Tài liệu Chiến lược phát triển công ty sữa đậu nành việt nam vinasoy luận văn ths. kinh doanh và quản lý

  • Số trang: 115 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 737 |
  • Lượt tải: 1
sakura

Tham gia: 10/08/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- ĐINH CÔNG CƢỜNG CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY SỮA ĐẬU NÀNH VIỆT NAM VINASOY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- ĐINH CÔNG CƢỜNG CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY SỮA ĐẬU NÀNH VIỆT NAM VINASOY Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦN ANH TÀI XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2016 LỜI CAM KẾT Tác giả xin cam đoan Luận văn:“Chiến lược phát triển Công ty Sữa Đậu nành Việt Nam Vinasoy: là công trình nghiên cứu độc lập, đƣợc thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn của PGS.TS Trần Anh Tài. Luận văn đƣợc thực hiện và hoàn thành tại Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2015. Các tài liệu nghiên cứu, tham khảo, số liệu thống kê đƣợc sử dụng trong Luận văn này đƣợc sử dụng đúng quy định hiện hành của Nhà nƣớc, Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội và Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy. Trong quá trình thực hiện Luận văn, những kết quả nghiên cứu chƣa từng đƣợc công bố trên các tài liệu nào khác. Tôi xin cam đoan những vấn đề nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai Tôi xin chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật. Tác giả Đinh Công Cƣờng LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, xin trân trọng cảm ơn các giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh - Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội đã truyền đạt nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong suốt quá trình học tập. Đặc biệt, xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Trần Anh Tài đã tận tình hƣớng dẫn thực hiện Đề tài nghiên cứu này. Xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các Khối, Phòng ban cùng toàn thể anh/chị của Công ty Sữa Đậu nành Việt Nam Vinasoy đã giúp đỡ Tôi hoàn thành Luận văn này. Xin cảm ơn bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã luôn ủng hộ Tôi về thời gian cũng nhƣ tinh thần để giúp Tôi hoàn thành luận văn này. Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 4 năm 2016 Đinh Công Cƣờng MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ...........................................................i DANH MỤC BẢNG .............................................................................. iv DANH MỤC CÁC HÌNH ........................................................................ v PHẦN MỞ ĐẦU ..................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN ................................................ 4 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ............................................................. 4 1.2. Cơ sở lý luận về chiến lƣợc .................................................................... 8 1.2.1 Khái niệm và vai trò về chiến lược ................................................... 8 1.2.2. Phân loại chiến lược trong doanh nghiệp...................................... 10 1.3. Các bƣớc hoạch định chiến lƣợc .......................................................... 15 1.3.1. Xác định sứ mệnh, mục tiêu của tổ chức ........................................ 15 1.3.2. Phân tích môi trường bên ngoài .................................................... 16 1.3.3. Phân tích môi trường bên trong ..................................................... 