Tài liệu Cho anh nhìn về em - tập 2

  • Số trang: 427 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 298 |
  • Lượt tải: 0
minhminh

Đã đăng 411 tài liệu

Mô tả:

éé Dõch tûâ nguyïn taác tiïëng Trung: , nhaâ xuêët baãn Vùn Nghïå Giang Tö Trung Quöëc 2009. Xuêët baãn theo húåp àöìng chuyïín nhûúång baãn quyïìn giûäa Beijing YueDuJi Culture Co. Ltd. vaâ Nhaä Nam, 2010. Copyright©2009 by Beijing YueDuJi Culture Co. Ltd. All rights reserved. Baãn quyïìn baãn tiïëng Viïåt © Cöng ty Cöí phêìn Vùn hoáa vaâ Truyïìn thöng Nhaä Nam, 2011. Baãn quyïìn taác phêím àûúåc baão höå. Moåi hònh thûác xuêët baãn, sao chuåp, phên phöëi dûúái daång in êën hoùåc chïë baãn àiïån tûã, àùåc biïåt laâ viïåc phaát taán trïn maång Internet maâ khöng coá sûå cho pheáp bùçng vùn baãn cuãa Nhaâ xuêët baãn laâ vi phaåm phaáp luêåt vaâ laâm töín haåi àïën quyïìn lúåi cuãa nhaâ xuêët baãn vaâ taác giaã. Khöng uãng höå, khuyïën khñch nhûäng haânh vi vi phaåm baãn quyïìn. Chó mua baán baãn in húåp phaáp. Biïn muåc trïn xuêët baãn phêím cuãa Thû viïån Quöëc gia Viïåt Nam Tên Di ÖÍ Cho anh nhòn vïì em / Tên Di ÖÍ ; Nguyïîn Tuá Uyïn dõch. - Tp. Höì Chñ Minh : Vùn hoáa Vùn nghïå Tp. Höì Chñ Minh ; H. : Cöng ty Vùn hoáa vaâ Truyïìn thöng Nhaä Nam. - 24cm  Dõch tûâ nguyïn baãn tiïëng Trung: T.2. - 2011. - 424tr. 1. Vùn hoåc hiïån àaåi 2. Tiïíu thuyïët 3. Trung Quöëc 895.1 - dc14 VVE0005p-CIP éé NGUYÏÎN TUÁ UYÏN dõch Chöông 1 Cheát khoâng noåi, thì ñaønh soáng laïi Rêët nhiïìu thûá coá thïí lùåp laåi, laá cêy khö heáo vêîn coá thïí xanh laåi, nhûäng thûá quïn röìi coá thïí nhúá laåi, nhûng ngûúâi chïët röìi khöng thïí söëng laåi, tuöíi xuên qua röìi vônh viïîn khöng thïí trúã laåi lêìn nûäa. Taå Caát Niïn kïí xong cêu chuyïån, trong quaán mò boâ chêåt heåp chó coân chiïëc quaåt àiïån vêîn coát keát thöíi vïì phña hoå. Chu Tiïíu Bùæc hoaân toaân khöng phaãi möåt ngûúâi trêìm lùång, nhûng dûúái sûå dêîn dùæt cuãa Caát Niïn, cö dûúâng nhû àaä thûåc sûå àùæm chòm trong nhûäng nùm thaáng xûa cuä àoá. Nhûäng con ngûúâi êëy, nhûäng cêu chuyïån êëy, nhûäng khuön mùåt söëng àöång roä möìn möåt trûúác mùæt, cö hoaân toaân coá thïí nhùæm mùæt hònh dung trong àêìu tûâng biïën àöíi nhoã trïn khuön mùåt ngûúâi thiïëu nûä khi àoá... Cö caãm thêëy moåi chuyïån khöng nïn kïët thuác nhû vêåy, nhûng cêu chuyïån cuãa Caát Niïn thûåc sûå àaä kïí xong. Luác naây hai ngûúâi múái nhêån ra trúâi àaä töëi hùèn, giúâ ùn töëi àaä qua tûâ lêu, quaán mò luác naäy coân kñn mñt ngûúâi giúâ vùæng tanh, ngoaâi baâ chuã quaán àang ngöìi tñnh tiïìn dûúái aánh àeân vaâng múâ aão vaâ cö nhên viïn bêån bõu thu doån baát àôa, chó coân laåi hai ngûúâi hoå. Trûúác mùåt hoå laâ hai baát mò boâ àaä laånh ngùæt kïët vaáng múä àoã, Chu Tiïíu Bùæc thêëy dûúâng nhû tim mònh cuäng àang phuã möåt lúáp vaáng múä daây nùång, sau khi nguöåi nhòn caâng chaán ngêëy. “Vu Vuä... chïët nhû vêåy? Cêåu cuäng cûá vêåy maâ ngöìi tuâ?” Höìi lêu, Chu Tiïíu Bùæc múái thöët lïn nöíi cêu hoãi naây, tuy chuyïån Caát Niïn coá tiïìn aán cö àaä biïët tûâ lêu, vaâ tûâ nhûäng tònh tiïët cö àûúåc biïët cuäng khöng coân tòm ra khaã nùng naâo khaác, nhûng cö vêîn caãm thêëy, chuyïån khöng nïn laâ nhû vêåy, khöng nïn! Hai àûáa treã cuâng nùæm tay chaåy nhaãy dûúái aánh mùåt trúâi, möåt cö gaái vaâ möåt chaâng trai thuêìn khiïët dûúái caânh hoa lûåu, hoå àeåp laâ thïë, lûúng thiïån laâ thïë, thïë giúái nhoã cuãa riïng hoå khöng tranh giaânh gò vúái bïn ngoaâi, vò cúá gò quay àêìu laåi àaä rúi vaâo caãnh keã chïët treã, ngûúâi tuâ àaây? 6 Taân Di OÅ Khoáe miïång Caát Niïn phaãng phêët neát cûúâi, maái toác ngùæn phuã boáng xuöëng mùæt cö, “Tiïíu Bùæc, cêåu cuäng àoåc tiïíu thuyïët kiïëm hiïåp phaãi khöng. Trong tiïíu thuyïët, têët caã nhûäng nhên vêåt chñnh lúä chên rúi xuöëng vûåc àïìu gùåp àûúåc cao nhên cûáu giuáp, hoùåc cú duyïn truâng húåp, hoåc àûúåc möåt chiïu thûác voä cöng tuyïåt thïë, tûâ àoá thay hònh àöíi daång. Nhûng trong thïë giúái thûåc taåi, hêìu hïët ngûúâi ta àïìu khöng coá àûúåc caái may mùæn êëy, àaä rúi xuöëng, thò thêåt sûå chïët röìi.” Chu Tiïíu Bùæc vêîn thêîn thúâ, Caát Niïn vêîy cö nhên viïn laåi tñnh tiïìn, “Àaä noái bûäa naây mònh múâi röìi nheá.” Trûúác nuå cûúâi cuãa cö, Chu Tiïíu Bùæc thêëy tûâ chöëi laâ möåt viïåc cûåc kyâ vö nghôa, beân cûúâi àêíy baát mò sang möåt bïn, noái: “Baâ chuã naây khöng àuöíi chuáng ta, cuäng coi nhû möåt ngûúâi kyâ laå. Caát Niïn, bûäa naây, coi nhû laâ tiïîn mònh lïn àûúâng vêåy!” “Phaãi ài thêåt û?” “Àûúng nhiïn.” “Vêåy úã àêy...” “Cêåu àõnh noái àïën Haân Thuêåt phaãi khöng?” Chu Tiïíu Bùæc nhanh choáng hiïíu yá. “Giúâ töët nhêët àûâng àïí mònh nhòn thêëy anh ta, con ngûúâi àêëy coân daám xuêët hiïån, mònh chó hêån khöng thïí àêëm cho anh ta möåt cuá bay khoãi traái àêët luön.” Caát Niïn móm cûúâi, nghô möåt luác, noái: “Tiïíu Bùæc, àoá chó laâ anh êëy úã möåt cêu chuyïån khaác, vaã laåi cuäng laâ chuyïån