Tài liệu Chính sách chất lượng của công ty may thăng long là cung cấp các sản phẩm tá»

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu C«ng ty may Th¨ng Long ®îc thµnh lËp ngµy 08/05/1958. §©y lµ c«ng ty may mÆc xuÊt khÈu ®Çu tiªn cña ViÖt Nam. Tr¶i qua nh÷ng khã kh¨n gian khæ nhng c«ng ty ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh c«ng qua tõng chÆng ®êng cïng Thñ ®« Hµ Néi vµ c¶ níc, C«ng ty may Th¨ng Long ngµy cµng ph¸t triÓn vµ trëng thµnh. Tríc ®©y, trong c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, c«ng ty lµ ®Çu tµu cña ngµnh may mÆc ViÖt Nam lu«n hoµn thµnh nh÷ng chØ tiªu kÕ ho¹ch mµ nhµ níc giao cho. Sau khi nhµ níc thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa, xo¸ bá c¬ chÕ cò chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng th× c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty may Th¨ng Long nãi riªng võa cã thªm nhiÒu c¬ héi võa ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh gay g¾t vµ quyÕt liÖt. Do vËy ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn C«ng ty may Th¨ng Long ph¶i n¨ng ®éng s¸ng t¹o t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p riªng phï hîp víi m«i trêng kinh doanh míi. HiÖn nay ngµnh may mÆc ë níc ta lµ mét trong nh÷ng ngµnh mòi nhän. Sè lîng c¸c doanh nghiÖp may tham gia vµo thÞ trêng ngµy cµng nhiÒu, tèc ®é t¨ng ngµy cµng lín, do ®ã quy m« ho¹t ®éng cña thÞ trêng ®· t¨ng lªn vµ cã sù c¹nh tranh gay g¾t. Sè lîng mÆt hµng phong phó vµ ®a d¹ng h¬n, chÊt lîng mÉu m· ®· phÇn nµo ®¸p øng ®îc nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng. Cho nªn, ®Ó t¹o uy tÝn víi kh¸ch hµng x¸c lËp vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng, Ban l·nh ®¹o C«ng ty may Th¨ng Long ®· ®Ò ra chÝnh s¸ch chÊt lîng: “ ChÝnh s¸ch chÊt lîng cña C«ng ty may Th¨ng Long lµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm tèt nhÊt th«ng qua viÖc liªn tôc ®æi míi hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng nh»m kh«ng ngõng n©ng cao sù tho¶ m·n cña c¸c bªn cã liªn quan” . Qua 6 tuÇn häc tËp vµ t×m hiÓu t¹i C«ng ty may Th¨ng Long, em ®· nghiªn cøu ®îc mét sè vÊn ®Ò sau: + Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty may Th¨ng Long. + HÖ thèng tæ chøc, chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban cña c«ng ty. + Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty may Th¨ng Long trong nh÷ng n¨m võa qua. + Thµnh tùu, h¹n chÕ vµ ph¬ng híng ph¸t triÓn cña C«ng ty may Th¨ng Long. Néi dung I- Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty may Th¨ng Long: 1. Hoµn c¶nh ra ®êi: Ngµy 08/05/1958 Bé Ngo¹i th¬ng ®· chÝnh thøc ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp C«ng ty May mÆc xuÊt khÈu trùc thuéc Tæng c«ng ty XNK t¹p phÈm. Trô së v¨n phßng c«ng ty ®ãng t¹i sè nhµ 15 - Cao B¸ Qo¸t - Hµ néi. Ngay sau khi thµnh lËp, c«ng ty 1 ®· nhËn 20 c«ng nh©n cã tay nghÒ cao ®îc chän läc tõ c¸c c¬ së may vµ 8 c¸n bé chuyÓn ngµnh. Tæng sè c¸n bé, c«ng nh©n ngµy ®Çu cña c«ng ty lµ 28 ngêi. ViÖc thµnh lËp c«ng ty cã ý nghÜa hÕt søc quan träng c¶ vÒ kinh tÕ lÉn chÝnh trÞ, lµ bíc ngoÆt cã tÝnh chÊt lÞch sö bëi v× ®©y lµ c«ng ty may mÆc xuÊt khÈu ®Çu tiªn cña ViÖt Nam. Hµng cña c«ng ty chñ yÕu xuÊt sang c¸c níc §«ng ¢u trong phe XHCN lóc bÊy giê, ®ã lµ bøc “th«ng ®iÖp” cô thÓ giíi thiÖu sù n¨ng ®éng, tµi hoa, cÇn cï chÞu khã cña c«ng nh©n ViÖt Nam, b¸o hiÖu mét triÓn väng vµ t¬ng lai t¬i s¸ng cña ngµnh may mÆc ViÖt Nam trong t¬ng lai. Ngoµi ra, c«ng ty còng cßn thu hót ®îc nhiÒu lao ®éng thñ c«ng lµm ¨n c¸ thÓ, bíc ®Çu lµm quen víi quan hÖ s¶n xuÊt míi XHCN, ®Ò cao vai trß tËp thÓ, mäi ngêi g¾n bã tr¸ch nhiÖm víi c«ng ty. 2. Khã kh¨n vµ thuËn lîi ban ®Çu: Sau ngµy thµnh lËp Ban chñ nhiÖm c«ng ty x¸c ®Þnh 3 nhiÖm vô träng t©m: - Liªn hÖ c¸c khu néi, ngo¹i thµnh Hµ Néi tæ chøc c¸c c¬ së gia c«ng may mÆc cho c«ng ty. - ChuÈn bÞ ®iÒu kiÖn vËt chÊt nh: Vèn, nguyªn vËt liÖu, dông cô s¶n xuÊt vµ nh©n lùc cã tay nghÒ bæ sung vµo c«ng ty. - Mang mÉu s¶n phÈm göi sang Liªn X« chµo hµng ®Ó sím kÝ kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu. Lóc bÊy giê, c«ng ty ®· tËp hîp ®îc tõ c¸c c¬ së gai c«ng kho¶ng 2.000 thî may vµ kho¶ng 1.700 m¸y may. Vµ thµnh lËp c¸c tæ may, mçi tæ cã tõ 12 ®Õn 15 m¸y. Chän thî cã tr×nh ®é kh¸ vµ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm bè trÝ vµo nh÷ng bé phËn yªu cÇu kÜ thuËt cao phô tr¸ch tæ. Ngay tõ ban ®Çu Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Òu thèng nhÊt biÖn ph¸p lÊy chÊt lîng s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña mét c¬ së s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. Do vËy chÝnh s¸ch cña c«ng ty lµ ph¶i chó träng yÕu tè chÊt lîng s¶n phÈm, lÊy uy tÝn víi b¹n hµng, tæ chøc s¶n xuÊt sao cho ®óng tiÕn ®é. Ngµy ®Çu bíc vµo s¶n xuÊt c«ng ty gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, nhÊt lµ kh«ng ®ñ chç cho c¸c bé phËn s¶n xuÊt. Do vËy c«ng ty ®· dêi chuyÓn ®Þa ®iÓm vÒ 40 - Phïng Hng. Cã chç lµm viÖc réng r·i h¬n tríc nhng vÉn kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu s¶n xuÊt, nªn bé phËn ®ãng gãi, ®ãng hßm ph¶i ph©n t¸n vÒ 17 - phè Ch¶ C¸ vµ phè Cöa §«ng. Tuy vËy ë nh÷ng ®Þa ®iÓm míi nµy nhiÒu khi c«ng nh©n vÉn ph¶i c¨ng b¹t ra hÌ lµm ca ®ªm cho kÞp kÕ ho¹ch. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu yªu cÇu d©y chuyÒn s¶n xuÊt sè lîng s¶n phÈm ra ph¶i nhiÒu, kü thuËt quy c¸ch ph¶i ®ång nhÊt 100%. MÆt hµng xuÊt khÈu ë ViÖt Nam cha cã tiÒn lÖ cho nªn b¶n th©n ph¶i tù mµy mß, nghiªn cøu ®Ó phôc vô s¶n xuÊt. MÆt kh¸c, tiªu chuÈn quèc tÕ, kÜ thuËt, chÊt lîng s¶n phÈm l¹i thuéc vÒ lÜnh vùc v¨n ho¸ vµ khoa häc. §©y lµ vÊn ®Ò hoµn toµn míi mÎ ®èi víi c«ng ty. §Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®ã Ban l·nh ®¹o c«ng ty c¨n cø vµo s¶n phÈm may mÆc néi ®Þa, t×m hiÓu trªn s¶n phÈm nhËp ë níc ngoµi vµo, kÕt hîp qua mÊy mÉu giíi thiÖu 2 ®îc b¹n duyÖt. Tõ ®ã mµ híng dÉn tiÕn hµnh s¶n xuÊt vµ rót ra nh÷ng kinh nghiÖm cho m×nh. Cuèi n¨m 1958 ®Çu 1959 Thµnh phè Hµ Néi ph¸t ®éng phong trµo c¶i tiÕn chÕ ®é qu¶n lý ë c¸c xÝ nghÖp quèc doanh. C¸c phong trµo thi ®ua s¶n xuÊt nh: “nhiÒu, nhanh, tèt, rΔ c¶i tiÕn kÜ thuËt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc triÓn khai ë tÊt c¶ c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp. Díi sù l·nh ®¹o cña c¸c c¸n bé §¶ng, c«ng ty ®· tæ chøc phong trµo thi ®ua, nhê vËy ngµy 15/12/1958 ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c kÕ ho¹ch n¨m víi tæng s¶n lîng 392.129 s¶n phÈm, so víi chØ tiªu ®¹t 112,8%. §ã lµ nh÷ng th¾ng lîi ®Çu tiªn cæ vò m¹nh mÏ cho nh÷ng n¨m tiÕp theo. N¨m1959 kÕ ho¹ch c«ng ty ®îc giao t¨ng 3 lÇn n¨m 1958. S¶n phÈm cã thªm 4 mÆt hµng míi: Pizama, ¸o ma, ¸o m¨ng t« san, m¨ng t« n÷. Vµ c«ng ty còng hoµn thµnhmét c¸ch xuÊt s¾c, so víi kÕ ho¹ch ®¹t 102%. KÕt qu¶ tèt ®Ñp 2 n¨m ®Çu t¹o ®µ cho n¨m 1960, n¨m b¶n lÒ cho viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt trªn miÒn B¾c. KÕ ho¹ch Bé giao t¨ng 45% so víi 1959, nhng c«ng ty vÉn hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®¹t tØ lÖ 116,16% chØ tiªu kÕ ho¹ch. Th¾ng lîi ban ®Çu nµy cã ý nghÜa v« cïng quan träng nã cæ vò ®éng viªn m¹nh mÏ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty ra søc h¨ng say lao ®éng, nghiªn cøu t×m tßi, s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt. 3. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c«ng ty may Th¨ng Long: Tõ 1969 ®Õn 1975: §îc bé chñ qu¶n cho phÐp, th¸ng 07/1961 c«ng ty chuyÓn ®Þa ®iÓm lµm viÖc vÒ sè 250 - Minh Khai - Hµ Néi, lµ trô së chÝnh cña c«ng ty ngµy nay. §Þa ®iÓm míi cã nhiÒu thuËn lîi, mÆt b»ng réng r·i, tæ chøc s¶n xuÊt æn ®Þnh. C¸c bé phËn ph©n t¸n tríc nay thèng nhÊt thµnh mét mçi t¹o thµnh d©y chuyÒn s¶n xuÊt khÐp kÝn hoµn chØnh, tõ kh©u nguyªn liÖu, c¾t may, lµ, ®ãng gãi. Ngµy 31/08/1965, C«ng ty may mÆc xuÊt khÈu ®æi tªn thµnh XÝ nghiÖp may mÆc xuÊt khÈu. MÆc dï gÆp nhiÒu khã kh¨n do chiÕn tranh vµ hËu qu¶ chiÕn tranh, xÝ nghiÖp (XN) vÉn liªn tôc ®Çu t thªm nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ míi ®Ó lu«n n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm may mÆc xuÊt khÈu cña c«ng ty. XN ®· thay thÕ m¸y ®¹p ch©n b»ng m¸y may c«ng nghiÖp, trang bÞ thªm m¸y mãc chuyªn dïng nh m¸y thïa, m¸y ®Ýnh cóc, m¸y c¾t gät, m¸y dïi dÊu…MÆt b»ng s¶n xuÊt ® îc më réng, d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®· lªn tíi 27 ngêi, n¨ng suÊt ¸o s¬ mi ®¹t 9 ¸o/ngêi/ca. V× thÕ t×nh h×nh s¶n xuÊt nh÷ng n¨m 1973 - 1975 ®· cã nh÷ng bíc tiÕn bé râ rÖt. Tuy nhiªn, do cã nhiÒu khã kh¨n kh«ng thÓ kh¾c phôc dîc n¨m 1972 XN chØ ®¹t 67,7% chØ tiªu kÕ ho¹ch víi 2.084.643 s¶n phÈm. N¨m 1973: gi¸ trÞ tæng s¶n lîng ®¹t 5.696.900 ®ång, víi tû lÖ 100,77%, vît h¬n n¨m 1972 lµ 166,7%. N¨m 1974: tæng s¶n lîng ®¹t 5.005.608 s¶n phÈm, gi¸ trÞ tæng s¶n lîng 6.596.036 ®ång, ®¹t 102,28%. 3 N¨m 1975: tæng s¶n lîng lªn tíi 6.476.926 s¶n phÈm, ®¹t 104,36%. Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng 7.725.958 ®ång, ®¹t 102,27% so víi kÕ ho¹ch. Tõ n¨m 1975 ®Õn 1980: Th¾ng lîi vÜ ®¹i cña sù nghiÖp chèng MÜ cøu níc ®· më ra cho d©n téc ta mét thêi k× míi, thêi k× c¶ níc thèng nhÊt, ®i lªn CNXH. Trong thêi k× nµy XN ®· tËp trung vµo mét sè ho¹t ®éng chÝnh sau: X©y dùng néi quy XN vµ triÓn khai thùc hiÖn lµ mét ®¬n vÞ thÝ ®iÓm cña toµn ngµnh may. Trang bÞ thªm 84 m¸y may b»ng vµ 36 m¸y 2 kim 5 chØ thay cho 60 m¸y cò, 1 m¸y Ðp cã c«ng suÊt lín. Nghiªn cøu chÕ t¹o 500 chi tiÕt g¸ l¾p lµm c÷, g¸ cho hµng s¬ mi, ®¹i tu m¸y ph¸t ®iÖn 100kw b¶o ®¶m ®ñ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt vµ chiÕu s¸ng c¸c ph©n xëng lµm viÖc. Nghiªn cøu c¶i tiÕn d©y chuyÒn ¸o s¬ mi, cã sù céng t¸c gióp ®ì cña c¸c chuyªn gia Liªn X«, nghiªn cøu 17 mÆt hµng míi, ®îc ®a vµo s¶n xuÊt 10 lo¹i. Ngoµi ra XN cßn thµnh lËp Héi ®èng s¸ng kiÕn khuyÕn khÝch c«ng nh©n ph¸t huy s¸ng t¹o c¶i tiÕn kÜ thuËt vµ ®· cã 209 s¸ng kiÕn. Nh÷ng thµnh tùu trªn ®· gãp phÇn hoµn thµnh kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø 2. N¨m 1979, XN ®îc Bé quyÕt ®Þnh ®æi tªn míi lµ XÝ nghiÖp may Th¨ng Long víi ý nghÜa cao ®Ñp ngh×n n¨m v¨n hiÕn c¶u Thñ ®«, còng nh kh¸t väng bay cao bay xa cña XN trong t¬ng lai. S¶n phÈm cña XN, ®Æc biÖt lµ ¸o s¬ mi xuÊt khÈu ®· ®îc xuÊt ®i nhiÒu níc, chñ yÕu lµ Liªn X« cò vµ c¸c níc §«ng ¢u. Gai ®o¹n tõ 1980 – 1990: Trong thêi k× nµy XN cã sù chuyÓn híng m¹nh mÏ tõ s¶n xuÊt hµng mËu