Tài liệu Chiến lược thâm nhập thị trường trung quốc của công ty bit

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 124 |
  • Lượt tải: 1
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc lôc Lêi më ®Çu: Ch-¬ng1: M« t¶ t×nh huèng: 1.1. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty. 1.2. C¸c môc tiªu dµi h¹n cña biti's ®Õn n¨m 2005 1.3. C¸c biÖn ph¸p ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu trªn Ch-¬ng II: Ph©n tÝch chiÕn l-îc 2.1. C¬ së h×nh thµnh chiÕn l-îc 2.1.1. M«i tr-êng bªn ngoµi doanh nghiÖp 2.1.2. M«i tr-êng bªn trong doanh nghiÖp 2.2. Néi dung chiÕn l-îc 2.2.1. Ph©n tÝch 2.2.2. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn chiÕn l-îc Ch-¬ng III: Bµi häc kinh nghiÖm vµ gi¶i ph¸p KÕt luËn: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong xu h-íng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ngµy cµng cao, hµng ho¸ kh«ng cßn giíi h¹n ë ph¹m vi biªn giíi quèc gia n÷a. C¸c c«ng ty muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× kh«ng thÓ chØ quÈn quanh ë thÞ tr-êng néi ®Þa mµ ph¶i v-¬n ra thÞ tr-êng quèc tÕ Tr-íc ng-ìng cöa cña héi nhËp, ®Êt n-íc míi më cöa, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam lµ nh÷ng doanh nghiÖp trÎ v-¬n ra thÞ tr-êng thÕ giíi dùa vµo nh÷ng thÕ m¹nh tiÒm lùc vèn cã cña m×nh, kh«ng tr¸nh khái gÆp nhiÒu khã kh¨n, song còng chÝnh khã kh¨n thö th¸ch ®ã ®· xuÊt hiÖn nh÷ng doanh nghiÖp xuÊt s¾c ®· v-¬n lªn kh«ng chØ ®øng v÷ng trong c¬ chÕ míi mµ cßn kh«ng ngøng tr-ëng thµnh vµ lín m¹nh vÒ mäi mÆt c¶ trªn thÞ tr-êng trong n-íc vµ quèc tÕ. Biti’s l¯ mét trong nhöng c«ng ty nh­ thÕ ë ViÖt Nam ®Çu tiªn th©m nhËp thµnh c«ng thÞ tr-êng quèc tÕ. Víi 4 c«ng ty trùc thuéc, c«ng ty cung cÊp s¶n phÈm ra h¬n 40 n-íc trªn thÕ giíi, s¶n phÈm giÇy dÐp cña c«ng ty ®· tõng b-íc kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr-êng quèc tÕ. Trong c²c quèc gia Biti’s th©m nhËp th¯nh c«ng th× Trung Quèc l¯ thÞ tr-êng chiÕn l-îc cña c«ng ty, kh«ng chØ bëi qui m« cña thÞ tr-êng, sù t-¬ng ®ång vÒ v¨n ho¸ dÉn ®Õn sù gièng nhau t-¬ng ®èi vÒ tiªu dïng mµ cßn do bu«n b¸n biªn mËu gi÷a hai n-íc rÊt ph¸t triÓn, ®-îc chÝnh phñ hai quèc gia ®Æc biÖt quan t©m giµnh nhiÒu -u ®·i. Trung Quèc l¹i lµ thÞ tr-êng lín ®Çy tiÒm n¨ng,cã mét dung l-îng thÞ tr-êng rÊt lín mµ bÊt kÓ mét doanh nghiÖp nµo khi cã ý th©m nhËp thÞ tr-êng quèc tÕ ®Òu nghÜ tíi. Sau 8 n¨m nh©m nhËp thµnh c«ng vµo thÞ tr-êng Trung Quèc (tõ n¨m1995), s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr-êng nµy. §¹t ®-îc kÕt qu¶ nµy lµ do c«ng ty ®· v¹ch ra mét chiÕn l-îc thµnh c«ng ®óng ®¾n vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶. §Ò t¯i “ChiÕn l-îc th©m nhËp thÞ tr-êng Trung Quèc cña c«ng ty biti’s” m¯ em løa chän nh´m nghiªn c÷u s©u h¬n chiÕn l-îc nµy ®Ó rót ra kinh nghiÖm tõ sù thµnh c«ng cña c«ng ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Th¹c sü NguyÔn ThÞ Thanh Hµ-Gi¶ng viªn khoa kinh tÕ vµ kinh doanh quèc tÕ ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nh-ng do tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cã h¹n, bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa tËn t×nh gióp ®ì em ®Ó bµi viÕt sau ®-îc hoµn thiÖn h¬n. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH¦¥NG I: M« t¶ t×nh huèng. 1.1. C¸c môc tiªu dµi h¹n cña Biti’ s ®Õn n¨m 2010. Kinh tÕ Trung Quèc khi b-íc vµo thÕ kû 21 ®· cã mét vÞ thÕ lín trªn chÝnh tr-êng quèc tÕ, tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lu«n lín nhÊt thÕ giíi, trung b×nh 8%/n¨m xuÊt khÈu chiÕm 11, 8% xuÊt khÈu cña toµn thÕ giíi ®Æc biÖt trong ngµnh giµy dÐp chiÕm 50%. NÒn kinh tÕ Trung Quèc sau khi gia nhËp WTO sÏ xo¸ bá hµng rµo thuÕ quan vµ phi thuÕ quan, hµng ho¸ cña Trung Quèc sÏ trµn ra thÕ giíi vµ tõ thÕ giíi trµn vµo Trung Quèc, cïng víi ®ã lµ nhu cÇu vÒ sè l-îng, chÊt l-îng vµ kiÓu d¸ng s¶n phÈm ngµy mét t¨ng lªn ®ã lµ c¬ héi, nh-ng còng lµ th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh hµng tiªu dïng nãi chung vµ s¶n phÈm giµy dÐp nãi riªng . Nh×n l³i chÆng ®­êng ®± qua tô khi Biti’s cã mÆt trªn thÞ tr­êng Trung Quèc (1995) th-¬ng hiÖu cña c«ng ty ®· ®-îc kh¼ng ®Þnh, s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®-îc ng-êi tiªu dïng Trung Quèc chÊp nhËn vµ ngµy mét tin t-ëng. Trong nh÷ng n¨m s¾p tíi muèn ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng Trung Quèc, ban l·nh ®¹o c«ng ty ph¶i ®Ò ra ®-îc c¸c môc tiªu râ rµng vµ quyÕt t©m phÊn ®Êu ®Ó ®¹t môc tiªu ®ã . Môc tiªu giai ®o¹n 2001-2010 : 1.1.1. Cñng cè chç ®øng cho s¶n phÈm t¹i khu vùc ®· x©m nhËp thµnh c«ng +Hoµn thµnh kÕ ho¹ch xuÊt khÈu sang khu vùc nµy 10 triÖu ®«i, tõ nay ®Õn n¨m 2010 mçi n¨m doanh thu t¨ng trung b×nh 8%, kh«ng cßn t×nh tr¹ng thiÕu hµng. + T¨ng c-êng ®Çu t- chÕ t¹o khu«n mÉu, ®-a s¶n phÈm thêi trang vµo tiªu thô . + TiÕp tôc phÊn ®Êu vµ duy tr× lßng tÝn nhiÖm cña ng-êi tiªu dïng Trung Quèc . 