Tài liệu Chinh phục 600 từ vựng toeic một cách nhanh nhất

  • Số trang: 107 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 347 |
  • Lượt tải: 2
xomthong

Tham gia: 05/05/2016

Mô tả:

Chinh phục 600 từ vựng toeic một cách nhanh nhất
i MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU ..............................................................................................................iv Lessons 1 – 5 General Business 1. Contracts. .......................................................................................... 1 2. Marketing ......................................................................................... 3 3. Warranties......................................................................................... 5 4. Business Planning ............................................................................. 7 5. Conferences ...................................................................................... 9 Lessons 6 – 10 Office Issues 6. Computers....................................................................................... 11 7. Office Technology .......................................................................... 13 8. Office Procedures ........................................................................... 15 9. Electronics ...................................................................................... 17 10. Correspondence ............................................................................ 19 Lessons 11 – 15 Personel 11. Job Advertising and Recruiting .................................................... 21 12. Applying and Interviewing ........................................................... 23 13. Hiring and Training ...................................................................... 25 14. Salaries and Benefits .................................................................... 27 15. Promotions, Pensions, and Awards .............................................. 29 Lessons 16 – 20 Purchasing 16. Shopping ....................................................................................... 31 17. Ordering Supplies ......................................................................... 33 18. Shipping ........................................................................................ 35 19. Invoices......................................................................................... 37 20. Inventory....................................................................................... 39 Lessons 21 – 25 Financing and Budgeting 21. Banking......................................................................................... 41 22. Accounting ................................................................................... 43 23. Investments ................................................................................... 45 24. Taxes............................................................................................. 47 25. Financial Statements ..................................................................... 49 Lessons 26 – 30 Management Issues 26. Property and Department .............................................................. 51 27. Board Meetings and Committees ................................................. 53 28. Quality Control ............................................................................. 55 29. Product Development ................................................................... 57 30. Renting and Leasing ..................................................................... 59 Lessons 31 – 35 Restaurants and Events 31. Selecting a Restaurant .................................................................. 61 32. Eating Out ..................................................................................... 63 ii Lessons 36 – 40 Lessons 41 – 45 Lessons 46 – 50 33. Ordering Lunch ............................................................................ 65 34. Cooking as a Career...................................................................... 67 35. Events ........................................................................................... 