Tài liệu Chiến lược phát triển du lịch cần thơ

  • Số trang: 124 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu

Mô tả:

TOÙM TAÉT ÑEÀ TAØI NGHIEÂN CÖÙU Ñeà taøi nghieân cöùu “Chieán löôïc phaùt trieån du lòch sinh thaùi Caàn Thô” goàm 50 trang vaø 17 baûng, 4 bieåu ñoà, 5 baûn ñoà vaø 14 trang hình, ñöôïc chia laøm 3 chöông ngoaøi ra coøn coù lôøi môû ñaàu vaø keát luaän. Ngoaøi ra coøn coù18 phuï luïc, 20 danh mục. Môû ñaàu: goàm 2 trang, neâu roõ yù nghóa, muïc ñích, phöông phaùp, ñoái töôïng – phaïm vi nghieân cöùu vaø tính môùi cuûa ñeà taøi Chöông 1: ñöôïc trình baøy töø trang 1 ñeán trang thöù 5 treân cô sôû toång hôïp caùc taøi lieäu, soá lieäu nhoùm nghieân cöùu ñaõ toång hôïp vaø trình baøy nhöõng vaán ñeà cô baûn sau ñaây: - Lyù luaän quaûn trò chieán löôïc - Lyù luaän veà du lòch Vaø ñaây laø cô sôû, lyù luaân ñeå nhoùm nghieân cöùu phaân tích veà du lòch Caàn Thô ôû chöông 2 vaø ñöa ra nhöõng giaûi phaùp cho Caàn Thô ôû chöông 3. Chöông 2: ñöôïc trình baøy töø trang thöù 6 ñeán trang thöù 38. Treân cô sôû thu thaäp coâng phu töø caùc nguoàn vaø ñaëc bieät laø nhoùm nghieân cöùu ñaõ tieán haønh ñieàu tra xaõ hoäi hoïc voâ cuøng coâng phu vaø ñöôïc chia laøm ba giai ñoaïn nhö sau:  Giai ñoaïn 1: Nhoùm nghieân cöùu ñaõ nghieân cöùu toång quaùt baèng caùch laäp baûng caâu hoûi goàm 18 caâu (baûng caâu hoûi xem ôû phuï luïc 1 vaø phuï luïc 2).  Giai ñoaïn 2: Nhoùm ñeà taøi ñaõ tieán haønh ñieàu tra xaõ hoäi hoïc töø thaùng 4 ñeán thaùng 6 baèng nhieàu phöông phaùp nhö: nhôø ngöôøi thaân, baïn beø, phoûng vaán tröïc tieáp, göûi qua mail qua internet,… Chuùng toâi ñaõ phaùt 200 baûng caâu hoûi nhöng vì nhieàu lyù do nhö: du khaùch khoâng tieän traû lôøi tröïc tieáp, khoâng nhaän ñöôïc mail, … do ñoù, nhoùm nghieân cöùu chæ thu veàà ñöôïc 150 baûng, trong ñoù chæ coù 100 baûng laø söû duïng ñöôïc, 50 baûng coøn laïi khoâng theå söû duïng trong nghieân cöùu ñöôïc (danh saùch caùc ñaùp vieân xin xem ôû phuï luïc 2).  Giai ñoaïn 3: Nhoùm nghieân cöùu ñaõ duøng phöông phaùp tính toaùn baèng tay, duøng phaàn meàm Excel vaø caû vieäc söû duïng phaàn meàm SPSS ñeå xöû lyù döõ lieäu thu ñöôïc töø vieäc ñieàu tra, nghieân cöùu. Döïa treân nhöõng soá lieäu ñoù nhoùm nghieân cöùu ñaõ phaân tích ñöôïc nhöõng ñieåm maïnh vaø ñieàm yeáu cuûa du lòch Caàn Thô nhö: ñoäi nguõ lao ñoäng coøn keùm chaát löôïng, saûn phaåm du lòch chæ taäp trung ôû noäi oâ vaø chòu söï caïnh tranh cuûa caùc tænh khaùc nhö Vónh Long, Tieàn Giang, Long An, …Töø ñoù nhoùm nghieân cöùu ñaõ ñöa ra nhöõng bieän phaùp khaéc phuïc ñeå phaùt trieån du lòch Caàn Thô thaønh moät moâ hình du lòch sinh thaùi chuaån nhaát cho ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Chöông 3: ñaây laø chöông quan troïng nhaát trong baøi nghieân cöùu cuûa nhoùm nghieân cöùu. Nhoùm nghieân cöùu ñaõ daønh raát nhieàu taâm huyeát vaøo phaàn nay ñeå ñöa ra nhöõng giaûi phaùp toát nhaát coù theå thöïc hieän khaû thi nhaát cho thaønh phoá Caàn Thô.. Nhoùm ñaõ xuoáng Caàn Thô 2 laàn ñeå ñi khaûo saùt. Laàn ñaàu, nhoùm ñaõ khaûo saùt ñòa hình döôùi ñoù, khaûo saùt vò trí caùc khu du lòch, caùc di tích vaên hoùa – lòch söû, caùc coàn, caùc vöôøn, caùc coâng ty du lòch vaø caùc cô quan chính quyeàn, … nhaèm coù caùi nhìn toång quaùt hôn veà Caàn Thô. Ñeå töø ñoù nhoùm môùi laäp baûng caâu hoûi phuø hôïp nhaèm thu thaäp ñöôïc nhöõng thoâng tin caàn thieát qua laàn khaûo saùt thöù 2 cuûa nhoùm. Nhoùm nghieân cöùu ñaõ ñi khaûo saùt doïc Beán Ninh Kieàu, trung taâm thaønh phoá, hoäi chôï, caùc coàn, caùc vöôøn vaø caû nhöõng coâng ty du lòch laãn caùc nhaøhaøng, khaùch saïn. Nhoùm ñaõ ñi khaûo saùt trong suoát ñeâm hoäi hoa ñaêng Caàn Thô vaø ñaõ gaëp raát nhieàu du khaùch nhö: khaùch Ñöùc, khaùch Myõ, Taây Ban Nha, YÙ,… nhöng nhieàu nhaát laø khaùch Phaùp vaø coù moät vaøi nhoùm khaùch trong nöôùc. Nhoùm nghieân cöùu ñaõ phoûng vaán tröïc tieáp caùc du khaùch nöôùc ngoaøi cuõng nhö du khaùch trong nöôùc ñeå tìm hieåu nhu caàu cuûa du khaùch nhaèm ñöa ra nhöõng bieän phaùp phuø hôïp nhaát cho du lòch thaønh phoá. Nhoùm ñaõ noã löïc raát nhieàu, nhieàu luùc ñi boä raát meät, trôøi möa nhöng nhoùm vaãn coá gaéng thöïc hieän caùc cuoäc khaûo saùt vì nhoùm khoâng coù nhieàu thôøi gian löu laïi laâu ôû Caàn Thô, cuõng nhö tình hình kinh phí cuõng coù nhieàu giôùi haïn. Chöông naøy seõ ñöôïc trình baøy trong 12 trang, töø trang 39 ñeán trang 50. MUÏC LUÏC MÔÛ ÑAÀU CHÖÔNG 1: NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ CHIEÁN LÖÔÏC VAØ QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC trang 1.1. Lyù luaän veà quaûn trò chieán löôïc .................................................................................. 1 1.1.1. Chieán löôïc laø gì? .................................................................................................... 1 1.1.2. Quaûn trò chieán löôïc ................................................................................................. 1 1.1.2.1. Hình thaønh chieán löôïc ......................................................................................... 1 1.1.2.2. Thöïc thi chieán löôïc .............................................................................................. 2 1.1.2.3. Ñaùnh giaù chieán löôïc ............................................................................................ 2 1.1.2.4. Lôïi ích cuûa quaûn trò chieán löôïc ............................................................................ 3 1.2. Lyù luaän veà du lòch...................................................................................................... 3 1.2.1. Caùc ñònh nghóa veà du lòch ....................................................................................... 3 1.2.2. Baûn chaát du lòch ...................................................................................................... 3 1.2.2.1. Nhìn töø goùc ñoä nhu caàu cuûa du khaùch ................................................................. 3 1.2.2.2. Xeùt töø goùc ñoä caùc quoác saùch phaùt trieån du lòch ................................................... 3 1.2.2.3 Xeùt töø goùc ñoä saûn phaåm du lòch ............................................................................ 3 1.2.2.4. Xeùt töø goùc ñoä thò tröôøng du lòch ........................................................................... 4 1.2.3. Caùc yeáu toá caáu thaønh coâng ngheä du lòch ................................................................ 4 1.2.4. Caùc daïng du lòch ..................................................................................................... 4 1.2.5. Caùc söï kieän trong lòch söû ngaønh du lòch.................................................................. 4 CHÖÔNG 2. THÖÏC TRAÏNG NGAØNH DU LÒCH CAÀN THÔ 2.1. Khaùi quaùt du lòch Caàn Thô - ñieåm heïn non nöôùc ...................................................... 