Tài liệu Chiến lược thâm nhập tt tq của cty biti's

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

§Ò ¸n m«n häc 1 NguyÔn ThÞ Th¶o Lêi cam ®oan Bµi viÕt nµy do t«i tù viÕt ra theo sù gióp ®ì cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Thanh Hµ mµ kh«ng sao chÐp cña bÊt cø ai T«i xin cam ®oan sè liÖu vµ kÕt qu¶ nghiªn cøu trong ®Ò ¸n nµy lµ trung thùc ®îc lÊy tõ trang web cña c«ng ty. NÕu sai sî thËt t«i xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm Líp KTQD 42 §Ò ¸n m«n häc 2 NguyÔn ThÞ Th¶o Lêi nãi ®Çu Trong xu híng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ngµy cµng cao, hµng ho¸ kh«ng cßn giíi h¹n ë ph¹m vi biªn giíi quèc gia n÷a. C¸c c«ng ty muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× kh«ng thÓ chØ quÈn quanh ë thÞ trêng néi ®Þa mµ ph¶i v¬n ra thÞ trêng quèc tÕ. Tríc ngìng cöa cña héi nhËp, ®Êt níc míi më cöa, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam lµ nh÷ng doanh nghiÖp trÎ v¬n ra thÞ trêng thÕ giíi dùa vµo nh÷ng thÕ m¹nh tiÒm lùc vèn cã cña m×nh, kh«ng tr¸nh khái gÆp nhiÒu khã kh¨n, song còng chÝnh khã kh¨n thö th¸ch ®ã ®· xuÊt hiÖn nh÷ng doanh nghiÖp xuÊt s¾c ®· v¬n lªn kh«ng chØ ®øng v÷ng trong c¬ chÕ míi mµ cßn kh«ng ngõng trëng thµnh vµ lín m¹nh vÒ mäi mÆt c¶ trªn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ. Biti’s lµ mét trong nh÷ng c«ng ty nh thÕ ë ViÖt Nam ®Çu tiªn th©m nhËp thµnh c«ng thÞ trêng quèc tÕ. Víi 4 c«ng ty trùc thuéc, c«ng ty cung cÊp s¶n phÈm ra h¬n 40 níc trªn thÕ giíi, s¶n phÈm giÇy dÐp cña c«ng ty ®· tõng bíc kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng quèc tÕ. Trong c¸c quèc gia Biti’s th©m nhËp th× Trung Quèc lµ thÞ trêng chiÕn lîc cña c«ng ty, kh«ng chØ bëi qui m« cña thÞ trêng, sù t¬ng ®ång vÒ v¨n ho¸ dÉn ®Õn sù gièng nhau t¬ng ®èi vÒ tiªu dïng mµ cßn do bu«n b¸n biªn mËu gi÷a hai níc rÊt ph¸t triÓn, ®îc chÝnh phñ hai quèc gia ®Æc biÖt quan t©m giµnh nhiÒu u ®·i. Trung Quèc l¹i lµ thÞ trêng lín ®Çy tiÒm n¨ng,cã mét dung lîng thÞ trêng rÊt lín mµ bÊt kÓ mét doanh nghiÖp nµo khi cã ý th©m nhËp thÞ trêng quèc tÕ ®Òu nghÜ tíi. Sau 8 n¨m nh©m nhËp thµnh c«ng vµo thÞ trêng Trung Quèc (tõ n¨m1995), s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng nµy. §¹t ®îc kÕt qu¶ nµy lµ do c«ng ty ®· v¹ch ra mét chiÕn lîc thµnh c«ng ®óng ®¾n vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶. §Ò tµi “ChiÕn lîc th©m nhËp thÞ trêng Trung Quèc cña c«ng ty biti’ s” mµ em lùa chän nh»m nghiªn cøu s©u h¬n chiÕn lîc nµy ®Ó rót ra kinh nghiÖm tõ sù thµnh c«ng cña c«ng ty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Th¹c sü NguyÔn ThÞ Thanh Hµ-Gi¶ng viªn khoa kinh tÕ vµ kinh doanh quèc tÕ ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Líp KTQD 42 §Ò ¸n m«n häc 3 NguyÔn ThÞ Th¶o MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nhng do tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cã h¹n, bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa tËn t×nh gióp ®ì em ®Ó bµi viÕt sau ®îc hoµn thiÖn h¬n. Sinh viªn thùc hiÖn NguyÔn thÞ Th¶o Líp KTQD 42 §Ò ¸n m«n häc 4 NguyÔn ThÞ Th¶o CH¦¥NG I: M« t¶ t×nh huèng. 1.1. C¸c môc tiªu dµi h¹n cña Biti’ s ®Õn n¨m 2010. Kinh tÕ Trung Quèc khi bíc vµo thÕ kû 21 ®· cã mét vÞ thÕ lín trªn chÝnh trêng quèc tÕ, tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lu«n lín nhÊt thÕ giíi, trung b×nh 8%/n¨m xuÊt khÈu chiÕm 11, 8% xuÊt khÈu cña toµn thÕ giíi ®Æc biÖt trong ngµnh giµy dÐp chiÕm 50%. NÒn kinh tÕ Trung Quèc sau khi gia nhËp WTO sÏ xo¸ bá hµng rµo thuÕ quan vµ phi thuÕ quan, hµng ho¸ cña Trung Quèc sÏ trµn ra thÕ giíi vµ tõ thÕ giíi trµn vµo Trung Quèc, cïng víi ®ã lµ nhu cÇu vÒ sè lîng, chÊt lîng vµ kiÓu d¸ng s¶n phÈm ngµy mét t¨ng lªn ®ã lµ c¬ héi, nhng còng lµ th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh hµng tiªu dïng nãi chung vµ s¶n phÈm giµy dÐp nãi riªng . Nh×n l¹i chÆng ®êng ®· qua tõ khi Biti’s cã mÆt trªn thÞ trêng Trung Quèc (1995) th¬ng hiÖu cña c«ng ty ®· ®îc kh¼ng ®Þnh, s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®îc ngêi tiªu dïng Trung Quèc chÊp nhËn vµ ngµy mét tin tëng. Trong nh÷ng n¨m s¾p tíi muèn ®øng v÷ng trªn thÞ trêng Trung Quèc, ban l·nh ®¹o c«ng ty ph¶i ®Ò ra ®îc c¸c môc tiªu râ rµng vµ quyÕt t©m phÊn ®Êu ®Ó ®¹t môc tiªu ®ã . Môc tiªu giai ®o¹n 2001-2010 : 1.1.1. Cñng cè chç ®øng cho s¶n phÈm t¹i khu vùc ®· x©m nhËp thµnh c«ng +Hoµn thµnh kÕ ho¹ch xuÊt khÈu sang khu vùc nµy 10 triÖu ®«i, tõ nay ®Õn n¨m 2010 mçi n¨m doanh thu t¨ng trung b×nh 8%, kh«ng cßn t×nh tr¹ng thiÕu hµng. + T¨ng cêng ®Çu t chÕ t¹o khu«n mÉu, ®a s¶n phÈm thêi trang vµo tiªu thô . + TiÕp tôc phÊn ®Êu vµ duy tr× lßng tÝn nhiÖm cña ngêi tiªu dïng Trung Quèc . 1.1.2 §a nhanh s¶n phÈm ®Õn c¸c thµnh phè lín . + Hoµn thµnh kÕ ho¹ch më réng hÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm sang miÒn §«ng víi 5 tång ®¹i lý vµ 100 ®¹i lý trong n¨m 2003 . + C¶i tiÕn mÉu m· hîp thêi trang vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®Ó cung cÊp cho ngêi tiªu dïng n¬i nµy nh÷ng s¶n phÈm tèt nhÊt ®¸p øng thÞ hiÕu tiªu dïng cao cña d©n c n¬i nµy. Líp KTQD 42 §Ò ¸n m«n häc 5 NguyÔn ThÞ Th¶o 1.2.3. T¨ng doanh thu ë thÞ trêng Trung Quèc lªn 2,2 triÖu USD mét n¨m, víi tû lÖ xuÊt khÈu 6% tæng lîng hµng xuÊt xëng . + Hoµn thµnh viÖc nhËp khÈu c«ng nghÖ Italia vµo s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao s¶n lîng vµ mÉu m· . + Hoµn thµnh kÕ ho¹ch x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt giµy ë V©n Nam, Trung Quèc vµ ®Çu t vµo nhµ m¸y néi ®Þa s¶n xuÊt s¶n phÈm da cho xuÊt khÈu . 1.2 C¸c biÖn ph¸p ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®Ó ra c«ng ty ®· ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn chóng trªn c¬ së ph©n tÝch nh÷ng ®¹c ®iÓm ngêi thÞ trêng Trung Quèc.§ã lµ: 1. Sö dông c¸c th¬ng nh©n Trung Quèc ®Ó ®em hµng sang tiªu thô . 2. Më c¸c ®¹i lý ®Ó b¸n hµng. 3. TÝch cùc tham gia héi chî ®Ó qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu. 4. Qu¶ng c¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. 5.Thùc hiÖn kÕ ho¹ch më nhµ m¸y s¶n xuÊt ®Çu tiªn cña Biti’s t¹i Trung Quèc. Líp KTQD 42 §Ò ¸n m«n häc 6 NguyÔn ThÞ Th¶o Ch¬ng II Ph©n tÝch chiÕn lîc 2.1.Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty Biti’ s. 2.1.1. Tªn c«ng ty, lÞch sö h×nh thµnh. N¨m 1982, hëng øng chñ tr¬ng cña nhµ níc vÒ viÖc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ -¤ng Vu Kh¶i Thµnh vµ gia ®×nh thµnh lËp hai tæ hîp B×nh Tiªn vµ V¹n Thµnh víi quy m« nhá, s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cÊp thÊp. N¨m 1986 hai tæ hîp B×nh Tiªn vµ tæ hîp V¹n Thµnh s¸t nhËp thµnh hîp t¸c x· cao su B×nh Tiªn. Nh»m më réng quy m«, vèn, c¬ së vËt chÊt vµ lao ®éng cho s¶n xuÊt Cuèi n¨m 1989 «ng chñ nhiÖm hîp t¸c x· ®Õn §µi Loan häc tËp c«ng nghÖ s¶n xuÊt dÐp xèp EVA ®Ó thay thÕ cho s¶n phÈm lµm tõ cao su tríc ®©y. Víi quy m« vµ uy tÝn kinh doanh Biti’s ®· ®îc bé kinh tÕ ®èi ngo¹i (nay lµ bé th¬ng m¹i) cÊp giÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vµ lµ ®¬n vÞ ngoµi quèc doanh ®Çu tiªn trong níc ®îc hëng ®Æc quyÒn nµy. Th¸ng 1 n¨m 1992 hîp t¸c x· cao su B×nh Tiªn n©ng cÊp vµ chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty s¶n xuÊt hµng tiªu dïng B×nh Tiªn (TNHH) viÕt t¾t lµ Biti’s. HiÖn nay c«ng ty Biti’s gåm ba c«ng ty víi 7000 lao ®éng n¨ng lùc s¶n xuÊt lµ 17 triÖu ®«i / n¨m, c«ng ty ®· kh«ng ngõng lín m¹nh vµ ®¹t nhiÒu thµnh tùu næi bËt . §èi víi thÞ trêng xuÊt khÈu c«ng ty ®· xuÊt khÈu h¬n 40 níc trªn thÕ giíi, ®Æc biÖt c«ng ty cã chç ®øng trªn thÞ trêng Trung Quèc – mét níc xuÊt khÈu giÇy dÐp lín nhÊt thÕ giíi. 2.1.2 HÖ thèng c¸c c«ng ty trùc thuéc cña Biti’ s. C«ng ty Biti’s lµ mét c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã quy m« lín, ®îc thÓ hiÖn b»ng hÖ thèng c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt bao gåm: * C«ng ty s¶n xuÊt hµng tiªu dïng B×nh Tiªn.(Biti’s Sµi Gßn-thµnh lËp 2/1/1992 * C«ng ty B×nh Tiªn §ång Nai (Dona Biti's): ®îc thµnh lËp 28/5/1995 * C«ng ty liªn doanh SUNKUAN- TP.HCM thµnh lËp th¸ng 6 n¨m 1991 * C«ng ty Biti’s USA: chi nh¸nh ®Çu tiªn cña c«ng ty ë níc ngoµi, thµnh lËp n¨m 1995. 2.1.3 C¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña Biti’ s Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay Biti’s chØ thuÇn tuý lµ mét c«ng ty s¶n xuÊt vµ ph©n phèi c¸c lo¹i s¶n phÈm giÇy dÐp. Tõ ngµy 1/6/2002, C«ng ty ®· ®a vµo Líp KTQD 42 §Ò ¸n m«n häc 7 NguyÔn ThÞ Th¶o ch¬ng tr×nh cung øng dÞch vô. Víi uy tÝn nhÊt ®Þnh, Biti’s võa tróng thÇu x©y dùng 2 c«ng tr×nh Trung t©m th¬ng m¹i ë T©y Nguyªn vµ Lµo Cai míi ®a vµo ho¹t ®éng, tuy cha mang l¹i lîi nhuËn. S¶n phÈm kinh doanh cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng vµ phong phó víi h¬n 5000 chñng lo¹i s¶n phÈm, tõ c¸c lo¹i hµi ®i trong nhµ, giµy dÐp th«ng thêng ®Õn c¸c s¶n phÈm cao cÊp mang tÝnh thêi trang cao. Cã thÓ nãi Biti’s ®ang cã mét phèi thøc mÆt hµng kinh doanh lín vÒ chiÒu dµi vµ chiÒu réng. Mçi mÆt hµng ®Òu cã nhiÒu mÉu m· nh: hµi cã 34 m·, dÐp sandal cã 100 m·, giµy thÓ thao cã 60 m·, líi … S¶n phÈm Biti’s cã thÓ phôc vô cho mäi løa tuæi. Kh«ng tù hµi lßng víi thµnh qu¶ ®· ®¹t ®îc, c«ng ty cßn kh«ng ngõng nghiªn cøu thiÕt kÕ ra nhiÒu m· giÇy dÐp kh¸c. Mçi n¨m, c«ng ty cho ra ®êi kh¶ng 30 m· míi c¸c lo¹i…Tõ tríc ®Õn nay Biti’s vÉn næi tiÕng vÒ lo¹i hµng dÐp xèp. Cho ®Õn nay, Biti’s vÉn ®îc coi lµ nhµ cung cÊp dÐp xèp ®éc quyÒn trªn thÞ trêng ViÖt Nam v× gÇn nh chØ cã mét m×nh c«ng ty lµ cã c«ng nghÖ s¶n xuÊt dÐp xèp. 2.2. C¬ së h×nh thµnh chiÕn lîc. 2.2.1. M«i trêng bªn ngoµi doanh nghiÖp. 22.1.1. M«i trêng quèc gia. * Vµi nÐt vÒ thÞ trêng giÇy dÐp ViÖt Nam. HiÖn nay ViÖt Nam lµ nhµ s¶n xuÊt giµy dÐp lín thø 4 thÕ giíi sau Trung Quèc, Hång K«ng vµ Italia.Ngµnh giµy dÐp ViÖt nam ®· cã bíc ph¸t triÓn rÊt nhanh chãng chØ tÝnh riªng trong kho¶ng tõ n¨m 1997- 2000, s¶n xuÊt chung ph¸t triÓn tõ 206 triÖu ®«i lªn ®Õn 303 triÖu ®«i, chØ sè ph¸t triÓn trung b×nh hµng n¨m trong giai ®o¹n nµy lµ 14%. * Møc ®é c¹nh tranh. T×nh h×nh c¹nh tranh trong thêi gian gÇn ®©y ë ViÖt Nam vÒ kinh doanh thêi trang nãi chung vµ trong lÜnh vùc giÇy dÐp nãi riªng ngµy cµng phøc t¹p vµ khèc liÖt. Trªn toµn hÖ thèng kinh doanh néi ®Þa ®Òu cã c¸c c¬ së, c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt giÇy dÐp ®Ó cung øng cho thÞ trêng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu. §èi víi c«ng ty Biti’s víi ®Æc thï s¶n xuÊt hÇu nh c¸c chñng lo¹i giÇy dÐp nh dÐp xèp, dÐp hµi, dÐp nhùa, dÐp líi, PU, giÇy thÓ thao vµ ®ang thùc nghiÖm tung ra thÞ trêng chñng lo¹i s¶n phÈm giµy dÐp da. Do ®ã, c«ng ty Biti’s hÇu nh ph¶i ®èi ®Çu víi tÊt c¶ c¸c c¬ së, c«ng ty lín nhá cïng ngµnh nghÒ. Bao gåm: 1, C«ng ty Bita's: s¶n phÈm chñ lùc lµ giµy v¶i, dÐp nhùa, dÐp da… Líp KTQD 42 §Ò ¸n m«n häc 8 NguyÔn ThÞ Th¶o 2, C«ng ty Vina giµy, T&T: chuyªn