Tài liệu Chính sách chất lượng của công ty may thăng long là cung cấp các sản phẩm tá»

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu C«ng ty may Th¨ng Long ®-îc thµnh lËp ngµy 08/05/1958. §©y lµ c«ng ty may mÆc xuÊt khÈu ®Çu tiªn cña ViÖt Nam. Tr¶i qua nh÷ng khã kh¨n gian khæ nh-ng c«ng ty ®· ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh c«ng qua tõng chÆng ®-êng cïng Thñ ®« Hµ Néi vµ c¶ n-íc, C«ng ty may Th¨ng Long ngµy cµng ph¸t triÓn vµ tr-ëng thµnh. Tr-íc ®©y, trong c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, c«ng ty lµ ®Çu tµu cña ngµnh may mÆc ViÖt Nam lu«n hoµn thµnh nh÷ng chØ tiªu kÕ ho¹ch mµ nhµ n-íc giao cho. Sau khi nhµ n-íc thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa, xo¸ bá c¬ chÕ cò chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng th× c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty may Th¨ng Long nãi riªng võa cã thªm nhiÒu c¬ héi võa ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh gay g¾t vµ quyÕt liÖt. Do vËy ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn C«ng ty may Th¨ng Long ph¶i n¨ng ®éng s¸ng t¹o t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p riªng phï hîp víi m«i tr-êng kinh doanh míi. HiÖn nay ngµnh may mÆc ë n-íc ta lµ mét trong nh÷ng ngµnh mòi nhän. Sè l-îng c¸c doanh nghiÖp may tham gia vµo thÞ tr-êng ngµy cµng nhiÒu, tèc ®é t¨ng ngµy cµng lín, do ®ã quy m« ho¹t ®éng cña thÞ tr-êng ®· t¨ng lªn vµ cã sù c¹nh tranh gay g¾t. Sè l-îng mÆt hµng phong phó vµ ®a d¹ng h¬n, chÊt l-îng mÉu m· ®· phÇn nµo ®¸p øng ®-îc nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng. Cho nªn, ®Ó t¹o uy tÝn víi kh¸ch hµng x¸c lËp vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr-êng, Ban l·nh ®¹o C«ng ty may Th¨ng Long ®· ®Ò ra chÝnh s¸ch chÊt l-îng: “ChÝnh s¸ch chÊt l­îng cña C«ng ty may Th¨ng Long lµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm tèt nhÊt th«ng qua viÖc liªn tôc ®æi míi hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng nh»m kh«ng ngõng n©ng cao sù tho¶ m·n cña c¸c bªn cã liªn quan“. Qua 6 tuÇn häc tËp vµ t×m hiÓu t¹i C«ng ty may Th¨ng Long, em ®· nghiªn cøu ®-îc mét sè vÊn ®Ò sau: + Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty may Th¨ng Long. + HÖ thèng tæ chøc, chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban cña c«ng ty. + Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty may Th¨ng Long trong nh÷ng n¨m võa qua. + Thµnh tùu, h¹n chÕ vµ ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn cña C«ng ty may Th¨ng Long. 1 Néi dung I- Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty may Th¨ng Long: 1. Hoµn c¶nh ra ®êi: Ngµy 08/05/1958 Bé Ngo¹i th-¬ng ®· chÝnh thøc ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp C«ng ty May mÆc xuÊt khÈu trùc thuéc Tæng c«ng ty XNK t¹p phÈm. Trô së v¨n phßng c«ng ty ®ãng t¹i sè nhµ 15 - Cao B¸ Qo¸t - Hµ néi. Ngay sau khi thµnh lËp, c«ng ty ®· nhËn 20 c«ng nh©n cã tay nghÒ cao ®-îc chän läc tõ c¸c c¬ së may vµ 8 c¸n bé chuyÓn ngµnh. Tæng sè c¸n bé, c«ng nh©n ngµy ®Çu cña c«ng ty lµ 28 ng-êi. ViÖc thµnh lËp c«ng ty cã ý nghÜa hÕt søc quan träng c¶ vÒ kinh tÕ lÉn chÝnh trÞ, lµ b-íc ngoÆt cã tÝnh chÊt lÞch sö bëi v× ®©y lµ c«ng ty may mÆc xuÊt khÈu ®Çu tiªn cña ViÖt Nam. Hµng cña c«ng ty chñ yÕu xuÊt sang c¸c n-íc §«ng ¢u trong phe XHCN lóc bÊy giê, ®ã l¯ bøc “th«ng ®iÖp” cô thÓ giíi thiÖu sù n¨ng ®éng, t¯i hoa, cÇn cï chÞu khã cña c«ng nh©n ViÖt Nam, b¸o hiÖu mét triÓn väng vµ t-¬ng lai t-¬i s¸ng cña ngµnh may mÆc ViÖt Nam trong t-¬ng lai. Ngoµi ra, c«ng ty còng cßn thu hót ®-îc nhiÒu lao ®éng thñ c«ng lµm ¨n c¸ thÓ, b-íc ®Çu lµm quen víi quan hÖ s¶n xuÊt míi XHCN, ®Ò cao vai trß tËp thÓ, mäi ng-êi g¾n bã tr¸ch nhiÖm víi c«ng ty. 2. Khã kh¨n vµ thuËn lîi ban ®Çu: Sau ngµy thµnh lËp Ban chñ nhiÖm c«ng ty x¸c ®Þnh 3 nhiÖm vô träng t©m: - Liªn hÖ c¸c khu néi, ngo¹i thµnh Hµ Néi tæ chøc c¸c c¬ së gia c«ng may mÆc cho c«ng ty. - ChuÈn bÞ ®iÒu kiÖn vËt chÊt nh-: Vèn, nguyªn vËt liÖu, dông cô s¶n xuÊt vµ nh©n lùc cã tay nghÒ bæ sung vµo c«ng ty. - Mang mÉu s¶n phÈm göi sang Liªn X« chµo hµng ®Ó sím kÝ kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu. Lóc bÊy giê, c«ng ty ®· tËp hîp ®-îc tõ c¸c c¬ së gai c«ng kho¶ng 2.000 thî may vµ kho¶ng 1.700 m¸y may. Vµ thµnh lËp c¸c tæ may, mçi tæ cã tõ 12 ®Õn 15 m¸y. Chän thî cã tr×nh ®é kh¸ vµ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm bè trÝ vµo nh÷ng bé phËn yªu cÇu kÜ thuËt cao phô tr¸ch tæ. Ngay tõ ban ®Çu Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Òu thèng nhÊt biÖn ph¸p lÊy chÊt l-îng s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña mét c¬ së s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. Do vËy chÝnh 2 s¸ch cña c«ng ty lµ ph¶i chó träng yÕu tè chÊt l-îng s¶n phÈm, lÊy uy tÝn víi b¹n hµng, tæ chøc s¶n xuÊt sao cho ®óng tiÕn ®é. Ngµy ®Çu b-íc vµo s¶n xuÊt c«ng ty gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, nhÊt lµ kh«ng ®ñ chç cho c¸c bé phËn s¶n xuÊt. Do vËy c«ng ty ®· dêi chuyÓn ®Þa ®iÓm vÒ 40 - Phïng H-ng. Cã chç lµm viÖc réng r·i h¬n tr-íc nh-ng vÉn kh«ng ®¸p øng ®-îc yªu cÇu s¶n xuÊt, nªn bé phËn ®ãng gãi, ®ãng hßm ph¶i ph©n t¸n vÒ 17 - phè Ch¶ C¸ vµ phè Cöa §«ng. Tuy vËy ë nh÷ng ®Þa ®iÓm míi nµy nhiÒu khi c«ng nh©n vÉn ph¶i c¨ng b¹t ra hÌ lµm ca ®ªm cho kÞp kÕ ho¹ch. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu yªu cÇu d©y chuyÒn s¶n xuÊt sè l-îng s¶n phÈm ra ph¶i nhiÒu, kü thuËt quy c¸ch ph¶i ®ång nhÊt 100%. MÆt hµng xuÊt khÈu ë ViÖt Nam ch-a cã tiÒn lÖ cho nªn b¶n th©n ph¶i tù mµy mß, nghiªn cøu ®Ó phôc vô s¶n xuÊt. MÆt kh¸c, tiªu chuÈn quèc tÕ, kÜ thuËt, chÊt l-îng s¶n phÈm l¹i thuéc vÒ lÜnh vùc v¨n ho¸ vµ khoa häc. §©y lµ vÊn ®Ò hoµn toµn míi mÎ ®èi víi c«ng ty. §Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®ã Ban l·nh ®¹o c«ng ty c¨n cø vµo s¶n phÈm may mÆc néi ®Þa, t×m hiÓu trªn s¶n phÈm nhËp ë n-íc ngoµi vµo, kÕt hîp qua mÊy mÉu giíi thiÖu ®-îc b¹n duyÖt. Tõ ®ã mµ h-íng dÉn tiÕn hµnh s¶n xuÊt vµ rót ra nh÷ng kinh nghiÖm cho m×nh. Cuèi n¨m 1958 ®Çu 1959 Thµnh phè Hµ Néi ph¸t ®éng phong trµo c¶i tiÕn chÕ ®é qu°n lý ë c¸c xÝ nghÖp quèc doanh. C¸c phong tr¯o thi ®ua s°n xuÊt nh­: “nhiÒu, nhanh, tèt, rΔ c°i tiÕn kÜ thuËt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc triÓn khai ë tÊt c¶ c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp. D-íi sù l·nh ®¹o cña c¸c c¸n bé §¶ng, c«ng ty ®· tæ chøc phong trµo thi ®ua, nhê vËy ngµy 15/12/1958 ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c kÕ ho¹ch n¨m víi tæng s¶n l-îng 392.129 s¶n phÈm, so víi chØ tiªu ®¹t 112,8%. §ã lµ nh÷ng th¾ng lîi ®Çu tiªn cæ vò m¹nh mÏ cho nh÷ng n¨m tiÕp theo. N¨m1959 kÕ ho¹ch c«ng ty ®-îc giao t¨ng 3 lÇn n¨m 1958. S¶n phÈm cã thªm 4 mÆt hµng míi: Pizama, ¸o m-a, ¸o m¨ng t« san, m¨ng t« n÷. Vµ c«ng ty còng hoµn thµnhmét c¸ch xuÊt s¾c, so víi kÕ ho¹ch ®¹t 102%. KÕt qu¶ tèt ®Ñp 2 n¨m ®Çu t¹o ®µ cho n¨m 1960, n¨m b¶n lÒ cho viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt trªn miÒn B¾c. KÕ ho¹ch Bé giao t¨ng 45% so víi 1959, nh-ng c«ng ty vÉn hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®¹t tØ lÖ 116,16% chØ tiªu kÕ ho¹ch. Th¾ng lîi ban ®Çu nµy cã ý nghÜa v« cïng quan träng nã cæ vò ®éng viªn m¹nh mÏ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty ra søc h¨ng say lao ®éng, nghiªn cøu t×m tßi, s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt. 3 3. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c«ng ty may Th¨ng Long: Tõ 1969 ®Õn 1975: §-îc bé chñ qu¶n cho phÐp, th¸ng 07/1961 c«ng ty chuyÓn ®Þa ®iÓm lµm viÖc vÒ sè 250 - Minh Khai - Hµ Néi, lµ trô së chÝnh cña c«ng ty ngµy nay. §Þa ®iÓm míi cã nhiÒu thuËn lîi, mÆt b»ng réng r·i, tæ chøc s¶n xuÊt æn ®Þnh. C¸c bé phËn ph©n t¸n tr-íc nay thèng nhÊt thµnh mét mçi t¹o thµnh d©y chuyÒn s¶n xuÊt khÐp kÝn hoµn chØnh, tõ kh©u nguyªn liÖu, c¾t may, lµ, ®ãng gãi. Ngµy 31/08/1965, C«ng ty may mÆc xuÊt khÈu ®æi tªn thµnh XÝ nghiÖp may mÆc xuÊt khÈu. MÆc dï gÆp nhiÒu khã kh¨n do chiÕn tranh vµ hËu qu¶ chiÕn tranh, xÝ nghiÖp (XN) vÉn liªn tôc ®Çu t- thªm nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ míi ®Ó lu«n n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm may mÆc xuÊt khÈu cña c«ng ty. XN ®· thay thÕ m¸y ®¹p ch©n b»ng m¸y may c«ng nghiÖp, trang bÞ thªm m¸y mãc chuyªn dïng nh- m¸y thïa, m¸y ®Ýnh cóc, m¸y c¾t gät, m¸y dïi dÊu…MÆt b»ng s¶n xuÊt ®-îc më réng, d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®· lªn tíi 27 ng-êi, n¨ng suÊt ¸o s¬ mi ®¹t 9 ¸o/ng-êi/ca. V× thÕ t×nh h×nh s¶n xuÊt nh÷ng n¨m 1973 - 1975 ®· cã nh÷ng b-íc tiÕn bé râ rÖt. Tuy nhiªn, do cã nhiÒu khã kh¨n kh«ng thÓ kh¾c phôc d-îc n¨m 1972 XN chØ ®¹t 67,7% chØ tiªu kÕ ho¹ch víi 2.084.643 s¶n phÈm. N¨m 1973: gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng ®¹t 5.696.900 ®ång, víi tû lÖ 100,77%, v-ît h¬n n¨m 1972 lµ 166,7%. N¨m 1974: tæng s¶n l-îng ®¹t 5.005.608 s¶n phÈm, gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng 6.596.036 ®ång, ®¹t 102,28%. N¨m 1975: tæng s¶n l-îng lªn tíi 6.476.926 s¶n phÈm, ®¹t 104,36%. Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng 7.725.958 ®ång, ®¹t 102,27% so víi kÕ ho¹ch. Tõ n¨m 1975 ®Õn 1980: Th¾ng lîi vÜ ®¹i cña sù nghiÖp chèng MÜ cøu n-íc ®· më ra cho d©n téc ta mét thêi k× míi, thêi k× c¶ n-íc thèng nhÊt, ®i lªn CNXH. Trong thêi k× nµy XN ®· tËp trung vµo mét sè ho¹t ®éng chÝnh sau: X©y dùng néi quy XN vµ triÓn khai thùc hiÖn lµ mét ®¬n vÞ thÝ ®iÓm cña toµn ngµnh may. Trang bÞ thªm 84 m¸y may b»ng vµ 36 m¸y 2 kim 5 chØ thay cho 60 m¸y cò, 1 m¸y Ðp cã c«ng suÊt lín. Nghiªn cøu chÕ t¹o 500 chi tiÕt g¸ l¾p lµm c÷, g¸ cho hµng s¬ mi, ®¹i tu m¸y ph¸t ®iÖn 100kw b¶o ®¶m ®ñ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt vµ chiÕu s¸ng c¸c ph©n x-ëng lµm viÖc. Nghiªn cøu c¶i tiÕn d©y chuyÒn ¸o s¬ mi, cã sù céng t¸c gióp ®ì cña c¸c chuyªn gia Liªn X«, nghiªn cøu 17 mÆt hµng míi, ®-îc ®-a vµo s¶n xuÊt 10 lo¹i. Ngoµi ra XN cßn thµnh lËp Héi ®èng s¸ng kiÕn khuyÕn khÝch c«ng nh©n ph¸t 4 huy s¸ng t¹o c¶i tiÕn kÜ thuËt vµ ®· cã 209 s¸ng kiÕn. Nh÷ng thµnh tùu trªn ®· gãp phÇn hoµn thµnh kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø 2. N¨m 1979, XN ®-îc Bé quyÕt ®Þnh ®æi tªn míi lµ XÝ nghiÖp may Th¨ng Long víi ý nghÜa cao ®Ñp ngh×n n¨m v¨n hiÕn c¶u Thñ ®«, còng nh- kh¸t väng bay cao bay xa cña XN trong t-¬ng lai. S¶n phÈm cña XN, ®Æc biÖt lµ ¸o s¬ mi xuÊt khÈu ®· ®-îc xuÊt ®i nhiÒu n-íc, chñ yÕu lµ Liªn X« cò vµ c¸c n-íc §«ng ¢u. Gai ®o¹n