1.1.2 §-a nhanh s¶n phÈm ®Õn c¸c thµnh phè lín . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Hoµn thµnh kÕ ho¹ch më réng hÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm sang miÒn §«ng víi 5 tång ®¹i lý vµ 100 ®¹i lý trong n¨m 2003 . + C¶i tiÕn mÉu m· hîp thêi trang vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm ®Ó cung cÊp cho ng-êi tiªu dïng n¬i nµy nh÷ng s¶n phÈm tèt nhÊt ®¸p øng thÞ hiÕu tiªu dïng cao cña d©n c- n¬i nµy. 1.2.3. T¨ng doanh thu ë thÞ tr-êng Trung Quèc lªn 2,2 triÖu USD mét n¨m, víi tû lÖ xuÊt khÈu 6% tæng l-îng hµng xuÊt x-ëng . + Hoµn thµnh viÖc nhËp khÈu c«ng nghÖ Italia vµo s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao s¶n l-îng vµ mÉu m· . + Hoµn thµnh kÕ ho¹ch x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt giµy ë V©n Nam, Trung Quèc vµ ®Çu t- vµo nhµ m¸y néi ®Þa s¶n xuÊt s¶n phÈm da cho xuÊt khÈu . 1.2 C¸c biÖn ph¸p ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu. §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu ®Ó ra c«ng ty ®· ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn chóng trªn c¬ së ph©n tÝch nh÷ng ®¹c ®iÓm ng-êi thÞ tr-êng Trung Quèc.§ã lµ: 1.Sö dông c¸c th-¬ng nh©n Trung Quèc ®Ó ®em hµng sang tiªu thô . 1. Më c¸c ®¹i lý ®Ó b¸n hµng. 2. TÝch cùc tham gia héi chî ®Ó qu¶ng b¸ th-¬ng hiÖu. 3. Qu¶ng c¸o trªn c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. 5.Thùc hiÖn kÕ ho³ch më nh¯ m²y s°n xuÊt ®Çu tiªn cða Biti’s t³i Trung Q uèc. Ch-¬ng II: Ph©n tÝch chiÕn l-îc 2.1.Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty Biti’ s. 2.1.1 Tªn c«ng ty, lÞch sö h×nh thµnh. N¨m 1982, h-ëng øng chñ tr-¬ng cña nhµ n-íc vÒ viÖc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ -¤ng V-u Kh¶i Thµnh vµ gia ®×nh thµnh lËp hai tæ hîp B×nh Tiªn vµ V¹n Thµnh víi quy m« nhá, s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cÊp thÊp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 N¨m 1986 hai tæ hîp B×nh Tiªn vµ tæ hîp V¹n Thµnh s¸t nhËp thµnh hîp t¸c x· cao su B×nh Tiªn. Nh»m më réng quy m«, vèn, c¬ së vËt chÊt vµ lao ®éng cho s¶n xuÊt Cuèi n¨m 1989 «ng chñ nhiÖm hîp t¸c x· ®Õn §µI Loan häc tËp c«ng nghÖ s¶n xuÊt dÐp xèp EVA ®Ó thay thÕ cho s¶n phÈm lµm tõ cao su tr-íc ®©y. Víi quy m« v¯ uy tÝn kinh doanh Biti’s ®± ®­îc bé kinh tÕ ®èi ngo¹i (nay lµ bé th-¬ng m¹i) cÊp giÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vµ lµ ®¬n vÞ ngoµi quèc doanh ®Çu tiªn trong n-íc ®-îc h-ëng ®Æc quyÒn nµy. Th¸ng 1 n¨m 1992 hîp t¸c x· cao su B×nh Tiªn n©ng cÊp vµ chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty s¶n xuÊt hµng tiªu dïng B×nh Tiªn (TNHH) viÕt t¾t l¯ Biti’s. HiÖn nay c«ng ty Biti’s gåm ba c«ng ty víi 7000 lao ®éng n¨ng løc s¶n xuÊt lµ 17 triÖu ®«i / n¨m, c«ng ty ®· kh«ng ngõng lín m¹nh vµ ®¹t nhiÒu thµnh tùu næi bËt . §èi víi thÞ tr-êng xuÊt khÈu c«ng ty ®· xuÊt khÈu h¬n 40 n-íc trªn thÕ giíi, ®Æc biÖt c«ng ty cã chç ®øng trªn thÞ tr-êng Trung Quèc – mét n-íc xuÊt khÈu giÇy dÐp lín nhÊt thÕ giíi. 2.1.2 HÖ thèng c²c c«ng ty trøc thuéc cða Biti’s. C«ng ty Biti’s l¯ mét c«ng ty tr²ch nhiÖm höu h³n cã quy m« lín, ®-îc thÓ hiÖn b»ng hÖ thèng c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt bao gåm: * C«ng ty s°n xuÊt h¯ng tiªu dïng B×nh Tiªn.(Biti’s S¯i Gßn-thµnh lËp 2/1/1992 * C«ng ty B×nh Tiªn §ång Nai (Dona Biti's): ®-îc thµnh lËp 28/5/1995 * C«ng ty liªn doanh SUNKUAN- TP.HCM thµnh lËp th¸ng 6 n¨m 1991 * C«ng ty Biti’s USA: chi nh²nh ®Çu tiªn cða c«ng ty ë n­íc ngo¯i, th¯nh lËp n¨m 1995. 2.1.3 C²c s°n phÈm chð yÕu cða Biti’s Tô khi th¯nh lËp ®Õn nay Biti’s chØ thuÇn tuý l¯ mét c«ng ty s°n xuÊt v¯ ph©n phèi c¸c lo¹i s¶n phÈm giÇy dÐp. Tõ ngµy 1/6/2002, C«ng ty ®· ®-a vµo ch­¬ng tr×nh cung ÷ng dÞch vó. Víi uy tÝn nhÊt ®Þnh, Biti’s vôa tròng thÇu x©y Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dùng 2 c«ng tr×nh Trung t©m th-¬ng m¹i ë T©y Nguyªn vµ Lµo Cai míi ®-a vµo ho¹t ®éng, tuy ch-a mang l¹i lîi nhuËn. S¶n phÈm kinh doanh cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng vµ phong phó víi h¬n 5000 chñng lo¹i s¶n phÈm, tõ c¸c lo¹i hµi ®i trong nhµ, giµy dÐp th«ng th-êng ®Õn c²c s°n phÈm cao cÊp mang tÝnh thêi trang cao. Cã thÓ nãi Biti’s ®ang cã mét phèi thøc mÆt hµng kinh doanh lín vÒ chiÒu dµi vµ chiÒu réng. Mçi mÆt hµng ®Òu cã nhiÒu mÉu m· nh-: hµi cã 34 m·, dÐp sandal cã 100 m·, giµy thÓ thao cã 60 m·, l-íi …S°n phÈm Biti’s cã thÓ phóc vó cho mäi l÷a tuæi. Kh«ng tù hµi lßng víi thµnh qu¶ ®· ®¹t ®-îc, c«ng ty cßn kh«ng ngõng nghiªn cøu thiÕt kÕ ra nhiÒu m· giÇy dÐp kh¸c. Mçi n¨m, c«ng ty cho ra ®êi kh¶ng 30 m· míi c¸c lo¹i…Tô tr­íc ®Õn nay Biti’s vÉn næi tiÕng vÒ lo³i h¯ng dÐp xèp. Cho ®Õn nay, Biti’s vÉn ®­îc coi l¯ nh¯ cung cÊp dÐp xèp ®éc quyÒn trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam v× gÇn nh- chØ cã mét m×nh c«ng ty lµ cã c«ng nghÖ s¶n xuÊt dÐp xèp. 2.2. C¬ së h×nh thµnh chiÕn l-îc. 2.2.1. M«i tr-êng bªn ngoµi doanh nghiÖp. 