6 2.2. Vò trí ñòa lyù- ñieàu kieän töï nhieân ................................................................................. 7 2.2.1. Vò trí........................................................................................................................ 7 2.2.2. Ñieàu kieän töï nhieân.................................................................................................. 7 2.3. Tieàm naêng du lòch...................................................................................................... 8 2.4. Thöïc traïng ................................................................................................................. 21 2.4.1. Toång hôïp hoaït ñoäng ngaønh Du lòch TP.Caàn Thô töø naêm 2000 tôùi 2007 ................. 21 2.5. Phaân tích caùc nhaân toá aûnh höôûng............................................................................... 22 2.5.1. Moâi tröôøng ngoaøi .................................................................................................... 22 2.5.2. Moâi tröôøng beân trong.............................................................................................. 29 CHÖÔNG 3: CAÙC CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN DU LÒCH CAÀN THÔ TÔÙI NAÊM 2020 3.1. Muïc ñích xaây döïng chieán löôïc .................................................................................. 38 3.2. Caên cöù ñeå xaây döïng chieán löôïc ................................................................................. 38 3.3. Caùc chieán löôïc ........................................................................................................... 38 3.3.1. Chieán löôïc phaùt trieån du lòch sinh thaùi ................................................................... 38 3.3.2. Chieán löôïc phaùt trieån du lòch vaên hoaù .................................................................... 38 3.3.3. Chieán löôïc phaùt trieån du lòch nghó döôõng ............................................................... 39 3.3.4. Chieán löôïc phaùt trieån du lòch MICE ....................................................................... 39 3.3.5. Chieán löôïc phaùt trieån du lòch taøu bieån .................................................................... 40 3.4. Caùc giaûi phaùp ............................................................................................................ 40 3.4.1. Phaùt trieån du lòch sinh thaùi ...................................................................................... 40 3.4.2. Chieán löôïc phaùt trieån du lòch vaên hoaù .................................................................... 41 3.4.3. Phaùt trieån du lòch nghæ döôõng.................................................................................. 42 3.4.4. Phaùt trieån du lòch MICE.......................................................................................... 43 3.4.5. Phaùt trieån du lòch taøu bieån ...................................................................................... 45 3.4.6. Phaùt trieån caùc saûn phaåm môùi cho du lòch Caàn Thô ................................................. 45 3.5. Caùc kieán nghò ............................................................................................................ 49 3.5.1. Caùc giaûi phaùp veà ñaàu tö phaùt trieån du lòch – hoaøn thieän cô sôû vaät chaát ................. 49 3.5.2. Caùc kieán nghò xuùc tieán du lòch ................................................................................ 49 3.5.3. Caùc kieán nghò veà ñaåy maïnh nghieân cöùu öùng duïng khoa hoïc coâng ngheä vaø hôïp taùc quoác teá ............................................................................................................... 49 3.5.4. Kieán nghò ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc .................................................... 50 3.5.5. Caùc kieán nghò veà naâng cao hieäu löïc quaûn lyù nhaø nöôùc veà du lòch .......................... 50 3.5.6. Caùc kieán nghò veà baûo veä taøi nguyeân, moâi tröôøng du lòch. ...................................... 50 KEÁT LUAÄN PHUÏ LUÏC DANH MUÏC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO LÔØI MÔÛ ÑAÀU 1) YÙ nghóa cuûa ñeà taøi: _Du lòch Vieät Nam ngaøy caøng phaùt trieån, doanh thu naêm sau luoân cao hôn naêm tröôùc, khaùch du lòch nöôùc ngoaøi ñeán nöôùc ta ngaøy caøng ñoâng , coäng theâm nhu caàu du lòch trong nöôùc ngaøy caøng cao. Theâm vaøo ñoù, ngaøy 7/11/2006 Vieät Nam ñaõ chính thöùc trôû thaønh thaønh vieân thöù 150 cuûa WTO,hôn bao giôø heát Vieät Nam ñang ñöùng tröôùc moä t vaän hoäi lôùn ,môû ra nhieàu cô hoäi ñaàu tö ñeå du lòch Vieät Nam phaùt trieån maïnh meõ. Tuy vaäy vaãn khoâng thieáu nhöõng thaùch thöùc maø ngaønh du lòch nöôùc ta phaûi ñoái maët, ñoøi hoûi du lòch Vieät Nam phaûi coù taàm nhìn chieán löôïc ñeå taän duïng nhöõng cô hoäi vöôït qua nhöõng thaùch thöùc ñöa du lòch nöôùc nhaø leân naác thang môùi ñeå coù theå caïnh tranh vôùi du lòch cuûa caùc nöôùc treân theá giôùi. _ Nhöng chaéc chaén raèng khoâng theå chæ aùp duïng moät chieán löôïc cöùng nhaéc cho moät ñaát nöôùc traûi daøi vôùi 64 tænh thaønh cuøng nhöõng ñaëc ñieåm ñòa lyù, khí haäu, vaên hoaù… vaø taøi nguyeân du lòch khaùc nhau.Ñeå khai thaùc tieàm naêng du lòch moät caùch hieäu quaû nhaát, caàn phaûi coù nhöõng chieán löôïc phaùt trieån rieâng bieät phuø hôïp vôùi töøng ñòa phöông nhöng vaãn tuaân thuû theo chính saùch phaùt trieån chung cuûa toaøn ngaønh, goùp phaàn giuùp ngaønh du lòch Vieät Nam phaùt trieån beàn vöõng. _ Xuoâi veà mieàn Nam, ñeán thaêm Ñoàng baèng soâng Cöûu Long vôùi heä thoáng soâng ngoøi chaèng chòt chôû naëng phuø sa maøu môõ boài ñaép cho nhöõng caùnh ñoàng luùa toát töôi baïc ngaøn, nhöõng vöôøn caây naëng tróu hoa traùi. Döøng chaân taïi vuøng ñaát noåi tieáng khaép caùc tænh luïc kyø laø mieàn ñaát Taây Ñoâ vôùi teân goïi hieän nay laø thaønh phoá Caàn Thô.Thaønh phoá Caàn Thô tröïc thuoäc trung öông ñöôïc thaønh laäp theo Nghò quyeát soá 22/2002/QH11 ngaøy 26/11/2003 cuûa Quoác hoäi nöôùc Coäng Hoaø Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam vaø nghò ñònh soá 05/2004/NÑ-CP ngaøy 02/01/2004 cuûa Thuû töôùng. Ñeå xöùng ñaùng vôùi teân goïi thuû phuû mieàn Taây, Caàn Thô ñang ngaøy caøng thu huùt nhieàu du khaùch trong vaø ngoaøi nöôùc ñeán tham quan. Soá löôïng khaùch ñeán tænh haøng naêm khoâng ngöøng taêng töø 13 % ñeán 15% chöùng toû Caàn Thô laø moät ñieåm ñeán ñaày höùa heïn trong töông lai. Caàn Thô voán mang trong mình nhöõng giaù trò vaên hoaù truyeàn thoáng ñaäm chaát Nam Boä nay laïi coù theâm