tõ 1980 – 1990: Trong thêi k× nµy XN cã sù chuyÓn h-íng m¹nh mÏ tõ s¶n xuÊt hµng mËu dÞch xuÊt khÈu sang s¶n xuÊt hµng gia c«ng xuÊt khÈu. X¸c ®Þnh râ nh÷ng khã kh¨n ban ®Çu, ph¸i ®èi t¸c ®ßi hái kÜ thuËt may gia c«ng kh¾t khe, giao hµng ®óng, ®ñ s¶n phÈm theo hîp ®ång. §Ò cao phong c¸ch lao ®éng c«ng nghiÖp…S¶n phÈm cña XN xuÊt khÈu sang c¸c n-íc nh- Liªn X«, §øc, Ph¸p, Thuþ §iÓn. §¹i héi §¶ng lÇn thø 6 (12/1986) ®Ò ra 3môc tiªu kinh tÕ chñ yÕu: L-¬ng thùc - Thùc phÈm - Hµng tiªu dïng vµ Hµng xuÊt khÈu. PhÊn ®Êu thùc hiÖn môc tiªu cña §¹i héi, XÝ nghiÖp may Th¨ng Long còng nh- nh÷ng XN trong ngµnh may gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ biÕn ®éng gi¸ c¶, thiÕu thèn nguyªn liÖu… Kh¾c phôc khã kh¨n trªn, XN ®· chñ ®éng t¹o nguån nguyªn liÖu qua con ®-êng liªn kÕt víi UNIMEX, nhµ m¸y dÖt 8-3 vµ nhiÒu ®¬n vÞ kh¸c. Khi thiÕu nguyªn liÖu lµm hµng xuÊt khÈu XN nhanh chãng chuyÓn sang lµm hµng néi ®Þa. N¨m 1986 s¶n l-îng giao nép cña XN ®¹t 109,12%, s¶n phÈm xuÊt khÈu ®¹t 102,73%. N¨m 1987 tæng s¶n phÈm giao nép ®¹t 108,87%, hµng xuÊt khÈu ®¹t 101,77%. Giai ®o¹n tõ n¨m 1990 ®Õn nay: Nh÷ng n¨m ®Çu thËp kØ 90, c¬ chÕ bao cÊp kh«ng cßn, doanh nghiÖp b-íc vµo c¬ chÕ thÞ tr-êng. Bªn c¹nh ®ã t×nh h×nh thÕ giíi cã nh÷ng biÕn ®éng lín t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn n-íc ta. Liªn X« tan r·, c¸c n-íc XHCN nh- §«ng ¢u, §«ng §øc sôp ®æ ®· lµm cho thÞ tr-êng cña XN cã nhiÒu biÕn ®éng lín. §øng tr-íc khã kh¨n ®ã §¶ng uû vµ Ban gi¸m ®èc ®· ®i ®Õn quyÕt ®Þnh: Ph¶i chuyÓn h-íng s¶n xuÊt vµ t×m thÞ tr-êng míi ph¶i ®¸p øng b»ng chÝnh chÊt l-îng cña m×nh. XN ®· quyÕt ®Þnh ®Çu t- h¬n 20 tû ®ång thay thÕ thiÕt bÞ cò trang bÞ thªm mét sè m¸y mãc hiÖn ®¹i, n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ ®ñ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt mÆt hµng míi cao cÊp, ®ång thêi ph¶i tæ chøc s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt, c¶i tiÕn c¸c mÆt qu¶n lý cho phï hîp víi yªu cÇu míi, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, 5 XN kh«ng ngõng ®Èy m¹nh tiÕp thÞ, chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng, th¸o gì nh÷ng khã kh¨n vÒ tiªu thô còng nh- më réng chñng lo¹i mÆt hµng. Ngµy 08/02/1991, XN lµ ®¬n vÞ ®Çu tiªn trong ngµnh may ®-îc nhµ n-íc cÊp giÊy phÐp xuÊt khÈu trùc tiÕp, t¹o thÕ chñ ®éng, gi¶m phiÒn hµ, tiÕt kiÖm chi phÝ. TiÕp ®Õn, ngµy 04/03/1992 Bé c«ng nghiÖp nhÑ ®· kÝ quyÕt ®Þnh chuyÓn XÝ nghiÖp may Th¨ng Long thµnh C«ng ty may Th¨ng L«ng, tªn giao dÞch lµ Thang Long Garment Company (Thaloga), víi nhiÒu nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh: Gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu, hµng néi ®Þa, gia c«ng hµng thªu mµi. Hµng n¨m, c«ng ty s¶n xuÊt tõ 8 triÖu ®Õn 9 triÖu s¶n phÈm, trong ®ã hµng xuÊt khÈu chiÕm kho¶ng 95%, s¶n phÈm gia c«ng chiÕm tõ 80% ®Õn 90%. N¨m 1993 c«ng ty thµnh lËp Trung t©m th-¬ng m¹i vµ giíi thiÖu s¶n phÈm t¹i 39 - Ng« QuyÒn - Hµ Néi. N¨m 1995, c«ng ty thùc hiÖn ph­¬ng thøc kinh doanh “mua ®øt b¸n ®o¹n” ®¹t 21,200 tû ®ång, chiÕm 43,26% doanh thu. Trong ®ã gi¸ trÞ xuÊt khÈu FOB ®¹t 13,702 tû ®ång chiÕm 28% doanh thu. N¨m 1996 doanh thu ®¹t 101% so víi kÕ ho¹ch. N¨m 1997 c«ng ty v-ît kÕ ho¹ch 108% víi tæng doanh thu 218.306 triÖu USD vµ ®¶m b¶o thu nhËp b×nh qu©n 735.745 ®ång/ng-êi/th¸ng. Cho ®Õn nay sau 45 n¨m ph¸t triÓn, C«ng ty may Th¨ng Long ®· cã thÞ tr-êng æn ®Þnh, réng lín c¶ trong n-íc vµ trªn thÕ giíi. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tiªu thô ®Èm b¶o cã l·i vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ n-íc. Thµnh tÝch ®ã ®· ®-îc ghi nhËn qua nh÷ng tÊm hu©n, huy ch-¬ng cao quý: 1 Hu©n ch-¬ng §éc lËp h¹ng nh× (2002). 1 Hu©n ch-¬ng §éc lËp h¹ng ba (1997). 1 Hu©n ch-¬ng Lao ®éng h¹ng nhÊt (1988). 1 Hu©n ch-¬ng Lao ®éng h¹ng nh× (1993). 4 Hu©n ch-¬ng Lao ®éng h¹ng ba (1978, 1986, 2000, 2002). 1 Hu©n ch-¬ng ChiÕn c«ng h¹ng nhÊt (2000). 1 Hu©n ch-¬ng ChiÕn c«ng h¹ng nh× (1992). 1 Hu©n ch-¬ng ChiÕn c«ng h¹ng ba (1996). Ngoµi ra, c«ng ty cßn nhËn ®-îc nhiÒu b»ng khen vµ giÊy khen cña Bé c«ng nghiÖp, UBND Thµnh phè Hµ Néi, Tæng c«ng ty DÖt - May ViÖt Nam… 6 N¨m 2003, c«ng ty tæ chøc träng thÓ 45 n¨m thµnh lËp. Nh×n l¹i chÆng ®-êng ®· ®i qua tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty tù hµo víi truyÒn thèng vÎ vang cña m×nh. HiÖn nay c«ng ty ®ang m¹nh d¹n vay vèn tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau ®Ó mua s¾m thiÕt bÞ thªm nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bä c«ng nh©n viªn. II- HÖ thèng tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban, bé phËn trùc thuéc: C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, trùc thuéc Tæng c«ng ty DÖt - May ViÖt Nam nªn ®· x©y dùng mét c¬ cÊu qu¶n lý theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng, ®-îc tæ chøc qu¶n lý theo 2 cÊp: 1. CÊp c«ng ty: CÊp c«ng ty bao gåm: Tæng gi¸m ®èc c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ chØ ®¹o trùc tiÕp d-íi sù hç trî cña c¸c Phã tæng gi¸m ®èc; C¸c phßng ban chøc n¨ng vµ c¸c XN thµnh viªn cña c«ng ty (®øng ®Çu lµ c¸c tr-ëng phßng vµ gi¸m ®èc XN) chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp tõ Ban gi¸m ®èc. Mçi phßng cã mét chøc n¨ng, nhiÖm