22.1.1. M«i tr-êng quèc gia.  Vµi nÐt vÒ thÞ tr-êng giÇy dÐp ViÖt Nam. HiÖn nay ViÖt Nam lµ nhµ s¶n xuÊt giµy dÐp lín thø 4 thÕ giíi sau Trung Quèc, Hång K«ng vµ Italya.Ngµnh giµy dÐp ViÖt nam ®· cã b-íc ph¸t triÓn rÊt nhanh chãng chØ tÝnh riªng trong kho¶ng tõ n¨m 1997- 2000, s¶n xuÊt chung ph¸t triÓn tõ 206 triÖu ®«i lªn ®Õn 303 triÖu ®«i, chØ sè ph¸t triÓn trung b×nh hµng n¨m trong giai ®o¹n nµy lµ 14%.  Møc ®é c¹nh tranh. T×nh h×nh c¹nh tranh trong thêi gian gÇn ®©y ë ViÖt Nam vÒ kinh doanh thêi trang nãi chung vµ trong lÜnh vùc giÇy dÐp nãi riªng ngµy cµng phøc t¹p vµ khèc liÖt. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trªn toµn hÖ thèng kinh doanh néi ®Þa ®Òu cã c¸c c¬ së, c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt giÇy dÐp ®Ó cung øng cho thÞ tr-êng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu. §èi víi c«ng ty Biti’s víi ®Æc thï s°n xuÊt hÇu nh­ c²c chðng lo³i giÇy dÐp nh- dÐp xèp, dÐp hµi, dÐp nhùa, dÐp l-íi, PU, giÇy thÓ thao vµ ®ang thùc nghiÖm tung ra thÞ tr-êng chñng lo¹i s¶n phÈm giµy dÐp da. Do ®ã, c«ng ty Biti’s hÇu nh­ ph°i ®èi ®Çu víi tÊt c° c²c c¬ së, c«ng ty lín nhà cïng ng¯nh nghÒ. Bao gåm: 1, C«ng ty Bita's: s¶n phÈm chñ lùc lµ giµy v¶i, dÐp nhùa, dÐp da… 2, C«ng ty Vina giµy, T&T: chuyªn cung cÊp c¸c s¶n phÈm giµy dÐp da, PU cao cÊp. 3, C«ng ty giµy Asia: s¶n phÈm chñ lùc lµ giµy thÓ thao… 4, C«ng ty giµy Thôy Khuª, Th-îng §×nh, HP : Chuyªn cung cÊp giµy v¶i, giÇy thÓ thao. PhÇn lín c¸c c«ng ty trªn cã nhiÒu -u thÕ vÒ c«ng nghÖ, n¨ng lùc s¶n xuÊt còng nh- tiÒm lùc vÒ tµi chÝnh. C¸c s¶n phÈm cña hä c¹nh tranh trùc tiÕp víi Biti's lµ Giµy thÓ thao, sandal PU, dÐp da. 5, C«ng ty giµy Th¸i B×nh: chuyªn cung cÊp giµy dÐp xèp, PU, giÇy thÓ thao. 6, C«ng ty cao su B×nh §Þnh: S¶n phÈm lµ dÐp xèp, cao su, PU 7, C¸c c¬ së s¶n xuÊt t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh & t¹i c¸c ®Þa ph-¬ng cña c¸c tØnh thµnh ( Long Thµnh, Hång Th¹nh, Hång Anh): c¸c c¬ së chuyªn s¶n xuÊt theo tõng chñng lo¹i s¶n phÈm ®Ó phôc vô cho thÞ tr-êng khu vùc & c¶ n-íc. C¸c c¬ së nµy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã nh÷ng b-íc ph¸t triÓn v-ît bËc vµ chiÕm thÞ phÇn kh¸ lín. Hä ®· cã nh÷ng chó träng ®Çu t- vÒ c«ng nghÖ, ®Çu t- ph¸t triÓn hÖ thèng ph©n phèi vµ c¶ viÖc ph¸t triÓn th-¬ng hiÖu. Lîi thÕ lín nhÊt cña c¸c ®èi thñ nµy lµ gi¸ c¶ thÊp vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng rÊt cao nhu cÇu thÞ hiÕu tiªu dïng vÒ mÉu m·, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, thêi gian ra hµng rÊt nhanh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 8, C¸c nguån hµng ngo¹i nhËp : chñng lo¹i xèp chñ yÕu lµ hµng Th¸i Lan, giÇy thÓ thao, Da, PU hµng Trung Quèc víi lîi thÕ vÒ gi¸ c¶ vµ kiÓu d¸ng, mÉu m· ®a d¹ng & mét sè th-¬ng hiÖu næi tiÕng cña Mü, Italia, Australia. Nh-îc diÓm lín nhÊt cña Biti's so ®èi thñ c¹nh tranh lµ gi¸ c¸c s¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh rÊt thÊp so víi c¸c s¶n phÈm cña Biti's . Vµ chñng lo¹i mÉu m· cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh còng rÊt ®a d¹ng phong phó vµ hîp thêi trang. 2.2.1.2. M«i tr-êng kinh doanh Trung Quèc. Kinh tÕ. Trung Quèc lµ mét thÞ tr-êng lín víi h¬n 1,3 tû d©n vµ 13 tØnh, 5 khu tù trÞ, 5 thµnh phè thuéc trung -¬ng - lµ quèc gia cã tiÒm n¨ng kinh tÕ lín vµo lo³i bËc nhÊt thÕ giíi. Mét sè ng­êi gäi Trung Quèc l¯ “Ng­êi khæng lå ®ang th÷c dËy”. MÆc dï thu nhËp quèc d©n tÝnh theo ®Çu ng-êi cña Trung Quèc ch-a cao, chØ cì 900 ®« la nh-ng v× d©n sè ®«ng nªn tæng s¶n phÈm quèc d©n (GDP) cña Trung Quèc vÉn vµo hµng thø 6 trªn thÕ giíi. Cßn nÕu tÝnh theo tiªu chuÈn b»ng søc mua ( PPP ) tøc lµ cã ®iÒu chØnh chªnh lÖch gi¸ gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ th× Trung Quèc ®øng thø 2 thÕ giíi chØ sau Mü víi 11, 8 % tæng s¶n phÈm thÕ giíi. Trung Quèc thøc sø l¯ “ng­êi khæng lå”®ang th÷c dËy v× n­íc n¯y hiÖn cã tèc ®é ph¸t triÓn nhanh nhÊt thÕ giíi, trung b×nh 8 % mçi n¨m, cã n¨m cßn cao h¬n, víi tæng GDP h¬n 1000 tû ®ång. Hµng n¨m Trung Quèc xuÊt khÈu mét l-îng hµng khæng lå trÞ gi¸ h¬n 250 tû ®« la chiÕm