Tài liệu Chính sách marketing hỗn hợp và việc ứng dụng vào thị trường khách du lịch của doanh nghiệp

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ ®Êt níc ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn vµ héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®· më ra nhiÒu c¬ héi s¶n xuÊt, kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp vËn t¶I trong níc. §ång thêi còng cã kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh vËn t¶I «t«. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nhu cÇu, c¸c kh¸ch hµng sÏ ngµy cµng trë nªn khã tÝnh h¬n trong viÖc lùa chän dÞch vô. H¬n n÷a, møc ®é c¹nh tranh trong vµ ngoµI ngµnh cµng trë nªn gay g¾t sÏ khiÕn cho thÞ trêng cña mét sè c«ng ty bÞ thu hÑp. Do vËy mét vÊn ®Ò phøc t¹p vµ khã kh¨n ®Æt ra cho c¸c c«ng ty vËn t¶I «t« lµ lµm sao ®Ó më réng thÞ trêng vµ cã thÓ ®øng v÷ng trong m«I trêng c¹nh tranh gay g¾t nµy. Marketing hçn hîp ®· ®îc mét sè c«ng ty trong ngµnh sö dông nh nh÷ng c«ng cô vµ lµ gi¶I ph¸p c¬ b¶n ®Ó gi¶I quyÕt vÊn ®Ò trªn. ViÖc ¸p dông mét c¸ch hîp lý vµ chÝnh x¸c c¸c c«ng cô cña marketing mix trong ho¹t ®éng cung øng dÞch vô ®· ®em l¹I kh«ng Ýt thµnh c«ng trong kinh doanh cho c¸c c«ng ty.§IÒu nµy cã thÓ coi lµ minh chøng râ nhÊt cho tÇm quan träng cña Marketing trong ho¹t ®éng cung øng dÞch vô. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng nhu cÇu bøc xóc cña ®IÒu kiÖn kinh doanh míi vµ sù cÇn thiÕt cña c¸c chÝnh s¸ch c«ng cô cu¶ marketing trong kinh doanh dÞch vô vËn t¶I «t«, em ®· m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµI: “Thùc tr¹ng vµ gi¶I ph¸p marketing cho dÞch vô vËn t¶I «t« t¹I c«ng ty VËn t¶I vµ ®¹I lý vËn t¶I”. Néi dung cña bµI viÕt ®îc chia lµm 3 phÇn sau: Ch¬ng1: ThÞ trêng vËn t¶I «t« &thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty Vitranimex giai ®o¹n 1997-2001 Ch¬ng 2:Thùc tr¹ng marketing mix t¹I c«ng ty vËn t¶I vµ ®¹I lý vËn t¶I 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 3:Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn hÖ thèng Marketing-mix cho c«ng ty vËn t¶I vµ §¹I lý vËn t¶I Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o: TS.Lu V¨n Nghiªm, gi¸m ®èc cïng c¸c anh chÞ trong c«ng ty vËn t¶I vµ ®¹I lý vËn t¶I ®· tËn t×nh híng dÉn, gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ hoµn thµnh bµI biÕt nµy. Do thêi gian vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn cã h¹n nªn bµI viÕt cña em sÏ kh«ng tr¸nh khái nhiÒu sai sãt, h¹n chÕ. V× vËy, em rÊt mong cã sù gãp ý , phª b×nh vµ x©y dùng cña thÇy gi¸o. Ch¬ng 1:thÞ trêng vËn t¶I «t« &thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty Vitranimex giai ®o¹n 1997-2001. I. Tæng quan vÒ thÞ trêng vËn t¶I «t«. 1. §Æc ®IÓm thÞ trêng vËn t¶I «t«. Ngµnh vËn t¶i «t« còng nh vËn t¶I ®êng s¾t,®êng thuû…tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nhng kh«ng trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm. Do vËy ®Æc ®iÓm lín nhÊt cña nã lµ ngµnh dÞch vô, kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng dÞch vô vËn t¶i lµ lµm thay ®æi chu chuyÓn lîng hµng ho¸ hay hµnh kh¸ch mµ nã vËn chuyÓn trong thêi gian vµ kh«ng gian x¸c ®Þnh. Ho¹t ®éng vËn t¶i tham gia vµo qu¸ tr×nh lu chuyÓn hµng ho¸, thóc ®Èy qu¸ tr×nh giao lu, ph©n phèi hµng ho¸ gi÷a c¸c vïng, c¸c quèc gia. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +VËn t¶I «t« lµ mét ph¬ng thøc vËn chuyÓn hµng ho¸ rÊt linh ho¹t vµ ®a d¹ng trong ®èi tîng phôc vô.HÇu hÕt c¸c lo¹I hµng ho¸ ®Òu cã thÓ sö dông ph¬ng thøc nµy ®Ó vËn chuyÓn.Nã cã thÓ vËn chuyÓn trung chuyÓn ho¹c vËn chuyÓn tõ ngêi s¶n xuÊt ®Õn ngêi tiªu dïng. +Ph¬ng thøc vËn chuyÓn b»ng ®êng bé rÊt uyÓn chuyÓn vÒ lé tr×nh vµ tiÕn ®é.Kh¶ n¨ng phôc vô vµ ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng thêng nhanh h¬n so víi c¸c ph¬ng thøc vËn taØ kh¸c,nhng gi¸ thµnh thêng cao h¬n c¸c lo¹I vËn t¶I kh¸c trªn cïng mét kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn. +VËn t¶I «t« lu«n chiÕm tû träng vËn chuyÓn khèi lîng lín hµng ho¸.Nã chiÕm tuyÖt ®¹I ®a sè trong vËn chuyÓn néi bé thÞ x·,thµnh phè vµ c¸c tuyÕn trung b×nh.VËn chuyÓn «t« chiÕm u thÕ tuyÖt ®èi víi nh÷ng l« hµng cã khèi lîng Ýt vµ cã gi¸ trÞ cao.H¬n n÷a ph¬ng thøc vËn t¶I ®êng bé cã sè lÇn xÕp dì thÊp nªn tiÕt kiÖm ®îc thêi gian vµ kh¶ n¨ng b¶o qu¶n hµng ho¸ tèt