Tài liệu Chiến lược nhân lực ở công ty vận tải bic việt nam

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò c­¬ng chi tiÕt Tªn §Ò tµi ChiÕn l­îc nh©n lùc ë c«ng ty vËn t¶i BIC ViÖt Nam Më ®Çu - Sù cÇn thiÕt cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi - Môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi - Ph¹m vi øng dông cña ®Ò tµi - KÕt cÊu néi dung cña ®Ò tµi Ch­¬ng I :Tæng quan c¬ së lý luËn vÒ chiÕn l­îc nh©n lùc trong doanh nghiÖp vËn t¶i 1.1) Tæng quan vÒ kinh doanh vµ doanh nghiÖp vËn t¶i - Kh¸i niÖm vÒ kinh doanh - Kh¸i niÖm vÒ doanh nghiÖp vËn t¶i - §Æc thï riªng cña doanh nghiÖp vËn t¶i - M« pháng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vËn t¶i trªn quan ®iÓm hÖ thèng - C¸c qu¸ tr×nh diÔn ra trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vËn t¶i - HÖ thèng chØ tiªu ph¶n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vËn t¶i 1.2. C«ng t¸c lao ®éng trong doanh nghiÖp vËn t¶i - Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i lao ®éng - Néi dung c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng - C¸c h×nh thøc tæ chøc lao ®éng - N¨ng suÊt lao ®éng 1.3. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn nh©n lùc trong doanh nghiÖp vËn t¶i - Kh¸i niÖm vÒ chiÕn l­îc nh©n lùc - §Æc tÝnh cña chiÕn l­îc nh©n lùc Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Quy tr×nh x©y dùng chiÕn l­îc nh©n lùc Ch­¬ng II:Ph©n tÝch thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh nh©n lùc cña c«ng ty vËn t¶i BIC ViÖt Nam 2.1) Tæng quan vÒ c«ng ty BIC ViÖt Nam - LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty BIC - M« h×nh tæ chøc vµ c¬ cÊu phßng ban ë c«ng ty - M« h×nh tæ chøc vµ ph¸t triÓn c«ng ty - T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty trong mét sè n¨m gÇn ®©y - Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong t­¬ng lai 2.2.Ph©n tÝch t×nh h×nh nh©n lùc ë c«ng ty BIC - Sè l­îng lao ®éng ë c«ng ty - ChÊt l­îng lao ®éng - N¨ng suÊt lao ®éng - C¬ chÕ tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp lao ®éng - C«ng t¸c ®µo t¹o vµ tuyÓn dông lao ®éng cña c«ng ty 2.3. KÕt luËn qua ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh nh©n lùc cña c«ng ty vËn t¶i BIC ViÖt Nam Ch­¬ng III: X©y dùng chiÕn l­îc nh©n lùc ë c«ng ty BIC 3.1.C¬ së ®Ó x©y dùng chiÕn l­îc nh©n lùc - C¬ së nguån nh©n lùc hiÖn t¹i - C¬ së vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh mét sè n¨m gÇn ®©y - C¬ së vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong t­¬ng lai 3.2. Dù b¸o nhu cÇu nh©n lùc cña c«ng ty - T×nh h×nh lao ®éng qua c¸c n¨m - Dù b¸o t×nh h×nh lao ®éng nh÷ng n¨m tíi 3.3. C¸c ph­¬ng ¸n ph¸t triÓn nh©n lùc - §µo t¹o vµ ®¹o t¹o l¹i nguån nh©n lùc Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Thu hót nguån nh©n lùc tõ bªn ngoµi - C¸c ph­¬ng ¸n kh¸c 3.4. KiÕn nghÞ vÒ gi¶i ph¸p thùc hiÖn chiÕn l­îc KÕt luËn 1.3. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn nh©n lùc trong doanh nghiÖp vËn t¶i. 1.3.1. Kh¸i niÖm chiÕn l­îc nh©n lùc .  Ph©n biÖt nh©n lùc víi nh©n sù : Theo tõ ®iÓn b¸ch khoa ViÖt Nam : - Nh©n sù : tøc viÖc ng­êi ®êi, nh÷ng viÖc thuéc vÒ tuyÓn dông s¾p xÕp ®iÒu ®éng qu¶n lý ng­êi trong tæ chøc. - Nh©n lùc: søc ng­êi, nãi vÒ mÆt dïng trong lao ®éng s¶n xuÊt. Kh¸i niÖm nh©n lùc hÑp h¬n nh©n sù . - Lao ®éng: Lµ ho¹t ®éng cã môc ®Ých cña con ng­êi nh»m t¹o ra c¸c lo¹i s¶n phÈm vËt chÊt vµ tinh thÇn cho x· héi . - Nguån nh©n lùc cña doanh nghiÖp: Lµ lùc l­îng lao ®éng cña tõng doanh nghiÖp, lµ sè ng­êi cã trong dang s¸ch cña doanh nghiÖp. - ThÞ tr­êng søc lao ®éng: lµ mét lo¹i thÞ tr­êng g¾n víi c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. ThÞ tr­êng søc lao ®éng lµ sù biÓu hiÖn mèi quan hÖ t¸c ®éng gi÷a mét bªn lµ ng­êi cã søc lao ®éng cÇn b¸n vµ mét bªn lµ ng­êi sö dông søc lao ®éng cÇn mua dùa trªn nguyªn t¾c tho¶ thuËn.  §Þng nghÜa chiÕn l­îc nh©n lùc: X©y dùng chiÕn l­îc nh©n lùc trong doanh nghiÖp lµ viÖc x¸c ®Þnh nh÷ng biÖn ph¸p xö dông lao ®éng mét c¸ch tèi ­u ®Ó ®¹t hiÓu qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.  Môc tiÖu cña chiÕn l­îc nh©n lùc: - ViÖc x©y dùng chiÕn l­îc nh©n lùc nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu cña doanh nghiÖp. - Môc tiªu cña doanh nghiÖp cã thÓ lµ: môc tiªu ng¾n h¹n, môc tiªu dµi h¹n, môc tiªu chÝnh cña doanh nghiªp th­êng lµ lîi nhuËn, sù t¨ng tr­ëng, tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng. - Môc tiªu cña qu¶n trÞ nh©n lùc lµ ph¸t triÓn mét kÕ ho¹ch nh©n lùc bao gåm: + Dù ®o¸n vÒ nguån nh©n lùc mµ doanh nghiÖp cÇn trong t­¬ng lai + S¾p xÕp hîp lý nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp . + §¶m b¶o cung - cÇu vÒ nguån nh©n lùc cho c¸c mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. + X¸c ®Þnh c¸c biÖn ph¸p cña thÓ ®Ó qu¶n lý nguån nh©n lùc: tuyÓn trän, kiÓm tra, ®Þnh h­íng ®µo t¹o, ®¸nh gi¸, th­ëng ph¹t ... - Môc tiªu cña chiÕn l­îc nh©n lùc cã thÓ lµ n©ng cao vÒ sè l­îng, chÊt l­îng lao ®éng; gi¶m tØ lÖ lao ®éng qu¶n lý; cã c¬ cÊu lao ®éng hîp lý ...  Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh môc tiªu cña chiÕn l­îc nh©n lùc: + TÝnh cô thÓ: ph¶i lµm râ liªn quan ®Õn vÊn ®Ò g×, tiÕn ®é thùc hiÖn nh­ thÕ nµo, kÕt qu¶ cuèi cïng cÇn ®¹t ®­îc? C¸c môc tiªu cÇn ®­îc x¸c ®Þnh qua c¸c chØ tiªu ( Sè l­îng lao ®éng, tØ lÖ tõng lo¹i lao ®éng, cÊp bËc thî, tr×nh ®é lao ®éng qu¶n lý ...) + TÝnh kh¶ thi: môc tiªu ®Æt ra ph¶i cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®­îc kh«ng ®Ò môc tiªu qu¸ cao hoÆc qu¸ thÊp . +TÝnh thèng nhÊt: môc tiªu cña chiÕn l­îc nh©n lùc kh«ng ®­îc m©u thuÉn víi c¸c môc tiªu kh¸c + TÝnh linh ho¹t: viÖc ®Ò ra môc tiªu ph¶i ®­îc xem xÐt th­êng xuyªn ®Ó ®iÒu chØnh kÞp thêi víi nh÷ng thay ®æi cña m«i tr­êng. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Vai trß cña nguån nh©n lùc ®èi víi sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n: Nguån nh©n lùc cã vai trß quan träng trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng 8 chØ râ “ N©ng cao d©n trÝ vµ ph¸t huy nguån lùc to lín cña con ng­êi ViÖt Nam lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña sù nghiªp CNH-H§H ®Êt n­íc. ViÖt Nam ph¶i nhanh chãng t¹o ra mét ®éi ngò ®«ng ®¶o nh÷ng ng­êi lao ®éng cã kü thuËt, cã chuyªn m«n, cã søc khoÎ ®Ó phôc vô CNH-H§H ®Êt n­íc, ph¶i t×m kiÕm mäi h×nh thøc mäi biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó lµm thay ®æi vÒ chÊt lùc l­¬ng lao ®éng, ®Ó ®Õn n¨m 2020 phÇn lín lao ®éng thñ c«ng ®­îc thay thÕ b»ng lao ®éng sö dông m¸y mãc .” - Yªu cÇu ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®¸p øng ®ßi hái cña sù nghiÖp CNH-H§H ®Êt n­íc, nh÷ng yªu cÇu ®ã thÓ hiÖn ë c¸c mÆt sau: a. Sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®ßi hái mét ®éi ngò ngµy cµng ®«ng ®¶o, lao ®éng trÝ tuÖ cã tr×nh ®é qu¶n lý, chuyªn m«n vµ kü thuËt cao, cã kh¶ n¨ng ®¶m nhiÖm c¸c chøc n¨ng qu¶n lý ngµy cµng phøc t¹p vµ cã ph­¬ng ph¸p qu¶n lý hiªn ®¹i, n¾m b¾t vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng nghÖ hiªn ®¹i trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña s¶n xuÊt x· héi. §éi ngò ®ã gåm: + C¸c nhµ khoa häc ®Çu ngµnh trong lÜnh vùc qu¶n lý kinh tÕ vµ c«ng nghÖ cïng víi ®éi ngò c¸c nhµ khoa häc cã tr×nh ®é cao . + C¸c kü s­ n¾m b¾t vµ ®iÒu khiÓn c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ®Æc biÖt trong c¸c ngµnh mòi nhän vµ quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. + C¸c nhµ qu¶n lý kinh doanh cã n¨ng lùc qu¶n trÞ doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ sù c¹nh tranh trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi ngµy cµng gay g¾t . b. Sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ®ßi hái mét ®éi ngò ®«ng ®¶o c«ng nh©n kü thuËt ®­îc ®µo t¹o kü l­ìng, cã chÊt l­îng tay nghÒ cao ®Ó ®¸p øng cho c¸c trung t©m c«ng nghiÖp, c¸c c¬ së s¶n xuÊt víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ nÒn c«ng nghiÖp ®· ®­îc hiÖn ®¹i ho¸. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c. Yªu cÇu n©ng cao ý thøc c«ng d©n, lßng yªu n­íc yªu chñ nghÜa x· héi vµ t¸c phong lµm viÖc c«ng nghiÖp cña ng­êi lao ®éng . CNH-H§H cßn ®ßi hái ý thøc kû luËt lao ®éng cao, t¸c phong lµm viÖc khoa häc. d. Yªu cÇu n©ng cao thÓ lùc cho ng­êi lao ®éng ®Ó phôc vô cho viÖc ¸p dông, phæ biÕn c¸c kü thuËt vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. e. Sù nghiÖp CNH-H§H ph¶i dùa vµo ®éi ngò nh÷ng nhµ huÊn luyÖn ®ñ vÒ sè l­îng víi chÊt l­îng cao.  Vai trß cña nguån nh©n lùc víi doanh nghiÖp : - Trong doanh nghiÖp qu¶n trÞ nh©n lùc ®ãng vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu kh«ng cã nh÷ng con ng­êi cã kh¶ n¨ng ®­îc bè trÝ vµo nh÷ng vÞ trÝ thÝch hîp th× chiÕn l­îc tuy ®­îc x¸c ®Þnh còng khã thµnh c«ng tèt ®Ñp. HiÖn nay, hÇu hÕt c¸c c«ng ty ®Òu cã phã gi¸m ®èc phô tr¸ch nh©n sù. 1.3.2. Néi dung c¬ b¶n cña viÖc x©y dùng chiÕn l­îc nh©n lùc : a. Ho¹ch ®Þnh nguån nh©n lùc: Lµ nh×n vµo t­¬ng lai vµ ®Þnh ra c¸c kÕ ho¹ch hµnh ®éng cho c¸c ho¹t ®éng vÒ nguån nh©n lùc ®Ó theo ®uæi môc ®Ých cña chiÕn l­îc nh©n lùc . M« h×nh ho¹ch ®Þnh nh©n lùc : Ph©n tÝch m«i tr­êng x¸c ®Þnh môc tiªu lùa chän chiÕn l­îc Dù b¸o ph©n tÝch c«ng viÖc Ph©n tÝch hiÖn tr¹ng qu¶n trÞ nguån nh©n lùc Dù b¸o x¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n lùc ChÝnh s¸ch Ph©n tÝch cung cÇu , kh¶ n¨ng KÕ ho¹ch ch­¬ng H×nh 1.2: M« h×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc . Thùc hiÖn - Thu hót - §µo t¹o vµ ph¸t triÓn - Tr¶ c«ng vµ kÝch thÝch - Quan hÖ lao ®éng KiÓm tra , ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b. TuyÓn dông lao ®éng: Kh¸i niÖm: TuyÓn dông lao ®éng lµ mét hiÖn t­îng kinh tÕ x· héi. Nã biÓu hiÖn ë viÖc tuyÓn chän vµ sö dông lao ®éng phôc vô cho nhu cÇu nh©n lùc trong qu¸ tr×nh lao ®éng cña doanh nghiÖp . TuyÓn chän lµ tiÒn ®Ò cho viÖc sö dông lao ®éng. C«ng t¸c tuyÓn chän lµ mét tiÕn tr×nh triÓn khai vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch vµ ch­¬ng tr×nh nh»m ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp cã ®óng sè l­îng lao ®éng ®­îc bè trÝ ®óng lóc, ®óng chç. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay th× h×nh thøc tuyÓn dông lao ®éng phæ biÕn hiÖn nay lµ hîp ®ång lao ®éng. Ngoµi ra cßn h×nh thøc tuyÓn dông vµo biªn chÕ nhµ n­íc . Kh¸i niÖm hîp ®ång lao ®éng: lµ sù tho¶ thuËn gi÷a ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng vÒ viÖc lµm cã tr¶ c«ng, ®iÒu kiÖn lao ®éng, quyÒn vµ nghÜa vô cña mçi bªn trong quan hÖ lao ®éng. (§iÒu 26 bé luËt lao ®éng ) c. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ tæng thÓ c¸c h×nh thøc, ph­¬ng ph¸p, chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng c¸c søc lao ®éng nh»m ®¸p øng ®ßi hái vÒ nguån nh©n lùc cho sù ph¸t triÓn doanh nghiÖp hoÆc nÒn kinh tÕ x· héi trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn. Ph©n biÖt ph¸t triÓn nguån nh©n lùc víi t¨ng tr­ëng nguån nh©n lùc: Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc g¾n víi sù hoµn thiÖn, n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc, ®­îc biÓu hiÖn qua viÖc n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, kü thuËt, chuyªn m«n, søc khÎo, ®¹o ®øc vµ ý thøc nghÒ nghiÖp. + T¨ng tr­ëng nguån nh©n lùc: G¾n víi viÖc t¨ng vÒ sè l­îng søc lao ®éng Vai trß ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp lµ: Gióp cho ng­êi lao ®éng cã ®­îc c¸c kÜ n¨ng vµ kiÕn thøc, thÓ lùc cÇn thiÕt cho c«ng viÖc, nhê vËy mµ ph¸t huy ®­îc n©ng lùc cña hä, gãp phÇn t¨ng n©ng suÊt lao ®éng. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + C¸c h×nh thøc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc:  Môc tiªu cña ®µo t¹o nghÒ nghiÖp: - Trang bÞ kÜ n¨ng vµ tri thøc cÇn thiÕt cho c«ng viÖc. - N©ng cao ®­îc n¨ng lùc lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng. - æn ®Þnh viÖc lµm, n©ng cao ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng. * HÖ thèng c¸c tr­¬ng líp d¹y nghÒ gåm : - C¸c tr­êng, c¸c trung t©m d¹y nghÒ cña nhµ n­íc. - C¸c trung t©m, tr­êng, líp d¹y nghÒ cña t­ nh©n. - C¸c tr­êng líp d¹y nghÒ cña doanh nghiÖp. - C¸c tr­êng, líp d¹y nghÒ t¹i c¸c trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm. - KÌm cÆp t¹i n¬i lµm viÖc ( Do thî c¶, thî tay nghÒ cao truyÒn thô ) *HÖ thèng c¸c c¬ së ®µo t¹o chuyªn nghiÖp gåm : - C¸c tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp, trung häc nghÒ ( §µo t¹o c¸c nh©n viªn kü thuËt, nghiÖp vô ) - C¸c tr­êng ®¹i häc (§µo t¹o c¸c kÜ s­ , cö nh©n ...) . - C¸c tr­êng cao ®¼ng ( §µo t¹o cö nh©n ) - C¸c c¬ së ®µo t¹o sau ®¹i häc ( Th¹c sÜ ,tiÔn sÜ ) *§µo t¹o trong néi bé doanh nghiÖp: - §µo t¹o nh÷ng ng­êi lao ®éng míi n¾m b¾t ®­îc nh÷ng kÝ n¨ng c¬ b¶n . - §µo t¹o vµ båi d­ìng nh÷ng nh©n viªn qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh . - §µo t¹o l¹i ®Ó ®¸p øng ®æi míi c«ng nghÖ hoÆc thay ®æi hÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh . - §µo t¹o l¹i ®Ó phï hîp víi sù thay ®æi vÞ trÝ lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng - Tæ chøc thi n©ng bËc h»ng n¨m cho c«ng nh©n . Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.  Nh÷ng c«ng viÖc thùc hiÖn ®Ó më líp ®µo t¹o : - ChuÈn bÞ néi dung ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o: + §Ò c­¬ng môc tiªu ®µo t¹o + Néi dung ®µo t¹o + Thêi gian ®µo t¹o + Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o + LÞch tr×nh gi¶ng d¹y h»ng tuÇn + KÕ ho¹ch cung øng nguyªn liÖu cho ®µo t¹o + KÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ ®µo t¹o - Gi¸o tr×nh hoÆc bµi gi¶ng vÒ kÜ n¨ng, vÒ kiÕn thøc - C¸c bµi tËp thùc hµnh ë x­ëng - Gi¶ng d¹y