cung cÊp c¸c s¶n phÈm giµy dÐp da, PU cao cÊp. 3, C«ng ty giµy Asia: s¶n phÈm chñ lùc lµ giµy thÓ thao… 4, C«ng ty giµy Thôy Khuª, Thîng §×nh, HP : Chuyªn cung cÊp giµy v¶i, giÇy thÓ thao. PhÇn lín c¸c c«ng ty trªn cã nhiÒu u thÕ vÒ c«ng nghÖ, n¨ng lùc s¶n xuÊt còng nh tiÒm lùc vÒ tµi chÝnh. C¸c s¶n phÈm cña hä c¹nh tranh trùc tiÕp víi Biti's lµ Giµy thÓ thao, sandal PU, dÐp da. 5, C«ng ty giµy Th¸i B×nh: chuyªn cung cÊp giµy dÐp xèp, PU, giÇy thÓ thao. 6, C«ng ty cao su B×nh §Þnh: S¶n phÈm lµ dÐp xèp, cao su, PU 7, C¸c c¬ së s¶n xuÊt t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh & t¹i c¸c ®Þa ph¬ng cña c¸c tØnh thµnh ( Long Thµnh, Hång Th¹nh, Hång Anh): c¸c c¬ së chuyªn s¶n xuÊt theo tõng chñng lo¹i s¶n phÈm ®Ó phôc vô cho thÞ trêng khu vùc & c¶ níc. C¸c c¬ së nµy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn vît bËc vµ chiÕm thÞ phÇn kh¸ lín. Hä ®· cã nh÷ng chó träng ®Çu t vÒ c«ng nghÖ, ®Çu t ph¸t triÓn hÖ thèng ph©n phèi vµ c¶ viÖc ph¸t triÓn th¬ng hiÖu. Lîi thÕ lín nhÊt cña c¸c ®èi thñ nµy lµ gi¸ c¶ thÊp vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng rÊt cao nhu cÇu thÞ hiÕu tiªu dïng vÒ mÉu m·, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, thêi gian ra hµng rÊt nhanh. 8, C¸c nguån hµng ngo¹i nhËp : chñng lo¹i xèp chñ yÕu lµ hµng Th¸i Lan, giÇy thÓ thao, Da, PU hµng Trung Quèc víi lîi thÕ vÒ gi¸ c¶ vµ kiÓu d¸ng, mÉu m· ®a d¹ng & mét sè th¬ng hiÖu næi tiÕng cña Mü, Italia, Australia. Nhîc diÓm lín nhÊt cña Biti's so ®èi thñ c¹nh tranh lµ gi¸ c¸c s¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh rÊt thÊp so víi c¸c s¶n phÈm cña Biti's . Vµ chñng lo¹i mÉu m· cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh còng rÊt ®a d¹ng phong phó vµ hîp thêi trang. 2.2.1.2. M«i trêng kinh doanh Trung Quèc. Kinh tÕ. Trung Quèc lµ mét thÞ trêng lín víi h¬n 1,3 tû d©n vµ 13 tØnh, 5 khu tù trÞ, 5 thµnh phè thuéc trung ¬ng - lµ quèc gia cã tiÒm n¨ng kinh tÕ lín vµo lo¹i bËc nhÊt thÕ giíi. Mét sè ngêi gäi Trung Quèc lµ “Ngêi khæng lå ®ang thøc dËy”. MÆc dï thu nhËp quèc d©n tÝnh theo ®Çu ngêi cña Trung Quèc cha cao, chØ cì 900 ®« la nhng v× d©n sè ®«ng nªn tæng s¶n phÈm quèc d©n (GDP) cña Trung Quèc vÉn vµo hµng thø 6 trªn thÕ giíi. Cßn nÕu tÝnh theo tiªu chuÈn Líp KTQD 42 §Ò ¸n m«n häc 9 NguyÔn ThÞ Th¶o b»ng søc mua ( PPP ) tøc lµ cã ®iÒu chØnh chªnh lÖch gi¸ gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ th× Trung Quèc ®øng thø 2 thÕ giíi chØ sau Mü víi 11, 8 % tæng s¶n phÈm thÕ giíi. Trung Quèc thùc sù lµ “ngêi khæng lå”®ang thøc dËy v× níc nµy hiÖn cã tèc ®é ph¸t triÓn nhanh nhÊt thÕ giíi, trung b×nh 8 % mçi n¨m, cã n¨m cßn cao h¬n, víi tæng GDP h¬n 1000 tû ®ång. Hµng n¨m Trung Quèc xuÊt khÈu mét lîng hµng khæng lå trÞ gi¸ h¬n 250 tû ®« la chiÕm h¬n 11, 8 % tæng xuÊt khÈu thÕ giíi. Ngêi ta thêng so s¸nh sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ Trung Quèc víi kinh tÕ NhËt B¶n thêi kú bïng næ 1955 – 1985 vµ víi kinh tÕ c¸c “ con hæ ch©u ¸” trong c¸c n¨m 1965 – 1995. Lóc ®ã c¸c níc nµy còng cã tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ rÊt cao. Ngêi ta thêng lý gi¶i thµnh c«ng cña kinh tÕ Trung Quèc lµ gi¸ nh©n c«ng rÎ. T¹i níc nµy gi¸ nh©n c«ng chØ b»ng 5% gi¸ nh©n c«ng ë Mü, chÝnh v× gi¸ nh©n c«ng rÎ nªn Trung Quèc ®Æc biÖt m¹nh trong c¸c ngµnh ®ßi hái nhiÒu søc lao ®éng gi¶n ®¬n nh dÖt may, giµy dÐp…HiÖn t¹i Trung Quèc lµ nhµ xuÊt khÈu giµy dÐp lín nhÊt trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn cßn nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan dÉn ®Õn thµnh c«ng cña Trung Quèc. C¸c nhµ l·nh ®¹o níc nµy ®· ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ thÝch hîp ®· t×m ra c¸ch kÝch thÝch nhu cÇu trong níc nhu cÇu tiªu dïng vµ nhu cÇu ®Çu t ®ång thêi ¸p dông chÝnh s¸ch xuÊt khÈu. Trung Quèc cã nguån ®Çu t dåi dµo tõ c¸c nhµ ®Çu t ngêi Hoa ë c¸c vïng l·nh thæ l©n cËn nh Hång K«ng, §µi Loan, Singapore vµ mét sè níc kh¸c. Sau khi gia nhËp WTO, m«i trêng ngo¹i th¬ng cña Trung Quèc thuËn lîi h¬n, c¸c xÝ nghiÖp vèn ngo¹i ®· m¹nh d¹n ®a nhiÒu d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµo Trung Quèc vµ b¸n ra thÞ trêng quèc tÕ ngµy cµng nhiÒu s¶n phÈm s¶n xuÊt t¹i Trung Quèc Mét chuyªn gia kinh tÕ cña h·ng Morgan Stanley, Hång C«ng, ¤ng Andy xe, dù ®o¸n n¨m 2005 gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt khÈu cña Trung quèc sÏ vît NhËt B¶n, ¤ng nµy cho r»ng Trung Quèc lµ nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng gi¶m ph¸t t¹i mét sè níc v× hä ®· lµm gi¶m gi¸ c¸c mÆt hµng trªn thÕ giíi vµ lµm lîi nhuËn cña c¸c níc gi¶m theo. Trung Quèc thùc sù lµ mét thÞ trêng réng lín , vµ cßn nhiÒu h\kho¶ng chèng ®Ó c¸c doanh nghiÖp th©m nhËp vµo V¨n ho¸. Trung Quèc lµ níc gÇn ViÖt Nam vµ cã nÒn v¨n hãa t¬ng ®ång nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam, ngêi tiªu dïng Trung Quèc nhÊt lµ c¸c vïng biªn giíi víi ViÖt Líp KTQD 42 §Ò ¸n m«n häc 10 NguyÔn ThÞ Th¶o Nam cã kinh tÕ cha ph¸t triÓn mÊy còng cã thãi quen tiªu dïng nh ngêi ViÖt Nam.