22 1.3.4. Thiết lập mục tiêu và lựa chọn chiến lược ..................................... 23 1.3.5. Các giải pháp thực hiện chiến lược ............................................... 24 1.4. Mô hình và công cụ phục vụ hoạch định chiến lƣợc ............................ 24 1.4.1. Ma trận SPACE – Ma trận vị trí chiến lược và đánh giá hoạt động ... 24 1.4.2. Ma trận BCG .................................................................................. 26 1.4.3. Ma trận GE..................................................................................... 29 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ............ 33 2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu ............................................................... 33 2.2. Phƣơng pháp phân tích xử lý số liệu .................................................... 34 2.2.1. Phương pháp thống kê so sánh, phân tích, tổng hợp ..................... 34 2.2.2. Phương pháp phỏng vấn chuyên gia .............................................. 34 2.2.3. Phương pháp ma trận các yếu tố ................................................... 35 2.2.4. Phương pháp sử dụng ma trận SWOT ........................................... 37 2.3. Thiết kế nghiên cứu .............................................................................. 39 CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH CĂN CỨ HÌNH THÀNH CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY SỮA ĐẬU NÀNH VIỆT NAM VINASOY .. 40 3.1 Giới thiệu về Công ty............................................................................. 40 3.1.1 Giới thiệu ......................................................................................... 40 3.1.2 Mô hình tổ chức............................................................................... 43 3.1.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. .................... 47 3.2. Thực trạng một số chiến lƣợc kinh doanh tại Vinasoy ......................... 51 3.2.1 Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của Vinasoy ............................. 51 3.2.2 Chiến lược đại dương xanh của Vinasoy ........................................ 53 3.2.3 Chiến lược tập trung hóa ................................................................ 54 3.2.4. Đánh giá các chiến lược hiện tại của Công ty ............................... 55 3.3 Phân tích căn cứ để hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh của Công ty ..... 57 3.3.1 Phân tích môi trường bên ngoài ..................................................... 57 3.3.2. Phân tích môi trường bên trong và năng lực cạnh tranh của Vinasoy ..................................................................................................... 67 3.3.3 Ma trận các yếu tố bên trong .......................................................... 73 3.3.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh (ICM) ............................................... 74 3.3.5 Phân tích ma trận SWOT ................................................................ 76 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ................................................. 80 4.1 Sứ mệnh, mục tiêu của Vinasoy ............................................................ 80 4.1.1 Sứ mệnh ........................................................................................... 80 4.1.2 Mục tiêu của Vinasoy ...................................................................... 80 4.2. Hoàn thiện các chiến lƣợc phát triển Vinasoy ...................................... 81 4.2.1. Chiến lược đa dạng hóa chiều sâu để tăng giá trị ......................... 