Tài liệu Chiến lược phát triển thương hiệu tại công ty tnhh thiên xuân trong quá trình hội nhập kinh tế

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu KÓ tõ khi nhµ níc ta quyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc ®· ®a l¹i vËn héi míi cho c¸c doanh nghiÖp ®ång thêi còng ®Æt c¸c doanh nghiÖp nµy vµo bèi c¶nh c¹nh tranh gay g¾t .Cã kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç, nî kÐo dµi vµ ph¶i quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ, ph¸ s¸n hoÆc s¸t nhËp, BÊt kú mét nhµ kinh doanh nµo trong thêi ®¹i ngµy nay muèn chiÕn th¾ng trªn thêng trêng, ®Òu v¹ch cho m×nh mét kÕ ho¹ch chiÕn lîc cÇn cã sù chuÈn bÞ kü cµng tríc khi quyÕt ®Þnh lµm mét viÖc g× ®ã, còng nh chuÈn bÞ s½n sµng c¸c t×nh huèng, ®iÒu kiÖn ®èi phã víi sù biÕn ®éng cña m«i trêng kinh doanh, xu thÕ biÕn ®æi chung cña thÕ giíi Ngµy nay xu thÕ toµn cÇu ho¸ ngµy cµng më réng, nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn víi nh÷ng m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®îc chuyÓn giao gi÷a c¸c níc, tõ níc ph¸t triÓn ®Õn c¸c níc ®ang ph¸t triÓn vµ kÐm ph¸t triÓn, th× ngêi tiªu dïng cµng cã nhiÒu sù lùa chän cÇu kú h¬n tríc, nhiÒu mÆt hµng phong phó h¬n. Hä cã thÓ bÞ hÊp dÉn bëi thø hµng ho¸ nµo ®¸p øng nhu cÇu vµ mong muèn cña m×nh. Vµ hä sÏ mua hµng ho¸ c¨n cø vµo nhËn thøc cña hä. V× thÕ nh÷ng c«ng ty chiÕn th¾ng lµ nh÷ng c«ng ty tho¶ m·n ®Çy ®ñ nhÊt vµ thùc sù lµm vui lßng nh÷ng kh¸ch hµng môc tiªu cña m×nh, coi kh¸ch hµng lµ nh÷ng thîng ®Õ ®Ó phôc vô. C¸c c«ng ty Êy ngµy cµng nhËn thøc ®îc vai trß quan träng cña Marketing vµ xem Marketing lµ mét triÕt lý cña toµn c«ng ty chø kh«ng ph¶i lµ mét chøc n¨ng riªng biÖt. Nh÷ng c«ng ty nµy ®Òu lÊy thÞ trêng lµm trung t©m vµ híng theo kh¸ch hµng chø kh«ng ph¶i lÊy S¶n phÈm lµm trung t©m hay híng theo chi phÝ C«ng ty tnhh dîc phÈm ica Phacmarceuticals tríc sù c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ trêng ®· vît lªn ®îc nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch vµ ®Õn nay c«ng ty ®· lµm ¨n cã l·i, s¶n ph¼m cña c«ng ty ®· ®îc nhiÒu ngêi biÕt ®Õn, thÞ trêng tiªu thô ngµy cµng ®îc më réng . Tõ n¨m 2000 cho ®Õn nay tuy kh«ng ph¶i lµ dµi nhng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lu«n æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng. Kh«ng hµi lßng v¬Ý nh÷ng g× ®· ®¹t ®îc, ngîc l¹i c«ng ty lu«n t×m tßi , nghiªn cøu ®Ó ®a ra nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó më réng thÞ trêng cho s¶n phÈm cña m×nh . NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nµy, sau mét thêi gian thùc tËp t¹i chi nh¸nh cña c«ng ty vµ c¸c kiÕn thøc ®· ®îc häc trong trêng em ®· chän ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò cña m×nh: “Mét sè gi¶i ph¸p Marketing-Mix nh»m më réng thÞ trêng cña c«ng ty TNHH dîc phÈm ICA Phacmarceuticals – Chi nh¸nh Hµ Néi “ Do thêi gian thùc tËp vµ kiÕn thøc thùc tÕ cßn nhiÒu h¹n chÕ v× vËy chuyªn ®Ò thùc tËp kh«ng tr¸nh khãi nh÷ng thiÕu sãt. §îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy TrÇn Minh §¹o vµ c¸c anh chÞ trong phßng kinh doanh cña c«ng ty cïng c¸c phßng 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ban chøc n¨ng kh¸c chuyªn ®Ò cña em ®· ®îc hoµn thµnh. Em mong ®îc sù gãp ý , gióp ®ì ®Ó chuyªn ®Ò cña em hoµn thiÖn h¬n . Em xin ch©n thµnh cÈm ¬n 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I: T×nh h×nh thÞ trêng dîc phÈm ViÖt nam Trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh th× lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh dîc phÈm lµ phøc t¹p nhÊt. Bëi nã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tÝnh m¹ng con ngêi. Nã lµ lo¹i hµng ho¸ thuéc d¹ng ®Æc biÖt. ChÝnh v× vËy sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc lµ rÊt quan träng. Song níc ta cßn lµ mét níc thuéc d¹ng nghÌo nµn cña thÕ giíi nªn c«ng t¸c s¶n xuÊt vµ kinh doanh thuèc cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Ngµnh dîc chØ cung øng ®îc 30% nhu cÇu cßn ®©u lµ do thuèc nhËp khÈu. ChÝnh v× vËy nhµ níc rÊt khã kh¨n trong viÖc kiÓm so¸t gi¸ c¶. Do vËy gi¸ c¶ thuèc t©n dîc t¨ng liªn tôc, t¨ng ngang chØ sè gi¸ tiªu dïng g©y khã kh¨n cho ngêi d©n. Trong khi ®ã t©m lý “sÝnh ngo¹i” cña ngêi d©n còng g©y ¶nh hëng kh«ng nhá ®èi víi thÞ trêng thuèc néi. T©m lý nµy ®· ¨n s©u vµo tiÒm thøc cña ®¹i ®a sè d©n chóng, nhiÒu ngêi nghÜ r»ng thuèc ngo¹i th× h¬n h¼n thuèc néi vÒ mÆt chÊt lîng. Do ®ã gi¸ thuèc ngo¹i cao h¬n nhiÒu lÇn so víi thuèc s¶n xuÊt trong níc nhng hä vÉn cã thÓ chÊp nhËn. Vµ nhiÒu ngêi quan niÖm r»ng “®¾t s¾t ra miÕng” cã