h¬n. +Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÊt lîng phôc vô cña vËn t¶i «t« ®îc ®¸nh gi¸ b»ng nhiÒu chØ tiªu quan träng nh: .TÝnh kÞp thêi:thêi gian chê ®îi ®Ó ®îc phôc vô cña kh¸ch hµng,thêi gian vËn chuyÓn(thêi gian hoµn thµnh c¸c hîp ®ång vËn t¶I). .TÝnh chÝnh x¸c:møc ®é ®¸ng tin cËy cña dÞch vô,yªu cÇu kh«ng cã sai sãt trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. .TÝnh s½n cã:sè ®IÓm giao dÞch,sè nh©n viªn giao dÞch,møc ®é s½n sµng ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. .TÝnh toµn diÖn:ph¹m vi phôc vô vµ kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c dÞch vô bæ xung. .TÝnh tiÖn lîi:vÞ trÝ,kh¶ n¨ng tiÕp cËn cña kh¸ch hµng,kh¶ n¨ng cung cÊp dÞch vô va h×nh thøc cung cÊp. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 .TÝnh hîp lý:kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ tÝnh hîp lý cña chi phÝphôc vô vËn t¶I tuú theo nhËn thøc cña hä vÒ chÊt lîng. .NgoµI ra cßn cã mét sè tiªu chÝ n÷a ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng dÞch vô vËn t¶I nh:h×nh ¶nh cña c«ng ty,danh tiÕng…C¸c yÕu tè nµy ®îc thiÕt lËp th«ng qua nhËn thøc cña kh¸ch hµng vÒ tÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh cña dÞch vô,cña c«ng ty. +Ho¹t ®éng vËn t¶i diÔn ra trªn mét ph¹m vi réng, ph©n t¸n: ®©y lµ mét ®Æc ®iÓm rÊt dÔ nhËn thÊy bëi v× bÊt kú mét ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng cÇn ®Õn vËn t¶i . VËn t¶i chuyÓn nguyªn liÖu ®Çu vµo ®Õn n¬i s¶n xuÊt ®ång thêi ®a s¶n phÈm ®Çu ra tíi n¬i tiªu thô. +Tèc ®é vËn chuyÓn phô thuéc vµo c¬ së h¹ tÇng vµ thêi tiÕt: . C¬ së h¹ tÇng gåm: hÖ thèng cÇu, ®êng giao th«ng t¸c ®éng trùc tiÕp tíi tèc ®é, chÊt lîng vËn chuyÓn trªn mÆt ®Êt. NÕu chÊt lîng ®êng giao th«ng kÐm, hÖ thèng cÇu phµ kh«ng tèt dÉn ®Õn t¾c nghÏn sÏ lµm gi¶m tiÕn ®é vËn chuyÓn. MÆt kh¸c, chÊt lîng ®êng giao th«ng kÐm sÏ ¶nh hëng tíi chÊt lîng hµng ho¸ ®îc vËn chuyÓn. . Thêi tiÕt lµ yÕu tè t¸c ®éng m¹nh tíi vËn chuyÓn b»ng ®êng hµng kh«ng, ®êng biÓn, ®êng bé. Thêi tiÕt xÊu c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i sÏ kh«ng ho¹t ®éng ®îc hµng ho¸ bÞ ø ®äng kh«ng ®îc lu th«ng, ph©n phèi trªn thÞ trêng.Do ®ã cã thÓ nãi r»ng thêi tiÕt lµ yÕu tè t¸c ®äng rÊt m¹nh tíi khèi lîng dÞch vô ngµnh vËn t¶i. .C¸c nguån hµng, khèi lîng hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch vËn chuyÓn ngµy cµng gia t¨ng nhng tû lÖ t¨ng thÊp h¬n so víi møc t¨ng cña c¸c ph¬ng tiÖn, doanh nghiÖp vËn t¶i lµm cho t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ trêng rÊt gay g¾t. .Vèn ®Çu t ban ®Çu cho c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i nhiÒu, khÊu hao cña ph¬ng tiÖn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng lín, chi phÝ gi¸ thµnh cho vËn t¶i nh chi 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÝ nhiªn liÖu, gi¸ phô tïng thay thÕ, c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ ®ßng, cÇu,... t¨ng cao. Phô tïng thay thÕ cña c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i hÇu nh ph¶i nhËp tõ níc ngoµi nªn gi¸ thµnh t¬ng ®èi ®¾t.§IÒu nµy lµm cho gi¸ thµnh dÞch vô vËn t¶I «t« cao h¬n mét c¸ch t¬ng ®èi so víi c¸c dÞch vô vËn t¶I kh¸c. 2. Thùc tr¹ng thÞ trêng vËn t¶I « t«. a.Kh¸I qu¸t chung vÒ thÞ trêng vËn t¶I «t«. Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc vµ xu híng chuyÓn dÞch c¬ cÊu cña nÒn kinh tÕ (tõ s¶n xuÊt sang dÞch vô) , ngµnh vËn t¶I «t« ViÖt Nam ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn râ rÖt c¶ vÒ mÆt quy m« vµ chÊt lîng.Tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n hµng n¨m cña ngµnh lµ 7,1% vµ ®ang cã xu híng ngµy cµng cao. NÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn ®¨ kÐo theo sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña ngµnh vËn t¶i «t« do nhu cÇu vËn t¶i hµng ho¸ ngµy cµng t¨ng cña nÒn kinh tÕ.H¬n n÷a ,ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn còng ngµy cµng hiÖn ®¹i do t¸c ®éng cña khoa häc c«ng nghÖ,th«ng tin liªn l¹c…®· lµm cho ngµnh vËn t¶i cã nh÷ng thay ®æi ,chuyÓn biÕn lín vÒ chÊt lîng còng nh quy m« ho¹t ®éng cña nã. Vai trß cña vËn t¶I ®êng bé nãi chung vµ vËn t¶I «t« nãi riªng ngµy cµng trë nªn quan träng trong v¹an chuyÓn néi ®Þa.Tû phÇn cña vËn t¶I hµng ho¸ ®êng bé trong vËn t¶I néi ®Þa níc ta lµ 63%(t¹p chÝ GTVT sè 4/2001) lµ minh chøng râ nhÊt cho tÇm quan träng vµ sù ph¸t triÓn cña ngµnh vËn t¶I ®êng bé. Tuy nhiªn, c¬ së h¹ tÇng ®êng bé cña ViÖt Nam nh×n chung cßn yÕu kÐm,cã nhiÒu tuyÕn ®êng kh«ng thÓ vËn chuyÓn ®îc trong c¶ 4 mïa ®· lµm cho ngµnh vËn t¶I «t« gÆp nhiÒu khã kh¨n.NhiÒu tuyÕn ®êng xe cã träng t¶I lín hoÆc xe chë container kh«ng vµo ®îc, do vËy cã ¶nh hëng tíi n¨ng xuÊt vËn t¶I hµng ho¸ ®êng bé.Tuy nhiªn,trong mét sè n¨m gÇn ®©y nhµ níc ®· ®Çu t më réng vµ tu söa mét sè tuyÕn ®êngchÝnh vµ trong t¬ng lai sÏ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hoµn thiÖn m¹ng líi ®êng bé.