81 4.2.2. Liên kết theo chiều dọc để gia tăng giá trị ..................................... 82 4.2.3. Chiến lược mở rộng phạm vi thị trường quốc tế ............................ 82 4.3. Giải pháp thực hiện chiến lƣợc ............................................................. 82 4.3.1. Mô hình tổ chức quản trị ................................................................ 83 4.3.2. Nghiên cứu phát triển (R&D) ........................................................ 84 4.3.3. Nguồn nhân lực .............................................................................. 84 4.3.4. Dịch vụ chăm sóc khách hàng và dịch vụ hậu bán hàng. .............. 86 4.3.5. Các giải pháp về logistic ................................................................ 86 4.3.6. Hoạt động Marketing và bán hàng ................................................ 87 4.3.7. Nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm ................................................... 88 4.3.8. Phát triển các hoạt động hợp tác ................................................... 89 KẾT LUẬN ........................................................................................... 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................... 91 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng việt STT Ký hiệu Nguyên nghĩa Viết tắt “3 Không” trong cung cấp hàng hóa, dịch vụ: không có sản phẩm, dịch vụ thiếu 1 3K nguồn gốc xuất xứ; không có sản phẩm, dịch vụ là hàng giả, hàng nhái; không có sản phẩm, dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 2 5S Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng 3 BQ Bình quân 4 CN Chi nhánh 5 DTT Doanh thu thuần HC-TC-KH-TH Hành chính - Tổ chức - Kế hoạch - Tổng hợp 6 Kiểm tra chất lƣợng sản phẩm 7 KCS 8 KT Kỹ thuật 9 NC Nghiên cứu 10 NM Nhà máy 11 NXB Nhà xuất bản 12 TC Tài chính 13 TT Trung tâm 14 VP Văn phòng 15 XN Xí nghiệp Tiếng Anh STT 16 Ký hiệu BCG Nguyên nghĩa tiếng Anh Boston Consulting Group i Tiếng Việt Tên của một công ty tƣ vấn chiến lƣợc của Mỹ STT Ký hiệu Nguyên nghĩa tiếng Anh 17 BSC Balanced Scorecard 18 EFE External Factor Evaluation 19 ERP 20 GE 21 HACCP 22 IFE 23 ISO 24 Tiếng Việt Thẻ điểm cân bằng Đánh giá các yếu tố bên ngoài Enterprise Resource Hoạch định tài nguyên Planning doanh nghiệp Tên của tập đoàn Gereral Electric Gereral Electric Hazard Analysis and Critical Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn Control Points Internal Factor Evaluation Đánh giá các yếu tố bên trong International Organization Tổ chức tiêu chuẩn hoá for Standardization quốc tế Ma trận Strategic Position and Ma trận vị trí chiến lƣợc SPACE Action Evaluation matrix và đánh giá hoạt động Politics, economics, social, Chính trị, kinh tế, xã hội, technology công nghệ 25 PEST 26 PR Public relations Quan hệ công chúng 27 QA Quality Assurance Đảm bảo chất lƣợng 28 QC Quality Control Kiểm soát chất lƣợng 29 R&D Research & development Nghiên cứu và phát triển 30 RE Refined Extra Tinh luyện thƣợng hạng 31 ROA Return on Assets Lợi nhuận trên tài sản 32 ROE Return On Equity Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ii STT Ký hiệu Nguyên nghĩa tiếng Anh Tinh luyện tiêu chuẩn 33 RS Refined Standar 34 SBU Strategic business unit Trans-Pacific Strategic 35 TPP Economic Partnership Agreement 36 UHT Tiếng Việt Ultra high temperature iii Đơn vị kinh doanh chiến lƣợc Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng Tiệt trùng nhanh DANH MỤC BẢNG STT Bảng Nội dung Trang 1 Bảng 1.1 Mô hình phân tích PEST 17 2 Bảng 1.2 Các yếu tố Ma trận SPACE 25 3 Bảng 2.1 Ma trận SWOT 38 4 Bảng 