒu 30: N¨m tµi chÝnh cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh b¾t ®Çu vµo ngµy 1 th¸ng 1 vµ kÕt thóc vµo cuèi ngµy 31 th¸ng 12 hµng n¨m. 14 §iÒu 31: H¹ch to¸n: 1. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n theo hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n do Ng©n hµng nhµ níc ban hµnh; 2. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i h¹ch to¸n chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ b¶o qu¶n sæ s¸ch, chøng tõ liªn quan theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª.. §iÒu 32: ChÕ ®é b¸o c¸o 1. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú do Ng©n hµng nhµ níc quy ®Þnh. Mäi vi ph¹m ®èi víi chÕ ®é b¸o c¸o sÏ bÞ xö ph¹t theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 6. Gi¸m s¸t, thanh tra, xö lý vi ph¹m vµ tranh chÊp §iÒu 33: C«ng ty cho thuª tµi chÝnh chÞu sù gi¸m s¸t, thanh tra vµ kiÓm tra cña ng©n hµng nhµ níc trong mäi ho¹t ®éng kinh doanh vµ viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt. §iÒu 34: Mäi vi ph¹m cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh sÏ bÞ xö lý theo ®óng quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh Ng©n hµng, Hîp t¸c x· tÝn dông, C«ng ty tµi chÝnh vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan cña ph¸p luËt. §iÒu 35: C¸c tranh chÊp gi÷a C«ng ty cho thuª tµi chÝnh víi c¸c ph¸p nh©n ViÖt Nam ®îc gi¶i quyÕt t¹i Toµ ¸n kinh tÕ ViÖt Nam. C¸c tranh chÊp gi÷a c¸c bªn tham gia C«ng ty cho thuª tµi chÝnh liªn doanh ®îc gi¶i quyÕt th«ng qua th¬ng lîng vµ hoµ gi¶i. Trêng hîp kh«ng hoµ gi¶i ®îc, c¨n cø tho¶ thuËn ®· ghi t¹i hîp ®ång liªn doanh ®Ó xö lý. 7. Thay ®æi, gia h¹n, chÊm døt ho¹t ®éng vµ thanh lý §iÒu 36: 1. Khi cã nhu cÇu thay ®æi vÒ ®Þa ®iÓm, ph¹m vi ho¹t ®éng vµ c¸c quy ®Þnh trong giÊy phÐp ho¹t ®éng, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i lµm ®¬n xin Ng©n hµng Nhµ níc chÊp thuËn. 2. Khi cã nhu cÇu gia h¹n thêi gian ho¹t ®éng C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i nép ®¬n cho ng©n hµng nhµ níc 6 th¸ng tríc khi kÕt thóc thêi h¹n ho¹t ®éng ®· ghi trong gi©ý phÐp hoÆc giÊy chÊp thuËn gia h¹n lÇn tríc. §iÒu 37: Ng©n hµng Nhµ níc quy ®Þnh nh÷ng trêng hîp thu håi giÊy phÐp cña c¸c C«ng ty cho thuª tµi chÝnh phï hîp víi Ph¸p lÖnh Ng©n hµng, Hîp t¸c x· tÝn dông, C«ng ty tµi chÝnh. §iÒu 38: 15 1. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh khi ®· bÞ ®×nh chØ ho¹t ®éng, bÞ thu håi giÊy phÐp hoÆc tù nguyÖn gi¶i thÓ, chÊm døt ho¹t ®éng do hÕt thêi h¹n ghi trong giÊy phÐp ph¶i tiÕn hµnh c¸c thñ tôc thanh lý, gi¶i thÓ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 2. Tr¬ng hîp tù nguyÖn gi¶i thÓ tríc thêi h¹n ho¹t ®éng ghi trong giÊy phÐp, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i göi v¨n b¶n ®Ò nghÞ Ng©n hµng nhµ níc chÊp thuËn vµ chØ ®îc gi¶i thÓ sau khi cã ý kiÕn chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n cña Ng©n hµng nhµ níc. 3. Ng©n hµng nhµ níc híng dÉn cô thÓ tr×nh tù vµ thñ tôc tiÕn hµnh C«ng ty cho thuª tµi chÝnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. §iÒu 39: C«ng ty cho thuª tµi chÝnh gÆp khã kh¨n hoÆc bÞ thua lç trong ho¹t ®éng kinh doanh, kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n khi ®Õn h¹n th× sÏ bÞ tuyªn bè ph¸ s¶n; tr×nh tù vµ thñ tôc ph¸ s¶n ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ph¸ s¶n. 8. §iÒu kho¶n cuèi cïng §iÒu 40: C¸c tæ chøc ®ang ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh trong thêi h¹n 12 th¸ng kÓ tõ ngµy Quy chÕ nµy cã hiÖu lùc, ph¶i ®iÒu chØnh tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo ®óng Quy chÕ nµy. §iÒu 41: ViÖc söa ®æi Quy chÕ nµy do ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. Iii - chÕ ®é tµi chÝnh vÒ thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ ®¨ng ký vµ cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch ®¶m b¶o vµ tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh A - lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh 1. §èi tîng vµ møc thu 1. Tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ níc ngoµi khi thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o vµ tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh víi c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 08/2000/N§ - CP ngµy 10/3/2000 cña ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o vµ §iÒu 19 NghÞ ®Þnh sè 16/2001/N§ - CP ngµy 02/05/2001 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh th× ph¶i nép lÖ phÝ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trõ nh÷ng trêng hîp kh«ng ph¶i nép sau ®©y: - Yªu cÇu s÷a ch÷a sai sãt trong giÊy chøng nhËn ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh do lçi cña ®¨ng ký viªn; 16 - Yªu cÇu xo¸ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh. 2. Møc thu lÖ phÝ ®¨ng ký vÒ giao dÞch ®¶m b¶o vµ tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh quy ®Þnh t¹i BiÓu lôc sè 1 vµ sè 2 ban hµnh kÌm theo th«ng t nµy. Trong mét sè trêng hîp cô thÓ ®îc thÓ hiÖn nh sau: a) §èi víi tæ chøc, c¸ nh©n ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 19 LuËt Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 1992 th× ¸p dông møc quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 116/1999/Q§ - BTC ngµy 21/9/1999 cña Bé trëng Bé Tµi ChÝnh ban hµnh biÓu møc thu lÖ phÝ qu¶n lý nhµ níc vÒ hµng kh«ng. b) Møc thu lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh qua ph¬ng tiÖn ®iÖn tö sÏ ®îc quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n kh¸c. 3. LÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh ®îc thu b»ng §ång ViÖt Nam. 2. Tæ chøc thu, nép vµ qu¶n lý sö dông 1. C¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o quy ®Þnh t¹i ®iÒu 18 NghÞ ®Þnh sè 08/2000/N§-CP vµ §iÒu 19 NghÞ ®Þnh sè 16/2001/N§-CP nªu trªn cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o vµ tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh. 2. C¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o cã tr¸ch nhiÖm: a) Niªm yÕt c«ng khai trô së møc thu lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh. b) Khi thu tiÒn lÖ phÝ ph¶i cÊp cho ngêi nép tiÒn biªn lai thu tiÒn do Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) ph¸t hµnh. Biªn lai nhËn t¹i Côc ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o ®ãng trô së vµ ®îc qu¶n lý, sö dông theo quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh C¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o ph¶i më tµi kho¶n t¹m gi÷ tiÒn thu lÖ phÝ ®¨ng ký vÒ giao dÞch ®¶m b¶o vµ tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh (bao gåm thu b»ng tiÒn mÆt, sÐc hoÆc chuyÓn kho¶n) t¹i kho b¹c nhµ níc n¬i giao dich; riªng ®èi víi sè thu b»ng tiÒn mÆt, th× hµng ngµy hoÆc chËm nhÊt lµ 10 ngµy mét lÇn ph¶i lËp b¶ng kª, göi tiÒn vµo kho b¹c nhµ níc. c) §¨ng ký, kª khai, nép lÖ phÝ ®¨ng ký víi c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®ãng trô së. d) Thùc hiÖn thanh to¸n, quyÕt to¸n biªn lai thu lÖ phÝ vµ quyÕt to¸n thu, nép tiÒn thu lÖ phÝ víi c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý theo ®óng quy 17 ®Þnh t¹i ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh Ph¸p lÖnh nµy, ®¶m b¶o mäi