69 Travel 36. General Travel .............................................................................. 71 37. Airlines ......................................................................................... 73 38. Trains ............................................................................................ 75 39. Hotels ............................................................................................ 77 40. Car Rental ..................................................................................... 79 Entertainment 41. Movies .......................................................................................... 81 42. Theater .......................................................................................... 83 43. Music ............................................................................................ 85 44. Museums....................................................................................... 87 45. Media ............................................................................................ 89 Health 46. Doctor’s Office ............................................................................. 91 47. Dentist’s Office ............................................................................ 93 48. Health Insurance ........................................................................... 95 49. Hospital......................................................................................... 97 50. Phamacy ....................................................................................... 99 iv LỜI GIỚI THIỆU Các bạn thân mến! Chắc hẳn với dân luyện thi Toeic thì cuốn 600 essential words for the Toeic được coi như là cuốn sách gối đầu mà bạn nào ôn thi Toeic cũng nên có. Nội dung của cuốn sách được chia thành 50 bài với 50 chủ đề từ vựng khác, mỗi bài gồm 12 từ vựng rất hữu ích và hay gặp trong các kỳ thi Toeic. Tuy nhiên, đã có rất nhiều bạn cảm thấy nản lòng khi học quyển này mặc dù nó được thiết kế khá công phu và tỉ mỉ. Nguyên nhân chủ yếu là do cuốn sách này được viết bằng tiếng Anh, nên không có nghĩa tiếng Việt cho từng từ. Hơn nữa, các từ mới trong cuốn sách này lại không có phiên âm và file nghe cho từng từ. Thấy được sự khó khăn khi học, cộng đồng Anh ngữ Action English chúng tôi đã phối hợp với Toeic Book Store biên soạn để khắc phục những phần còn thiếu này của cuốn sách. Cuốn 600 essential words phiên bản cải tiến được biên soạn gồm 100 trang bổ sung những phần còn thiếu của cuốn gốc gồm: ❶ Nghĩa tiếng Việt của từng từ mới trong bài ❷ Có file nghe riêng cho từng từ giọng bản ngữ, giúp các bạn làm quen với các từ mới 1 cách dễ nhất (Sách được kèm theo miễn phí 1 cd file nghe các từ - 50 bài) ❸ Phiên âm các từ chuẩn theo từ điển Oxford Hy vọng với phần bổ sung thêm này, các bạn có thể dễ dàng học các từ mới cho bài thi Toeic. Xin chân thành cám ơn ! Bản quyền : Trung Hiếu và Việt Nga (Toeicbookstore.com) Người thực hiện: Cộng đồng Anh ngữ Action English 1 CỘNG ĐỒNG ANH NGỮ ACTION ENGLISH TOEIC BOOK STORE Lesson 1: Contracts (hợp đồng, giao kèo, khế ước, giấy ký kết) 1/ Abide by /əˈbʌɪd/ v. to comply with, to conform: tuân thủ, tôn trọng Ex: The two parties agreed to abide by the judge’s decision. 2/ Agreement /ə'gri:mənt/ n. a mutual arrangement, a contract (hợp đồng, giao kèo) Ex: According to the agreement, the caterer will also supply the flowers for the event 3/ Assurance /ə'ʃuərəns/ n. q guarantee, confidence (sự chắc chắn; sự tin chắc; điều chắc chắn, điều tin chắc) Ex: The sales associate gave his assurance that the missing keyboard would be replaced the next day 4/ Cancel /ˈkans(ə)l/ v. to annul, to call off (hủy bỏ) Ex: The cancellation of her flight caused her problems for the rest of the week 5/ Determine /di'tə:min/ v. to find out, to influence (định, xác định, định rõ) Ex: After reading the contract, I was still unable to determine if our company was liable for back wages 6/ Engage / in'geidʒ/ v. to hire, to involve+ ( dàn xếp để tuyển dụng một người; thuê môt ngườ i) Ex: Before engaging in a new business, it is important to do through research 7/ Establish /is'tæbli∫/ v. to institute permanently, to bring about ( lâp ̣ , thành lập , thiết