nhieàu döï aùn ñaàu tö phaùt trieån theo höôùng hieän ñaïi taïo ra moät vieãn caûnh töôi saùng cho vuøng ñaát naøy. Tieàm naêng laø theá nhöng vaán ñeà ñaët ra ôû ñaây laø phaûi coù moät chieán löôïc phaùt trieån hieäu quaû giuùp du lòch Caàn Thô phaùt trieån theo höôùng hieän ñaïi nhöng vaãn baûo toàn vaø phaùt huy ñöïôc nhöõng giaù trò truyeàn thoáng. “ Moät quoác gia , moät toå chöùc khoâng coù chieán löôïc gioáng nhö con taøu khoâng coù baùnh laùi khoâng bieát ñi veà ñaâu” 2) Muïc ñích nghieân cöùu _ Tìm hieåu tieàm naêng du lòch cuûa vuøng ñaát vôùi vò theá trung taâm vuøng, ñaàu moái giao thoâng laïi naèm beân con soâng Haäu hieàn hoøa. _ Phaân tích cô hoäi-nguy cô- ñieåm maïnh- ñieåm yeáu cuûa du lòch Caàn Thô. Töø ñoù nhoùm nghieân cöùu chuùng toâi ñoùng goùp nhöõng chieán löôïc, giaûi phaùp cho coâng cuoäc phaùt trieån du lòch nôi ñaây. Tieâu chí cuûa nhoùm nghieân cöùu laø taïo cho du lòch Caàn Thô hình aûnh xanh, saïch, ñeïp, hieän ñaïi vaø ñaäm chaát vaên minh soâng nöôùc mieät vöôøn ,xöùng ñaùng laø ñaàu taøu cho söï phaùt trieån cuûa caû vuøng ñoàng baèng Soâng Cöûu Long. 3) Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu: Baøi nghieân cöùu naøy chuû yeáu nghieân cöùu veà du lòch Caàn Thô vaø caùc tænh phuï caän. Do haïn cheá veà thôøi gian vaø taøi chính neân nhoùm chuùng toâi taäp trung nghieân cöùu qua caùc naêm gaàn ñaây (chuû yeáu laø naêm 2004, 2005, 2006 vaø 2007). 4) Phöông phaùp nghieân cöùu: Trong baøi nghieân cöùu chuùng toâi ñaõ söû duïng caùc phöông phaùp nghieân cöùu nhö: + phöông phaùp moâ taû, +phöông phaùp phaân tích, +phöông phaùp so saùnh vaø +phöông phaùp ñieàu tra daân soá hoïc :phoûng vaán tröïc tieáp 100 ngöôøi chuû yeáu laø khaùch du lòch nöôùc ngoaøi. nhaèm laøm roõ vaø phaân tích vaán ñeà. 5) Tính môùi: Döïa treân vieäc tham khaûo nhöõng taøi lieäu veà phaùt trieån du lòch cuûa sôû du lòch Caàn Thô tôùi naêm 2010 vaø caùc döï baùo taêng tröôûng du lòch cuûa vieän nghieân cöùu phaùt trieån du lòch laøm cô sôû cho chuùng toâi xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån du lòch Caàn Thô tôùi naêm 2020 vôùi tính hieän ñaïi vaø toaøn dieän, beàn vöõng maø caùc ñeà taøi tröôùc chöa ñeà caäp ñeán. 6) Boá cuïc ñeà taøi: Ñeà taøi bao goàm 3 chöông: Chöông 1: Cô sôû lyù luaän veà chieán löôïc vaø quaûn trò chieán löôïc du lòch. Chöông 2: Tieàm naêng- Thöïc traïng- Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán du lòch Caàn Thô. Chöông 3: Caùc chieán löôïc phaùt trieån du lòch Caàn Thô. CHÖÔNG 1: NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ CHIEÁN LÖÔÏC, QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC Noäi dung nghieân cöùu A- Lyù luaän veà quaûn trò chieán löôïc:  Khaùi nieäm chieán löôïc -Quaûn trò chieán löôïc  Hình thaønh chieán löôïc-thöïc hieän-ñaùnh giaù chieán löôïc  Lôïi ích cuûa quaûn trò chieán löôïc B- Lyù luaän veà du lòch  Khaùi nieäm veà du lòch  Baûn chaát du lòch  Caùc daïng du lòch  Caùc söï kieän trong lòch söû ngaønh du lòch 1 1.1. Lyù luaän veà quaûn trò chieán löôïc: 1.1.1. Chieán löôïc laø gì? Chieán löôïc: laø taäp hôïp caùc qui ñònh (ñöôøng höôùng, chính saùch, phöông thöùc,…) haønh ñoäng ñeå höôùng tôùi muïc tieâu daøi haïn, ñeå phaùt huy nhöõng ñieåm maïnh - khaéc phuïc nhöõng ñieåm yeáu cuûa toå chöùc, giuùp toå chöùc ñoùn nhaän nhöõng cô hoäi _ vöôït qua nguy cô töø beân ngoaøi moät caùch toát nhaát. Taàm nhìn  Söù meänh/Nhieäm vuï  Chieán löôïc  Keá hoaïch haønh ñoäng 1.1.2. Quaûn trò chieán löôïc: Theo Fred David “Quaûn trò chieán löôïc coù theå ñöôïc ñònh nghóa nhö laø moät ngheä thuaät vaø khoa hoïc thieát laäp, thöïc hieän vaø ñaùnh giaù caùc quyeát ñònh lieân quan ñeán nhieàu chöùc naêng cho pheù p moät toå chöùc, quaûn trò chieán löôïc taäp trung vaøo vieäc hôïp nhaát vieäc quaûn trò tieáp thò, taøi chính, keá toaùn, saûn xuaát, nghieân cöùu phaùt trieån vaø caùc heä thoáng thoâng tin, caùc lónh vöïc kinh doanh ñeå ñaït ñöôïc thaønh coâng cuûa toå chöùc” Theo chuùng toâi, Quaûn trò chieán löôïc laø moät khoa hoïc, ñoàng thôøi laø moät ngheä thuaät veà thieát laäp, thöïc hieän vaø ñaùnh giaù caùc chieán löôïc. Quaûn trò chieán löôïc goàm 3 giai ñoïan: hình thaønh chieán löôïc, thöïc hieän chieán löôïc, ñaùnh giaù chieán löôïc. 1.1.2.1. Hình thaønh chieán löôïc: Hình thaønh chieán löôïc laø quaù trình thieát laäp nhieäm vuï kinh doanh, thöïc hieän ñieàu tra nghieân cöùu ñeå xaùc ñònh caùc yeáu toá khuyeát ñieåm beân trong vaø beân ngoaøi, ñeà ra caùc muïc tieâu daøi haïn vaø löïa choïn giöõa nhöõng chieán löôïc thay theá. 1.1.2.1.1. Ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi: Caùc aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng coù theå chia thaønh 5 loaïi chuû yeáu:  AÛnh höôûng kinh teá.  AÛnh höôûng veà vaên hoùa, xaõ hoäi, ñòa lyù vaø nhaân khaåu  AÛnh höôûng cuûa luaät phaùp, chính phuû vaø chính trò.  AÛnh höôûng coâng ngheä.  AÛnh höôûng caïnh tranh: Phaàn quan troïng cuûa vieäc kieåm tra caùc yeáu toá beân ngoaøi laø phaûi nhaän dieän ñöôïc taát caû caùc ñoái thuû caïnh tranh vaø xaùc ñònh ñöôïc öu theá, khuyeát ñieåm, khaû naêng, vaän hoäi, moái ñe doïa vaø muïc tieâu chieán löôïc cuûa hoï. Thu thaäp vaø ñaùnh giaù thoâng tin veà ñoái thuû caïnh tranh laø ñieàu raát quan troïng ñeå coù theå soaïn thaûo chieán löôïc thaønh coâng.  Ma traän EFE. 1.1.2.1.2. Ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong:  Noäi dung phaân tích moâi tröôøng beân trong.  Vaên hoùa toå chöùc  Quaûn trò:  Hoaïch ñònh  Toå chöùc  Thuùc ñaåy  Nhaân söï  Kieåm soaùt 2  Marketing  Taøi chính/ keá toaùn  Saûn xuaát/ taùc nghieäp  Nghieân cöùu vaø phaùt trieån  Heä thoáng thoâng tin  Ma traän IEF 1.1.2.1.3. Phaân tích chieán löôïc vaø löïa choïn:  Thieát laäp muïc tieâu daøi haïn  Löïa choïn caùc chieán löôïc ñeå theo ñuoåi.  Ma traän moái nguy cô – cô hoäi – ñieåm maïnh – ñieåm yeáu (TWOS) laø coâng cuï keát hôïp quan troïng coù theå giuùp caùc nhaø quaûn trò phaùt trieån 4 loïai chieán löôïc sau: S O T W WO SO nhaèm caûi thieän nhöõng ñieåm yeáu beân söû duïng nhöõng ñieåm maïnh beân trong trong baèng caùch taän duïng nhöõng cô cuûa coâng ty ñeå taän duïng nhöõng cô hoäi hoäi beân ngoaøi beân ngoaøi. ST söû duïng caùc ñieåm maïnh cuûa 1 coâng ty ñeå traùnh khoûi hay giaûm ñi aûnh höôûng cuûa nhöõng moái ñe doïa beân ngoaøi WT laø nhöõng chieán thuaät phoøng thuû nhaèm laøm giaûm ñi nhöõng ñieåm yeáu beân trong vaø traùnh khoûi nhöõng moái ñe doïa cuûa moâi tröôøng beân ngoaøi 1.1.2.2. Thöïc thi chieán löôïc: Thöïc thi chieán löôïc laø giai ñoaïn haønh ñoäng cuûa quaûn trò chieán löôïc. Thöïc thi coù nghóa laø huy ñoäng quaûn trò vieân vaø nhaân vieân ñeå thöïc hieän caùc chieán löôïc ñaõ ñöôïc laäp ra. Ba hoaït ñoäng cô baûn cuûa thöïc thi chieán löôïc laø thieát laäp caùc muïc tieâu haøng naêm, ñöa ra caùc chính saùch, vaø phaân phoái caùc nguoàn taøi nguyeân. 