àaä qua, anh êëy khöng phaãi ngûúâi xêëu, cêåu...” “Cêåu àûâng noái nûäa, mònh hiïíu yá cêåu. Trûúác khi nghe chuyïån cuãa cêåu, mònh vêîn luön cho rùçng, giûäa cêåu vaâ anh ta trûúác àêy nhêët àõnh àaä coá chuyïån gò àoá, vaâ anh ta hùèn phaãi laâ nam chñnh trong nhûäng cêu chuyïån cuãa cêåu, àaáng cûúâi nhêët laâ, hònh nhû anh ta cuäng tûå cho laâ nhû thïë. Sùåc! Thûåc ra anh ta chó laâ ngûúâi qua àûúâng. Phaãi vêåy khöng, Caát Niïn, vò thïë cêåu múái coá thïí dïî daâng tha thûá cho anh ta nhû thïë. Mònh cuäng vêåy, àöëi vúái Haân Thuêåt, mònh cuäng chó àoáng vai ngûúâi qua àûúâng, giöëng nhû möåt gaánh haát anh êëy nûãa àûúâng reä vaâo, tan röìi thò cûá vêåy ài. Tòm ngûúâi töët röìi cûúái thöi, ha ha, cuäng nhû mua veá söë vêåy, vûâa mua àaä truáng thò khöng bõ trúâi àaây múái laå.” Cö nûãa àuâa nûãa thêåt xoâe loâng baân Cho anh nhìn veà em 7 tay ra trûúác mùåt Caát Niïn, “Taå àaåi sû, xem chó tay giuâm mònh, xem xem nhên duyïn mònh thïë naâo, coá phaãi thêåt sûå àúåi àïën luác nghó hûu múái coá nöíi àïm àöång phoâng tuöíi 55 khöng?” Caát Niïn gêåp tay Tiïíu Bùæc laåi, “Mïånh caâng xem caâng baåc.” Cö bêåt cûúâi, an uãi. “Tiïíu Bùæc, cêåu nhêët àõnh coá phuác, luác naâo thêåt sûå buöìn khöng chõu nöíi nûäa, chó cêìn nghô àïën nhûäng ngûúâi keám may mùæn hún cêåu laâ àûúåc röìi, vñ duå nhû mònh àêy.” “Mònh khöng so saánh nöíi vúái cêåu, thêåt àêëy, nïëu mònh laâ cêåu, khöng biïët àaä chïët bao lêìn röìi.” Nhûäng lúâi Chu Tiïíu Bùæc noái laâ thêåt loâng. Caát Niïn noái: “Chïët noái khoá thò khöng khoá, nhûng noái dïî cuäng chùèng dïî. Chïët khöng nöíi, vêåy chó coân caách söëng laåi.” Chïët khöng nöíi, thò àaânh söëng laåi. Nhûäng nùm trong tuâ, Caát Niïn cuäng àaä bao lêìn nhùæc ài nhùæc laåi vúái mònh cêu naây. Rúâi khoãi quaán mò boâ, Caát Niïn vaâ Chu Tiïíu Bùæc chia tay úã möåt ngaä reä caách àêëy khöng xa. Caát Niïn nhòn theo boáng Tiïíu Bùæc àöí daâi dûúái aánh àeân àûúâng, cö gaái thûúâng ngaây vui veã nhanh nheån, chùèng kiïng nïí gò, vêåy maâ cuäng coá vaâi phuát thï lûúng nhû thïë naây. Caát Niïn biïët, coá thïí muåc àñch ra ài lêìn naây cuãa Tiïíu Bùæc khöng gò ngoaâi mong tòm àûúåc möåt caái kïët, nhûng Tiïíu Bùæc röët cuöåc vêîn laâ möåt ngûúâi khoaáng àaåt, röìi seä coá möåt ngaây cö êëy trúã laåi, têët caã nhûäng gò cö êëy cêìn chó laâ thúâi gian. Chó coá thúâi gian múái laâ vö àõch. Vêåy maâ, Caát Niïn nùm àoá laåi khöng nhêån àûúåc sûå khoan dung cuãa thúâi gian, chó traách moåi chuyïån xaãy ra quaá àöåt ngöåt, Tiïíu hoâa thûúång cuãa cö cûá vêåy maâ ra ài, àïí laåi cho cö möåt khoaãng tröëng mïnh möng. Dûúâng nhû múái chó möåt giêy trûúác àoá, anh vêîn coân dõu daâng noái “Trûúác nay cêåu chûa tûâng noái àïën”, möåt giêy sau biïín maáu àaä lïnh laáng truâm lïn ngûúâi anh. Cö khöng kõp phoâng bõ gò, giöëng nhû bûúác huåt trïn con àûúâng bùçng phùèng, moåi thûá khöng möåt dêëu tñch cûá thïë suåp àöí, suåp xuöëng... cho àïën khi vônh viïîn khöng thïí phuåc höìi. Nhûäng cún aác möång cûá túái, döìn dêåp nöëi tiïëp, cö khöng khoác nöíi, cuäng chùèng thïí höìi 8 Taân Di OÅ tónh, búãi vò cö coân chûa kõp tónh laåi. Anh ài röìi, chó coân mònh cö, cuäng phaãi quay vïì hiïån thûåc naây thöi. Caát Niïn rêët ñt khi nhùæc àïën nhûäng nùm thaáng lao tuâ, ngay caã trong cêu chuyïån kïí vúái Chu Tiïíu Bùæc cö cuäng chó choån loåc tònh tiïët maâ kïí qua loa. Coá rêët nhiïìu chuyïån cö khöng muöën nhùæc laåi, laâ vò khöng mong coá ai hiïíu àûúåc, cuäng giöëng nhû baån hoaân toaân khöng nïn cöë gùæng baão möåt ngûúâi khoãe maånh ài thêëu hiïíu nöîi tuyïåt voång cuâng cûåc cuãa möåt ngûúâi trïn giûúâng bïånh, ngûúâi khoãe maånh luön miïång noái “Sûác khoãe thûåc sûå rêët quan troång”, nhûng thûåc chêët luön phung phñ sûác khoãe, khöng thïí hiïíu àûúåc nöîi khöí cuãa ngûúâi bïånh têåt. Ngay caã Caát Niïn cuäng hiïëm khi nhúá laåi quaäng thúâi gian àoá, cö chó biïët möåt chuyïån - trïn àúâi coá hai thûá vônh viïîn khöng bao giúâ nghõch chuyïín, möåt laâ sinh mïånh, hai laâ tuöíi thanh xuên. Rêët nhiïìu thûá coá thïí lùåp laåi, laá cêy khö heáo vêîn coá thïí xanh laåi, nhûäng thûá quïn röìi coá thïí nhúá laåi, nhûng ngûúâi chïët röìi khöng thïí söëng laåi, tuöíi xuên qua röìi vônh viïîn khöng thïí trúã laåi lêìn nûäa. Vu Vuä khöng coân nûäa, tuöíi xuên cuãa Taå Caát Niïn cuäng àaä chïët tûâ mûúâi möåt nùm trûúác. Giúâ àûúåc ra tuâ, cö chó nhû möåt ngûúâi phuå nûä àöåc thên 29 tuöíi bònh thûúâng, söëng möåt cuöåc söëng bònh thûúâng, nhûäng cún soáng gioá trong quaá khûá, nhûäng thaáng ngaây àùçng sau song sùæt dûúâng nhû khöng in dêëu roä rïåt lïn cö. Chó coá àiïìu, möîi buöíi súám tónh dêåy, nhòn laân da vêîn mõn maâng qua têëm gûúng trong phoâng tùæm laånh leäo, àöi mùæt êëy noái vúái cö rùçng, cö giúâ àaä khöng coân laâ cö gaái nùm naâo nûäa. Coá möåt cêu caách ngön vïì cuöåc àúâi thïë naây: Thûúång àïë àoáng möåt caánh cûãa trûúác mùåt baån thò seä múã cho