Tài liệu Chiến lược và chính sách kinh doanh của công ty tnhh tuyết nga

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®· thùc sù ®-a ®Õn cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam kh¸i niÖm "th-¬ng tr-êng lµ chiÕn tr-êng ".Qu¶ thùc lµ thÕ trong thêi ®¹i ngµy nay c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh nhau trªn mét chiÕn tr-êng kh«ng cã tiÕng sóng næ . Doanh nghiÖp nµo n¾m b¾t kÞp thêi vµ chíp lÊy thêi c¬ th× doanh nghiÖp ®ã th¾ng thÕ . Mét trong nh÷ng h-íng ®i ®óng ®¾n cña C«ng ty TNHH TuyÕt Nga lµ s¶n xuÊt vµ cung øng ®å ch¬i thiÕt bÞ tr-êng häc . Do nhËn thøc vµ hiÓu râ vÒ t©m lý trÎ em c«ng ty ®· m¹nh d¹n b-íc vµo mét lÜnh vùc kinh doanh míi nµy .§©y lµ lÜnh vùc ®Çy høa hÑn cho c«ng ty . Víi thêi gian 4 tuÇn thùc tËp dï ng¾n ngñi nh-ng em ®· thÊy ®-îc tèc ®é lµm viÖc còng nh- hiÖu qu¶ cña phßng ®å ch¬i thiÕt bÞ tr-êng häc vµ phÇn nãi lªn ®-îc sù m¹nh d¹n ®ã cña c«ng ty lµ hoµn toµn ®óng .§Æc biÖt thêi gian ®Çu thùc tËp ë ®©y em ®· ®-îc sù gióp ®ì cña c¸c nh©n viªn trong phßng t×m hiÓu vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô chÆng ®-êng ph¸t triÓn còng nh- nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n cña c«ng ty ®ãng gãp mét phÇn vµo viÖc hoµn thµnh b¸o c¸o tæng hîp . Bªn c¹nh ®ã lµ ph¶i kÓ ®Õn sù nç lùc gi¶ng d¹y cña c¸c thÇy c« trong tr-êng ®· cung cÊp cho em nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n nhÊt tr-íc khi ®i thùc tËp vµ cñng cè nh÷ng kiÕn thøc chuyªn ngµnh cho viÖc hoµn thiÖn bµi b¸o c¸o nµy. KÕt cÊu bµi bµi b¸o c¸o gåm: PhÇn 1:kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty TNHH TuyÕt Nga Ph©n 2: ChiÕn l-îc vµ chÝnh s¸ch kinh doanh cña c«ng ty PhÇn3: ®¸nh gi¸ tæng hîp vµ nh÷ng kiÕn nghÞ ph¸t triÓn thÞ tr-êng cña c«ng ty tnhh tuyÕt nga 1 PhÇn 1: kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp I.LÞch sö h×nh thµnh , qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ,chøc n¨ng vµ nhiÖm vô 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty : c«ng ty tnhh tuyÕt nga ®-îc chÝnh thµnh lËp vµo ngµy 11/1/1995 theo giÊy phÐp thµnh lËp c«ng ty sè 1627 /GP_UB do UBND thµnh phè Hµ Néi cÊp vµ sè ®¨ng ký king doanh sè 045588 . §Þa chØ trô së chÝnh :164B phè T«n §øc Th¾ng , ngâ ThÞnh Hµo I , ph-êng Hµng Bét ,quËn §èng §a , Hµ Néi . TiÒn th©n cña c«ng ty lµ mét c¬ së chuyªn s¶n xuÊt vµ cung øng c¸c thiÕt bÞ néi thÊt trang trÝ trong sinh ho¹t v¨n phßng . Mäi ho¹t ®éng ®ã ®Òu d-íi sù chØ ®¹o cña chñ c¬ së ®Õn khi thµnh lËp c«ng ty th× t¸ch riÒng vµ gäi lµ phßng néi thÊt Hoµ cïng chÆng ®-êng ph¸t triÓn chung cña ®Êt n-íc , cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ th× gi¸o dôc còng ®-îc coi lµ yÕu tè kh¸ träng yÕu vµ ®-îc quan t©m ngay tõ bËc häc gi¸o dôc mËm non .Do vËy , thiÕt bÞ ®å ch¬i lµ ph-¬ng tiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®-îc trong cuéc sèng trÎ th¬ . Chóng ta cÇn ph¶i ®¸p øng ®-îc nhu cÇu ®ã ®Ó cho c¸c bÐ tiÕp cËn dÇn víi thÕ giíi h×nh ¶nh mu«n mµu s¾c . X¸c ®Þnh ®-îc nhu cÇu tÊt yÕu ®ã , mét nhãm c¸n bé cña c«ng ty ®· nghiªn cøu thÞ tr-êng ®å ch¬i t©m sinh lý trÎ viÖt nam . Sau mét thêi gian , ®iÒu tra, nghiªn cøu thö nghiªm th× n¨m 1996 phßng ®å ch¬i vµ thiÕt bÞ tr-êng häc chÝnh thøc ®-îc thµnh lËp . §Õn ngµy 10/6/1996 c«ng ty ®· ®¨ng ký ngµnh nghÒ kinh doanh bæ xung vµ tæng thÓ bao gåm : bu«n b¸n hµng t- liÖu tiªu dïng , bu«n b¸n hµng tliÖu s¶n xuÊt , ®¹i lý mua b¸n , ký göi hµng ho¸ , dÞch vô vÒ trang trÝ néi thÊt , bu«n b¸n hµng ®å ch¬i trÎ em , thiÕt bÞ tr-êng häc . Sù më réng vÒ ngµnh nghÒ ®· ®-a ®Õn cho c«ng ty sù më réng vÒ quy m« . Cho ®Õn thêi gian nµy c«ng ty cã 4 phßng ban ho¹t ®éng ®éc lËp trong c¸c lÜnh vùc : ®å ch¬i - thݪt bÞ tr-êng häc , thiÕt bÞ m¸y c«ng nghiÖp , thiÕt bÞ néi thÊt v¨n phßng vµ thiÕt bÞ n©ng h¹ thuû lùc .Tuy cßn lµ mét doanh nghiÖp non trÎ míi thµnh lËp c«ng ty ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh-ng c«ng ty ®· tõng b-íc kh¾c phôc nhê cã sù cè g¾ng nç lùc cña ®éi ngò nh©n viªn kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é , häc hái tÝch luü kinh nghiÖm , còng nh- sù ñng hé gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c 2 ®¬n vÞ c¬ së , së GD_§T c¸c tØnh . Cho ®Õn nay s¶n phÈm cña c«ng ty ®· chiÕm ®-îc chç ®øng trªn thÞ tr-êng . Víi h¬n 100 mÉu m· thiÕt kÕ ®å ch¬i ngo¸i trêi kh¸c nhau , c«ng ty lu«n s½n sµng ®¸p øng mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng . S¶n phÈm cña c«ng ty tnhh tuyÕt nga cã mÆt trªn kh¾p mäi miÒn ®Êt n-íc tõ B¾c vµo Nam . 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô 2.1, Chøc n¨ng: +Lµ trung gian trong kªnh ph©n phèi thiÕt bÞ c«ng nghiÖp +ThiÕt kÕ l¾p ®Æt vµ cung øng c¸c thiÕt bÞ néi thÊt +T- vÊn thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ vui ch¬i cho c¸c khu vui ch¬i gi¶i trÝ vµ c¸c khu vui ch¬i c«ng céng +S¶n xuÊt vµ cung øng c¸c thiÕt bÞ néi ngo¹i thÊt vµ dông cô häc ®å ch¬i cho c¸c tr-êng mÇm non 2.2, NhiÖm vô : -Kinh doanh ®óng ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký , ®µo t¹o , båi d-ìng , x©y dùng ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã nghiÖp vô chuyªn m«n . -Nghiªn cøu vµ øng dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt nh»m n©ng cao tr×nh ®é ph¸t huy n¨ng lùc kinh doanh , t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng c¶ vÒ chiÒu s©u vµ chiÒu réng . -Tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr-êng , n¾m v÷ng thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng ®Ó ho¹ch ®Þnh c¸c kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm ®óng ®¾n , ®¶m b¶o cho kinh doanh ph¸t triÓn vµ mang l¹i hiÖu quÈ kinh tÕ nh»m kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña lo¹i h×nh doanh nghiÖp trong hÖ thèng nÒn kinh tÕ quèc d©n . Víi ®Æc tr-ng lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt cung øng c¸c thiÕt bÞ ®å ch¬i tr-êng häc th× c«ng ty cã c¸c nhiÖm vô cô thÓ sau: +S¶n xó©t ®å ch¬i ph¶i an toµn cho trÎ em , ®¶m b¶o chÊt l-îng , cã tÝnh gi¸o dôc cao theo tiªu chuÈn cña Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o - tæng côc tiªu chuÈn ®o l-êng chÊt l-îng . +Më réng c¸c cöa hµng , ®¹i lý b¸n ®å ch¬i ë mäi n¬i . +KÕ thõa vµ s¶n xuÊt c¸c ®å ch¬i d©n gian truyÒn thèng . §ång thêi c¶i tiÕn mÉu m· chñng lo¹i hµng ho¸ ,n©ng cao chÊt l-îng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm , h¹ gi¸ thµnh . 3 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y : Lµ c«ng ty TNHH nªn bé m¸y cña c«ng ty ®-îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng . M« h×nh : (Nguån tõ phßng kÕ to¸n) Gi¸m ®èc Bé phËn V¨n phßng phßng kÕ phßng dù phßng KD ¸n néi thÊt to¸n Bé phËn TM bé phËn b¶o hµnh §H_VC bé phËn L§_BH TM 4 phßng m¸y TBCN phßng kho vµ ®å phßng ch¬i mÉu TBTH V¨n v¨n phßng Phßng t¹i t¹i TPHCM Hµ Néi Bé phËn §H_VC TM L§_BH *Gi¸m ®èc : §¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty , chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh th-¬ng m¹i , thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc . Gi¸m ®èc cã quyÒn quyÕt ®Þnh tÊt c¶ c¸c c«ng vÞªc trong c«ng ty . *Phßng kÕ to¸n : Qu¶n lý toµn bé tµi s¶n cña c«ng ty , tæ chøc sö dông vèn vµ nguèn vèn kinh doanh . Thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch nhµ n-íc . Ph©n phèi thu nhËp , tÝch luü tÝnh to¸n theo dâi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty , viÕt phiÕu xuÊt nhËp kho . KiÓm tra råi viÕt ho¸ ®¬n thanh to¸n råi giao cho nh©n viªn c¸c phßng thùc hiÖn theo yªu cÊu thanh to¸n . *Phßng dù ¸n : LËp vµ ph©n tÝch c¸c dù ¸n ®Çu t- míi -Nghiªn cøu ®¬n ®Æt hµng míi -Cung cÊp c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn s¶n phÈm mét c¸ch ®Çy ®ñ chÝnh x¸c *Phßng néi thÊt : Bu«n b¸n t- liÖu tiªu dïng , t- vÊn thiÕt