dïng thuèc ngo¹i th× míi tèt, míi khái bÖnh nªn ®¾t mÊy hä còng cè g¾ng mua. ChÝnh vÝ vËy hä ®· gãp phÇn trong viÖc c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu vµ s¶n xuÊt thuèc t¨ng gi¸. Trªn thÞ trêng hiÖn nay ngêi d©n cã thÓ dÔ dµng mua thuèc ë mäi n¬i thÕ nhng sö dông thuèc g×, nh thÕ nµo… l¹i kh«ng thuéc quyÒn cña ngêi sö dông mµ do ngêi kª ®¬n lµ thÇy thuèc quyÕt ®Þnh. Tríc ®©y do lîng thuèc h¹n chÕ kh«ng cã kh¶ n¨ng lùa chän nhiÒu nªn hä cã g× dïng nÊy. MÆt kh¸c sù hiÓu biÕt cña ngêi thÇy thuèc còng cã h¹n. T©m lý cña ngêi bÖnh “ cã bÖnh th× v¸i tø ph¬ng “, hä hoµn toµn tin tëng vµo chØ dÉn cña b¸c sÜ, dîc sÜ v× theo hä thÇy thuèc lµ ngêi cã chuyªn m«n, nghiÖp vô… do ®ã ®iÒu trÞ theo chØ dÉn cña b¸c sÜ lµ hîp lý vµ tèt nhÊt. ThÕ nhng viÖc kh¸m bÖnh vµ kª ®¬n cña kh«ng Ýt thÇy thuèc g¾n lîi Ých cña m×nh víi c¸c hiÖu thuèc trong vµ ngoµi bÖnh viÖn mµ quªn ®i viÖc sö dông an toµn vµ hîp lý. Nh÷ng bÖnh th«ng thêng nh c¶m, sèt, ho hen… cã ®¬n kª tíi 300500 ngh×n ®ång cßn nhiÒu bÖnh thùc sù th× toµn kª c¸c biÖt dîc ®¾t tiÒn. §ã lµ cha kÓ tíi t©m lý dïng thuèc ngo¹i cña kh«ng Ýt b¸c sÜ, dîc sÜ. ChÝnh còng v× lÝ do ®ã mµ gi¸ thuèc lu«n t¨ng gi¸ Ngoµi ra c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, nhËp khÈu vµ ph©n phèi thuèc vÉn u tiªn môc tiªu kinh tÕ cha quan t©m ®Õn quyÒn lîi ngêi tiªu dïng, thÝch kinh doanh thuèc ngo¹i cïng lo¹i víi thuèc néi nhng ®¾t h¬n nhiÒu do l·i cao vµ hoa hång 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cao. V× vËy nhiÒu khi thùc tÕ ngoµi thÞ trêng ®· cã nh÷ng dÊu hiÖu ®Çu c¬, tÝch tr÷, mét sè mÆt hµng thuèc g©y ra hiÖn tîng khan hiÕm gi¶ t¹o nh»m lòng ®o¹n vµ gãp phÇn ®Èy gi¸ thuèc lªn cao nh»m trôc lîi bÊt chÝnh cña mét sè c«ng ty nhËp khÈu vµ ph©n phèi.Vµ cuèi cïng phÇn thua thiÖt do ngêi d©n vµ ®Æc biÖt lµ ngêi bÞ bÖnh høng chÞu trong khi thu nhËp cña ®¹i ®a sè d©n chóng cßn thÊp. Nhµ níc ta ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p nh»m æn ®Þnh gi¸ nhng hiÖn nay thÞ trêng dîc ViÖt Nam vÉn cßn n¾m vÊn ®Ò cÇn ph¶i bµn vµ ®em ra th¶o luËn. I - §Æc ®iÓm chung vÒ cÇu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý, nÒn kinh tÕ níc ta cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc, nhÞp ®é t¨ng trëng kinh tÕ cao, l¹m ph¸t gi÷ ë møc thÊp, thu nhËp d©n c t¨ng lªn. Thu nhËp t¨ng lªn t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi d©n ch¨m lo h¬n ®Õn c«ng t¸c ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ cña m×nh. Do ®ã nhu cÇu tiªu dïng thuèc cña nh©n d©n t¨ng lªn râ rÖt .So víi c¸c níc trªn thÕ giíi th× ®©y chØ lµ con sè rÊt nhá, nhng víi sù t¨ng lªn ®Òu ®Æn hµng n¨m cña thu nhËp ®· høa hÑn mét søc tiªu dïng thuèc rÊt lín mµ c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c«ng ty nãi riªng cÇn ®Þnh híng ®Ó khai th¸c thÞ trêng tiÒm n¨ng nµy. Sau ®©y lµ sè liÖu ph¶n ¸nh tiÒn thuèc b×nh qu©n ®Çu ngêi vµ thu nhËp quèc d©n b×nh qu©n ®Çu ngêi qua c¸c n¨m: B¶ng 1: TiÒn thuèc vµ thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi ë ViÖt Nam N¨m 2002 2003 2004 5,6 5,9 7,6 17,86 15,38 ChØ tiªu TiÒn thuèc b×nh qu©n ®Çu ngêi/n¨m (USD) Tû lÖ gia t¨ng (%) GDP b×nh qu©n ®Çu ngêi/n¨m (1000 ® VN) Tû lÖ gia t¨ng (%) 5,825 6,433 10,44 7,25 11,92 Nguån: Côc qu¶n lý dîc ViÖt Nam Râ rµng, nhu cÇu tiªu dïng thuèc ë ViÖt Nam ®ang ngµy mét t¨ng lªn lµ ®iÒu kh«ng thÓ phñ nhËn. Nhng so víi c¸c khu vùc trªn thÕ giíi th× tiÒn thuèc b×nh 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 qu©n ®Çu ngêi/n¨m ë ViÖt Nam vÉn cßn ë møc thÊp. Cô thÓ nh: tiÒn thuèc b×nh qu©n ®Çu ngêi cña ViÖt nam chØ b»ng 1,24% so víi c¸c níc B¾c Mü vµ 2,26% so víi c¸c níc T©y ¢u . Do ®ã ngµnh dîc phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005, tiÒn thuèc b×nh qu©n ®Çu ngêi t¬ng ®¬ng 8-10 USD/n¨m vµ t¨ng lªn 12-15USD/n¨m vµo n¨m 2010. ViÖc gia t¨ng tiÒn thuèc do nhiÒu nguyªn nh©n:  Kh¶ n¨ng cung øng thuèc ngµy cµng dåi dµo  Thay ®æi c¬ cÊu thuèc vµ d¹ng bµo chÕ (Cïng t¸c dông song c¬ cÊu hµng gi¸ cao nhiÒu h¬n)  Do sù biÕn ®éng vÒ gi¸ thuèc trong c¬ chÕ thÞ trêng  Do thu nhËp cña d©n c t¨ng lªn  Do sù phô thuéc vµo tû gi¸ gi÷a VND vµ USD...  