vô vai trß riªng: Tæng gi¸m ®èc: Tæng gi¸m ®èc cña C«ng ty may Th¨ng Long lµ «ng Lª V¨n Hång (tõ th¸ng 7/1988 ®Ðn nay). Tæng gi¸m ®èc cã nhiÖm vô chÞu tr¸ch nhiÖm chung tr-íc Tæng c«ng ty vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kÜ thuËt: cã chøc n¨ng tham m-u gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng gi¸m ®èc vÒ viÖc thiÕt lËp mçi quan hÖ víi c¸c b¹n hµng, víi c¸c c¬ quan qu¶n lý ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, tæ chøc nghiªn cøu mÉu hµng vµ c¸c lo¹i m¸y mãc kÜ thuËt, triÓn khai giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu nh-: tham m-u kÝ kÕt hîp ®ång gia c«ng, xin giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu, tiÕp nhËn nguyªn phô liÖu, më tê khai h¶i quan, giao cho kh¸ch hµng… 7 Tæng ®èc P.Tæng gi¸m ®èc §HKT Phßng kü thuËt Phßng KCS Phßng thiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn gi¸m P.Tæng gi¸m ®èc §H Néi chÝnh P.Tæng gi¸m ®èc §HSX Phßng chuÈn bÞ s¶n xuÊt Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt Phßng kho Phßng cung øng V¨n phßng Phßng kÕ to¸n tµi vô Phßng thÞ tr-êng Phßng kinh doanh néi ®Þa TTTM CHTT & GTSP G§ c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn XN 1 XN 2 XN 3 XN may Hoµ L¹c XN may Hµ Nam XN trî XN may Nam H¶i PX thªu S¬ ®å 1: M« h×nh bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty may Th¨ng Long Phô PX mµi 8 Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt: cã chøc n¨ng tham m-u, gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng gi¸m ®èc vÒ viÖc lËp vµ b¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh: cã chøc n¨ng tham m-u gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng gi¸m ®èc vÒ viÖc s¾p xÕp c¸c c«ng viÖc cña c«ng ty, cã nhiÖm vô trùc tiÕp ®iÒu hµnh c«ng t¸c lao ®éng, tiÒn l-¬ng, b¶o hiÓm, y tÕ, tuyÓn dông, ®¹o t¹o c¸n bé, ch¨m lo ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Phßng kÜ thuËt: Cã nhiÖm vô thiÕt kÕ mÉu m·, lËp ®Þnh møc, tiªu chuÈn kÜ thuËt, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÜ thuËt cña quy tr×nh c«ng nghÖ. Phßng KCS: kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm, kiÓm tra c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu nhËp kho, c¸c b¸n thµnh phÈm vµ thµnh phÈm. Phßng thiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn: cã nhiÖm vô thiÕt kÕ mÉu m· cña s¶n phÈm ®Ó tõ ®ã ®-a vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Phßng chuÈn bÞ s¶n xuÊt: Chøc n¨ng cña phßng lµ tæ chøc tiÕp nhËn vµ vËn chuyÓ nguyªn phô liÖu tõ ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn xuèng kho, ®¶m b¶o sè l-îng chÊt l-îng cña hµng ho¸ nhËp vÒ. Phßng cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n hµng ho¸ cã trong kho, qu¶n lý vµ tæ chøc s¾p xÕp khoa häc hîp lý. Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt: cã chøc n¨ng thiÕt lËp c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt dùa trªn nhu cÇu c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trong c¸c lÜnh vùc cung øng vËt t- kÜ thuËt, qu¶n lý vËt t-, tiÕn ®é kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh vµ tiªu thô. Phßng kho: cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu nhËp vÒ c«ng ty. Phßng kho qu¶n lý vµ b¶o qu¶n c¸c thµnh phÈm do c¸c XN s¶n xuÊt ra vµ chê thêi gian giao hµng cho kh¸ch hµng. Phßng cung øng: chÞu tr¸ch nhiÖm cung øng nguyªn vËt liÖu ®¶m b¶o phôc vô ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu s¶n xuÊt cña c«ng ty. Phßng cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng ph-¬ng ¸n mua s¾m nguyªn vËt liÖu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc, theo dâi ®Õn nguyªn vËt liÖu vÒ ®Õn kho theo ®óng tiÕn ®é, sè l-îng vµ chÊt l-îng, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò khiÕu n¹i cã liªn quan khi cã ph¸t sinh. V¨n phßng: cã chøc n¨ng, nhiÖm vô gióp ®ì cho Gi¸m ®èc néi chÝnh vÒ tæ chøc nh©n sù, cã nhiÖm vô tuyÓn dông, qu¶n lý, bè trÝ lao ®éng, thùc hiÖn c«ng t¸c tiÒn l-¬ng, qu¶n lý vµ thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh v¨n th-… 9 Phßng kÕ ho¹ch tµi vô: phßng cã chøc n¨ng chuÈn bÞ vµ qu¶n lý nguån tµi chÝnh phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c kho¶n l-¬ng cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Phßng nµy qu¶n lý vµ cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, vÒ tµi s¶n cña doanh nghiÖp trong tõng k×, trong n¨m kÕ ho¹ch. Phßng thÞ tr-êng: phßng cã chøc n¨ng, nhiÖm vô giao dÞch ®µm ph¸n so¹n th¶o c¸c hîp ®ång, qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm, n¨ng lùc c«ng ty víi c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý vµ gi¶i quyÕt c¸c ph¸t sinh trong s¶n xuÊt nh»m n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. Phßng kinh doanh néi ®Þa: cã chøc n¨ng, nhiÖm vô kinh doanh s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng néi ®Þa nh- qu¶ng c¸o th-¬ng hiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty, më réng m¹ng l-íi ®¹i lý, cöa hµng. Phßng cßn cã nhiÖm vô t×m ®èi t¸c trong n-íc, nghiªn cøu thÞ tr-êng, t×m hiÓu mÉu m· phï hîp víi thi hiÕu trong tõng giai ®o¹n… Trung t©m th-¬ng m¹i, cöa hµng thêi trang vµ giíi thiÖu s¶n phÈm: cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô giíi