Tài liệu Cho anh nhìn về em - tập 1

  • Số trang: 412 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 291 |
  • Lượt tải: 0
minhminh

Đã đăng 411 tài liệu

Mô tả:

Dõch tûâ nguyïn taác tiïëng Trung: , nhaâ xuêët baãn Vùn Nghïå Giang Tö Trung Quöëc 2009. Xuêët baãn theo húåp àöìng chuyïín nhûúång baãn quyïìn giûäa Beijing YueDuJi Culture Co. Ltd. vaâ Nhaä Nam, 2010. Copyright©2009 by Beijing YueDuJi Culture Co. Ltd. All rights reserved. Baãn quyïìn baãn tiïëng Viïåt © Cöng ty Cöí phêìn Vùn hoáa vaâ Truyïìn thöng Nhaä Nam, 2011. Baãn quyïìn taác phêím àûúåc baão höå. Moåi hònh thûác xuêët baãn, sao chuåp, phên phöëi dûúái daång in êën hoùåc chïë baãn àiïån tûã, àùåc biïåt laâ viïåc phaát taán trïn maång Internet maâ khöng coá sûå cho pheáp bùçng vùn baãn cuãa Nhaâ xuêët baãn laâ vi phaåm phaáp luêåt vaâ laâm töín haåi àïën quyïìn lúåi cuãa nhaâ xuêët baãn vaâ taác giaã. Khöng uãng höå, khuyïën khñch nhûäng haânh vi vi phaåm baãn quyïìn. Chó mua baán baãn in húåp phaáp. Biïn muåc trïn xuêët baãn phêím cuãa Thû viïån Quöëc gia Viïåt Nam Tên Di ÖÍ Cho anh nhòn vïì em / Tên Di ÖÍ ; Trõnh Thanh Haâ dõch. - Tp. Höì Chñ Minh : Vùn hoáa Vùn nghïå Tp. Höì Chñ Minh ; H. : Cöng ty Vùn hoáa vaâ Truyïìn thöng Nhaä Nam. - 24cm Dõch tûâ nguyïn baãn tiïëng Trung: T.1. - 2011. - 408tr. 1. Vùn hoåc hiïån àaåi 2. Tiïíu thuyïët 3. Trung Quöëc 895.1 - dc14 VVE0004p-CIP TRÕNH THANH HAÂ dõch Chöông 1 Chieác göông cuûa Haøn Thuaät Chó möåt cêu noái àún giaãn vêåy thöi maâ khiïën cho mùåt gûúng trong loâng Haân Thuêåt vúä tan taânh, têët caã caác maãnh gûúng vuån vêîn rêët saáng, saáng àïën mûác khiïën anh khöng tröën ài àêu àûúåc. Caãnh giúái lyá tûúãng cuãa Haân Thuêåt: möåt buöíi saáng nhaân nhaä, nùçm trïn giûúâng cho àïën khi naâo àêîy giêëc, dêåy vêån àöång xûúng cöët möåt chuát, röìi uöëng möåt taách traâ chanh tûå pha, ùn cuâng vúái baánh töí ong mua taåi tiïåm baánh Têy lêu nùm nùçm úã goác phöë dûúái nhaâ, àêy chñnh laâ möåt bûäa saáng myä maän, vûâa ùn vûâa coá thïí xem thúâi sûå. Êm nhaåc coá thïí coá coá thïí khöng, nhûng trong maáy nghe nhaåc luác naâo cuäng phaãi chúâ sùén möåt baãn nhaåc anh thñch nhêët. Khi ra khoãi nhaâ, anh thay böå quêìn aáo thúâi trang ngaã cuä ûa thñch nhêët, àïën möåt cuöåc heån coá chuát mong àúåi nhûng khöng quaá höìi höåp. Múã cûãa ra, thêëy trúâi khöng nùæng cuäng khöng mûa, trúâi cao mêy lùång, khöng khñ maát meã trong laânh, seä töët hún khi coá thïm chuát gioá. Têët caã caác vêën àïì vïì cöng viïåc vaâ cuöåc söëng àïìu àûúåc giaãi quyïët möåt caách töët àeåp, töëi vïì coân coá thïí laâm nhûäng viïåc yïu thñch, höm sau cuäng khöng cêìn phaãi vöåi vaä ài laâm... Luác naây anh àang àûáng bïn caånh thaãm hoa trûúác quaãng trûúâng Thúâi Àaåi thuöåc Trung têm Thûúng maåi cuãa thaânh phöë G, moåi thûá àïìu thêåt tuyïåt vúâi, tuy chûa hoaân toaân àaåt túái caãnh giúái lyá tûúãng cuãa anh, nhûng cuäng khöng coân caách xa lùæm. Ngoaâi thúâi tiïët, ngoaâi viïåc àöåi boáng anh hêm möå àaä chiïën thùæng ra, vêîn coân rêët nhiïìu lyá do khiïën têm traång anh vui veã. Höm qua, cuäng chñnh laâ ngaây thûá Saáu, anh thùæng kiïån taåi phiïn toâa, tïn bõ caáo nöíi tiïëng gian aác, xaão quyïåt cuöëi cuâng àaä phaãi cuái àêìu trûúác phaáp luêåt, ngay àïën kiïím saát trûúãng cuäng phaãi khen anh chiïën thùæng quaá àeåp. Chiïën thùæng naây khiïën cho kyã luåc thùæng kiïån vúái têìn suêët cao nhêët cuãa anh úã Viïån Kiïím saát Nhên dên quêån Thaânh Nam tiïëp 6 Taân Di OÅ tuåc àûúåc duy trò, coá thïí noái laâ möåt kïët thuác myä maän cho quaá trònh cöng taác cuãa anh úã quêån Thaânh Nam. Theo nguöìn tin tin cêåy, lïånh àiïìu àöång anh lïn cú quan cêëp trïn àaä àûúåc gûãi àïën Viïån Kiïím saát Thaânh phöë, tiïìn àöì cuãa anh tiïëp sau àêy laåi caâng chùæc nhû àinh àoáng cöåt. Töëi qua mêëy ngûúâi baån cuãa Haân Thuêåt múã tiïåc chuác mûâng anh, böën ngûúâi uöëng àïën böën chai vodka, vêåy maâ saáng tónh dêåy anh khöng hïì thêëy nhûác àêìu, thúâi tiïët vêîn àeåp nhû anh mong muöën, khöng coá àiïìu gò àïí anh coá thïí phaân naân àûúåc, ngay caã khi àöî xe úã baäi àöî dûúái hêìm quaãng trûúâng cuäng vûâa kheáo coá àûúåc chöî àöî töët nhêët. Vêåy nïn mùåc duâ baån gaái àïën muöån nhûäng 25 phuát cuäng vêîn khöng hïì aãnh hûúãng àïën têm traång vui veã cuãa anh. Böën, nùm cö sinh viïn treã ài qua trûúác mùåt anh, noái chuyïån cûúâi àuâa rñu ra rñu rñt, liïn tuåc nhòn vïì phña anh. Haân Thuêåt ngêíng àêìu lïn àaáp laåi caác cö gaái bùçng möåt nuå cûúâi, caác cö gaái ngûúång chñn caã mùåt, ngûúâi naây huyách ngûúâi kia röìi chaåy mêët. Anh kheä haát baâi haát chó mònh anh nghe