§iÒu nµy rÊt thuËn tiÖn cho hµng ho¸ cña ViÖt Nam x©m nhËp vµo thi trêng nµy. H¬n n÷a, Trung Quèc lµ mét thÞ trêng tiªu thô t¬ng ®èi dÔ tÝnh, cã thÓ tiªu thô c¶ hµng ho¸ cña ViÖt Nam kh«ng ®ñ tiªu chuÈn vÒ bao gãi ë ch©u ¢u bÞ tr¶ l¹i nªn hµng ViÖt Nam cã thÓ th©m nhËp vµo. Ngêi tiªu dïng ë ®©y cã thãi quen thÝch mua s¾m, dÔ thu hót bëi sù míi l¹ vµ sù kh¸c biÖt vÒ s¶n phÈm, ®iÒu nµy phï hîp víi kh¶ n¨ng cung cÊp cña Biti’s vµ c«ng ty cã mét khèi lîng hµng ho¸ lín víi h¬n 5000 chñng lo¹i s¶n phÈm vµ mçi n¨m c«ng ty l¹i cho ra ®êi h¬n 30 mÉu m· míi. 2.2.1.3. M«i trêng c¹nh tranh. + Trung Quèc lµ quèc gia s¶n xuÊt giµy dÐp lín nhÊt thÕ giíi. Víi s¶n lîng giÇy dÐp xuÊt khÈu hµng n¨m kho¶ng 6tû ®«i – b»ng mét nöa tæng s¶n xuÊt cña c¶ thÕ giíi. Sè lîng s¶n xuÊt cña Trung Quèc chiÕm 50% vÒ gi¸ trÞ xuÊt khÈu giÇy dÐp cña thÕ giíi. Mét trong nh÷ng thµnh c«ng cña c¸c nhµ s¶n xuÊt giµy dÐp Trung Quèc lµ sù thay ®æi mÉu mèt nhanh chãng, vµ kÞp thêi theo xu híng hiÖn ®¹i cña thÞ trêng. Sù c¹nh tranh gi÷a hai níc, theo ý kiÕn cña hÇu hÕt c¸c nhµ qu¶n lý ViÖt Nam chÝnh lµ sù c¹nh tranh vÒ chÊt lîng vµ gi¸ c¶. C¸c nhµ qu¶n lý s¶n xuÊt cña ViÖt Nam ®· thõa nhËn r»ng giÇy dÐp Trung Quèc gi¸ rÊt rÎ, xÐt c¶ vÒ chÊt lîng vµ gi¸ c¶, c¸c nhµ s¶n xuÊt giÇy dÐp Trung Quèc vÉn cßn vît xa c¸c nhµ s¶n xuÊt ViÖt Nam trong c¶ chi phÝ s¶n xuÊt lÉn th©m nhËp thÞ trêng. Së dÜ nh vËy lµ v× gi¸ nh©n c«ng cña Trung Quèc rÎ chØ kho¶ng 0, 4 ®« la Mü mçi giê cha b»ng mét phÇn ba gi¸ nh©n c«ng giÇy dÐp cña Mexico. +Tr×nh ®é kü thuËt cao vµ lu«n ®îc ®æi míi. Trung Quèc còng lµ mét níc cã nÒn kinh tÕ t¬ng ®èi ph¸t triÓn, tr×nh ®é kü thuËt cña níc nµy ®îc xÕp vµ møc trung b×nh vµ hiÖn ®¹i cña thÕ giíi nhÊt lµ nh÷ng ngµnh mµ Trung quèc cã thÕ m¹nh nh ngµnh giÇy dÐp th× tr×nh ®é kü thuËt cña níc nµy l¹i cµng cã thÕ m¹nh. H¬n n÷a do Trung Quèc lµ níc xuÊt khÈu giÇy dÐp lín nhÊt thÕ giíi nªn c«ng nghÖ lu«n ®îc c¶i tiÕn ngµy cµng hiÖn ®¹i h¬n phï hîp víi thÞ hiÕu tiªu dïng ngµy cµng cao cña ngêi tiªu dïng Trung Quèc cßn cã nguån ®Çu t dåi dµo tõ c¸c nhµ ®Çu t ngêi Hoa ë c¸c vïng l·nh thæ l©n cËn nh Hång K«ng, §µi Loan, Singapore vµ mét sè níc kh¸c. Sau khi gia nhËp WTO, m«i trêng ngo¹i th¬ng cña Trung Quèc thuËn lîi Líp KTQD 42 §Ò ¸n m«n häc 11 NguyÔn ThÞ Th¶o h¬n, c¸c xÝ nghiÖp vèn ngo¹i ®· m¹nh d¹n ®a nhiÒu d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµo Trung Quèc nªn c«ng nghÖ cã ®iÒu kiÖn ®Ó ngµy cµng ®îc ®æi míi . + MÉu m· ®Ñp, chñng lo¹i s¶n phÈm ®a d¹ng phong phó. Tuy mét sè hµng cña Trung Quèc ®îc ®¸nh gi¸ lµ cã chÊt lîng kh«ng cao, nhng Trung Quèc lu«n ®îc coi lµ cã chñng lo¹i s¶n phÈm ®a d¹ng vµ phong phó. Lîng s¶n phÈm phong phó nµy ngoµi viÖc ®îc nghiªn cøu ph¸t triÓn ra cßn cã mét phÇn kh«ng nhá cña nh¸i l¹i c¸c kiÓu d¸ng mÉu m· cña c¸c s¶n phÈm cã mÆt trªn thÞ trêng mµ chØ ®îc c¶i tiÕn mét c¸ch chót ®Ønh, ngêi ta nhËn thÊy r»ng hµng ho¸ ®îc tung ra thÞ trêng ngay ngµy h«m tríc th× ngµy h«m sau s¶n phÈm cña Trung Quèc víi mÉu m· vµ kiÓu d¸ng ®· ®îc s¶n xuÊt vµ ®îc tung ra thÞ trêng .H¬n n÷a hµng n¨m Trung Quèc lu«n cã nh÷ng buæi lÔ trao gi¶i thëng nh÷ng s¸ng t¹o trong n¨m nªn nã ®· kÝch thÝch kh¶ n¨ng tung s¶n phÈm míi ra thÞ trêng vµ ngµy cµng cã nhiÒu s¶n phÈm míi cña Trung Quèc ®îc s¶n xuÊt ra. Do ®ã Trung Quèc lµ mét ®èi thñ nÆng ký cho bÊt kú mét nhµ s¶n xuÊt nµo muèn th©m nhËp vµo ®©y. Trªn thÞ trêng Trung Quèc ngoµi ®èi thñ c¹nh tranh lµ nhµ s¶n xuÊt Trung Quèc , c«ng ty Biti's cßn ph¶i ®èi mÆt víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lín nh: c¸c c«ng ty giµy dÐp Th¸i Lan, c¸c th¬ng hiÖu næi tiÕng Nike, Adidas…, c¸c th¬ng hiÖu giµy da cña ý, Mü…vµ c¶ c«ng ty Bita’s cña ViÖt Nam S¶n phÈm Bita's ®ang ngµy cµng th©m nhËp m¹nh vµo thÞ trêng Trung Quèc mµ phÇn lín lµ th«ng qua m¹ng líi tiªu thô s½n cã cña Biti's. §©y lµ mét bËt lîi cho viÖc th©m nhËp s¶n phÈm Biti's vµo thÞ trêng Trung Quèc. Ngêi tiªu dïng ë ®©y dÔ chÊp nhËn s¶n phÈm Bita's v× cho r»ng Bita's thuéc c«ng ty Biti's vµ cã chÊt lîng nh Biti's. Bita's cã chÝnh s¸ch kinh doanh kh¸ linh ®éng: kh«ng qui ®Þnh tû gi¸, kh«ng cÇn lªn hîp ®ång ®Æt hµng vµ ®Æt cäc, chØ cÇn gäi hµng lµ ®îc ®¸p øng. Hµng Biti's cha ®¸p øng kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ nªn buéc c¸c tæng kinh tiªu nµy ph¶i lÊy thªm hµng Bita's. + S¶n phÈm cña Trung Quèc cha bao phñ hÕt thÞ trêng. Tuy m«i trêng c¹nh tranh cña Trung Quèc lµ rÊt khã kh¨n nhng theo c¸c nhµ kinh tÕ ViÖt Nam nÕu c¸c nhµ kinh doanh ViÖt Nam biÕt t×m “ng¸ch” th× vÉn cã the “chen” ch©n vµo thÞ trêng nµy vµ thùc tÕ Biti’s ®· lµm ®îc ®iÒu ®ã. Biti’s ®· t×m ra ®îc hai ®iÓm cã thÓ tËn dông ®Ó “chen” ch©n vµo: Thø nhÊt vÒ vÞ trÝ ®Þa lý : ViÖc vËn chuyÓn giao lu bu«n b¸n gi÷a c¸c tØnh phÝa ®«ng cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn víi c¸c tØnh phÝa T©y cña Trung Quèc Líp KTQD 42 §Ò ¸n m«n häc 12 NguyÔn ThÞ Th¶o diÔn ra kh«ng thuËt lîi do ®iÒu kiÖn vÒ giao th«ng c¸ch trë nªn thÞ trêng phÝa t©y cßn nhiÒu kho¶ng chèng ®Ó Biti’s cã thÓ th©m nhËp vµo. Thø hai: Trung Quèc lµ níc s¶n xuÊt lín nhÊt thÕ giíi, do vËy viÖc ®æi míi c«ng nghÖ diÔn ra rÊt nhanh chãng, ®iÒu nµy ®· lµm cho c¸c nhµ s¶n xuÊt Trung Quèc bá qua nhu cÇu tiªu dïng cña ngêi d©n ë mét sè vïng trong níc, ®Æc biÖt c¸c tØnh phÝa t©y, n¬i cã møc sèng thÊp h¬n c¸c tØnh phÝa ®«ng, nhng rÊt cÇn c¸c s¶n phÈm cã chÊt lîng cao .Nhu cÇu nµy hoµn toµn phï hîp víi s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt trªn chÊt liÖu eva mµ c«ng ty ®ang cã thÕ m¹nh .ChÝnh v× ®iÒu ®ã Biti’s ®· xóc tiÕn ho¹t ®éng t¹i thÞ trêng nµy, c«ng ty ®· ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Hµ KhÈu, 20 tæng kinh tiªu vµ 200 ®¹i lý, vµ c«ng ty ®· ®¨ng ký b¶o hé th¬ng hiÖu t¹i thi trêng nµy. Bªn c¹nh ®ã Biti’s còng biÕt c¸ch th©m nhËp vµo thÞ trêng nµy. S¶n phÈm cña Biti’s kh«ng trïng mÉu m·, chñng lo¹i víi hµng Trung Quèc ®Ó tr¸nh c¹nh tranh trùc tiÕp kh«ng cã lîi cho ta . Công ty này đã sản xuất được nhiều sản phẩm thích hợp với mùa nóng, trong khi ở Trung Quốc, các sản phẩm thích hợp với mùa lạnh lại nhiều hơn V× vËy nÕu biÕt khai th¸c c¸c lîi thÕ nµy th× Biti’s sÏ d¹t ®îc thµnh c«ng nh mong muèn khi th©m nhËp vµo ®©y. 2.2.2. M«i trêng bªn trong. 