h¬n 11, 8 % tæng xuÊt khÈu thÕ giíi. Ng-êi ta th-êng so s¸nh sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ Trung Quèc víi kinh tÕ NhËt B¶n thêi kú bïng næ 1955 – 1985 v¯ víi kinh tÕ c²c “ con hæ ch©u ²” trong c²c n¨m 1965 – 1995. Lóc ®ã c¸c n-íc nµy còng cã tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ rÊt cao. Ng-êi ta th-êng lý gi¶i thµnh c«ng cña kinh tÕ Trung Quèc lµ gi¸ nh©n c«ng rÎ. T¹i n-íc nµy gi¸ nh©n c«ng chØ b»ng 5% gi¸ nh©n c«ng ë Mü, chÝnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 v× gi¸ nh©n c«ng rÎ nªn Trung Quèc ®Æc biÖt m¹nh trong c¸c ngµnh ®ßi hái nhiÒu søc lao ®éng gi¶n ®¬n nh- dÖt may, giµy dÐp…HiÖn t¹i Trung Quèc lµ nhµ xuÊt khÈu giµy dÐp lín nhÊt trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn cßn nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan dÉn ®Õn thµnh c«ng cña Trung Quèc. C¸c nhµ l·nh ®¹o n-íc nµy ®· ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ thÝch hîp ®· t×m ra c¸ch kÝch thÝch nhu cÇu trong n-íc nhu cÇu tiªu dïng vµ nhu cÇu ®Çu t- ®ång thêi ¸p dông chÝnh s¸ch xuÊt khÈu. Trung Quèc cã nguån ®Çu t- dåi dµo tõ c¸c nhµ ®Çu t- ng-êi Hoa ë c¸c vïng l·nh thæ l©n cËn nh- Hång K«ng, §µi Loan, Singapore vµ mét sè n-íc kh¸c. Sau khi gia nhËp WTO, m«i tr-êng ngo¹i th-¬ng cña Trung Quèc thuËn lîi h¬n, c¸c xÝ nghiÖp vèn ngo¹i ®· m¹nh d¹n ®-a nhiÒu d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµo Trung Quèc vµ b¸n ra thÞ tr-êng quèc tÕ ngµy cµng nhiÒu s¶n phÈm s¶n xuÊt t¹i Trung Quèc Mét chuyªn gia kinh tÕ cña h·ng Morgan Stanley, Hång C«ng, ¤ng Andy xe, dù ®o¸n n¨m 2005 gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt khÈu cña Trung quèc sÏ v-ît NhËt B¶n, ¤ng nµy cho r»ng Trung Quèc lµ nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng gi¶m ph¸t t¹i mét sè n-íc v× hä ®· lµm gi¶m gi¸ c¸c mÆt hµng trªn thÕ giíi vµ lµm lîi nhuËn cña c¸c n-íc gi¶m theo. Trung Quèc thùc sù lµ mét thÞ tr-êng réng lín , vµ cßn nhiÒu h\kho¶ng chèng ®Ó c¸c doanh nghiÖp th©m nhËp vµo V¨n ho¸. Trung Quèc lµ n-íc gÇn ViÖt Nam vµ cã nÒn v¨n hãa t-¬ng ®ång nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam, ng-êi tiªu dïng Trung Quèc nhÊt lµ c¸c vïng biªn giíi víi ViÖt Nam cã kinh tÕ ch-a ph¸t triÓn mÊy còng cã thãi quen tiªu dïng nhng-êi ViÖt Nam.§iÒu nµy rÊt thuËn tiÖn cho hµng ho¸ cña ViÖt Nam x©m nhËp vµo thi tr-êng nµy. H¬n n÷a, Trung Quèc lµ mét thÞ tr-êng tiªu thô t-¬ng ®èi dÔ tÝnh, cã thÓ tiªu thô c¶ hµng ho¸ cña ViÖt Nam kh«ng ®ñ tiªu chuÈn vÒ bao gãi ë ch©u ¢u bÞ tr¶ l¹i nªn hµng ViÖt Nam cã thÓ th©m nhËp vµo. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ng-êi tiªu dïng ë ®©y cã thãi quen thÝch mua s¾m, dÔ thu hót bëi sù míi l¹ vµ sù kh¸c biÖt vÒ s¶n phÈm, ®iÒu nµy phï hîp víi kh¶ n¨ng cung cÊp cða Biti’s v¯ c«ng ty cã mét khèi l­îng h¯ng ho² lín víi h¬n 5000 chðng lo³i s¶n phÈm vµ mçi n¨m c«ng ty l¹i cho ra ®êi h¬n 30 mÉu m· míi. 2.2.1.3. M«i tr-êng c¹nh tranh. +Trung Quèc lµ quèc gia s¶n xuÊt giµy dÐp lín nhÊt thÕ giíi. Víi s¶n l-îng giÇy dÐp xuÊt khÈu hµng n¨m kho¶ng 6tû ®«i – b»ng mét nöa tæng s¶n xuÊt cña c¶ thÕ giíi. Sè l-îng s¶n xuÊt cña Trung Quèc chiÕm 50% vÒ gi¸ trÞ xuÊt khÈu giÇy dÐp cña thÕ giíi. Mét trong nh÷ng thµnh c«ng cña c¸c nhµ s¶n xuÊt giµy dÐp Trung Quèc lµ sù thay ®æi mÉu mèt nhanh chãng, vµ kÞp thêi theo xu h-íng hiÖn ®¹i cña thÞ tr-êng. Sù c¹nh tranh gi÷a hai n-íc, theo ý kiÕn cña hÇu hÕt c¸c nhµ qu¶n lý ViÖt Nam chÝnh lµ sù c¹nh tranh vÒ chÊt l-îng vµ gi¸ c¶. C¸c nhµ qu¶n lý s¶n xuÊt cña ViÖt Nam ®· thõa nhËn r»ng giÇy dÐp Trung Quèc gi¸ rÊt rÎ, xÐt c¶ vÒ chÊt l-îng vµ gi¸ c¶, c¸c nhµ s¶n xuÊt giÇy dÐp Trung Quèc vÉn cßn v-ît xa c¸c nhµ s¶n xuÊt ViÖt Nam trong c¶ chi phÝ s¶n xuÊt lÉn th©m nhËp thÞ tr-êng. Së dÜ nh- vËy lµ v× gi¸ nh©n c«ng cña Trung Quèc rÎ chØ kho¶ng 0, 4 ®« la Mü mçi giê ch-a b»ng mét phÇn ba gi¸ nh©n c«ng giÇy dÐp cña Mexico. +Tr×nh ®é kü thuËt cao vµ lu«n ®-îc ®æi míi. Trung Quèc còng lµ mét n-íc cã nÒn kinh tÕ t-¬ng ®èi ph¸t triÓn, tr×nh ®é kü thuËt cña n-íc nµy ®-îc xÕp vµ møc trung b×nh vµ hiÖn ®¹i cña thÕ giíi nhÊt lµ nh÷ng ngµnh mµ Trung quèc cã thÕ m¹nh nh- ngµnh giÇy dÐp th× tr×nh ®é kü thuËt cña n-íc nµy l¹i cµng cã thÕ m¹nh. H¬n n÷a do Trung Quèc lµ n-íc xuÊt khÈu giÇy dÐp lín nhÊt thÕ giíi nªn c«ng nghÖ lu«n ®-îc c¶i tiÕn ngµy cµng hiÖn ®¹i h¬n phï hîp víi thÞ hiÕu tiªu dïng ngµy cµng cao cña ng-êi tiªu dïng Trung Quèc cßn cã nguån ®Çu t- dåi dµo tõ c¸c nhµ ®Çu t- ng-êi Hoa ë c¸c vïng l·nh thæ l©n cËn nh- Hång K«ng, §µi Loan, Singapore vµ mét sè n-íc kh¸c. Sau khi gia nhËp WTO, m«i tr-êng ngo¹i th-¬ng cña Trung Quèc thuËn lîi h¬n, c¸c xÝ nghiÖp vèn ngo¹i ®· m¹nh