thiÖu, b¸n nh÷ng s¶n phÈm may mÆc cña c«ng ty cho ng-êi tiªu dïng, ®ång thêi kinh doanh nhiÒu mÆt hµng kh¸c nhau. §Æc biÖt lµ cöa hµng thêi trang cña c«ng ty giíi thiÖu s¶n phÈm vµ b¸n nh÷ng mÉu thêi trang do c«ng ty thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt ra ®¸p øng nhu cÇu may mÆc thêi trang ®ang t¨ng nhanh cña ng-êi tiªu dïng. Ngoµi ra, c¸c cöa hµng cßn cã nhiÖm vô t×m hiÓu vµ cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ nhu cÇu, thÞ hiÕu, mÉu m· hîp thêi trang, hîp gi¸ c¶ thÞ tr-êng trong n-íc ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô cho phßng kinh doanh néi ®Þa, x©y dùng c¸c chiÕn l-îcp, më réng kh¶ n¨ng tiÕp cËn víi thÞ tr-êng trong n-íc ®Ó t×m kh¸ch hµng. 2. CÊp xÝ nghiÖp: §øng ®Çu lµ c¸c Gi¸m ®èc XN. Ngoµi ra cßn cã c¸c tæ tr-ëng s¶n xuÊt, nh©n viªn tiÒn l-¬ng thèng kª, cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu… - C¸c XN cã nhiÖm vô tæ chøc triÓn khai s¶n xuÊt theo ®óng kÕ ho¹ch cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖmvÒ tæ chøc, qu¶n lý c¸n bé c«ng nh©n viªn, nhµ x-ëng m¸y mãc thiÕt bÞ, ph-¬ng tiÖn s¶n xuÊt …chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm. - XN phô trî: gåm 1 ph©n x-ëng thªu, 1 ph©n x-ëng mµi cã nhiÖm vô thªu mµi Ðp ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm cÇn gia c«ng vµ trïng tu, ®¹i tu m¸y mãc thiÕt bÞ. Ngoµi ra, XN nµy cßn cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ cung cÊp ®iÖn n¨ng, ®iÖn n-íc cho 10 c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty,x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch dù phßng, thay thÕ thiÕt bÞ… III- Thùc tr¹ng kinh doanh cña C«ng ty may Th¨ng Long: 1. Nguån lùc s¶n xuÊt: Lµ doanh nghiÖp cña nhµ n-íc nªn vèn cña c«ng ty chñ yÕu lµ do nhµ n-íc cÊp. Ngoµi ra nguån vèn cña c«ng ty chñ yÕu cßn ®-îc h×nh thµnh tõ nguån vèn vay ng©n hµng, vèn gãp cña c¸c thµnh viªn. ChÝnh v× vËy, vèn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua t¨ng ®¸ng kÓ, trong ®ã phÇn lín lµ vèn ®i vay së h÷u vµ vèn rãt tõ Tæng c«ng ty xuèng. C¬ cÊu vèn cña c«ng ty thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 1: T×nh h×nh vèn cña c«ng ty: (®¬n vÞ: 1000®) N¨m 1999 2000 2001 2002 Tæng nguån vèn 69.187.623 70.188.969 92.235.812 97.289.341 Vèn cè ®Þnh 49.123.212 50.536.057 67.332.142 71.994.112 Vèn l-u ®éng 20.064.411 19.652.292 24.903.670 25.295.229 Nguån v«n chñ së h÷u 17.571.702 19.598.096 29.831.963 30.252.693 Nî ph¶i tr¶ 51.615.921 50.596.873 62.403.849 67.036.648 (Nguån: Phßng KÕ to¸n C«ng ty may Th¨ng Long) Qua b¶ng ta thÊy Vèn cè ®Þnh cµng ngµy cµng t¨ng tõ 49.123.212.000 ®ång (n¨m 1999) lªn 71.994.112.000 ®ång (n¨m 2002). Chøng tá c«ng ty chó träng ®Çu t- më réng quy m« s¶n xuÊt, ®Çu t- mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ. Nh×n vµo b¶ng ta còng thÊy ®-îc nguån vèn ®i vay t¨ng theo tõng n¨m vµ chiÕm tû träng rÊt lín so víi vèn chñ së h÷u, n¨m 1999 vèn vay chiÕm 74,60% tæng nguån vèn, n¨m 2002 chiÕm 68,90%. VÒ c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt: Khi míi thµnh lËp m¸y mãc kÜ thuËt cña c«ng ty cò kÜ, l¹c hËu, c¬ së h¹ tÇng thÊp kÐm chËt chéi. Nh-ng qua 45 n¨m ph¸t triÓn, c«ng ty ®· cã mét hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt khang trang hiÖn ®¹i. Gi¸ trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ chiÕm h¬n 50% tæng sè vèn cè ®Þnh. §©y lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó cho c«ng ty ph¸t huy hÕt c«ng suÊt. VÒ nguån nh©n lùc: tõ khi thµnh lËp ®Õn nay c«ng ty ®· gãp phÇn vµo viÖc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng ngµn lao ®éng. HiÖn nay, ®éi ngò c«ng nh©n viªn 11 cña c«ng ty gÇn 4000 ng-êi v× ®Æc tr-ng cña ngµnh may mÆc nªn phÇn lín lµ lùc l-îng lao ®éng n÷ (chiÕm 90%). Lùc l-îng lao ®éng cña c«ng ty kh¸ trÎ, nhãm lao ®éng cã ®é tuæi tõ 18 ®Õn 35 tuæi chiÕm h¬n 70% trong tæng sè lao ®éng. Trªn 90% lao ®éng qu¶n lý ë c¸c phßng ban cã tr×nh ®é tõ cao ®¼ng vµ ®¹i häc trë lªn, gÇn 80% c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt häc hÕt líp 12, kh«ng cã c«ng nh©n cã tr×nh ®é cÊp 1. Tr×nh ®é tay nghÒ b×nh qu©n cña c«ng nh©n lµ bËc 3/6. Thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty hiÖn nay lµ 1.100.000 ®ång. B¶ng 2: T×nh h×nh lao ®éng cña c«ng ty: (®¬n vÞ: 1000 ®ång/ng-êi/th¸ng) N¨m 1997 Sè lao ®éng Thu nhËp BQ 1998 1999 2000 2001 2002 2.000 1.996 2.000 2.165 2.350 2.956 735 835 920 1.000 1.100 1.100 (Nguån: Ban tæ chøc hµnh chÝnh C«ng ty may Th¨ng Long) BiÓu ®å m« t¶ sè l-îng lao ®éng vµ thu nhËp b×nh qu©n cña lao ®éng: 3500 3000 2500 2000 1500 Sè lao ®éng (ng-êi) 1000 500 TNBQ (1000®ång/ng-êi/th¸ng) 0 N¨m 1997 N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Ngµy nay C«ng ty may Th¨ng Long lµ ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc Tæng c«ng ty DÖt-May ViÖt Nam, gåm 7 XN thµnh viªn n»m t¹i c¸c khu vùc: Hµ Néi, Hµ Nam, Nam §Þnh, Hoµ L¹c víi 98 d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ gÇn 4000 c¸n bé c«ng nh©n viªn. N¨ng lùc s¶n xuÊt ®¹ trªn 12 triÖu s¶n phÈm c¸c lo¹i/n¨m. Tèc ®é t¨ng tr-ëng b×nh qu©n 5 n¨m ®¹t 120%. 