1.1.2.3. Ñaùnh giaù chieán löôïc: Giai ñoaïn cuoái cuûa quaûn trò chieán löôïc laø ñaùnh giaù chieán löôïc.  Quaù trình ñaùnh giaù chieán löôïc  Xaùc ñònh noäi dung caàn ñaùnh giaù.  Ñaët nhöõng tieâu chuaån ñaùnh giaù.  Ño löôøng söï thöïc hieän.  So saùnh vieäc thöïc hieän vôùi tieâu chuaån.  Tìm nguyeân nhaân daãn tôùi söï sai leäch.  Tieán haønh söûa chöõa. 3 Ngoaøi ra quaûn trò chieán löôïc coøn ñöôïc öùng duïng vaøo vieäc söû duïng moät moâ hình (xem phuï luïc 5) goïi laø moâ hình quaûn trò chieán löôïc vaø ñöôïc phaân thaønh caùc caáp chieán löôïc: chieán löôïc caáp chöùc naêng, chieán löôïc caáp kinh doanh, chieán löôïc caáp coâng ty, chieán löôïc toaøn caàu (xem phuï luïc 6) 1.1.2.4. Lôïi ích cuûa quaûn trò chieán löôïc: Caùc nghieân cöùu cho thaáy raèng caùc coâng ty söû duïng khaùi nieäm quaûn trò chieán löôïc coù nhieàu lôïi nhuaän vaø thaønh coâng hôn caùc coâng ty khoâng söû duïng. Qua moät söï nghieân cöùu coù 80% söï caûi thieän khaû dó trong lôïi nhuaän cuûa moät coâng ty ñöôïc ñaït ñeán baèng nhöõng thay ñoåi trong chieàu höôùng chieán löôïc cuûa noù.Ngoaøi ra noù coøn coù nhöõng lôïi ích roõ raøng khaùc nhö söï caûm nhaän veà söï ñe doïa töø moâi tröôøng taêng leân, söï hieåu bieát veà chieán löôïc cuûa ñoái thuû ñöôïc caûi thieän, naêng suaát nhaân vieân taêng leân, vieäc phaûn ñoái thay ñoåi giaûm xuoáng, vaø söï thoâng hieåu veà moái qun heä thaønh tích vaø phaàn thöôûng roõ raøng hôn. 1.2. Lyù luaän veà du lòch 1.2.1. Caùc ñònh nghóa veà du lòch: 1.2.1.1. Theo lieân hieäp quoác caùc toå chöùc löõ haønh chính thöùc (international Union of Official Travel Organization: IUOTO): du lòch ñöôïc hieåu laø haønh ñoäng du haønh ñeán moät nôi khaùc vôùi ñòa ñieåm cö truù thöôøng xuyeân cuûa mình nhaèm muïc ñích khoâng phaûi ñeå laøm aên, töùc khoâng phaûi laøm moät ngheà ñeå kieám tieàn soáng... 1.2.1.2. Nhìn töø goùc ñoä thay ñoåi veà khoâng gian cuûa du khaùch: du lòch laø moät trong nhöõng hình thöùc di chuyeån taïm thôøi töø vuøng naøy sang vuøng khaùc, töø moät nöôùc naøy sang moät nöôùc khaùc maø khoâng thay ñoåi nôi cö truù hay nôi laøm vieäc. 1.2.1.3. Nhìn töø goùc ñoä kinh teá: du lòch laø moät ngaønh kinh teá, dòch vuï coù nhieäm vuï phuïc vuï cho nhu caàu tham quan giaûi trí nghæ ngôi, coù hoaëc khoâng keát hôïp vôùi caùc hoaït ñoäng chöõa beänh, theå thao, nghieân cöùu khoa hoïc vaø caùc nhu caàu khaùc. 1.2.1.4. Theo luaät du lòch 2005 thì : du lòch laø caùc hoaït ñoäng coù lieân quan ñeán chuyeán ñi cuûa con ngöôøi ngoaøi nôi cö truù thöôøng xuyeân cuûa mình nhaèm ñaùp öùng nhu caàu tham quan, tìm hieåu, giaûi trí, nghæ döôõng trong moät thôøi gian nhaát ñònh. Hoaït ñoäng du lòch laø hoaït ñoäng cuûa khaùch du lòch, toå chöùc, caù nhaân kinh doanh du lòch, coäng ñoàng daân cö vaø cô quan, toå chöùc, caù nhaân coù lieân quan ñeán du lòch. 1.2.2. Baûn chaát du lòch: 1.2.2.1. Nhìn töø goùc ñoä nhu caàu cuûa du khaùch: Du lòch laø moät saûn phaåm taát yeáy cuûa söï phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi cuûa loaøi ngöôøi ñeán moät giai ñoaïn phaùt trieån nhaát ñònh. Chæ trong hoaøn caûnh kinh teá thò tröôøng phaùt trieån, gia taêng thu nhaä p bình quaân ñaàu ngöôøi, taêng thôøi gian roãi do tieán boä khoa hoïc- coâng ngheä, phöông tieän giao thoâng vaø thoâng tin ngaøy caøng phaùt trieån, laøm phaùt sinh nhu caàu nghæ ngôi, tham quan du lòch cuûa con ngöôøi. Baûn chaát ñích thöïc cuûa du lòch laø du ngoaïn ñeå caûm nhaän nhöõng giaù trò vaät chaát vaø tinh thaàn coù tính vaên hoaù cao. 1.2.2.2. Xeùt töø goùc ñoä caùc quoác saùch phaùt trieån du lòch: Döïa treân neàn taûng cuûa taøi nguyeân du lòch ñeå hoaïch ñònh chieán löôïc phaùt trieån du lòch, ñònh höôùng caùc keá hoaïch daøi haïn, trung haïn vaø ngaén haïn. Löïa choïn caùc saûn phaåm du lòch ñoäc ñaùo vaø ñaëc tröng töø nguoàn nguyeân lieäu treân, ñoàng thôøi xaùc ñònh phöông höôùng qui hoaïch xaây döïng cô sôû vaät chaát -kyõ thuaät vaø cô sôû haï taàng dòch vuï du lòch töônh öùng. 1.2.2.3. Xeùt töø goùc ñoä saûn phaåm du lòch: 4 Saûn phaåm ñaëc tröng cuûa du lòch laø caùc chöông trình du lòch, noäi dung chuû yeáu cuûa noù laø söï lieân keát nhöõng di tích lòch söû, di tích vaên hoaù vaø caûnh quan thieân nhieân noåi tieáng cuøng cô sôû vaät chaát- kyõ thuaät nhö cô sôû löu truù, aên uoáng, vaän chuyeån. 1.2.2.4. Xeùt töø goùc ñoä thò tröôøng du lòch: Muïc ñích chuû yeáu cuûa caùc nhaø tieáp thò du lòch laø tìm kieám thò tröôøng du lòch, tìm kieám nhu caàu cuûa du khaùch ñeå “ mua chöông trình du lòch” 1.2.3. Caùc yeáu toá caáu thaønh cuûa coâng ngheä du lòch: Moät ngaønh coâng nghieäp ñöôïc hieåu laø bao goàm nhieàu ñôn vò cung caáp caùc saûn phaåm vaø dòch vuï coù nhöõng neùt töông ñoàng hay ñaëc tính gaàn gioáng nhau, caùc ñôn vò naøy cung caáp saûn phaåm hay dòch vuï nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng cuoái cuøng. Ví duï: caùc haõng haøng khoâng taïo thaønh moät thaønh phaàn coâng ngheä, nhöõng cô sôû löu truù taïo thaønh caùc thaønh phaàn khaùc. Thaønh phaàn Doanh nghieäp löõ haønh Ñôn vò cung caáp Ñaïi lyù du lòch, nhaø baùn só, doanh nghieäp saûn xuaát, tour du lòch troïn goùi Haõng haøng khoâng Haõng haøng khoâng thöông maïi vaän chuyeån haønh khaùch, haõng haøng khoâng cung caáp dòch vuï Cô sôû löu truù Khaùch saïn, resort, motel, ... Xí nghieäp vaän chuyeån Doanh nghieäp cho thueâ xe, vaän taûi, coâng coäng Caùc lónh vöïc hoã trôï hay phuï thuoäc bao goàm nhöõng doanh nghieäp nhö coâng ty baûo hieåm, ñôi vò cung caáp thöïc phaåm, cöûa haøng baùn leû hay cung caáp dòch vuï khaùc, tuy khoâng xem laø thuoäc lónh vöïc du lòch / löõ haønh, nhöng cuõng coù nhöõng moái quan heä hoã töông vôùi lónh vöïc naøy. Ví duï nhieàu phi tröôøng vaø khaùch saïn coù theâm caùc dòch vuï nhaø haøng, cöûa haøng baùn quaø löu nieäm, dòch vuï thaåm myõ; caùc haõng haøng khoâng thöôøng söû duïng caùc dòch vuï cung caáp khaåu phaàn aên coâng nghieäp treân nhöõng chuyeán bay. 1.2.4. Caùc daïng du lòch: Theo toå chöùc Du lòch theá giôùi. Du lòch bao goàm caùc loaïi sau:  Du lòch laøm aên  Du lòch giaûi trí, naêng ñoäng vaø ñaëc bieät  Du lòch noäi quoác, quaù bieân  Du lòch tham quan thaønh phoá  Du lòch treân nhöõng mieàn queâ ( du lòch sinh thaùi)  Du lòch maïo hieåm, khaùm phaù, traûi nghieäm  Du lòch hoäi thaûo, trieån laõm MICE 1.2.5. Caùc söï kieän trong lòch söû ngaønh du lòch:  Theá kæ 18 tröôùc coâng nguyeân - Caùc cuoäc haønh höông cuûa ngöôøi Hy Laïp veà ñænh Olympus.  Theá kæ thöù 7 vaø thöù 8- Söï phaùt trieån cuûa du lòch toân giaùo.  Theá kæ 13- Thôøi kì cuûa caùc cuoäc du haønh tôùi tröôøng ñaïi hoïc cuûa Y.