2.2.2.1 Kh¶ n¨ng vît tréi cña Biti's. KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty Biti's trong 3 n¨m qua (2000, 2001, 2002) ®îc thÓ hiÖn qua10 chØ tiªu vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty: Biti's cã mét th¬ng hiÖu uy tÝn. Trong 447 doanh nghiÖp võa ®îc ngêi tiªu dïng trong c¶ níc b×nh chän hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao 2003. Biti's ®îc xÕp hµng thø 2 trong tèp 10 doanh nghiÖp ®Çu tiªn.Trong ®ã Biti's ®· 7 n¨m liÒn ®¹t danh hiÖu hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao. Bµ Ph¹m Chi Lan – Phã chñ tÞch phßng th¬ng m¹i CNVN nãi: “NÕu ngêi NhËt tù hµo vµ ñng hé víi c¸c s¶n phÈm Sony, Honda…th× ng êi ViÖt Nam còng cã thÓ tù hµo víi c¸c s¶n phÈm cña ViÖt Nam nh Vinamilk, Biti's.” Thùc tÕ cho thÊy, nh÷ng s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp trªn kh«ng chØ kh¼ng ®Þnh ®îc th¬ng hiÖu m¹nh díi m¾t ngêi tiªu dïng ViÖt Nam, mµ cßn kh¼ng ®Þnh ®îc ë thÞ trêng níc ngoµi, trong ®ã cã thÞ trêng Mü. Biti's ®· 7 n¨m liÒn ®¹t danh hiÖu hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao. Nhê cã uy tÝn mµ l·nh ®¹o tØnh Lµo Cai chän Tæng C«ng ty Biti's lµm chñ ®Çu t x©y dùng Trung t©m Th¬ng m¹i quèc tÕ cöa khÈu Lµo Cai v× biti's lµ Líp KTQD 42 §Ò ¸n m«n häc 13 NguyÔn ThÞ Th¶o mét doanh nghiÖp lµm viÖc cã tr¸ch nhiÖm, uy tÝn, s¶n phÈm cña biti's ®· cã mÆt ë 40 níc trªn thÕ giíi. Kh«ng nh÷ng Biti's ®îc nhiÒu doanh nghiÖp trong níc tÝn nhiÖm, mµ cßn ®îc sù tÝn nhiÖm cña chÝnh phñ vµ c¸c ban ngµnh ë trung ¬ng. Quan träng h¬n n÷a, Biti's cã uy tÝn víi ngêi V©n Nam nãi riªng vµ Trung Quèc nãi chung. Biti's kh«ng nh÷ng lµ cÇu nèi víi c¸c nhµ doanh nghiÖp ViÖt Nam mµ cßn lµ cÇu nèi cña c¸c nhµ doanh nghiÖp Trung Quèc víi ViÖt Nam. X©y dùng trung t©m th¬ng m¹i quèc tÕ cöa khÈu Lµo Cai kh«ng ph¶i ®Ó nh»m kinh doanh toµ nhµ, mµ ®Ó khai th¸c toµ nhµ nµy thµnh trung t©m xóc tiÕn th¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam – Trung Quèc. Biti's ®· ®îc tæ chøc trade leaderss club vµ c¸c c¬ quan biªn tËp Office ( T©yBan Nha) tÆng gi¶i thëng nh·n hiÖu uy tÝn nhÊt n¨m 1997. N¨m 2001, c«ng ty ®· ®îc tæ chøc BVQI cña V¬ng quèc Anh vµ Quacert cña tæng côc ®o lêng chÊt lîng ViÖt Nam cÊp giÊy chøng nhËn chÊt lîng quèc tÕ ISO 9001. §èi víi thÞ trêng xuÊt khÈu chÊt lîng cao, mÉu m· hîp thêi trang, phôc vô tèt, s¶n phÈm cña Biti's ®· ®îc xuÊt khÈu ngµy cµng nhiÒu sang h¬n 40 níc trªn thÕ giíi.ë thÞ trêng Trung Quèc s¶n phÈm cña c«ng ty ®· lu«n ®îc b¸n hÕt do cã ®îc uy tÝn vµ niÒm tin cã ngêi tiªu dïng. Doanh thu liªn tôc t¨ng, n¨m 2002, doanh thu xuÊt khÈu cña c«ng ty ®¹t 168, 8 tû, t¨ng 6, 3 % so víi 2001 vµ liªn tôc t¨ng trong 3 n¨m gÇn ®©y. Th¬ng hiÖu Biti's ®· vµ ®ang tõng bíc v¬n ra thÞ trêng thÕ giíi vµ ®· cã nh÷ng bíc thµnh c«ng nhÊt ®Þnh. S¶n phÈm phong phó vµ ®a d¹ng. MÉu m· vµ chñng lo¹i s¶n phÈm rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu kh¸c nhau cña mäi thµnh phÇn, løa tuæi kh¸ch hµng trªn c¶ ph¬ng tiÖn tiªu dïng còng nh lµm ®Ñp. C¸c nhãm s¶n phÈm cña Biti's gåm cã:  Nhãm s¶n phÈm xèp eva(ethyl vinyl acetat)  Nhãm dÐp líi, c«ng nghÖ vµ nguyªn liÖu chÝnh lµ eva vµ v¶i líi.  Nhãm s¶n phÈm PU(poly urethane) Nhãm giÇy thÓ thao dïng kü thuËt tiªn tiÕn vÒ lu ho¸, Ðp muén vµ phun .Nguyªn liÖu chÝnh lµ cao su tæng hîp, da, gi¶ da vµ c¸c lo¹i v¶i . Bªn c¹nh nh÷ng nguyªn liÖu chÝnh c«ng ty cßn sö dông vËt t. nguyªn liÖu, phô liÖu. Môc ®Ých lµ t¹o sù phong phó vÒ chÊt liÖu vµ mü thuËt, t¹o nªn sù ®a d¹ng cña s¶n phÈm ®Ó phôc vô tèt nhu cÇu ngêi tiªu dïng.  Líp KTQD 42 §Ò ¸n m«n häc 14 NguyÔn ThÞ Th¶o HÖ thèng kªnh ph©n phèi ph¸t triÓn m¹nh. HÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm cña c«ng ty Biti's cöa hµng ®¹i lý, ®iÓm b¸n phñ rÊt nhiÒu vïng réng lín. HiÖn nay, tiÕp tôc ph¸t triÓn thªm c¸c ®¹i lý míi t¹i c¸c khu vùc thÞ trêng cßn trèng.Nh×n vµo sè lîng cña mçi kªnh lµ kh¸ m¹nh so víi c¸c ®èi thñ kh¸c trong níc còng nh c¸c ®èi thñ níc ngoµi. Toµn c«ng ty cã h¬n 3500 ®¹i lý. C«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ trêng ®ang thùc hiÖn kh¸ tèt, thÓ hiÖn: + Møc ®é b¶o phñ thÞ trêng vÒ mÆt ®Þa lý réng kh¾p: hiÖn nay t¹i c¸c khu vùc träng ®iÓm m¹ng líi ®¹i lý Biti’s ®· cã mÆt t¹i hÇu hÕt ®Õn c¸c tuyÕn huyÖn. §èi víi c¸c khu vùc vïng s©u vïng xa th× c¸c chi nh¸nh ®· tËp trung ph¸t triÓn ®îc c¸c ®¹i lý tíi c¸c khu vùc thÞ trÊn, trung t©m cña tØnh. + Riªng thÞ trêng Trung Quèc c«ng ty ®· cã 20 tæng ®¹i lý vµ h¬n 200®¹i lý tiªu thô vµ 3 v¨n phßng ®¹i diÖn, vµ Biti’s cßn ®ang cã kÕ ho¹ch x©y dùng thªm c¸c ®¹i lý tiªu thô ë khu vùc miÒn §«ng ®Ó khai th¸c thÞ trêng réng lín vµ ®Çy tiÒm n¨ng nµy. Biti's cã mét ®éi ngò c¸n bé trÎ n¨ng ®éng ®Çy nhiÖt t×nh. Biti’s lµ mét c«ng ty t nh©n lín vµ ngµy cµng ph¸t triÓn, c«ng ty hiªn cã 7000 c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®ã cã h¬n 10% cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ sau ®¹i häc, vµ ngµy cµng ®îc tuyÓn dông cÈn thËn vµ ®µo t¹o mét c¸ch kü lìng. Ph¬ng ch©m ®µo t¹o cña Biti’s lµ “Ngêi míi