thêëy, möåt tay àuát vaâo tuái quêìn, möåt tay tûâ töën haái böng hoa àöî quyïn àaä taân trïn thaãm hoa. Loaâi hoa naây sau khi taân khöng dïî daâng raä böng, maâ khö laåi thaânh möåt khöëi baám trïn thên cêy, vûâa chiïëm duång chêët dinh dûúäng nuöi cêy, vûâa laâm mêët myä quan. Àuáng vaâo luác Haân Thuêåt haái àïën böng thûá mûúâi baãy, vai anh àöåt nhiïn àau nhoái, têm traång vui veã cuãa anh giöëng nhû möåt mùåt gûúng xuêët hiïån vïët raån nûát àêìu tiïn sau khi hûáng chõu möåt cuá àêëm maånh. Haân Thuêåt hñt sêu vaâi húi, quay àêìu laåi, quaã nhiïn nhòn thêëy veã mùåt tûúi cûúâi quen thuöåc. Anh àõnh noái: “Anh thñch àûúåc nghe em chaâo ‘Hi’ hún laâ àoán nhêån quaã àêëm theáp cuãa em.” Nhûng suy ài nghô laåi àaânh thöi, anh beân núã möåt nuå cûúâi röìi noái: “Cuöëi cuâng thò em cuäng àïën röìi, khöng biïët trong àiïån thoaåi ai baão ai àïën sau thò phaãi múâi ngûúâi kia ùn cúm êëy nhó?” Chu Tiïíu Bùæc phoáng khoaáng kiïîng chên, baá vai Haân Thuêåt noái: “Múâi ùn cúm thò àún giaãn thöi, anh em mònh ài àêu maâ thiïåt? Xin löîi nheá, em thay quêìn aáo húi mêët thúâi gian möåt chuát, anh àúåi lêu lùæm röìi haã?” Cho anh nhìn veà em 7 Haân Thuêåt caãm thêëy caái kiïíu baá vai baá cöí cuãa Chu Tiïíu Bùæc húi kyâ kyâ, anh hùæng gioång möåt tiïëng röìi kheä lùæc vai àïí thoaát khoãi baân tay ma quaái cuãa cö, àaáp laåi möåt cêu nhû cö mong àúåi: “Cuäng khöng lêu lùæm.” Àiïìu maâ Chu Tiïíu Bùæc mong àúåi chñnh laâ cêu naây. Tûâ trûúác àïën nay cö khöng thñch ngûúâi àïën muöån, höm nay cö laåi laâ ngûúâi àïën muöån nïn caãm thêëy rêët coá löîi. Nghe thêëy Haân Thuêåt noái vêåy, cö thûåc sûå truát àûúåc caãm giaác aáy naáy, liïìn noái: “Em biïët ngay laâ anh chûa àïën àûúåc bao lêu maâ.” “ÛÂ, múái chó coá ba mûúi baãy phuát thöi. Thöng thûúâng ba mûúi baãy phuát laâ anh coá thïí xem xong baáo caáo chuyïn ngaânh daâi khoaãng hai mûúi trang röìi, nïëu nhanh coân coá thïí kïët thuác àûúåc möåt phiïn toâa nûäa. Àûúng nhiïn, àúåi em thò cuäng laâ àiïìu nïn laâm thöi…” Haân Thuêåt nûãa cûúâi nûãa khöng cûúâi, nhòn böå mùåt êëm ûác cuãa Chu Tiïíu Bùæc, aánh mùæt vö tònh dõch chuyïín xuöëng dûúái, luác naây anh múái thêëy roä quêìn aáo cuãa cö. Chiïëc gûúng cuãa Haân Thuêåt laåi kïu “rùæc” möåt tiïëng, xuêët hiïån vïët nûát sêu hún nûäa: “Tiïíu Bùæc… em… em mùåc caái gò thïë naây!” Anh ngaåc nhiïn cuäng phaãi thöi, Chu Tiïíu Bùæc tûâ trûúác àïën nay vöën ùn mùåc theo kiïíu thúâi trang thöng thûúâng, höm nay tûå nhiïn laåi mùåc vaáy khaác hùèn moåi ngaây. Thöi thò thïë cuäng àûúåc, vaáy thò vaáy, vaáy thïí hiïån àûúåc caái neát mïìm maåi cuãa phuå nûä, nhûng… nhûng… chiïëc aáo vest ngùæn soåc àen vaâ jupe boá cuâng maâu, laåi coân àöi giaây cao goát nhoån hoùæt maâu àen khiïën cho Haân Thuêåt àïën khöí súã khi phaãi khöëng chïë veã mùåt nhùn nhoá cuãa mònh. “Coá vêën àïì gò khöng?” Chu Tiïíu Bùæc gûúång keáo vaáy, xem ra cö cuäng chùèng tûå tin àöëi vúái böå caánh khaác thûúâng cuãa mònh. Haân Thuêåt vaâ Chu Tiïíu Bùæc quen nhau nûãa nùm, chñnh thûác coá quan hïå yïu àûúng múái hai thaáng. Luác hai ngûúâi úã caånh nhau, Haân Thuêåt thûúâng ùn mùåc rêët chónh tïì, coân Chu Tiïíu Bùæc thò suöët ngaây quêìn boâ aáo phöng. Ngûúâi laâm möëi cho hoå cuäng chñnh laâ baån thên cuãa Chu Tiïíu Bùæc - Trõnh Vi àaä tûâng nhiïìu lêìn nhùæc riïng vúái Tiïíu Bùæc rùçng: “Haân Thuêåt laâ ngûúâi chón chu, rêët chuá troång tiïíu tiïët, cêåu maâ khöng ùn mùåc tûã tïë thò àûâng coá ài caånh ngûúâi ta, tröng cûá nhû laâ cöng nhên phuå höì êëy.” Chu Tiïíu Bùæc ngùæm ài ngùæm laåi, chùèng thêëy mònh coá gò giöëng 8 Taân Di OÅ cöng nhên phuå höì caã. Nhûng sau vaâi cuöåc heån hoâ, cö thûåc sûå nhêån ra rùçng cö ùn mùåc quaá tuây tiïån so vúái Haân Thuêåt. Möåt khi àaä quyïët àõnh yïu nhau tûã tïë, cö thêëy cêìn phaãi àïí yá túái caãm nhêån cuãa àöëi phûúng, vò vêåy cö àaä tiïëp thu yá kiïën cuãa Trõnh Vi, trong saáng thûá Baãy naây, cö khoaác lïn mònh böå vaáy duy nhêët ài hoâ heån vúái Haân Thuêåt. Vò nhiïìu nùm khöng ài giaây cao goát, Chu Tiïíu Bùæc ài tûâ kyá tuác xaá àïën bïën xe buyát mêët gêëp àöi thúâi gian so vúái moåi khi, àêy chñnh laâ lyá do cö àïën muöån. Chu Tiïíu Bùæc cho rùçng mûác àöå nghiïm tuác trong caách ùn mùåc cuãa mònh àuã àïí thïí hiïån thaânh yá cuãa cö, nhûng höm nay, Haân Thuêåt - ngûúâi àang àûáng trûúác mùåt cö - trïn mùåc aáo phöng Polo keã giöëng hïåt möåt chuá ong, dûúái mùåc quêìn boâ, chên ài àöi giaây Vans laâm bùçng vaãi böë, chiïëc àöìng höì àeo tay cuäng àûúåc thay bùçng kiïíu àöìng höì thïí thao, vai khoaác möåt chiïëc tuái to, trïn muäi laåi coân àeo möåt àöi kñnh goång àen. Da