Tài liệu Chính sáchkinh tế vĩ mô của chính phủ việt nam can thiệp vào ngành công nghiệp sản xuất ôtô”

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn më ®Çu Tõ sau khi ®æi míi, víi nh÷ng nç lùc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®ång thêi nh»m thùc hiÖn th¾ng lîi c«ng cuéc CNH hiÖn ®¹i ho¸. Nhµ n-íc ta ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch nh»m thu hót nguån ®Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi(FDI). §Æc biÖt lµ trong nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp chñ chèt, trong ®ã cã ngµnh c«ng nghiÖp «t«. N¨m 1991, liªn doanh «t« (liªn doanh l¾p r¸p s¶n xuÊt «t«) ®Çu tiªn ®-îc thµnh lËp t¹i ViÖt Nam, cho ®Õn nay ®· cã 14 dù ¸n ®-îc duyÖt cÊp phÐp vµ 11 liªn doanh ®· ®i vµo ho¹t ®éng. Nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c liªn doanh nµy ph¸t triÓn, còng nh- ®Ó x©y dùng mét ngµnh c«ng nghiÖp «t« hiÖn ®¹i, thùc hiÖn c«ng cuéc CNH hiÖn ®¹i ho¸. ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch vÜ m« nh»m hç trî vµ chÊn chØnh c¸c ho¹t ®éng cña ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt «t«. Trong qu¸ tr×nh can thiÖp vµo ngµnh c«ng nghiÖp «t«, c¸c Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ ®· cã nh÷ng t¸c ®éng ®Õn rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng cña ngµnh s¶n xuÊt «t« trong n-íc. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ nguyªn nh©n cña viÖc ChÝnh phñ ban hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch nµy, còng nh- nh÷ng kÕt qu¶ cña nh÷ng chÝnh s¸ch nµy ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c liªn doanh «t« trong n-íc, vµ ph¶n øng cña nh÷ng liªn doanh víi nh÷ng chÝnh s¸ch nµy, em ®· chän tiÓu luËn “ ChÝnh s¸chkinh tÕ vÜ m« cña ChÝnh phñ ViÖt Nam can thiÖp vµo ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt «t«” cho TiÓu luËn m«n häc Kinh tÕ VÜ M«. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Néi dung I. ChÝnh s¸ch VÜ m« cña chÝnh phñ ViÖt Nam can thiÖp vµo Ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt « t«. 1. Mét sè chÝnh s¸ch can thiÖp cña chÝnh phñ ViÖt Nam vµo Ngµnh CNSX « t«: Ngµy 29/4/2002, Bé tr-ëng Bé C«ng nghiÖp §Æng Vò Ch- ký C«ng v¨n sè: 1509/CV-KH§T göi c¸c Bé, ngµnh vµ UBND c¸c tØnh, thµnh phè víi néi dung “ Tõ ngµy 1/5/2002, Bé C«ng nghiÖp t¹m thêi kh«ng tiÕp nhËn, xem xÐt c¸c dù ¸n ®Çu t- s¶n xuÊt, l¾p r¸p c¸c lo¹i xe «t« cña c¸c doanh nghiÖp trong n-íc. §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t- s¶n xuÊt, l¾p r¸p «t« ®· cã ý kiÕn nhËn xÐt cña Bé C«ng nghiÖp tr-íc ngµy 1/5/2002, c¸c chñ ®Çu t- trùc tiÕp tr×nh Thñ t-íng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh.” §©y lµ mét trong nh÷ng v¨n b¶n ®-îc c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan ban hµnh, ®iÒu chØnh vÒ c¸c ho¹t ®éng trong lÜnh vùc l¾p r¸p s¶n xuÊt «t«. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vµo thËp niªn 90, ViÖt Nam næi lªn nh- mét hiÖn t-îng khi cã tíi 14 dù ¸n liªn doanh s¶n xuÊt «t« ®-îc cÊp phÐp, trong ®ã 11 liªn doanh ®· ®i vµo ho¹t ®éng. Trong suèt h¬n 10 n¨m, kÓ tõ khi liªn doanh «t«(liªn doanh l¾p r¸p, s¶n xuÊt «t«) ®Çu tiªn d-îc thµnh lËp, chÝnh phñ ViÖt Nam ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch can thiÖp vµo ngµnh c«ng nghiÖp nµy nãi chung vµ ho¹t ®éng cña c¸c liªn doanh «t« nãi riªng. ChÝnh phñ ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch b¶o hé (kÓ c¶ thuÕ vµ phi thuÕ) rÊt cao ®èi víi c¸c s¶n phÈm «t«. Ch¼ng h¹n nh- tõ n¨m 1994, thuÕ suÊt nhËp khÈu ¸p dông ®èi víi «t« tõ 5 chç ngåi trë xuèng lµ 200%, trªn 5 chç ngåi ®Õn 15 chç ngåi lµ 150%, trªn 15 chç ngåi ®Õn 24 chç ngåi lµ 100% vµ trªn 24 chç ngåi lµ 50%, «t« võa chë hµng võa chë ng-êi lµ 102%, xe t¶i kh«ng qu¸ 5 tÊn lµ 60% (hiÖn nay lµ 100%) vµ xe t¶i trªn 5 tÊn ®Õn 20 tÊn lµ 3%. Tõ n¨m 1999, «t« tõ 24 chç ngåi trë xuèng nhËp khÈu cßn ph¶i chÞu thªm thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. Trong khi ®ã, bé linh kiÖn nhËp khÈu ®Ó l¾p r¸p Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ë d¹ng CKD2 chØ ph¶i chÞu thuÕ nhËp khÈu 20% vµ thuÕ GTGT 5%. Bé Tµi chÝnh ®ang dù kiÕn tr×nh ChÝnh phñ t¨ng thuÕ nhËp khÈu xe «t« nguyªn chiÕc trong thêi gian tíi. Dù kiÕn, xe ®· qua sö dông sÏ cã møc thuÕ gÊp ®«i xe míi cïng chñng lo¹i. §èi víi xe míi, lo¹i chë ng-êi 50 chç ngåi trë xuèng vµ xe t¶i kh«ng qu¸ 5 tÊn sÏ cã møc thuÕ míi lµ 120%, thay v× 100% nh- hiÖn t¹i. Bªn c¹nh nh÷ng chÝnh s¸ch thuÕ quan, chÝnh phñ cßn sö dông c¸c chÝnh s¸ch b¶o hé phi thuÕ quan.Theo QuyÕt ®Þnh cña Thñ t-íng ChÝnh phñ vÒ c¬ chÕ ®iÒu hµnh xuÊt nhËp khÈu thêi kú 2001  2005, Nhµ n-íc ¸p dông biÖn ph¸p phi thuÕ nh- cÊm nhËp khÈu «t« ®· qua sö dông tõ 16 chç ngåi trë xuèng vµ nhËp khÈu «t« míi nguyªn chiÕc tõ 9 chç ngåi trë xuèng ph¶i cã giÊy phÐp cña Bé Th-¬ng m¹i. Ngoµi ra chÝnh phñ cßn khuyÕn khÝch, thËm chÝ yªu cÇu c¸c Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp, khi cã nhu cÇu mua s¾m xe «t«, ph¶i mua xe s¶n xuÊt trong n-íc. Bªn c¹nh c¸c chÝnh s¸ch hç trî vµ khuyÕn khÝch nh»m thu hót c¸c nhµ ®Çu t- n-íc ngoµi vµo ViÖt Nam, Nhµ n-íc cßn ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh vÒ tû lÖ néi ®Þa ho¸ cho c¸c liªn doanh «t«. Th«ng t- sè 215/UB/LXT, ngµy 8/2/1995, cña Uû ban Nhµ n-íc vÒ hîp t¸c vµ ®Çu t-, víi néi dung “ ChËm nhÊt vµo n¨m thø 5, kÓ tõ khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt, ph¶i sö dông linh kiÖn phô tïng s¶n xuÊt trong n-íc víi tû lÖ Ýt nhÊt lµ 5% gi¸ trÞ xe vµ t¨ng dÇn theo tõng n¨m ®Ó ®Õn n¨m thø 10 ®¹t tû lÖ Ýt nhÊt lµ 30% gi¸ trÞ xe” 2. Thùc tÕ c¸c liªn doanh l¾p r¸p, s¶n xuÊt «t« t¹i ViÖt Nam : Th¸ng 6 n¨m 1991, c«ng ty liªn doanh Mekong Auto liªn doanh «t« ®Çu tiªn ®-îc thµnh lËp t¹i ViÖt Nam, ®¸nh dÊu mét b-íc ®i míi cho nÒn c«ng nghiÖp «t« n-íc ta. Cho ®Õn nay ®· cã 14 dù ¸n s¶n xuÊt «t« ®-îc cÊp giÊy phÐp ®Çu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t-, víi tæng vèn ®¨ng ký lµ 872 triÖu USD. Trong ®ã cã c¸c nhµ s¶n xuÊt «t« hµng ®Çu trªn thÕ giíi nh-: Toyota, Ford, Mercedes-Benz... Trong ®ã cã 11 liªn doanh ®· ®i vµo ho¹t ®éng, cã 3 dù ¸n kh«ng triÓn khai lµ Chrysler, Nissan vµ VIETSIN. Trong h¬n 10 n¨m qua, c¸c liªn doanh «t« ®· liªn tôc ®-a ra nh÷ng s¶n phÈm cña m×nh vµ dÇn dÇn ®· t¹o ®-îc chç ®øng trªn thÞ tr-êng ViÖt Nam . Nh÷ng s¶n phÈm mµ c¸c nhµ s¶n xuÊt tung ra trªn thÞ tr-êng ViÖt Nam thêi gian qua, cã kh«ng Ýt nh÷ng dßng xe næi tiÕng vµ b¸n ch¹y trªn thÕ giíi. §a phÇn lµ c¸c lo¹i xe 4 chç ngåi, 6 chç ngåi vµ 8 chç ngåi hay mini bus 16 chç... B¶ng 1. C¸c c«ng ty liªn doanh « t« S Vèn ®Çu t- Vèn ph¸p C«ng suÊt (triÖu ®Þnh thiÕt kÕ Tªn c«ng ty T Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 T USD) (triÖu (1000 USD) xe/n¨m) 60,00 20,00 10,00 35,15 10,00 10,90 3 VMC 32,23 10,00 10,00 4 VIDAMCO 50,00 16,00 9,60 5 VINASTAR 70,00 15,00 11,00 10,00 8,49 3,60 7 Benz Tæng sè 20,96 862,33 7,74 274,33 12,40 155,66 8 Daihatsu ViÖt 102,00 72,00 20,00 Nam Bé C«ng nghiÖp) 199,00 ( 9Nguån: 30,00 17,00 42,14 20,00 1 Mekong 2 Hoµ B×nh 6 Mercedes 1 Suzuki - ViÖt 89,61 0 Nam 15,00 23,60 HÇu hÕt c¸c doanh50,00 nghiÖp FDI vÒ «t« ®Òu dõng ë møc l¾p CKD1, ViÖt CKD2 (bao gåm c¸c c«ng s¬n, l¾p 1 r¸p Ford 16,38 4,98®o¹n hµn,2,20 r¸p kiÓm tra, tinh chØnh) c«ng nghÖ gièng 1 vµ Nam 17,00vµ ®Çu t- 4,98 1,76nhau cho c¶ 3 c«ng ViÖt ®o¹n: hµn, tÈy röa vµ18,00 s¬n( trong ®ã3,60 mét sè 1 Chrysler 110,00 2 Nam 1 Toyota ViÖt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 liªn doanh cã ®Çu t- d©y chuyÒn s¬n tÜnh ®iÖn) vµ l¾p r¸p(kÌm c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra.) Ngµy 5/11/2001, C«ng ty Toyota ViÖt Nam (TMV) ®· chÝnh thøc th«ng b¸o vÒ kÕ ho¹ch x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt chi tiÕt th©n xe t¹i Mª Linh, VÜnh Phóc. Nhµ m¸y ®-îc trang bÞ m¸y dËp cì Ao- lo¹i lín nhÊt trong c«ng nghiÖp «t«, víi lùc dËp 1.200 tÊn, ®©y lµ c«ng nghÖ ®Çu tiªn ®-îc ¸p dông trong c«ng nghÖ «t« ViÖt Nam. Liªn doanh Toyota ViÖt Nam ®-îc ®¸nh gi¸ lµ c«ng ty ®i ®Çu trong viÖc néi ®Þa ho¸ s¶n phÈm, víi tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®¹t 12% (®¸nh gi¸ s¬ bé cña Bé C«ng nghiÖp). TÝnh ®Õn n¨m 2000, danh s¸ch 14 chi tiÕt trªn xe ®-îc néi ®Þa ho¸ bao gåm: ghÕ ngåi, bé d©y ®iÖn, tói dông cô, tÊm èp bªn s-ên, c¸c ng¨n, gi¸ ®ì lèp dù phßng, tÊm èp cöa, kÝnh bªn, kÝnh hËu, radio, vá bäc lèp dù phßng, tay quay kÝnh, èng x¶ vµ anten. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr¶ lêi pháng vÊn Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam «ng Jason Liu Tæng gi¸m ®èc C«ng ty Ford ViÖt Nam cho biÕt: “ T¹i ViÖt Nam, Ford cam kÕt ®Çu t- l©u dµi vµ phÊn ®Êu trë thµnh nhµ cung cÊp xe h¬i hµng ®Çu t¹i thÞ tr-êng nµy. B-íc ®Çu Ford chñ tr-¬ng ®Çu t- nh»m t¹o mét nÒn t¶ng thËt vòng ch¾c vµ sau ®ã vµo ®óng thêi ®iÓm sÏ ®Çu t- m¹nh vµo s¶n xuÊt c¸c phô tïng trong n-íc. Mét sè nhµ s¶n xuÊt kh¸c còng ®ang chuÈn bÞ cho viÖc n©ng cao tû lÖ néi ®Þa ho¸ cña m×nh. Mercedes- Benz vµo ®Çu n¨m 2002 còng ®· l¾p ®Æt mét d©y chuyÒn hµn th©n míi cho dßng C - Class 5 chç( gåm xe C - 200K vµ C -180 Classic), d©y chuyÒn sö dông c¸c phô tïng CKD2. §©y lµ b-íc ®i chuÈn bÞ cho viÖc t¨ng møc néi ®Þa ho¸ cña liªn doanh. Kh«ng kÐm c¹nh, Vidamco ®ang chuÈn bÞ tÝch cùc cho ch-¬ng tr×nh néi ®Þa ho¸ trong 3 n¨m tíi, b¾t ®Çu tõ nh÷ng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chi tiÕt th«ng dông nh-: s¨m lèp, ¾c quy, ghÕ, hÖ thèng d©y ®iÖn, kÝnh... II. §¸nh gi¸ vÒ c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« cña chÝnh phñ ViÖt Nam can thiÖp vµo ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt « t«. 1. C¸c chÝnh s¸ch can thiÖp cña chÝnh phñ: C«ng nghiÖp «t« lµ mét ngµnh chiÕm tû träng kh¸ lín trong c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, nã võa s¶n xuÊt ra t- liÖu s¶n xuÊt (d-íi d¹ng ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn c¸c lo¹i, c¸c cì), võa s¶n xuÊt ra t- liÖu tiªu dïng ( «t« con, «t« du lÞch lµ mét trong c¸c lo¹i ®ã). Trong nhiÒu tr-êng hîp, cïng mét s¶n phÈm cña ngµnh nµy, tuú môc ®Ých sö dông cô thÓ mµ cã thÓ ®-îc coi lµ t- liÖu s¶n xuÊt hay t- liÖu tiªu dïng. ¤t« lµ mét s¶n phÈm phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i cã sù tham gia cña rÊt nhiÒu ngµnh kh¸c nhau, mµ trong ®ã c«ng nghiÖp còng chØ lµ mét ngµnh. Do vËy, sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp «t« cã t¸c ®éng tíi kh¶ n¨ng vµ nhu cÇu ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ nãi chung. NhËn thøc ®-îc tÇm quan Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 träng nµy, chÝnh phñ ®· x¸c ®Þnh râ viÖc ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp «t« lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp chñ chèt