2. VÒ thÞ tr-êng: Tõ khi thµnh lËp c«ng ty ®· cè g¾ng t×m kiÕm thÞ tr-êng. Thi tr-êng xuÊt khÈu lµ mét ®iÓm m¹nh cña c«ng ty. Nhê chÝnh s¸ch më cöa cña nhµ n-íc mµ c«ng ty ®Ò ra chiÕn l-îc më réng thÞ tr-êng, ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng, s¶n phÈm phï hîp víi thÞ hiÕu cña tõng khu vùc, tõng quèc gia trªn thÕ giíi lµm t¨ng s¶n phÈm xuÊt khÈu. HiÖn nay c«ng ty ®· cã quan hÖ víi trªn 40 n-íc trªn thÕ giíi, trong ®ã cã nh÷ng thÞ tr-êng m¹nh ®Çy tiÒm n¨ng nh-: EU, §«ng ¢u, NhËt B¶n, Mü…Song song víi viÖc 12 s°n xuÊt c¸c mÆt h¯ng “mòi nhän” phôc vô cho xuÊt khÈu, trong qu¸ tr×nh s°n xuÊt c«ng ty nhËn thÊy r»ng nhu cÇu tiÒm n¨ng s¶n xuÊt hµng néi ®Þa lµ rÊt lín, nªn ®· kÞp thêi ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ®-a chØ tiªu s¶n xuÊt hµng néi ®Þa thµnh chØ tiªu phÊn ®Êu thùc hiÖn lín trong c¸c n¨m vµ trªn thùc tÕ gi¸ trÞ t¨ng tr-ëng cña c«ng ty cã phÇn ®ãng gãp to lín tõ hµng ho¸ néi ®Þa. ThÞ phÇn cña c«ng ty ë thÞ tr-êng néi ®Þa ngµy mét lín, c«ng ty ®· t¹o ®-îc uy tÝn tèt trªn thÞ tr-êng néi ®Þa. S¶n phÈm cña c«ng ty lu«n ®-îc ng-êi tiªu dïng -a chuéng. ThÞ tr-êng néi ®Þa lµ thÞ tr-êng ®Çy tiÒm n¨ng cña c«ng ty. HÇu hÕt c¸c ®¹i lý, cöa hµng cña c«ng ty chñ yÕu tËp trung ë miÒn B¾c, ®Æc biÖt lµ ë Hµ Néi. Cßn khu vùc T©y nguyªn, miÒn T©y Nam bé hÇu nh- ch-a cã ®¹i lý, cöa hµng nµo cña c«ng ty. V× vËy trong nh÷ng n¨m tíi c«ng ty cÇn ph¶i cã c¸c chiÕn l-îc th©m nhËp c¸c thÞ tr-êng nµy. Tæng doanh thu b¸n hµng cña c«ng ty n¨m 2003 lµ 20.024.060.834 ®ång, trong ®ã doanh thu tËp trung chñ yÕu ë c¸c trung t©m th-¬ng m¹i, c¸c cöa hµng lín, ®¹i lý ë Hµ Néi. B¶ng 3: Doanh thu b¸n hµng néi ®Þa n¨m 2003 cña c«ng ty: (Nguån: Phßng kinh doanh néi ®Þa - ®¬n vÞ: ®ång) Cöa hµng, ®¹i lý Doanh thu Cöa hµng 39 Ng« thêi trang QuyÒn 258397400 2686744800 Trµng tiÒn 25 Bµ triÖu 914800100 1097002900 Ngoµi 39 C¸c ®¹i lý Ng« QuyÒn kh¸c 8498122300 93499200 ThÞ tr-êng xuÊt khÈu cña c«ng ty chia thµnh 2 lo¹i: cã h¹n ng¹ch vµ phi h¹n ng¹ch. ThÞ tr-êng cã h¹n ng¹ch bao gåm thÞ tr-êng EU, Canada, Mü… c«ng ty chØ ®¸p øng ®-îc 40% n¨ng lùc s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy nhiÒu khi c«ng ty ph¶i xin thªm quota xuÊt khÈu thËm chÝ cßn mua quota cña doanh nghiÖp kh¸c ®Ó t¨ng l-îng xuÊt khÈu. ThÞ tr-êng phi h¹n ng¹ch nh- NhËt, Hµn Quèc, Hång K«ng…s¶n l-îng xuÊt khÈu vµo thÞ tr-êng nµy phô thuéc vµo sù kÝ kÕt ®-îc c¸c hîp ®ång vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt. Hai lo¹i thÞ tr-êng nµy ®Òu ®ßi hái kh¾t khe vÒ kÜ thuËt, chÊt l-îng s¶n phÈm… S¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty bao gåm: ¸o s¬ mi céc tay, ¸o s¬ mi dµy tay, s¬ mi bß, quÇn soãc kaki, quÇn dµi tuytsi, ¸o j¨ckÐt, ¸o m¨ngt«, quÇn jeans, ¸o bß…s¶n phÈm cña c«ng ty ®¸p øng hÇu hÕt mäi nhu cÇu thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng tõ giµ ®Õn trÎ, tõ model nµy ®Õn model kh¸c. Vµ s¶n phÈm cña c«ng ty ®-îc ng-êi tiªu dïng b×nh chän lµ hµng ViÖt Nam chÊt l-îng cao. Trong nh÷ng n¨m tiÕp theo c«ng 13 ty cã kÕ ho¹ch ®Çu t- trang thiÕt bÞ ®Ó cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm kh«ng nh÷ng chØ duy tr× thÞ tr-êng hiÖn nay mµ cßn më réng chiÕm lÜnh thÞ tr-êng míi. 3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty: Tõ mét c¬ së s¶n xuÊt nhá ban ®Çu, víi sè l-îng vµi chôc c«ng nh©n, d¨m ba bµn may cæ lç, cò kÜ, s¶n xuÊt nhá lÎ ph©n t¸n, n¬i lµm viÖc chËt chéi thiÕu thèn. Ngµy nay C«ng ty may Th¨ng Long cã mét c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt khang trang hiÖn ®¹i. §ã lµ do tËp thÓ C«ng ty may Th¨ng Long kh«ng ngõng ®æi míi toµn diÖn m×nh nh- ®æi míi trang thiÕt bÞ, ®µo t¹o c«ng nh©n lao ®éng kÜ thuËt, ®æi míi bé m¸y qu¶n lý, s¾p xÕp l¹i tæ chøc, tinh gi¶m biªn chÕ…Thªm vµo ®ã l¹i ®-îc quyÒn xuÊt khÈu trùc tiÕp. MÆc dï, hiÖn nay trong m«i tr-êng c¹nh tranh khèc liÖt, t×nh h×nh chÝnh trÞ trªn thÕ giíi bÊt æn dÉn ®Õn biÕn ®éng vÒ thÞ tr-êng cña c«ng ty. Nh-ng dùa vµo ®-êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n-íc, chÝnh quyÒn vµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ mµ C«ng ty may Th¨ng Long cã nh÷ng kÕt qña kh¶ quan. Lu«n lµ ®¬n vÞ ®i ®Çu ngµnh vÒ tØ lÖ s¶n xuÊt hµng FOB, cã nhiÒu s¶n phÈm chÊt l-îng cao ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ nh- ¸o s¬ mi, j¨ckÐt, quÇn ©u…L¹i ®-îc tæ chøc chøng nhËn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng BVQI (V-¬ng quèc Anh) chøng nhËn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng cña c«ng ty ®¹t ISO 9002 nªn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh lu«n v-ît kÕ ho¹ch. HiÖn nay, c«ng ty ®· cã quan hÖ víi 80 h·ng thuéc 40 quèc gia trªn thÕ giíi. Søc s¶n xuÊt hµng n¨m lµ 5 triÖu s¶n phÈm quy chuÈn, tèc ®é ®Çu t- t¨ng b×nh qu©n lµ 59%/n¨m, tèc ®é b×nh qu©n nép ng©n s¸ch lµ 25%, doanh thu lµ 20%, kim ng¹ch XNK lµ 23%. B×nh qu©n thu nhËp ®Çu ng-êi lµ 1.100.000 ®ång/ng-êi/th¸ng. Sau ®©y lµ b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong vµi n¨m qua: B¶ng 4: KÕt qu¶ kinh doanh TT Chi tiÕt §¬n vÞ 2000 2001 2002 2003 1 Gi¸ trÞ SX c«ng nghiÖp Tr.® 47.560 55.683 65.050 74.306 2 Tæng doanh thu Tr.® 112.170 130.378 156.388 172.310 Doanh thu xuÊt khÈu Tr.® 90.845 108.854 132.508 152.286 FOB Tr.® 63.131 71.636 97.250 114.932 14 H×nh thøc kh¸c Tr.® 27.714 37.218 35.258 37.354 Doanh thu néi ®Þa Tr.® 21.325 21.524 23.880 20.024 3 Gi¸ vèn + chi phÝ Tr.