deã anh chaâng naây àeåp thêåt, sùæp ba mûúi tuöíi röìi maâ giaã nai laâm sinh viïn vêîn ra daáng ghï, chó coá àiïìu, hai ngûúâi hoå laåi möåt lêìn nûäa ùn mùåc khöng húåp nhau. “Sùåc, sao höm nay anh laåi khöng mùåc comple, àeo caâ vaåt?” Chu Tiïíu Bùæc khöng kiïím soaát nöíi caãm giaác thêët baåi böîng chöëc traâo dêng. Nuå cûúâi cuãa Haân Thuêåt pha chuát gûúång gaåo: “Vò trûúác àêy möîi lêìn gùåp em, khöng phaãi sau khi tan têìm thò cuäng laâ luác vûâa xong phiïn xûã, coân höm nay anh ài daåo phöë. Coá àiïìu, lêìn sau àûâng noái tûâ ‘sùåc’ trûúác mùåt anh àûúåc khöng?” “Em thïì seä khöng bao giúâ mùåc caái àöì dúá dêín naây lïn ngûúâi nûäa, àaä mêët cöng ùn vêån laåi coân bõ gheát.” Chu Tiïíu Bùæc vûâa noái vûâa xua tay. Haân Thuêåt tûå an uãi mònh, cuäng coi nhû cö êëy coá têm, thïë röìi anh vûâa cûúâi vûâa vöî vöî lïn vai cö noái: “Thöi maâ, böå quêìn aáo naây cuãa meå em tröng cuäng àûúåc maâ.” “Sùåc, laâ böå cuãa em àêëy…” “Àaä baão em àûâng coá noái caái tûâ êëy cú maâ.” “Naây Haân Thuêåt, em baão, caái böå naây cuãa anh tröng cuäng ra ngûúâi ra ngúåm phïët, àûúåc àêëy, àûúåc àêëy.” “Anh coi nhû em àang khen anh.” “Àûúng nhiïn laâ em khen anh röìi, nhûng em nghe noái àaân öng maâ trau chuöët quaá thò 80% laâ àöìng tñnh…” Cho anh nhìn veà em 9 “Anh cuäng nghe noái haânh àöång cöë tònh bõa àùåt vaâ tuyïn truyïìn thöng tin thêët thiïåt, xuác phaåm àïën nhên caách, huãy hoaåi danh dûå cuãa ngûúâi khaác, coá thïí bõ kïët töåi vu khöëng, trûúâng húåp tònh tiïët nghiïm troång thò bõ phaåt tuâ, bùæt giam, quaãn thuác hoùåc bõ tûúác quyïìn lúåi chñnh trõ trong voâng 3 nùm.” Hai ngûúâi cûá ngûúâi naây möåt cêu, ngûúâi kia möåt cêu, cuâng ài vïì phña Trung têm Thûúng maåi, Haân Thuêåt noái ga giûúâng nhaâ anh àïìu cêìn thay múái röìi, Chu Tiïíu Bùæc tònh nguyïån ài choån cuâng anh vúái tû caách laâ ngûúâi coá con mùæt “tuyïåt vúâi”, àêy cuäng laâ lêìn àêìu tiïn àöi tònh nhên naây heån hoâ riïng vúái nhau vaâo ngaây cuöëi tuêìn. Haân Thuêåt quen Chu Tiïíu Bùæc vaâo höm àaám cûúái cuãa àöìng nghiïåp cuä, cuäng laâ baån cuãa anh. Anh laâ phuâ rïí, coân Chu Tiïíu Bùæc laâ phuâ dêu. Nghe noái àêy laâ daång quan hïå dïî naãy sinh tònh caãm nhêët, nhûng höm àoá Haân Thuêåt khöng nhûäng khöng naãy sinh chuát tònh caãm naâo maâ coân toaát möì höi höåt. Anh chûa bao giúâ gùåp nûä tiïën sô naâo dûä dùçn nhû thïë, roä raâng laâ möåt aã lûu manh, cûá noái rùçng boån trñ thûác huã baåi, Chu Tiïíu Bùæc coân xa múái àûúåc goåi laâ trñ thûác. Höìi àoá anh àaä àñnh hön, chó hy voång àïën höm àaám cûúái mònh coá thïí miïîn àûúåc sûå giaây voâ naây, khöng ngúâ trûúác ngaây cûúái ba thaáng, anh vaâ võ hön thï chia tay, möîi ngûúâi möåt ngaã, cö dêu cuãa Lêm Tônh laâ Trõnh Vi cûá nhêët àõnh muöën an uãi vïët thûúng loâng cuãa anh, vaâ thïë laâ cö Chu Tiïíu Bùæc long troång trònh laâng. Luác àoá, Chu Tiïíu Bùæc vûâa tûâ Tên Cûúng trúã vïì thaânh phöë G, coân taåi sao cö laåi ài àïën têån núi xa nhû vêåy àïí hoåc tiïën sô vaâ taåi sao cö chûa nhêån àûúåc bùçng töët nghiïåp àaä quay vïì thò Haân Thuêåt khöng biïët. Súã dô anh khöng tûâ chöëi kiïíu giúái thiïåu bûâa naây, trûúác hïët laâ vò anh àang thêëy nhaâm chaán, thûá hai laâ anh khöng muöën baác laåi yá töët cuãa vúå chöìng Lêm Tônh, vaâ röìi vúái quan àiïím cho rùçng “moåi sûå töìn taåi àïìu húåp lyá”, hoå ài chúi vúái nhau vaâi buöíi. Khöng ngúâ sau vaâi lêìn tiïëp xuác, anh vaâ Chu Tiïíu Bùæc laåi kïët nhau ngay, chó mong mau choáng laâm àaám cûúái. Chu Tiïíu Bùæc tröng coá veã húi buåi, dïî taåo cho ngûúâi khaác caãm giaác ngöí ngaáo, chûá thûåc ra cö laâ ngûúâi giaâu tònh caãm, coá têëm loâng röång raäi, phoáng khoaáng hún nhiïìu so vúái nhûäng cö gaái khaác, nhûng khöng hïì keám phêìn tinh tïë, veã ngoaâi tröng cuäng öín, huöëng höì, xuêët thên gia àònh, 10 Taân Di OÅ hoaân caãnh giaáo duåc, àiïìu kiïån laâm viïåc cuãa caã hai àïìu tûúng àûúng, laåi cuâng coá yá àõnh kïët hön, vò vêåy àïìu caãm thêëy àöëi phûúng laâ àöëi tûúång kïët hön lyá tûúãng. Vaâo möåt ngaây caách àêy hai thaáng, Haân Thuêåt vaâ Chu Tiïíu Bùæc heån nhau cuâng ài àaánh cêìu löng. Trong thúâi gian nghó giaãi lao giûäa hiïåp, hai ngûúâi ûúát àêîm möì höi, Haân Thuêåt vûâa àûa nûúác cho Chu Tiïíu Bùæc vûâa noái: “Khöng xong röìi, öng baâ giaâ maâ cûá nhùæc suöët thïë naây thò cuäng àïën chïët.” Chu Tiïíu Bùæc hó muäi noái: “Nhaâ anh nhû vêåy coá nhùçm nhoâ gò, àêu so àûúåc vúái võ sû tûã Haâ Àöng nhaâ em? Em hai baãy tuöíi àêìu maâ trûúác mùåt ngûúâi quen ngûúâi laå vêîn coân bõ meå em veáo tai, chûãi baåc caã mùåt, nhaâ hoå Chu cûá goåi laâ mêët hïët thïí diïån, em tûâng