3.1 Một số Kết quả sản xuất kinh doanh của Vinasoy 50 5 Bảng 3.2 Ma trận các yếu tố bên ngoài Vinasoy 66 6 Bảng 3.3 Một số chỉ tiêu tài chính của Vinasoy 67 7 Bảng 3.4 Ma trận các yếu tố bên trong của Vinasoy 74 8 Bảng 3.5 So sánh các yếu tố giữa Vinasoy và các đối thủ 75 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Nội dung STT Hình 1 Hình 1.1 Năm lực lƣợng cạnh tranh ngành 20 2 Hình 1.2 Ma trận SPACE 25 3 Hình 1.3 Ma trận BCG 28 4 Hình 1.4 Ma trận GE 31 5 Hình 3.1 6 Hình 3.2 Sơ đồ tổ chức Vinasoy 45 7 Hình 3.3 Biểu đồ thị phần của Vinasoy 48 8 Hình 3.4 Biểu đồ cơ cấu thị phần ngành hàng sữa đậu nành 49 9 Hình 3.5 10 Hình 3.6 11 Hình 3.7 12 Hình 3.8 13 Hình 3.9 Xu hƣớng phát triển sản phẩm mới của Vinasoy 72 14 Hình 3.10 Sơ đồ ma trận SWOT hình thành chiến lƣợc 78 Sơ đồ tổ chức quản trị Công ty cổ phần Đƣờng Quảng Ngãi Biểu đồ tốc độ tăng trƣởng kinh tế và tỷ lệ lạm phát của Việt Nam Biểu đồ tình hình đầu tƣ tại Việt Nam những năm gần đây Biểu đồ xu hƣớng GDP bình quân đầu ngƣời và tỷ lệ hộ nghèo những năm gần đây Biểu đồ xu hƣớng chi phí Marketing những năm gần đây v Trang 44 59 60 61 70 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập mạnh mẽ với thế giới với nhiều hiệp định đƣợc ký kết nhƣ Hiệp định đối tác Kinh tế chiến lƣợc xuyên Thái Bình dƣơng (TPP), gia nhập cộng đồng ASEAN từ năm 2015 thì đặt ra nhiều cơ hội, thách thức cho các doanh nghiệp của Việt Nam. Chiến lƣợc nào để phát triển bền vững, giữ vững đƣợc thị trƣờng trong nƣớc và xâm nhập vào thị trƣờng nƣớc ngoài đang là bài toán đặt ra cho Lãnh đạo các doanh nghiệp tại Việt Nam trong bối cảnh làn sóng thâu tóm, sát nhập, tái cấu trúc đang diễn ra mạnh mẽ. Công ty Sữa Đậu nành Việt Nam Vinasoy là doanh nghiệp Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ cả về tài chính, quy mô và thị trƣờng. Để đạt đƣợc thành quả đó, Công ty đã trải quá trình phát triển lâu dài, sử dụng nhiều chiến lƣợc, vƣợt qua nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên do mức tăng trƣởng nóng khiến cho Công ty đã bƣớc đầu bộc lộ những khó khăn trong quá trình hội nhập. Lãnh đạo và Nhân viên Công ty luôn nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc xây dựng Công ty phát triển theo hƣớng nhân văn, bền vững. Do đó Công ty cần có những chiến lƣợc phát triển để đạt đƣợc mục tiêu, tầm nhìn và sứ mệnh của Vinasoy. Lãnh đạo Công ty mong muốn có giải pháp chiến lƣợc tổng thể để Vinasoy tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu, là thƣơng hiệu số một về các sản phẩm sữa đậu nành đối với Ngƣời tiêu dùng. Đồng thời đẩy mạnh phát triển thị trƣờng quốc tế trong tƣơng lai gần để thực hiện sứ mệnh của mình. Đồng thời đây cũng là một luận văn nghiên cứu mới nghiên cứu về chiến lƣợc Do chuyên ngành nghiên cứu của Tôi là Quản trị kinh doanh, để hiểu hơn nữa về công tác quản trị chiến lƣợc Tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu là 1 “Chiến lược phát triển Công ty Sữa Đậu nành Việt Nam Vinasoy” với câu hỏi nghiên cứu là: Câu hỏi 1: Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đã áp dụng những chiến lược nào? Câu hỏi 2: Cần thực hiện giải pháp chiến lược phát triển như thế nào trong thời gian tới? 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lƣợc phát triển Công ty. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về chiến lƣợc phát triển trong doanh nghiệp; - Nghiên cứu tìm hiểu, thực hiện chiến lƣợc phát triển tại Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy; - Đánh giá các ƣu nhƣợc điểm các chiến lƣợc phát triển; - Đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lƣợc phát triển tại Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Chiến lƣợc phát trển, phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tình hình thực hiện các chiến lƣợc của Công ty sữa Vinasoy. Xác định các năng lực tiềm tàng, năng lực cốt lõi cạnh tranh để từ đó đề xuất các giải pháp chiến lƣợc phát triển cho Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy. - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy, các Nhà máy, Trung tâm nghiên cứu và các đơn vị trực thuộc của Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy; 2 + Về thời gian: Luận văn đánh giá chiến lƣợc của Công ty giai đoạn 2011- 2015 và đề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lƣợc phát triển đến năm 2020. 4. Đóng góp mới của luận văn - Luận văn làm rõ cơ sở lý luận chiến lƣợc phát triển của Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy; - Luận văn phân tích thực trạng các chiến lƣợc đã và đang áp dụng tại Công ty trong thời gian qua, thông qua đó rút ra đƣợc những bài học kinh nghiệm; - Trên cơ sở những ƣu nhƣợc điểm của Công ty, Luận văn đã đề xuất một số giải pháp chiến lƣợc phát triển cho Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đến năm 2020. 5. Bố cục của Luận văn Ngoài phần phụ lục, danh mục bảng biểu, các từ viết tắt bố cục Luận văn gồm các mục cơ bản nhƣ sau Phần mở đầu Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về chiến lƣợc phát triển Chƣơng 2: Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu Chƣơng 3: Phân tích căn cứ hình thành chiến lƣợc phát triển Công ty sữa Vinasoy Chƣơng 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lƣợc phát triển của công ty Phần kết luận 3 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu Chiến lƣợc đƣợc nghiên cứu từ lâu trên thế giới và tại Việt Nam, từ cuối thế kỷ XX đó là môn học dành cho các sinh viên, học viên nghiên cứu trong các Trƣờng Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh. Tại Việt Nam gần đây có nhiều tác giả nghiên cứu về quản trị chiến lƣợc tiêu biểu: - Cuốn sách “Quản trị chiến lƣợc” của tác giả Đoàn Thị Hồng Vân, năm 2011, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu khái quát về chiến lƣợc và quản trị chiến lƣợc. Tác giả đã nghiên cứu chi tiết về mục đích, phƣơng pháp cách thức và tác động môi trƣờng bên ngoài để phát hiện ra danh mục có giới hạn các cơ hội mà môi trƣờng bên ngoài mang lại. Đồng thời xác định những điểm mạnh, điểm yếu để hiểu sâu hơn về chính doanh nghiệp. Tác giả mô tả các giai đoạn để hoạch định chiến lƣợc, cách thức đo lƣờng, kiểm tra đánh giá thực hiện chiến lƣợc và một số lý luận tổng quát về chiến lƣợc cạnh tranh và chiến lƣợc kinh doanh toàn cầu. - Cuốn sách “Quản trị chiến lƣợc” của tác giả Ngô Kim Thanh, năm 2012, NXB Đại học Kinh tế quốc dân đã giới thiệu trình tự về quản trị chiến lƣợc, các bƣớc xây dựng chiến lƣợc trong doanh nghiệp, công tác tổ chức và thực hiện chiến lƣợc, quá trình kiểm soát, đánh giá và điều chỉnh chiến lƣợc. Trong cuốn sách tác giả trình bày về các công cụ hữu ích để kiểm soát và thực hiện chiến lƣợc theo phƣơng pháp quản lý dựa trên mục tiêu với công cụ thẻ điểm cân bằng (BSC) và bản đồ chiến lƣợc. - Cuốn sách “BCG bàn về chiến lƣợc” của tác giả Carl W.Stern và cộng sự, ngƣời dịch Trần Thị Ngân Tuyên, năm 2013, NXB Thời Đại, tác giả đã nghiên cứu tiếp cận chiến lƣợc theo các ví dụ thực tiễn trên thế giới. Cuốn 4 sách là cẩm nang tập hợp các bài viết điển hình về từng vấn đề kinh doanh doanh gặp phải trong thực tiễn của các công ty, tập đoàn trên thế giới, qua đó cho thấy sự vận dụng chiến lƣợc linh hoạt trong từng tình huống cụ thể để rút ra các bài học kinh nghiệm cho các lãnh đạo ngày