baån möåt caánh cûãa söí. Luác coân trong tuâ, möîi lêìn nhúá àïën cêu noái naây, Caát Niïn àïìu bêåt cûúâi. Caánh cûãa phoâng giam àoáng im lòm, chó húã ra möåt ö cûãa söí sùæt hònh vuöng chûâng möåt têëc, àêy chùèng phaãi àang chûáng minh tñnh haâi hûúác cuãa Thûúång àïë hay sao? Trong tuâ, nhûäng phaåm nhên vûâa àûúåc chuyïín àïën àûúåc goåi laâ “phaåm múái”. Àêy laâ nhoám ngûúâi thêëp cöí beá hoång nhêët trong caái thïë giúái kñn mñt naây, ngoaâi viïåc phaãi traãi qua huêën luyïån nhêåp traåi, chõu “giaáo duåc” tûâ nhûäng phaåm nhên cuä, àiïìu khoá vûúåt qua nhêët vêîn laâ baãn thên. Cho anh nhìn veà em 9 Khöng coá ai vöën àûúåc tûå do maâ laåi khöng caãm thêëy nöîi tuyïåt voång nhû àêët trúâi suåp àöí êëy sau khi vaâo tuâ, mònh àaä khöng coân laâ möåt ngûúâi bònh thûúâng nûäa, khöng coân laâ möåt ngûúâi àûúåc tön troång nûäa, thêåm chñ, khöng coân laâ möåt con ngûúâi nûäa. Mûúâi hai con ngûúâi bõ nheát chung vaâo möåt phoâng giam chêåt heåp, ngaây naâo cuäng laâ nhûäng chó tiïu lao àöång nhiïìu àïën àûát húi, cuöåc söëng khoá thêëy mùåt trúâi, baån tuâ nham hiïím, quaãn giaáo haâ khùæc... “phaåm múái” vûâa nhêåp traåi àaä rûãa mùåt bùçng nûúác mùæt, thêåm chñ khöng ñt ngûúâi tòm àïën caái chïët. Trûúác khi gùåp Chu Tiïíu Bùæc trong quaán mò boâ, Caát Niïn ngöìi cuâng Bònh Phûúång, möåt baån tuâ vaâo cuâng àúåt vúái cö. Nùm àoá, Caát Niïn chó múái troân 18 tuöíi, laâ möåt trong nhûäng phaåm nhên treã nhêët trong nhaâ tuâ, nhûng Bònh Phûúång coân nhoã hún cö möåt thaáng, gêìy goâ nhû àûáa treã 15, 16. Khi êëy, hai ngûúâi àûúåc phên vaâo cuâng möåt buöìng giam, töëi naâo Caát Niïn cuäng nghe thêëy tiïëng Bònh Phûúång khoác. Caát Niïn rêët ñt khoác, cö chó khöng nguã àûúåc. Àïm trong nhaâ tuâ töëi àen nhû mûåc, khöng coá nöíi möåt aánh saáng le loái. Caát Niïn nguã úã chöî gêìn cûãa söí nhêët, cuäng khöng nhòn ra chöî naâo laâ cûãa söí. Cö luön ngöìi hûúáng vïì phña coá leä laâ cûãa söí, thêîn thúâ àúâ àêîn nghe tiïëng Bònh Phûúång nuöët nûúác mùæt. Thúâi gian möåt àïm coá luác tröi rêët nhanh, coá luác laåi rêët chêåm, thúâi gian dûúâng nhû chùèng hïì coá yá nghôa gò. Do haâng loaåt trònh tûå töë tuång hònh sûå phûác taåp, àïën khi phaán quyïët cuãa toâa chñnh thûác ban xuöëng, Caát Niïn àaä ngöìi tuâ àûúåc gêìn ba tuêìn, tiïëp theo, cö vêîn coân ñt nhêët hún 1800 àïm phaãi traãi qua nhû vêåy nûäa. Töëi höm àoá, Bònh Phûúång khoác mïåt cuäng dêìn dêìn chòm vaâo giêëc nguã, Caát Niïn böîng nghe thêëy tûâ phña cûãa söí truyïìn laåi tiïëng àêåp caánh nheâ nheå. Cö biïët, àoá laâ tiïëng cön truâng àêåp caánh. Trong tuâ coá ruöìi, coá muöîi, coá boå choá, nhûng àïìu chó laâ nhûäng loaâi cön truâng nhoã, nhûäng con to hún möåt chuát khoá coá thïí bay vaâo. Êm thanh naây, yïëu hún chuöìn chuöìn, caánh cam... nhûng laåi coá lûåc hún cön truâng, giaäy giuåa höìi lêu maâ vêîn khöng tòm àûúåc àûúâng ra. Caát Niïn khöng nhòn thêëy, nhûng cö nghô, àoá coá thïí laâ möåt con bûúám. Möåt con bûúám hoáa thên tûâ con sêu bûúám vûúåt qua bao khoá khùn múái thoaát khoãi keán, sao khöng daåo chúi núi hoa thúm coã laå, maâ laåi sa vaâo goác töëi naây? 10 Taân Di OÅ Vu Vuä, laâ anh sao? Loâng Caát Niïn trôu xuöëng. Laâ anh, anh cuöëi cuâng cuäng chui khoãi keán, vêîn coân lûu luyïën em nïn quay laåi xem em ra sao àêëy û? Caã àïm, Caát Niïn cûá võn vaâo thaânh giûúâng nhû vêåy maâ nghe tiïëng àöi caánh êëy vöî, trong loâng khöng biïët vui hay buöìn. Cö mong bûúám nhoã úã laåi bïn cö thïm luác nûäa, laåi mong noá coá thïí bay ài, bay vïì núi vöën laâ cuãa noá, khöng bao giúâ trúã laåi núi naây... trúâi cûá thïë dêìn saáng. Nhaâ tuâ quy àõnh, muâa heâ saáng súám 5 giúâ dêåy, muâa àöng múái àöíi thaânh 6 giúâ. Sau khi nguã dêåy phaãi gêëp chùn maân ngay ngùæn nhû quên nhên, röìi laåi ngay ngùæn ngöìi úã meáp giûúâng àúåi quaãn giaáo túái múã cûãa buöìng giam - hoå goåi àoá laâ “khai phong”. Tiïëp àoá lêìn lûúåt caác buöìng giam àûúåc cho ra ngoaâi laâm vïå sinh caá nhên, xong laåi quay vïì buöìng ùn saáng. Têët caã caác buöìng giam àïìu khöng coá nhaâ vïå sinh, möîi têìng chó coá nhaâ vïå sinh chung úã cuöëi haânh lang, bònh thûúâng àïìu bõ khoáa chùåt, vaâ chó àûúåc múã vaâo giúâ quy àõnh, saáng töëi hai lêìn. Tia nùæng àêìu tiïn cuãa buöíi súám roåi vaâo buöìng giam cuãa Caát Niïn, caã traåi giam àaä luåc tuåc dêåy, chó laâ vêîn chûa àïën lûúåt buöìng cö àûúåc “khai phong”. Caát Niïn vöåi vaâng lêìn theo chuát aánh saáng ñt oãi tòm dêëu vïët chuá bûúám àïm qua, quaã nhiïn úã ngay bïn cûãa söí, cö àaä tòm àûúåc noá. Àêy naâo phaãi bûúám gò, coá chùng chó laâ möåt con thiïu thên maâu xaám. Noá xêëu xñ, bêín thóu, phò nöån, nhûng khiïën ngûúâi ta tuyïåt voång nhêët laâ àöi caánh dõ daång cuãa noá. Con thiïu thên roä raâng chó vûâa chui khoãi keán nhöång chûa àûúåc bao lêu, khöng biïët vò sao laåi sa vaâo àêy, chùæc chùæn laâ khöng bay nöíi nûäa. Caát Niïn nhúá laåi cêu chuyïån vïì con