ViÖt Nam lµ mét níc kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn. XÐt vÒ GDP, ViÖt Nam ®øng hµng thø 133/174 níc trªn thÕ giíi vµ n»m trong diÖn 1,5 tû ngêi nghÌo cña thÕ giíi (thu nhËp díi 1,5 USD/ngêi/ngµy). Do ®ã ngµnh y tÕ ViÖt Nam gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n nhÊt lµ vÒ kinh phÝ ho¹t ®éng. Trong 4 n¨m trë l¹i ®©y (20012004), ng©n s¸ch Nhµ níc ®Çu t cho ngµnh y tÕ ®Òu díi 1,5% GDP (so víi Malaysia lµ 5,5% GDP, Cuba 8% GDP), tÝnh b×nh qu©n ®Çu ngêi chØ ®¹t 4,5 USD/n¨m vÒ chi cho y tÕ trong khi ®ã thuèc b×nh qu©n/ngêi/n¨m ®· ®¹t tíi 7,6 USD (n¨m 2004) chøng tá ngêi d©n ph¶i bá tiÒn tói kh¸ nhiÒu ®Ó mua thuèc phßng vµ ch÷a bÖnh. TheoTh«ng tin th¬ng m¹i chuyªn ngµnh dîc phÈm & Trang thiÕt bÞ y tÕ th¸ng 01/2005 th× tiÒn thuèc Nhµ níc chØ chi xÊp xØ 0,67 USD/ngêi/n¨m, chiÕm tû lÖ 22% so víi sè chi trªn7,6 USD). Do phÇn lín tiÒn thuèc ngêi d©n ph¶i tù chi nªn dÉn ®Õn sù chªnh lÖch kh¸ lín trong chi tiªu vÒ thuèc gi÷a c¸c vïng do phô thuéc vµo møc thu nhËp cña tõng ®Þa ph¬ng. Theo íc tÝnh cña mét sè chuyªn gia th× tiÒn thuèc b×nh qu©n/ ngêi/n¨m:  Khu vùc ®ång b»ng: 2-4 USD  Khu vùc ®« thÞ: 5-12 USD  Hµ Néi: 8-10 USD  Thµnh phè Hå ChÝ Minh: 17-18 USD  Khu vùc miÒn nói phÝa B¾c: 0,5-1,5 USD 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qua sè liÖu ®iÒu tra cña tæng c«ng ty dîc th× tiÒn thuèc/ngêi/n¨m ë Cao B»ng chØ ®¹t 6.100 ®ång, trong khi ®ã ë Hµ Néi lµ 120.000 ®ång, ë thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ 197.000 ®ång gÊp 1,64 lÇn vµ 32,3 lÇn so víi Cao B»ng. §iÒu nµy dÉn ®Õn mét thùc tr¹ng lµ ë nh÷ng vïng ®«ng d©n trªn cïng mét ®Þa bµn cã rÊt nhiÒu ngêi b¸n thuèc, tr¸i l¹i ë nh÷ng khu vùc d©n c tha thít (vïng s©u, vïng xa...) th× l¹i Ýt cã nh÷ng ®iÓm b¸n thuèc. Ta cã thÓ thÊy râ ®iÒu nµy qua nh÷ng con sè thèng kª trªn T¹p chÝ dîc häc sè 4/2003 nh sau: ChØ tÝnh riªng hÖ thèng ph©n phèi thuèc t nh©n th× thµnh phè Hµ Néi cã h¬n 60 doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n dîc phÈm, 1342 nhµ thuèc; thµnh phè Hå ChÝ Minh cã h¬n 100 doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, 2048 nhµ thuèc; trong khi ®ã Lai Ch©u chØ cã 4 nhµ thuèc. Tãm l¹i, nhu cÇu tiªu dïng thuèc ë ViÖt Nam ®ang cã sù gia t¨ng nhng cha cã “b×nh ®¼ng” vÒ dïng thuèc cña ngêi d©n gi÷a c¸c vïng Bªn c¹nh ®ã, sù gia t¨ng d©n sè còng lµ mét yÕu tè lµm cho nhu cÇu tiªu dïng thuèc t¨ng lªn. Tèc ®é gia t¨ng d©n sè b×nh qu©n kho¶ng 2%/n¨m ®· ®a d©n sè níc ta tõ xÊp xØ 70 triÖu ngêi (®Çu thËp niªn 90) lªn ®Õn 77,78 triÖu ngêi (n¨m 2001) vµ dù b¸o ®Õn n¨m 2010 ViÖt Nam sÏ cã c«ng d©n thø 100 triÖu. §©y qu¶ lµ mét thÞ trêng réng lín ®Ó c¸c doanh nghiÖp dîc phÈm nãi chung vµ c«ng ty ICA nãi riªng më réng thÞ trêng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô cña m×nh. Bëi v× d©n sè cµng lín th× sè ngêi sö dông thuèc cµng nhiÒu, dung lîng thÞ trêng mµ c«ng ty cã thÓ ®¹t ®Õn cµng lín, kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty cµng dÔ dµng h¬n. Nãi c¸ch kh¸c lµ cã nhiÒu c¬ héi hÊp dÉn h¬n cho c«ng ty trong ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm vµ më réng thÞ trêng Cïng víi qui m« d©n sè th× ®Æc ®iÓm cña d©n c (nh: tû lÖ sinh tö, ®é tuæi trung b×nh, c¸c líp ngêi giµ trÎ, mËt ®é d©n sè...) còng ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. Cô thÓ lµ cµng vÒ giµ th× søc kháe cña con ngêi cµng yÕu vµ cã mét sè lo¹i bÖnh thêng sinh ra lóc tuæi giµ nh bÖnh m¾t kÐm, ®au lng, ch©n tay run,... Do ®ã mµ sè lîng vµ chñng lo¹i thuèc ngêi ta sö dông cµng nhiÒu lªn. C¸c løa tuæi kh¸c nhau th× lo¹i thuèc, liÒu lîng sö dông còng kh¸c nhau. Cã nh÷ng lo¹i thuèc kh«ng ®îc dïng cho trÎ em díi ®é tuæi nhÊt ®Þnh. Ngêi giµ thêng cã xu híng dïng nhiÒu thuèc bæ h¬n c¸c løa tuæi kh¸c. Ngoµi ra thãi quen l¹m dông thuèc cña ngêi d©n ®Æc biÖt lµ thuèc bæ vµ sù thiÕu hiÓu biÕt trong viÖc sö dông thuèc còng lµ mét nh©n tè lµm cho nhu cÇu sö 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dông thuèc t¨ng lªn nhanh chãng. §©y còng lµ mét c¬ héi mµ c¸c c«ng ty dîc phÈm cã thÓ tËn dông khai th¸c. Tãm l¹i, tÊt c¶ nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn, tõ thu nhËp cho ®Õn d©n sè vµ xu h íng vËn ®éng cña d©n sè... ®Òu ¶nh hëng tÝch cùc ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô vµ më réng thÞ trêng cña c«ng ty II- T×nh h×nh cung Bíc sang c¬ chÕ thÞ trêng, gièng nh nhiÒu ngµnh kinh tÕ kh¸c, ngµnh Dîc còng ph¸t triÓn hÕt søc s«i ®éng, tèc ®é t¨ng qui m« rÊt nhanh. Cïng víi nh÷ng c«ng ty dîc trung ¬ng truyÒn thèng, nhiÒu c«ng ty dîc ®Þa ph¬ng ra ®êi, c¸c c«ng ty kinh doanh còng tham gia s¶n xuÊt, c¸c viÖn nghiªn cøu còng vµo cuéc ®· t¹o nªn mét thÞ trêngthuèc phong phó, ®a d¹ng, c¬ b¶n, ®¸p øng ®îc nhu cÇu thuèc cho c«ng t¸c phßng vµ ch÷a bÖnh cña ngêi d©n. Do ®ã chÊp nhËn vµ th¾ng trong c¹nh tranh lµ ®iÒu b¾t buéc ®èi víi mçi doanh nghiÖp. 