h·y mau cò, Ngêi cò h·y mau cò h¬n” nhê vËy mµ nh÷ng ngêi míi rÊt mau cã tay nghÒ, tr×nh ®é qu¶n lý tèt. §Ó tõ ®ã “míi” lªn nh÷ng s¸ng kiÕn kü thuËt, cã bíc tiÕn c«ng ®ét ph¸. C«ng ty ®· x©y dùng mét m¸i nhµ chung trong ®ã mäi thµnh viªn ®Òu t©m niÖm “h·y lµm viÖc ®Ó c«ng ty cÇn chóng ta, chø kh«ng ph¶i chóng ta cÇn c«ng ty” .Trong c«ng viÖc, trong hëng thô Biti’s lu«n t¹o sù c«ng b»ng hoµn h¶o, bÊt kú ai còng cã ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®îc khen thëng mét c¸ch chÝnh ®¸ng nªn ®· thóc ®Èy tinh thÇn lµm viÖc rÊt cao ®Ó t¹o ra nhiÒu s¸ng kiÕn nh»m ph¸t triÓn s¶n phÈm, ®iÒu ®ã thÓ hiÖn mét chñng lo¹i s¶n phÈm khæng lå víi h¬n 5000 chñng lo¹i vµ hµng n¨m c«ng ty cßn t¹o ra h¬n 30 mÉu s¶n phÈm míi. Biti's cã d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i nhËp khÈu tõ §µi Loan vµ Hµn Quèc. Ngay tõ khi míi thµnh lËp ngêi s¸ng t¹o ra Biti’s «ng Vu Kh¶i Thµnh ®· sang Hµn Quèc häc hái kinh nghiÖm s¶n xuÊt giÇy dÐp ë ®©y ®Ó thay thÕ cho c«ng nghÖ s¶n xuÊt thñ c«ng .Riªng c«ng ty DoNa Biti’s cè cã nghÖ s¶n suÊt hoµn toµn cña §µi Loan do ®îc chuyÓn giao tõ c«ng ty liªn doanh cña Biti’s víi c«ng ty Pouchen cña §µi Loan Líp KTQD 42 §Ò ¸n m«n häc 15 NguyÔn ThÞ Th¶o VÒ lo¹i hµng dÐp xèp cho ®Õn nay, Biti’s vÉn ®îc coi lµ nhµ cung cÊp dÐp xèp ®éc quyÒn trªn thÞ trêng ViÖt Nam v× gÇn nh chØ cã mét m×nh c«ng ty lµ cã c«ng nghÖ s¶n xuÊt dÐp xèp. Nhê ®îc s¶n xuÊt b»ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ nguyªn liÖu ngo¹i nhËp nªn giÇy dÐp Biti’s cã thÓ ®¶m b¶o ®îc c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ chÊt lîng. §iÒu nµy ®îc kh¼ng ®Þnh b»ng viÖc Biti’s ®¹t ®îc chøng chØ ISO 9001 do tæ chøc BVQI cña V¬ng Quèc Anh vµ Quacert cña tæng côc ®o lêng chÊt lîng ViÖt Nam cÊp. §iÒu nµy rÊt Ýt c¸c doanh nghiÖp giÇy dÐp trong níc ®¹t ®îc (C«ng ty Thîng §×nh míi chØ ®¹t chøng chØ ISO 9002 do Quacert cÊp). 2.2.2.2. §iÓm yÕu. Song song víi kÕt qu¶ bíc ®Çu ®¹t ®îc nh trªn, vÉn cßn ®ã nh÷ng yÕu kÐm, tån t¹i cña tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ trªn toµn hÖ thèng kinh doanh néi ®Þa & biªn mËu, mÆc dï tuú lóc, tuú n¬i nh÷ng yÕu kÐm nµy ®· béc lé ë møc kh¸c nhau song chóng cã cïng tÝnh chÊt, b¶n chÊt gièng nhau, lµm k×m h·m, suy yÕu søc ph¸t triÓn mµ lÏ ra thµnh qu¶ sau 8 n¨m c¶i c¸ch ph¶i cao h¬n nhiÒu. §Ó v÷ng m¹nh h¬n, n¨ng ®éng h¬n vµ kháe m¹nh h¬n, hÖ thèng kinh doanh néi ®Þa vµ biªn mËu ph¶i tiÕp tôc c¶i c¸ch triÖt ®Ó ®¹t chÊt lîng toµn diÖn. C¸c yÕu kÐm tån t¹i, cô thÓ lµ: Nguyªn vËt liÖu ph¶i nhËp khÈu nhiÒu. Cïng n»m trong t×nh tr¹ng giÇy dÐp ViÖt Nam, s¶n phÈm cña c«ng ty còng ph¶i nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu nhiÒu. theo thèng kª tû lÖ néi ®Þa ho¸ trªn mçi s¶n phÈm giÇy da cña ViÖt Nam lµ rÊt thÊp chØ vµo kho¶ng 20% ®Õn 30%.chÝnh v× thô ®éng trong nguyÒn nguyªn liÖu nªn ®· g©y khã kh¨n cho c«ng ty trong viÖc thay ®æi mÉu m· kiÓu d¸ng. N¨ng lùc marketing cßn cha cao, ho¹t ®«ng marketing cha thêng xuyªn cßn cha râ nÐt. C¸c h×nh thøc chiªu thÞ cña Biti's cßn qu¸ ®¬n gi¶n, Ýt thay ®æi, thiÕu tÝnh s¸ng t¹o, l¹i lÆp ®i lÆp l¹i mét c¸ch ®Þnh kú nªn ®èi thñ c¹nh tranh dÔ nhËn biÕt vµ ®a ra c¸c ch¬ng tr×nh chiªu thÞ nh»m h¹n chÕ kh¶ n¨ng thu hót søc mua cña c«ng ty Biti's. MÆt kh¸c, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh còng nghiªn cøu vµ ®¸nh Biti's th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. C«ng t¸c chiªu thÞ cßn thô ®éng, chñ yÕu lµ tr«ng chê vµo c¸c ch¬ng tr×nh khuyÕn m¹i ®Þnh kú, qu¶ng c¸o truyÒn h×nh, b¸o chÝ, Pano mµ kh«ng chñ ®éng t×m hiÓu c¸c ®Æc thï khu vùc ®Ó cã c¸c ch¬ng tr×nh tiÕp thÞ vµo ®èi tîng tiÒm n¨ng lµ trÎ em, häc sinh cßn cha triÖt ®Ó, cßn t©m lý sî chi phÝ c¸c nh©n viªn tiÕp thÞ b¸n hµng khu vùc cha ®îc n©ng tÇm ®¹t tÝnh chuyªn nghiÖp vµ tù Líp KTQD 42 §Ò ¸n m«n häc 16 NguyÔn ThÞ Th¶o chñ, tù ý thøc tr¸ch nhiÖm nh»m ®ñ kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh t¹i ®Þa bµn m×nh qu¶n lý còng nh ®¬ng ®Çu víi viÖc c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Nguån nh©n c«ng cha cã tÝnh chuyªn ngiÖp cao. T×nh tr¹ng yÕu kÐm cña c«ng nh©n thÓ hiÖn trªn mét sè mÆt sau:  N¨ng lùc vµ tÝnh chuyªn nghiÖp trong lµm viÖc cña c¸n bé nh©n viªn hÖ thèng kinh doanh néi ®Þa vµ biªn mËu trong c¸c n¨m qua cã n©ng cao nhng vÉn cha ®¹t ®îc tÝnh chuyªn nghiÖp.  ChÊt lîng nh©n sù cßn yÕu vÒ ý thøc, tinh thÇn, tr¸ch nhiÖm, n¨ng lùc vµ tè chÊt, ®iÒu nµy do c«ng t¸c tuyÓn dông ban ®Çu cßn tuú tiÖn, cha chÝnh x¸c. Bªn c¹nh ®ã, c«ng t¸c tuyÓn dông cha ®îc tèt, bè trÝ cha ®óng ngêi, ®óng viÖc, cßn tuú tiÖn, c¶m tÝnh, thô ®éng nªn kh«ng ph¸t huy ®îc së trêng cña tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn dÉn ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc kÐm.  ý thøc c¸c c¸n bé nh©n viªn lµm viÖc cßn x¶y ra t×nh tr¹ng "l¸nh xa t×m gÇn - l¸nh nÆng t×m nhÑ" cÇn ph¸t hiÖn vµ xö lÝ triÖt tiªu thay vµo ®ã lµ c¸c ý thøc tù gi¸c cao vµ cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc ph¸t triÓn vµ chiÕm lÜnh thÞ trêng trong bèi c¶nh c¹nh tranh hiÖn nay lµm ®iÒu kiÖn cho viÖc n©ng cao doanh sè b¸n, n©ng cao thÞ phÇn, chñ ®éng c¹nh tranh. 2.2.2.3 Ho¹t ®éng t¹o gi¸ trÞ. Ho¹t ®éng chñ yÕu . * Ho¹t ®éng s¶n xuÊt Biti’s lµ mét c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã quy m« lín, ®îc thÓ hiÖn b»ng mét hÖ thèng gåm 4 c«ng ty. Víi 4000 kªnh ph©n phèi vµ h¬n 5000 chñng lo¹i s¶n phÈm. Mçi n¨m n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c«ng ty Biti’s thµnh phè HCM lµ 10 triÖu ®«i, cña c«ng ty DONA Biti’s lµ 3 triÖu ®«i, cña c«ng ty liªn doanh S¬n Qu¸n- TP.HCM lµ 3 triÖu ®«i.