coá yá àõnh tûå tûã nûäa àêëy. Àang úã Tên Cûúng vui veã thoaãi maái, thïë röìi bõ meå em lao àïën têån núi, kïu laâ cho em hai sûå lûåa choån, möåt laâ vïì Àöng Bùæc, hai laâ liïåu maâ tòm möåt anh con rïí cho baâ; em chùèng noái cêu naâo, cuöën goái àïën àêy, phaãi döëi meå laâ àaân öng phûúng Nam dïî lûâa lùæm, bùçng khöng coân lêu meå em múái chõu thaã em ra…” Haân Thuêåt phaát hiïån ra rùçng, kïí khöí vúái Chu Tiïíu Bùæc laâ möåt viïåc hoaân toaân sai lêìm, cö laâ àiïín hònh cuãa kiïíu ngûúâi, khi baån noái vúái cö êëy rùçng “anh àau àêìu” thò cö êëy àaáp laåi ngay laâ: “Àau àêìu coá nhùçm nhoâ gò, àêìu em coân coá u àêy naây.” Coá àiïìu, kyá ûác àau thûúng naây cuãa Chu Tiïíu Bùæc ngoaâi viïåc khiïën Haân Thuêåt caãm thêëy buöìn ra, coân khúi dêåy trong anh yá àöì naâo àoá, anh móm cûúâi noái: “Chu Tiïíu Bùæc, hay laâ… anh lêëy em taåm vêåy nhó?” Chu Tiïíu Bùæc ngúä ngaâng trong tñch tùæc, thïë röìi huyách maånh vaâo vai Haân Thuêåt: “Thöi thò cho anh vúá búã àêëy.” Hoå àaä bûúác vaâo con àûúâng tònh yïu nhû vêåy. Thúâi gian trûúác, Haân Thuêåt suöët ngaây bêån röån vò möåt vuå aán gai goác, Chu Tiïíu Bùæc vûâa vaâo laâm trúå giaãng cho khoa Cú khñ trûúâng Àaåi hoåc G, cuäng bêån suöët ngaây, goåi laâ coá vaâi buöíi heån hoâ, song chùèng qua chó laâ ài ùn töëi cuâng nhau sau khi tan têìm maâ thöi. Coá àuáng möåt lêìn ài xem phim, vûâa múái vaâo phim chûa àûúåc nùm phuát, Haân Thuêåt àaä bõ möåt cuá àiïån thoaåi cöng vuå triïåu ài, chó coân möåt mònh Chu Tiïíu Bùæc gêåt guâ chöëng choåi vúái 85 phuát phim Cho anh nhìn veà em 11 coân laåi. Noái möåt caách chñnh xaác thò thûá Baãy naây múái chñnh thûác laâ buöíi heån hoâ àêìu tiïn cuãa hai ngûúâi. Vûâa àïën cûãa Trung têm Thûúng maåi, hai ngûúâi àaä nghe thêëy tiïëng caäi coå. Haân Thuêåt vaâ Chu Tiïíu Bùæc nhòn vïì phña phaát ra êm thanh êìm ô, hai ngûúâi trung niïn coá veã nhû laâ hai vúå chöìng àang caäi nhau êìm lïn úã àoá, ngûúâi àaân öng àõnh boã ài, ngûúâi àaân baâ tuám lêëy tay aáo öng ta, nûúác mùæt nûúác muäi giaân giuåa noái: “Öng muöën cuát ài àêu? Caã giaâ lêîn treã trong caái nhaâ naây öng àïìu khöng cêìn nûäa haã?” Hai ngûúâi xö àêíy nhau khiïën cho mêu thuêîn thïm gay gùæt, thïë röìi hoå xöng vaâo àaánh nhau tay àöi giûäa àaám àöng. Ngûúâi àaân öng vöën coá ûu thïë vïì thïí lûåc nïn ngûúâi àaân baâ mêëy lêìn suyát bõ öng ta àêíy ngaä xuöëng àêët, ngûúâi ài àûúâng thò thi nhau ngoá nghiïng. “Thêåt khöng thïí chõu àûúåc.” Chu Tiïíu Bùæc tröng noáng caã mùæt, cö ngoaãnh àêìu nhòn Haân Thuêåt, veã mùåt cuãa Haân Thuêåt vêîn bònh tônh nhû khöng thêëy chuyïån gò xaãy ra, tay anh tuám chùåt lêëy Tiïíu Bùæc, roä raâng anh àang muöën kiïìm chïë sûå mêët bònh tônh cuãa Tiïíu Bùæc, khöng cho cö xöng vaâo can thiïåp chuyïån ngûúâi khaác. Àöëi vúái Haân Thuêåt, laâ ngûúâi àaä laâm viïåc nhiïìu nùm trong Viïån Kiïím saát, Haân Thuêåt quaá quen vúái viïåc vúå chöìng àaánh nhau nhû àaánh keã thuâ naây. Luác múái bûúác chên vaâo xaä höåi, anh cuäng gheát cay gheát àùæng caái aác, khöng thïí chêëp nhêån àûúåc chuyïån phaái yïëu bõ bùæt naåt, vaâ anh chó ûúác gò àûúåc thay trúâi haânh àaåo, nhûng kïët quaã sau khi anh can thiïåp vaâo thò ên oaán cuãa vúå chöìng laåi biïën thaânh mêu thuêîn giûäa nhên dên vaâ chñnh quyïìn, hai vúå chöìng ngûúâi ta liïìn thöëng nhêët vúái nhau àïí àöëi phoá vúái cú quan vaâ caá nhên can thiïåp vaâo chuyïån riïng cuãa hoå. Àöëi vúái nhûäng sûå viïåc nhû thïë naây, caách töët nhêët laâ àïí ngûúâi ta tûå tòm caách giaãi quyïët mêu thuêîn nöåi böå. Chu Tiïíu Bùæc cuäng hiïíu àûúåc phêìn naâo têm tû cuãa Haân Thuêåt, cö tûå noái vúái mònh rùçng: àang yïn àang laânh, dêy vaâo múá boâng bong naây laâm gò. Nhûng àuáng luác möåt chên cuãa cö àaä bûúác vaâo cûãa Trung têm Thûúng maåi, möåt tiïëng “böëp” àanh goån vang lïn, cö quay phùæt laåi, ngûúâi àaân öng taát thùèng vaâo mùåt vúå möåt caách daä man, ngûúâi àaân baâ giöëng nhû con buáp bï vaãi cuä kyä ngaä duái duåi. 12 Taân Di OÅ “Sùåc! Khöng ra thïí thöëng gò caã.” Haân Thuêåt chûa kõp noái gò, Chu Tiïíu Bùæc àaä nhû tïn lûãa lao thùèng àïën chöî xaãy ra àaánh nhau. Cö àúä ngûúâi àaân baâ lïn röìi tûác giêån quaát gaä àaân öng: “Öng coá liïm só khöng haã, àaánh vúå nhû àaánh choá thïë aâ! Bùæt naåt àaân baâ thò coá taâi caán quaái gò, töi khinh bó nhêët caái loaåi àaân öng nhû öng àêëy!” Chu Tiïíu Bùæc vöën cao gêìy, laåi ài giaây cao goát, nïn tröng cao hún gaä àaân öng miïìn Nam caã möåt caái àêìu, cöång thïm àöi maây laá liïîu dûång ngûúåc, àöi mùæt hònh quaã haånh trúån troân, khñ thïë cuãa cö aáp àaão hùèn gaä àaân öng kia. Cö tiïën vïì phña