® 106.866 123.482 147.840 158.236 4 Lîi nhuËn tr-¬c thuÕ Tr.® 5.304 6.896 8.548 14.074 5 Nép ng©n s¸ch Tr.® 3.370 3.470 3.820 5.175 VAT Tr.® 2.085 2.152 2.388 1.910 ThuÕ TNDN Tr.® 619 577 848 2.814 ThuÕ kh¸c Tr.® 666 741 584 451 6 Lîi nhuËn sau thuÕ Tr.® 1.934 3.426 4.728 8.899 7 Lao ®éng Ng-êi 2.165 2.495 2.966 3.800 8 Thu nhËp BQ/th¸ng 1000® 1.000 1.100 1.100 1.300 Nh×n vµo b¶ng ta thÊy kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty may Th¨ng Long ngµy cµng cã hiÖu qu¶, ®ãng gãp ngµy cµng lín vµo ng©n s¸ch cña nhµ n-íc. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng tõ 47.560 tr.® (n¨m 2000) lªn 74.306 tr.® (n¨m 2003). Doanh thu cña c«ng ty n¨m 2000 lµ 112.170 tr.® ®Õn n¨m2003 lµ 172.310 tr.®, tuy nhiªn doanh thu hµng néi ®Þa chiÕm tû träng kh«ng lín chiÕm 19,01% (n¨m 2000) vµ 11,07% (n¨m 2003) do ®ã cã sù chªnh lÖch lín gi÷a 2 chØ tiªu nµy. Nép ng©n s¸ch còng t¨ng theo tõng n¨m lµm lîi cho nhµ n-íc hµng tû ®ång (3.370 tr.® n¨m 2000 vµ 5.175 tr.® n¨m 2003). Bªn c¹nh ®ã cung gãp phÇn vµo viÖc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng vµ thu nhËp cña ng-êi lao ®éng ®-îc c¶i thiÖn râ rÖt. III- Nh÷ng -u ®iÓm, tån t¹i, nguyªn nh©n vµ ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn cña c«ng ty may Th¨ng Long: 1. ¦u ®iÓm: Ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña tËp thÓ c¸n bé CNV cña c«ng ty kh¾c phôc mäi khã kh¨n gian khæ, t×m tßi nh÷ng gi¶i ph¸p tèt nhÊt ®Ó kh«ng ngõng cñng cè vµ ph¸t triÓn c«ng ty trong tõng thêi k×. Tõ mét c¬ së s¶n xuÊt nhá lÎ, víi nh÷ng m¸y mãc cò kÜ. Nh-ng b©y giê sau 45 n¨m ph¸t triÓn c«ng ty cã ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ, cã c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt hiÖn ®¹i, víi quy m« lín. Cã c¸c s¶n phÈm víi 15 chÊt l-îng cao ®-îc ng-êi tiªu dïng -a chuéng, t¹o ®-îc uy tÝn tèt kh«ng chØ kh¸ch hµng trong n-íc mµ cßn chinh phôc ®-îc c¸c kh¸ch hµng khã tÝnh ë n-íc ngoµi. C«ng ty kh«ng ngõng ph¸t huy c¶i tiÕn tæ chøc s¶n xuÊt, ®æi míi c«ng nghÖ, chó träng ®Çu t- c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm më réng thÞ tr-êng, lÊy sù tho¶ m·n cña kh¸ch hµng lµm mét trong nh÷ng môc tiªu phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp trong suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Con ng-êi lu«n cã nhu cÇu ¨n mÆc ®Ñp h¬n, nh-ng nh×n chung ®Òu h-íng tíi sù hµi hoµ gi÷a gi¶n dÞ víi trang träng, tao nh· mµ lÞch sù, s¶n phÈm ®Ñp nh-ng gi¸ trÞ sö dông ph¶i cao…§Ó lµm ®-îc ®iÒu nµy, trong c«ng t¸c l·nh ®¹o vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Ban l·nh ®¹o lu«n chó träng gi¸o dôc c«ng nh©n vÊn ®Ò mang tÝnh sèng cßn cña c«ng ty ®ã lµ chÊt l-îng s¶n phÈm. C«ng ty ®· kh«ng ngÇn ng¹i khi sö dông vèn tù cã vµ vèn vay ®Ó ®Çu t- mua m¸y mãc trang thiÕt bÞ d©y chuyÒn hiÖn ®¹i tiªn tiÕn cña c¸c n-íc t- b¶n. Do vËy mµ hµng cña c«ng ty xÐt vÒ chÊt l-îng mÉu m· kh«ng thua kÐm bÊt cø mét h·ng nµo. Nh»m ®¸p øng yªu cÇu ®ßi hái ngµy cµng cao cña thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc, c«ng ty ®· tËp trung ®Çu t- chiÒu s©u vµ chiÒu réng theo h-íng chuyªn m«n ho¸, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng ISO 9001, c«ng ty lu«n dµnh ®-îc c¸c huy ch-¬ng vµng vµ danh hiÖu hµng ViÖt Nam chÊt l-îng cao t¹i c¸c cuéc héi chî, triÓn l·m. C«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶ nh- vËy cho nªn ®· gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho mét sè l-îng lín ng-êi lao ®éng. HiÖn nay ®éi ngò c¸n bé CNV cña c«ng ty gÇn 4000 ng-êi. Ngoµi ra c«ng ty cã hÖ thèng m¹ng l-íi ®¹i lý réng kh¾p c¶ n-íc ®· t¹o viÖc lµm cho hµng ngh×n lao ®éng t¹i ®Þa ph-¬ng. Doanh thu hµng n¨m cña c«ng ty lµ rÊt lín, cho nªn ®ãng gãp vµo viÖc t¨ng ng©n s¸ch cho nhµ n-íc. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn b¶o ®¶m quyÒn lîi cho ng-êi lao ®éng, x©y dùng nh÷ng ng«i nhµ t×nh th-¬ng, ch¨m sãc gia ®×nh chÝnh s¸ch… 2. Nh÷ng tån t¹i: Tuy c«ng ty cã nh÷ng -u ®iÓm trªn nh-ng c«ng ty vÉn cßn nh÷ng mÆt tån t¹i nh- sau: Tû träng hµng xuÊt khÈu vµ tiªu thô néi ®Þa cã sù chªnh lÖch rÊt lín. Tõ 80% ®Õn 90% doanh thu lµ hµng xuÊt khÈu, cßn l¹i lµ hµng néi ®Þa. §iÒu ®ã chøng tá trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ch-a coi träng thÞ tr-êng néi ®Þa. 16 Trong mÊy n¨m gÇn ®©y thÞ tr-êng tiªu thô néi ®Þa cã t¨ng lªn, nh-ng sè l-îng cöa hµng vµ ®¹i lý cña c«ng ty ph©n bè kh«ng ®Òu, tËp trung kh¸ lín ë miÒn B¾c, nhÊt lµ Hµ Néi. T¹o nªn sù mÊt c©n ®èi vµ ®«i khi cßn t¹o ra sù c¹nh tranh vÒ b¸n hµng cña c¸c ®¹i lý trªn cïng mét ®Þa bµn. C«ng t¸c qu¶n lý thÞ tr-êng ch-a ®-îc chÆt chÏ. Trªn thÞ tr-êng cßn cã nhiÒu s¶n phÈm nh¸i nh·n hiÖu cña c«ng ty, chÊt l-îng kh«ng ®¶m b¶o, g©y mÊt uy tÝn cña c«ng ty. MÆt kh¸c, viÖc qu¶n lý c¸c ®¹i lý ch-a cã nh÷ng rµng buéc cô thÓ ®èi víi hä, cho nªn cã nhiÒu cöa hµng, ®¹i lý m-în uy tÝn cña c«ng ty ®Ó tiªu thô s¶n phÈm cña h·ng kh¸c hoÆc tù ®éng b¸n víi gi¸ cao h¬n lµm thiÖt h¹i cho kh¸ch hµng, gi¶m uy tÝn cña c«ng ty. Gi¸ c¶ cña s¶n phÈm c«ng ty lµ t-¬ng ®èi cao. S¶n phÈm cña c«ng ty ®a sè phôc vô cho nh÷ng ®èi t-îng cã thu nhËp tõ trung b×nh trë lªn, chiÕn l-îc gi¸ cña c«ng ty ch-a nh»m vµo ®èi t-îng lµ kh¸ch hµng cã thu nhËp thÊp. Bëi v×, nguån nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo cña c«ng ty cã gi¸ thµnh cao v× ph¶i ®i nhËp ngo¹i cho nªn c«ng ty kh«ng thÓ h¹ gi¸ thµnh b¸n víi gi¸ thÊp h¬n ®-îc n÷a. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty còng ch-a coi träng viÖc qu¶ng c¸o, khuyÕch tr-¬ng lµ c«ng cô c¹nh tranh h÷u hiÖu ®Ó x©y dùng cho m×nh mét h×nh ¶nh riªng trªn thÞ tr-êng. Ngoµi ra, ®éi ngò marketing cña c«ng ty ho¹t ®éng còng ch-a ®¹t hiÖu qu¶, th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh vµ c¸c biÖn ph¸p ®èi phã l©u dµi ch-a cã, chñ yÕu thu thËp th«ng tin qua s¸ch b¸o hay ý kiÕn chñ quan cña ng-êi b¸n hµng mµ ch-a cã ®éi ngò nh©n viªn ho¹t ®éng cô thÓ nh- ®iÒu tra nhu cÇu, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng thÝch lo¹i s¶n phÈm nµo, xu h-íng thêi trang cña th¸ng tíi, mïa tíi, n¨m tíi ra sao…Mét vÊn ®Ò ®Æt ra n÷a ®ã lµ ®Çu vµo cho c«ng ty, chÊt l-îng nguyªn vËt liÖu thÊp v× ngµnh dÖt vµ c¸c ngµnh cung cÊp phô liÖu cho ngµnh may n-íc ta ch-a ph¸t triÓn mµ nhËp nguyªn vËt liÖu n-íc ngoµi th× gi¸ thµnh cao dÉn ®Õn khã c¹nh tranh. 3. Ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn cña C«ng ty may Th¨ng Long: §Ó cã c¬ së cho viÖc x©y dùng môc tiªu, ®Þnh h-íng ph¸t triÓn tõ nay ®Õn n¨m 2010, C«ng ty may Th¨ng Long cã mét sè ph-¬ng h-íng sau: - X©y dùng C«ng ty may Th¨ng Long thµnh mét trung t©m may vµ thêi trang lín cña c¶ n-íc víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµo bËc nhÊt ë §«ng Nam ¸. Môc tiªu c«ng ty phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005 doanh thu cña c«ng ty ®¹t gÊp 4 lÇn n¨m 1995, tøc lµ kho¶ng 180 tû ®ång, ®Õn n¨m 2010 doanh thu kho¶ng 400 tû ®ång. Trong 10 n¨m 17 tíi c«ng ty sÏ n©ng tæng vèn ®Çu t- lªn 20 triÖu USD ®Ó x©y dùng c«ng ty theo quy ho¹ch míi víi hÖ thèng c¸c XN may s¬ mi, comle cao cÊp, mét trung t©m th-¬ng m¹i víi c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. - §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, lùa chän s¶n phÈm mòi nhän. Trong chiÕn l-îc s¶n phÈm cña m×nh c«ng ty kh«ng chØ dõng l¹i ë nh÷ng s¶n phÈm truyÒn thèng nh-: s¬ mi, j¨ckÐt, dÖt kim mµ chñ tr-¬ng thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, tËp trung thùc hiÖn s¶n xuÊt mÆt hµng míi nh- comle, ¸o quÇn thêi trang…§Ó cã nhiÒu s¶n phÈm ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu, thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng c«ng ty sÏ tæ chøc nghiªn cøu thiªt kÕ mÉu m· vµ thêi trang cho c¶ thÞ tr-êng xuÊt khÈu vµ thÞ tr-êng néi ®Þa. - §Èy m¹nh x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng c¸c kh©u thiÕt yÕu ®Ó phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty chñ tr-¬ng x©y dùng c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt c¸c phô kiÖn nghÒ may nh-: khuy, nh·n, m¸c, kho¸ kÐo, bao b× c¸c lo¹i. X©y dùng trung t©m th-¬ng m¹i phôc vô cho ho¹t ®éng thiÕt kÕ vµ tr×nh diÔn thêi trang. - ChiÕm lÜnh thÞ tr-êng trong n-íc, æn ®Þnh vµ më réng thÞ tr-êng xuÊt khÈu. ThÞ tr-êng néi ®Þa, c«ng ty x¸c ®Þnh lµ thÞ tr-êng ®Çy tiÒm n¨ng võa tiªu thô 1 l-îng s¶n phÈm lín l¹i gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng trong n-íc. §èi víi thÞ tr-êng xuÊt khÈu, c«ng ty chó träng quan hÖ hîp t¸c song víi c¸c ®èi t¸c n-íc ngoµi nh»m ph¸t huy c¸c thÕ m¹nh cña m×nh nh- nguån nh©n lùc…Bªn c¹nh viÖc duy tr× cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng hiÖn cã nh- Mü, Hµn Quèc, NhËt B¶n, EU…môc tiªu ®Õn n¨m 2010 lµ më réng ®Õn c¸c thÞ tr-êng nh- Canada, Mü la tinh, Nam Phi hay T©y ¸… Nh- vËy, víi ph-¬ng h-íng ®Æt ra vµ môc tiªu phÊn ®Êu c«ng ty ®· t×m cho m×nh h-íng ®i trong t-¬ng lai. 18 KÕt luËn Qua 45 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty may Th¨ng Long, c«ng ty ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng biÓu d-¬ng, bªn c¹nh nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ. Trong thêi gian tíi c«ng ty phÊn ®Êu kh¾c phôc nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ ®Ó kh«ng ngõng v-¬n lªn, trë thµnh con chim ®Çu ®µn cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam. §ãng gãp vµo c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ cña n-íc nhµ, thóc ®Èy qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét trong sè c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc, kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr-êng trong n-íc vµ thÞ tr-êng thÕ giíi, gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao h×nh ¶nh cña nh÷ng ng-êi c«ng nh©n dÖt may ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp víi kinh tÕ thÕ giíi. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t nh- hiÖn nay. C¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m cho m×nh mét con ®-êng ph¸t triÓn riªng. C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng c-êng ®Çu t- m¸y mãc thiÕt bÞ, nghiªn cøu thÞ tr-êng ®Ó n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, x©m nhËp thÞ tr-êng míi, ®¸p øng mäi nhu cÇu, thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng. Víi truyÒn thèng vµ c¸c thÕ m¹nh cña m×nh cïng víi chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc, ch¾c ch¾n C«ng ty may Th¨ng Long sÏ ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh c«ng h¬n n÷a. 19
- Xem thêm -