dÞch xuÊt khÈu sang s¶n xuÊt hµng gia c«ng xuÊt khÈu. X¸c ®Þnh râ nh÷ng khã kh¨n ban ®Çu, ph¸i ®èi t¸c ®ßi hái kÜ thuËt may gia c«ng kh¾t khe, giao hµng ®óng, ®ñ s¶n phÈm theo hîp ®ång. §Ò cao phong c¸ch lao ®éng c«ng nghiÖp…S¶n phÈm cña XN xuÊt khÈu sang c¸c n íc nh Liªn X«, §øc, Ph¸p, Thuþ §iÓn. §¹i héi §¶ng lÇn thø 6 (12/1986) ®Ò ra 3môc tiªu kinh tÕ chñ yÕu: L¬ng thùc Thùc phÈm - Hµng tiªu dïng vµ Hµng xuÊt khÈu. PhÊn ®Êu thùc hiÖn môc tiªu cña §¹i héi, XÝ nghiÖp may Th¨ng Long còng nh nh÷ng XN trong ngµnh may gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ biÕn ®éng gi¸ c¶, thiÕu thèn nguyªn liÖu … Kh¾c phôc khã kh¨n trªn, XN ®· chñ ®éng t¹o nguån nguyªn liÖu qua con ®êng liªn kÕt víi UNIMEX, nhµ m¸y dÖt 8-3 vµ nhiÒu ®¬n vÞ kh¸c. Khi thiÕu nguyªn liÖu lµm hµng xuÊt khÈu XN nhanh chãng chuyÓn sang lµm hµng néi ®Þa. N¨m 1986 s¶n lîng giao nép cña XN ®¹t 109,12%, s¶n phÈm xuÊt khÈu ®¹t 102,73%. N¨m 1987 tæng s¶n phÈm giao nép ®¹t 108,87%, hµng xuÊt khÈu ®¹t 101,77%. Giai ®o¹n tõ n¨m 1990 ®Õn nay: Nh÷ng n¨m ®Çu thËp kØ 90, c¬ chÕ bao cÊp kh«ng cßn, doanh nghiÖp bíc vµo c¬ chÕ thÞ trêng. Bªn c¹nh ®ã t×nh h×nh thÕ giíi cã nh÷ng biÕn ®éng lín t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn níc ta. Liªn X« tan r·, c¸c níc XHCN nh §«ng ¢u, §«ng §øc sôp ®æ ®· lµm cho thÞ trêng cña XN cã nhiÒu biÕn ®éng lín. §øng tríc khã kh¨n ®ã §¶ng uû vµ Ban gi¸m ®èc ®· ®i ®Õn quyÕt ®Þnh: Ph¶i chuyÓn 4 híng s¶n xuÊt vµ t×m thÞ trêng míi ph¶i ®¸p øng b»ng chÝnh chÊt lîng cña m×nh. XN ®· quyÕt ®Þnh ®Çu t h¬n 20 tû ®ång thay thÕ thiÕt bÞ cò trang bÞ thªm mét sè m¸y mãc hiÖn ®¹i, n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ ®ñ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt mÆt hµng míi cao cÊp, ®ång thêi ph¶i tæ chøc s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt, c¶i tiÕn c¸c mÆt qu¶n lý cho phï hîp víi yªu cÇu míi, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, XN kh«ng ngõng ®Èy m¹nh tiÕp thÞ, chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng, th¸o gì nh÷ng khã kh¨n vÒ tiªu thô còng nh më réng chñng lo¹i mÆt hµng. Ngµy 08/02/1991, XN lµ ®¬n vÞ ®Çu tiªn trong ngµnh may ®îc nhµ níc cÊp giÊy phÐp xuÊt khÈu trùc tiÕp, t¹o thÕ chñ ®éng, gi¶m phiÒn hµ, tiÕt kiÖm chi phÝ. TiÕp ®Õn, ngµy 04/03/1992 Bé c«ng nghiÖp nhÑ ®· kÝ quyÕt ®Þnh chuyÓn XÝ nghiÖp may Th¨ng Long thµnh C«ng ty may Th¨ng L«ng, tªn giao dÞch lµ Thang Long Garment Company (Thaloga), víi nhiÒu nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh: Gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu, hµng néi ®Þa, gia c«ng hµng thªu mµi. Hµng n¨m, c«ng ty s¶n xuÊt tõ 8 triÖu ®Õn 9 triÖu s¶n phÈm, trong ®ã hµng xuÊt khÈu chiÕm kho¶ng 95%, s¶n phÈm gia c«ng chiÕm tõ 80% ®Õn 90%. N¨m 1993 c«ng ty thµnh lËp Trung t©m th¬ng m¹i vµ giíi thiÖu s¶n phÈm t¹i 39 - Ng« QuyÒn - Hµ Néi. N¨m 1995, c«ng ty thùc hiÖn ph¬ng thøc kinh doanh “mua ®øt b¸n ®o¹n” ®¹t 21,200 tû ®ång, chiÕm 43,26% doanh thu. Trong ®ã gi¸ trÞ xuÊt khÈu FOB ®¹t 13,702 tû ®ång chiÕm 28% doanh thu. N¨m 1996 doanh thu ®¹t 101% so víi kÕ ho¹ch. N¨m 1997 c«ng ty vît kÕ ho¹ch 108% víi tæng doanh thu 218.306 triÖu USD vµ ®¶m b¶o thu nhËp b×nh qu©n 735.745 ®ång/ngêi/th¸ng. Cho ®Õn nay sau 45 n¨m ph¸t triÓn, C«ng ty may Th¨ng Long ®· cã thÞ trêng æn ®Þnh, réng lín c¶ trong níc vµ trªn thÕ giíi. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tiªu thô ®Èm b¶o cã l·i vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ níc. Thµnh tÝch ®ã ®· ®îc ghi nhËn qua nh÷ng tÊm hu©n, huy ch¬ng cao quý: 1 Hu©n ch¬ng §éc lËp h¹ng nh× (2002). 1 Hu©n ch¬ng §éc lËp h¹ng ba (1997). 1 Hu©n ch¬ng Lao ®éng h¹ng nhÊt (1988). 1 Hu©n ch¬ng Lao ®éng h¹ng nh× (1993). 4 Hu©n ch¬ng Lao ®éng h¹ng ba (1978, 1986, 2000, 2002). 1 Hu©n ch¬ng ChiÕn c«ng h¹ng nhÊt (2000). 1 Hu©n ch¬ng ChiÕn c«ng h¹ng nh× (1992). 1 Hu©n ch¬ng ChiÕn c«ng h¹ng ba (1996). Ngoµi ra, c«ng ty cßn nhËn ®îc nhiÒu b»ng khen vµ giÊy khen cña Bé c«ng nghiÖp, UBND Thµnh phè Hµ Néi, Tæng c«ng ty DÖt - May ViÖt Nam… N¨m 2003, c«ng ty tæ chøc träng thÓ 45 n¨m thµnh lËp. Nh×n l¹i chÆng ®êng ®· ®i qua tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty tù hµo víi truyÒn thèng vÎ vang cña m×nh. HiÖn nay c«ng ty ®ang m¹nh d¹n vay vèn tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau ®Ó 5 mua s¾m thiÕt bÞ thªm nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bä c«ng nh©n viªn. II- HÖ thèng tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban, bé phËn trùc thuéc: C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, trùc thuéc Tæng c«ng ty DÖt - May ViÖt Nam nªn ®· x©y dùng mét c¬ cÊu qu¶n lý theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng, ®îc tæ chøc qu¶n lý theo 2 cÊp: 1. CÊp c«ng ty: CÊp c«ng ty bao gåm: Tæng gi¸m ®èc c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ chØ ®¹o trùc tiÕp díi sù hç trî cña c¸c Phã tæng gi¸m ®èc; C¸c phßng ban chøc n¨ng vµ c¸c XN thµnh viªn cña c«ng ty (®øng ®Çu lµ c¸c trëng phßng vµ gi¸m ®èc XN) chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp tõ Ban gi¸m ®èc. Mçi phßng cã mét chøc n¨ng, nhiÖm vô vai trß riªng: Tæng gi¸m ®èc: Tæng gi¸m ®èc cña C«ng ty may Th¨ng Long lµ «ng Lª V¨n Hång (tõ th¸ng 7/1988 ®Ðn nay). Tæng gi¸m ®èc cã nhiÖm vô chÞu tr¸ch nhiÖm chung tríc Tæng c«ng ty vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kÜ thuËt: cã chøc n¨ng tham mu gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng gi¸m ®èc vÒ viÖc thiÕt lËp mçi quan hÖ víi c¸c b¹n hµng, víi c¸c c¬ quan qu¶n lý ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, tæ chøc nghiªn cøu mÉu hµng vµ c¸c lo¹i m¸y mãc kÜ thuËt, triÓn khai giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu nh: tham mu kÝ kÕt hîp ®ång gia c«ng, xin giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu, tiÕp nhËn nguyªn phô liÖu, më tê khai h¶i quan, giao cho kh¸ch hµng… 6 Tæng ®èc P.Tæng gi¸m ®èc §HKT Phßng kü thuËt Phßng KCS Phßng thiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn gi¸m P.Tæng gi¸m ®èc §H Néi chÝnh P.Tæng gi¸m ®èc §HSX Phßng chuÈn bÞ s¶n xuÊt Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt Phßng kho Phßng cung øng V¨n phßng Phßng kÕ to¸n tµi vô Phßng thÞ tr êng Phßng kinh doanh néi ®Þa TTTM CHTT & GTSP G§ c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn XN 1 XN 2 XN 3 XN may Hoµ L¹c XN may Hµ Nam XN trî XN may Nam H¶i Phô S¬ ®å 1: M« h×nh bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty may Th¨ng Long PX thªu PX mµi 7 Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt: cã chøc n¨ng tham mu, gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng gi¸m ®èc vÒ viÖc lËp vµ b¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh: cã chøc n¨ng tham mu gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng gi¸m ®èc vÒ viÖc s¾p xÕp c¸c c«ng viÖc cña c«ng ty, cã nhiÖm vô trùc tiÕp ®iÒu hµnh c«ng t¸c lao ®éng, tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm, y tÕ, tuyÓn dông, ®¹o t¹o c¸n bé, ch¨m lo ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Phßng kÜ thuËt: Cã nhiÖm vô thiÕt kÕ mÉu m·, lËp ®Þnh møc, tiªu chuÈn kÜ thuËt, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÜ thuËt cña quy tr×nh c«ng nghÖ. Phßng KCS: kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm, kiÓm tra c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu nhËp kho, c¸c b¸n thµnh phÈm vµ thµnh phÈm. Phßng thiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn: cã nhiÖm vô thiÕt kÕ mÉu m· cña s¶n phÈm ®Ó tõ ®ã ®a vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Phßng chuÈn bÞ s¶n xuÊt: Chøc n¨ng cña phßng lµ tæ chøc tiÕp nhËn vµ vËn chuyÓ nguyªn phô liÖu tõ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn xuèng kho, ®¶m b¶o sè lîng chÊt lîng cña hµng ho¸ nhËp vÒ. Phßng cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n hµng ho¸ cã trong kho, qu¶n lý vµ tæ chøc s¾p xÕp khoa häc hîp lý. Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt: cã chøc n¨ng thiÕt lËp c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt dùa trªn nhu cÇu c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trong c¸c lÜnh vùc cung øng vËt t kÜ thuËt, qu¶n lý vËt t, tiÕn ®é kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh vµ tiªu thô. Phßng kho: cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu nhËp vÒ c«ng ty. Phßng kho qu¶n lý vµ b¶o qu¶n c¸c thµnh phÈm do c¸c XN s¶n xuÊt ra vµ chê thêi gian giao hµng cho kh¸ch hµng. Phßng cung øng: chÞu tr¸ch nhiÖm cung øng nguyªn vËt liÖu ®¶m b¶o phôc vô ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu s¶n xuÊt cña c«ng ty. Phßng cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng ph¬ng ¸n mua s¾m nguyªn vËt liÖu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc, theo dâi ®Õn nguyªn vËt liÖu vÒ ®Õn kho theo ®óng tiÕn ®é, sè lîng vµ chÊt lîng, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò khiÕu n¹i cã liªn quan khi cã ph¸t sinh. V¨n phßng: cã chøc n¨ng, nhiÖm vô gióp ®ì cho Gi¸m ®èc néi chÝnh vÒ tæ chøc nh©n sù, cã nhiÖm vô tuyÓn dông, qu¶n lý, bè trÝ lao ®éng, thùc hiÖn c«ng t¸c tiÒn l¬ng, qu¶n lý vµ thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh v¨n th… Phßng kÕ ho¹ch tµi vô: phßng cã chøc n¨ng chuÈn bÞ vµ qu¶n lý nguån tµi chÝnh phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c kho¶n l¬ng cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Phßng nµy qu¶n lý vµ cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, vÒ tµi s¶n cña doanh nghiÖp trong tõng k×, trong n¨m kÕ ho¹ch. Phßng thÞ trêng: phßng cã chøc n¨ng, nhiÖm vô giao dÞch ®µm ph¸n so¹n th¶o c¸c hîp ®ång, qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm, n¨ng lùc c«ng ty víi c¸c quy tr×nh s¶n 8 xuÊt, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý vµ gi¶i quyÕt c¸c ph¸t sinh trong s¶n xuÊt nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. Phßng kinh doanh néi ®Þa: cã chøc n¨ng, nhiÖm vô kinh doanh s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ trêng néi ®Þa nh qu¶ng c¸o th¬ng hiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty, më réng m¹ng líi ®¹i lý, cöa hµng. Phßng cßn cã nhiÖm vô t×m ®èi t¸c trong níc, nghiªn cøu thÞ trêng, t×m hiÓu mÉu m· phï hîp víi thi hiÕu trong tõng giai ®o¹n… Trung t©m th¬ng m¹i, cöa hµng thêi trang vµ giíi thiÖu s¶n phÈm: cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô giíi thiÖu, b¸n nh÷ng s¶n phÈm may