trûúác mêëy bûúác thò gaä àaân öng luâi laåi tûâng êëy bûúác, ngûúâi àaân baâ ngöìi dûåa vaâo cöåt àaá, coá veã nhû cuäng bõ biïën cöë naây laâm cho kinh haäi. Gaä àaân öng luâi vïì àùçng sau vaâi bûúác, cuöëi cuâng cuäng phaãn ûáng laåi. Sûå can thiïåp cuãa Chu Tiïíu Bùæc tuy coá sûác maånh vaâ bêët ngúâ nhûng duâ sao ài nûäa cö cuäng chó laâ phuå nûä, laåi mùåc quêìn aáo cöng súã thò khoãe khoùæn thïë naâo àûúåc? Vúái laåi, trûúác mùåt bao nhiïu ngûúâi, gaä àaân öng cuäng khöng thïí àïí cho ngûúâi khaác cûúâi mònh àûúåc. Khöng biïët coá phaãi laâ giêån quaá hoáa liïìu hay khöng, gaä gaâo lïn: “Maây laâ caái thaá gò? Tao àaánh vúå tao liïn quan choá gò àïën maây?” Noái xong, gaä huyách Chu Tiïíu Bùæc, röìi nhû àïí chûáng minh àiïìu gò àoá, gaä àaåp möåt caái vaâo ngûúâi àaân baâ àang ngöìi run rêíy bïn cöåt. Nïëu nhû moåi khi thò Chu Tiïíu Bùæc chùæc chùæn khöng àïí cho gaä àùæc yá dïî daâng àïën vêåy, nhûng vêën àïì laâ cö àang ài giaây cao goát, àöi giaây maâ cö ài khöng quen tñ naâo. Böå daång xêëc xûúåc vaâ khöng coi àaân baâ ra gò cuãa gaä àaân öng khiïën cö khöng thïí chõu nöíi. Cún tûác giêån söi suåc trong loâng khiïën cö khöng coân àïí yá gò àûúåc nûäa, cö ruát giaây ra, taáng thêåt maånh vaâo vai gaä àaân öng, gaä àaân öng heát lïn àau àúán, thïë maâ vêîn coân daám quay laåi àaánh nhau vúái cö. “… Daå vêng àuáng röìi, anh Lyá aå, úã ngay trûúác cûãa Trung têm Thûúng maåi X, phiïìn anh cho mêëy àöìng chñ àang trûåc qua àêy giaãi quyïët giuáp…” Vöën àang hy voång coá thïí giaãi quyïët sûå viïåc möåt caách hoâa bònh vùn minh, nhòn thêëy sûå chuyïín biïën àöåt ngöåt cuãa trêån chiïën, Haân Thuêåt quaá kinh haäi chùèng coân maâng àïën goåi àiïån thoaåi nûäa. Mùåt gûúng Cho anh nhìn veà em 13 têm traång vui veã cuãa anh xem ra höm nay thïë naâo cuäng bõ trùm ngaân vïët nûát cho xem, anh ngûúác nhòn trúâi, khöng thïí khöng tham gia vaâo cuöåc chiïën naây röìi. Àoaån anh vöåi tiïën lïn phña trûúác, giùçng Chu Tiïíu Bùæc vaâ gaä àaân öng ra. Xem ra, gaä àaân öng vaâ Chu Tiïíu Bùæc àïìu àaä mêët hïët bònh tônh, nïëu Haân Thuêåt khöng phaãi laâ ngûúâi chõu khoá têåp thïí thao thò khoá maâ xoay xúã nöíi baâi hoâa giaãi vö nguyïn tùæc naây. “Àuã röìi àêëy nheá, àûâng coá ai àöång chên àöång tay nûäa!” Haân Thuêåt nghiïm nghõ quaát lïn. Ngûúâi ta baão nhûäng ngûúâi laâm trong ngaânh cöng an, tû phaáp àïìu toaát lïn veã chñnh trûåc, tuy luác thûúâng Haân Thuêåt nhû möåt chaâng thanh niïn ngoan ngoaän yïu àúâi, nhûng möîi khi coá viïåc tröng anh laåi rêët nghiïm nghõ. Gaä àaân öng tuy àaä dûâng tay, nhûng möìm vêîn khöng chõu àïí yïn, gaä chó vaâo mùåt Chu Tiïíu Bùæc noái: “Con àiïn, àûâng coá tûúãng maây tòm giai laâng àïën àêy maâ tao súå nhaá.” “Öng noái caái gò haã?” Chu Tiïíu Bùæc àõnh lao lïn thò bõ Haân Thuêåt löi laåi àùçng sau, anh chó thùèng mùåt gaä àaân öng noái: “Öng noái thïm möåt lêìn nûäa xem? Àuã röìi àêëy. Ùn noái cho tûã tïë, khöng thò 48 tiïëng taåm giam cuäng chùèng dïî chõu tñ naâo àêu.” Ngay caånh Trung têm Thûúng maåi laâ traåm gaác an ninh, cuá àiïån thoaåi vûâa naäy cuãa Haân Thuêåt nhanh choáng phaát huy taác duång, hai ngûúâi àaân öng mùåc quên phuåc àang tiïën laåi gêìn. Ngûúâi àaân baâ bõ àaánh vûâa khoác vûâa tuám chùåt lêëy tay chöìng noái: “Ài ài, àûâng gêy chuyïån nûäa.” “Têët caã laâ do caái loaåi àaân baâ àen àuãi nhaâ baâ gêy ra chûá coân gò?” Gaä àaân öng chûãi vúå, röìi nhên cú höåi naây xuöëng gioång: “Thöi, öng tha cho chuáng maây.” Dûát lúâi, gaä tûác töëi löi ngûúâi àaân baâ rúâi khoãi àaám àöng. Chu Tiïíu Bùæc nhòn boáng ngûúâi àaân baâ baám chùåt lêëy chöìng ài xa dêìn, mùåt löå veã khêm phuåc. Haân Thuêåt àang bêån giaãi thñch vaâ caám ún mêëy anh quaãn lyá trêåt tûå vûâa túái, tiïîn mêëy ngûúâi àoá vïì xong, luác naây anh múái lùång nhòn Chu Tiïíu Bùæc möåt lûúåt. Toác cö röëi buâ, vaáy àêìy vïët chên, trïn mu baân tay hònh nhû coân coá vïët bêìm tñm nûäa. Nïëu Haân Thuêåt khöng nhúá nhêìm thò tònh traång cuãa gaä àaân öng coá thïí coân thaãm hún cö. Anh lùèng lùång ruát giêëy ùn ra àûa cho Chu Tiïíu Bùæc. 14 Taân Di OÅ Chu Tiïíu Bùæc tûå biïët mònh noáng vöåi, nïn trûúác mùåt Haân Thuêåt cuäng caãm thêëy ngaåi nguâng, vò thïë maâ sau khi cêìm giêëy ùn tûâ tay anh, cö chó lau chuâi qua quyát. “Thûåc ra… chuyïån naây cuäng khöng thïí traách em àûúåc, gaä àaân öng àoá quaá túãm lúåm, em gheát nhêët caái loaåi àaân öng àaánh phuå nûä, lêìn sau em maâ coân gùåp laåi laäo ta, em nhêët àõnh seä…” Chu Tiïíu Bùæc cöë gùæng biïån baåch cho mònh. Haân Thuêåt chó cûúâi nhaåt möåt tiïëng, anh vêîn khöng noái gò. Haân Thuêåt maâ Chu Tiïíu Bùæc quen laâ ngûúâi trïn möi luác naâo cuäng raång rúä nuå cûúâi, thaái àöå höm nay cuãa anh, cö thûåc sûå chûa nhòn thêëy bao giúâ. Khöng hiïíu vò lyá do gò maâ cö caãm thêëy mònh coá gò àoá sai soát, cö hùæng gioång röìi laãng sang chuã àïì khaác: “Khöng ngúâ anh cuäng coá biïån phaáp ra phïët nhó, chó möåt cuá àiïån thoaåi laâ àaä triïåu têåp àûúåc ngay mêëy öng caãnh saát, gioãi thêåt àêëy.” “Chùèng qua laâ sïëp cuãa hoå nïí mùåt öng cuå nhaâ anh thöi.” Haân Thuêåt laånh luâng noái, roä raâng laâ khöng theâm àïí yá gò túái yá töët cuãa Tiïíu Bùæc, “Chu Tiïíu Bùæc, anh àang nghô liïåu em coá phaãi laâ àaân öng àaä chuyïín giúái khöng àêëy.” Chu Tiïíu Bùæc nghe vêåy, trong buång nghô, hoãng röìi, maäi múái tòm àûúåc thaânh phêìn “ra ngûúâi ra ngúåm” àïí kïët hön, quaã naây khöng kheáo hoãng mêët. Tûå nhiïn cö laåi nhuáng tay vaâo chuyïån hai vúå chöìng ngûúâi ta laâm gò chûá, röìi àïën luác meå cö lao àïën àaánh cö tuöët xaác thò ai giuáp cö? Nghô àïën àêy, möåt nöîi buöìn khoá taã rúån ngúåp trong loâng, cö cuái gùçm xuöëng, thaâ rùçng mònh tûå biïët thên biïët phêån coân hún àïí ngûúâi ta phuã nhêån mònh. Vaâ thïë laâ, cö lñ nhñ: “Haân Thuêåt, àêy laâ chuyïån riïng cuãa em.” Haân Thuêåt, àêy laâ chuyïån riïng cuãa em… Chó möåt cêu noái àún giaãn vêåy thöi maâ khiïën cho mùåt gûúng trong loâng Haân Thuêåt vúä tan taânh, têët caã caác maãnh gûúng vuån vêîn rêët saáng, saáng àïën mûác khiïën anh khöng tröën ài àêu àûúåc. Cêu noái naây, caái cuái àêìu naây, dûúâng nhû laâ kyá ûác tûâ kiïëp trûúác, nhû xa maâ gêìn, bao nhiïu àoaån kyá ûác muöën nhúá laåi, nhûng laåi súå haäi nhúá laåi àang lêëp loá sau tûâng maãnh gûúng vúä, caái tïn àoá àaä hiïån ra trûúác mùæt, Haân Thuêåt phaãi nghiïën Cho anh nhìn veà em 15 chùåt rùng, múái khöng thïí thöët hai tûâ êëy ra thaânh lúâi. Haân Thuêåt vöën bùæt àêìu hoaâi nghi mònh vaâ Chu Tiïíu Bùæc coá phaãi laâ möåt àöi húåp nhau hay khöng, nhûng röìi loâng laåi chuâng xuöëng möåt caách vö nguyïn tùæc, anh khom lûng nhùåt àöi giaây cao goát bõ àaá sang möåt bïn cho Tiïíu Bùæc, àõnh giuáp cö ài vaâo chên, nhûng khöng ngúâ goát giaây laåi bõ gaäy tûâ luác naâo chùèng biïët. Àïën luác naây, Haân Thuêåt khöng nhõn àûúåc cûúâi, anh noái: “Anh cuäng àïën chõu em àêëy, baâ hoaâng hiïëu chiïën aå.” Chu Tiïíu Bùæc chúåt chùèng thêëy àau àúán gò nûäa, cö bêåt cûúâi, tiïëng cûúâi trong treão, chên xoã bûâa vaâo chiïëc giaây àaä gaäy, röìi noái vúái Haân Thuêåt: “Ài, àûa em ài mua giaây àaä nheá.” Luác ngêíng àêìu lïn, cö khöng hïì phaát hiïån ra veã mùåt thoaáng neát thêët voång cuãa Haân Thuêåt. Haân Thuêåt àûa tay àúä lêëy Chu Tiïíu Bùæc àang khêåp khiïîng bûúác ài, anh vûâa àúä vûâa hoãi möåt caách nghiïm tuác: “Naây, vûâa naäy em noái caái chiïu cuãa em goåi laâ gò êëy nhó… tia chúáp? ” “Em vêîn coân chûa giúã àöåc chiïu cuãa em ra àêëy, lêìn sau thïí hiïån cho anh xem.” Chöông 2 Töông phuøng sau möôøi moät naêm Chó khöng ngúâ rùçng, möåt ngaây noå, ngûúâi àûáng úã ngay trûúác mùåt, maâ anh khöng thïí naâo nhêån ra nöíi, thêåm chñ ngay gioång noái cuãa cö, anh cuäng àaä laäng quïn theo nùm thaáng. Àaánh nhau laâm gaäy goát giaây trûúác cûãa Trung têm Thûúng maåi, tiïån nhêët laâ khöng cêìn ài àêu xa vêîn coá thïí mua ngay àûúåc möåt àöi giaây múái, niïìm haånh phuác naây cuäng giöëng nhû ngêët xóu trong bïånh viïån, seä àûúåc àêíy ngay vaâo phoâng cêëp cûáu. Haân Thuêåt àang nghô nhû vêåy thò böîng caãm thêëy kiïíu ùn noái vaâ tû duy logic naây hònh nhû àaä gùåp úã àêu röìi thò phaãi. Anh vêîn coân nhúá coá ai àoá àaä noái rùçng, may mùæn nhêët cuãa con ngûúâi chñnh laâ mú thêëy aác möång, sau khi tónh laåi phaát hiïån ra têët caã nhûäng àiïìu trong mú àïìu khöng phaãi sûå thêåt, caãm giaác maän nguyïån vui mûâng êëy quaã laâ khoá maâ diïîn àaåt àûúåc bùçng lúâi. Haân Thuêåt khöng biïët taåi sao höm nay anh laåi hay nhúá laåi ngûúâi xûa chuyïån cuä àïën thïë, cho duâ chó laâ möåt chi tiïët rêët nhoã thöi cuäng àuã àïí cho anh liïn tûúãng, liïåu coá phaãi anh àaä thaânh öng giaâ tuy chûa bûúác sang tuöíi 30, àùåc trûng têm lyá quan troång nhêët cuãa ngûúâi giaâ chùèng phaãi laâ rêët hay nhúá àïën chuyïån xûa baån cuä àoá sao? Chu Tiïíu Bùæc àang àõnh lao thùèng àïën gian haâng giaây Converse thò bõ Haân Thuêåt ngùn laåi. Anh noái: “Chu Tiïíu Bùæc, em mùåc böå quêìn aáo naây, maâ laåi ài giaây thïí thao aâ, thïë thò chùèng thaâ em bûúác qua xaác anh cho xong.” Chu Tiïíu Bùæc nghe Haân Thuêåt noái vêåy, àaânh ngoan ngoaän tuên lïånh. Àiïìu nùçm ngoaâi tûúãng tûúång cuãa Chu Tiïíu Bùæc laâ Haân Thuêåt khöng chó rêët têm àùæc vúái viïåc ùn mùåc cuãa mònh maâ àïën