lâp ̣ , kiến lâp ̣ ) Ex: The merger of the two companies established a powerful new corporation WE CAN CONQUER ENGLISH 2 CỘNG ĐỒNG ANH NGỮ ACTION ENGLISH 8/ Obligate / 'ɔbligei/ TOEIC BOOK STORE v. to bind legally or morally ( bắ t buôc ̣, ép buộc) Ex: The contractor was obligated by the contract to work 40 hours a week Obligation /,ɔbli'gei∫n/ n. obligatory adj. ( nghĩa vụ, bổ n phâṇ ) 9/ Party /ˈpɑːti/ n. a person or group participating in an action or plan, the persons or sides (buổi tiệc, liên hoan) concerned in a legal matter ( tham gia, biết về hoăc ủ ng hô (môt kế hoạch, hành đôṇ g..) môt Ex: The parties agreed to a settlement in their contract dispute 10/ Provision /provision/ n. a measure taken beforehand, a stipulation (điều khoản) Provider n. provision n. Ex: The father made provisions for his children through his will 11/ Resolve /ri'zɔlv/ v. to deal with successfully, to declare ( quyết tâm , ý kiên quyết) Ex: The mediator was able to resolve the problem to everyone’s satisfaction 12/ Specify /spesi, fai/ v. to mention explicitly (chỉ rõ, ghi rõ, định rõ, ghi chú vào phần chi tiết kỹ thuật) Specification n. (sự chỉ rõ, sự định rõ) specific adj. (rõ ràng, rành mạch) Ex: In a contract, one specific word can change the meaning dramatically WE CAN CONQUER ENGLISH 3 CỘNG ĐỒNG ANH NGỮ ACTION ENGLISH TOEIC BOOK STORE Lesson 2: Marketing (thị trường, nơi tiêu thụ; khách hàng) 1/ Attract /ə'trækt/ v. to draw by appeal (thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn) Attraction n. attractive adj. Ex: The display attracted a number of people at the convention 2/ Compare /kəm'peə/ v. to examine similarities and differences Ex: Once the customer compared the two products, her choice was easy • (+ with) so, đối chiếu o to compare the orginal with the copy so nguyên bản với bản sao • (+ to) so sánh o poets often compare sleep to death các nhà thơ thường so sánh giấc ngủ với cái chết • (ngôn ngữ học) tạo cấp so sánh (của tính từ, phó từ) Comparison n/kəm'pærisn/. comparable /'kɔmpərəbl/adj. (có thể so sánh được) 3/ Compete /kəm'pi:t/ v. to strive against a rival (đua tranh, ganh đua, cạnh tranh) Ex: In the competition for afternoon diners, Hector’s has come out on top 4/ Consume /kən'sju:m/ v. to absorb, to use up (dùng, tiêu thụ) Consumer /kən'sju:mə/ n. người tiêu dùng, người tiêu thụ (hàng hoá, thực phẩm...) consumable /kən'sju:məbl/ adj. (có thể ăn được, có thể tiêu thụ được) Ex: The business plans consumed all of Fritz’s attention this fall 5/ Convince /kən'vins/ v. to bring to believe by argument, to persuade (làm làm cho nghe theo, thuyết phục) Ex: The salesman convinced his customer to by his entire inventory of pens WE CAN CONQUER ENGLISH cho tin, 4 CỘNG ĐỒNG ANH NGỮ ACTION ENGLISH 6/ Current TOEIC BOOK STORE /ˈkʌr(ə)nt/ adj. Happening or existing at the present time, adv. To be on top of things (chiều, hướng (dư luận, tư tưởng...) Ex: We are currently exploring plans to update the MX3 model 7/ Fad /fæd/ n. a practice followed enthusiastically for a short time, a craze (mốt) Ex: Classic tastes may seem boring but they have proven to resist fads 8/ Inspire /in'spaiə/ v. to spur on, to stimulate imagination or emotion. (truyền (cảm hứng, ý nghĩ...); truyền cảm hứng cho (ai), gây cảm hứng cho (ai) Ex: His work is an inspiration to the marketing department 9/ Market /ˈmɑːkɪt/ v. the course of buying and selling a product, n. the demand for a product (giá thị trường; tình hình thị trường) Marketing n. marketable adj. Ex: The market for brightly colored clothing was brisk last year, but it’s moving sluggishly this year 10/ Persuade /pə'sweid/ v. to move by argument or logic (làm cho tin; thuyết phục) Ex: The seminar teaches techniques of persuasion to increase sales 11/ Productive /prəˈdʌktɪv/ adj. Constructive, high yield (sản xuất) Ex: The unproductive sales meeting brought many staff complaints 12/ Satisfy /'sætisfai/ v. to make happy (làm thoả mãn, làm vừa lòng, đáp ứng (được yêu cầu, điều kiện...)) Ex: Your satisfaction is guaranteed or you’ll get your money back WE CAN CONQUER ENGLISH 5 CỘNG ĐỒNG ANH NGỮ ACTION ENGLISH TOEIC BOOK STORE Lesson 3: Warranties (Sự bảo đảm) 1/ Characteristic /,kæriktə'ristik/ adj. Revealing of individual traits (riêng, riêng biệt, đặc thù, đặc trưng) Ex : One characteristic of the store is that it is slow in mailing refund checks 2/ Consequence /'kɔnsikwəns/ n. that which follows necessarily (tầm quan trọng, tính trọng đại) Ex : As a consequence of not having seen a dentist for several years, Lydia had several cavities 3/ Consider /kən'sidə/ v. to think about carefully (cân nhắc, xem xét, suy xét, suy nghĩ) Consideration n. considerable Ex: After considering all the options, Della decided to by a used car 4/ Cover /ˈkʌvə/ v. to provide protection against (che, phủ, bao phủ, bao trùm, bao bọc) Ex: Will my medical insurance cover this surgery? 5/ Expire /iks'paiə/ v. to come to an end (mãn hạn, kết thúc, hết hiệu lực (luật); mai một, mất đi) Ex: Have you checked the expiration date on this yogurt? 6/ Frequently /'fri:kwənt/ adv. Occurring commonly, widespread (thường xuyên, hay xảy ra, có luôn) Ex: Appliances frequently come with a one-year warranty WE CAN CONQUER ENGLISH 6 CỘNG ĐỒNG ANH NGỮ ACTION ENGLISH TOEIC BOOK STORE 7/ Imply /im'plai/ v. to indicate by inference (ý nói; ngụ ý; bao hàm ý) Ex: The guarantee on the Ipod implied that all damages were covered under warranty for one year. 8/ Promise /ˈprɒmɪs/ v. n. to pledge to do, bring about, or provide (lời hứa, điều hứa, điều hẹn ước; sự hứa hẹn) Ex: A warranty is a promise the manufacture makes to the customer 9/ Protect /prəˈtɛkt/ v. to guard (bảo vệ, sự bảo vệ, chê chở) Protection n. protective adj. Ex: Consumer laws are designed to protect the public against unscrupulous vendors 10/ Reputation /,repju:'teiʃn/ n. the overall quality of character (tiếng tốt, thanh danh, danh tiếng) Reputable adj. Reputed adj. ('repjutəbl) (có tiếng tốt, danh giá; đáng kính trọng) Ex: The company knew that the reputation of its products was the most important assest it had 11/ Require /ri'kwaiə/ v. to deem necessary or essential (đòi hỏi, yêu cầu) Requirement n. requisite adj. Ex: The law requires that each item clearly display the warranty information. 12/ Vary /'veəri/ v. to be different from another, to change (làm cho khác nhau, thay đổi, biến đổi) Ex: There’s a variety of standard terms that you’ll find in warranties Lesson 4: Business Planning WE CAN CONQUER ENGLISH 7 CỘNG ĐỒNG ANH NGỮ ACTION ENGLISH TOEIC BOOK STORE (Kế hoạch kinh doanh) 1/ Address /əˈdrɛs/ v. to direct to the attention of (địa chỉ, chuyển đi tới ) Ex: The article praised her address to the steering committee 2/ Avoid /ə'vɔid/ v. to stay clear of, to keep from happening (tránh, tránh xa) Ex: To avoid going out of business, owners should prepare a proper business plan 3/ Demonstrate /'demənstreit/ v. to show clearly and deliberately, to present by example ( chứng minh, giải thích, bày tỏ, biểu lộ, làm thấy rõ) Ex: The professor demonstrated through a case study that a business plan can impress a lender Demonstration n. demonstrative adj. 4/ Develop /di'veləp/ v. to expand, progress, or improve (phát triển, mở mang, mở rộng, khuếch trương, làm cho phát đạt) Ex: The restaurant wanda opened ten years ago has developed into a national chain Development n. developer n. 5/ Evaluate /i'væljueit/ v. to determine the value or impact of (ước lượng , định giá) Evaluation n. evaluator n. Ex: The lenders evaluated our creditability and decided to loan us money 6/ Gather /'gæðə/ v. to accumulate, to conclude (tập hợp lại, tụ họp lại, kéo đến) Ex: I gather that interest rates for small businesses will soon change 7/ Offer /ˈɒfə/ v. to propose, to present in order to meet a need or satisfy a requirement (đưa ra đề nghị) Ex: devon accepted our offer to write the business plan WE CAN CONQUER ENGLISH 8 CỘNG ĐỒNG ANH NGỮ ACTION ENGLISH 8/ Primary /'praiməri/ TOEIC BOOK STORE adj. Most important, first in a list, series, or sequence (chủ yếu, chính, bậc nhất) Ex: The developers are thinking primarily of how to enter the south American market 9/ Risk /rɪsk/ n. the chance of loss or damage (sự rủi ro, sự nguy hiểm) Ex: Expanding into a new market is a big risk 10/ Strategy /'strætidʤi)/ n. a plan of action (chiến lược) Ex: Let’s develop a strategy for promoting our ice cream parlor Strategize n. 11/ Strong