kÕ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ néi thÊt trong v¨n phßng , gia ®×nh *Phßng m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp : -Kinh doanh c¸c mÆt hµng m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp -§¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ c¸c s¶n phÈm nhËp ngo¹i vµ s¶n xuÊt trong n-íc *Phßng ®å ch¬i vµ thiÕt bÞ tr-êng häc : -V¨n phßng t¹i Hµ Néi : Phô tr¸ch m¶ng thÞ tr-êng tõ Qu¶ng Ng·i trë ra víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chung l¹ : +Nghiªn cøu mÉu vµ nhËp khÈu nh÷ng ®å ch¬i ®ñ tiªu chuÈn ®¸p øng ch-¬ng tr×nh gÝao dôc cho c¸c tr-êng mÇm non +Nghiªn cøu , thiÕt kÕ , l¾p ®Æt , b¶o hµnh c¸c thiÕt bÞ nu«i d¹y néi ngo¹i thÊt phôc vô cho c¸c tr-êng mÇm non , khu vui ch¬i gi¶i trÝ c«ng céng +Kinh doanh nh÷ng mÆt hµng ®å ch¬i , ®å dïng cho trÎ em trªn thÞ tr-êng -V¨n phßng t¹i TPHCM: Phô tr¸ch m¶ng tõ Qu¶ng trÞ trë vµo . Ngoµi chøc n¨ng nh- v¨n phßng ngoµi Hµ Néi cãn cã nhiÖm vô nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng cho phßng m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp : Bé phËn ®Æt hµng , vËn chuyÓn , l¾p ®Æt , b¶o hµnh : 5 +Nghiªn cøu c¸c hîp ®ång ®Ó cã kÕ ho¹ch ®Æt hµng , vËn chuyÓn tíi n¬i giao cho kh¸ch hµng +Thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o hµnh s¶n phÈm , lµm tèt c¸c dÞch vô sau b¸n Bé phËn th-¬ng m¹i : Thùc hiÖn c«ng t¸c giao dÞch t×m kiÕm kh¸ch hµng , tiÕp nhËn ®¬n ®Æt hµng , theo dâi qu¸ tr×nh ®Æt hµng *Kho vµ phßng mÉu : -Kho : CÊt tr÷ hµng ho¸ cña c«ng ty lµ kho chÝnh -Phßng mÉu : Tr-ng bµy hµng ho¸ lµ kho phô *Bé phËn v¨n phßng : Tæ chøc mua s¾m ph-¬ng tiÖn viÖc lµm , v¨n phßng phÈm phôc vô cho qu¸ tr×nh lµm viÖc cña c¸c phßng ban +Tæng hîp truyÒn ®¹t c¸c quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc cho c¸c phßng ban +ChuÈn bÞ th«ng b¸o c¸c cuéc häp cho c¸c bé phËn trong c«ng ty +ChuÈn bÞ tiÕp kh¸ch vµ liªn hÖ xe ®i l¹i cho c¸c ®oµn kh¸ch tham quan 4.§¸nh gi¸ c¸c chØ tiÕu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh(ngh×n ®ång) N¨m 2000 2001 2002 2003 ChØ tiªu So s¸nh 01/00 Doanh r gthu 1784786 1953841 109 C¸c 1922626 111000 57 gi¶m 14768 83673 56 ChiÕt khÊu 44548 28327 61 thu 1765569 1942741 110 Gi¸ vèn b¸n 1533431 1680814 109 L·i gép 2321318 2619257 111 Chi phÝ b¸n 1465472 1723509 110 phÝ 548326 596760 108 nhuËn 207610 298988 14403 kho¶n Hµng tr¶ l¹i Doanh thu©f hµng hµng Chi QLDN Lîi thuÇn Thu nhËp tµi 63 4324 15734 144 21830 31468 149 chÝnh Chi phÝ bÊt th-êng 6 02/01 03/02 Lîi nhuËn 190114 283254 ThuÕ TNDN 60833 90641 Lîi 129271 192613 tr-íc thuÕ nhuËn sau thuÕ (phßng kÕ to¸n) Nh×n vµo biÓu trªn ta thÊy tæng doanh thu n¨m 2001 so víi n¨m 2000 t¨ng 9% t-¬ng øng 1690545 (ngh×n ®ång ). Lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng 49% t-¬ng øng 63342 (ngh×n ®ång) II. M«i tr-êng kinh doanh vµ thêi c¬ ®e do¹ cña c«ng ty tnhh tuyÕt nga 1. M«i tr-êng kinh doanh Trong xu thÕ ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc hiÖn nay, ®êi sèng cña ng-êi d©n ngµy cµng ®-îc n©ng cao , nhu cÊu giµnh cho mçi ng-êi th-êng xuyªn thay ®æi theo chiÒu h-íng t¨ng lªn vÒ chÊt . TrÎ em lµ ®èi t-îng ®-îc ch¨m sãc vµ -u ¸i nhiÒu . Víi møc sèng cao nh- thÕ th× hä sÏ ®Çu t- nhiÒu h¬n cho thÕ hÖ con em . Bªn c¹nh ®ã nhµ n-íc ngµy cµng quan t©m h¬n tíi trÎ em . §©y cã thÓ nãi lµ m«i tr-êng kh¸ thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ®å ch¬i ph¸t triÓn , céng thªm vµo ®ã lµ m«i tr-êng th-¬ng m¹i còng kh¸ thuËn lîi cho viÖc kinh doanh cña c«ng ty , ®iÒu ®ã ®-îc thÓ hiÖn qua c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc . Víi mèi quan hÖ quèc tÕ tèt ®Ñp ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty dÔ dµng h¬n trong viÖc nhËp khÈu c¸c thiÕt bÞ ®å ch¬i tõ c¸c n-íc cã nÒn c«ng nghiÖp tiªn tiÕn nh-:Australian, NhËt B¶n, §µi Loan , Trung Quèc ….Nh- chóng ta ®· biÕt ®Þa ®iÓm ë Hµ Néi