nay. - Cuốn sách “Quản trị chiến lƣợc” của tác giả Hoàng Văn Hải, năm 2010, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội đã giới thiệu chi tiết những kiến thức về chiến lƣợc, các giải pháp chiến lƣợc của tổ chức trong từng thời kỳ khác nhau. Tác giả lấy những ví dụ điển hình và thực tiễn của các doanh nghiệp tại Việt Nam từ đó làm sáng tỏ hơn nữa những lý luận về chiến lƣợc. Tác giả cũng đã giới thiệu chi tiết về mối liên hệ giữa văn hóa với chiến lƣợc và các mối tƣơng tác qua lại. - Cuốn sách “Chiến lƣợc kinh doanh và kế hoạch hóa nội bộ doanh nghiệp” của tác giả Phan Thị Ngọc Thuận, năm 2005, Đại học Bách Khoa Hà Nội đã giới thiệu những lý luận cơ bản về hạch định chiến lƣợc tại Phần I. Trong phần II tác giả đã giới thiệu chi tiết phƣơng pháp và cách thức thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành chiến lƣợc của doanh nghiệp. - Đề tài: “ Xây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2020”, luận án tiến sỹ của tác giả Mai Anh Tài, năm 2013, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Trong đề tài tác giả đã sử dụng các phƣơng pháp và công cụ quản trị chiến lƣợc nhƣ SWOT, IFE, EFE…để đánh giá thực trạng các yếu tố bên ngoài, bên trong của Tổng công ty. Từ đó tác giả đã đề xuất các chiến lƣợc phát triển và giải pháp phát triển cho Tổng công ty đến năm 2020. - Báo cáo: “Chiến lược phát triển đến năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2014 – 2018)”, của Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, năm 2013 đã sử dụng phân tích SWOT để phân tích để đề xuất chiến lƣợc tăng trƣởng tập trung, phát 5 triển sản phẩm. Trên cơ sở đó Công ty đã đề xuất các chiến lƣợc cụ thể và các giải pháp thực hiện chiến lƣợc. Đồng thời báo cáo đã đƣa ra các kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu cụ thể dự kiến đạt đƣợc trong 5 năm tới. - Đề tài: “Xây dựng chiến lược marketing cho Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy” của tác giả Nguyễn Thị Nhƣ Mai, năm 2010, Đại học Đà Nẵng. Trong đề tài tác giả đã phân tích thực trạng công tác marketing mà Công ty Sữa đậu nành Vinasoy đã áp dụng trong bối cảnh trƣớc năm 2010, tác giả phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức hoạt động marketing. Từ đó tác giả đề xuất các nhiệm vụ, mục tiêu marketing và những chính sách marketing về sản phẩm, giá, phân phối và truyền thông trong giai đoạn tiếp theo. - Đề tài “Xây dựng chiến lược phát triển Công ty cổ phần xây dựng công trình 512” của tác giả Trƣơng Văn Tuấn, năm 2013, Đại học Đà Nẵng. Tác giả đã phân tích thực trạng phát triển Công ty công trình 512, đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu. Đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng chiến lƣợc phát triển cho Công ty. Tác giả đã đề xuất chiến nâng cao hình ảnh, thƣơng hiệu trên thị trƣờng để thâm nhập thị trƣờng sản phẩm. - Đề tài: “ Chiến lược kinh doanh cho Công ty liên doanh thiết bị viễn thông” của tác giả Nguyễn Thị Phƣơng Thảo, năm 2011, Học viện công nghệ bƣu chính viễn thông đã phân tích thực trạng điểm mạnh, điểm yếu của công ty, đặc biệt tổng kết đƣợc kinh nghiệm thực hiện chiến lƣợc của các Công ty cùng ngành quốc tế và trong nƣớc, rút ra những bài học quan trọng. Trên cơ sở phân tích SWOT, tác giả đã đề xuất các chiến lƣợc cho công ty và các giải pháp thực hiện các chiến lƣợc. - Đề tài: “Chiến lược kinh doanh công ty cổ phần sữa Việt Nam” của tác giả Phạm Vũ Hồng Ân, năm 2014, Đại học Ngoại Thƣơng Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả đi sâu vào nghiên cứu công tác xây dựng chiến lƣợc kinh 6 doanh của Công ty, phân tích thực trạng công tác, cách