choån giaây cho phaái nûä cuäng coá con mùæt thêím myä rêët tinh tïë. Anh lûåa cho Tiïíu Bùæc àöi giaây da àïë bùçng maâ anh ûng yá ngay tûâ caái nhòn àêìu tiïn, khiïën cho Tiïíu Bùæc, ngûúâi tûâ trûúác àïën nay vöën húâ hûäng vúái thïí loaåi giaây àiïåu àaâ cuäng caãm thêëy coá thïí chêëp nhêån àûúåc. Cho anh nhìn veà em 17 “Em baão naây, coá phaãi anh thûúâng xuyïn tùång giaây cho phaái nûä khöng?” Chu Tiïíu Bùæc cöë tònh ngûúác mùæt hoãi anh trong luác cuái xuöëng thûã giaây. Haân Thuêåt cûúâi noái: “Laâm gò coá chuyïån êëy, choån giaây thò chó cêìn coá con mùæt thêím myä thöi, chûá àêu cêìn phaãi luyïån têåp nhiïìu cho quen àêu. Àêy laâ lêìn àêìu tiïn anh ài mua giaây cuâng phuå nûä àêëy.” “Ha ha… noái thêåt laâ em chùèng tin lùæm àêu, nhûng maâ caái naây cuäng chùèng coá gò quan troång caã.” Chu Tiïíu Bùæc thêåt thaâ noái. Haân Thuêåt nhuán vai khöng giaãi thñch gò thïm. Tûå anh biïët, thûåc ra àêy laâ lêìn thûá hai anh coá mùåt taåi cûãa haâng baán giaây nûä, coân vïì lêìn trûúác… àaä xa quaá röìi, thöi chùèng nhùæc laåi laâm gò nûäa. Giaây coân chûa kõp xoã vaâo chên, Chu Tiïíu Bùæc böîng dûâng tay laåi, cö lêåt ài lêåt laåi àöi giaây röìi ngùæm nghña: “Bêy giúâ em bùæt àêìu tin àêy laâ lêìn àêìu tiïn anh ài mua giaây nûä röìi àêëy. Haân Thuêåt, àêy coá phaãi laâ cúä giaây cuãa em àêu.” Haân Thuêåt coá àöi chuát kinh ngaåc: “Gò cú? Àêy laâ söë 6 coân gò?” Chu Tiïíu Bùæc giú àöi giaây trûúác mùåt anh, “Ai baão anh laâ em ài söë 6? Em ài söë 9 nhaá… Anh nhòn em kiïíu gò vêåy? Chûa thêëy con gaái chên to bao giúâ aâ? Hay anh cho rùçng têët caã caác cö gaái trïn thïë giúái naây àïìu ài giaây söë 6?” Veã mùåt khoa trûúng cuãa cö khiïën Haân Thuêåt caãm thêëy khoá xûã, anh àûa tay lïn xoa mùåt, bêåt cûúâi tûå chïë giïîu mònh, trïn thïë giúái naây khöng coá hai chiïëc laá giöëng nhau, têët nhiïn cuäng khöng thïí coá hai baân chên giöëng nhau àûúåc, taåi sao anh laåi suy diïîn nhû vêåy nhó, àuáng laâ möåt löîi lêìm vúá vêín do thiïëu kiïën thûác thûúâng thûác. Àúåi cho Chu Tiïíu Bùæc thay àöi giaây múái xong, hai ngûúâi cuâng nhau ài möåt voâng ngùæm àöì chùn ga göëi àïåm trïn têìng hai, kiïíu naâo Chu Tiïíu Bùæc cuäng thêëy àeåp coân Haân Thuêåt laåi chùèng ûng böå naâo caã, cö phaân naân: “Chûa thêëy öng naâo khoá tñnh nhû anh, raách viïåc hún caã àaân baâ, coá möîi maãnh vaãi àùæp trïn ngûúâi vúái loát dûúái ngûúâi vaâo buöíi töëi thöi, coá cêìn thiïët phaãi àùæn ào suy nghô nhiïìu àïën thïë khöng?” Haân Thuêåt khöng àöìng yá chuát naâo vúái quan àiïím cuãa cö: “Cuöåc àúâi con ngûúâi coá àïën hún möåt phêìn ba thúâi gian laâ daânh àïí nguã, böå ga 18 Taân Di OÅ göëi thoaãi maái coá thïí àem àïën chêët lûúång nghó ngúi töët nhêët, àiïìu naây rêët quan troång.” “Coá cú höåi nhêët àõnh em phaãi àïën nhaâ anh chiïm ngûúäng múái àûúåc.” Cêu naây Chu Tiïíu Bùæc vöën chó noái àïí àêëy thöi, nhûng Haân Thuêåt laåi tûúãng thêåt, anh dûâng laåi noái: “Àuáng àêëy, chùèng bùçng ngay höm nay ài, hay laâ ài ngùæm xong thò mònh vïì nhaâ anh, àöì Têy anh laâm ùn cuäng khöng töìi àêu.” Chu Tiïíu Bùæc khöng phaãi keã ngöëc, cö hiïíu lúâi múâi naây cuãa Haân Thuêåt coá nghôa gò, tûâ luác quen nhau àïën giúâ, mùåc duâ trïn danh nghôa laâ ngûúâi yïu, nhûng mûác àöå thên mêåt cao nhêët cuãa hoå cuäng chó giúái haån úã mûác nùæm tay khi ài bïn nhau thöi, chûa bao giúâ öm nhau caã. Chu Tiïíu Bùæc thêëy mònh laâ ngûúâi trong saáng, laåi gùåp àûúåc àuáng ngûúâi trong saáng khaác thò cuäng chùèng coá gò laå caã. Nhûng Trõnh Vi baån cö laåi tuyïn böë laâ nhêët àõnh möåt trong hai ngûúâi coá vêën àïì, hún nûäa tûâ gioång àiïåu cuãa Trõnh Vi, dûúâng nhû coá thïí phaán àoaán ngûúâi coá vêën àïì êëy chñnh laâ Chu Tiïíu Bùæc, àiïìu naây khiïën möåt thanh niïn töët coá tñnh tûå aái cao àöå nhû cö khöng traánh khoãi chaán naãn. Lúâi àïì nghõ cuãa Haân Thuêåt khöng chûâng seä laâ cú höåi àïí cho hoå tiïën thïm bûúác nûäa… Nghô àïën àêy, Chu Tiïíu Bùæc trõnh troång gêåt àêìu, veã mùåt nghiïm tuác möåt caách àöåt ngöåt cuãa cö khiïën Haân Thuêåt caãm thêëy khoá hiïíu. “Anh khöng thñch caái naâo aâ? Em coá möåt ngûúâi baån, laâm úã cûãa haâng àöì vaãi, hònh nhû ngay gêìn àêy thöi, nghe noái àöì hoå may cuäng khaá töët, rêët phuâ húåp vúái thaânh phêìn tiïíu tû saãn nhû anh, hay laâ em àûa anh ài xem?” Haân Thuêåt nghô àùçng naâo höm nay cuäng coá nhiïìu thúâi gian, ài xem cuäng àûúåc, beân gêåt àêìu cho xong. Khaái niïåm “ngay gêìn àêy” cuãa Chu Tiïíu Bùæc quaá khaác so vúái dûå àoaán cuãa Haân Thuêåt, hoå ngöìi lïn xe cuãa Haân Thuêåt, ài qua nùm ngaä tû, reä traái röìi reä phaãi maäi múái àïën núi. Haân Thuêåt