Ù 5            Naêm 1271- Cuoäc vieãn du cuûa Marco Polo ñeán Nguyeân Moâng ( Trung Quoác coå) theo Con ñöôøng tô luïa. Naêm 1336- Cuoäc thaùm hieåm cuûa Francesco Petrarka vaøo raëng nuùi Alps Provence. Naêm 1492- Cuoäc thaùm hieåm cuûa Columbus vôùi vieäc phaùt hieän ra Chaâu Myõ. Naêm 1550- Cuoán saùch ñaàu tieân höôùng daãn du lòch taïi YÙ: “ Giôùi thieäu veà YÙ” Theá kyû 18- Nhöõng cuoäc du haønh ñaàu tieân trong muøa ñoâng. Naêm 1825- Xaây döïng tuyeán ñöôøng saét ñaàu tieân treân theá giôùi. Naêm 1841- Khai tröông coâng ty du haønh ñaàu tieân mang teân “ Thomas Cook”, vaø chuyeán du haønh ñaàu tieân baèng taøu hoûa. Naêm 1882- Môû nhöõng hieäp hoäi chuû khaùch saïn ñaàu tieân taïi Thuïy Só. Naêm 1904- Môû loä tröôït tuyeát ñaàu tieân Naêm 1924- Thöïc hieän Olympic muøa ñoâng laàn ñaàu tieân: xaây xa loä ñaàu tieân taïi YÙ Naêm 1934- Thaønh laäp Hoäi caùc toå chöùc du lòch chính theà (UIOOPT) Quaûn trò chieán löôïc trong du lòch quaû thaät khoâng ñôn giaûn nhöng neáu khoâng thöïc hieän chuùng ta seõ khoâng nhaän dieän ñöôïc chính xaùc vaán ñeà vaø ñöa ra giaûi phaùp hieäu quaû. Nhaän thaáy ñöïôc taàm quan troïng naøy nhoùm nghieân cöùu ñaõ öùng duïng caùc lyù luaän cuûa quaûn trò chieán löôïc cuûa Fred David vaøo baøi nghieân cöùu veà du lòch Caàn Thô. Chöông sau seõ trình baøy nhöõng phaân tích cuûa nhoùm nghieân cöùu theo caùc böôùc cuûa quaûn trò chieán löôïc. CHÖÔNG 2 : THỰC TRẠNG NGAØNH DU LỊCH CẦN THƠ Nội dung nghieân cứu      Khaùi quaùt Cần Thơ - ñieåm heïn non nöôùc: Vị trí ñịa lí – đñiều kiện tự nhieân Tiềm năng du lịch Thực trạng Phaân tích caùc nhaân tố ảnh hưởng o Moâi trường ngoaøi o Moâi trường trong 6 2.1. Khaùi quaùt Caàn Thô - ñieåm heïn non nöôùc: Caàn Thô laø trung taâm tam giaùc ñoäng löïc phaùt trieån du lòch: thaønh phoá Hoà Chí Minh – thaønh phoá Caàn Thô - Phuù Quoác, Haø Tieân (Kieân Giang). Vôùi vò trí trung taâm khu vöïc ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Caàn Thô coù saân bay Traø Noùc, caûng Caùi Cui ñang ñöôïc xaây döïng vaø naâng caáp, coù caùc khu coâng nghieäp lôùn vaø hoaït ñoäng coù hieäu quaû nhaát khu vöïc, coù tröôøng Ñaïi Hoïc Caàn Thô, Trung taâm Ñaøo Taïo ñoäi nguõ caùn boä khoa hoïc kyõ thuaät gioûi cho Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long, cô quan thöôøng truù Ñaøi tieáng noùi Vieät Nam, trung taâm truyeàn hình Vieät Nam taïi Caàn Thô, nhieàu cô quan Trung öông vaø khu vöïc vaø khoaûng 20 tôø baùo coù vaên phoøng ñaïi dieän taïi Thaønh Phoá Caàn Thô. Caàn Thô coøn laø nôi thöôøng xuyeân toå chöùc caùc cuoäc hoäi chôï trieån laõm quoác teá, môû cöûa ngoõ cho vuøng ñaát chaâu thoå hoøa nhaäp thò tröôøng theá giôùi. So vôùi caùc tænh khaùc trong vuøng, Caàn Thô coù heä thoáng ngaân haøng, böu chính vieãn thoâng, khaùch saïn, dòch vuï lôùn nhaát maïnh nhaát vuøng. Caàn Thô laø vuøng ñaát coù nhieàu di tích, noåi tieáng, vaø nhöõng danh nhaân öu tuù: Thuû Khoa Buøi Höõu Nghóa, Phan Vaên Trò, Baø ñoà Nguyeãn Thò Nguyeät, Chaâu Vaên Lieâm, Nguyeãn Thaàn Hieán, Löu Höõu Phöôùc... Ngoaøi nhöõng di tích toân giaùo nhö: ñeàn, chuøa, ñình, mieáu, nhaø thôø, thaùnh thaát, Caàn Thô laø moät thaønh phoá ñeïp traûi daøi 65km theo soâng Haäu, coù nhieàu caûnh quan thieân nhieân hoang sô chöa ñöôïc khai phaù. Caàu daây vaêng Caàn Thô laø chieác caàu ñeïp nhaát nöôùc, coù chieàu daøi hôn 15 km seõ ñöôïc baéc qua soâng Haäu noái lieàn Caàn Thô vaø tænh Vónh Long taïo thuaän lôïi cho vaän chuyeån vaø du lòch. Caùc khu du lòch Coàn AÁu, Coàn Khöông, Coàn Caùi Kheá, ñang xuùc tieán ñaàu tö chaéc chaén seõ laøm phong phuù theâm cho du lòch sinh thaùi cuûa Caàn Thô. Thaønh phoá Caàn Thô laø thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông. Trong töông lai seõ coøn tieáp tuïc phaùt trieån hôn nöõa ñeå trôû thaønh moät ñoâ thò sinh thaùi soâng nöôùc, coù nhieàu coâng trình toå hôïp ñeïp, gaén vôùi caûnh quan thieân nhieân, caây xanh haøi hoøa, coù nhieàu quaõng tröôøng lôùn, ñieåm heïn soâng nöôùc. maø caùc nôi khaùc khoâng coù ñöôïc. Caàn Thô seõ laø moät ñoâ thò hieän ñaïi, thaém ñaäm loøng ngöôøi mang ñaäm daáu aán ñoàng baèng, höùa heïn seõ laø ñieåm ñeán du lòch trong töông lai. Ñöôøng ñeán Caàn Thô  Ñöôøng boä: Thaønh phoá Caàn Thô naèm treân tuyeán quoác loä 1A, caùch Thaønh Phoá Hoà Chí Minh 170 km veà höôùng Taây Nam. Caùc tænh ñoàng baèng soâng Cöûu Long ñi ñeán Caàn Thô baèng heä thoáng ñöôøng boä raát thuaän tieän nhö An Giang, Kieân Giang ñeán Caàn Thô baèng quoác loä 91, caùc tænh Caø Mau, Baïc Lieâu, Soùc Traêng, Haäu Giang ñeán Caàn Thô baèng quoác loä 1A.  Ñöôøng thuûy: Thaønh phoá Caàn Thô naèm beân bôø soâng Haäu, moät nhaùnh cuûa soâng Meâkoâng. Taøu troïng taûi lôùn vaøi ngaøn taán töø bieån Ñoâng ñi qua cöûa Ñònh An coù theå ñeán Caàn Thô deã daøng vaø tieáp tuïc ñeán Campuchia vaø ngöôïc laïi. Ngoaøi ra tuyeán Caàn Thô - Xaø No - Caùi Tö laø heä thoáng thuûy noäi quan troïng noái keát Thaønh phoá Caàn Thô vaø Thaønh phoá Hoà Chí Minh, tænh Haäu Giang, Caø Mau vaø caùc tænh khaùc.  Ñöôøng haøng khoâng: Thaønh phoá Caàn Thô coù saân bay Traø Noùc lôùn nhaát khu vöïc ñoàng baèng ñöôïc xaây döïng tröôùc naêm 1975 ñang ñöôïc naâng caáp vaø môû roäng ñeå trôû thaønh saân bay quoác teá. Du lòch Caàn Thô noåi leân vai troø ñaàu moái trung chuyeån khaùch du lòch cuûa ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Heä thoáng caùc sieâu thò nhö Metro, Co-op Mart, City Mart, trung taâm thöông maïi Caùi Kheá, chôï gaïo Thoát Noát, trung taâm hoäi chôï trieån laõm quoác teá, trung taâm hoäi thaûo quoác teá vaø caáp vuøng, coâng vieân nöôùc, ñaõ ñaùp öùng nhu caàu mua saém, vui chôi giaûi trí cho nhaân daân vaø du khaùch. Toång soá khaùch saïn hieän coù treân ñòa baøn leân 120 vôùi 3.000 phoøng, trong ñoù coù 24 khaùch saïn töø 1 ñeán 4 sao vôùi 1.031 phoøng. Vôùi heä thoáng khaùch saïn lôùn, caùc phoøng hoïp ñuû tieâu chuaån trang bò maùy moùc hieän 7 ñaïi, phuø hôïp vôùi töøng loaïi hoäi nghò vaø ñaùp öùng soá ngöôøi tham döï töø 50 ñeán 500 ngöôøi. Choã aên nghæ, vui chôi giaûi trí thuaän tieän laøm haøi loøng khaùch tham döï hoäi nghò, hoäi thaûo trong vaø ngoaøi nöôùc. Ngoaøi ra, Caàn Thô coøn coù nhöõng hoäi tröôøng lôùn nhö hoäi tröôøng Thaønh uûy, Ñaïi hoïc Caàn Thô... ñuû söùc toå chöùc nhöõng ñaïi hoäi lôùn. 2.2. Ví trí ñòa lí – ñieàu kieän töï nhieân: 2.2.1. Vò trí: Caàn Thô laø moät tænh naèm giöõa Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long, tieáp giaùp 6 tænh trong 11 tænh ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Phía baéc giaùp tænh An Giang, Ñoàng Thaùp, phía nam giaùp tænh Soùc Traêng, phía ñoâng giaùp tænh Vónh Long, phía taây giaùp tænh Kieân Giang, Minh Haûi. Caàn Thô bao goàm:4 quaän ( Ninh Kieàu, Bình Thuûy, Caùi Raêng, OÂ Moân), 4 huyeän (Phong Ñieàn, Côø Ñoû, Thoát Noát, Vónh Thaïnh), 30 phöôøng, 4 thò traán vaø 33 xaõ.