mÆc cña c«ng ty cho ngêi tiªu dïng, ®ång thêi kinh doanh nhiÒu mÆt hµng kh¸c nhau. §Æc biÖt lµ cöa hµng thêi trang cña c«ng ty giíi thiÖu s¶n phÈm vµ b¸n nh÷ng mÉu thêi trang do c«ng ty thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt ra ®¸p øng nhu cÇu may mÆc thêi trang ®ang t¨ng nhanh cña ngêi tiªu dïng. Ngoµi ra, c¸c cöa hµng cßn cã nhiÖm vô t×m hiÓu vµ cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ nhu cÇu, thÞ hiÕu, mÉu m· hîp thêi trang, hîp gi¸ c¶ thÞ trêng trong níc ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô cho phßng kinh doanh néi ®Þa, x©y dùng c¸c chiÕn lîcp, më réng kh¶ n¨ng tiÕp cËn víi thÞ trêng trong níc ®Ó t×m kh¸ch hµng. 2. CÊp xÝ nghiÖp: §øng ®Çu lµ c¸c Gi¸m ®èc XN. Ngoµi ra cßn cã c¸c tæ trëng s¶n xuÊt, nh©n viªn tiÒn l¬ng thèng kª, cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu… - C¸c XN cã nhiÖm vô tæ chøc triÓn khai s¶n xuÊt theo ®óng kÕ ho¹ch cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖmvÒ tæ chøc, qu¶n lý c¸n bé c«ng nh©n viªn, nhµ xëng m¸y mãc thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn s¶n xuÊt …chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lîng s¶n phÈm. - XN phô trî: gåm 1 ph©n xëng thªu, 1 ph©n xëng mµi cã nhiÖm vô thªu mµi Ðp ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm cÇn gia c«ng vµ trïng tu, ®¹i tu m¸y mãc thiÕt bÞ. Ngoµi ra, XN nµy cßn cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ cung cÊp ®iÖn n¨ng, ®iÖn níc cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty,x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch dù phßng, thay thÕ thiÕt bÞ… III- Thùc tr¹ng kinh doanh cña C«ng ty may Th¨ng Long: 1. Nguån lùc s¶n xuÊt: Lµ doanh nghiÖp cña nhµ níc nªn vèn cña c«ng ty chñ yÕu lµ do nhµ níc cÊp. Ngoµi ra nguån vèn cña c«ng ty chñ yÕu cßn ®îc h×nh thµnh tõ nguån vèn vay ng©n hµng, vèn gãp cña c¸c thµnh viªn. ChÝnh v× vËy, vèn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua t¨ng ®¸ng kÓ, trong ®ã phÇn lín lµ vèn ®i vay së h÷u vµ vèn rãt tõ Tæng c«ng ty xuèng. C¬ cÊu vèn cña c«ng ty thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 1: T×nh h×nh vèn cña c«ng ty: (®¬n vÞ: 1000®) N¨m Tæng nguån vèn 1999 2000 2001 2002 69.187.623 70.188.969 92.235.812 97.289.341 9 N¨m 1999 2000 2001 2002 Vèn cè ®Þnh 49.123.212 50.536.057 67.332.142 71.994.112 Vèn lu ®éng 20.064.411 19.652.292 24.903.670 25.295.229 Nguån v«n chñ së h÷u 17.571.702 19.598.096 29.831.963 30.252.693 Nî ph¶i tr¶ 51.615.921 50.596.873 62.403.849 67.036.648 (Nguån: Phßng KÕ to¸n C«ng ty may Th¨ng Long) Qua b¶ng ta thÊy Vèn cè ®Þnh cµng ngµy cµng t¨ng tõ 49.123.212.000 ®ång (n¨m 1999) lªn 71.994.112.000 ®ång (n¨m 2002). Chøng tá c«ng ty chó träng ®Çu t më réng quy m« s¶n xuÊt, ®Çu t mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ. Nh×n vµo b¶ng ta còng thÊy ®îc nguån vèn ®i vay t¨ng theo tõng n¨m vµ chiÕm tû träng rÊt lín so víi vèn chñ së h÷u, n¨m 1999 vèn vay chiÕm 74,60% tæng nguån vèn, n¨m 2002 chiÕm 68,90%. VÒ c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt: Khi míi thµnh lËp m¸y mãc kÜ thuËt cña c«ng ty cò kÜ, l¹c hËu, c¬ së h¹ tÇng thÊp kÐm chËt chéi. Nhng qua 45 n¨m ph¸t triÓn, c«ng ty ®· cã mét hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt khang trang hiÖn ®¹i. Gi¸ trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ chiÕm h¬n 50% tæng sè vèn cè ®Þnh. §©y lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó cho c«ng ty ph¸t huy hÕt c«ng suÊt. VÒ nguån nh©n lùc: tõ khi thµnh lËp ®Õn nay c«ng ty ®· gãp phÇn vµo viÖc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng ngµn lao ®éng. HiÖn nay, ®éi ngò c«ng nh©n viªn cña c«ng ty gÇn 4000 ngêi v× ®Æc trng cña ngµnh may mÆc nªn phÇn lín lµ lùc lîng lao ®éng n÷ (chiÕm 90%). Lùc lîng lao ®éng cña c«ng ty kh¸ trÎ, nhãm lao ®éng cã ®é tuæi tõ 18 ®Õn 35 tuæi chiÕm h¬n 70% trong tæng sè lao ®éng. Trªn 90% lao ®éng qu¶n lý ë c¸c phßng ban cã tr×nh ®é tõ cao ®¼ng vµ ®¹i häc trë lªn, gÇn 80% c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt häc hÕt líp 12, kh«ng cã c«ng nh©n cã tr×nh ®é cÊp 1. Tr×nh ®é tay nghÒ b×nh qu©n cña c«ng nh©n lµ bËc 3/6. Thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty hiÖn nay lµ 1.100.000 ®ång. B¶ng 2: T×nh h×nh lao ®éng cña c«ng ty: (®¬n vÞ: 1000 ®ång/ngêi/th¸ng) N¨m Sè lao ®éng Thu nhËp BQ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2.000 1.996 2.000 2.165 2.350 2.956 735 835 920 1.000 1.100 1.100 (Nguån: Ban tæ chøc hµnh chÝnh C«ng ty may Th¨ng Long) BiÓu ®å m« t¶ sè lîng lao ®éng vµ thu nhËp b×nh qu©n cña lao ®éng: 3500 3000 2500 2000 1500 Sè lao ®éng (ng êi) 1000 500 0 TNBQ (1000®ång/ng êi/th¸ng) N¨m 1997 N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 10 Ngµy nay C«ng ty may Th¨ng Long lµ ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc Tæng c«ng ty DÖt-May ViÖt Nam, gåm 7 XN thµnh viªn n»m t¹i c¸c khu vùc: Hµ Néi, Hµ Nam, Nam §Þnh, Hoµ L¹c víi 98 d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ gÇn 4000 c¸n bé c«ng nh©n viªn. N¨ng lùc s¶n xuÊt ®¹ trªn 12 triÖu s¶n phÈm c¸c lo¹i/n¨m. Tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n 5 n¨m ®¹t 120%. 