®©y sÏ lµ mét ®IÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi cho ngµnh vËn t¶I «t« ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m tíi. HiÖn nay, m¹ng líi ®êng bé ®îc ph©n bè trong c¶ níc lµ: +Trôc ®êng ch¹y däc c¶ níc :quèc lé 1,14.15. +M¹ng ®êng bé nèi liÒn miÒn b¾c:quèc lé 2,4,5,6,32. +M¹ng ®êng bé phÝa nam nèi liÒn víi thµnh phè HCM :quèc lé 20, 22, 51. +C¸c tuyÕn ®êng nèi vïng duyªn h¶I víi miÒn b¾c :quèc lé 7, 8, 9, 19, 22,51. HiÖn nay vËn t¶I ®êng bé chiÕm mét tû träng lín trong c¸c ngµnh vËn t¶I hµng ho¸ néi ®Þa.Nã chiÕm tíi 23% lîng hµng vËn chuyÓn vµ gÇn nh ®éc quyÒn trªn c¸c tuyÕn néi tØnh. .Tèc ®é gia t¨ng c¸c ph¬ng tiÖn lo¹I h×nh vËn t¶I lµ rÊt lín ,mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ tõng ngêi d©n ®Òu cã thÓ bá vèn ®Çu t ph¬ng tiÖn tham gia vËn t¶I do ®ã cã thÓ nãi c¹nh tranh trong ngµnh lµ rÊt cao.H¬n n÷a t×nh h×nh c¹nh tranh ngoµI ngµnh (sù c¹nh tranh gi÷a c¸c lo¹I h×nh vËn t¶I) còng rÊt gay g¾t. Cïng víi sù thay ®æi tÝch cùc nh vËy ,ngµnh vËn t¶I «t« vÉn cßn tån t¹I nh÷ng mÆt h¹n chÕ sau: .Cung lín h¬n cÇu ,thõa ph¬ng tiÖn nhng l¹I thiÕu nh÷ng chÝnh s¸ch ,c«ng cô qu¶n lý thÝch hîp, c¹nh tranh trong vËn t¶I cßn cã nh÷ng biÓu hiÖn cha lµnh m¹nh ,thiÕu b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. .Ph¬ng tiÖn vËn t¶I thêi kú bao cÊp ®Ó l¹I lµ rÊt lín nhng l¹I l¹c hËu vÒ kü thuËt vµ ®· khÊu hao hÕt do ®ã kh«ng ®¶m b¶o an toµn vËn chuyÓn 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hµng ho¸ còng nh nhu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ trêng.Sè xe nhËp míi 100% lµ rÊt Ýt do ®ã thùc tr¹ng xe t¨ng lªn nhng chÊt lîng ph¬ng tiÖn vËn t¶I kh«ng cã bíc ®ét ph¸ cÇn thiÕt ®Ó ®æi míi “c«ng nghÖ vËn t¶I”. b.Nhu cÇu tiªu dïng dÞch vô vËn t¶I «t«. Cã thÓ nãi sö dông dÞch vô vËn t¶i nh lµ mét nhu cÇu tù nhiªn cña c¸c doanh nghiÖp , tæ chøc ,c¸ nh©n cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc s¶n xuÊt-tiªu dïng.§IÒu nµy xuÊt ph¸t tõ viÖc dÞch vô vËn t¶i hµng ho¸ ra ®êi vµ ph¸t triÓn cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸ vµ vËn t¶I lµ mét c«ng cô liªn kÕt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt-ph©n phèi tiªu dïng. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc ,nhu cÇu sö dông dÞch vô vËn t¶I «t« còng t¨ng cao do khèi lîng hµng ho¸ s¶n xuÊt ra ngµy cµng nhiÒu.H¬n n÷a,nhu cÇu l©n chuyÓn hµng ho¸ t¨ng lªn ®· gãp phÇn lµm cho quy m« nhu cÇu vËn t¶I t¨ng cao.N¨m 2000 khèi lîng hµng ho¸ vËn chuyÓn b»ng «t« c¶ níc ®¹t h¬n 51 triÖu tÊn,t¨ng 12,5% so víi n¨m 1999, n¨m 2001 con sè nµy t¨ng lªn 65 triÖu tÊn (t¨ng 12,74% so víi n¨m 2000).Nh vËy,hµng ho¸ vËn chuyÓn b»ng «t« t¨ng ®Òu qua nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµ mét dÊu hiÖu ®¸ng mõng cho ngµnh vËn t¶I «t« níc ta. HiÖn nay nhu cÇu vËn t¶i «t« níc ta cã mét sè ®Æc ®IÓm sau: +Nhu cÇu vËn t¶i «t« phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c nhau vµ møc tiªu dïng cu¶ ngêi d©n.Nhu cÇu nµy cã thÓ xuÊt ph¸t tõ phÝa nhµ s¶n xuÊt,c¸c nhµ cung øng s¶n phÈm ®Çu vao hay chÝnh c¸c kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp. +Nhu cÇu vËn t¶i «t« mang nÆng tÝnh thêi vô .Vµo nh÷ng thêi gian nhÊt ®Þnh trong n¨m (thêng lµ giai ®o¹n cuèi n¨m) nhu cÇu vËn t¶i t¨ng cao do søc tiªu dïng cña ngêi d©n t¨ng vµ khèi lîng hµng ho¸ ®îc s¶n xuÊt ra lµ rÊt lín.Do ®ã c¸c doanh nhiÖp cung cÊp dÞch vô nµy cÇn t×m hiÓu râ tÝnh thêi vô cña c¸c lo¹i hµng ho¸ ®Ó cã kÕ ho¹ch ®IÒu tiÕt c«ng viÖc. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +Nhu cÇu vËn t¶i «t« thêng mang tÝnh ph©n t¸n do yªu cÇu vËn chuyÓn trªn c¸c tuyÕn ®êng kh¸c nhau thêng xuyªn ®îc ®Æt ra. c.T×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ trêng vËn t¶i «t« Ngµnh vËn t¶I «t«, nh ®· ph©n tÝch ë trªn, lµ mét ngµnh dÞch vô ®Çy tiÒm n¨ng víi nh÷ng høa hÑn cho sù ph¸t triÓn nhanh chãng trong t¬ng lai ®· thu hót mét sè lîng ®«nh ®¶o c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia vµo ho¹t ®éng cung øng cña ngµnh . Cã thÓ nãi mét c¸ch kh¸I qu¸t r»ng thÞ trêng vËn t¶I «t« viÖt nam lµ mét thÞ trêng rÊt s«I ®éng víi h¬n 80 doanh nghiÖp tham gia vµo cung øng dÞch vô(theo thèng kª cña bé GTVT).HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp nµy ®Òu lµ doanh nghiÖp quèc doanh nªn Ýt nhiÒu ®Òu cã nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî cña nhµ níc vÒ nguån vèn vµ vËt t kü thuËt.Do cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®IÒu chØnh kh¸ thÝch hîp cña nhµ níc nªn nãi chung tÝnh chÊt c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp nµy lµ c«ng b»ng vµ tÝch cùc møc ®é c¹nh tranh diÔn ra kh¸ gay g¾t.NgoµI ra,trªn thÞ trêng vËn t¶I «t« cßn xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp t nh©n, c¸c c«ng ty TNHH, c¸c c«ng ty liªn doanh, c¸c c¸ nh©n tham gia vµo ho¹y ®éng cung øng dÞch vô lµm cho t×nh tr¹ng c¹nh tranh cµng thªm gay g¾t. Mét ®IÒu ®¸ng chó ý lµ nhµ níc cha cã nhiÒu chÝnh s¸ch, c«ng cô ®Ó qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp vËn t¶I ngoµI quèc doanh nªn sù c¹nh tranh diÔn ra gi÷a c¸c doanh nghiÖp nµy vµ c¸c doanh nghiÖp quèc doanh diÔn ra kh«ng lµnh m¹nh.Sù c¹nh tranh thiÕu c«ng b»ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nµy ®· phÇn nµo lµm gi¶m bít tèc ®é t¨ng trëng cña ngµnh. Ph¬ng thøc c¹nh tranh chñ yÕu hiÖn nay gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh vËn t¶I «t« lµ c¹nh tranh vÒ gia c¶, chÊt l¬ng dÞch vô vµ c¸c dÞch vô kÌm theo.Song yÕu tè chi phèi m¹nh nhÊt vÉn lµ gi¸ mÆc dï chÊt lîng dÞch vô vÉn thêng xuyªn ®îc xÐt tíi.Th«ng thêng thh× kh«ng cã møc gi¸ shung ,cè ®Þnh trªn thÞ trêng, mµ c¸c c«ng ty lu«n linh ho¹t thay ®æi møc gi¸ cña m×nh cho tõng lo¹I kh¸ch hµng, tõng lo¹I hµngvµ t¹I c¸c khu vùc 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cung øng.Cã thÓ nãi gi¸ c¶ nh lµ mét c«ng cô c¹nh tranh h÷u hiÖu nhÊt hiÖn nay trªn thÞ trêng vËn t¶I «too.C¸c yÕu tè kh¸c còng ®îc c¸c c«ng ty cè g¾ng ®Ó cung cÊp cho kh¸ch hµng víi møc ®é t¹o ra chuçi gi¸ trÞ lín nhÊt trong mèi quan hÖ víi chi phÝ vµ lîi nhuËn. Tuy nhiªn t¹I mét sè c«ng ty lín cã tiÒm lùc m¹nh vÒ tµI chÝnh , nh©n lùc th× c¸c yÕu tè kh¸c cña marketing-mix nh qu¶ng c¸o ,dÞch vô tiÒn m·I ,hËu m·i…®· b¾t ®Çu ®îc xem xÐt vµ ®em ra sö dung lµm c«ng cô tÊn c«ng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh.®IÒu nµy lµ phï hîp víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ngµnh bëi khi nhu cÇu cña kh¸ch hµng ph¸t triÓn ddÕn mé møc ®é thay ®æi vÒ chÊt th× c¸c yÕu tè c¹nh tranh kh¸c ngoµI gi¸ sÏ trë nªn rÊt quan träng. Mét vÊn ®Ò cÇn nh¾c tíi n÷a lµ t×nh h×nh c¹nh tranh gi÷a c¸c lo¹I h×nh vËn t¶I(c¹nh tranh ngoa× ngµnh).HiÖn nay c¹nh tranh ngoµI ngµnh gi÷a c¸c lo¹I h×nh vËn t¶I kh¸c nhau bao gåm: -§êng bé. -§êng s¾t. -§êng biÓn. -§êng hµng kh«ng. Mét ®IÒu khã thay ®æi lµ viÖc lùa chän ph¬ng tiÖn vËn t¶I cho mét lo¹I hµng ho¸ cô thÓ lµ do ngêi mua quyÕt ®Þnh dùa trªn ®Æc tÝnh cña hµng ho¸ còng nh u ®IÓm cña t×ng ph¬ng tiÖn vËn t¶i.Tuy nhiªn,nh×n chung kh¶ n¨ng thay thÕ cña c¸c lo¹I ph¬ng tiÖn lµ kh«ng cao do mçi lo¹I ph¬ng tiÖn cã nhng u ®IÓm riªng vµ phï hîp víi tõng nhãm hµng ho¸ nhÊt ®Þnh.do vËy c¹nh tranh gi÷a c¸c lo¹I ph¬ng tiÖn nµy lµ kh«ng qu¸ cao.§IÒu quan träng lµ sù kÕt hîp gi÷a c¸c c«ng ty vËn t¶I(®êng s¾t,bé ,hµng kh«ng vµ ®êng biÓn)nh»m tho¶ m·n tèt nhÊt vµ ®Çy ®ñ nhu cÇu cña kh¸ch hµng bëi cã 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhiÒu lo¹I nhu cÇu ®ßi hái ph¶I sö dông nhiÒu lo¹I ph¬ng tiÑn ®Ó vËn chuyÓn hµng ho¸. d.Dù b¸o vÒ thÞ trêng «t« trong mét sè n¨m tíi. HiÖn nay nhµ níc ta ®ang thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn do vËy nh×n chung nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc .Víi nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« phï hîp vµ cã hiÖu qu¶,mäi ngµnh kinh tÕ nÝ chung vµ ngµnh vËn t¶I «t« nãi riªng ®· cã bíc ph¸t triÓn vît bËc. Khèi lîng hµng ho¸ gia t¨ng lµ kÕt qu¶ cña sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®· t¹o ra nhu cÇu lín cho ngµnh vËn t¶I «t«.