1-S¶n xuÊt trong níc HiÖn nay cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau tham gia s¶n xuÊt vµ kinh doanh thuèc, sè lîng nµy vÉn t¨ng ®Òu ®Æn hµng n¨m lµm cho møc ®é c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng më réng thÞ trêng s¶n phÈm cña c«ng ty ICA B¶ng 2: Sè lîng c¸c doanh nghiÖp dîc tõ n¨m 2001-2004 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lo¹i h×nh doanh nghiÖp Sè lîng qua c¸c n¨m Tû lÖ gia t¨ng(%) 2004/2001 2001 2002 2003 2004 Doanh nghiÖp trung ¬ng 17 18 18 19 111,7 C«ng ty, xÝ nghiÖp dîc ®Þa ph¬ng 118 126 132 126 106.7 Dù ¸n ®Çu t ®· ®îc cÊp giÊy phÐp 18 20 22 24 133,3 Doanh nghiÖp t nh©n, cty TNHH, cty CP 170 170 168 245 144,1 Tæng 323 334 340 414 128,2 Nguån: Niªn gi¸m thèng kª y tÕ hµng n¨m VËy mµ hiÖn nay nguån thuèc s¶n xuÊt trong níc còng míi chØ ®¸p øng ®îc kho¶ng 30% nhu cÇu tiªu dïng thuèc cña nh©n d©n. H¬n n÷a, c¬ sè thuèc tù s¶n xuÊt thuèc cßn thÊp, chñ yÕu lµ nh÷ng lo¹i thuèc th«ng thêng, rÎ tiÒn, thÞ trêng c¸c lo¹i thuèc ®Æc trÞ cßn bá ngá g©y thÊt thu lín, ®ång thêi ®Èy cêng ®é c¹nh tranh c¸c lo¹i thuèc th«ng thêng lªn cao, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng dÉm ®¹p lªn nhau cña c¸c ®¬n vÞ trong níc ®Ó cho hµng ngo¹i “tù tung tù t¸c”. Kh¶o s¸t ph©n lo¹i c¸c nguån thuèc néi cung øng trªn thÞ trêng ta cã thÓ chia thµnh nh÷ng lo¹i sau: 1.1-Nhãm c¸c doanh nghiÖp dîc phÈm trung ¬ng: §©y lµ nh÷ng ®¬n vÞ truyÒn thèng, cã thêi gian ph¸t triÓn kh¸ l©u, ®· tõng tr¶i qua giai ®o¹n nÒn kinh tÕ bao cÊp tr× trÖ. C¸c c«ng ty nµy tríc ®©y chØ s¶n xuÊt, lÜnh vùc kinh doanh rÊt yÕu. Tuy nhiªn sau nµy, hai lÜnh vùc ®· ®îc c©n b»ng nh»m t¹o nguån lùc cho kÕt qu¶ s¶n xuÊt. PhÇn lín s¶n lîng thuèc trªn thÞ trêng thuèc néi hiÖn nay ®Òu do nhãm nµy cung cÊp. Sau ®©y lµ doanh thu tiªu thô cña mét sè doanh nghiÖp dîc phÈm trung ¬ng tiªu biÓu: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 3: Doanh thu cña mét sè doanh nghiÖp dîc phÈm trung ¬ng tõ n¨m 2002-2004 STT Doanh nghiÖp Doanh thu (triÖu ®ång) 2002 2003 2004 1 XN dîc phÈm T¦ 1 105.000 102.000 102.000 2 XN dîc phÈm T¦ 2 85.000 77.000 70.000 5 XN dîc phÈm T¦ 5 41.800 47.700 61.000 6 XN dîc phÈm T¦ 24 115.000 145.000 172.000 7 XN dîc phÈm T¦ 25 60.000 58.000 85.000 Nguån: B¸o c¸o cña Tæng c«ng ty dîc ViÖt Nam Tõ sè liÖu trªn cho thÊy: ChØ riªng nh÷ng ®¬n vÞ s¶n xuÊt thuéc khèi doanh nghiÖp trung ¬ng th«i còng lµ nh÷ng “rµo c¶n” lín ®èi víi c«ng ty dîc phÈm ICA trong viÖc më réng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng. 1.2- Nhãm c¸c doanh nghiÖp ®Þa ph¬ng: §©y lµ nh÷ng doanh nghiÖp ®îc ra ®êi víi môc ®Ých c©n ®èi nhu cÇu cña ®Þa ph¬ng, nhng víi c¬ chÕ tù do bu«n b¸n cña Nhµ níc ngµy nay hä ®· vµ ®ang v¬n ra chiÕm lÜnh thÞ trêng réng kh¾p c¶ níc, ®Èy cêng ®é c¹nh tranh lªn rÊt cao. 1.3- Nhãm c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n liªn doanh víi níc ngoµi: §©y lµ nh÷ng ®¬n vÞ míi trong ngµnh nhng tá ra rÊt m¹nh, c¸c s¶n phÈm cña hä thËt sù cã nhiÒu u viÖt so víi hµng néi nhng gi¸ c¶ s¶n phÈm th× rÊt cao, mÆc dï vËy hä vÉn cã rÊt Ýt ®èi thñ c¹nh tranh. Mét sè h·ng tiªu biÓu nh: Ph«ne-Poulenc Rores, Sanofi Pharma ViÖt Nam, c«ng ty TNHH dîc phÈm Hisamilsu ViÖt Nam, c«ng ty TNHH Novartis ViÖt Nam. C¸c ®¬n vÞ nµy chñ yÕu lµ kinh doanh ph©n phèi thuèc, víi thÕ m¹nh vÒ ho¹t ®éng qu¶ng c¸o tiÕp thÞ, hç trî th¬ng m¹i rÊt m¹nh, s¶n phÈm cña hä gi¸ cao nhng vÉn ®îc tiªu thô m¹nh. 1.4- Søc Ðp cña s¶n phÈm thay thÕ ViÖc l¹m dông thuèc t©n dîc lµ mét vÊn ®¸ng lo ng¹i, bëi nã kh«ng chØ ¶nh hëng ®Õn søc khoÎ, tiÒn b¹c cña ngêi bÖnh mµ cßn g©y nhiÒu hËu qu¶ ®¸ng tiÕc vÒ sau. ChÝnh v× vËy trong nhiÒu n¨m qua Bé y tÕ ®· ®Èy m¹nh c«ng t¸c gi¸o dôc 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 truyÒn th«ng vÒ “Sö dông thuèc an toµn, hîp lý” nh»m ®a kiÕn thøc y dîc ®Õn ®¹i bé phËn d©n c. XuÊt ph¸t tõ c¬ së ®ã céng víi tr×nh ®é d©n trÝ ngµy mét n©ng cao mµ quan niÖm dïng thuèc cña nh©n d©n ®· cã nhiÒu thay ®æi. C¸c ph¬ng ph¸p ®iÒu trÞ kh«ng dïng thuèc t©n dîc ngµy cµng ®îc khuyÕn khÝch nh: Xoa bãp, ch©m cøu, tËp dìng sinh, dïng thuèc y häc d©n téc. §©y chÝnh lµ nh÷ng s¶n phÈm thay thÕ cña thuèc t©n dîc. Bëi v× thuèc t©n dîc hiÖn ®îc khuyÕn c¸o lµ con dao hai lìi, nã lu«n cã t¸c dông phô kh«ng tèt cho søc khoÎ. Xu thÕ dïng ph¬ng ph¸p tËp luyÖn vµ sö dông nh÷ng bµi thuèc y häc cæ truyÒn ®ang dÇn thay thÕ thuèc t©n dîc trong viÖc ®iÒu trÞ bÖnh th«ng thêng, thËm chÝ c¶ nh÷ng bÖnh nan y. Nh vËy, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt thuèc t©n dîc hiÖn nay vµ c«ng ty dîc phÈm ICA nãi riªng còng ph¶i tÝnh ®Õn t×nh huèng nµy. 2- Thuèc tr«i næi trªn thi trêng. HiÖn nay níc ta cha cã Bé LuËt dîc, hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p