dûâng xe xong múái nhêån ra cûãa haâng naây thûåc chêët thuöåc möåt chuöîi thûúng hiïåu rêët lúán, hònh nhû bïn caånh Trung têm Thûúng maåi vûâa röìi cuäng coá möåt chi nhaánh. Têët nhiïn, Chu Tiïíu Bùæc kiïëm khaách cho baån mònh, têm lyá moán Cho anh nhìn veà em 19 ngon khöng daânh cho ngûúâi ngoaâi xúi cuãa cö anh hoaân toaân hiïíu àûúåc, vò thïë anh cuäng khöng noái gò, chó ài cuâng Chu Tiïíu Bùæc vaâo trong. Khöng biïët coá phaãi laâ vò võ trñ cuãa cûãa haâng naây húi heo huát hay khöng, mùåc duâ laâ cuöëi tuêìn nhûng trong cûãa haâng röång thïnh thang cuäng khöng coá nhiïìu khaách lùæm, mêëy cö nhên viïn baán haâng mùåc àöìng phuåc ngöìi tuám nùm tuåm ba taán chuyïån gêîu. Àaä mêët cöng àïën röìi thò phaãi mua cho àûúåc haâng, töët nhêët khöng nïn vïì tay khöng möåt lêìn nûäa. Vúái yá nghô nhû vêåy, Haân Thuêåt lûåa choån rêët kyä caâng. Chu Tiïíu Bùæc hònh nhû àaä tòm àûúåc baån mònh, cö àang noái chuyïån rêët röm raã úã goác quêìy bïn kia, maäi cho àïën khi Haân Thuêåt xem xong hïët möåt lûúåt quyïín giúái thiïåu caác mêîu ga giûúâng, múái nghe thêëy tiïëng chên cuãa cö vaâ ngûúâi baån ài túái. “Thïë naâo? Öng vua khoá tñnh, àaä coá kiïíu naâo loåt vaâo mùæt xanh cuãa ngaâi chûa?” Chu Tiïíu Bùæc àûáng sau lûng Haân Thuêåt vûâa cûúâi vûâa hoãi. Haân Thuêåt quay àêìu laåi, Chu Tiïíu Bùæc chó vaâo ngûúâi àûáng bïn caånh giúái thiïåu vúái Haân Thuêåt: “Àêy laâ ngûúâi baån maâ em àaä noái vúái anh.” Haân Thuêåt hûúáng vïì phña cö gaái móm cûúâi lõch sûå, tiïëp tuåc chuyïn têm vaâo viïåc lûåa choån ga giûúâng cuãa mònh. Bïn caånh anh coá khöng ñt caác loaåi mêîu vaãi: vaãi trùæng, vaãi xanh, vaãi tñm, vaãi ca rö, vaãi hoa, vaãi thïu… quaã laâ quaá nhiïìu, quaá loaån, àïën têån vaâi giêy sau, caác loaåi maâu sùæc êëy múái nöí tung trong caái àêìu phaãn ûáng chêåm chaåp cuãa anh, trùæng xoáa choái mùæt giûäa àöëng sùæc maâu rûåc rúä. “Anh khöng thñch kiïíu naâo û? Anh coá cêìn töi giúái thiïåu cho anh vaâi mêîu khöng?” Haân Thuêåt tûâ tûâ quay ngûúâi laåi, anh nghe ngûúâi ta noái, luác àang mú thò phaãi quay ngûúâi laåi chêåm möåt chuát, nïëu khöng seä tónh giêëc, tuy àïën giúâ anh vêîn chûa hiïíu àûúåc àêy röët cuöåc laâ giêëc mú àeåp hay cún aác möång, nhûng nhûäng maãnh vúä cuãa giêëc mú cuöëi cuâng àaä àûúåc êín giêëu trong sêu thùèm traái tim anh bao nhiïu nùm röìi? Laâ cö êëy? Khöng phaãi cö êëy? Haân Thuêåt ngêy ngûúâi nhòn vaâo khuön mùåt àang àûáng trûúác mònh, buöìn rêìu phaát hiïån ra rùçng trong phuát chöëc anh khöng thïí nhêån ra nöíi. Mûúâi möåt nùm röìi, tûâ sau ngaây êëy, hoå khöng gùåp laåi nhau nûäa. Haân Thuêåt rêët ñt khi àïí cho mònh nhúá 20 Taân Di OÅ vïì cö, nhûng anh biïët duâ dêëu êën cö àïí laåi coá múâ nhaåt thïë naâo ài nûäa, thò cho àïën chïët anh cuäng khöng coá caách naâo quïn nöíi. Chó khöng ngúâ rùçng, möåt ngaây noå, ngûúâi àûáng úã ngay trûúác mùåt, maâ anh khöng thïí naâo nhêån ra nöíi, thêåm chñ ngay gioång noái cuãa cö, anh cuäng àaä laäng quïn theo nùm thaáng. Maái toác daâi ngaây xûa khöng coân nûäa, ngûúâi àûáng trûúác mùåt anh khöng cûúâi, nïn anh cuäng khöng biïët àûúåc cö coá luám àöìng tiïìn hay khöng, cö mùåc chiïëc aáo gi lï àöìng phuåc maâu da cam, nhòn chùèng khaác gò nhûäng nhên viïn bònh thûúâng khaác. Vaâo ngaây àoá, nhiïìu nùm vïì trûúác, ngûúâi êëy àaä khöng hïì nhòn vaâo mùæt Haân Thuêåt, giaã duå luác àoá hoå coá nhòn nhau thò chùæc chùæn anh seä thêëy sûå hêån thuâ trong àöi mùæt cö, nhûng àöi mùæt ngûúâi con gaái àûáng trûúác mùåt anh àêy laåi chó bònh lùång, yïn aã. “Haân Thuêåt… Haân Thuêåt, anh laâm gò thïë?” Khöng biïët Chu Tiïíu Bùæc àaä goåi anh bao nhiïu tiïëng cho àïën khi Haân Thuêåt nhêån ra mònh àang thêët thêìn. “Khöng sao, anh khöng sao.” Anh noái cho Chu Tiïíu Bùæc nghe vaâ cuäng laâ noái cho mònh nghe. Cö gaái êëy móm cûúâi nhòn Tiïíu Bùæc: “Hai baån cûá xem ài nheá, mêîu maä cuãa cûãa haâng chuáng töi vêîn coân nhiïìu lùæm.” “ÛÂ, cêåu cûá laâm viïåc cuãa cêåu ài.” Chu Tiïíu Bùæc gêåt àêìu, aánh mùæt nhòn theo baån cho àïën khi baån cö ài khuêët, Haân Thuêåt àang quay lûng laåi phña cö, vêîn tiïëp tuåc giúã têåp vaãi mêîu. “Haân Thuêåt.” “Haã?” “Têåp naây anh vûâa xem xong röìi maâ.” “Thïë aâ? Anh muöën xem laåi lêìn nûäa, vûâa naäy thêëy coá möåt kiïíu cuäng àûúåc, em xem xem, chñnh laâ caái kiïíu keã xanh lam naây naây, thïë naâo? Àeåp khöng?” “Ga giûúâng thò àuáng laâ àeåp thêåt, nhûng anh coá veã khöng àûúåc khoãe lùæm thò phaãi. Ú, anh toaát hïët möì höi àêy naây.” “… Tiïíu Bùæc, anh baão naây, baån em… cö êëy tïn laâ gò yá nhó?” “Anh hoãi cö êëy aá? Cö êëy hoå Taå, anh quen cö êëy aâ?…”
- Xem thêm -