kho¶n thu- chi tiÒn lÖ phÝ ph¶i ®îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trong dù to¸n vµ quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng n¨m cña ®¬n vÞ. 3. C¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o ®îc t¹m trÝch 30% trªn tæng sè tiÒn lÖ phÝ thùc thu ®îc tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó chi phÝ phôc vô c«ng t¸c thu lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh theo néi dung cô thÓ sau ®©y: a) Chi tiÒn l¬ng hoÆc tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp, c¸c kho¶n ®ãng gãp theo tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng theo chÕ ®é hiÖn hµnh tr¶ cho lao ®éng thuª ngoµi trùc tiÕp thu lÖ phÝ (kÓ c¶ thêi gian c¸n bé, c«ng chøc c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o thùc tÕ lµm thªm ngoµi giê hµnh chÝnh theo chÕ ®é quy ®Þnh). b) Chi phÝ trùc tiÕp phôc vô cho viÖc thu lÖ phÝ nh: v¨n phßng phÈm, vËt t v¨n phßng, ®iÖn tho¹i, ®iÖn, níc, c«ng t¸c phÝ theo tiªu chuÈn ®Þnh møc hiÖn hµnh. c) Chi s÷a ch÷a thêng xuyªn, chi s÷a ch÷a lín tµi s¶n, m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô trùc tiÕp cho c«ng t¸c thu lÖ phÝ giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh. d) Mua s¾m vËt t, nguyªn liÖu vµ c¸c kho¶n chi kh¸c liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc thu lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh e) TrÝch quü khen thëng cho c¸n bé, c«ng chøc, nh©n viªn trùc tiÕp thùc hiÖn thu lÖ phÝ cña c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o. Møc trÝch quü khen thëng b×nh qu©n mét n¨m, mét ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ ba th¸ng l¬ng hiÖn thùc. Toµn bé sè tiÒn lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh ®îc t¹m trÝch theo quy ®Þnh trªn ®©y, c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých, cã chøng tõ hîp ph¸p theo chÕ ®é quy ®Þnh vµ quyÕt to¸n n¨m; nÕu sö dông kh«ng hÕt, th× ph¶i nép sè cßn l¹i vµo ng©n s¸ch nhµ níc. 4. Tæng sè tiÒn lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh thùc thu ®îc (bao gåm sè thu b»ng tiÒn mÆt, sÐc hoÆc chuyÓn kho¶n), sau khi trõ sè t¹m trÝch theo tØ lÖ (30%) quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 môc nµy, sè cßn l¹i (70%) ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo thêi h¹n vµ thñ tôc quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh ph¸p lÖnh nµy. 18 5. LËp vµ chÊp hµnh dù to¸n thu- chi tiÒn thu lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh. a) Hµng n¨m, c¨n cø møc thu lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o,tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh, néi dung chØ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy vµ chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh, c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o lËp dù to¸n thu chi tiÒn lÖ phÝ chi tiÕt theo môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh, göi c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn xÐt duyÖt vµ tæng hîp, göi c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. b) C¨n cø vµo dù to¸n thu chi hµng n¨m ®· ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt, c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh lËp dù to¸n thu chi hµng quý, chi tiÕt theo môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc, göi c¬ quan chñ qu¶n, Kho b¹c nhµ níc n¬i giao dÞch, c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp ®Ó lµm c¨n cø kiÓm so¸t thu chi. 6. QuyÕt to¸n thu chi lÖ phi ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh a) C¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o