sêu bûúám Vu Vuä tûâng kïí. Anh noái àuáng, moåi con bûúám àïìu do nhûäng con sêu bûúám biïën thaânh, nhûng, anh cuäng quïn rùçng, khöng phaãi con sêu bûúám naâo cuäng coá thïí biïën thaânh bûúám. Coá thïí noá seä chïët úã trong keán, maäi maäi khöng nhòn thêëy mùåt trúâi, hoùåc giaäy giuåa thûâa söëng thiïëu chïët höìi lêu múái biïët mònh thûåc ra chó laâ möåt con thiïu thên xêëu xñ, ngay caã caánh cuäng moåc khöng tûã tïë. Caát Niïn buöìn baä nhêån ra cö àaä hiïíu yá Vu Vuä muöën noái vúái mònh, Cho anh nhìn veà em 11 nhûng, nïëu nhû anh biïët trûúác kïët cuåc seä thïë naây, liïåu coá cam loâng bêìu baån cuâng con sêu bûúám khaác núi loâng àêët sêu huát kia, nheå nhaâng cêín troång cuâng chia seã chuát aánh saáng àaáng thûúng? Hay anh àaä chuã àõnh muöën ài, bêët kïí kïët cuåc coá taân nhêîn thïë naâo, cuäng àïìu laâ lûåa choån cuãa anh. Nhûng, cêu chuyïån cuãa Vu Vuä vêîn chûa kïí hïët, anh vêîn chûa kïí àïën, nïëu nhû anh khöng thïí biïën thaânh bûúám thò con bûúám sùåc súä àúåi anh úã phña trûúác liïåu coá bay mêët. Anh khöng thïí kïì caánh bay lûúån cuâng noá, cuäng khöng thïí trúã vïì laâm kiïëp sêu bûúám, nhûng con bûúám êëy vêîn coá thïí tûå do ngao du. Anh cuäng khöng noái àïën, khöng coân con sêu bûúám êëy, con sêu bûúám bõ boã laåi cö àöåc trong boáng töëi seä phaãi söëng nhûäng thaáng ngaây tiïëp theo nhû thïë naâo. Caát Niïn khöng àaânh loâng nhòn con thiïu thên ra sûác giaäy giuåa bêët lûåc, cö nheå nhaâng giú ngoán tay, àõnh àêíy noá möåt caái, nhûng cuäng khöng taác duång gò, ngoán tay cö vûâa chaåm vaâo, noá àaä liïìn rúi tûâ bêåu cûãa söí xuöëng saân nhaâ, cö coân chûa kõp phaãn ûáng, möåt baân chên mang giaây àaä ngang taâng haå xuöëng, lêåp tûác giêîm beåp con thiïu thên trïn àêët. Khi baân chên êëy nhêëc lïn, Caát Niïn chó coân thêëy möåt vuäng dõch thïí sïìn sïåt phaát buöìn nön, cuâng nûãa àöi caánh dõ daång. Con thiïu thên söëng khoá khùn laâ vêåy, maâ chïët sao quaá dïî daâng, thêåm chñ khöng coá nöíi möåt cú höåi giaäy giuåa. Àêy chñnh laâ sûå bi ai cuãa kiïëp cön truâng. Caát Niïn loâng xoát xa, ngêíng àêìu nhòn ngûúâi vûâa haå thuã. “Sao, khöng vui aâ?” Ngûúâi kia hoãi cö. Caát Niïn cuái xuöëng, chêìm chêåm lùæc àêìu, “Khöng coá.” Cö àêëu khöng laåi vaâ cuäng khöng muöën àêëu vúái con ngûúâi naây, giaã nhû khöng coá baân chên êëy thò con thiïu thên súám muöån cuäng seä chïët. Noá laâ loaâi quaái vêåt dõ daång, nhûng aánh nùæng cuäng àaä chiïëu lïn noá, nhû vêåy, coá chïët cuäng khöng àaáng tiïëc. Ngûúâi giêîm chïët con thiïu thên tïn laâ Thñch Kiïën Anh, laâ phaåm nhên coá “tû caách” laäo laâng nhêët trong buöìng giam cuãa caác cö. Thñch Kiïën Anh ngûúâi cao laåi rêët to beáo, nghe noái, thúâi treã chõ ta cuäng laâ möåt phuå nûä nhan sùæc, thùæt àaáy lûng ong. Taám nùm trûúác, Thñch Kiïën Anh vêîn laâ möåt baâ nöåi trúå troái gaâ khöng chùåt, sau khi nghe tin ngûúâi chöìng laâm kinh doanh cuãa mònh sa àoåa, liïìn cêìm con dao goåt hoa quaã muäi 12 Taân Di OÅ nhoån tòm àïën töí êëm cuãa àöi gian phu dêm phuå, àêíy cûãa xöng vaâo, khöng maâng coá thïí bõ ngûúâi chöìng khoãe hún gêëp mêëy lêìn àaánh chïët, bêët chêëp moåi ngoán àoân cuãa tïn àaân öng xêëu xa, cêìm dao àêm tûâng nhaát tûâng nhaát vaâo cú thïí hai con ngûúâi maâ chõ ta hêån thêëu xûúng. Àïën khi àöi nam nûä êëy guåc xuöëng, Thñch Kiïën Anh cuäng raä rúâi phuã phuåc xuöëng giûäa vuäng maáu goåi àiïån baáo caãnh saát. Nghe kïí, khi caãnh saát àïën, chõ ta vêîn cêìm chùæc con dao, neát mùåt coân thoaáng nuå cûúâi. AÃ tònh nhên chïët, nhûng tïn àaân öng àoá laåi àûúåc baác sô cûáu söëng. Thñch Kiïën Anh bõ bùæt, toâa aán xeát àïën trûúác khi xaãy ra vuå aán ngûúâi chöìng àaä nhiïìu lêìn gêy baåo haânh gia àònh, cho hoaän aán tûã hònh. Vaâo tuâ ba nùm, Kiïën Anh múái àûúåc giaãm tûâ tûã hònh xuöëng aán tuâ chung thên, cûá cho coân coá thïí nhêån möåt cú höåi giaãm aán nûäa thò àúåi chõ ta úã phña trûúác vêîn laâ quaäng thúâi gian giam cêìm daâi àùçng àùéng. Chõ ta giúâ àaä hún 40 tuöíi, duâ cho 20 nùm sau coá thïí ra tuâ thò cuäng àaä laâ möåt baâ laäo gêìn àêët xa trúâi, àúâi naây coi nhû àaä bõ chön vuâi. Thñch Kiïën Anh sau khi vaâo tuâ têm tñnh cuäng thay àöíi, cöí quaái baåo ngûúåc, ai cuäng phaãi súå chõ ta vaâi phêìn. Cuâng laâ phaåm nhên, nhûng trong tuâ cuäng phên tam luåc cûãu phêím, ngoaâi khaác biïåt haån tuâ, töåi danh vaâ caãnh ngöå cuäng khaác biïåt. Trong traåi giam nûä, khiïën ngûúâi ta e súå nhêët thûúâng laâ töåi phaåm giïët ngûúâi, nhû Thñch Kiïën Anh chùèng haån, têm àuã aác, coá gò maâ chõ ta khöng daám laâm, aán àuã daâi, coá ai maâ chõ ta súå, trûúác mùåt chõ ta, nhûäng ngûúâi khaác àïìu khöng nûãa lúâi chöëng àöëi. Xïëp sau töåi phaåm giïët ngûúâi laâ töåi phaåm cûúáp giêåt, buön ma tuáy, buön ngûúâi, vïì àöå àöåc aác cuäng tûúng àöëi, sau nûäa laâ haång töåi phaåm kinh tïë, tröåm cùæp, xïëp dûúái àaáy cuâng nhêët, bõ ngûúâi ta ûác hiïëp coi khinh