cña c«ng ty lµ phô tr¸ch tõ Qu¶ng Ng·i ra. V× vËy viÖc ®-a s¶n phÈm ®Õn tay ng-êi mua phô thuéc rÊt nhiÒu vµo vÞ trÝ ®Þa lý , ®Þa h×nh cña n-íc ta. Tuy nhiªn ngµy nay hÖ thèng giao th«ng , ®-êng x¸ , hÖ thèng th«ng tin 7 ®Òu thuËn tiÖn cho viÖc liªn hÖ vµ ®-a s¶n phÈm tíi ®Þa ®iÓm cÇn thiÕt . C¸i hay ë ®©y lµ s¶n phÈm cña c«ng ty ®å ch¬i chñ yÕu lµ nhùa , gç cho nªn thêi tiÕt , khÝ hËu sÏ kh«ng ¶nh h-ëng nhiÒu . C«ng ty kinh doanh c¸c lo¹i ®å ch¬i mµ nhµ n-íc kh«ng cÊm , h¬n n÷a l¹i ®-îc c¸c së GD_§T c¸c tØnh gióp ®ì . V× vËy trong qu¸ tr×nh kinh doanh rÊt thuËn lîi . Tãm l¹i m«i tr-êng kinh doanh tÇm vÜ m« ®· t¹o cho c«ng ty ho¹t ®éng mét c¸ch tèt nhÊt . 2. Thêi c¬ - ®e do¹ , thuËn lîi , khã kh¨n: *Thêi c¬: -Nhu cÇu vÒ mÆt hµng ®å ch¬i trÎ em ngµy cµng t¨ng -Thu nhËp cña ng-êi d©n ngµy cµng cao lªn -Tû lÖ thu nhËp giµnh cho viÖc mua ®å ch¬i trÎ em cña c¸c hé gia ®×nh còng lín *§e do¹: -NhiÒu ®å ch¬i Trung Quèc trµn ngËp thÞ tr-êng , ®a sè lµ trèn thuÕ -Mèt sè doanh nghiÖp míi ra ®êi còng kinh doanh trong lÜnh vùc nµy *ThuËn lîi : -Chñng lo¹i hµng ho¸ phong phó vµ ®a d¹ng , nhiÒu mÆt hµng míi xuÊt hiÖn theo sù thay ®æi cña vô gi¸o dôc mÇm non vÒ ch-¬ng tr×nh gi¸o dôc -Mét sè mÆt hµng cã lîi thÕ nhiÒu n¨m -C«ng ty ®· ¸p dông nhiÒu h×nh thøc nh- chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ … ®Ó kÝch thÝch kh¸ch hµng mua hµng cña c«ng ty *Khã kh¨n: -C«ng ty ch-a cã sù ph©n c«ng lao ®éng râ rµng, nh©n viªn ph¶i kiªm nhiÒu viÖc dÉn ®Õn mÊt c¬ héi trong kinh doanh -l-îng s¶n phÈm ch-a ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu thÞ tr-êng .Cã khi cã nh÷ng mÆt hµng ch-a ®ñ sè l-îng cung cÊp cho kh¸ch hµng , mÆc dï ®· ®Õn thêi h¹n giao -C«ng ty gÆp khã kh¨n trong viÖc c¶i tiÕn , ®æi míi s¶n phÈm -Gi¸ cña mét sè mÆt hµng ®«i khi cao h¬n cña ®èi thñ c¹nh tranh 8 -Nguån vèn h¹n chÕ III.Nguån lùc néi t¹i cña c«ng ty tnhh TuyÕt nga *Tæ chøc hÖ thèng : Víi c¬ cÊu tæ chøc trªn cã thÕ ph¸t huy ®-îc n¨ng lùc cña c¸c bé phËn chøc n¨ng ®¶m b¶o c¸c th«ng tin chÝnh x¸c kh«ng bÞ m©u thuÉn .Gi÷a c¸c bé phËn ho¹t ®éng theo mét chØnh thÓ vµ nh»m ®¹t mét môc tiªu chung *Kh¶ n¨ng tµi chÝnh : V× lµ c«ng ty TNHH cho nªn nguån vèn cña c«ng ty bÞ nhiÒu h¹n chÕ . Vèn chñ yÕu lµ vèn tù cã vµ do sù gãp vèn cña 2 thµnh viªn . Cho nªn vèn cña c«ng ty cßn Ýt nhiÒu kh«ng ®¸p øng ®-îc tÝnh thêi c¬ trong kinh doanh . Cho ®Õn th¸ng 6/2003 th× møc vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty ®-îc bæ xung lµ 6 tû ®ång . *C«ng nghÖ s¶n xuÊt , c¬ së vËt chÊt: C«ng ty ®· ®Çu t- mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt c¸c lo¹i ®å ch¬i ngoµi trêi chñ yÕu b»ng vËt liÖu siªu bÒn (composite) nh- cÇu tr-ît liªn hoµn , bÓ b¬i, c¸c lo¹i xe ®iÖn … *Nh©n sù : Con ng-êi lµ nguån lùc quan träng nhÊt , lµ nguån lùc khëi ®Çu cña mäi nguån lùc kh¸c . C«ng ty ®· rÊt chó träng ®Õn ®éi ngò lao ®éng , hÇu hÕt nh©n viªn c«ng ty ®· tèt nghiÖp ®¹i häc . Víi yªu cÇu vÒ c«ng viÖc nªn nh©n viªn nam ë phßng m¸y vµ phßng ®å ch¬i, thiÕt bÞ tr-êng häc chiÕm tû lÖ lín .ChÕ ®é cña ng-êi lao ®éng ®-îc thùc hiÖn kh¸ ®Çy ®ñ . C«ng ty khuyÕn khÝch nh©n viªn nghØ tr-a ë c«ng ty víi khÈu phÇn ¨n 7000®/ng-êi , ®-îc c«ng ty chu cÊp . L-¬ng b×nh qu©n cña nh©n viªn lµ 800000®/th¸ng 9 PhÇn 2: chiÕn l-îc vµ chÝnh s¸ch kinh doanh c«ng ty tnhh tuyÕt nga I.Qu¶n trÞ vµ c«ng nghÖ Marketing mÆt hµng kinh doanh . 