d¹n ®-a nhiÒu d©y chuyÒn s¶n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 xuÊt hiÖn ®¹i vµo Trung Quèc nªn c«ng nghÖ cã ®iÒu kiÖn ®Ó ngµy cµng ®-îc ®æi míi . + MÉu m· ®Ñp, chñng lo¹i s¶n phÈm ®a d¹ng phong phó. Tuy mét sè hµng cña Trung Quèc ®-îc ®¸nh gi¸ lµ cã chÊt l-îng kh«ng cao, nh-ng Trung Quèc lu«n ®-îc coi lµ cã chñng lo¹i s¶n phÈm ®a d¹ng vµ phong phó. L-îng s¶n phÈm phong phó nµy ngoµi viÖc ®-îc nghiªn cøu ph¸t triÓn ra cßn cã mét phÇn kh«ng nhá cña nh¸i l¹i c¸c kiÓu d¸ng mÉu m· cña c¸c s¶n phÈm cã mÆt trªn thÞ tr-êng mµ chØ ®-îc c¶i tiÕn mét c¸ch chót ®Ønh, ng-êi ta nhËn thÊy r»ng hµng ho¸ ®-îc tung ra thÞ tr-êng ngay ngµy h«m tr-íc th× ngµy h«m sau s¶n phÈm cña Trung Quèc víi mÉu m· vµ kiÓu d¸ng ®· ®-îc s¶n xuÊt vµ ®-îc tung ra thÞ tr-êng .H¬n n÷a hµng n¨m Trung Quèc lu«n cã nh÷ng buæi lÔ trao gi¶i th-ëng nh÷ng s¸ng t¹o trong n¨m nªn nã ®· kÝch thÝch kh¶ n¨ng tung s¶n phÈm míi ra thÞ tr-êng vµ ngµy cµng cã nhiÒu s¶n phÈm míi cña Trung Quèc ®-îc s¶n xuÊt ra. Do ®ã Trung Quèc lµ mét ®èi thñ nÆng ký cho bÊt kú mét nhµ s¶n xuÊt nµo muèn th©m nhËp vµo ®©y. Trªn thÞ tr-êng Trung Quèc ngoµi ®èi thñ c¹nh tranh lµ nhµ s¶n xuÊt Trung Quèc , c«ng ty Biti's cßn ph¶i ®èi mÆt víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lín nh-: c¸c c«ng ty giµy dÐp Th¸i Lan, c¸c th-¬ng hiÖu næi tiÕng Nike, Adidas…, c¸c th-¬ng hiÖu giµy da cña ý, Mü…v¯ c° c«ng ty Bita’s cða ViÖt Nam S¶n phÈm Bita's ®ang ngµy cµng th©m nhËp m¹nh vµo thÞ tr-êng Trung Quèc mµ phÇn lín lµ th«ng qua m¹ng l-íi tiªu thô s½n cã cña Biti's. §©y lµ mét bËt lîi cho viÖc th©m nhËp s¶n phÈm Biti's vµo thÞ tr-êng Trung Quèc. Ng-êi tiªu dïng ë ®©y dÔ chÊp nhËn s¶n phÈm Bita's v× cho r»ng Bita's thuéc c«ng ty Biti's vµ cã chÊt l-îng nh- Biti's. Bita's cã chÝnh s¸ch kinh doanh kh¸ linh ®éng: kh«ng qui ®Þnh tû gi¸, kh«ng cÇn lªn hîp ®ång ®Æt hµng vµ ®Æt cäc, chØ cÇn gäi hµng lµ ®-îc ®¸p øng. Hµng Biti's ch-a ®¸p øng kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ nªn buéc c¸c tæng kinh tiªu nµy ph¶i lÊy thªm hµng Bita's. + S¶n phÈm cña Trung Quèc ch-a bao phñ hÕt thÞ tr-êng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tuy m«i tr-êng c¹nh tranh cña Trung Quèc lµ rÊt khã kh¨n nh-ng theo c²c nh¯ kinh tÕ ViÖt Nam nÕu c²c nh¯ kinh doanh ViÖt Nam biÕt t×m “ng²ch” th× vÉn cã the “chen” ch©n v¯o thÞ tr­êng n¯y v¯ thøc tÕ Biti’s ®± l¯m ®­îc ®iÒu ®ã. Biti’s ®± t×m ra ®­îc hai ®iÓm cã thÓ tËn dóng ®Ó “chen” ch©n v¯o: Thø nhÊt vÒ vÞ trÝ ®Þa lý : ViÖc vËn chuyÓn giao l-u bu«n b¸n gi÷a c¸c tØnh phÝa ®«ng cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn víi c¸c tØnh phÝa T©y cña Trung Quèc diÔn ra kh«ng thuËt lîi do ®iÒu kiÖn vÒ giao th«ng c¸ch trë nªn thÞ tr-êng phÝa t©y cßn nhiÒu kho°ng chèng ®Ó Biti’s cã thÓ th©m nhËp v¯o. Thø hai: Trung Quèc lµ n-íc s¶n xuÊt lín nhÊt thÕ giíi, do vËy viÖc ®æi míi c«ng nghÖ diÔn ra rÊt nhanh chãng, ®iÒu nµy ®· lµm cho c¸c nhµ s¶n xuÊt Trung Quèc bá qua nhu cÇu tiªu dïng cña ng-êi d©n ë mét sè vïng trong n-íc, ®Æc biÖt c¸c tØnh phÝa t©y, n¬i cã møc sèng thÊp h¬n c¸c tØnh phÝa ®«ng, nh-ng rÊt cÇn c¸c s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao .Nhu cÇu nµy hoµn toµn phï hîp víi s¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt trªn chÊt liÖu eva mµ c«ng ty ®ang cã thÕ m³nh .ChÝnh v× ®iÒu ®ã Biti’s ®± xòc tiÕn ho³t ®éng t³i thÞ tr­êng n¯y, c«ng ty ®· ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Hµ KhÈu, 20 tæng kinh tiªu vµ 200 ®¹i lý, vµ c«ng ty ®· ®¨ng ký b¶o hé th-¬ng hiÖu t¹i thi tr-êng nµy. Bªn c³nh ®ã Biti’s cñng biÕt c²ch th©m nhËp v¯o thÞ tr­êng n¯y. S°n phÈm cða Biti’s kh«ng trïng mÉu m±, chðng lo³i víi h¯ng Trung Quèc ®Ó tr¸nh c¹nh tranh trùc tiÕp kh«ng cã lîi cho ta . Công ty này đã sản xuất được nhiều sản phẩm thích hợp với mùa nóng, trong khi ở Trung Quốc, các sản phẩm thích hợp với mùa lạnh lại nhiều hơn V× vËy nÕu biÕt khai th²c c²c lîi thÕ n¯y th× Biti’s sÏ d³t ®­îc th¯nh c«ng nh- mong muèn khi th©m nhËp vµo ®©y. 2.2.2. M«i tr-êng bªn trong. 