qui vÒ dîc vÉn ®ang tõng bíc ®îc hoµn thiÖn. Do ®ã sÏ khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, bÊt hîp lý trong nh÷ng v¨n b¶n ph¸p qui ®ã. NhiÒu khi sù phèi hîp thiÕu ®ång bé gi÷a c¸c bé, ban, ngµnh còng lµ nh÷ng c¶n trë lín cho sù ph¸t triÓn cña c¸c ®¬n vÞ. Trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn viÖc qu¶n lý chÊt lîng thuèc trªn thÞ trêng vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp khiÕn cho nhiÒu lo¹i thuèc gi¶, thuèc kÐm chÊt lîng, vÉn ngang nhiªn ®îc b¸n trªn thÞ trêng. §©y lµ vÊn ®Ò bøc xóc ®ang ®Æt ra ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý dîc ViÖt Nam. Bëi v× thuèc gi¶ m¹o ®·, ®ang vµ sÏ cßn g©y ra nh÷ng hËu qu¶ nghiªm träng cho søc kháe céng ®ång, g©y ra nh÷ng tæn thÊt vÒ tiÒn b¹c cho ngêi tiªu dïng còng nh nh÷ng thiÖt h¹i to lín vÒ tµi chÝnh vµ uy tÝn cña nh÷ng nhµ s¶n xuÊt thuèc ch©n chÝnh. Bªn c¹nh ®ã, do c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc cßn nhiÒu “lç hæng” nªn thuèc nhËp lËu vÉn trµn vµo níc ta b»ng c¸c con ®êng kh¸c nhau ®· g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt dîc phÈm. 3- Thuèc nhËp khÈu Nguån thuèc nhËp khÈu chiÕm 65% tæng gi¸ trÞ tiÒn sö dông thuèc ë ViÖt Nam. Doanh sè cung øng thuèc vµo ViÖt nam tËp trung vµo 10 níc ph©n phèi nhiÒu nhÊt cho ViÖt Nam lµ: Ph¸p, Hµn Quèc, Ên §é, Thuþ SÜ, Th¸i Lan, Anh, §øc, Mü, Hång K«ng…vµ ®îc ph©n phèi qua mét sè doanh nghiÖp ph©n phèi lín nh Zuelling pharma Singapore, Dietlem- Thuþ Sü, Mega product- Th¸i Lan víi doanh sè 120 triÖu USD (2003), chiÕm 30% gi¸ trÞ thuèc thµnh phÈm B¶ng 4: T×nh h×nh nhËp khÈu thuèc tõ n¨m 2002- 2004 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 N¨m ChØ tiªu 2002 2003 2004 Tû träng thuèc NKTP(%) 69 68 65 Tû träng s¶n xuÊt trong níc(%) 31 33 35 (Nguån th«ng tin th¬ng m¹i: 21/02/05) Ch¬ng II 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng më réng thÞ trêng cña c«ng ty dîc phÈm ICA phacmarceuticals I. T×nh h×nh chung cña c«ng ty 1. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty C«ng ty dîc phÈm ICA Phacmarceuticals (cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ ICA Phacmarceuticals ) n»m t¹i l« sè10, §êng sè 5 Khu C«ng nghiÖp ViÖt NamSingapore, HuyÖn ThuËn An, TØnh B×nh D¬ng. §©y lµ mét doanh nghiÖp t nh©n víi 100% vèn ViÖt Nam, ®îc së KÕ ho¹ch & §Çu t tØnh b×nh D¬ng cÊp giÊy phÐp kinh doanh ngµy 06/04/2000 chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i dîc phÈm phôc vô nhu cÇu ch÷a bÖnh cho con ngêi. Lµ mét doanh nghiÖp t nh©n ho¹ch to¸n ®éc lËp nªn cã quyÒn chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ tµi chÝnh doanh nghiÖp. Nhng kh«ng ph¶i v× vËy mµ c«ng ty chØ ch¹y theo lîi nhuËn, tr¸i l¹i c«ng ty lu«n ®¶m b¶o ®óng qui tr×nh c«ng nghÖ vµ chÊt lîng thuèc v× thuèc lµ mét mÆt hµng ®Æc biÖt ®Ó phßng vµ ch÷a bÖnh, nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn tÝnh m¹ng vµ søc khoÎ cña con ngêi. GÇn 5 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, c«ng ty dîc phÈm ICA ®· tr¶i qua nhiÒu bíc th¨ng trÇm cïng víi nh÷ng th¨ng trÇm cña ®Êt níc. Tõ nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp víi m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nhng nh©n lùc cha ®îc ®µo t¹o bµi b¶n nhng toµn bé CBCNV cña c«ng ty ®É cè g¾ng hÕt søc m×nh hoµn thµnh kÕ ho¹ch do Ban l·nh ®¹o c«ng ty giao vµ hoµn thµnh nghÜa vô víi nhµ níc Víi môc tiªu t¹o ®ñ viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, vît qua khã kh¨n trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.Tõ th¸ng 08/2001 c«ng ty ®· tËp trung ®Çu t míi nhiÒu trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. Trong ®ã ®¸ng kÓ nhÊt lµ lÇn chuyÓn giao c«ng nghÖ lÇn thø 1 (Pharmatex, ý). Th¸ng 10/2001 chuyÓn giao c«ng nghÖ lÇn thø 2 (Rottendoft, §øc) Tõng bíc n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä thÝch øng víi ®iÒu kiÖn lao ®éng míi, c«ng ty thêng xuyªn tæ chøc c¸c kho¸ båi dìng tr×nh ®é cho ngêi lao ®éng, cö ®i häc qu¶n lý, ®¹i häc dîc. Hµng n¨m, c«ng ty tæ chøc thi n©ng bËc thî cho c«ng nh©n, xÐt khen thëng biÓu d¬ng kÞp thêi nh÷ng ngêi cã thµnh tÝch nh»m khuyÕn khÝch ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kÜ thuËt. TiÕp ®Õn lµ chiÕn lîc më réng thÞ trêng, n¨m 2002 c«ng ty thµnh lËp phßng thÞ trêng víi chøc n¨ng thóc ®Èy tiÕn ®é tiªu thô s¶n phÈm. Bé phËn nµy nhanh chãng ph¸t huy hiÖu qu¶: NÕu doanh thu n¨m 2002 chØ ®¹t 11 tû ®ång , th× ®Õn n¨m 2003 con sè nµy lµ 19,6 tû ®ång; n¨m 2004 lµ 22,8 tû ®ång. §©y lµ mét kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. HiÖn nay, c«ng ty ®· më ®îc mét m¹ng líi ®¹i lý r¶i tõ B¾c 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vµo Nam, c¸c nh©n viªn tiÕp thÞ cßn ®Õn c¬ së y tÕ ®Ó b¸n vµ giíi thiÖu thuèc tíi tËn tay ngêi tiªu dïng kh«ng qua trung gian. §iÒu ®¸ng phÊn khëi n÷a lµ c¸c s¶n phÈm míi cña c«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng. N¨m 2002, víi 6 lo¹i thuèc ®îc Bé y tÕ cÊp giÊy phÐp th× c«ng ty ®· ®a 6 lo¹i vµo s¶n xuÊt, bíc ®Çu ®· ®îc b¹n hµng tÝn nhiÖm víi c«ng hiÖu vµ chÊt lîng t¬ng ®¬ng mµ gi¸ b¸n rÎ h¬n rÊt nhiÒu, cô thÓ lµ: B – Nalgesine – Kh¸ng viªn Dudine – TrÞ loÐt d¹ dµy Hildene & Dolodon – Thuèc gi¶m ®au & h¹ sèt Caricin & Neumonicid – Thuèc kh¸ng sinh HiÖn nay, c«ng ty ®ang xóc tiÕn nghiªn cøu cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm thay thÕ hµng nhËp khÈu trªn tinh thÇn ®a d¹ng hãa. C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®îc lu hµnh réng r·i trªn thÞ trêng nh: thuèc èng tiªm, thuèc viªn, nÐn. §Æc biÖt vµo th¸ng 03/06 c«ng ty ICA Phacmarceuticals ®îc bé Y tÕ cho phÐp s¶n xu©t lo¹i biÖt dîc Adagin 50 mg víi ho¹t chÊt lµ Sildenafil citrat, mét lo¹i thuèc thuéc diÖn qu¶n lý ®Æc biÖt cña bé y tÕ vµ vµo 06/2005 c«ng ty sÏ tung ra thÞ trêng Hµ Néi lo¹i thuèc ®iÒu trÞ HIV biÖt dîc INHIVINIR 2009 ho¹t chÊt (Indinavirs) víi møc gi¸ 1800 ®ång/viªn gi¶m 65%so víi lo¹i thuèc cïng ho¹t chÊt trªn thÞ trêng Díi sù l·nh ®¹o cña Héi ®ång qu¶n trÞ , CBCNV lu«n hoµn thµnh vît møc c¸c chØ tiªu ®îc giao, nép ng©n s¸ch ®Çy ®ñ, ®¶m b¶o ba lîi Ých Nhµ níc, c«ng ty vµ ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Do n¾m b¾t ®îc thÞ trêng vµ vËn dông ®óng c¬ chÕ qu¶n lý cña Nhµ níc, c«ng ty tõ chç cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nay ®· v¬n lªn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn. Chñ tÞch vµ héi ®ång qu¶n trÞ S¬ ®å 1: Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty dîc phÈm ICA Ban gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc ®iÒu ®é s¶n xuÊt 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bé phËn s¶n xuÊt Phßng Nh©n sù Phßng TC kÕ to¸n G§ b¸n hµng miÒn B¾c Phßng thÞ tr êng Phßng ®¨ng ký s¶n phÈm Phßng b¶o vÖ G§ b¸n hµng miÒn Nam G§ b¸n hµng miÒn Trung Qu¶n lý khu vùc miÒn B¾c Qu¶n lý khu vùc miÒn Nam Qu¶n lý khu vùc miÒn Trung NV kinh doanh miÒn B¾c NV kinh doanh miÒn Nam NV kinh doanh miÒn Trung Phßng KCS Phßng NVL & kü thuËt Phßng YtÕ Chøc n¨ng chÝnh cña c¸c phßng: Phßng Y tÕ 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Bé phËn s¶n xuÊt cam kÕt s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm kh«ng cã sai sãt nh»m ®¶m b¶o c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty lu«n ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ. - Bé phÇn KCS ®¶m b¶o cho s¶n phÈm lu«n ®¹t tiªu chuÈn chÊt lîng lu«n ®Õn tay kh¸ch hµng vµ gi÷ v÷ng uy tÝn cña c«ng ty. - Bé phËn ®¨ng ký thuèc b¶o ®¶m kÕ ho¹ch ®¨ng ký s¶n phÈm theo ®óng tiÕn ®é s¶n xuÊt vµ tu©n thñ c¸c qui chÕ ®îc hiÖn hµnh - Phßng NVL vµ kü thuËt: ®¶m b¶o c¸c thiÕt bÞ, qui tr×nh, nhµ xëng vµ c¸c hç trî kü thuËt kh¸c lu«n s½n sµng trong t×nh tr¹ng tèt nhÊt ®Ó tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu sö dông. - Bé phËn kÕ to¸n vµ nh©n sù: ®Ò xuÊt nh÷ng ý kiÕn chØ ®¹o vµ t¹o mét m«i trêng lµm viÖc t¬ng trî ®Ó h×nh thµnh nªn nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. -Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ban Gi¸m ®èc: Phô tr¸ch chung, trùc tiÕp n¾m b¾t t×nh h×nh tµi chÝnh, ®Ò ra c¸c kÕ ho¹ch, giao nhiÖm vô cho cÊp díi vµ trùc tiÕp kiÓm tra viÖc thùc hiÖn. Gi¸m ®èc trùc tiÕp qu¶n lý c¸c phßng ban chøc n¨ng - Bé phËn nghiªn cøu triÓn khai Nghiªn cøu trong phßng thÝ nghiÖm, c¶i tiÕn s¶n phÈm cò, cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm míi. KÕt hîp víi phßng c«ng nghÖ triÓn khai s¶n phÈm míi xuèng ph©n xëng. - Bé phËn thÞ trêng Nghiªn cøu thÞ trêng, triÓn khai c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ nh»m hç trî cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm, më réng thÞ trêng, b¸n hµng vµ xóc tiÕn b¸n hµng. - Bé phËn b¶o vÖ B¶o vÖ mäi tµi s¶n vµ hµng ho¸ cña c«ng ty - Bé phËn y tÕ Ch¨m sãc søc khoÎ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. Tæ chøc cÊp cøu c¸c tai n¹n lao ®éng x¶y ra trong s¶n xuÊt * Chi nh¸nh Hµ Néi: Toµn bé khu vùc miÒn B¾c (chi nh¸nh Hµ Néi ) cã 24 ngêi tr×nh ®é tõ cao ®¼ng trë lªn tèt nghiÖp chuyªn ngµnh dîc vµ y ®îc ®µo t¹o bµi b¶n nªn rÊt thuËn lîi cho viÖc qu¶ng c¸c vµ thuyÕt phôc kh¸ch hµng quan t©m ®Õn s¶n phÈm cña c«ng ty 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å 2: qu¶n lý chi nh¸nh Hµ Néi Gi¸m ®èc b¸n hµng miÒn b¾c Nh©n sù Qu¶n lý BH Khu vùc miÒn B¾c Phßng KÕ to¸n Qu¶n lý TØnh Qu¶n lý Hµ Néi NVKD TØnh NVKD Hµ Néi Gi¸m ®èc b¸n hµng miÒn B¾c: ChÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé nh©n sù còng nh ho¹t ®éng cña chi nh¸nh Nh©n sù vµ KÕ to¸n: ®Ò xuÊt nh÷ng ý kiÕn chØ ®¹o vµ t¹o mét m«i trêng lµm viÖc t¬ng trî ®Ó h×nh thµnh nªn nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. Qu¶n lý tØnh vµ qu¶n lý Hµ Néi: ChÞu tr¸ch triÖm nh©n sù vµ toµn bé th«ng tin thÞ trêng Nh©n viªn kinh doanh: ChÞu tr¸ch nhiÖm thu thËp th«ng tin thÞ trêng vµ ph¸t triÓn kÕt qu¶ kinh doanh 2. §iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 2.1 §Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc, trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ HiÖn nay c«ng ty ®· ®Çu t kh¸ nhiÒu vµo viÖc ®Çu t míi m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cña c¸c níc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. §Æc biÖt vµo th¸ng 11/2001 c«ng ty ®¹t tiªu chuÈn GMP (thùc hµnh s¶n xuÊt thuèc tèt - tiªu chuÈn thuèc khu vùc §«ng Nam ¸) Nh×n chung tr×nh ®é trang bÞ kÜ thuËt cña c«ng ty hiÖn nay lµ kh¸, cã ®ñ søc c¹nh tranh ë thÞ trêng trong níc 2.2 §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nguyªn vËt liÖu lµ mét nh©n tè v« cïng quan träng, lµ yÕu tè vËt chÊt c¬ b¶n ®Ó con ngêi vµ m¸y mãc t¸c ®éng vµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cho ra s¶n phÈm, lµ cÊu thµnh c¬ b¶n cña s¶n phÈm. HiÖn nay, nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty ®îc nhËp tõ Trung Quèc, Ên §é, §µi Loan, Hungary, §øc... mét phÇn mua tõ c¸c c«ng ty trong nícvµ mét phÇn do c«ng ty tù s¶n xuÊt. Tuy nhiªn, phÇn nguyªn liÖu do c«ng ty tù s¶n xuÊt ®îc kh«ng lín, chØ ®ñ dïng ®Ó s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng cña c«ng ty... ChÊt lîng vµ gi¸ thµnh cña nguyªn vËt liÖu lu«n cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm. NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò ®ã, c«ng ty lu«n cè g¾ng t×m kiÕm, n¾m b¾t vµ xö lý nh÷ng th«ng tin vÒ gi¸ c¶, cung cÇu cña nh÷ng nguyªn vËt liÖu mµ c«ng ty quan t©m ®Ó t×m ®îc nguån hµng cã chÊt lîng ®¶m b¶o víi gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng. Do nguyªn vËt liÖu phÇn lín lµ nhËp khÈu nªn lu«n bÞ ¶nh hëng khi tû gi¸ hèi ®o¸i thay ®æi vµ nhiÒu khi ph¶i chÞu søc Ðp tõ phÝa c¸c nhµ cung cÊp níc ngoµi. V× thÕ hiÖn nay, c«ng ty ®ang cè g¾ng chuyÓn sang sö dông c¸c lo¹i dîc liÖu s¶n xuÊt trong níc vµ tù s¶n xuÊt lÊy nh»m lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng vµ ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng bÞ ®éng, phô thuéc vµo nguån nguyªn liÖu cña níc ngoµi. 2.3 §Æc ®iÓm vÒ vèn kinh doanh Vèn cña c«ng ty ®îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån c¬ b¶n: vèn tù bæ sung, vèn vay vµ vèn huy ®éng kh¸c. Do ®Æc ®iÓm lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nªn lu ®éng còng chiÕm tû lÖ lín. Sau ®©y lµ nh÷ng sè liÖu ph¶n ¸nh t×nh h×nh vèn kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian qua: B¶ng 5: T×nh h×nh vèn cña c«ng ty tõ n¨m 2002-2004 §¬n vÞ: TriÖu ®ång 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 N¨m 2002 ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 Sè tiÒn Tû lÖ% Sè tiÒn Tû lÖ% Sè tiÒn Tû lÖ% Tæng vèn 13,8 100 14 100 15 100 Vèn lu ®éng 6,7 48,55 6,4 45,71 6,5 43,33 Vèn cè ®Þnh 7,1 51,14 7,6 54,29 8.5 56,67 (TrÝch b¸o c¸o c«ng khai mét sè chØ tiªu tµi chÝnh n¨m 2002-2004) Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy vèn kinh doanh cña c«ng ty t¨ng lªn qua c¸c n¨m ®ång thêi tû träng cña vèn cè ®Þnh trªn tæng vèn kinh doanh lu«n gi÷ ë møc xÊp xØ 54% vµ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi còng kh«ng ngõng t¨ng lªn. §iÒu nµy thÓ hiÖn c«ng ty rÊt chó träng vµo ®Çu t tµi s¶n cè ®Þnh. Vèn lu ®éng lu«n chiÕm ë møc xÊp xØ 46%. Nguån cña vèn lu ®éng phÇn lín lµ vèn tù bæ sung. C¬ cÊu vèn nh trªn lµ cha thËt phï hîp ®èi víi mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh bëi v× trong mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt tû lÖ vèn cè ®Þnh trªn vèn lu ®éng thêng lín h¬n 3 (VC§/VL§ > 3). Sù t¨ng gi¶m vÒ vèn nµy dÉn ®Õn bÊt lîi trong viÖc gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao søc c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ trêng 2.4 §Æc ®iÓm vÒ ®éi ngò lao ®éng C«ng ty dîc phÈm ICA cã mét ®éi ngò lao ®éng trªn 84 ngêi trong ®ã cã 70 ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn (3 phã tiÕn sü dîc häc, 1 th¹c sü dîc häc, 1 th¹c