thức xây dựng chiến lƣợc kinh doanh của Công ty gồm những yếu tố nào. Đồng thời tác giả đã đánh giá các ƣu, nhƣợc điểm của công tác xây dựng chiến lƣợc, từ đó đề ra các giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng chiến lƣợc của Công ty cổ phần sữa Việt Nam. - Đề tài: “Quản trị kênh phân phối sản phẩm sữa đậu nành tại Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy” của tác giả Nguyễn Thị Phƣơng Tú, năm 2013, Đại học Đà Nẵng. Tác giả đã phân tích tình hình kênh phân phối tại Công ty Sữa Đậu nành Việt Nam Vinasoy, các chính sách khuyến mại, chiết khấu thúc đẩy công tác phân phối. Trên cơ sở phân tích, tác giả đã đề xuất chính sách để hoàn thiện kênh phân phối trong giai đoạn tới. - Bài viết: “Vinasoy và chiến lược phát triển bền vững” của tác giả Thiên Bình, ngày 19/12/2013 trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn đã phân tích tiềm năng rất lớn của hạt đậu nành trong định hƣớng phát triển tƣơng lai của Vinasoy. Sự gắn kết chặt chẽ giữa Vinasoy và Ngƣời nông dân đậu nành thông qua Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng đậu nành Vinasoy là một chiến lƣợc phát triển bền vững. Trung tâm nghiên cứu sẽ nghiên cứu, lai tại ra các giống đậu nành năng suất, chất lƣợng để cung cấp bền vững cho Vinasoy trong tƣơng lai. - Bài viết: “Vinasoy và giấc mơ lớn từ hạt đậu nành” của tác giả Việt Dũng, số 351 ngày 30/09/2013 trên tạp chí Nhịp cầu đầu tƣ. Tác giả đã tổng quan lịch sử phát triển của Vinasoy, đánh giá những yếu tố tạo nên thành công của Vinasoy trong đó đề cập đến chiến lƣợc tập trung là chiến lƣợc quan trọng giúp Vinasoy thành công. Tác giả đã nhấn mạnh đến chiến lƣợc phát triển vùng nguyên liệu là chiến lƣợc dài hạn trong tƣơng lai. - Bài viết: “Tập đoàn kinh tế: mô hình quản lý và chiến lược phát triển” của tác giả Nguyễn Khƣơng số 28, ngày 31 tháng 01 năm 2012 trên tạp 7 chí Khoa học Đại học Quốc Gia Hà Nội. Tác giả đã phân tích tình hình thực trạng công tác quản trị của các tập đoàn nói chung tại Việt Nam và đề xuất các giải pháp chiến lƣợc phát triển tổng thể cho các tập đoàn. 1.2. Cơ sở lý luận về chiến lƣợc 1.2.1 Khái niệm và vai trò về chiến lược 1.2.1.1. Khái niệm Chiến lƣợc là một thuật ngữ xuất hiện sớm trên thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự, khoảng 330 trƣớc công nguyên, thời Alexander khi đề cập đến vấn đề chiến thắng đối thủ mạnh hơn. Theo từ điển tiếng việt thì chiến lƣợc là kế hoạch vụ thể nhằm thực hiện một công việc cụ thể nào đó. Theo Johnson và Scholes: “Chiến lƣợc là định hƣớng và phạm vi của một tổ chức về dài hạn nhằm giành lợi thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc định dạng các nguồn lực của nó trong môi trƣờng thay đổi, để đáp ứng nhu cầu thị trƣờng và thỏa mãn mong đợi các bên hữu quan”. Theo PGS.TS Ngô Kim Thanh: “Chiến lƣợc kinh doanh là nghệ thuật phối hợp các hoạt động và điều khiển chúng nhằm đạt tới mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp”. Theo PGS.TS Hoàng Văn Hải: “Theo nguyên gốc, chiến lƣợc là những mƣu tính nhằm chiến đấu và quan trọng hơn là để giành chiến thắng”. Từ năm 1990 đến nay khái niệm về quản trị chiến lƣợc trở nên phổ biến hơn trong kinh doanh hiện đại. Quản trị chiến lƣợc là hệ thống các quyết định và hành động nhằm đạt đƣợc thành công lâu dài trong tổ chức. Khi nghiên cứu về bản chất của chiến lƣợc, nhóm của tác giả Robert F. Bruner và cộng sự cho rằng chiến lƣợc là sự xác định một doanh nghiệp cạnh tranh nhƣ thế nào: Những giá trị, sự cam kết và những cơ hội mà nó tạo ra. Chiến lƣợc xác định vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành và phát 8
- Xem thêm -