strategic adj. /strɒŋ/ adj. Powerful, economically or financially sound (mạnh khỏe, bền vững) Ex: Even in a strong economic climate many businesses fail, so do your planning carefully 12/ Substitute /'sʌbstitju:t/ v. to take the place of another (thế, thay thế) Ex: There is no substitution for hard work and perseverance WE CAN CONQUER ENGLISH 9 CỘNG ĐỒNG ANH NGỮ ACTION ENGLISH TOEIC BOOK STORE Lesson 5: Conferences (Hội nghị) 1/ Accommodate /ə'kɔmədeit/ v. to fit, to provide with something needed (điều tiết, làm cho thích nghi, làm cho phù hợp) Accommodation n. accommodating adj. Ex: The meeting room was large enough to accommodate the various needs of the groups using it 2/ Arrangement /ə'reindʤmənt/ n , the plan or organization (sự sắp xếp, sự sắp đặt, cái được sắp xếp, cái được sắp đặt) Ex: The arrangement of speakers was alphabetical to avoid any hurt feelings 3/ Association /ə,sousi'eiʃn/ n, an organization of persons or groups having a common interest (hội, hội liên hiệp; đoàn thể, công ty) Ex: Local telephone companies formed an association to serve common goals, meet their common needs, and improve efficiency 4/ Attend /ə'tend/ v, to go to, to pay attention to (dự, có mặt) Attendee n., attendance n. Ex: The hotel manager attended to all our needs promptly 5/ Get in touch v, to make contact with (giữ liên lạc) Ex: As soon as we arrive at the hotel, we will get in touch with the manager about the unexpected guests 6/ Hold /həʊld/ v, to accommodate; to conduct (tổ chức, tiến hành) Ex: This meeting room holds at least 80 people comfortably WE CAN CONQUER ENGLISH 10 TOEIC BOOK STORE 7/ Location /lou'keiʃn/ n, a position or site (vị trí) Ex: The location of the meeting was changed from the Red Room to the Green Groom 8/ Overcrowded /'ouvə'kraud/ a, too crowded (kéo vào quá đông, dồn vào quá đông) Ex: To avoid being crowded, we limited the number of guests that members could bring 9/ Register Register n. /ˈrɛdʒɪstə/ v, to record (đăng ký) registration n. Ex: Hotels ask all guests to resgister and give a home address 10/ Select /sɪˈlɛkt/ v, to choose from a group (chọn, lựa chọn) Selection n. selective adj.(sự lựa chọn) Ex: The winners were a select group 11/ Session /ˈsɛʃ(ə)n/ n, a meeting buổi họp, kỳ họp, khóa học Ex: Due to the popularity of this course, we will offer two sessions 12/ Take part in v, to join or participate ( tham gia, tham dự) Ex: We could not get enough people to take part in the meeting, so we canceled it WE CAN CONQUER ENGLISH 11 TOEIC BOOK STORE Lesson 6: Computers (Máy tính) 1/ Access /ˈaksɛs/ Access n. accessible adj. v, to obtain, to gain entry (truy cập, đường vào) Ex: We accessed the information on the company’s website 2/ Allocate /'æləkeit/ v, to designate for a specific purpose (chỉ định, chia phần) Ex: The office manager did not allocate enough money to purchase software 3/ Compatible /kəm’pætəbl/ a, able to function together (tương tác, thích ứng) Ex: This operating system is not compitable with this model computer 4/ Delete /dɪˈliːt/ v, to remove; to erase (xóa) Ex: The technicians deleted all the data on the disk accidentally 5/ Display /dɪˈspleɪ/ n, what is visible on a monitor; v, to show (trình bày, trưng bày) Ex: The light on the LCD display is too weak 6/ Duplicate /´dju:plikit/ v, to produce something equal; to make identical (bản sao, gấp đôi) Duplicate n. duplication n, Ex: Before you leave, please duplicate that file by making a copy on the CD- ROM 7/ Fail Failure n. /feɪl/ v, not to succeed; not to work correctly (trượt, không thành công) fallible adj. Ex: The repeated failure of her printer baffled the technician WE CAN CONQUER ENGLISH 12 TOEIC BOOK STORE 8/ Figure out /ˈfɪgə/ v, to understand , to solve (chỉ ra, hiểu ra) Ex: We figured out that it would take uss at least ten minutes to download the file 9/ Ignore /ɪgˈnɔː/ v, not to notice; to disregard (bỏ qua, lờ đi) Ex: Don’t ignore the technician’s advice when connecting cables 10/ Search /səːtʃ/ v, to look for; n, investigation (tìm kiếm, tìm hiểu) Ex: Our search of the database produced very little information 11/ Shut down /ʃʌt/ /daʊn/ v, to turn off; to cease operation (đóng lại, ngừng lại) Ex: Please shut down the