trong chiÕn l-îc ph¸t triÓn cña n-íc ta. Thùc tÕ, ngay tõ khi x©y dùng vµ thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc, mét sè nhµ m¸y s¶n xuÊt «t« ®· dÇn dÇn ®-îc thµnh lËp. Tuy nhiªn, ®ã chØ lµ nh÷ng c¬ së ®¶m nhËn viÖc söa ch÷a c¸c lo¹i «t« ®ang l-u hµnh, sau ®ã mét sè nhµ m¸y ®-îc trang bÞ bæ sung ®Ó kh«i phôc, c¶i t¹o c¸c lo¹i xe hiÖn cã thµnh xe míi. Trong khi ®ã c¸c thiÕt bÞ chÕ t¹o kü thuËt cña ngµnh chÕ t¹o c¬ khÝ ViÖt Nam l¹c hËu h¬n c¸c n-íc kh¸c trong khu vùc xÊp xØ 30 40 n¨m, vµ ®i sau c¸c n-íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn 60  70 n¨m. V× thÕ, xÐt vÒ lùc, ViÖt Nam kh«ng thÓ tù m×nh ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp «t«. Con ®-êng duy nhÊt ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp «t« ë n-íc ta lµ liªn doanh víi n-íc ngoµi. Sau khi ban hµnh luËt §Çu t- n-íc ngoµi t¹i ViÖt Nam, chÝnh phñ ®· ®-a ra c¸c Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chÝnh s¸ch -u ®·i vÒ thuÕ vµ phi thuÕ cho c¸c nhµ ®Çu tvµo ngµnh c¬ khÝ nãi chung vµ c«ng nghiÖp «t« nãi riªng. ViÖt Nam ®· thu hót ®-îc nhiÒu nhµ ®Çu t- vµo lÜnh vùc c«ng nghiÖp «t«, trong ®ã cã c¸c h·ng lín nh- Ford, Toyota... §· cã 14 dù ¸n ®Çu t- vµo lÜnh vùc «t«, 11 dù ¸n ®· ®i vµo ho¹t ®éng chøng tá c¸c chÝnh s¸ch thu hót khuyÕn khÝch cña chÝnh phñ ®· cã kÕt qu¶. Nh-ng viÖc cÊp phÐp mét c¸ch å ¹t ®· khiÕn cho viÖc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp «t« ®ang gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n kh«ng dÔ th¸o gì. N-íc ta lµ mét n-íc ph¸t triÓn muén trong khu vùc ASEAN, v× vËy cÇn ph¶i ngoµi viÖc n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trong n-íc cßn ph¶i ng¨n chÆn c¸c søc Ðp tõ phÝa bªn ngoµi. Nhµ n-íc ®· ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch b¶o hé c¸c liªn doanh «t« trong n-íc, víi c¸c chÝnh s¸ch thuÕ quan vµ phi thuÕ quan. Nh»m môc ®Ých gióp cho c¸c liªn doanh «t« trong n-íc cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ó h×nh thµnh c«ng nghiÖp «t«, mçi n-íc ®Òu cÇn cã 4 ®iÒu kiÖn: tÝch tô t- b¶n, kü thuËt - c«ng nghÖ, tÝch tô cña ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o phô tïng, vµ thÞ tr-êng. C¸c chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ ViÖt Nam nh»m t¸c ®éng vµo cÇu ë trong n-íc. Gióp më réng thÞ tr-êng tiªu thô cho c¸c liªn doanh «t«, b»ng c¸c chÝnh s¸ch t¸c ®éng vµo gi¸, vµ c¶ t¸c ®éng trùc tiÕp vµo cÇu (nh- viÖc yªu cÇu c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp khi cã nhu cÇu th× ph¶i mua xe cña c¸c liªn doanh ë trong n-íc). Bëi thÞ tr-êng «t« lµ mét thÞ tr-êng nh¹y c¶m víi c¸c yÕu tè nh- tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ, møc ®é gia t¨ng ®Çu t- n-íc ngoµi, c¬ së h¹ tÇng..., vµ ®Æc biÖt lµ gi¸ xe trªn thÞ tr-êng. Sù b¶o hé triÖt ®Ó vÒ thuÕ vµ c¸c ®iÒu kiÖn nhËp khÈu ®· lµm cho møc gi¸ cña nh÷ng chiÕc xe nhËp khÈu trë nªn cao h¬n rÊt nhiÒu so víi gi¸ xe cïng lo¹i ®-îc l¾p r¸p ë trong n-íc. NhÊt lµ ®èi víi nh÷ng chiÕc xe h¬i 4 chç, xe h¬i du lÞch, thuÕ suÊt nhËp khÈu ¸p dông ®èi víi «t« tõ 5 chç Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ngåi trë xuèng lµ 200%, bªn c¹nh ®ã cßn ph¶i chÞu thªm thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. Thö lµm mét phÐp tÝnh ®¬n gi¶n, «t« tõ 5 chç ngåi trë xuèng l¾p r¸p trong n-íc ®-îc b¶o hé b»ng thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt b»ng 320% gi¸ CIF. Trong khi ®ã, bé linh kiÖn nhËp khÈu ®Ó l¾p r¸p ë d¹ng CKD2, chØ ph¶i chÞu thuÕ nhËp khÈu lµ 20% vµ thuÕ GTGT lµ 5%. ChÝnh nhê vµo sî chªnh lÖch vÒ gi¸ vµ h¹n chÕ nhËp khÈu, c¸c liªn doanh «t« trong n-íc ®· tiªu thô ®-îc phÇn lín c¸c lo¹i xe nµy trong sè c¸c s¶n phÈm ®-îc tiªu thô cña hä. ChØ tÝnh riªng quý I n¨m 2002, trong sè 5.452 xe c¸c lo¹i mµ c¸c liªn doanh «t« t¹i ViÖt Nam b¸n ®-îc th× lo¹i xe 4 chç b¸n ch¹y nhÊt víi 3.747 chiÕc, chiÕm h¬n 68,7%.( trong n¨m 2000, c¸c liªn doanh b¸n ®-îc 14.000 chiÕc xe, trong ®ã xe du lÞch chiÕm 55%). Víi c¸c chÝnh s¸ch b¶o hé triÖt ®Ó, ChÝnh phñ mong muèn c¸c nhµ s¶n xuÊt chËm nhÊt vµo n¨m thø 5 kÓ tõ ngµy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®i vµo ho¹t ®éng, tû lÖ néi ®Þa ho¸ sÏ lµ 5% gi¸ trÞ xe, vµ tû lÖ nµy sÏ t¨ng dÇn theo c¸c n¨m vµ vµo n¨m thø 10 tû lÖ nµy sÏ lµ 30%. ThÕ nh-ng cho ®Õn nay, ®· h¬n 10 n¨m kÓ tõ khi liªn doanh «t« ®Çu tiªn ®-îc cÊp phÐp ho¹t ®éng th× t×nh h×nh ho¹t ®éng néi ®Þa ho¸ cña c¸c liªn doanh gÇn nh- lµ kh«ng mÊy kh¶ quan. Cho ®Õn thêi ®iÓm nµy, chØ cã Toyota ViÖt Nam lµ cã tû lÖ néi ®Þa ho¸ trªn 10% ( kho¶n 12% _ theo ®¸nh gi¸ s¬ bé cña Bé C«ng nghiÖp), cßn l¹i c¸c liªn doanh kh¸c chØ ë møc trªn d-íi 5%. Víi mong muèn ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt «t« thùc sù, ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· ra søc thu hót c¸c nhµ ®Çu t- vµo lÜnh vùc nµy vµ còng ®-a ra c¸c yªu cÇu vÒ tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t-. Tuy nhiªn, c¸c chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ ®ang trë nªn thiÕu tÝnh kh¶ thi. C«ng nghiÖp «t« lµ mét ngµnh ®ßi hái vèn ®Çu t- cao, thêi gian thu håi vèn l¹i dµi, vµ ®©y lµ mét ngµnh cã lîi thÕ t¨ng theo quy m«. Trong khi ®ã, thÞ tr-êng néi ®Þa cña ViÖt Nam qu¸ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhá bÐ, ®iÒu nµy lµm cho c¸c liªn doanh «t« kh«ng khai th¸c hÕt ®-îc c«ng suÊt thiÕt kÕ cña