1. Sè l-îng vµ tû träng nh·n hiÖu s¶n phÈm -mÆt hµng trong danh môc mÆt hµng kinh doanh Víi sù ®a d¹ng cña c¸c mÆt hµng mµ c«ng ty kinh doanh th× khèi l-îng hµng ho¸ cña c«ng ty lµ mét khèi l-îng rÊt lín. Víi quy m« nghiªn cøu cña mét ®Ò tµi em chØ nghiªn cøu thÞ tr-êng ®å ch¬i vµ thiÕt bÞ tr-êng häc .Nªn s¶n phÈm cña c«ng ty ®-îc nãi d-íi ®©y chØ thuéc m¶ng ®å ch¬i, thiÕt bÞ tr-êng häc . VÒ ®å ch¬i- trß ch¬i cña trÎ ®-îc chia thµnh 2 nhãm chñ yÕu . +§å ch¬i , trß ch¬i trong nhµ tr-êng dïng lµm "s¸ch gi¸o khoa" lµ ph-¬ng tiÖn d¹y häc cho trÎ +§å ch¬i, trß ch¬i cho trÎ ngoµi x· héi mang tÝnh vui ch¬i chñ ®¹o hoÆc vui ch¬i céng ®ång. Ngoµi ra cßn cã ®å ch¬i d©n gian , ®å ch¬i hiÖn®¹i , ®å ch¬i gia ®×nh , ®å ch¬i c¸ nh©n , ®å ch¬i tËp thÓ , ®å ch¬i d-íi n-íc . Mét sè s¶n phÈm cña c«ng ty 10 PhÇn 1: ThiÕt bÞ néi thÊt , ®å dïng trang bÞ theo nhãm líp Stt Tªn hµng M· hµng ®¬n vÞ ®¬n gi¸ ch-a ThuÕ suÊt ®¬n gi¸ cã thuÕ(®) (%) thuÕ(®) Ghi chó I Gãc häc tËp 1 Bé que tÝnh T111 Bé 900 5 945 10 que tÝnh 2 Bé to¸n ch¸u T112 Bé 21500 5 22575 160 chi tiÕt 3 Khung ch÷ ABC #23/24 Bé 16000 5 16800 B»ng nhùa 4 Bé thó rõng T113 Bé 40000 5 42000 Nt 5 Bé dinh d-ìng T114 Bé 32000 5 33600 10 lo¹i rau qu¶ II Gãc nghÖ thuËt 1 Bót s¸p 10 mµu T121 Hép 3000 5 3150 2 ®Êt nÆn T122 Kg 18500 5 19425 ®ãng gãi theo mÇu 3 Mò chim ho¹ mi T123 C¸i 6600 5 6930 B»ng nhùa 4 Mò chim bå c©u T124 C¸i 6600 5 6930 Nt III Gãc ch¬i ph©n vai 1 Bóp bª nhá T130 Con 24000 5 252000 2 Bé dông cô GD TSG19 Bé 15000 5 15750 3 Bé bÕp ga YL601A Bé 163000 5 171150 4 Bé ®å dïng b¸c sü #23/71 Bé 137000 5 143850 Hép catton§L 5 SGK luËt ATGT T133 QuyÓn 2500 5 2650 Vô GDMN IV Gãc l¾p ghÐp xd 1 Bé ghÐp h×nh con S6306 Bé 105000 5 110250 50 chi tiÕt gièng 2 Bé ghep hµng rµo S5012 Bé 125000 5 131250 3 Xe xóc ®Êt #1230 ChiÕc 753000 5 79065 B»ng nhùa 4 Xe trén xi m¨ng #1236 Chiªc 432000 5 138000 Nt 11 PhÇn 2:thiÕt bÞ néi thÊt ®å dïng trang bÞ theo nhãm líp 1 Bµn gi¸o viªn T1120 ChiÕc 205000 10 225500 Kt:95*50*55 2 Bµn mÉu gi¸o T1121 ChiÕc 250000 10 275000 Kt:91*48*55 T1122 ChiÕc ®¬n gi¸ theo tõng lo¹i s¶n phÈm lín 3 Tñ b¸c sÜ ChÊt liÖu gç cã b¸nh xe 4 Xe ®Èy thøc T1123 ChiÕc T1124 ChiÕc 3 tÇng inox ¨n 5 Vßng thÓ dôc 9000 5 9450 lín 6 Vßng gi¸o lín thÓ T1125 ChiÕc 6000 5 6300 dôc bÐ 7 Dïng cho mÉu GËy thÓ dôc Dïng cho mÉu gi¸o bÐ T1126 ChiÕc 3000 5 3150 Dïng cho mÉu gi¸o bÐ 8 B×nh ñ n-íc T1127 ChiÕc 670000 10 737000 ®µi loan 5 52500 2 chiÕc /bé 8 lÝt 9 Bé ®i cµ kheo S5612 Bé 41000 10 GhÕ b¨ng TD T1128 ChiÕc ®¬n gi¸ theo tõng lo¹i s¶n phÈm B»ng gç sx theo yªu cÇu Qua b¶ng trªn ta thÊy danh môc s¶n phÈm cña c«ng ty lµ rÊt ®a d¹ng ®©y cã thÓ coi lµ mét thÕ m¹nh cña c«ng ty.Song trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay còng cã c¸c doanh nghiÖp kh¸c ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµylµ ®èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty.Tuy nhiªn c¸c doanh nghiÖp nµy s¶n phÈm cña hä l¹i kh«ng cã gian hµng mÉu tr-ng bµy ®Ó kh¸ch hµng cã thÓ tiÕp cËn dÇn,trùc tiÕp ,mÆt kh¸c l¹i cã nh÷ng hµng ho¸ nhËp ngo¹i cã tÝnh thÈm mü thÊp ,cho nªn gi¸ cã thÓ lµ rÎ h¬n ë ®©y,lµ trë ng¹i cña c«ng ty.Nh-ng s¶n phÈm cña c«ng ty l¹i cã nh÷ng mÆt -u ,®ã lµ :s¶n phÈm víi h×nh d¸ng ,kÝch th-íc còng nh- mµu s¾c rÊt phï hîp víi løa tuæi nhi ®ång .Gi¸ cña c¸c lo¹i hµnh còng ph¶i ch¨ng .Tuy nhiªn c«ng ty cã mét thÕ m¹nh ®ã lµ uy tÝn trªn thÞ tr-êng ,cã quan hÖ tèt víi c¸c së GD-§T cña c¸c tØnh ,cho nªn s¶n phÈm cña c«ng ty vÉn ®-îc thÞnh hµnh vµ chiÕm lÜnh trªn thÞ tr-êng hiÖn nay.Trong tæng thÓ c¸c mÆt hµng kinh doanh ,th× mÆt hµnh ®å ch¬ithiÕt bÞ tr-êng häc lµ mÆt hµng chiÕm tû träng lín vµ ho¹t ®éng s«i ®éng. II.Qu¶n trÞ c«ng nghÖ,®Þnh gi¸ kinh doanh: 1.ChÝnh s¸ch gi¸ vµ c¸c kü thuËt ®Þnh gi¸ nh·n hiÖu s¶n phÈm : 12 §èi víi nh÷ng s¶n phÈm chuyªn m«n th× gi¸ lµ gi¸ chung ,nh-ng cßn l-îng hµng nhËp khÈu th× gi¸ b¸n chñ yÕu dùa vµo gi¸ mua hµng vµ c¸c chi phÝ mua,b¸n ®Ó ®Þnh gi¸ b¸n chø kh«ng quan t©m ®Õn quan hÖ cung cÇu . 