cã tr¸ch nhiÖm më sæ s¸ch kÕ to¸n ®Ó ghi chÐp, h¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n sè thu chi tiÒn lÖ phÝ theo chÕ ®é kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp hiÖn hµnh; thùc hiÖn quyÕt to¸n chøng tõ thu, sè tiÒn lÖ phÝ ®· thu nép ng©n s¸ch nhµ níc víi c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý vµ nép b¸o c¸o quyÕt to¸n sè thu, nép lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh cho c¬ quan ThuÕ tríc ngµy kÕt thóc th¸ng 2 n¨m tiÕp sau n¨m b¸o c¸o vµ ph¶i nép ®ñ sè tiÒn lÖ phÝ cßn thiÕu vµo ng©n s¸ch nhµ níc trong thêi h¹n 10 ngµy, kÓ tõ ngµy nép b¸o c¸o. b) C¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn cña c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra x¸c nhËn quyÕt to¸n thu chi lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh cña c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o trùc thuéc vµ tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m göi c¬ quan Tµi chÝnh thÈm ®Þnh, ra th«ng b¸o quyÕt to¸n cuèi cïng víi quyÕt to¸n n¨m cña c¬ quan chñ qu¶n theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh. B - phÝ cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh 1. Ph¹m vi ¸p dông vµ møc thu 19 1. Tæ chøc, c¸ nh©n cã yªu cÇu vµ ®îc c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh ph¶i nép phÝ dÞch vô cung cÊp th«ng tin cho c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o. 2. Møc thu dÞch vô cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh ®îc ban hµnh kÌm theo th«ng t nµy lµ møc thu ®· bao gåm c¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 2. Qu¶n lý sö dông tiÒn thu phÝ C¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o ph¸t sinh kho¶n thu phÝ dÞch vô cung cÊp th«ng tin cã tr¸ch nhiÖm: 1. Thu tiÒn phÝ dÞch vô cung cÊp th«ng tin theo møc thu quy ®Þnh t¹i th«ng t nµy. khi thùc hiÖn dÞch vô cung cÊp th«ng tin ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Trêng hîp thùc hiÖn dÞch vô cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh cã gi¸ trÞ thÊp díi møc quy ®Þnh kh«ng ph¶i lËp ho¸ ®¬n; nÕu ngêi yªu cÇu cung cÊp th«ng tin cã yªu cÇu ho¸ ®¬n th× ph¶i lËp ho¸ ®¬n, nÕu kh«ng lËp ho¸ ®¬n th× ph¶i lËp b¶ng kª theo quy ®Þnh ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ. 2. Më sæ s¸ch kÕ to¸n ®Ó theo dâi, h¹ch to¸n riªng chi phÝ, doanh thu dÞch vô cung cÊp th«ng tin vÒ giao dich b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh theo ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n, thèng kª. 3. Sè tiÒn phÝ thu ®îc vÒ dÞch vô cung cÊp th«ng tin cña c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m, sau khi trang tr¶i c¸c chi phÝ cÇn thiÕt hîp lý (kÓ c¶ chi phÝ tiÒn c«ng cho lao ®éng thuª ngoµi, nÕu cã) trùc tiÕp phôc vô cho ho¹t ®éng dÞch vô (cã ho¸ ®¬n chøng tõ chi hîp ph¸p), nép ®ñ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo luËt ®Þnh, sè cßn l¹i ®îc qu¶n lý vµ sö dông theo NghÞ ®Þnh sè 10/2000/N§-CPJ ngµy 16/1/2002 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu. C - tæ chøc thùc hiªn 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y vÒ lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh vµ phÝ cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh tr¸i víi th«ng t nµy ®Òu hÕt hiÖu lùc thi hµnh. Riªng c¸c giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh ký kÕt tríc ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh mµ vÉn cßn thêi h¹n thùc hiÖn, nÕu ®¨ng ký víi c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o trong thêi h¹n 3 th¸ng, kÓ tõ 20
- Xem thêm -