nhêët chñnh laâ maåi dêm. Bònh Phûúång vò baán dêm maâ bõ bùæt vaâo àêy, chõu khöí nhiïìu hún ai hïët, Caát Niïn tuy cuäng laâ “phaåm múái”, nhòn cuäng nheå nhaâng coá hoåc, nhûng moåi ngûúâi àïìu biïët cö bõ bùæt vò töåi cûúáp giêåt, trûúác khi biïët roä àêìu àuöi ñt nhiïìu cuäng coá chuát kiïng deâ, ûác hiïëp cuäng khöng àïën nöîi quaá àaáng, vêîn coân dïî söëng hún Bònh Phûúång möåt chuát. Coá nhûäng phaåm nhên cuä phaâm chuyïån gò cuäng àïìu muöën kiïëm lúåi, cöng viïåc nùång nhoåc, bêín thóu àïìu giao cho phaåm nhên múái laâm, àoá chó Cho anh nhìn veà em 13 laâ chuyïån quaá àöîi bònh thûúâng, coân rêët nhiïìu viïåc bêín thóu ngoaâi sûác chõu àûång khiïën hêìu hïët nhûäng ngûúâi sau khi ra tuâ àïëu khoá heá rùng trong tuâ khöng coá àaân öng, coá ngûúâi noái, con muöîi bay qua cuäng àïìu laâ con caái. Nhûäng ngûúâi phuå nûä úã tuöíi êëy, àùåc biïåt laâ nhûäng ngûúâi coá aán tuâ daâi, phaãi chõu hai têìng cö àún caã vïì sinh lyá lêîn têm lyá, àûúng nhiïn khoá loâng kiïìm chïë. Coá nhûäng cùåp nûä phaåm giaã phûúång giaã hoaâng bêåp vaâo nhau, ài àêu cuäng keâ keâ, cuäng coá nhûäng trûúâng húåp khöng àöìng yá, nhûng ngûúâi múái àïën yïëu thïë khoá traánh khoãi bõ laâm nhuåc. Coá nhûäng àïm khöng nguã àûúåc, mùæt múã thao laáo nhòn vaâo khöng gian àen quaåch, trong tiïëng khoác thuát thñt cuãa Bònh Phûúång, Caát Niïn coá thïí nghe thêëy caã tiïëng Thñch Kiïën Anh thúã höìng höåc, tiïëng baåt tai, tiïëng da thõt coå xaát, vaâ coân coá caã tiïëng Bònh Phûúång ngheån ngaâo kòm neán nöîi uêët giêån. Quaäng thúâi gian àoá, luác naâo mùåt muäi Bònh Phûúång cuäng sûng huáp, chöî nguã cuäng bõ bùæt phaãi àöíi sang dûúái chöî nùçm cuãa Thñch Kiïën Anh - chó coá nhûäng phaåm nhên múái vaâo hoùåc àõa võ thêëp keám múái phaãi nguã úã têìng dûúái, vò trong buöìng giam khoaãng ài laåi rêët heåp, nhûäng viïåc nhû ùn cúm, nguã, laâm àöì thuã cöng àïìu phaãi laâm trïn giûúâng, têìng dûúái bao giúâ cuäng bûâa baäi, löån xöån nhêët. Caát Niïn biïët, hùçng àïm khöng chó coá mònh cö tónh giêëc, caác baån tuâ khaác cuäng àïìu nhòn thêëy chuyïån xaãy ra, nhûng phêìn lúán àïìu e súå, chó biïët phêîn nöå trong loâng maâ khöng daám noái ra, hoùåc àún giaãn laâ vö caãm nùçm trong boáng töëi xem kõch hay. Caát Niïn thûúng caãm cho Bònh Phûúång, nhûng àïën baãn thên cö coân cûáu khöng nöíi, thò coá thïí cûáu vúát nöíi ai? Vaâo tuâ möåt thúâi gian, rêët nhiïìu ngûúâi bùæt àêìu nhêån ra caái danh “töåi phaåm cûúáp giêåt” cuãa cö chó laâ hûäu danh vö thûåc, chùèng coá gò kinh khuãng, liïìn àua nhau chaâ àaåp cö, söë lêìn cö ùn baåt tai cuäng ngaây caâng nhiïìu, luác êëy lêëy ai thûúng caãm cö? Nûä giúái vaâ nam giúái khöng giöëng nhau, hiïëm lùæm múái gùåp möåt ngûúâi phuå nûä sinh ra àaä hung baåo, nhûäng phaåm nhên trong traåi giam nûä, coá ngûúâi vò tònh, coá ngûúâi vò tiïìn, hoùåc giaã bõ döìn vaâo àûúâng cuâng, phêìn lúán àïìu àaä traãi qua nhûäng nöîi khöí khoá loâng tûúãng tûúång. Caát Niïn nghô, röìi cuäng seä coá möåt ngaây cö trúã nïn chai saån trûúác moåi thûá nhû thïë. Àöëi vúái möåt ngûúâi con gaái 18 tuöíi, ba nùm coân daâi hún caã àúâi ngûúâi. Möåt buöíi töëi sau hai thaáng vaâo tuâ, cö laåi nghe tiïëng 14 Taân Di OÅ Thñch Kiïën Anh laâm nhuåc vaâ àaánh àêåp Bònh Phûúång trong boáng töëi, lêìn naây chõ ta ra tay àöåc aác hún bao giúâ hïët. Coá leä Thñch Kiïën Anh àaä chaán ngaán Bònh Phûúång, hoùåc cuäng coá thïí sûå “hêìu haå” cuãa Bònh Phûúång khöng thoãa maän nöíi chõ ta. Trong tônh lùång tûâng tiïëng thònh thõch cuãa nùæm àêëm giaáng xuöëng da thõt ngûúâi khiïën ngûúâi ta thoát tim run súå. Tiïëp àoá, Caát Niïn nghe tiïëng Thñch Kiïën Anh döång àêìu Bònh Phûúång vaâo tûúâng. Cö hiïíu mònh khöng nïn nhiïìu chuyïån, nhûng nhùæm mùæt bõt tai àûúåc chûa àêìy möåt phuát, cö vêîn khöng kòm nöíi xöng ra trûúác giûúâng, kïu àau buång êìm ô àoâi ài vïå sinh, cuöëi cuâng cuäng goåi àûúåc quaãn giaáo trûåc ban. Maång Bònh Phûúång coi nhû àûúåc cûáu, trïn traán chó lûu laåi möåt vïët seåo höìng höìng. Haânh àöång cuãa Caát Niïn khöng nhûäng vi phaåm nöåi quy quaãn lyá traåi giam maâ coân laâm phiïìn àïën giêëc nguã cuãa caác phaåm nhên khaác nïn àaä àùæc töåi vúái khöng ñt ngûúâi, àùåc biïåt laâ Thñch Kiïën Anh. Nhûäng nöîi khöí sau àoá cö ñt khi muöën nhúá laåi, cö khöng biïët giúái haån cuãa baãn thên laâ úã àêu, chó biïët nhùæm mùæt laåi, vêîn coân coá ngaây mai, cö vêîn coân phaãi àöëi diïån vúái nhûäng cöng viïåc miïn man khöng höìi kïët. Cö treã nhû Bònh Phûúång, laåi thanh tuá saåch seä hún Bònh Phûúång nïn súám àaä laâ àöëi tûúång àïí yá cuãa nhiïìu phaåm nhên, nhûng veã trêìm ngêm trûúác tuöíi cuãa cö vêîn khiïën boån hoå chó daám àûáng nhòn tûâ xa. Cuöëi cuâng, Thñch Kiïën Anh cuäng àaä nhòn ra cö thûåc chêët chó laâ loaåi ngûúâi coá àaánh cho gaäy rùng cuäng chó daám nuöët xuöëng buång, möåt ngaây sau khi kïët thuác cöng viïåc lao àöång, chõ ta treâo lïn giûúâng Caát Niïn. Caát