2.2.2.1 Kh¶ n¨ng v-ît tréi cña Biti's. KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty Biti's trong 3 n¨m qua (2000, 2001, 2002) ®-îc thÓ hiÖn qua10 chØ tiªu vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty: Biti's cã mét th-¬ng hiÖu uy tÝn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong 447 doanh nghiÖp võa ®-îc ng-êi tiªu dïng trong c¶ n-íc b×nh chän hµng ViÖt Nam chÊt l-îng cao 2003. Biti's ®-îc xÕp hµng thø 2 trong tèp 10 doanh nghiÖp ®Çu tiªn.Trong ®ã Biti's ®· 7 n¨m liÒn ®¹t danh hiÖu hµng ViÖt Nam chÊt l-îng cao. Bµ Ph¹m Chi Lan – Phã chñ tÞch phßng th­¬ng m³i CNVN nãi: “NÕu ng-êi NhËt tù hµo vµ ñng hé víi c¸c s¶n phÈm Sony, Honda…th× ng-êi ViÖt Nam còng cã thÓ tù hµo víi c¸c s¶n phÈm cña ViÖt Nam nh- Vinamilk, Biti's.” Thùc tÕ cho thÊy, nh÷ng s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp trªn kh«ng chØ kh¼ng ®Þnh ®-îc th-¬ng hiÖu m¹nh d-íi m¾t ng-êi tiªu dïng ViÖt Nam, mµ cßn kh¼ng ®Þnh ®-îc ë thÞ tr-êng n-íc ngoµi, trong ®ã cã thÞ tr-êng Mü. Biti's ®· 7 n¨m liÒn ®¹t danh hiÖu hµng ViÖt Nam chÊt l-îng cao. Nhê cã uy tÝn mµ l·nh ®¹o tØnh Lµo Cai chän Tæng C«ng ty Biti's lµm chñ ®Çu t- x©y dùng Trung t©m Th-¬ng m¹i quèc tÕ cöa khÈu Lµo Cai v× biti's lµ mét doanh nghiÖp lµm viÖc cã tr¸ch nhiÖm, uy tÝn, s¶n phÈm cña biti's ®· cã mÆt ë 40 n-íc trªn thÕ giíi. Kh«ng nh÷ng Biti's ®-îc nhiÒu doanh nghiÖp trong n-íc tÝn nhiÖm, mµ cßn ®-îc sù tÝn nhiÖm cña chÝnh phñ vµ c¸c ban ngµnh ë trung -¬ng. Quan träng h¬n n÷a, Biti's cã uy tÝn víi ng-êi V©n Nam nãi riªng vµ Trung Quèc nãi chung. Biti's kh«ng nh÷ng lµ cÇu nèi víi c¸c nhµ doanh nghiÖp ViÖt Nam mµ cßn lµ cÇu nèi cña c¸c nhµ doanh nghiÖp Trung Quèc víi ViÖt Nam. X©y dùng trung t©m th-¬ng m¹i quèc tÕ cöa khÈu Lµo Cai kh«ng ph¶i ®Ó nh»m kinh doanh toµ nhµ, mµ ®Ó khai th¸c toµ nhµ nµy thµnh trung t©m xóc tiÕn th-¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam – Trung Quèc. Biti's ®· ®-îc tæ chøc trade leaderss club vµ c¸c c¬ quan biªn tËp Office ( T©yBan Nha) tÆng gi¶i th-ëng nh·n hiÖu uy tÝn nhÊt n¨m 1997. N¨m 2001, c«ng ty ®· ®-îc tæ chøc BVQI cña V-¬ng quèc Anh vµ Quacert cña tæng côc ®o l-êng chÊt l-îng ViÖt Nam cÊp giÊy chøng nhËn chÊt l-îng quèc tÕ ISO 9001. §èi víi thÞ tr-êng xuÊt khÈu chÊt l-îng cao, mÉu m· hîp thêi trang, phôc vô tèt, s¶n phÈm cña Biti's ®· ®-îc xuÊt khÈu ngµy cµng nhiÒu sang h¬n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 40 n-íc trªn thÕ giíi.ë thÞ tr-êng Trung Quèc s¶n phÈm cña c«ng ty ®· lu«n ®-îc b¸n hÕt do cã ®-îc uy tÝn vµ niÒm tin cã ng-êi tiªu dïng. Doanh thu liªn tôc t¨ng, n¨m 2002, doanh thu xuÊt khÈu cña c«ng ty ®¹t 168, 8 tû, t¨ng 6, 3 % so víi 2001 vµ liªn tôc t¨ng trong 3 n¨m gÇn ®©y. Th-¬ng hiÖu Biti's ®· vµ ®ang tõng b-íc v-¬n ra thÞ tr-êng thÕ giíi vµ ®· cã nh÷ng b-íc thµnh c«ng nhÊt ®Þnh. S¶n phÈm phong phó vµ ®a d¹ng. MÉu m· vµ chñng lo¹i s¶n phÈm rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu kh¸c nhau cña mäi thµnh phÇn, løa tuæi kh¸ch hµng trªn c¶ ph-¬ng tiÖn tiªu dïng còng nh- lµm ®Ñp. C¸c nhãm s¶n phÈm cña Biti's gåm cã:  Nhãm s¶n phÈm xèp eva(ethyl vinyl acetat)  Nhãm dÐp l-íi, c«ng nghÖ vµ nguyªn liÖu chÝnh lµ eva vµ v¶i l-íi.  Nhãm s¶n phÈm PU(poly urethane)  Nhãm giÇy thÓ thao dïng kü thuËt tiªn tiÕn vÒ l-u ho¸, Ðp muén vµ phun .Nguyªn liÖu chÝnh lµ cao su tæng hîp, da, gi¶ da vµ c¸c lo¹i v¶i . Bªn c¹nh nh÷ng nguyªn liÖu chÝnh c«ng ty cßn sö dông vËt t-. nguyªn liÖu, phô liÖu. Môc ®Ých lµ t¹o sù phong phó vÒ chÊt liÖu vµ mü thuËt, t¹o nªn sù ®a d¹ng cña s¶n phÈm ®Ó phôc vô tèt nhu cÇu ng-êi tiªu dïng. HÖ thèng kªnh ph©n phèi ph¸t triÓn m¹nh. HÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm cña c«ng ty Biti's cöa hµng ®¹i lý, ®iÓm b¸n phñ rÊt nhiÒu vïng réng lín. HiÖn nay, tiÕp tôc ph¸t triÓn thªm c¸c ®¹i lý míi t¹i c¸c khu vùc thÞ tr-êng cßn trèng.Nh×n vµo sè l-îng cña mçi kªnh lµ kh¸ m¹nh so víi c¸c ®èi thñ kh¸c trong n-íc còng nh- c¸c ®èi thñ n-íc ngoµi. Toµn c«ng ty cã h¬n 3500 ®¹i lý. C«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ tr-êng ®ang thùc hiÖn kh¸ tèt, thÓ hiÖn: + Møc ®é b¶o phñ thÞ tr-êng vÒ mÆt ®Þa lý réng kh¾p: hiÖn nay t¹i c¸c khu vøc träng ®iÓm m³ng l­íi ®³i lý Biti’s ®± cã mÆt t³i hÇu hÕt ®Õn c²c tuyÕn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 huyÖn. §èi víi c¸c khu vùc vïng s©u vïng xa th× c¸c chi nh¸nh ®· tËp trung ph¸t triÓn ®-îc c¸c ®¹i lý tíi c¸c khu vùc thÞ trÊn, trung t©m cña tØnh. + Riªng thÞ tr-êng Trung Quèc c«ng ty ®· cã 20 tæng ®¹i lý vµ h¬n 200®³i lý tiªu thó v¯ 3 v¨n phßng ®³i diÖn, v¯ Biti’s cßn ®ang cã kÕ ho³ch x©y dùng thªm c¸c ®¹i lý tiªu thô ë khu vùc miÒn §«ng ®Ó khai th¸c thÞ tr-êng réng lín vµ ®Çy tiÒm n¨ng nµy. Biti's cã mét ®éi ngò c¸n bé trÎ n¨ng ®éng ®Çy nhiÖt t×nh. Biti’s l¯ mét c«ng ty t­ nh©n lín v¯ ng¯y c¯ng ph²t triÓn, c«ng ty hiªn cã 7000 c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®ã cã h¬n 10% cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ sau ®¹i häc, vµ ngµy cµng ®-îc tuyÓn dông cÈn thËn vµ ®µo t¹o mét c¸ch kü l­ìng. Ph­¬ng ch©m ®¯o t³o cða Biti’s l¯ “Ng­êi míi h±y mau cñ, Ng­êi cñ h±y mau cñ h¬n” nhê vËy m¯ nhöng ng­êi míi rÊt mau cã tay nghÒ, tr×nh ®é qu°n lý tèt. §Ó tô ®ã “míi” lªn nhöng s²ng kiÕn kü thuËt, cã b­íc tiÕn c«ng ®ét ph¸. C«ng ty ®· x©y