2.BiÖn ph¸p ®iÒu chØnh gi¸ : Tuú theo tõng mÆt hµng ,kh¸ch hµng mµ c«ng ty ®Þnh gi¸ t¨ng c-êng khuyÕn khÝch ng-êi mua.Trong tr-êng hîp gi¸ kh«ng thay ®æi mµ muèn khuyÕn khÝch ng-êi mua c«ng ty ph¶i ®iÒu chØnh gi¸ *§Þnh gi¸ chiÕt khÊu : ChÝnh s¸ch nµy dïng ®Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng mua hµng nhiÒu h¬n .C«ng ty ¸p dông møc chiÕt khÊu võa ph¶i cho kh¸ch hµng. III.Qu¶n trÞ kªnh-m¹ng ph©n phèi vµ hËu cÇn trong ph©n phèi cña c«ng ty: 1.Kªnh vµ c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ kªnh- m¹ng ph©n phèi : Víi ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm ,t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng,c«ng ty ®· lùa chän kªnh ph©n phèi -mang ph©n phèi võa ®¬n gi¶n võa gän sao cho s¶n phÈm ®Õn tay ng-êi tiªu dïng mét c¸ch nhanh nhÊt ,thuËn tiÖn nhÊt .Víi ®Æc ®iÓm riªng cña s¶n phÈm ,c«ng ty chñ yÕu thùc hiÖn kªnh ph©n phèi trùc tiÕp .ë kªnh ph©n phèi nµy ng-êi mua cã thÓ trùc tiÕp mua s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng ph¶i th«ng qua trung gian mµ qua phßng tr-ng bµy s¶n phÈm t¹i c«ng ty hoÆc qua ®¬n ®Æt hµng. Ta cã s¬ ®å cña kªnh ph©n phèi c«ng ty nh- sau: Kh¸ch hµng mua trùc tiÕp c«ng ty TNHH TuyÕt Nga Kh¸ch hµng mua qua ®¬n ®Æt hµng (nguån lÊy tõ phßng kinh doanh ®å ch¬i-thiÕt bÞ tr-êng häc) V× kªnh ph©n phèi cña c«ng ty lµ trùc tiÕp cho nªn kh¸ch hµng lµ thµnh viªn duy nhÊt cña c«ng ty .C«ng ty TuyÕt Nga còng nh- bÊt kú c«ng ty nµo còng thÕ ,khi tiÕn hµnh lùa chän c¸c thµnh viªn còng ph¶i dùa vµo mét sè nh÷ng 13 ®Æc ®iÓm nhÊt ®Þnh ,ph¶i ®¸nh gi¸ ®-îc kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä ,tÝnh hîp t¸c còng nh- uy tÝn .Lµ mét c«ng ty TNHH víi phÇn nµo bÞ h¹n chÕ cho nªn khi lùa chän kh¸ch hµng c«ng ty ®Æc biÖt quan t©m tíi kh¶ n¨ng thanh to¸n, vµ c«ng ty ®Æc biÖt quan t©m tíi kh¸ch hµng lµ c¸c tr-êng mÇm non còng nh- qua së GD-§T. §Ó kÝch thÝch c¸c thµnh viªn,c«ng ty lu«n t×m c¸ch t¹o ra c¸c mèi quan hÖ chÆt chÏ vµ tÝn nghiÖm trong viÖc ®¶m nhËn c¸c chøc n¨ng tiªu thô h÷u hiÖu cho nguån hµng . Cø ®Þnh kú c«ng ty l¹i ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña hä .C«ng ty sÏ x¸c ®Þnh ®-îc ®©u lµ thµnh viªn thùc hiÖn tèt c«ng viÖc lµ kh¸ch hµng th-êng xuyªn .§Ó trªn c¬ së ®ã c«ng ty cã thÓ lo¹i bá nh÷ng thµnh viªn (nh÷ng kh¸ch hµng) kh«ng thùc hiÖn dóng theo hîp ®ång ,hoÆc chØ lµ nh÷ng kh¸ch hµng mua hµng nh-ng sau ®ã kh«ng thÓ liªn l¹c l¹i ®-îc.§ång thêi c«ng tycòng ®ang ngµy cµng th©m nhËp thªm vµ më réng thªm mét sè ®o¹n thÞ tr-êng riªng biÖt kh¸c.M¹ng l-íi ph©n phèi cña c«ng ty rÊt réng tõ c¸c thµnh phè lín nh- :Hµ Néi, H¶i Phßng, HuÕ, §µ N½ng, Thµnh Phè Hå ChÝ Minh… ®Õn c¸c tØnh miÒn nói, cao nguyªn, vïng s©u, vïng xa nh-: Tuyªn Quang ,L¹ng S¬n, Gia Lai, Kon Tum, B¹c Liªu, Cµ Mau… 2.C«ng nghÖ b¸n ë c«ng ty: C«ng ty TuyÕt Nga c«ng nghÖ b¸n bu«n chñ yÕu lµ : -T×m kh¸ch ®Ó b¸n bu«n hµng ho¸ :bëi lÏ hµng ho¸ cña c«ng ty lµ rÊt nhiÒu lo¹i ,®èi t-îng mua hµng còng rÊt nhiÒu : cã thÓ lµ c¸c tr-êng mÇm non,cã thÓ lµ së Gi¸o Dôc hoÆc còng cã thÎ lµ c¸c kh¸ch mua bu«n kh¸c . §©y lµ c«ng nghÖ ®-îc ¸p dông phæ biÕn trong ®iÒu kiÖn míi hiÖn nay .Víi ®iÒu kiÖn ®ã c¸c c¬ së b¸n bu«n kh«ng thÓ ngåi chê kh¸ch mµ ph¶i cã c«ng nghÖ t×m kh¸ch ,mua bu«n,ph¶i tiÕn hµnh chµo hµng .Vµ ®©y chÝnh lµ nhiÖm vô cña chÝnh c¸c nh©n viªnÈtong phßng ®å ch¬i-thiÕt bÞ tr-êng häc.C«ng ty sÏ ®-a hµng ®Õn tËn n¬i mµ kh¸ch hµng muèn. C«ng nghÖ b¸n bu«n qua ®¬n ®Æt hµng th-¬ng m¹i:chñ yÕu lµ c¸c ®¬n ®Æt hµng th-êng xuyªn .Mçi nh©n viªn trong phßng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mét sè ®Þa ®iÓm ë tõng khu vùc víi mét sè c¸c kh¸ch hµng nhÊt ®Þnh,t¹o nªn mét mèi quan hÖ tèt ®Ñp gi÷a kh¸ch hµng víi c«ng ty.Kh¸ch hµng ®Æt ®¬n sau ®ã ®-îc 14 bé phËn th-¬ng m¹i tiÕp nhËn ,c¨n cø vµo ®¬n ®Æt hµng sau ®ã nh©n viªn sÏ giao hµng cho kh¸ch . 