Niïn giaäy giuåa dûúái thên hònh phò nöån cuãa Thñch Kiïën Anh, möîi cûã àöång àïìu bõ àöíi laåi bùçng möåt cuá taát ong àêìu nhûác oác. Moåi ngûúâi trong buöìng giam àïìu giaã vúâ ngaáy, sûå phaãn khaáng cuãa cö giöëng nhû vuâng vêîy luác sùæp chïët àuöëi, caâng luác caâng yïëu úát. Tûâ Lêm Hùçng Quyá àïën Haân Thuêåt, giúâ laåi àïën Thñch Kiïën Anh, leä naâo cö maäi khöng thoaát khoãi cún aác möång naây û? Àïm höm àoá, toaân böå giaám thõ lêîn phaåm nhên traåi giam àïìu nghe thêëy möåt tiïëng heát xeá tai. Khi caán böå trûåc ban àiïn cuöìng thöíi coâi, nhanh choáng roåi àeân pin chaåy laåi, múã cûãa buöìng giam cuãa cö, chó thêëy Thñch Kiïën Anh mùåt muäi maáu me àêìm àòa àiïn loaån àêëm àaá lïn ngûúâi Cho anh nhìn veà em 15 Caát Niïn, Caát Niïn ngûúâi nhuän nhû súåi mò töm co ruám laåi möåt àöëng, khöng kïu möåt tiïëng, trong miïång vêîn söëng chïët ngoaåm lêëy möåt vêåt maáu me khöng roä hònh thuâ - àoá laâ toaân böå tai traái cuãa Thñch Kiïën Anh. Quaãn giaáo taách hai ngûúâi hoå dêîn ài, trïn nïìn buöìng giam vêîn coân hai vuäng maáu to. Caát Niïn nùçm trïn giûúâng bïånh gêìn ba thaáng, cö cuäng khöng roä chñnh xaác laâ bao lêu. Nhûäng ngaây úã giûäa ranh giúái giûäa tónh vaâ mï, cö lúâ múâ biïët nhaâ tuâ àaä thöng baáo cho ngûúâi nhaâ vïì bïånh tònh cuãa cö, nhûng khöng hïì coá ai túái thùm, cö cuäng khöng chúâ àúåi bêët kyâ ai túái. Coá leä lêìn naây chïët cuäng àûúåc röìi, con sêu bûúám bõ boã laåi cö àún, khöng chûâng chïët röìi laåi coá thïí haånh phuác höåi ngöå cuâng Vu Vuä úã möåt thïë giúái khaác. Nhûng cö chïët khöng nöíi, bïånh viïån traåi giam vúái nhûäng àiïìu kiïån chûäa trõ thö sú laâ thïë cuöëi cuâng vêîn cûáu àûúåc maång cö. Hai thaáng sau vaâo möåt buöíi saáng, cö tónh taáo nhòn aánh nùæng chiïëu bïn meáp göëi. Vu Vuä, àïën giúâ maâ anh vêîn khöng muöën gùåp em sao? Chïët khöng nöíi, vêåy thò cöë söëng cho töët. Cö nghe tiïëng Vu Vuä tûâ xa xùm voång laåi. Caát Niïn möåt lêìn nûäa thuyïët phuåc baãn thên bùæt tay laâm hoâa vúái söë phêån, coá leä mïånh cö vêîn coân daâi, so vúái caã àúâi ngûúâi, nùm nùm cuäng àêu coá gò khoá chõu àûång, hún nûäa thúâi gian ngöìi tuâ cuãa cö coân coá thïí ngùæn ài möåt chuát. Cö höå lyá àûa thuöëc buöíi saáng àêíy cûãa bûúác vaâo, thêëy Caát Niïn yïëu úát lêëy tay àuâa bùæt aánh nùæng, nùçm trïn giûúâng bïånh móm cûúâi, “Chõ höå lyá, toác chõ àeåp quaá.” Vò lyá do àùåc biïåt naâo àoá, bïånh tònh cuãa Caát Niïn chó àûúåc ghi möåt caách mú höì trong bïånh aán. Caát Niïn höìi phuåc trúã laåi buöìng giam, Thñch Kiïën Anh bõ cö ngoaåm mêët möåt tai traái àaä bõ àiïìu khoãi buöìng giam cuãa caác cö. Caát Niïn trûúác vaâ sau khi bõ bïånh böîng trúã thaânh hai con ngûúâi hoaân toaân khaác nhau, duâ cö vêîn trêìm tônh nhû cuä, nhûng moåi ngûúâi àïìu nhúá caãnh tûúång cö mùåt khöng biïën sùæc ngoaåm tai Thñch Kiïën Anh maáu chaãy àêìm àòa, ñt nhiïìu cuäng coá chuát deâ chûâng. Coân cö laåi trúã nïn caâng cúãi múã, röång raäi, cö tha thûá cho baãn thên mònh, vaâ cuäng àöëi xûã töët vúái têët caã moåi ngûúâi xung quanh. 16 Taân Di OÅ Cöng viïåc trong traåi giam chuã yïëu laâ may gia cöng. Traåi giam nhêån viïåc tûâ caác xûúãng bïn ngoaâi vïì giao cho phaåm nhên hoaân thaânh, naâo laâ thïu hoa, àñnh ngoåc, àan aáo... hêìu hïët àïìu do tûâng buöìng nhêån vïì hoaân thaânh chó tiïu trong ngaây. Dûåa vaâo nùng suêët maâ tñnh àiïím caãi taåo. Caát Niïn thñch ûáng rêët nhanh vúái hoaân caãnh, tûâ möåt ngûúâi múái àêìu àúm khuy coân bõ kim àêm vaâo tay, dêìn dêìn cö hoaân thaânh chó tiïu cuãa mònh xong coân giuáp nhûäng ngûúâi khaác trong phoâng. Sau naây traåi giam caãi tiïën “trang thiïët bõ” thaânh maáy may, cö àaåp maáy may cuäng rêët nhanh, àöì laâm ra vûâa àïìu laåi vûâa àeåp. Sau naây cö nghô, àêy cuäng coi nhû möåt kyä nùng traåi giam daåy cö àïí mûu sinh. Vò Caát Niïn quan hïå xaä giao töët, laåi cuäng coi nhû coá chuát vùn hoáa, àêìu oác nhanh nheån, khöng chó caác baån tuâ maâ caã quaãn giaáo cuäng àïìu yïu mïën cö. Cö laâm buöìng trûúãng, höå lyá, quaãn lyá thû viïån, laåi ghi danh tham gia lúáp hoåc tûâ xa, àaåi diïån traåi giam ài thi caác chûúng trònh kiïën thûác àïìu àûúåc giaãi... Sau khi tai Thñch Kiïën Anh bõ thûúng, qua xeát nghiïåm thûúâng quyá cuãa bïånh viïån bêët ngúâ phaát hiïån chõ ta bõ xú gan, tin naây nhanh choáng khiïën chõ ta suy suåp, tûâ àoá sûác khoãe ngaây möåt ài xuöëng. Caát Niïn úã tuâ àûúåc nûãa nùm, Thñch Kiïën Anh àaä nùçm liïåt giûúâng. Vò chuyïån trûúác àêy, Caát Niïn vaâ chõ ta coi nhû cuäng coá thuâ cuä, giúâ Thñch Kiïën Anh öëm lûâ àûâ, cuäng chùèng coân baãn lônh gêy sûå vúái ai, laâ phaåm nhên höå lyá, Caát Niïn coá nhiïåm vuå chùm soác têët caã nhûäng phaåm nhên bõ bïånh. Xeát àïën quan hïå giûäa hai ngûúâi, quaãn giaáo coá yá àïí Caát Niïn khöng phaãi laâm nhiïåm vuå naây, nhûng cö tûâ chöëi, cho rùçng khöng nhêët thiïët phaãi vêåy. Cö bònh tônh chùm soác Thñch Kiïën