m×nh. Theo kh¶o s¸t thÞ tr-êng cña bé c«ng nghiÖp kÕt hîp víi sù trî gióp cña Mitsubishi Corp. NhËt B¶n, víi nhu cÇu «t« nh- dù b¸o th× nÕu cÊm hoµn toµn xe nhËp ngo¹i, th× c¸c liªn doanh còng chØ ph¸t huy ®-îc 25% c«ng suÊt thiÕt kÕ. Cßn trªn thùc tÕ hiÖn nay c¸c liªn doanh còng chØ míi ph¸t huy ch-a ®Õn 15% c«ng suÊt. Mét khi c¸c liªn doanh vÉn cßn sö dông qu¸ Ýt c«ng suÊt thiÕt kÕ th× viÖc ®Çu t- s¶n xuÊt c¸c bé phËn phô tïng thay thÕ nhËp khÈu lµ mét ®iÒu hÕt søc khã kh¨n. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng 2. S¶n xuÊt «t« cña c¸c liªn doanh t¹i ViÖt Nam CSTK H·ng 2000 2001 QI/2002 (xe/n¨m) Mekon g VMC Vidamc o Vinasta 414 2.22 2 1.75 0 r Tæng Merced es 866 1.80 0 2.90 6 1.62 19. 1 958 13.955 556 547 1.87 237 10.000 531 10.900 1.011 10.000 412 9.600 487 11.000 90 3.600 345 12.400 132.86 20.000 0 23.600 Bé 20.000 1.477 5.456 190 (Nguån: 650 Vindac 779 4 C«ng nghiÖp) o 946 ThÞ tr-êng qu¸ nhá bÐ, víi møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu Visuco 4.60 469 31 1.760 ng-êi thÊp, n¨m 2001 lµ 420 USD/ ng-êi, kh«ng ®ñ ®¶m Toyota 0 1.50 b¶o cho thÞ tr-êng «t« ph¸t triÓn. Theo tÝnh to¸n cña c¸c Isuzu 453 8 Ford 1.19 5.75 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 n-íc ph¸t triÓn, GDP/ ®Çu ng-êi cã liªn quan tû lÖ thuËn víi nhu cÇu vÒ xe h¬i, theo ®ã, ®Ó x©y dùng ®-îc ngµnh c«ng nghiÖp «t« hiÖn ®¹i th× GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi cÇn ®¹t møc 3000 USD. Trong khi ®ã, l¹i cã qu¸ nhiÒu nhµ s¶n xuÊt, l¾p r¸p «t« ho¹t ®éng. ViÖt Nam cã tíi 11 liªn doanh l¾p r¸p, s¶n xuÊt «t«, qu¸ nhiÒu khi so s¸nh víi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt 10 triÖu xe/ n¨m cña NhËt B¶ncòng chØ víi 11 nhµ s¶n xuÊt. C¸c nhµ s¶n xuÊt trong n-íc kh«ng chØ c¹nh tranh víi nhau trong mét thÞ tr-êng nhá bÐ mµ cßn ph¶i ®èi mÆt víi t×nh tr¹ng xe nhËp khÈu nguyªn chiÕc ngµy mét t¨ng. ChÝnh ®iÒu nµy ®· gãp phÇn lµm chËm qu¸ tr×nh néi ®Þa ho¸ cña c¸c liªn doanh. Mét nghÞch lý lµ khi ChÝnh phñ cè g¾ng t×m mäi c¸c ®Ó hç trî cho c¸c liªn doanh «t« ph¸t triÓn th× t×nh tr¹ng nhËp khÈu «t« nguyªn chiÕc kÓ c¶ ®· hoÆc ch-a qua sö dông ngµy mét t¨ng kho¶ng 85% n¨m. T×nh h×nh nhËp khÈu «t« ®-îc thÓ hiÖn qua biÓu sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÓu 1. T×nh h×nh nhËp khÈu «t« nguyªn chiÕc qua c¸c n¨m ngh×n chiÕc 60 49.6 50 40 30 20 26.7 13.5 11.8 11.2 1997 1998 1999 10 0 2000 2001 N¨m 2001 1997 1998 1999 2000 Sè l-îng 13,5 (ngh×n 11,2 11,8 26,7 49,6 chiÕc) Qu¸ nhiÒu nhµ l¾p r¸p, s¶n xuÊt «t« trong khi l¹i thiÕu hôt vÒ nhµ cung cÊp thiÕt bÞ, phô tïng ®Ó thùc hiÖn tiÕn tr×nh néi ®Þa ho¸. C¸c phô tïng s¶n xuÊt trong n-íc chñ yÕu lµ
- Xem thêm -