3.HËu cÇn trong ph©n phèi : Kho lµ n¬i cÊt tr÷ hµng ho¸ cña c«ng ty,t¹i ®©y hµng ho¸ ®-îc b¶o qu¶n theo yªu cÇu cña tõng lo¹i s¶n phÈm. Kho ®-îc ®Æt t¹i ngo¹i thµnh .MÆc dï cã h¬i xa so víi c«ng ty nh-ng ®-êng ®i l¹i rÊt thuËn tiÖn ,kho tho¸ng m¸t ,®¶m b¶o an toµn, an ninh .Hµng ho¸ ®-îc dù tr÷ trong kko, h»ng ngµy lu«n ®-îc c¸c nh©n viªn kho gi¸m s¸t, theo dâi vµ b¶o qu¶n hµng ho¸ mét c¸ch cÈn thËn . Khi mua hµng vÒ nh©n viªn kho sÏ nhËp hµng vµo dù tr÷,nh©n viªn c«ng ty sÏ xuèng bao gãi hµng ho¸ tr-íc khi vËn chuyÓn ®Õn ®Þa ®iÓm cho kh¸ch hµng. *VËn chuyÓn :VÊn ®Ò h¹n chÕ cña c«ng ty ë ®©y lµ míi chØ cã kho ë Hµ Néi ,trong khi ®ã c«ng ty ph¶i ®-a hµng vµo tËn Qu¶ng Ng·i .Nh- vËy kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn dµi sÏ lµm cho c-íc phÝ vËn chuyÓn t¨ng lªn vµ kÐo theo gi¸ s¶n phÈm t¨ng lªn g©y ¶nh h-ëng tíi søc c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ .Thªm vµo ®ã lµ c«ng ty ch-a cã ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn riªng lªn khi vËn chuyÓn th-êng ph¶i thuª tõ ngoµi . §èi víi kh¸ch hµng mua hµng trùc tiÕp th× chñ yÕu mua ngay t¹i phßng tr-ng bµy nªn kh«ng ph¶i vËn chuyÓn . -C¸c ph-¬ng thøc vËn chuyÓn : +Ph-¬ng thøc vËn chuyÓn th¼ng :hµng ho¸ tõ nguån cung øng tíi ng-êi mua mµ kh«ng qua kho . +Ph-¬ng thøc vËn chuyÓn qua kho :lµ hµng tõ nguån cung cÊp vÒ kho sau ®ã míi xuÊt cho kh¸ch dïng .§©y lµ ph-¬ng thøc chñ yÕu cña c«ng ty . Trong kh©u vËn chuyÓn nhiÒu khi tiÕn ®é cung øng hµng ho¸ chËm , kh«ng chñ ®éng vÒ thêi gian vËn chuyÓn, c«ng ty kh«ng theo dâi ®-îc qu¸ tr×nh vËn chuyÓn trùc tiÕp vµ thñ tôc thanh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ nµy cßn qua nhiÒu kh©u *¦u ®iÓm cña kªnh ph©n phèi : Lµ kªnh ph©n phèi thÓ hiÖn mét c¸ch tèt nhÊt mèi quan hÖ gi÷a ng-êi s¶n xuÊt vµ ng-êi tiªu dïng . Ng-êi s¶n xuÊt cã thÓ kiÓm m¹nh mÏ viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh . V× vËy ®¸p øng nhu cÇu cô thÓ vµ kÞp thêi h¬n , gi¶m bít 15 c¸c kh©u trung gian cho phÐp lîi nhuËn tËp trung vµo tay ng-êi s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn gi¶m gi¸ b¸n s¶n phÈm , ®Ó t¹o lîi thÕ trong c¹nh tranh gi¸ c¶ *Nh-îc ®iÓm cña kªnh: Lµm t¨ng khèi l-îng c«ng viÖc cho c¸c nhµ s¶n xuÊt , g©y lªn t×nh tr¹ng ph©n t¸n lùc l-îng . Vèn cã thÓ bÞ ø ®äng do hµng ho¸ kho nhiÒu dÉn ®Õn ®é an toµn trong kinh doanh thÊp IV. Xóc tiÕn th-¬ng m¹i hçn hîp: 1.Xóc tiÕn th-¬ng m¹i hiÖn t¹i : -Ho¹t ®éng khuyÕch tr-¬ng , qu¶ng c¸o cña c«ng ty ch-a ®ñ lín m¹nh nªn s¶n phÈm ®Õn tay ng-êi tiªu dïng ch-a ®¹t sè l-îng mong muèn . Thªm vµo ®ã lµ c«ng ty còng tham gia ho¹t ®éng qu¶ng b¸ s¶n phÈm cña m×nh d-íi h×nh thøc tr-ng bµy t¹i c¸c héi nghÞ , héi th¶o vµ mét sè kú triÓn l·m "víi thÕ giíi trÎ th¬" -Cã c¸c dÞch vô kÌm theo -TÆng quµ khuyÕn m¹i cho c¸c tr-êng mÇm non d-íi h×nh thøc tÆng lu«n s¶n phÈm vµ in tªn c«ng ty trªn ®ã . Ho¹t ®éng Marketing míi chØ lµ ho¹t ®éng lÎ tÎ ch-a ph¶i lµ ho¹t ®éng thùc thô. -C«ng ty sö dông chÝnh s¸ch chiÕt khÊu ®Ó khuyÕn khÝch mua nhiÒu hµng . 2. HiÖu qu¶ cña xóc tiÕn th-¬ng m¹i : ViÖc xóc tiÕn th-¬ng m¹i trªn ®· ®-a ®Õn cho c«ng ty nhiÒu thµnh c«ng trªn b-íc ®-êng kinh doanh . C«ng ty ®· thu hót ®-îc mét l-îng kh¸ch hµng lín , hµng mua trªn mét lÇn cµng nhiÒu h¬n .C«ng ty còng t¹o ra ®-îc uy tÝn lín ®èi víi kh¸ch hµng Tuy nhiªn c«ng ty cÇn cã ®éi ngò Marketing ®Ó hä trùc tiÕp nghiªn cøu thÞ tr-êng , t×m hiÓu nhu cÇu ®Ó kÞp thêi ®-a nh÷ng quyÕt ®Þnh còng nh- h-íng ®i ®óng vµ míi l¹ cho c«ng ty . §©y còng chÝnh lµ vÊn ®Ò ®¶m b¶o râ rµng nhiÖm vô cña tõng nh©n viªn . C«ng ty nªn sö dông thªm nh÷ng h×nh thøc xóc tiÕn kh¸c n÷a ®Ó cã thÓ ®¸nh gÝa mét c¸ch chÝnh x¸c nhÊt vÒ nhu cÇu cña kh¸ch 16 hµng sao cho thuyÕt phôc l«i cuèn vµ dÉn ®Õn hä hµi lßng ®i ®Õn quyÕt ®Þnh mua s¶n phÈm cña c«ng ty . 3. Ng©n s¸ch xóc tiÕn th-¬ng m¹i : Ng©n s¸ch dïng cho ho¹t ®éng xóc tiÕn th-¬ng m¹i bao giê còng chiÕm mét l-îng rÊt lín . C«ng ty ®· trÝch ng©n s¸ch cho ho¹t ®éng qu¶ng b¸ s¶n phÈm t¹i c¸c héi nghÞ , triÓn l·m . Nh÷ng tr-êng mÇm non khi cã dÞp lÔ kû niÖm mµ mêi c«ng ty bao giê c«ng ty còng bá ng©n s¸ch cho c¸c quµ tÆng b»ng s¶n phÈm cña c«ng ty . Bªn c¹nh ®ã cßn cã ng©n s¸ch cho c¸c cuéc chµo hµng 17 PhÇn III. ®¸nh gi¸ tæng hîp vµ nh÷ng kiÕn nghÞ ph¸t triÓn thÞ tr-êng vµ th-¬ng m¹i cña c«ng ty tnhh tuyÕt nga I. §¸nh gi¸ chung . 