dùng mét m¸i nhµ chung trong ®ã mäi thµnh viªn ®Òu t©m niÖm “h±y l¯m viÖc ®Ó c«ng ty cÇn chòng ta, ch÷ kh«ng ph°i chòng ta cÇn c«ng ty” .Trong c«ng viÖc, trong h­ëng thó Biti’s lu«n t³o sø c«ng b´ng ho¯n h¶o, bÊt kú ai còng cã ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®-îc khen th-ëng mét c¸ch chÝnh ®¸ng nªn ®· thóc ®Èy tinh thÇn lµm viÖc rÊt cao ®Ó t¹o ra nhiÒu s¸ng kiÕn nh»m ph¸t triÓn s¶n phÈm, ®iÒu ®ã thÓ hiÖn mét chñng lo¹i s¶n phÈm khæng lå víi h¬n 5000 chñng lo¹i vµ hµng n¨m c«ng ty cßn t¹o ra h¬n 30 mÉu s¶n phÈm míi. Biti's cã d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i nhËp khÈu tõ §µi Loan vµ Hµn Quèc. Ngay tô khi míi th¯nh lËp ng­êi s²ng t³o ra Biti’s «ng V­u Kh°i Th¯nh ®· sang Hµn Quèc häc hái kinh nghiÖm s¶n xuÊt giÇy dÐp ë ®©y ®Ó thay thÕ cho c«ng nghÖ s°n xuÊt thð c«ng .Riªng c«ng ty DoNa Biti’s cè cã nghÖ s°n suÊt hoµn toµn cña §µi Loan do ®-îc chuyÓn giao tõ c«ng ty liªn doanh cña Biti’s víi c«ng ty Pouchen cða §¯i Loan Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 VÒ lo³i h¯ng dÐp xèp cho ®Õn nay, Biti’s vÉn ®­îc coi l¯ nh¯ cung cÊp dÐp xèp ®éc quyÒn trªn thÞ tr-êng ViÖt Nam v× gÇn nh- chØ cã mét m×nh c«ng ty lµ cã c«ng nghÖ s¶n xuÊt dÐp xèp. Nhê ®-îc s¶n xuÊt b»ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ nguyªn liÖu ngo¹i nhËp nªn giÇy dÐp Biti’s cã thÓ ®°m b°o ®­îc c²c tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ chÊt l­îng. §iÒu n¯y ®­îc khµng ®Þnh b´ng viÖc Biti’s ®³t ®­îc ch÷ng chØ ISO 9001 do tæ chøc BVQI cña V-¬ng Quèc Anh vµ Quacert cña tæng côc ®o l-êng chÊt l-îng ViÖt Nam cÊp. §iÒu nµy rÊt Ýt c¸c doanh nghiÖp giÇy dÐp trong n-íc ®¹t ®-îc (C«ng ty Th-îng §×nh míi chØ ®¹t chøng chØ ISO 9002 do Quacert cÊp). 2.2.2.2. §iÓm yÕu. Song song víi kÕt qu¶ b-íc ®Çu ®¹t ®-îc nh- trªn, vÉn cßn ®ã nh÷ng yÕu kÐm, tån t¹i cña tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ trªn toµn hÖ thèng kinh doanh néi ®Þa & biªn mËu, mÆc dï tuú lóc, tuú n¬i nh÷ng yÕu kÐm nµy ®· béc lé ë møc kh¸c nhau song chóng cã cïng tÝnh chÊt, b¶n chÊt gièng nhau, lµm k×m h·m, suy yÕu søc ph¸t triÓn mµ lÏ ra thµnh qu¶ sau 8 n¨m c¶i c¸ch ph¶i cao h¬n nhiÒu. §Ó v÷ng m¹nh h¬n, n¨ng ®éng h¬n vµ kháe m¹nh h¬n, hÖ thèng kinh doanh néi ®Þa vµ biªn mËu ph¶i tiÕp tôc c¶i c¸ch triÖt ®Ó ®¹t chÊt l-îng toµn diÖn. C¸c yÕu kÐm tån t¹i, cô thÓ lµ: Nguyªn vËt liÖu ph¶i nhËp khÈu nhiÒu. Cïng n»m trong t×nh tr¹ng giÇy dÐp ViÖt Nam, s¶n phÈm cña c«ng ty còng ph¶i nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu nhiÒu. theo thèng kª tû lÖ néi ®Þa ho¸ trªn mçi s¶n phÈm giÇy da cña ViÖt Nam lµ rÊt thÊp chØ vµo kho¶ng 20% ®Õn 30%.chÝnh v× thô ®éng trong nguyÒn nguyªn liÖu nªn ®· g©y khã kh¨n cho c«ng ty trong viÖc thay ®æi mÉu m· kiÓu d¸ng. N¨ng lùc marketing cßn ch-a cao, ho¹t ®«ng marketing ch-a th-êng xuyªn cßn ch-a râ nÐt. C¸c h×nh thøc chiªu thÞ cña Biti's cßn qu¸ ®¬n gi¶n, Ýt thay ®æi, thiÕu tÝnh s¸ng t¹o, l¹i lÆp ®i lÆp l¹i mét c¸ch ®Þnh kú nªn ®èi thñ c¹nh tranh dÔ nhËn biÕt vµ ®-a ra c¸c ch-¬ng tr×nh chiªu thÞ nh»m h¹n chÕ kh¶ n¨ng thu hót søc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mua cña c«ng ty Biti's. MÆt kh¸c, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh còng nghiªn cøu vµ ®¸nh Biti's th«ng qua c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. C«ng t¸c chiªu thÞ cßn thô ®éng, chñ yÕu lµ tr«ng chê vµo c¸c ch-¬ng tr×nh khuyÕn m¹i ®Þnh kú, qu¶ng c¸o truyÒn h×nh, b¸o chÝ, Pano mµ kh«ng chñ ®éng t×m hiÓu c¸c ®Æc thï khu vùc ®Ó cã c¸c ch-¬ng tr×nh tiÕp thÞ vµo ®èi t-îng tiÒm n¨ng lµ trÎ em, häc sinh cßn ch-a triÖt ®Ó, cßn t©m lý sî chi phÝ c¸c nh©n viªn tiÕp thÞ b¸n hµng khu vùc ch-a ®-îc n©ng tÇm ®¹t tÝnh chuyªn nghiÖp vµ tù chñ, tù ý thøc tr¸ch nhiÖm nh»m ®ñ kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh t¹i ®Þa bµn m×nh qu¶n lý còng nh- ®-¬ng ®Çu víi viÖc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. Nguån nh©n c«ng ch-a cã tÝnh chuyªn ngiÖp cao. T×nh tr¹ng yÕu kÐm cña c«ng nh©n thÓ hiÖn trªn mét sè mÆt sau:  N¨ng lùc vµ tÝnh chuyªn nghiÖp trong lµm viÖc cña c¸n bé nh©n viªn hÖ thèng kinh doanh néi ®Þa vµ biªn mËu trong c¸c n¨m qua cã n©ng cao nh-ng vÉn ch-a ®¹t ®-îc tÝnh chuyªn nghiÖp.  ChÊt l-îng nh©n sù cßn yÕu vÒ ý thøc, tinh thÇn, tr¸ch nhiÖm, n¨ng lùc vµ tè chÊt, ®iÒu nµy do c«ng t¸c tuyÓn dông ban ®Çu cßn tuú tiÖn, ch-a chÝnh x¸c. Bªn c¹nh ®ã, c«ng t¸c tuyÓn dông ch-a ®-îc tèt, bè trÝ ch-a ®óng ng-êi, ®óng viÖc, cßn tuú tiÖn, c¶m tÝnh, thô ®éng nªn kh«ng ph¸t huy ®-îc së tr-êng cña tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn dÉn ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc kÐm.  