Anh àang ngaây möåt öëm yïëu, thêåm chñ khi chõ ta thêm thuâ cùæn möåt vïët thêåt àau lïn tay cö, cö cuäng khöng kïu möåt tiïëng. Cuöëi cuâng vaâo möåt ngaây, khi Caát Niïn àang cêín thêån lau ngûúâi cho Thñch Kiïën Anh, ngûúâi phuå nûä àaä àêm chöìng vaâ keã thûá ba töíng cöång 31 nhaát dao, ngûúâi àaân baâ khöng ai trong traåi giam laâ khöng kinh súå êëy, àaä khoác trûúác mùåt Caát Niïn nhû möåt àûáa treã. “Trûúác àêy anh ta rêët yïu töi, töi àaä cuâng anh ta ài qua nhûäng thúâi khùæc àeåp àeä nhêët, khi lêåp nghiïåp cuäng cuâng anh ta chõu biïët bao khöí cûåc, vò anh ta töi phaãi vay khùæp lûúåt bïn nhaâ ngoaåi, anh ta thaânh cöng Cho anh nhìn veà em 17 röìi, laåi noái khöng cêìn töi nûäa... hu hu, anh ta khöng cêìn töi nûäa... con trai töi noái töi laâ con rùæn àöåc.” Àêy laâ lêìn àêìu tiïn Caát Niïn nghe kïí nhûäng chuyïån trûúác àêy tûâ miïång Thñch Kiïën Anh, chõ ta trong giêy phuát naây chùèng qua cuäng chó laâ möåt ngûúâi àaân baâ àaáng thûúng. Thñch Kiïën Anh vûâa khoác vûâa hoãi: “Vò sao cö khöng hêån töi? Taå Caát Niïn, cö laâ do öng trúâi cûã xuöëng û?” Bònh Phûúång cuäng tûâng noái nhû vêåy. Caát Niïn cûúâi, cö khöng traã lúâi. Cö khöng phaãi thiïn thêìn gò, cö cuäng àaä tûâng hêån rêët nhiïìu ngûúâi, chó laâ hêån röìi cuöëi cuâng quïn mêët. Vò hêån cuäng chùèng àûúåc viïåc gò, vò àúâi ngûúâi àûúåc taåo thaânh búãi bao tònh tiïët khöng theo yá mònh, khoá maâ tñnh àûúåc, coá nhûäng chuyïån, coá nhûäng kïët cuåc, cö cuäng khöng biïët laâ do ai gêy ra, do ngûúâi cö hêån, hay do chñnh baãn thên cö, cö khöng hiïíu, vò vêåy tha cho ngûúâi khaác, cuäng laâ tha cho chñnh mònh. Nhûäng viïåc cö laâm trong traåi giam, khöng phaãi hy voång àûúåc àaánh giaá àaåo àûác töët, cuäng khöng mong àûúåc ai caãm kñch, cö chó muöën cho thúâi gian tröi nhanh möåt chuát, nhanh thïm möåt chuát. Cö phaãi ra ngoaâi. Cö vêîn chûa biïët cêu chuyïån àùçng sau Vu Vuä kïët thuác nhû thïë naâo, khöng coá ai noái cho cö biïët. Mêëy nùm nay, chó coá möåt ngûúâi vaâo thùm cö möåt lêìn, nhûng ngûúâi àoá cuäng hoaân toaân khöng biïët gò. Cö mong chúâ sau khi àûúåc tûå do coá thïí túái núi chön cêët anh nhòn möåt lêìn, möåt lêìn laâ àuã. Hai nùm sau, Caát Niïn àûúåc ên xaá, moåi ngûúâi àïìu cho laâ viïåc thñch àaáng. Sau naây, cö vêîn thûúâng xuyïn coá möåt giêëc mú, mú thêëy buöìng giam töëi àïën ngheåt thúã, tiïëng thúã höín hïín, con bûúám cö nhòn khöng thêëy cûá àêåp caánh bïn cûãa söí, tiïëng giaây cuãa quaãn giaáo bûúác trïn haânh lang, tiïëng coâi àêìu tiïn truyïìn àïën trong buöíi saáng súám, “Khai phong” röìi, sau àoá cö caãm nhêån àûúåc aánh saáng cuãa buöíi súám, con thiïu thên bõ giêîm beåp trong aánh nùæng... lêìn naâo àïën àêy cö cuäng dêìn dêìn tónh dêåy. Tónh giêëc, cö àaä cuâng cö beá tïn Phi Minh söëng möåt cuöåc söëng thanh bònh trong khu vûúân coá cêy tyâ baâ naây àûúåc taám nùm. Chöông 2 Hai maët cuûa taám göông Cö muöën gùåp Trêìn Khiïët Khiïët möåt lêìn. Vò nhiïìu khi, cö bêët chúåt caãm giaác, Trêìn Khiïët Khiïët chñnh laâ cö, cö chñnh laâ Trêìn Khiïët Khiïët, hai ngûúâi laâ hai mùåt cuãa têëm gûúng, traái ngûúåc maâ tûúng thöng. Caát Niïn tónh giêëc bïn göëi, khöng coân thiïu thên, khöng coân bûúám, khöng coân tiïëng coâi sùæc laånh buöët nhoái linh höìn, khöng coân caãnh chen chuác ài àaánh rùng rûãa mùåt, chó coá muâi khöng khñ trong laânh riïng coá vaâo möîi buöíi súám trong vûúân, aánh nùæng len qua laá cêy hùæt boáng xuöëng bêåu cûãa söí. Cö dûúâng nhû vêîn coá thïí caãm nhêån thêëy, ngûúâi êëy àang àûáng àúåi dûúái göëc cêy, kheä nhùæm mùæt thû thaái, vaâ coá leä chó möåt giêy sau, anh seä móm cûúâi àêíy cûãa bûúác vaâo. Cö thêëy khöng gò coá thïí khiïën cö coá caãm giaác khoan khoaái vaâ yïn aã nhû luác naây. Àaánh rùng rûãa mùåt qua loa xong, Caát Niïn túái quaán chuá Taâi lêëy sûäa tûúi nhû thûúâng ngaây. Chuá Taâi nhòn thêëy cö liïìn cûúâi tûúi nhû hoa. “Caát Niïn aâ, sao caã àúåt naây thêìn Cöí phiïëu khöng túái àêy nhó?” Chuá Taâi nûãa àuâa nûãa thêåt hoãi, vûâa nhû chuyïån phiïëm giûäa nhûäng ngûúâi haâng xoám, vûâa nhû hy voång vaâo mêëy cöí phiïëu àang coá trong tay. Caát Niïn cûúâi noái: “Anh ta sao daám àïën thûúâng xuyïn chûá, nhúä chuá kiïëm böån tiïìn trïn saân chûáng khoaán thò coân têm trñ naâo àïí mùæt àïën caái quaán nhoã naây, luác êëy tòm àêu ra chöî baán sûäa boâ ngon nhêët thaânh phöë nûäa?” Caái cûãa hiïåu nhoã naây súám àaä tûâ ngûúâi chuã àêìu tiïn qua tay nhiïìu ngûúâi, ba nùm trûúác chuá Taâi doån àïën múã quaán sûäa boâ taåi àêy. Nùm àoá dûúái nhaát dao cuãa Vu Vuä, Lêm Hùçng Quyá may mùæn thoaát chïët, “ngûúâi haåi hùæn” laåi khöng coá àûúåc kïët cuåc töët àeåp nhû vêåy, vò chuyïån naây maâ Hùçng Quyá rêët maän nguyïån. Coá àiïìu tuy cùn nhaâ nhoã cuãa Vu Vuä àaä rúi vaâo tay hùæn nhûng hùæn ta trûúác sau chûa tûâng thûåc sûå bûúác vaâo lêëy möåt Cho anh nhìn veà em 19 lêìn. Sau khi may mùæn thoaát chïët, Lêm Hùçng Quyá dêìn