1. ¦u ®iÓm *Tµi chÝnh : Lµ mét c«ng ty TNHH víi sè vèn tÝnh ®Õn thêi ®iÓm th¸ng 6/2003 lµ 6 tû ®ång cã thÓ nãi trong vßng 9 n¨m kÓ tõ khi thµnh lËp th× cho ®Õn nay nguån tµi chÝnh cña c«ng ty lµ kh¸ lín so víi con sè ban ®Çu . Víi nguån tµi chÝnh nµy c«ng ty më réng ®-îc quy m« kinh doanh . *Tæ chøc: C¬ cÊu tæ chøc tõ gi¸m ®èc ®Õn c¸c phßng ban, nh©n viªn ®Òu lµm viÖc theo mét mèi liªn hÖ chÆt chÏ . Trong c¸c phßng ban bao giê còng cã tr-ëng phßng vµ c¸c nh©n viªn ho¹t ®éng d-íi sù qu¶n lý cña tr-ëng phßng . C¸c nh©n viªn khi ®i giao hµng hay nhËn hµng vµo kho xong ®Òu ph¶i b¸o c¸o cho tr-ëng phßng .V× lµ c«ng ty TNHH quy m« nhá nªn gi¸m ®èc vÉn cã thÓ kiÓm tra trùc tiÕp ®-îc c¸c phßng ban . Quan hÖ gi÷a c¸c nh©n viªn trong kho lu«n hoµ ®ång vui vÎ . *Nh©n sù : MÆc dï lµ c«ng ty TNHH nh-ng vÊn ®Ò nh©n sù rÊt ®-îc quan t©m . Tæng céng c«ng ty cã 42 nh©n viªn trong ®ã c¸c phßng thiÕt bÞ c«ng nghiÖp , phßng thiÕt bÞ ®å ch¬i - tr-êng hä do tÝnh chÊt cña c«ng viÖc nªn sè nh©n viªn nam chiÕm phÇn lín . C¶ c«ng ty chñ yÕu nh©n viªn ®· cã tr×nh ®é ®¹i häc , 1 cao häc vµ 5 trung cÊp , c«ng ty còng khuyÕn khÝch nh©n viªn cña m×nh häc n÷a ®Ó n©ng cao tr×nh ®é . Nh©n viªn lµm vÉn ®-îc h-ëng nh÷ng -u ®·i x· héi nhkhi phô n÷ s¾p tíi kú sinh në ®-îc nghØ 4 th¸ng vµ ®-îc h-ëng l-¬ng 80%… *HËu cÇn : VÊn ®Ò kho b·i , vËn chuyÓn ®-îc triÓn khai phï hîp . Hµng ho¸ mua vÒ nhËp vµo kho vµ b¶o qu¶n ë n¬i tho¸ng m¸t . V× kho ®Æt t¹i DiÔn ë ngo¹i thµnh khÝ hËu tho¸ng m¸t thuËn tiÖn cho viÖc b¶o qu¶n hµng ho¸ cña c«ng ty . C«ng ty ph¶i vËn chuyÓn b»ng xe thuª ngoµi nªn ph¶i tù liªn hÖ víi chñ xe . 18 2. Nh-îc ®iÓm : -Nguån vèn cña c«ng ty Ýt nhiÒu kh«ng ®¸p øng ®-îc thêi c¬ kinh doanh nhiÒu khi bá lì c¬ héi -Nh©n viªn ph¶i kiªm nhiÒu nhiÖm vô -TiÕn ®é cung øng hµng ho¸ chËm , kh«ng chñ ®éng thêi gian vËn chuyÓn , chÝ phÝ vËn chuyÓn thuª ngoµi cao . C«ng ty kh«ng theo dâi ®-îc qóa tr×nh vËn chuyÓn trùc tiÕp . Thñ tôc thanh to¸n c¸c kho¶n nµy cßn qua nhiÒu kh©u . -Nguyªn nh©n dÉn ®Õn tån t¹i : -C«ng ty thiÕu nh©n viªn -Ch-a cã ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn chuyªn dông hÇu hÕt ph¶i thuª ngoµi -Lµ c«ng ty TNHH kh«ng cã sù cung cÊp vèn cña nhµ n-íc mµ chØ cã vèn gãp cña c¸c thµnh viªn cho nªn vèn h¹n chÕ . II. KiÕn nghÞ ph¸t triÓn thÞ tr-êng vµ th-¬ng m¹i cña c«ng ty tnhh TuyÕt Nga : *C«ng ty cÇn ph¶i tuyÓn thªm nh©n viªn ®Ó mçi ng-êi ®¶m nhËn mét nhiÖm vô nhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i lµm viÖc mét c¸ch chång chÐo ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ c«ng viÖc . TuyÓn nh©n viªn vµo ®óng vÞ trÝ chuyªn m«n cña hä . *C«ng ty ph¶i t×m thªm ®èi t¸c nguån hµng cho m×nh ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng thiÕu hµng . HoÆc t×m hiÓu thªm nh÷ng nguån hµng thay thÕ , bæ xung cho nh÷ng mÆt hµng kh«ng cã . *C«ng ty ph¶i t×m nguån hµng gi¸ thÊp nh-ng ®¶m b¶o vÒ chÊt l-îng ®Ó c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ vµ mÆt hµng cña Trung Quèc vèn gi¸ rÊt thÊp , h×nh thøc bÒ ngoµi ®Ñp. * C«ng ty ph¶i t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶ng c¸o yÓm trî c«ng t¸c b¸n hµng . Qu¶ng c¸o s¶n phÈm lµ lÜnh vùc cÇn thiÕt cho bÊt kú mét ®¬n vÞ kinh doanh nµo . MÆc dï chi phÝ qu¶ng c¸o lµ cao nh-ng l¹i ®em l¹i hiÖu qu¶ lín , nã cã t¸c ®éng trùc tiÕp tíi ng-êi tiªu dïng . Dï nguån vèn cña c«ng ty h¹n chÕ nh-ng c«ng ty nªn qu¶ng c¸o vµ tuú vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh mµ lùa chän h×nh thøc qu¶ng c¸o cho phï hîp *Më réng hÖ thèng kªnh ph©n phèi : C«ng ty nªn ®a d¹ng h¬n hÖ thèng kªnh ph©n phèi vµ nªn lùa chän thªm mét sè trung gian. 19 *T¨ng c-êng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng ®Ó ®¸p øng kÞp thêi nh÷ng biÕn ®éng thÞ tr-êng . X©y dùng ph-¬ng ph¸p nghiÕn cøu thÞ tr-êng mét c¸ch khoa häc , hiÖu qu¶ 20
- Xem thêm -