(xem baûng ñoà haønh chính- phuï luïc 7) 2.2.2. Ñieàu kieän töï nhieân:  •Thôøi tieát: Caàn thô coù khí haäu oân hoøa, ít baõo, ít gioâng, chia laøm 2 muøa roõ reät: muøa möa vaø muøa khoâ. Muøa möa: töø thaùng 5 ñeán thaùng 11. Löôïng möa trung bình naêm 1829 mm. Soá ngaøy möa trung bình 114 ngaøy. Möa kieät vaøo thaùng 4, löu löôïng nöôùc soâng Haäu 1970 m 3/giaây, löu löôïng nöôùc xuoáng thaáp, gaây tình traïng thieáu nöôùc. Muøa luõ thöôøng xaây ra vaøo thaùng 9, löu löôïng nöôùc soâng Haäu ñeán 38.000 m3/ giaây, haøm löôïng phuø sa 0,2 - 0,37 kg/m3. Thôøi kyø naøy möa taäp trung gaây ngaäp luït goùp phaàn caûi taïo ñaát. Muøa khoâ: töø thaùng 12 ñeán thaùng 4. Naêng löôïng böùc xaï naêm khoaûng 100 KCL/ cm2. Soá giôø naéng: 7,1h/ ngaøy. Bình quaân naêm 1800 - 2000 h - Nhieät ñoä : Trung bình 26,7oC Cao nhaát 37,6oC Thaáp nhaát 17,8oC - Ñoä aåm : Trung bình naêm 82%. Trung bình thaùng 76% - 86%. - Gioù: Höôùng Ñoâng Nam töø thaùng 11 ñeán thaùng 4. Höôùng Taây Nam töø thaùng 5 ñeán thaùng 10. Toác ñoä gioù bình quaân: 1,8m/s. Max 30m/s.  •Ñaát : Dieän tích ñaát cuûa Caàn Thô (taïi thôøi ñieåm 1/1/2006) coù 140.160 ha, trong ñoù ñaát saûn xuaát noâng nghieäp: 113.800ha; ñaát laâm nghieäp: 200ha; ñaát chuyeân duøng: 10.700ha; ñaát ôû: 6.100ha(xem bieåu ñoà 1 - phuï luïc 8)  •Nöôùc: Möùc nöôùc ngaàm maïch noâng döôùi 0,4 - 0,6 m. Möïc nöôùc ngaàm ôû ñoä saâu 50 ñeán 100 m, chaát löôïng söû duïng toát, löu löôïng gieáng khoan khoaûng 22,7 m3/h, tröø moät vaøi nôi nöôùc lôï. Nöôùc ngaàm duø ng chuû yeáu cho caáp nöôùc sinh hoaït ñoâ thò vaø noâng thoân, chuû yeáu cho caùc vuøng noâng thoân vaø thò traán khoâng coù nöôùc maët. Chöa coù khaû naêng söû duïng nöôùc ngaàm cho saûn xuaát.  •Soâng ngoøi: Caàn Thô laø moät tænh coù heä thoáng soâng ngoøi, keânh raïch chaèng chòt vôùi toång chieàu daøi khoaûng 4.300Km goàm: _ Soâng Haäu: Laø moät nhaùnh cuûa soâng Meâ-koâng chaûy qua tænh Caàn Thô töø xaõ Thôùi Thuaän (Thoát Noát) ñeán xaõ Phuù Höõu (Chaâu Thaønh) daøi khoaûng 65km. _ Soâng Caàn Thô: chaûy qua OÂ Moân, Chaâu Thaønh, thaønh phoá Caàn Thô vaø ñoå ra soâng Haäu. 8 _ Soâng Caùi Lôùn: Noái caùc keânh Xaø No, OÂ Moân, Quaûn Loä – Phuïng Hieäp, Naøng Mau, Laùi Hieáu vôùi Bieån Taây. _ Soâng Caùi Beù: Noái caùc keânh Thoát Noát, Thò Ñoäi vôùi bieån Taây. Ngoaøi ra, Caàn Thô coøn coù moät heä thoáng keânh ñaøo khaù lôùn, vôùi toång chieàu daøi khoaûng 4.000km. Heä thoáng soâng ngoøi chaèng chòt quanh naêm boài ñaép phuø sa maøu môõ cho nhöõng caùnh ñoàng luùa toát töôi vaø nhöõng mieät vöôøn tróu naëng hoa traùi. Maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc naøy ñaõ hình thaønh tuyeán giao thoâng quan troïng goùp phaàn thuùc ñaåy kinh teá - vaên hoaù xaõ hoäi cuûa ñòa phöông phaùt trieån. Caàn Thô coù vò trí ñòa lí ñaëc bieät vaø ñöôïc thieân nhieân öu ñaõi coù nhöõng ñieàu kieän töï nhieân lí töôûng thuaän lôïi cho vieäc phaùt trieån du lòch taïi ñaây. Vôùi heä thoáng soâng, keânh, raïch taïo thaønh moät maïng löôùi lieân keát caùc tænh vaø caùc khu vöïc. Töø Caàn Thô coù theå ñi caùc tænh ñoàng baèng soâng Cöûu Long, Campuchia vaø ra bieån Ñoâng baèng caùc tuyeán sau: - Ñi Thaønh phoá Hoà Chí Minh: theo soâng Haäu, soâng Maêng Thít, soâng Tieàn, Keânh chôï Gaïo Vaân Coû – thaønh phoá Hoà Chí Minh. - Ñi Caø Mau: theo soâng Haäu, keânh Phuøng Hieäp. - Ñi Raïch Giaù: theo soâng Haäu, keânh Raïch Soûi. - Ñi Long Xuyeân - Ñi Vónh Long - Ñi Haø Tieân: theo soâng Haäu, keânh Haø Tieân - Ñi Sa Ñeùc - Ñi Beán Tre - Ñi Myõ Tho - Ñi Pnoâm peânh: Theo soâng Haäu, bieån Hoà. - Ñi ra bieån Ñoâng theo soâng Haäu ra cöûa Ñònh An. 2.3. Tieàm naêng du lòch : o Beán Ninh Kieàu Caàn Thô coù Beán Ninh Kieàu Coù doøng soâng ñeïp vôùi nhieàu myõ nhaân Beá n Ninh Kieà u laø moä t ñòa ñieå m maø du khaù c h hay tìm ñeá n nhaá t , naè m beâ n höõ u ngaï n soâ n g Haä u , ngay ngaõ ba soâ n g Haä u vaø soâ n g Caà n Thô, gaà n trung taâ m thaø n h phoá Caà n Thô. Treâ n beá n soâ n g luoâ n taá p naä p taø u beø , thuyeà n xuoâ i ngöôï c chôû ñaà y nhöõ n g saû n vaä t vuø n g ñoà n g baè n g so â n g Cöû u Long. Beâ n Beá n Ninh Kieà u laø caû n g Caà n Thô. Caû n g naø y ñöôï c xaâ y döï n g hieä n ñaï i coù khaû naê n g tieá p nhaä n troï n g taû i 5.000 taá n , gaà n beá n Ninh Kieà u coù chôï Caà n Thô, moä t trung taâ m buoâ n baù n lôù n ôû mieà n Taâ y Nam Boä . Ngöôï c doø n g thôø i gian, Beá n Ninh Kieà u xöa ñöôï c khai sinh laø moä t beá n soâ n g ôû ñaà u chôï Caà n Thô. Ninh Kieà u ngaø y aá y taá p naä p thuyeà n beø qua laï i giao thöông, haø n g caâ y döông chaé n gioù ven bôø ñaõ trôû thaø n h teâ n goï i cuû a beá n soâ n g. Vieä c giao thöông moã i ngaø y theâ m phoà n thònh, beá n Haø n g Döông do ñoù cuõ n g ñöôï c môû roä n g vaø söû a sang, roà i daà n daà n trôû thaø n h thaé n g caû n h du lòch cuû a ñaá t Taâ y Ñoâ . 9 Con ñöôø n g Hai Baø Tröng hieä n nay tröôù c ñaâ y laø ñöôø n g Leâ Lôï i , chaï y doï c bôø soâ n g Haä u caâ y coá i saà m uaá t (thôø i Phaù p cai trò ñaë t teâ n "Le quai de Commerce", nhaâ n daâ n goï i laø beá n Haø n g Döông hay laø beá n Leâ Lôï i ). Naê m 1958 beá n soâ n g vaø coâ n g vieâ n naè m caï n h con ñöôø n g Leâ lôï i ñöôï c ñaë t teâ n baè n g moä t traä n ñaù n h cuû a nghóa quaâ n Lam Sôn laø Ninh Kieà u . Ñöù n g treâ n beá n Ninh Kieà u maé t ta nhìn sang Xoù m Chaø i vaø höôù n g Coà n AÁ u ôû ñaà u vaø m seõ thaá y moä t daû i cuø lao maä p môø caâ y laù , taï o cho ta nieà m rung caû m daï t daø o . Ngöôï c laï i neá u ñöù n g töø beâ n kia Xoù m Chaø i nhìn sang seõ thaá y toaø n caû n h Ninh Kieà u vaø phoá saù röï c rôõ aù n h ñeø n soi boù n g xuoá n g maë t nöôù c phuø sa laá p laù n h nhö raé c aù n h vaøng thaä t lung linh tuyeä t ñeï p giöõ a trôø i nöôù c bao la, khoâ n g khí trong laø n h nhôø côn gioù töø doø n g Haä u Giang ñöa vaø o . Coâng vieân Ninh Kieàu vôùi nhieàu loaïi caây kieång quyù, hoa ñeïp keùo daøi töø vaøm raïch Caùi Kheá ñeán taän nhaø loàng chôï coå vöøa môùi truøng tu.Treân beán soâng suoát ngaøy taáp naäp taøu, thuyeàn xuoâi ngöôïc chôû ñaày nhöõng saûn vaät vuøng Ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Beân beán Ninh Kieàu laø caûng Caàn Thô taøu thuyeàn taáp naäp ra, vaøo. Gaàn beán Ninh Kieàu coù chôï Caàn Thô - moät trung taâm buoân baùn lôùn ôû mieàn Taây Nam Boä. Nôi ñaây, haáp daãn khaùch du lòch laø nhaø haøng noåi treân soâng, baïn coù theå vöøa thöôûng thöùc caùc moùn aên ñaëc saûn, vöøa ngaém caûnh soâng nöôùc. Ñeá n beá n Ninh Kieà u , du khaù c h coø n coù theå tham quan caù c nhaø haø n g thuyû taï , chôï noå i treâ n soâ n g, vöø a thöôû n g thöù c caù c moù n aê n ñaë c saû n , vöø a ngaé m doø n g soâ n g Haä u hieà n hoø a , thô moä n g. o Chôï noåi Laø neùt sinh hoaït ñoäc ñaùo cuûa cö daân ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Baïn seõ aán töôïng tröôùc böùc tranh soáng ñoäng tuyeät vôøi cuûa soâng nöôùc vaø con ngöôøi nôi ñaây. Moãi ngaøy töø luùc maët trôøi chöa moïc ñaõ coù haøng traêm ghe thuyeàn töø Caø Mau, Vónh Chaâu, Raïch Giaù, Vónh Long ñöa rau quaû, traùi caây veà ñaây mua baùn. Beân caïnh nhöõng noâng saûn, caây traùi trong vöôøn laø nhöõng ñoäng vaät ñaùnh baét ñöôïc trong ruoäng, vöôøn nhö chim ñoàng, toâm caù, ruøa raén. Laâu daàn, chôï noåi khoâng chæ laø nôi trao ñoåi nhöõng saûn phaåm nuoâ i troàng trong vöôøn vaø nhöõng thöù caàn duøng, maø coù caû nhöõng haøng quaùn aên uoáng nhö cheø, chaùo, caø pheâ... Gaàn ñaây ta coøn deã daøng baét gaëp ôû nhöõng chôï noåi ngöôøi ta coøn coù theå hôùt toùc, hay ñeán may ño quaàn aùo, söûa ñoàng hoà, radio, tivi... Ñeán khi maët trôøi leân cao, töøng luùc, töøng nhoùm ghe thuyeàn taûn ra ngöôïc xuoâi veà laïi choán cuõ ñeå chuaån bò cho phieân chôï noåi hoâm sau... Ñoäc ñaùo nhaát cuûa chôï noåi Caàn Thô laø nhöõng caây "beïo" (caây saøo tre caém ôû muõi ghe, treo caùc saûn vaät mieät vöôøn nhö cam, xoaøi, quyùt, böôûi v.v...), baïn chæ caàn nhìn nhöõng thöù treo treân beïo laø bieát xuoàng ghe ñoù mua baùn nhöõng thöù gì! Hieän nay, ôû chôï noåi coù nhöõng hình thöùc “beïo haøng” hieän ñaïi hôn nhö nhöõng baûng hieäu, hoäp ñeøn, aùp phích, baêng roân cuûa caùc ghe haøng, caùc cöûa haøng noåi... Töø caùi teân chôï noåi cuõng ñaõ theå hieän söï moäc maïc, chaân chaát cuûa con ngöôøi phöông Nam. Thoâng thöôøng vieäc mua baùn ôû caùc chôï noåi ña soá chæ coù thöông laùi vaø thöông laùi. Thöông laùi treân bôø vaø thöông laùi treân soâng mua baùn vôùi nhau. Moät soá ít laø noâng daân töï ñem haøng hoaù cuûa mình ra chôï baùn nhaèm kieám theâm chuùt tieàn laõi. Thöông laùi treân soâng laø nhöõng chuû ghe (coù khi laø caû moät hoä gia ñình) chuyeân soáng ngheà soâng nöôùc. Thöông laùi treân soâng ñi khaép nôi, hoï vaøo taän nhöõng vuøng xa xoâi heûo laù nh ñeå mua haøng hoaù (chuû yeáu laø noâng saûn) cuûa noâng daân ñeå veà baùn laïi. Thöông laùi töø caùc chôï treân bôø ñeán ñaây mua ñeå roài tieáp tuïc mang ñi baùn laïi khaép nôi. Vaø ngaøy nay, daãu raèng ñöôøng boä ñaõ phaùt trieån ñeán taän nhöõng vuøng noâng thoân heûo laùnh cuûa thaønh phoá Caàn Thô noùi rieâng, Ñoàng baèng soâng Cöûu Long noùi chung, nhöng caùc chôï treân soâng vaãn tieáp tuïc toàn taïi, 10 tieáp tuïc hoïp tan theo con nöôùc lôùn roøng - moät neùt vaên hoùa ñaëc saéc cuûa ngöôøi daân mieàn soâng nöôùc ñoàng baèng. Chôï noåi CAÙI RAÊNG Naèm caùch trung taâm thaønh phoá Caàn Thô khoaûng 5 km, theo höôùng quoác loä 1 ñi Soùc Traêng.. Cuøng vôùi chôï Caùi Beø (huyeän Caùi Beø, Tieàn Giang), chôï Caùi Raêng treân soâng Caàn Thô laø moät trong hai chôï treân soâng noåi tieáng ôû mieàn Taây Nam Boä. Ñaây laø moät trong hai chôï lôùn giao thöông chuû yeáu laø mua vaø baùn sæ caùc loaïi traùi caây vaø noâng thoå saûn cuûa caùc tænh ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Chôï Caùi Raêng thöôøng hoïp khaù sôùm, thöôøng töø luù c môø saù n g vaø ñeá n khoaû n g 8, 9 giôø thì vaõ n . Nhöõ n g ghe baà u lôù n thöôø n g chuyeâ n thu mua traù i caâ y ñeå chôû ñi caù c nôi, keå caû sang Cam-pu-chia vaø Trung Quoá c . Laï i cuõ n g coù nhöõ n g ghe baà u chôû caù c maë t haø n g khaù c cung caá p cho baø con mieä t vöôø n : xaê n g daà u , muoá i maé m , thuoá c taâ y , baù n h keï o , nhu yeá u phaå m .... Chôï noåi PHONG ÑIEÀN Chôï noåi Phong Ñieàn laø chôï noåi lôùn hôn haún so vôùi chôï Caùi Raêng, naèm ngay ngaõ ba soâng, moät nhaùnh töø Caàn Thô vaøo, moät nhaùnh reõ ñi Caàu Nhieám vaø moät nhaùnh xuoâi veà Tröôøng Long (thuoäc xaõ Nhôn AÙi, huyeän Phong Ñieàn, thaønh phoá Caàn Thô), caùch thaønh phoá Caàn Thô khoaûng 17km. Theo ngöôøi daân nôi ñaây cho bieát : " Ngaøy xöa vuøng chôï noåi Phong Ñieàn naøy laø moät beán ñoø. Ngay treân bôø coù moät caùi chôï coùc. Haøng ngaøy ngö daân ôû caùc ngaû soâng veà ñaây mua baùn, trao ñoåi haøng hoùa. Do phaûi leân beán xuoáng thuyeàn raày raø neân daàn daàn ngöôøi ta mua baùn ngay treân ghe, xuoàng. Do ñoù maø hình thaønh neân chôï noåi. " Chôï thöôøng nhoùm vaøo khoaûng 4-5 giôø saùng khi maët trôøi vöøa chôùm moïc vaø ñeán 7-8 giôø laø luùc maët trôøi leân cao thì chôï cuõng tan daàn. Ñaây laø moät trong nhöõng chôï buoân baùn traùi caây ñaëc saûn: cam, quyùt, böôûi, vuù söõa, sapoâcheâ vaø caùc saûn phaåm vöôøn, raãy ñoäc ñaùo cuûa ñòa phöông. Neáu nhö chôï Caùi Raêng taäp trung nhieàu ghe troïng taûi lôùn thì Phong Ñieàn taäp trung nhieàu ghe tam baûng. Hình aûnh nhöõng chieác ghe tam baûng ñaày aép nhöõng haøng hoùa nôi ñaây taïo ra moät böùc tranh sinh ñoäng ñaày maøu saéc nhö caâu hoø : "Phong Ñieàn chôï noåi ven soâng Boàng beành maët nöôùc chôï ñoâng sôùm chieàu." o Vöôøn du lòch: Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, nhieàu vöôøn du lòch xanh töôi ñaõ ñöôïc hình thaønh treân nhöõng tuyeán loä Caàn Thô, thu huùt ngaøy caøng ñoâng du khaùch trong vaø ngoaøi nöôùc ñeán tham quan. Du khaùch ñöôïc hoø a cuøng cuoäc soáng bình dò nhöng aám noàng tình laøng nghóa xoùm cuûa baø con noâng daân ôû caùc xaõ Nhôn AÙi, Nhôn Nghóa, Taân Thôùi, Tröôøng Laïc... laø vuøng kinh teá vöôøn noåi tieáng töø xöa ñeán nay. "Hoø ô... Trai naøo baûnh baèng trai Nhôn AÙi Ñaàu thì hôùt chaûi toùc teùm baûy ba Maëc piyama khaên raèn quaán coå Thaáy coâ em gaùi Ba Xuyeân ngoà ngoä Muoán cuøng em thoá loä ñoâi lôøi Caáy caøy cöïc laém em ôi Theo anh veà vöôøn aên traùi moät ñôøi aám no”. Coù theå keå ñeán caùc vöôøn du lòch nhö :Vöôøn du lòch Myõ Khaùnh, vöôøn nhaø oâng Saùu Döông, vöôøn lan Bình Thuyû, vöôøn voøng cung, treân caùc tuyeán soâng Phong Ñieàn, Phuïng Hieäp vaø nhieàu vöôøn du lòch gia ñình. 11 Vöôøn du lòch Myõ Khaùnh Quoác loä 1A veà höôùng Soùc Traêng, qua caàu Ñaàu Saùu, ñeán gaàn caàu Caùi Raêng reõ phaûi khoaûng 6km laø ñeán vöôøn du lòch Myõ Khaùnh. Vöôøn Myõ Khaùnh roäng 2,2ha vôùi hôn 20 loaïi caây traùi, hoa kieång vaø nhieàu loaïi ñoäng vaät nhö chim caùc ruøa, raén, cua, toâm ... Du khaùch ñi daïo trong vöôøn hít thôû khoâng khí trong laønh maùt meû vaø ñöôïc neám caùc loaïi traùi caây chín vaø nhöõng moùn aên ñaëc saûn mieät vöôøn. Döôùi boùng caây xanh thaáp thoaùng aån hieän nhöõng ngoâ i nhaø roâng nhoû xinh laø nôi khaùch nghæ ñeâm. Khu du lòch Ba Laùng Caùch Tp. Caàn Thô 9km (treân quoác loä 1A theo höôùng Soùc Traêng, qua caàu Caùi Raêng) roäng 4,2ha. Do Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn Thieân Phöôùc khai thaùc, cuõng khai thaùc moät soá haïng muïc nhö: khu vöôøn caây aên traùi (taïi ñaây, khaùch