sü kinh tÕ, 1 th¹c sü c¬ khÝ).14 ngêi cã tr×nh ®é cao ®¼ng vµ trung häc Lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nªn lùc lîng lao ®éng trùc tiÕp kh«ng nhiÒu do c«ng ty ®· ®Çu t c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i cña c¸c níc trªn thÕ gi¬Ý. Sau ®©y lµ nh÷ng sè liÖu ph¶n ¸nh c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: B¶ng 6: C¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty tõ n¨m 2002-2004 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 N¨m Lao ®éng 2002 2003 2004 Sè Tû lÖ Sè ng- Tû lÖ Sè ng- Tû lÖ ngêi % êi % êi % Tæng sè 65 100 74 100 84 100 Gi¸n tiÕp 20 30,76 19 25.68 14 16,67 Trùc tiÕp 45 69,23 55 74,32 70 83,33 Tõ b¶ng trªn ta thÊy lùc lîng lao ®éng gi¸n tiÕp cña c«ng ty lu«n chiÕm xÊp xØ 16% lao ®éng toµn c«ng ty, ®©y lµ mét con sè t¬ng ®èi cao. V× thuèc t©n dîc lµ mét lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn søc khoÎ vµ tÝnh m¹ng cña ngêi d©n nªn cÇn ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô, do ®ã c«ng ty ®· duy tr× lín mét lùc lîng lao ®éng gi¸n tiÕp. XÐt c¶ vÒ mÆt c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý, c¶ vÒ mÆt hiÖu qu¶ kinh tÕ th× viÖc duy tr× mét sè lîng lín lao ®éng gi¸n tiÕp lµ kh«ng nªn bëi v× nh thÕ bé m¸y qu¶n lý sÏ cång kÒnh, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kh«ng cao, kh«ng sö dông ®îc hÕt n¨ng lùc cña lùc lîng lao ®éng gi¸n tiÕp. MÆt kh¸c, lùc lîng lao ®éng gi¸n tiÕp lín sÏ lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ, lµm t¨ng chi phÝ cè ®Þnh trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, g©y ¶nh hëng lín ®Õn môc tiªu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao søc c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ trêng. Do ®ã, c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó gi¶m sè lao ®éng gi¸n tiÕp xuèng b»ng c¸ch c¶i tiÕn c«ng nghÖ, ¸p dông ph¬ng ph¸p qu¶n lý hiÖn ®¹i nh»m lµm tinh gi¶n bé m¸y qu¶n lý, tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty lu«n t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¸t huy kh¶ n¨ng cña m×nh trong c«ng viÖc vµ kh«ng ngõng båi dìng, n©ng cao kiÕn thøc chuyªn m«n, nghiÖp vô. Cô thÓ lµ víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, c«ng ty tæ chøc c¸c cuéc thi thî giái, thi tay nghÒ, nhê ®ã c«ng ty ®· t¹o cho m×nh mét ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, cã tr×nh ®é cao vµ g¾n bã víi c«ng viÖc. §èi víi ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c«ng ty thêng xuyªn tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é vÒ qu¶n lý vµ chuyªn m«n cho hä ®Ó phï hîp víi yªu cÇu cña qu¶n lý hiÖn ®¹i. Cã thÓ thÊy viÖc coi träng vµ x©y dùng chiÕn lîc con ngêi cña c«ng ty lµ mét híng ®i ®óng t¹o ®µ cho c«ng ty ngµy mét ph¸t triÓn. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II . KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian qua Trong nh÷ng n¨m qua díi sù l·nh ®¹o cña héi ®ång qu¶n trÞ CBCNV c«ng ty lu«n hoµn thµnh vît møc c¸c chØ tiªu ®îc giao, nép ng©n s¸ch ®Çy ®ñ, ®¶m b¶o ba lîi Ých: Nhµ níc, c«ng ty vµ ngêi lao ®éng. Sau ®©y lµ nh÷ng sè liÖu ph¶n ¸nh t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: B¶ng 7: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tõ n¨m 2003-2004 ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 2003 2004 Doanh thu TriÖu ®ång 19600 22800 Lîi nhuËn TriÖu ®ång 1350 1560 Thu nhËp b×nh qu©n (ngêi/th¸ng) §ång 1100000 1200000 Nh×n vµo b¶ng kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong mÊy n¨m gÇn ®©y ta thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®ang diÔn ra theo chiÒu híng tÝch cùc, doanh thu vµ lîi nhuËn kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m. Cßn chi nh¸nh Hµ Néi doanh thu n¨m 2004 lµ 370 triÖu ®ång t¨ng 1,13 lÇn so víi n¨m 2003 N¨m 2000, c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan mang l¹i. Cô thÓ lµ n¨m 2000 Nhµ níc b¾t ®Çu ¸p dông luËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµm ¶nh hëng tíi tiÒn vèn cña c«ng ty. MÆt kh¸c tû gi¸ ngo¹i tÖ t¨ng lµm cho gi¸ nguyªn liÖu nhËp khÈu t¨ng khiÕn cho gi¸ thµnh s¶n xuÊt t¨ng lªn. Bªn c¹nh ®ã n¨m 2000 lµ n¨m cã nhiÒu c«ng ty s¶n xuÊt vµ kinh doanh dîc phÈm ra ®êi, c¹nh tranh gay g¾t víi c«ng ty. Tuy gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nhng c«ng ty vÉn ®¶m b¶o thu nhËp cho ngêi lao ®éng vµ hoµn thµnh nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ níc. Møc thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng trong c«ng ty tõ 680.000 ®ång/th¸ng n¨m 2000 t¨ng lªn 780.000 20
- Xem thêm -