ý thøc c¸c c¸n bé nh©n viªn lµm viÖc cßn x¶y ra t×nh tr¹ng "l¸nh xa t×m gÇn - l¸nh nÆng t×m nhÑ" cÇn ph¸t hiÖn vµ xö lÝ triÖt tiªu thay vµo ®ã lµ c¸c ý thøc tù gi¸c cao vµ cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc ph¸t triÓn vµ chiÕm lÜnh thÞ tr-êng trong bèi c¶nh c¹nh tranh hiÖn nay lµm ®iÒu kiÖn cho viÖc n©ng cao doanh sè b¸n, n©ng cao thÞ phÇn, chñ ®éng c¹nh tranh. 2.2.2.3 Ho¹t ®éng t¹o gi¸ trÞ. Ho¹t ®éng chñ yÕu . * Ho¹t ®éng s¶n xuÊt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Biti’s l¯ mét c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã quy m« lín, ®-îc thÓ hiÖn b»ng mét hÖ thèng gåm 4 c«ng ty. Víi 4000 kªnh ph©n phèi vµ h¬n 5000 chðng lo³i s°n phÈm. Mçi n¨m n¨ng løc s°n xuÊt cða c«ng ty Biti’s th¯nh phè HCM l¯ 10 triÖu ®«i, cða c«ng ty DONA Biti’s l¯ 3 triÖu ®«i, cña c«ng ty liªn doanh S¬n Qu¸n- TP.HCM lµ 3 triÖu ®«i.(n¨m 2001) C«ng ty cã mét nguån lùc tµi chÝnh m¹nh t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®-îc chñ ®éng *Ph¸t triÓn chñng lo¹i s¶n phÈm. Tuy s°n phÈm cða Biti’s ®­îc ®²nh gi² l¯ phong phò vÒ chñng loai nh-ng ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña ng-êi tiªu dïng c«ng ty kh«ng ngõng ®æi míi. C«ng ty cßn ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng ®Æc biÖt b»ng chøng lµ c«ng ty ®· mÆt hµng giÇy dÐp y tÕ .MÆt hµng nµy sÏ lµ mét sù ®ét ph¸ cho viÖc qu¶ng b¸ th-¬ng hiÖu cða Biti’s v¯ më réng m³ng l­íi t³o Ên t­îng cho ng­êi tiªu dïng bëi tÝnh n¨ng ch÷a bÖnh cña nã Mµu s¾c còng t¹o nªn sù ®a d¹ng cña s¶n phÈm nhËn thøc ®-îc ®iÒu nµy, C«ng ty Biti’s cñng ®± chò träng v¯o viÖc thiÕt kÕ ra nhöng ®«i giÇy, ®«i dÐp kiÓu d¸ng thêi trang. S¶n phÈm ®· ®-îc thiÕt kÕ víi nhiÒu ®-êng nÐt ®Ñp, ®-îc thiÕt kÕ theo c¸c catalogue míi nhÊt cña c¸c h·ng s¶n xuÊt giÇy dÐp næi tiÕng thÕ giíi, thÝch hîp víi mäi løa tuæi. B»ng c¸c h×nh thøc nh- thªu, in lôa, bÕ h×nh, Ðp, …, Biti’s ®± t³o cho s°n phÈm cña m×nh nhiÒu mÉu m· ®a d¹ng vµ phong phó. * Marketing vµ b¸n hµng. HÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm cña c«ng ty Biti's nh×n vµo sè l-îng cña mçi kªnh lµ kh¸ m¹nh so víi c¸c ®èi thñ kh¸c trong n-íc còng nh- c¸c ®èi thñ n-íc ngoµi. Toµn c«ng ty cã h¬n 3500 ®¹i lý, cöa hµng ®¹i lý, ®iÓm b¸n phñ kh¾p c¶ n-íc. HiÖn nay, tiÕp tôc ph¸t triÓn thªm c¸c ®¹i lý míi t¹i c¸c khu vùc thÞ tr-êng cßn trèng. Qui ho¹ch l¹i kªnh ph©n phèi: kh¶o s¸t vµ lËp s¬ ®å chi tiÕt tíi c¸c khu vùc cßn trèng ®Ó ph¸t triÓn më míi ®¹i lý; sµng läc thanh lý c¸c ®¹i lý ho¹t Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®éng yÕu kÐm, ph¸t triÓn ®¹i lý míi thay thÕ; ®Çu t- n©ng cÊp ®èi víi c¸c ®¹i lý ho¹t ®éng tèt. Thøc hiÖn më thÝ ®iÓm c²c cõa h¯ng ®³i lý b²n 100% h¯ng Biti’s (cõa hµng chuÈn) t¹i mét sè khu vùc n©ng cao søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng, ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng vµ huy ®éng nhiÒu vèn ®Çu t- cña ng-êi d©n. C«ng ty thùc hiÖn qu¶ng c¸o trªn rÊt nhiÒu c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh- trªn truyÒn h×nh, trªn ®µi trªn m¹ng, trªn b¸o chÝ, qua pono aphich …tæng chi phÝ dµnh cho ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty n¨m 2002 lµ 15 tû ®ång Tuy nhiªn c«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ tr-êng cßn nhiÒu yÕu kÐm ®ßi hái c«ng ty ph¶i hoµn thiÖn thªm. Ho¹t déng hç trî. *§µo t¹o nh©n lùc. TrÎ ho¸ - tri thøc ho¸ - n¨ng ®éng ho¸ - chuyªn nghiÖp ho¸ ®éi ngò nh©n lùc, ®µo t¹o, huÊn luyÖn ®Ó nh©n lùc trë thµnh nh©n tµi cña c«ng ty. §Ó lµm ®-îc ®iÒu nµy, c«ng ty ph¶i thµnh lËp Trung t©m ®µo t¹o Biti's. + Båi d-ìng n©ng cao kü n¨ng, nghiÖp vô chuyªn m«n cho c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé tiÒm n¨ng ®Ó ®¸p øng c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra vÒ nguån nh©n lùc, nh©n tµi vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, nh©n tµi cho c«ng ty. §µo t¹o kü n¨ng huÊn luyÖn cho ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c huÊn luyÖn chuyªn m«n, kü thuËt, nghiÖp vô tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i c¸c ®¬n vÞ. + §µo t¹o kü n¨ng qu¶n lý nh©n sù, kü thuËt s¶n xuÊt, kü n¨ng lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, kü n¨ng kiÓm tra, kiÓm so¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch, kü n¨ng giao tiÕp ®èi ngo¹i... + C¶i tæ c¬ cÊu gi÷a lùc l-îng nh©n sù trùc tiÕp vµ nh©n sù gi¸n tiÕp theo chñ tr-¬ng ngµy cµng n©ng cao tû lÖ nh©n sù trùc tiÕp kinh doanh. *C«ng nghÖ. C«ng nghÖ s°n xuÊt giÇy dÐp cða Biti’s ®­îc nhËp tô c«ng nghÖ hiÖn ®³i cña Hµn Quèc vµ §µi Loan bao gåm tõ chÊt liÖu Eva, tõ PU, tõ chÊt liÒu v¶i c6¸ loai vµ tõ c¸c chÊt gi¶ da…
- Xem thêm -