2. VÒ thÞ trêng: Tõ khi thµnh lËp c«ng ty ®· cè g¾ng t×m kiÕm thÞ trêng. Thi trêng xuÊt khÈu lµ mét ®iÓm m¹nh cña c«ng ty. Nhê chÝnh s¸ch më cöa cña nhµ níc mµ c«ng ty ®Ò ra chiÕn lîc më réng thÞ trêng, ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng, s¶n phÈm phï hîp víi thÞ hiÕu cña tõng khu vùc, tõng quèc gia trªn thÕ giíi lµm t¨ng s¶n phÈm xuÊt khÈu. HiÖn nay c«ng ty ®· cã quan hÖ víi trªn 40 níc trªn thÕ giíi, trong ®ã cã nh÷ng thÞ trêng m¹nh ®Çy tiÒm n¨ng nh: EU, §«ng ¢u, NhËt B¶n, Mü…Song song víi viÖc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng “mòi nhän” phôc vô cho xuÊt khÈu, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c«ng ty nhËn thÊy r»ng nhu cÇu tiÒm n¨ng s¶n xuÊt hµng néi ®Þa lµ rÊt lín, nªn ®· kÞp thêi ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ®a chØ tiªu s¶n xuÊt hµng néi ®Þa thµnh chØ tiªu phÊn ®Êu thùc hiÖn lín trong c¸c n¨m vµ trªn thùc tÕ gi¸ trÞ t¨ng trëng cña c«ng ty cã phÇn ®ãng gãp to lín tõ hµng ho¸ néi ®Þa. ThÞ phÇn cña c«ng ty ë thÞ trêng néi ®Þa ngµy mét lín, c«ng ty ®· t¹o ®îc uy tÝn tèt trªn thÞ trêng néi ®Þa. S¶n phÈm cña c«ng ty lu«n ®îc ngêi tiªu dïng a chuéng. ThÞ trêng néi ®Þa lµ thÞ trêng ®Çy tiÒm n¨ng cña c«ng ty. HÇu hÕt c¸c ®¹i lý, cöa hµng cña c«ng ty chñ yÕu tËp trung ë miÒn B¾c, ®Æc biÖt lµ ë Hµ Néi. Cßn khu vùc T©y nguyªn, miÒn T©y Nam bé hÇu nh cha cã ®¹i lý, cöa hµng nµo cña c«ng ty. V× vËy trong nh÷ng n¨m tíi c«ng ty cÇn ph¶i cã c¸c chiÕn lîc th©m nhËp c¸c thÞ trêng nµy. Tæng doanh thu b¸n hµng cña c«ng ty n¨m 2003 lµ 20.024.060.834 ®ång, trong ®ã doanh thu tËp trung chñ yÕu ë c¸c trung t©m th¬ng m¹i, c¸c cöa hµng lín, ®¹i lý ë Hµ Néi. B¶ng 3: Doanh thu b¸n hµng néi ®Þa n¨m 2003 cña c«ng ty: (Nguån: Phßng kinh doanh néi ®Þa - ®¬n vÞ: ®ång) Cöa hµng, ®¹i lý Cöa hµng thêi trang 39 Ng« QuyÒn Trµng tiÒn 25 Bµ triÖu Ngoµi 39 Ng« QuyÒn C¸c ®¹i lý kh¸c Doanh thu 258397400 2686744800 914800100 1097002900 8498122300 93499200 ThÞ trêng xuÊt khÈu cña c«ng ty chia thµnh 2 lo¹i: cã h¹n ng¹ch vµ phi h¹n ng¹ch. ThÞ trêng cã h¹n ng¹ch bao gåm thÞ trêng EU, Canada, Mü… c«ng ty chØ ®¸p øng ®îc 40% n¨ng lùc s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy nhiÒu khi c«ng ty ph¶i xin thªm quota xuÊt khÈu thËm chÝ cßn mua quota cña doanh nghiÖp kh¸c ®Ó t¨ng lîng xuÊt khÈu. ThÞ trêng phi h¹n ng¹ch nh NhËt, Hµn Quèc, Hång K«ng…s¶n lîng xuÊt khÈu 11 vµo thÞ trêng nµy phô thuéc vµo sù kÝ kÕt ®îc c¸c hîp ®ång vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt. Hai lo¹i thÞ trêng nµy ®Òu ®ßi hái kh¾t khe vÒ kÜ thuËt, chÊt lîng s¶n phÈm… S¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty bao gåm: ¸o s¬ mi céc tay, ¸o s¬ mi dµy tay, s¬ mi bß, quÇn soãc kaki, quÇn dµi tuytsi, ¸o j¨ckÐt, ¸o m¨ngt«, quÇn jeans, ¸o bß …s¶n phÈm cña c«ng ty ®¸p øng hÇu hÕt mäi nhu cÇu thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng tõ giµ ®Õn trÎ, tõ model nµy ®Õn model kh¸c. Vµ s¶n phÈm cña c«ng ty ®îc ngêi tiªu dïng b×nh chän lµ hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao. Trong nh÷ng n¨m tiÕp theo c«ng ty cã kÕ ho¹ch ®Çu t trang thiÕt bÞ ®Ó cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm kh«ng nh÷ng chØ duy tr× thÞ trêng hiÖn nay mµ cßn më réng chiÕm lÜnh thÞ trêng míi. 3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty: Tõ mét c¬ së s¶n xuÊt nhá ban ®Çu, víi sè lîng vµi chôc c«ng nh©n, d¨m ba bµn may cæ lç, cò kÜ, s¶n xuÊt nhá lÎ ph©n t¸n, n¬i lµm viÖc chËt chéi thiÕu thèn. Ngµy nay C«ng ty may Th¨ng Long cã mét c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt khang trang hiÖn ®¹i. §ã lµ do tËp thÓ C«ng ty may Th¨ng Long kh«ng ngõng ®æi míi toµn diÖn m×nh nh ®æi míi trang thiÕt bÞ, ®µo t¹o c«ng nh©n lao ®éng kÜ thuËt, ®æi míi bé m¸y qu¶n lý, s¾p xÕp l¹i tæ chøc, tinh gi¶m biªn chÕ …Thªm vµo ®ã l¹i ® îc quyÒn xuÊt khÈu trùc tiÕp. MÆc dï, hiÖn nay trong m«i trêng c¹nh tranh khèc liÖt, t×nh h×nh chÝnh trÞ trªn thÕ giíi bÊt æn dÉn ®Õn biÕn ®éng vÒ thÞ trêng cña c«ng ty. Nhng dùa vµo ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc, chÝnh quyÒn vµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ mµ C«ng ty may Th¨ng Long cã nh÷ng kÕt qña kh¶ quan. Lu«n lµ ®¬n vÞ ®i ®Çu ngµnh vÒ tØ lÖ s¶n xuÊt hµng FOB, cã nhiÒu s¶n phÈm chÊt lîng cao ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ nh ¸o s¬ mi, j¨ckÐt, quÇn ©u…L¹i ® îc tæ chøc chøng nhËn hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng BVQI (V¬ng quèc Anh) chøng nhËn hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng cña c«ng ty ®¹t ISO 9002 nªn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh lu«n vît kÕ ho¹ch. HiÖn nay, c«ng ty ®· cã quan hÖ víi 80 h·ng thuéc 40 quèc gia trªn thÕ giíi. Søc s¶n xuÊt hµng n¨m lµ 5 triÖu s¶n phÈm quy chuÈn, tèc ®é ®Çu t t¨ng b×nh qu©n lµ 59%/n¨m, tèc ®é b×nh qu©n nép ng©n s¸ch lµ 25%, doanh thu lµ 20%, kim ng¹ch XNK lµ 23%. B×nh qu©n thu nhËp ®Çu ngêi lµ 1.100.000 ®ång/ngêi/th¸ng. Sau ®©y lµ b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong vµi n¨m qua: B¶ng 4: KÕt qu¶ kinh doanh TT Chi tiÕt §¬n vÞ 2000 2001 2002 2003 1 Gi¸ trÞ SX c«ng nghiÖp Tr.® 47.560 55.683 65.050 74.306 2 Tæng doanh thu Tr.® 112.170 130.378 156.388 172.310 Doanh thu xuÊt khÈu Tr.® 90.845 108.854 132.508 152.286 FOB Tr.