(n¨m 2001) C«ng ty cã mét nguån lùc tµi chÝnh m¹nh t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®îc chñ ®éng * Ph¸t triÓn chñng lo¹i s¶n phÈm. Tuy s¶n phÈm cña Biti’s ®îc ®¸nh gi¸ lµ phong phó vÒ chñng loai nhng ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña ngêi tiªu dïng c«ng ty kh«ng ngõng ®æi míi. C«ng ty cßn ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng ®Æc biÖt b»ng chøng lµ c«ng ty ®· mÆt hµng giÇy dÐp y tÕ .MÆt hµng nµy sÏ lµ mét sù ®ét ph¸ cho viÖc qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu cña Biti’s vµ më réng m¹ng líi t¹o Ên tîng cho ngêi tiªu dïng bëi tÝnh n¨ng ch÷a bÖnh cña nã Mµu s¾c còng t¹o nªn sù ®a d¹ng cña s¶n phÈm nhËn thøc ®îc ®iÒu nµy, C«ng ty Biti’s còng ®· chó träng vµo viÖc thiÕt kÕ ra nh÷ng ®«i giÇy, ®«i dÐp Líp KTQD 42 §Ò ¸n m«n häc 17 NguyÔn ThÞ Th¶o kiÓu d¸ng thêi trang. S¶n phÈm ®· ®îc thiÕt kÕ víi nhiÒu ®êng nÐt ®Ñp, ®îc thiÕt kÕ theo c¸c catalogue míi nhÊt cña c¸c h·ng s¶n xuÊt giÇy dÐp næi tiÕng thÕ giíi, thÝch hîp víi mäi løa tuæi. B»ng c¸c h×nh thøc nh thªu, in lôa, bÕ h×nh, Ðp, …, Biti’s ®· t¹o cho s¶n phÈm cña m×nh nhiÒu mÉu m· ®a d¹ng vµ phong phó. * Marketing vµ b¸n hµng. HÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm cña c«ng ty Biti's nh×n vµo sè lîng cña mçi kªnh lµ kh¸ m¹nh so víi c¸c ®èi thñ kh¸c trong níc còng nh c¸c ®èi thñ níc ngoµi. Toµn c«ng ty cã h¬n 3500 ®¹i lý, cöa hµng ®¹i lý, ®iÓm b¸n phñ kh¾p c¶ níc. HiÖn nay, tiÕp tôc ph¸t triÓn thªm c¸c ®¹i lý míi t¹i c¸c khu vùc thÞ trêng cßn trèng. Qui ho¹ch l¹i kªnh ph©n phèi: kh¶o s¸t vµ lËp s¬ ®å chi tiÕt tíi c¸c khu vùc cßn trèng ®Ó ph¸t triÓn më míi ®¹i lý; sµng läc thanh lý c¸c ®¹i lý ho¹t ®éng yÕu kÐm, ph¸t triÓn ®¹i lý míi thay thÕ; ®Çu t n©ng cÊp ®èi víi c¸c ®¹i lý ho¹t ®éng tèt. Thùc hiÖn më thÝ ®iÓm c¸c cöa hµng ®¹i lý b¸n 100% hµng Biti’s (cöa hµng chuÈn) t¹i mét sè khu vùc n©ng cao søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng, ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng vµ huy ®éng nhiÒu vèn ®Çu t cña ngêi d©n. C«ng ty thùc hiÖn qu¶ng c¸o trªn rÊt nhiÒu c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh trªn truyÒn h×nh, trªn ®µi trªn m¹ng, trªn b¸o chÝ, qua pono aphich …tæng chi phÝ dµnh cho ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty n¨m 2002 lµ 15 tû ®ång Tuy nhiªn c«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ trêng cßn nhiÒu yÕu kÐm ®ßi hái c«ng ty ph¶i hoµn thiÖn thªm. Ho¹t déng hç trî. * §µo t¹o nh©n lùc. TrÎ ho¸ - tri thøc ho¸ - n¨ng ®éng ho¸ - chuyªn nghiÖp ho¸ ®éi ngò nh©n lùc, ®µo t¹o, huÊn luyÖn ®Ó nh©n lùc trë thµnh nh©n tµi cña c«ng ty. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy, c«ng ty ph¶i thµnh lËp Trung t©m ®µo t¹o Biti's. + Båi dìng n©ng cao kü n¨ng, nghiÖp vô chuyªn m«n cho c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé tiÒm n¨ng ®Ó ®¸p øng c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra vÒ nguån nh©n lùc, nh©n tµi vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, nh©n tµi cho c«ng ty. §µo t¹o kü n¨ng huÊn luyÖn cho ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c huÊn luyÖn chuyªn m«n, kü thuËt, nghiÖp vô tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i c¸c ®¬n vÞ. Líp KTQD 42 §Ò ¸n m«n häc 18 NguyÔn ThÞ Th¶o + §µo t¹o kü n¨ng qu¶n lý nh©n sù, kü thuËt s¶n xuÊt, kü n¨ng lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, kü n¨ng kiÓm tra, kiÓm so¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch, kü n¨ng giao tiÕp ®èi ngo¹i... + C¶i tæ c¬ cÊu gi÷a lùc lîng nh©n sù trùc tiÕp vµ nh©n sù gi¸n tiÕp theo chñ tr¬ng ngµy cµng n©ng cao tû lÖ nh©n sù trùc tiÕp kinh doanh. *C«ng nghÖ. C«ng nghÖ s¶n xuÊt giÇy dÐp cña Biti’s ®îc nhËp tõ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cña Hµn Quèc vµ §µi Loan bao gåm tõ chÊt liÖu Eva, tõ PU, tõ chÊt liÒu v¶i c6¸ loai vµ tõ c¸c chÊt gi¶ da… PhÇn quai: ®îc lµm tõ c¸c nguyªn liÖu nh da, gi¶ da, simili c¸c lo¹i, xèp, líi, v¶i thun, …PhÇn quai gåm nhiÒu chi tiÕt ghÐp lªn nhau ®¶m b¶o ®é bÒn vµ ªm dÞu. PhÇn ®Õ: ®îc s¶n xuÊt chñ yÕu tõ PU( Poly Urethane), cao su, EVA(Etyl Vinil Clorua), xèp… ®îc chÕ t¹o theo c«ng nghÖ d¸n nguéi(c«ng nghÖ tiªn tiÕn nhÊt hiÖn nay) §èi víi giÇy thÓ thao, phÇn mò giÇy ®îc s¶n xuÊt tõ da, Simili, xèp, líi, thun, …lu. Gãt giÇy ®îc lãt b»ng tÊm nhùa ®Þnh h×nh ®¶m b¶o cho cæ giÇy lu«n ®øng, kh«ng xÑp vµ kh«ng nh¨n trong suèt qu¸ tr×nh sö dông. Trªn lìi gµ cã con “®Øa” ®Ó xá d©y qua, ®¶m b¶o cho lìi gµ lu«n cè ®Þnh, gióp tiÖn sö dông. HiÖn nay biti’s cßn ®ang cã kÕ ho¹ch nhËp khÈu c«ng nghÖ s¶n xuÊt giÇy dÐp tiªn tiÕn cña Ytalia. 