§©y chÝnh lµ c¬ héi cho nh÷ng doanh nghiÖp cung øng dÞch vô vËn t¶I,®ång thêi nã còng chÝnh lµ mét th¸ch thøc rÊt lín bëi møc ®é hÊp dÉn cña ngµnh cµng cao th× sù tham gia cña c¸c ®èi thñ míi vµo ngµnh cµng nhiÒu. Do vËy ,trong nh÷ng n¨m tíi nøc ®é còng nh tÝnh chÊt c¹nh tranh trong ngµnh sÏ rÊt gay g¾t.§IÒu nµy ®ßi hái c¸c c«ng ty trong ngµnh ph¶I cã nh÷ng biÖn ph¸p chÝnh s¸ch c«ng cô marketing phï hîp ®Ó thÝch nhi víi m«I tr¬ng kinh doanh ngµy cµng kh¾c nghiÖt. II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty vËn t¶I &®¹I lý vËn t¶I giai ®o¹n 1997-2001. 1.Giíi thiÖu kh¸I qu¸t vÒ c«ng ty vËn t¶I vµ ®¹I lý vËn t¶i. C«ng ty VËn t¶i vµ §¹i lý vËn t¶i lµ doanh nghiÖp nhµ níc thuéc Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ chÕ biÕn n«ng s¶n – Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n (tæng c«ng ty ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 90 cña thñ tíng chÝnh phñ).Tªn giao dÞch cña c«ng ty lµ Vitranimex. a. chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty: 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Kinh doanh vËn t¶i hµng ho¸ b»ng « t«. §©y lµ chøc n¨ng nhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty ngay tõ ngµy ®Çu thµnh lËp. C«ng ty tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh vËn t¶i « t« b»ng c¸c h×nh thøc: . VËn chuyÓn tõ kho tíi kho giao nhËn hµng. . VËn chuyÓn trung chuyÓn tõ kho tíi c¸c ®Þa ®iÓm trung chuyÓn( ga, c¶ng ) hoÆc tõ c¸c ®Þa ®iÓm trung chuyÓn tíi kho giao hµng. +§¹i lý vËn t¶i hµng ho¸ b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®êng s¾t, ®êng bé, ®êng thuû. §©y lµ lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh mµ c«ng ty ®· cã nhiÒu n¨m kinh nghiÖm vµ lµ ho¹t ®éng mang l¹i uy tÝn cao cña c«ng ty trªn th¬ng trêng trong nhiÒu n¨m qua. C«ng ty tæ chøc c«ng t¸c nµy díi nhiÒu h×nh thøc phong phó: . §¹i lý vËn t¶i giao nhËn toµn phÇn tõ kho tíi kho víi sù kÕt hîp nhiÒu h×nh thøc vËn chuyÓn kh¸c nhau. .§¹i lý vËn t¶i vµ giao nhËn tõng phÇn. .§¹i lý giao nhËn t¹i c¸c ®Çu trung chuyÓn. . §¹i lý vËn t¶i vµ giao nhËn trung chuyÓn. . §¹i lý vËn t¶i b»ng « t«. +Lµm ®¹i lý ph©n phèi vµ b¶o hµnh « t« SUZUKI. + Kinh doanh th¬ng nghiÖp b¸n bu«n b¸n lÎ c¸c lo¹i vËt t thiÕt bÞ,ph¬ng tiÖn vËn t¶i,s¶n phÈm n«ng nghiÖp ,c«ng nghiÖp thùc phÈm. +Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. C«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc: 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - VËn t¶i hµng ho¸ b»ng « t« §¹i lý vËn t¶i hµng ho¸ b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®êng bé, ®êng s¾t, ®êng thuû, container - §¹i lý b¸n hµng « t«, b¶o hµnh, söa ch÷a « t« c¸c lo¹I Kinh doanh th¬ng nghiÖp b¸n bu«n, b¸n lÎ vËt t, s¶n phÈm n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp thùc phÈm. Víi ®Æc thï kinh doanh c«ng ty cã ®Þa bµn ho¹t ®éng réng trªn ph¹m vi c¶ níc. b.bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty C«ng ty tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh theo hÖ thèng trùc tuyÕn, chøc n¨ng. Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty gåm cã: + Ban gi¸m ®èc: Gåm Gi¸m ®èc - qu¶n lý ®iÒu hµnh chung vµ 03 phã gi¸m ®èc: 01 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch tµi chÝnh vµ ®¹i lý vËn t¶i, 01 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch hµnh chÝnh vµ kinh doanh tæng hîp, 01 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kÕ ho¹ch vµ trung t©m vËn t¶i. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: ChÞu tr¸ch nhiÖm c¸c thñ tôc hµnh chÝnh cña C«ng ty nh c«ng v¨n, giÊy tê, sæ lao ®éng, b¶o hiÓm y tÕ... + Phßng kÕ ho¹ch-®Çu t-thÞ trêng : cã chøc n¨ng nghiªn cøu,lËp ra c¸c dù ¸n s¶n xuÊt ,kinh doanh cho toµn c«ng ty.LËp kÕ ho¹ch cho c¸c bé phËn ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch chung cña toµn c«ng ty, theo dâi vµ thèng kª b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña c«ng ty. Tham mu cho ban Gi¸m ®èc vÒ viÖc ký kÕt c¸c hîp ®ång vµ x©y dùng c¸c ph¬ng ¸n thùc hiÖn c¸c hîp ®ång 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®· ký kÕt. Tham gia vµo c«ng t¸c qu¶n lý ph¬ng tiÖn vËn t¶i, cïng c¸c phßng chøc n¨ng x©y dùng c¸c ph¬ng ¸n kho¸n vËn t¶i « t«. Theo dâi, gi¸m s¸t toµn bé ho¹t ®éng ®¹i lý vËn t¶i. Tæ chøc thùc hiÖn mét phÇn viÖc vÒ ®¹i lý vËn t¶i khu vùc phÝa B¾c vµ khu vùc B¾c trung bé. Phßng trùc