dêìn tin vaâo ma quyã, hùæn luön caãm thêëy coá oan höìn laãng vaãng quanh cùn nhaâ, àuöíi maäi khöng ài, chó cêìn hùæn àïm khuya laåi gêìn dûúâng nhû liïìn coá thïí nhòn thêëy khuön mùåt àêìy maáu cuãa Vu Vuä. Dêìn dêìn, tin àöìn thêët thiïåt vïì cùn nhaâ xui xeão coá hai àúâi töåi phaåm giïët ngûúâi khöng biïët tûâ luác naâo àaä àûúåc truyïìn ài khùæp núi, hùæn ta muöën baán cùn nhaâ laåi caâng khoá hún. Nûãa nùm trûúác khi Caát Niïn ra tuâ, cú thïí taân taå vûâa laânh troång thûúng cuãa Lêm Hùçng Quyá khöng coân chöëng àúä nöíi nhûäng cún naát rûúåu ngaây naây qua ngaây khaác, cuöëi cuâng trong möåt lêìn uöëng rûúåu khuya, hùæn àöåt tûã ngay trong quaán rûúåu. Khêm liïåm qua loa cho hùæn xong, vúái danh nghôa anh chõ hoå bïn nöåi cuãa Lêm Hùçng Quyá, vaâ cuäng laâ nhûäng ngûúâi hoå haâng duy nhêët àûúåc biïët àïën cuãa hùæn, cö chuá cuãa Caát Niïn àûúåc thûâa kïë ngöi nhaâ vaâ cûãa tiïåm nhoã hùæn àïí laåi. Nhaâ khöng ai daám úã, nhûng viïåc chuyïín nhûúång cûãa tiïåm nhoã laâm ùn phaát àaåt nhêët khu cuäng tûúng àöëi thuêån lúåi. Cûá nhû vêåy, nhiïìu nùm sau, cûãa tiïåm àûúåc nhûúång vaâo tay chuá Taâi. Chuá Taâi thuöåc lúáp ngûúâi cao niïn úã maãnh àêët naây, coá thïí noái àaä tröng tûâng ngaây Caát Niïn vaâ Vu Vuä trûúãng thaânh, vïì sau Caát Niïn rúâi ài theo böë meå, bao nùm khöng gùåp, giúâ cö laåi dêîn theo möåt àûáa treã trúã vïì söëng taåi àêy. Nhûäng laáng giïìng trûúác kia ngûúâi coá tiïìn àaä vaâo thaânh phöë söëng tûâ lêu, keã khöng coá tiïìn cuäng àa söë vò mûu sinh maâ rúâi ài hïët, vïì sau úã àêy dêìn trúã thaânh khu vûåc coá mêåt àöå ngûúâi ngoaåi tónh tûúng àöëi daây àùåc, nhûäng ngûúâi biïët chuyïån boån Caát Niïn trûúác àêy cuäng khöng nhiïìu. Chuá Taâi laâ möåt trong söë àoá, chuá biïët roä tñnh tònh nham hiïím, àöåc aác cuãa Lêm Hùçng Quyá xûa nay, trong con mùæt trung thûåc khoan dung cuãa chuá, coá thïë naâo cuäng khöng nhòn ra Caát Niïn coá liïn hïå gò vúái möåt phuå nûä ngöìi tuâ vò töåi cûúáp cuãa. Chuá tin tûúãng vaâo con mùæt nhòn ngûúâi àaä nûãa àúâi ngûúâi cuãa mònh, chùèng theâm àïëm xóa àïën mêëy thöng caáo àïì phoâng Caát Niïn tûâ töí dên phöë, tûâ trûúác túái nay khöng hïì nhòn cö vúái aánh mùæt kyâ thõ. Vò vêåy mêëy nùm nay, chuá Taâi laâ ngûúâi haâng xoám thên thiïån nhêët vúái hai cö chaáu Caát Niïn, thónh thoaãng coân coá thïí haân huyïn vaâi cêu. Coân vúái nhûäng ngûúâi khaác, Caát Niïn biïët moåi ngûúâi ñt nhiïìu cuäng coá chuát kiïng deâ trûúác quaá khûá cuãa cö, cö cuäng 20 Taân Di OÅ khöng muöën laâm phiïìn àïën ai, trûúác sau chó cuâng Phi Minh lùång leä ài ài vïì vïì nhû caái boáng. Caát Niïn quay vaâo nhaâ, Phi Minh vêîn coân chûa tónh. Cö àùåt chai sûäa lïn àêìu giûúâng, khi ngoaãnh laåi chúåt thêëy Phi Minh àang say giêëc, tay vêîn öm chùåt möåt vêåt gò àoá trong loâng. Caát Niïn cuái xuöëng xem, ra laâ chiïëc vúåt cêìu löng Haân Thuêåt tùång, súå chiïëc vúåt laâm Phi Minh khoá chõu, cö kheä thûã ruát ra àùåt lïn àêìu giûúâng, nhûng chiïëc vúåt trong loâng Phi Minh vêîn khöng hïì nhuác nhñch, con beá naây öm chùåt quaá thöi. Phi Minh trên troång moán quaâ naây laâ vêåy, sûå trên troång vûúåt quaá caã yá nghôa cuãa baãn thên chiïëc vúåt. Àêy cuäng laâ nguyïn nhên Caát Niïn khöng bùæt Phi Minh àem chiïëc vúåt cêìu löng quyá baáu traã laåi cho Haân Thuêåt duâ cö coá lyá do àïí laâm nhû vêåy, cö khöng muöën laâm töín thûúng Phi Minh vò lyá do coá veã nhû chñnh àaáng êëy. Phi Minh khi nhoã khöng phaãi laâ möåt àûáa treã khoãe maånh, luön àau öëm gêìy goâ vò bïånh têåt, khi mú con beá thûúâng coá thoái quen chau maây, thñch öm chùåt chùn, gùåm moáng tay. Caát Niïn àaä thûã qua nhiïìu caách, vêîn khöng coá chuyïín biïën gò, nhûng giúâ cö múái àïí yá khuön mùåt àang mú cuãa Phi Minh nhòn rêët khoan khoaái, thêåm chñ laâ haånh phuác, nhû thïí àang úã trong möåt giêëc mú ngoåt ngaâo. Caát Niïn cuäng khöng núä àaánh thûác con beá dêåy, nhûng Phi Minh bùæt buöåc phaãi dêåy thöi, khöng seä muöån giúâ mêët. Viïåc chuêín bõ trûúác giúâ ài hoåc nhû möåt trêån chiïën, àêìu tiïn Phi Minh búái tung tuã quêìn aáo beá xñu cuãa mònh, àûáng trûúác gûúng ûúám thûã höìi lêu múái quyïët àõnh nöíi höm nay mùåc gò, sau àoá cö beá coân tûâ chöëi àïí cö Caát Niïn chaãi àêìu vò Caát Niïn chó biïët buöåc kiïíu toác àuöi ngûåa àún giaãn. Khi Phi Minh mùåc böå vaáy maâu höìng phêën, trïn àêìu tïët vö söë caác bñm toác nhoã àûúåc cöåt laåi bùçng chiïëc nú bûúám lêëp laánh xuêët hiïån trûúác mùåt Caát Niïn, cö múái bùæt àêìu yá thûác àûúåc àêy coá leä khöng phaãi laâ möåt buöíi saáng bònh thûúâng, ñt nhêët laâ àöëi vúái Phi Minh. Nhû bònh thûúâng, nïëu phaãi ài laâm saáng, Caát Niïn seä cuâng Phi Minh ra khoãi nhaâ, àûa cö beá àïën bïën xe buyát röìi möîi ngûúâi lïn möåt xe. Vïì àiïím naây Caát Niïn buöåc phaãi cöng nhêån Phi Minh àaä hoåc àûúåc caách tûå chùm soác baãn thên súám hún caác baån cuâng lûáa. Vò cö vûâa àöåc thên, laåi
- Xem thêm -