chæ caàn mua veù laø coù theå thoaûi maùi haùi traùi caây aên), caùc oác ñaûo laø khu daønh cho khaùch töï cheá bieán thöùc aên, cheøo xuoàng len loûi trong caùc ao kheùp kín, caâu caù.... Nôi ñaây coù hoà ao sen nuoâi ñoäng vaät, 2 hoà taém daønh cho ngöôøi lôùn vaø treû em, coù saân khaáu ngoaøi trôøi, chuoàng thuù, khaùch saïn mini.. Khu du lòch sinh thaùi Phuø Sa Naèm ôû coàn AÁu laø baõi coàn coù dieän tích khoaûng 30ha. ÔÛ giöõa coàn hieän laø moät phaàn cuûa chieác caàu Caàn Thô (moät trong 2 moá caàu naèm treân coàn AÁu) - Caàn Thô. Töø Beán Ninh Kieàu ñeán ñaây chæ khoaûng chöa ñaày 1km theo ñöôøng chim bay. Ñeán tham quan Phuø Sa, baïn seõ ñöôïc ñoùn baèng taøu töø beán Ninh Kieàu, vôùi quaõng ñöôøng thuûy daøi khoaûng 800m vaø chæ maát gaàn 10 phuùt ngoài taøu. AÁn töôïng ñaàu tieân cuûa du khaùch ñeán ñaây laø vieäc ñi boä ngaém nhìn khung caûnh thieân nhieân maø ñaëc tröng nhaát laø caây baàn - coù maët gaàn nhö treân töøng dieän tích khu du lòch. Nhöõng traùi baàn chín treân caây seõ ñöôïc nhaân vieân nhaø haøng cheá bieán thaønh moùn aên ñaëc saûn laø canh chua baàn hay moùn caù roâ kho baàn raát ñoäc ñaùo… Trong khu du lòch coù 1 hoà nuoâi caù saáu roäng 1 ha, du khaùch coù theå caâu caù saáu giaûi trí. Ñaëc bieät, taïi ñaây coøn coù hoà bôi thieân nhieân, naèm ven soâng Haäu. Ngoaøi ra, caùc troø chôi nhö löôùt vaùn treân soâng Haäu cuõng ñöôïc ñaàu tö ñeå phuïc vuï du khaùch. Taïi ñaây cuõng coù phoøng nghæ rieâng bieät (gioáng resort) cho caû gia ñình… Vöôøn coø Baèng Laêng Treân ñöôøng töø Caàn Thô veà thaønh phoá Long Xuyeân (An Giang), qua khoûi thò traán Thoát Noát chöøng 5km laø ñeán vöôøn coø Baèng Laêng. Ñi doïc theo bôø soâng nhoû, döôùi nhöõng haøng caây rôïp boùng tröôùc moät vuøng nöôùc traéng meânh moâng nhö bieån, ñoù laø ruoäng luùa ñaõ gaët xong vaøo muøa nöôùc noåi. Du khaùch ñeán thaêm vöôøn coø seõ ñöôïc thaáy haøng traêm, haøng ngaøn, haøng vaïn con coø (coø traéng, coø xaùm, coø ñen, coàng coäc) chao caùnh vaø saø xuoáng nhöõng caønh truùc la ñaø, ñong ñöa theo gioù, roái rít goïi ñaøn... Chuû nhaân cuûa khu vöôøn ñoäc ñaùo naøy laø moät noâng daân Nam Boä chính hieäu, oâng Nguyeãn Ngoïc Thuyeàn cho bieát, khoaûng thaùng 1/1983, boãng döng moät ñaøn coø ma, loaïi coø nhoû, mình ñen, caùnh maàu xaùm traéng tieäp vôùi maàu laù caây ñoâng tôùi haøng traêm con bay veà ñaäu kín moät goùc vöôøn. Ít laâu sau chuùng ñoät ngoät boû ñi caû ñaøn, phaûi ñeán gaàn moät naêm sau môùi thaáy chuùng quay trôû laïi vaø laàn naøy chuùng keùo theo ñaùm baïn môùi tính ra ñeán gaàn chuïc loaïi coø vôùi ñuû caùc kích côõ vaø soá löôïng öôùc tôùi caû chuïc nghìn con. Laàn naøy chuùng ñònh cö luoân taïi ñaây vaø sinh soâi naûy nôû ñoâng hôn. (theo tuoitre.com.vn) Khu vöôøn nay ñaõ roäng 15 coâng vaø taát caû nhöõng buïi tre, oâ moâi trong vöôøn töø laâu ñaõ laø nhaø cuûa chuùng. Loaøi coø nhoû coù: coø ngaø moû vaøng, coø quaém, coø caù moû ñen - loaïi coù bieät taøi baét caù. Nhìn chung nhöõng loaøi 12 naøy chæ naëng chöøng vaøi traêm gam. Lôùn hôn coù coø ma, coø raèn, coø xanh, coø ruoài moû vaøng - loaïi coø hay ñaäu treân löng traâu baét ruoài. Trong vöôøn hieän coøn coù moät soá loaïi coø coù kích thöôùc lôùn hôn: coøng coïc ñen tuyeàn chaân vòt, baïc maù cuõng maàu ñen nhöng lôùn hôn, coøng coïc chaân cao moû daøi. Nhöõng loaøi coø lôùn nhöõng naêm gaàn ñaây baét ñaàu xuaát hieän vaø nhaäp chung baày ñaøn nhö: vaïc loâng raèn, dieäc moùc, dieäc löûa... coù con naëng tôùi ba kg. Ñaëc bieät, moät loaøi chim thuoäc haøng quyù hieám ñang bò saên luøng raùo rieát ñeå laøm thuoác - bìm bòp cuõng hieän dieän thöôøng xuyeân taïi vöôøn vôùi hai loaøi: bìm bòp baø vaø bìm bòp coùc. 6 - 7h saùng töøng ñaøn coø rôøi khoûi nhöõng ngoïn caây bay traéng caû moät vuøng toûa ñi khaép nôi vaø ñeán chieàu khoaûng 17 - 18h chuùng laïi bay veà toå laøm xaùo ñoäng caû khu vöôøn. Vöôøn ñom ñoùm Caùi Saâu Ñi ñoø chaïy doïc vaøo mieät Caùi Nai, Caùi Da roài qua raïch Caùi Saâu. Ñoø chaïy chaàm chaäm len loûi vaøo caù c raïch nhoû vöøa luùc maøn ñeâm buoâng xuoáng,nhöõng voøm caây ñang laäp loøe aùnh saùng vaøng xanh maùt dòu. Tuy ñom ñoùm tröôûng thaønh vaøo muøa heø, nhöng ôû mieät Caùi Saâu muøa naøo cuõng coù ñom ñoùm phaùt saùng. Ñaây laø moät lôïi theá maø thieân nhieân ñaõ öu ñaõi ban cho Caùi Saâu. Moät loaïi hình tham quan lyù töôûng cho du lòch sinh thaùi, phuø hôïp vôùi nhu caàu sôû thích cuûa du khaùch, ñaëc bieät laø du khaùch Nhaät do ôû ñaát nöôùc Nhaät, loaøi ñom ñoùm ñang gaëp nguy cô tuyeät chuûng, neân ngöôøi Nhaät raát quyù vaø tìm caùch baûo veä chuùng. Vieän luùa ÑBSCL (CLRRI) Ñòa ñieåm ôû huyeän OÂ Moân nôi ñöôïc ñaàu tö vaø öùng duïng Coâng ngheä sinh hoïc sôùm nhaát khu vöïc ÑBSCL, coù Ngaân haøng gien löu tröõ hôn 100 gioáng luùa cuøng döï aùn baûo toàn gien cuûa caùc loaï i toâm caù nöôùc ngoït vuøng ÑBSCL. Vöôøn xöông roàng Soá 10/6 Nguyeãn Thò Minh Khai, thaønh phoá Caàn Thô laø nôi cung öùng, trao ñoåi hôn 1.500 loaïi gioáng xöông roàng cho nhieàu ngöôøi öa thích trong nöôùc vôùi nhieàu loaïi quyù hieám töø Chaâu AÂu, Chaâu AÙ... vaø nhöõng gioáng môùi nhaát töø Chaâu Myõ. Gaàn ñaây, Caàn Thô ñaõ trôû thaønh trung taâm xöông roàng lôùn nhaát nöôùc saün saøng môû cöûa hôïp taùc, lieân keát trao ñoåi vôùi caùc nôi coù cuøng yù thích. Loä voøng cung Soâng Caàn Thô bao boïc thaønh phoá Caàn Thô laø ñòa danh noåi tieáng cuûa thôøi chieán tranh dieät Myõ khoác lieät, "Ñaïn chen ñaàu ñaïn, bom caøi hoá bom" nôi xaûy ra nhöõng traän ñuïng ñoä naûy löûa ñoàng thôøi cuõng laø nôi ghi daáu nhieàu chieán coâng oai huøng cuûa daân quaân Caàn Thô. Nay Loä Voøng Cung ñang ñöôïc caûi taïo naâng caáp ñeå trôû thaønh vaønh ñai du lòch sinh thaùi mieät vöôøn. Noâng tröôøng soâng Haäu Noâng tröôøng soâng Haäu naèm taïi xaõ Thôùi Höng, huyeän Côø Ñoû. Ñaây laø moät moâ hình ña canh theo quy trình kheùp kín nuoâi troàng, cheá bieán, xuaát khaåu noâng laâm thuûy saûn coù hieäu quaû trong nhieàu naêm qua. Vôùi dieän tích roäng ñeán 7.000 ha, nôi ñaây coù caû nhöõng ñoàng luùa xanh rôøn, nhöõng con raïch neân thô hai bôø xanh kín baïch ñaøn vaø coù caû nhöõng vöôøn caây aên quaû ñang phaùt trieån, nhöõng ao caù, chuoàng heo.Ñöôïc du khaùch quan taâm nhö laø moät neùt sinh thaùi ñoäc ñaùo vôùi moâ hình "Ruoäng, vöôøn, ao, chuoàng". Nhieàu khaùch nöôùc ngoaøi ñaõ khoâng ngaïi ví Noâng tröôøng soâng Haäu nhö moät Caàn Thô thu nhoû. Noâng tröôøng Soâng Haäu ñaõ xaây döïng theâm khu saûn xuaát noâng nghieäp öùng duïng coâng ngheä cao. Nôi ñaây ñaõ töøng ñoùn tieáp nhieàu vò laõnh ñaïo cao caáp cuûa Ñaûng Nhaø nöôùc Vieät Nam, nhieàu ñoaø n chuyeân gia, noâng daân saûn xuaát gioûi trong ngoaøi nöôùc ñeán tham quan, tìm hieåu.. o Laøng ngheà truyeàn thoáng
- Xem thêm -