® 63.131 71.636 97.250 114.932 12 TT Chi tiÕt §¬n vÞ 2000 2001 2002 2003 H×nh thøc kh¸c Tr.® 27.714 37.218 35.258 37.354 Doanh thu néi ®Þa Tr.® 21.325 21.524 23.880 20.024 3 Gi¸ vèn + chi phÝ Tr.® 106.866 123.482 147.840 158.236 4 Lîi nhuËn tr¬c thuÕ Tr.® 5.304 6.896 8.548 14.074 5 Nép ng©n s¸ch Tr.® 3.370 3.470 3.820 5.175 VAT Tr.® 2.085 2.152 2.388 1.910 ThuÕ TNDN Tr.® 619 577 848 2.814 ThuÕ kh¸c Tr.® 666 741 584 451 6 Lîi nhuËn sau thuÕ Tr.® 1.934 3.426 4.728 8.899 7 Lao ®éng Ngêi 2.165 2.495 2.966 3.800 8 Thu nhËp BQ/th¸ng 1000® 1.000 1.100 1.100 1.300 Nh×n vµo b¶ng ta thÊy kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty may Th¨ng Long ngµy cµng cã hiÖu qu¶, ®ãng gãp ngµy cµng lín vµo ng©n s¸ch cña nhµ níc. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng tõ 47.560 tr.® (n¨m 2000) lªn 74.306 tr.® (n¨m 2003). Doanh thu cña c«ng ty n¨m 2000 lµ 112.170 tr.® ®Õn n¨m2003 lµ 172.310 tr.®, tuy nhiªn doanh thu hµng néi ®Þa chiÕm tû träng kh«ng lín chiÕm 19,01% (n¨m 2000) vµ 11,07% (n¨m 2003) do ®ã cã sù chªnh lÖch lín gi÷a 2 chØ tiªu nµy. Nép ng©n s¸ch còng t¨ng theo tõng n¨m lµm lîi cho nhµ níc hµng tû ®ång (3.370 tr.® n¨m 2000 vµ 5.175 tr.® n¨m 2003). Bªn c¹nh ®ã cung gãp phÇn vµo viÖc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng vµ thu nhËp cña ngêi lao ®éng ®îc c¶i thiÖn râ rÖt. III- Nh÷ng u ®iÓm, tån t¹i, nguyªn nh©n vµ ph¬ng híng ph¸t triÓn cña c«ng ty may Th¨ng Long: 1. ¦u ®iÓm: Ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña tËp thÓ c¸n bé CNV cña c«ng ty kh¾c phôc mäi khã kh¨n gian khæ, t×m tßi nh÷ng gi¶i ph¸p tèt nhÊt ®Ó kh«ng ngõng cñng cè vµ ph¸t triÓn c«ng ty trong tõng thêi k×. Tõ mét c¬ së s¶n xuÊt nhá lÎ, víi nh÷ng m¸y mãc cò kÜ. Nhng b©y giê sau 45 n¨m ph¸t triÓn c«ng ty cã ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ, cã c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt hiÖn ®¹i, víi quy m« lín. Cã c¸c s¶n phÈm víi chÊt lîng cao ®îc ngêi tiªu dïng a chuéng, t¹o ®îc uy tÝn tèt kh«ng chØ kh¸ch hµng trong níc mµ cßn chinh phôc ®îc c¸c kh¸ch hµng khã tÝnh ë níc ngoµi. 13 C«ng ty kh«ng ngõng ph¸t huy c¶i tiÕn tæ chøc s¶n xuÊt, ®æi míi c«ng nghÖ, chó träng ®Çu t c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm më réng thÞ trêng, lÊy sù tho¶ m·n cña kh¸ch hµng lµm mét trong nh÷ng môc tiªu phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp trong suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Con ngêi lu«n cã nhu cÇu ¨n mÆc ®Ñp h¬n, nhng nh×n chung ®Òu híng tíi sù hµi hoµ gi÷a gi¶n dÞ víi trang träng, tao nh· mµ lÞch sù, s¶n phÈm ®Ñp nhng gi¸ trÞ sö dông ph¶i cao…§Ó lµm ® îc ®iÒu nµy, trong c«ng t¸c l·nh ®¹o vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Ban l·nh ®¹o lu«n chó träng gi¸o dôc c«ng nh©n vÊn ®Ò mang tÝnh sèng cßn cña c«ng ty ®ã lµ chÊt lîng s¶n phÈm. C«ng ty ®· kh«ng ngÇn ng¹i khi sö dông vèn tù cã vµ vèn vay ®Ó ®Çu t mua m¸y mãc trang thiÕt bÞ d©y chuyÒn hiÖn ®¹i tiªn tiÕn cña c¸c níc t b¶n. Do vËy mµ hµng cña c«ng ty xÐt vÒ chÊt lîng mÉu m· kh«ng thua kÐm bÊt cø mét h·ng nµo. Nh»m ®¸p øng yªu cÇu ®ßi hái ngµy cµng cao cña thÞ trêng trong vµ ngoµi níc, c«ng ty ®· tËp trung ®Çu t chiÒu s©u vµ chiÒu réng theo híng chuyªn m«n ho¸, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng ISO 9001, c«ng ty lu«n dµnh ®îc c¸c huy ch¬ng vµng vµ danh hiÖu hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao t¹i c¸c cuéc héi chî, triÓn l·m. C«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶ nh vËy cho nªn ®· gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho mét sè lîng lín ngêi lao ®éng. HiÖn nay ®éi ngò c¸n bé CNV cña c«ng ty gÇn 4000 ngêi. Ngoµi ra c«ng ty cã hÖ thèng m¹ng líi ®¹i lý réng kh¾p c¶ níc ®· t¹o viÖc lµm cho hµng ngh×n lao ®éng t¹i ®Þa ph¬ng. Doanh thu hµng n¨m cña c«ng ty lµ rÊt lín, cho nªn ®ãng gãp vµo viÖc t¨ng ng©n s¸ch cho nhµ níc. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn b¶o ®¶m quyÒn lîi cho ngêi lao ®éng, x©y dùng nh÷ng ng«i nhµ t×nh th¬ng, ch¨m sãc gia ®×nh chÝnh s¸ch… 2. Nh÷ng tån t¹i: Tuy c«ng ty cã nh÷ng u ®iÓm trªn nhng c«ng ty vÉn cßn nh÷ng mÆt tån t¹i nh sau: Tû träng hµng xuÊt khÈu vµ tiªu thô néi ®Þa cã sù chªnh lÖch rÊt lín. Tõ 80% ®Õn 90% doanh thu lµ hµng xuÊt khÈu, cßn l¹i lµ hµng néi ®Þa. §iÒu ®ã chøng tá trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty cha coi träng thÞ trêng néi ®Þa. Trong mÊy n¨m gÇn ®©y thÞ trêng tiªu thô néi ®Þa cã t¨ng lªn, nhng sè lîng cöa hµng vµ ®¹i lý cña c«ng ty ph©n bè kh«ng ®Òu, tËp trung kh¸ lín ë miÒn B¾c, nhÊt lµ Hµ Néi. T¹o nªn sù mÊt c©n ®èi vµ ®«i khi cßn t¹o ra sù c¹nh tranh vÒ b¸n hµng cña c¸c ®¹i lý trªn cïng mét ®Þa bµn. C«ng t¸c qu¶n lý thÞ trêng cha ®îc chÆt chÏ. Trªn thÞ trêng cßn cã nhiÒu s¶n phÈm nh¸i nh·n hiÖu cña c«ng ty, chÊt lîng kh«ng ®¶m b¶o, g©y mÊt uy tÝn cña c«ng ty. MÆt kh¸c, viÖc qu¶n lý c¸c ®¹i lý cha cã nh÷ng rµng buéc cô thÓ ®èi víi hä, cho nªn cã nhiÒu cöa hµng, ®¹i lý mîn uy tÝn cña c«ng ty ®Ó tiªu thô s¶n phÈm cña h·ng kh¸c hoÆc tù ®éng b¸n víi gi¸ cao h¬n lµm thiÖt h¹i cho kh¸ch hµng, gi¶m uy tÝn cña c«ng ty. 14 Gi¸ c¶ cña s¶n phÈm c«ng ty lµ t¬ng ®èi cao. S¶n phÈm cña c«ng ty ®a sè phôc vô cho nh÷ng ®èi tîng cã thu nhËp tõ trung b×nh trë lªn, chiÕn lîc gi¸ cña c«ng ty cha nh»m vµo ®èi tîng lµ kh¸ch hµng cã thu nhËp thÊp. Bëi v×, nguån nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo cña c«ng ty cã gi¸ thµnh cao v× ph¶i ®i nhËp ngo¹i cho nªn c«ng ty kh«ng thÓ h¹ gi¸ thµnh b¸n víi gi¸ thÊp h¬n ®îc n÷a. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty còng cha coi träng viÖc qu¶ng c¸o, khuyÕch tr¬ng lµ c«ng cô c¹nh tranh h÷u hiÖu ®Ó x©y dùng cho m×nh mét h×nh ¶nh riªng trªn thÞ trêng. Ngoµi ra, ®éi ngò marketing cña c«ng ty ho¹t ®éng còng cha ®¹t hiÖu qu¶, th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh vµ c¸c biÖn ph¸p ®èi phã l©u dµi cha cã, chñ yÕu thu thËp th«ng tin qua s¸ch b¸o hay ý kiÕn chñ quan cña ngêi b¸n hµng mµ cha cã ®éi ngò nh©n viªn ho¹t ®éng cô thÓ nh ®iÒu tra nhu cÇu, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng thÝch lo¹i s¶n phÈm nµo, xu híng thêi trang cña th¸ng tíi, mïa tíi, n¨m tíi ra sao…Mét vÊn ®Ò ®Æt ra n÷a ®ã lµ ®Çu vµo cho c«ng ty, chÊt lîng nguyªn vËt liÖu thÊp v× ngµnh dÖt vµ c¸c ngµnh cung cÊp phô liÖu cho ngµnh may níc ta cha ph¸t triÓn mµ nhËp nguyªn vËt liÖu níc ngoµi th× gi¸ thµnh cao dÉn ®Õn khã c¹nh tranh. 3. Ph¬ng híng ph¸t triÓn cña C«ng ty may Th¨ng Long: §Ó cã c¬ së cho viÖc x©y dùng môc tiªu, ®Þnh híng ph¸t triÓn tõ nay ®Õn n¨m 2010, C«ng ty may Th¨ng Long cã mét sè ph¬ng híng sau: - X©y dùng C«ng ty may Th¨ng Long thµnh mét trung t©m may vµ thêi trang lín cña c¶ níc víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµo bËc nhÊt ë §«ng Nam ¸. Môc tiªu c«ng ty phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005 doanh thu cña c«ng ty ®¹t gÊp 4 lÇn n¨m 1995, tøc lµ kho¶ng 180 tû ®ång, ®Õn n¨m 2010 doanh thu kho¶ng 400 tû ®ång. Trong 10 n¨m tíi c«ng ty sÏ n©ng tæng vèn ®Çu t lªn 20 triÖu USD ®Ó x©y dùng c«ng ty theo quy ho¹ch míi víi hÖ thèng c¸c XN may s¬ mi, comle cao cÊp, mét trung t©m th¬ng m¹i víi c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. - §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, lùa chän s¶n phÈm mòi nhän. Trong chiÕn lîc s¶n phÈm cña m×nh c«ng ty kh«ng chØ dõng l¹i ë nh÷ng s¶n phÈm truyÒn thèng nh: s¬ mi, j¨ckÐt, dÖt kim mµ chñ tr¬ng thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, tËp trung thùc hiÖn s¶n xuÊt mÆt hµng míi nh comle, ¸o quÇn thêi trang…§Ó cã nhiÒu s¶n phÈm ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu, thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng c«ng ty sÏ tæ chøc nghiªn cøu thiªt kÕ mÉu m· vµ thêi trang cho c¶ thÞ trêng xuÊt khÈu vµ thÞ trêng néi ®Þa. - §Èy m¹nh x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng c¸c kh©u thiÕt yÕu ®Ó phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty chñ tr¬ng x©y dùng c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt c¸c phô kiÖn nghÒ may nh: khuy, nh·n, m¸c, kho¸ kÐo, bao b× c¸c lo¹i. X©y dùng trung t©m th¬ng m¹i phôc vô cho ho¹t ®éng thiÕt kÕ vµ tr×nh diÔn thêi trang. - ChiÕm lÜnh thÞ trêng trong níc, æn ®Þnh vµ më réng thÞ trêng xuÊt khÈu. ThÞ trêng néi ®Þa, c«ng ty x¸c ®Þnh lµ thÞ trêng ®Çy tiÒm n¨ng võa tiªu thô 1 lîng s¶n phÈm lín l¹i gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi lao ®éng trong níc. §èi víi thÞ trêng xuÊt khÈu, c«ng ty chó träng quan hÖ hîp t¸c song víi c¸c ®èi t¸c níc ngoµi nh»m ph¸t huy c¸c thÕ m¹nh cña m×nh nh nguån nh©n lùc…Bªn c¹nh viÖc duy tr× 15 cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ trêng hiÖn cã nh Mü, Hµn Quèc, NhËt B¶n, EU…môc tiªu ®Õn n¨m 2010 lµ më réng ®Õn c¸c thÞ trêng nh Canada, Mü la tinh, Nam Phi hay T©y ¸… Nh vËy, víi ph¬ng híng ®Æt ra vµ môc tiªu phÊn ®Êu c«ng ty ®· t×m cho m×nh híng ®i trong t¬ng lai. 16 KÕt luËn Qua 45 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty may Th¨ng Long, c«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng biÓu d¬ng, bªn c¹nh nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ. Trong thêi gian tíi c«ng ty phÊn ®Êu kh¾c phôc nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ ®Ó kh«ng ngõng v¬n lªn, trë thµnh con chim ®Çu ®µn cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam. §ãng gãp vµo c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ cña níc nhµ, thóc ®Èy qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét trong sè c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng trong níc vµ thÞ trêng thÕ giíi, gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao h×nh ¶nh cña nh÷ng ngêi c«ng nh©n dÖt may ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp víi kinh tÕ thÕ giíi. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t nh hiÖn nay. C¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m cho m×nh mét con ®êng ph¸t triÓn riªng. C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng cêng ®Çu t m¸y mãc thiÕt bÞ, nghiªn cøu thÞ trêng ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, x©m nhËp thÞ trêng míi, ®¸p øng mäi nhu cÇu, thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng. Víi truyÒn thèng vµ c¸c thÕ m¹nh cña m×nh cïng víi chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña nhµ níc, ch¾c ch¾n C«ng ty may Th¨ng Long sÏ ®¹t ®îc nhiÒu thµnh c«ng h¬n n÷a. 17
- Xem thêm -