computer before you leave 12/ Warn /wɔːn/ Warning n. warning adj. v, to alert; to tell about a danger or problem (cảnh báo) Ex: The red flashing light gives a warning to users that the battery is low WE CAN CONQUER ENGLISH 13 TOEIC BOOK STORE Lesson 7: Office Technology 1/ Affordable /əˈfɔːdəbəl/ a, able to be paid for; not too expensive (hợp lý) Ex: The company’s first priority was to find an affordable phone system 2/ As needed adv, as necessary (cần thiết) Ex: The courier service did not come every day, only as needed 3/ Be in charge of v, to be in control or command of (có trách nhiệm, nghĩa vụ) Ex: Your computer should not be in charge of you, rather you should be in charge of your computer 4/ Capacity /kəˈpasɪti/ n, the ability to contain or hold; the maximum that something can hold (sức chứa, khả năng) Ex: The new conference room is much larger and has a capacity of one hundred people 5/ Durable /ˈdjʊərəb(ə)l/ a, sturdy, strong, lasting (lâu bền) Ex: These chairs are more durable than the first ones we looked at 6/ Initiative Initiate v. /ɪˈnɪʃɪətɪv, -ʃə-/ n, the first step; an active role (sáng kiến) initiation n. Ex: Employees are encouraged to take the initiative and share their ideas with management 7/ Physical /ˈfɪzɪk(ə)l/ a, perceived by the senses (vật chất, điều gì đó liên quan đến tự nhiên) Ex: The computer screen is making her physically sick 8/ Provider /prəˈvʌɪdə/ n, a supplier (nhà cung cấp) WE CAN CONQUER ENGLISH 14 TOEIC BOOK STORE Provide v. provision n. Ex: The department was extremely pleased with the service they received from the phone provider 9/ Recur /rɪˈkəː/ Recurrence n. v, to occur again or repeatedly (tái diễn, tái hiện) recurring adj. Ex: The managers did not want that particular error to recur 10/ Reduction /rɪˈdʌkʃ(ə)n/ Reduce v. n, a lessening , a decrease (thu nhỏ, giảm bớt) reducible adj. Ex: The reduction in office staff has made it necessary to automate more job functions 11/ Stay on top of v, to know what is going on; to know the latest information (cập nhật) Ex: In this industry, you must stay on top of current developments 12/ Stock /stɒk/ n, a supply; v, to keep on hand (dự trữ, cổ phần) Ex: The employees stocked the shelves on a weekly basis WE CAN CONQUER ENGLISH 15 TOEIC BOOK STORE 1/ Appreciate Lesson 8: Office Procedures /əˈpriːʃɪeɪt, -sɪ-/ v, to recognize, understand the importance of; to be thankful for (đánh giá cao) Appreciation n. appreciated adj. Ex: In appreciation of your hard work on the Castcon project, the department will hold a casual lunch party on November third 2/ be made of v, to consist of (tạo nên) Ex: This job will really test whay you are made of 3/ Bring in /brɪŋ/ v, to hire or recruit; to cause to appear (dẫn tới, mang tới ) Ex: The company president wanted to bring on an efficiency consultant 4/ Casual /ˈkaʒjʊəl, -zj-/ a, informal (thân mật, không nghi thức) Ex: On Fridays, most employees dress casually 5/ Code /kəʊd/ n, rules of behavior (bộ luật, quy luật) Ex: The new employees observed the unwritten code of conduct in their first week on the job 6/ Be exposed to /ɪkˈspəʊz, ɛk-/ v, to become aware of; to gain experience in Ex: The new hires’ week in each department exposed them to the various functions in the company 7/ Glimpse /glɪm(p)s/ n, a quick look (lướt qua, thoáng qua) Ex: The secretary caught a glimpse or her new boss as she was leaving the office 8/ Out of a, no longer having, missing (hết, mất) Ex: Orders should be placed before you run out of the supplies WE CAN CONQUER ENGLISH 16 TOEIC BOOK STORE 9/ Outdated /aʊtˈdeɪtɪd/ a, obsolete; not currently in use (hết hạn) Ex: Before you do a mailing, make sure that none of the addresses is outdated 10/ Practice Practice v. /ˈpraktɪs/ n, method of doing something (tập luyện) practical adj. (củng cố, gia cố) Ex: Bill practiced answering the telephone until he was satisfied 11/ Reinforce /riːɪnˈfɔːs/ v, to strengthen, support (củng cố, gia cố) Reinforcement n. reinforcing gerund Ex: Employees reinforced their learning with practice in the workplace. 12/ Verbal /ˈvəːb(ə)l/ a, oral (bằng lời nói ) Verbalize v. verbally adv. Ex: The guarantee was made only verbally WE CAN CONQUER ENGLISH
- Xem thêm -