tiÕp qu¶n lý 02 tæ giao nhËn vµ tr¹m ®¹i diÖn t¹i TP Vinh. Thùc hiÖn mét phÇn c«ng viÖc ®èi chiÕu, thanh quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång ®¹i lý vËn t¶i. Ngoµi ra,phßng cßn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thu thËp th«ng tin ngoµi thÞ trêng ,xö lý th«ng tin,t×m kiÕm c¸c ch©n hµng míi vµ bµn giao cho phßng vËn t¶i. +Phßng kÕ to¸n: C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung do vËy mäi c«ng viÖc kÕ to¸n ®Òu tËp trung vÒ phßng kÕ to¸n, nh ph©n lo¹i chøng tõ , kiÓm tra chøng tõ ban ®Çu, lËp b¶ng kª, ®Þnh kho¶n kÕ to¸n, ghi sæ tæng hîp, sæ chi tiÕt h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lËp c¸c b¸o biÓu kÕ to¸n ... H×nh thøc nµy tiÖn lîi lµ gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh mét c¸ch kÞp thêi. +Phßng kinh doanh : Cã chøc n¨ng chÝnh lµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vÒ kinh doanh tæng hîp . phßng trùc tiÕp qu¶n lý cña hµng b¸n vµ giíi thiÖu, tr¹m b¶o hµnh vµ söa ch÷a xe SUZUKI, bé phËn s¶n xuÊt ®å gia dông vµ gia cong c¸c s¶n phÈm vÒ gç. Phßng tham gia mét phÇn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®¹i lý vËn t¶i. + Trung t©m vËn t¶i vµ ®¹i lý vËn t¶i : Qu¶n lý toµn bé ph¬ng tiÖn vËn t¶i cña c«ng ty, khai th¸c bÕn b·i vµ söa ch÷a xe, tæ chøc ®¹i lý b¸n hµng vÇ cung øng c¸c s¶n phÈm dÇu nhên Shell, tæ chøc vËn chuyÓn « t« ®êng ng¾n vµ ®êng trung, hç trî ®Êc lùc trong viÖc vËn chuyÓn trung chuyÓn hµng ho¸ cña c¸c hîp ®ång ®¹i lý vËn t¶i. Ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®îc chia thµnh c¸c ®éi xe theo tÝnh chÊt qu¶n lý: §éi xe kho¸n vµ ®éi xe ®iÒu ®éng. + Chi nh¸nh c«ng ty t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh: gåm bé phËn nghiÖp vô, ®éi giao giao nhËn hµng ho¸, ®éi xe vËn t¶i. chi nh¸nh lµ ®Çu mèi quan träng trong viÖc gióp l·nh ®¹o c«ng ty khai th¸c c¸c nguån hµng ®¹i lý vËn t¶i ®êng dµi Nam - B¾c vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång ®Þa lý vËn t¶i cña c«ng ty. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Tr¹m ®¹i diÖn ë thµnh phè §µ N½ng - Bé phËn nghiÖp vô vµ giao nhË, ®éi xe vËn t¶i. Cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång ®¹i lý t¹i khu vùc miÒn trung, gióp l·nh ®¹o c«ng ty khai th¸c c¸c nguån hµng t¹i khu vùc. + Tr¹m ®¹i diÖn t¹i thµnh phè vinh - Bé phËn giao nhËn, ®éi xe vËn t¶i. Chñ yÕu tæ chøc giao nhËn hµng ho¸ vµ vËn chuyÓn hµng t¹i khu vùc thµnh phè Vinh. + Tr¹m ®¹i diÖn t¹i cöa khÈu T©n Thanh t¹i L¹ng S¬n - Khu kho ®«ng l¹nh, ki«t giíi thiÖu s¶n phÈm, bé phËn giao nhËn hµng ho¸ vµ vËn chuyÓn hµng ho¸ t¹i khu vùc cöa khÈu víi Trung Quèc Gi¸m ®èc c«ng ty Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc .S¬ §å: C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña C«ng Ty VËn T¶i vµ §¹i Lý VËn T¶i. Phßng HCTH Phßng KD CH b¸n xe Suzuki Tr¹m b¶o hµnh xe Suzuki Phßng KT Tæ giao nhËn Phßng KH §¹i diÖn t¹i Vinh Trung t©m vËn t¶i C¸c tæ giao nhËn Chi nh¸nh TP.HC M Xëng söa ch÷a C¸c ®éi xe Tr¹m §N Tr¹m LS §¹i lý b¸n Shell 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c.T×nh h×nh vèn cña c«ng ty Vitranimex T×nh h×nh vÒ vèn cña C«ng ty vËn t¶i vµ §¹i lý vËn t¶i nh sau: Vèn §¬n vÞ tÝnh §Õn n¨m 2001 1000® 6.537.425 1 Vèn kinh doanh Vèn ng©n s¸ch 1000® 3.409.625 2 Vèn tù bæ xung 1000® 3.127.800 II Vèn huy ®éng 1000® 6.638.467 1 Vay ng¾n h¹n 1000® 3.476.290 2 Vay trung h¹n 1000® 2.091.170 3 Nî dµi h¹n 1000® 600 4 NhËn liªn doanh Huy ®éng kh¸c 1000® T T I 5 1000® 535.000 Nguån phßng kÕ ho¹ch cña c«ng ty. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh×n vµo b¶ng trªn ta cã thÓ thÊy kh¶ n¨ng tµI chÝnh cña c«ng ty kh«ng ®îc dåi dµo, vèn ng©n s¸ch do nhµ níc cÊp chiÕm h¬n 52% tæng sè vèn kinh doanh. Tuy nhiªn kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña c«ng ty lµ kh¸ tèt (sè vèn huy ®éng cã thÓ gÊp gÇn 1,2 lÇn sè vèn kinh doanh) ®· minh chøng cho t×nh h×nh ho¹t ®éng cña kinh doanh cña c«ng ty ®ang rÊt thuËn lîi. 2.Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty giai ®o¹n 1997-2001. Nh×n chung,®©y lµ mét giai ®o¹n ho¹t ®énh kh¸ thµnh c«ng cña c«ng ty mÆc dï møc ®é c¹nh tranh trªn thÞ trêng ngµy cµng ¸c liÖt . C«ng ty ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p tæ chøc vËn chuyÓn hîp lý ho¸, tiÕt kiÖm chi phÝ gi¶m gi¸ thµnh, gi¶m hao hôt hµng ho¸, n©ng cao uy tÝn víi kh¸ch hµng vµ n¨ng lùc c¹nh tranh ,chó träng ph¬ng thøc vËn chuyÓn b»ng container. Quan hÖ vµ kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c chñ ph¬ng tiÖn chñ lùc ®Ó chñ ®éng ph¬ng tiÖn ®Ó ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña kh¸ch hµng.. . VÒ vËn t¶i « t«: Khai th¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i « t« th«ng qua c¸c biÖn ph¸p huy ®éng vèn ®Çu t hoÆc liªn doanh, liªn kÕt ®æi míi ph¬ng tiÖn vËn t¶i t¹o thÕ chñ ®éng trong kinh doanh. §Ó ®¶m b¶o n¨ng lùc vËn chuyÓn vµ ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i ph¬ng tiÖn tõng bíc ®Çu t thªm ph¬ng tiÖn míi xe t¶i lo¹i 2,5 tÊn ®Õn 10 tÊn vµ xe ®Çu kÐo phôc vô vËn chuyÓn container cho hai ®Çu B¾c Nam. Më réng viÖc vËn chuyÓn « t« trªn c¸c tuyÕn ®êng ng¾n vµ trung b×nh theo ph¬ng thøc ®iÒu ®éng vµ liªn kÕt ®Ó hç trî tèt cho ®¹i lý vËn t¶i, ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña c¸c ph¬ng tiÖn hiÖn cã. . VÒ kinh doanh tæng hîp: T×m kiÕm thªm mÆt hµng, thÞ trêng kinh doanh míi ®a d¹ng c¸c mÆt hµng. . VÒ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu: T×m kiÕm b¹n hµng vµ thi trêng æn ®Þnh, tiÕn tõ nhËp khÈu uû th¸c ®Õn tù kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®îc thèng kª nh sau: B¶ng1:KÕt qu¶ kinh doanh t¹I c«ng ty Vitranimex 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ST C¸c chØ tiªu T 1 KL hµng ho¸ VC «t« 2 KL hµng ho¸ lu©n chuyÓn «t« 3 KL hµng ho¸ ®¹i lý 4 Tæng doanh thu 4.1 Doanh thu vËn t¶i «t« 4.2 Doanh thu ®¹i lý vËn t¶I 4.3 Doanh thu KD tæng hîp 5 Hoa hång ®¹i lý vËn t¶I 6 Tæng chi phÝ 7 Lîi nhuËn 8 Nép ng©n s¸ch 9 Tæng sè lao ®éng 10 Thu nhËp b×nh qu©n th¸ng §.V tÝnh TÊn N. tÊn\ km TriÖu. ® TriÖu. ® TriÖu. ® TriÖu. ® 1997 1998 1999 2000 2001 45.000 41.000 62.000 35.000 14.000 12.000 9.500 5.000 33.000 4.500 200 236 240 230 54.000 59.000 62.500 54.000 3.800 3.500 3.500 1.600 48.200 51.800 53.000 49.400 241 58.800 1.400 53.400 TriÖu. ® 2.000 3.700 6.000 3.000 4.000 TriÖu. ® 3.000 3.800 3.000 2.500 2.700 53.250 58.100 61.800 51.000 750 900 700 3.000 1.200 1.240 1.200 1.000 145 152 158 115 850 1.050 1.100 1.150 53.000 4.200 1.500 125 1.300 TriÖu. ® TriÖu. ® TriÖu. ® Ngêi N. ® Nguån :phßng kÕ ho¹ch. Qua b¶ng trªn cho thÊy: - Khèi lîng hµng ho¸ vËn chuyÓn b»ng « t« cã t¨ng nhng kh«ng ®Òu qua c¸c n¨m: N¨m 1997 mÆt hµng vËn chuyÓn b»ng « t« lµ 45.000 tÊn, n¨m 1998 lµ 41.000 tÊn, n¨m 1999 t¨ng kh¸ cao lªn tíi 62.000 tÊn nhng ®Õn n¨m 2000 l¹i gi¶m xuèng chØ cßn 35.000 tÊn vµ n¨m 2001 tiÕp tôc gi¶m cßn 33.000 tÊn. So s¸nh gi÷a n¨m 1997 vµ n¨m 1998 th× khèi lîng c¸c mÆt hµng vËn chuyÓn gi¶m xuèng 9%, ®Õn n¨m 2000 gi¶m m¹nh nhÊt cßn 22%,tuy nhiªn tèc ®é nµy gi¶m xuèng chØ cßn 5.8% vµo n¨m 2001. Trong n¨m 1999 mÆt hµng vËn chuyÓn t¨ng lªn 38%. C«ng ty v¹ch ra ®îc kÕ ho¹ch nh vËy lµ v× ®· n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh nh÷ng biÕn ®éng cña trÞ trêng qua c¸c n¨m. Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn tíi sù t¨ng kh«ng ®Òu nµy, nguyªn nh©n chñ yÕu lµ t×nh h×nh thÞ trêng cã nhiÒu biÕn ®éng mµ ho¹t ®éng kinh doanh nµy phô thuéc rÊt lín vµo nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ trêng. Nhng do nhµ níc cã nhiÒu chÝnh s¸ch míi th«ng tho¸ng h¬n, C«ng ty cã nh÷ng ®Þnh híng ®óng 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vµ bíc ®i thÝch hîp. MÆt kh¸c, cã sù quan t©m cña Bé, Tæng C«ng ty, b¶n th©n C«ng ty l¹i duy tr× tèt c«ng t¸c kÕ ho¹ch, æn ®Þnh s¶n xuÊt nªn khèi lîng hµng ho¸ vËn chuyÓn b»ng « t« t¨ng nhanh vµo n¨m 1999. N¨m 2000 vµ 2001 khèi lîng hµng ho¸ vËn chuyÓn b»ng « t« gi¶m m¹nh do thÞ trêng khu vùc vµ trong níc cã nhiÒu biÕn ®éng tiªu cùc, søc mua cña thÞ trêng gi¶m nªn khèi lîng hµng ho¸ lu th«ng gi¶m. tÝnh c¹nh tranh trong ngµnh vËn t¶i ngµy cµng gay g¾t, gi¸ cíc vËn chuyÓn c¸c lo¹i hµng gi¶m m¹nh. -Khèi lîng hµng ho¸ lu©n chuyÓn b»ng «t« liªn tôc gi¶m: N¨m 1997, khèi lîng hµng ho¸ lu©n chuyÓn b»ng «t« lµ 14.000 ngh×nTÊnKm nhng ®Õn n¨m 2001 gi¶m xuèng chØ cßn 4.500 ngh×nTÊn/Km. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do gi¸ cíc vËn chuyÓn c¸c lo¹i hµng gi¶m m¹nh trong khi c¸c chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¨ng theo sù trît gi¸ chung cña gi¸ c¶ thÞ trêng nh gi¸ x¨ng, dÇu,… Khèi lîng hµng ho¸ ®¹i lý t¨ng tõ n¨m 1997 lµ 200 ngh×n tÊn,n¨m 1998 lµ 236 ngh×n tÊn vµ n¨m 1999 lµ 240 ngh×n tÊn do sù kÕt hîp chÆt chÏ vµ hç trî tÝch cùc cña s¶n xuÊt vËn t¶i, C«ng ty lu«n chó träng n©ng cao chÊt lîng phôc vô vµ coi träng lîi Ých cña kh¸ch hµng. §Õn n¨m 2000 l¹i gi¶m xuèng cßn 230 ngh×n tÊn, gi¶i thÝch cho sù gi¶m nµy lµ C«ng ty cha thêng xuyªn n¾m b¾t ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng nªn cßn bÞ ®éng trong thùc hiÖn.. Th«ng tin trao ®æi vµ sù phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn cã lóc cha chÆt chÏ, ®ång bé. Tuy nhiªn ®Õn n¨m 2001 chØ tiªu nµy l¹I t¨ng lªn 241 ngh×n tÊn lµ do c«ng ty ®· phÇn nµo b¾t kÞp nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ thùc hiÖn tèt c¸c mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng. Trong ho¹t ®éng kinh doanh tæng hîp doanh thu kh«ng ngõng t¨ng tõ n¨m 1997 lµ 2 tû ®ång cho tíi n¨m 1999 lµ 6 tû ®ång. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do C«ng ty cã kÕ ho¹ch më réng, ph¸t triÓn thÞ trêng nh ®¹i lý b¸n « t« SUZUKI, ®¹i lý b¸n dÇu SHELL, s¶n xuÊt ®å gia dông,…Nh ng ®Õn n¨m 2001 doanh thu kinh doanh tæng hîp gi¶m xuèng cßn 4 tû ®ång. Nguyªn nh©n lµ do nguån vèn ®Çu t cho lÜnh vùc nµy cßn h¹n chÕ, sù c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ trêng. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MÆc dï vµI n¨m gÇn ®©y quy m« thÞ trêng vËn t¶I «t« ®· ®îc më réng do nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng nhng nh×n chung thi phÇn cña c«ng ty vÉn kh«ng cã sù t¨ng trëng ®¸ng kÓ.Chóng ta cã thÓ thÊy ®IÒu nµy qua b¶ng t¨ng trëng thÞ phÇn cña c«ng ty: N¨m ThÞ PhÇn 1997 1998 1999 2000 2001 2% 2.10% 2.50% 1.90% 1.50% Nguån:phßng kÕ ho¹ch . Qua b¶ng trªn ta thÊy tõ n¨m 1997-1999 thÞ phÇn vËn t¶I «t« cã sù t¨ng trëng râ rÖt .§IÒu nµy cã thÓ gi¶I thÝch lµ do c«ng ty ®· n¾m b¾t ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ®¸p øng tèt nhu cÇu ®ã .H¬n n÷a, trong giai ®o¹n nµy c«ng ty ®· chó träng vµ thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch khai th¸c kh¸ch hµng vµ ®· t¹o ®îc nh÷ng mèi quan hÖ bÒn chÆt víi nh÷ng kh¸ch hµng lín.Tuy nhiªn thÞ phÇn cña nhµ m¸y l¹I cã dÊu hiÖu bÞ thu hÑp vµo nh÷ng n¨m tiÕp theo(n¨m 2000 lµ 1.9% nhng ®Õn n¨m 2001 l¹I gi¶m m¹nh chØ cßn 1.5%) §Ó gi¶I thÝch cho sù tôt gi¶m nµy ,chóng ta ph¶I xem xÐt trªn nhiÒu yÕu tè.Thø nhÊt lµ v× møc ®é c¹nh tranh trªn thÞ trêng vËn t¶I «t« ngµy cµng khèc liÖt do cã qu¸ nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh tham gia vµo thÞ trêng.Thø hai lµ do b¶n th©n c«ng ty cha thËt sù chuÈn bÞ tèt cho viÖc ®èi phã víi møc ®é c¹nh tranh míi .H¬n n÷a ,còng kh«ng thÓ phñ nhËn ®îc r»ng viÖc khai th¸c c¸c c¬ héi thÞ trêng cña c«ng ty cha ®îc tèt.c¸c ho¹t ®éng marketing nãi chung chØ ®îc thùc hhiÖn mét c¸ch nhá lÎ cha ®ång bé vµ cã hÖ thèng. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 2:Thùc tr¹ng marketing mix t¹I c«ng ty vËn t¶I vµ ®¹I lý vËn t¶I I. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing nãi chung t¹I c«ng ty Cã thÓ nãi c¸c c«ng ty trong ngµnh vËn t¶I «t« nãi chung vµ c«ng ty Vitranimex nãi riªng vÉn ®ang bÞ tôt hËu so víi c¸c c«ng ty s¶n xuÊt trong viÖc sö dông c¸c c«ng cô vµ chÝnh s¸ch marketing.§IÒu nµy cã thÓ hiÓu ®îc lµ do hä ®ang ®øng tríc mét nhu cÇu qu¸ lín hoÆc quy m« cña c«ng ty lµ qu¸ nhá nªn kh«ng thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng marketing . NgoµI ra,c¸c c«ng ty dÞch vô khã vËn dông c¸c ph¸p marketing truyÒn thèng do tÝnh chÊt kh¸c biÖt gi÷a s¶n phÈm dÞch vô vµ s¶n phÈm hµng ho¸ hiÖn h÷u. §èi víi c«ng ty vËn t¶I vµ ®¹I lý vËn t¶I,nh÷ng ho¹t ®éng marketing nãi chung cha ®îc quan t©m khi c«ng ty cßn ho¹t ®éng trong thêi kú bao cÊp.Tuy nhiªn , ngay tõ khi bíc vµo ho¹t ®«ng trong c¬ chÕ thÞ trßng,ph¶I ®èi mÆt víi ¸p lùc c¹nh tranh vµ nh÷ng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng,ban l·nh ®¹o cña c«ng ty ®· cã nh÷ng biÕn chuyÓn trong nhËn thøc vÒ tÇm quan träng cña marketing trong kinh doanh. Nh÷ng ho¹t ®éng marketing ®· b¾t ®Çu ®îc thùc hiÖn mÆc dï cha mang tÝnh hÖ thèng ,®ång bé vµ cßn nhá ,lÎ. C«ng ty ®· thµnh lËp mét phßng chøc n¨ng lµ phßng kÕ ho¹ch-®Çu tthÞ trêng víi nhiÖm vô tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thu thËp th«ng tin ngoµi thÞ trêng ,xö lý th«ng tin,t×m kiÕm c¸c ch©n hµng míi vµ bµn giao cho phßng 20
- Xem thêm -