2.3.T×nh h×nh thùc hiÖn chiÕn lîc. 2.3.1. ph©n tÝch. 2.3.1.1Sö dông th¬ng nh©n Trung Quèc ®Ó ®em hµng sang tiªu thô. §©y lµ biÖn ph¸p rÊt thÝch hîp trong bu«n b¸n biªn mËu víi Trung Quèc. Ban ®Çu c«ng ty nhËn thÊy r»ng chØ cÇn hµng ho¸ cña c«ng ty mang ra trung t©m th¬ng m¹i Lµo Cai lµ th¬ng nh©n ®· mua vÒ b¸n hÕt s¹ch. Sau mét thêi gian nghiªn cøu thÞ trêng, ®Õn n¨m 1994 c«ng ty lËp mét chi nh¸nh ë Lµo Cai, biªn giíi gi÷a ViÖt Nam cµ Trung Quèc ®Ó th¨m dß thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng. Vµ ®· ®¹t ®îc rÊt nhiÌu thµnh c«ng . C«ng ty biÕt chó ý ®Õn ®Æc ®iÓm vµ t©m lý kinh doanh cña th¬ng nh©n Trung Quèc, ®Ó tõ ®ã t×m ®îc ph¬ng thøc tèt nhÊt ®Ó hîp t¸c víi hä. Biti’s ®· t×m c¸ch hîp t¸c víi th¬ng nh©n Trung Quèc bëi v× mçi nhµ ph©n phèi t¹i ®©y sÏ biÕt c¸ch tù lùa chän khu vùc thÞ trêng thËt hîp lý cho m×nh . Khi lµm viÖc víi th¬ng nh©n Trung Quèc, kinh nghiÖm cña Biti’s lµ lu«n lu«n t«n träng Líp KTQD 42 §Ò ¸n m«n häc 19 NguyÔn ThÞ Th¶o quyÕt ®Þnh vÒ thÞ trêng cña b¹n hµng nhng kh«ng bá qua môc tiªu t×m kiÕm thÞ trêng míi cho c«ng ty. C¸c th¬ng nh©n Trung Quèc cã kinh nghiÖm sÏ biÕt n¬i nµo tiªu thô tèt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp vµ sÔ tËp chung ®Çu t lµm hÕt søc m×nh ®Ó ®¹t ®îc thµnh c«ng nh dù ®Þnh. Th¬ng nh©n Trung Quèc lu«n lu«n muèn cã mét sù quan t©m ®Æc biÖt, ®îc hëng nh÷ng u ®·i h¬n h¼n ngêi kh¸c vµ ngîc l¹i hä còng kh«ng muèn thua thiÖt bÊt cø ai. Do vËy, khi giao dÞch víi hä Biti’s lu«n thÓ hiÖn sù c«ng b»ng, kiªn ®Þnh vµ cã mét quan ®iÓm chÝnh thèng. ChÝnh ®iÒu ®ã ®· lµm th¬ng nnh©n Trung Quèc t«n träng vµ tin tëng h¬n vµo sî æn ®Þnh l©u dµi trong qua hÖ hîp t¸c nµy. KÕt qu¶ ®¹t ®îc lµ s¶n phÈm cña Biti’s ®îc th¬ng nh©n Trung Quèc chñ ®éng t×m kiÕm chØ cÇn hµng ho¸ cã mÆt t¹i c¸c dÞp héi chî lµ th¬ng nh©nTrung Quèc ®É t×m mua vÒ b¸n l¹i .Cã nh÷ng n¬i hµng kh«ng ®ñ cung óng nªn ®· xuÊt hiÖn c¬ së lµm hµng gi¶ hµng nh¸i ®Ó b¸n ra v× vËy cø vµo dÞp héi chî th¸ng t¸m hµng n¨m diÔn ra t¹i C«n Minh lµ ngêi tiªu dïng Trung Quèc l¹i ®æ s« mua s¶n phÈm cña Biti’s ®Ó tr¸nh ph¶i mua hµng gi¶. BiÖn ph¹p nµy ®îc Biti’s rÊt chó träng kh«ng chØ khi míi th©m thËp vµo thÞ trêng Trung Quècmµ ngay cã khi ®É thµnh c«ng råi, b»ng cgøng lµ Biti’s ®ang xay dùng trung t©m th¬ng m¹i ë Lµo Vai ®Ó lµ ®iÓm TËp kÕt Hµng Sang Trung Quèc. 2.3.1.2 Më c¸c ®¹i lý ®Ó b¸n hµng ho¸. ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn §¹i lý lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng trong ph¬ng s¸ch kinh doanh ®a d¹ng ho¸ cña C«ng ty s¶n xuÊt hµng tiªu dïng B×nh Tiªn. Nã gãp phÇn lµm cho s¶n phÈm cña c«ng ty ®îc giíi thiÖu réng r·i trªn thÞ trêng, ®Õn tËn tay ngêi tiªu dïng, lµm t¨ng s¶n lîng hµng ho¸ vµ doanh thu hµng n¨m. Víi mét thÞ trêng hµng tû d©n vµ cã hµng triÖu th¬ng hiÖu lín nhá nh thÞ trêng Trung Quèc th× doanh nghiÖp còng kh«ng nªn ®Æt nhiÒu hy väng lµ sÏ dÔ dµng chiÕm lÜnh ngay mét thÞ phÇn lín mµ cÇn biÕt lîng søc m×nh ®Ó t×m c¸ch tranh thñ vµo c¸c ngh¸ch cña thÞ trêng, cã ®îc sù ñng hé cña kh¸ch hµng tõng bíc thµnh lËp c¸c m¹ng líi kinh tiªu.H×nh thøc kinh doanh cña Biti’s t¹i thÞ trêng nµy lµ c«ng ty chó träng thµnh lËp mét hÖ thèng c¸c ®¹i lý KÕt qu¶ lµ ngoµi 3 v¨n phßng ®¹i diÖn, 20 tæng ®¹i lý vµ h¬n 200 ®¹i lý, n¨m 2003 c«ng ty cßn cã kÕ ho¹ch më thªm 5 tæng d¹i lý vµ 100 ®¹i lý ë vïng phÝa §«ng nh»m nhanh chãng tiÕp cËn thÞ trêng nµy Líp KTQD 42 §Ò ¸n m«n häc 20 NguyÔn ThÞ Th¶o Công ty cßn đầu tư hai trung tâm thương mại tại tỉnh Đắc Lắc (Tp.Buôn Ma Thuột) và tỉnh Lào Cai (Cửa khẩu Lào Cai), nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giầy dép trong nước và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trong năm 2002. 2.3.1.3 TÝch cùc tham gia héi chî, c«ng t¸c x· héi ®Ó qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu . Trung quèc lµ mét níc s¶n xuÊt giÇy dÐp lín nhÊt thÕ giíi hµng n¨m ë ®©y thêng diÔn ra c¸c cuéc héi chî lín víi sù tham gia cña rÊt nhiÒu c¸c nhµ s¶n xuÊt hµng ®Çu thÕ giíi .Tham gia héi chî sÏ lµ c¬ héi tèt ®Ó qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu cña m×nh vµ t×m ®èi t¸c më ra thÞ trêng míi cho c«ng ty. T¹i héi chî C«n Minh –Trung Quèc tæ chøc th¸ng 8 hµng n¨m th× Biti’s lµ mét trong sè Ýt c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tham gia héi chî nµy víi viÖc thuª thªm 3 gian hµng trÞ gi¸ 675USD/1gian .Tham gia héi chî nµy c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Òu t×m thÊy c¬ héi lµm ¨n. §èi víi Biti’s tuy gi¸ ®¾t h¬n so víi thÞ trêng néi ®Þa gÊp hai lÇn nhng s¶n phÈm cña c«ng ty vÉn b¸n hÕt s¹ch, con sè hïng hån nhÊt ®Ó nãi lªn kÕt qu¶ c«ng ty ®¹t ®îc lµ doanh sè b¸n hµng sang Trung Quèc cña Biti’s n¨m 2002 ®· lªn 17tû ®ång/1n¨mchiÕm kho¶ng 6% doanh sè b¸n hµng cña toµn c«ng ty. Ngêi tiªu dïng Trung Quèc cø chê ®Õn héi chî ®Ó mua hµng cña c«ng ty v× sî bÞ hµng gi¶. Do vËy tham gia héi chî cßn lµ c¬ héi ®Ó c«ng ty ®Êu tranh chèng hµng gi¶, t¹i mçi cuéc héi chî c«ng ty ®Òu cã gian hµng gi¶i thÝch cho ngêi tiªu dïng biÕt ph©n biÖt hµng gi¶ ®Ó tr¸nh bÞ mua nhÇm. Ngoµi tham gia héi chî t¹i Trung Quèc,c«ng ty cßn chó träng më c¸c trung t©m th¬ng m¹i t¹i biªn giíi ®Ó lµm n¬i giíi thiÖu s¶n phÈm sang thÞ trêng Trung Quèc vµ lµ n¬i tËp kÕt hµng hµng ®Ó cung cÊp cho c¸c tæng ®¹i lý vµ ®¹i lý t¹i Trung Quèc . ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· xem Trung Quèc lµ thÞ trêng chiÕn lîc vµ cã xu híng ®Çu t ph¸t triÓn vµo thÞ trêng nµy. MÆt kh¸c chÝnh phñ Trung Quèc trong chiÕn lîc ®Çu t ph¸t triÓn kinh tÕ vïng ®¹i T©y Nam ®· cã chÝnh s¸ch th«ng tho¸ng ph¸t triÓn giao lùc th¬ng m¹i, kinh tÕ víi ViÖt Nam qua cña khÈu Hµ KhÈu – Lµo Cai trong lóc phÝa Trung Quèc cã khu kinh tÕ cöa khÈu rÊt sÇm uÊt th× phÝa ViÖt Nam cha cã sù ®Çu t ®Çu t t¬ng xøng .N¨m b¾t ®îc chiÕn lîc phÊt triÓn kinh tÕ cña chÝnh phñ vµ tiÒm lùc to lín cña thi trêng Trung Quèc.C«ng ty quyÕt ®Þnh tham gia ®Çu t vµo khu trung t©m th¬ng m¹i quèc tÕ t¹i cöa khÈu Lµo Cai giai ®oan 1(tõ nay ®Õn hÕt n¨m 2005, víi diÖn tÝch Líp KTQD 42
- Xem thêm -