vµ h­íng dÉn h»ng ngµy - An toµn lao ®éng - §¸nh gi¸ ®µo t¹o - §iÒu chØnh, phª duyÖt vÒ kÜ n¨ng - TuyÓn häc viªn  HÖ thèng qu¶n lý ®µo t¹o ë doanh nghiÖp Doanh nghiÖp ph¶i thµnh lËp héi ®ång ®µo t¹o bao gåm: + Gi¸m ®èc hoÆc phã gi¸m ®èc kÜ thuËt lµm chñ tÞch. + Tr­ëng phßng tæ chøc c¸n bé ®µo t¹o lµm uû viªn th­êng trùc + Tr­ëng phßng tµi chÝnh kÕ to¸n - uû viªn + Tr­ëng phßng kÜ thuËt c«ng nghÖ - uû viªn  Nhu cÇu ®µo t¹o vµ ch­¬ng tr×nh - ViÖc lËp ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o theo s¬ ®å sau: N¾m nhu cÇu ®µo t¹o X©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o LËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o Thùc hiÖn ®µo t¹o §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ph¶n håi H×nh 1.3: Quy tr×nh lËp ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o Khi tiÕn hµnh ®µo t¹o ph¶i n¾m ®­îc nhu cÇu ®µo t¹o, x¸c ®Þnh ®­îc môc tiªu vµ x©y dùng ®­îc ch­¬ng tr×nh thùc tÕ trªn c¬ së nhu cÇu sö dông lao ®éng . CÇn nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o vµ ph¶n håi l¹i ®Ó kiÓm tra l¹i ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ lËp ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o míi . X©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o gåm c¸c b­íc c¬ b¶n sau: 1, KiÓm tra sù kh¸c nhau cña ph¹m vi c«ng viÖc : Nghiªn cøu ph¹m vi nh÷ng c«ng viÖc mµ häc viªn sÏ tham gia trong c¸c ho¹t ®éng sau khi m·n kho¸ häc . 2, KiÓm tra tr×nh ®é theo yªu cÇu c«ng viÖc sau nµy . 3, KiÓm tra néi dung häc tËp xem cã thÝch øng víi thiÕt bÞ vµ ph­¬ng tiÖn d¹y häc phï hîp víi thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ sÏ lµm viÖc hay kh«ng. 4, KiÓm tra tiªu chuÈn, häc phÇn, an toµn vµ ®é « nhiÔm . 5, KiÓm tra ®Çu vµo cña häc viªn . 6, KiÓm tra qu¸ tr×nh häc . 7, KiÓm tra ph­¬ng ph¸p häc tËp . 8, KiÓm tra thêi gian cña khã häc . 9, KiÓm tra ph­¬ng thøc ®¸nh gi¸ . * Bè trÝ c¬ cÊu lao ®éng hîp lý : 1.3.3 C¬ së ®ë x©y dùng chiÕn l­îc nh©n lùc: Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ViÖc x©y dùng chiÕn l­îc nh©n lùc c¨n cø vµo: - T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp - §Æc ®iÓm nguån nh©n lùc cña doanh nghiÖp vµ xu h­íng biÕn ®æi nã - ChiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp Ch­¬ng III X©y dùng vÒ chiÕn l­îc ph¸t triÓn nh©n lùc cho c«ng ty BIC ViÖt Nam. 3.1. C¨n cø ®Ó x©y dùng chiÕn l­îc. 3.1.1. Môc tiªu cña chiÕn l­îc nh©n lùc cho c«ng ty BIC. Nh»m t¨ng dÇn c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng trong c«ng ty, sao cho ®¸p øng ®Çy ®ñ ®èi víi sù ph¸t triÓn më réng vÒ quy m« kinh doanh c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u trong n¨m 2001-2005. Thu hót nguån nh©n lùc bªn ngoµi chñ yÕu lµ lao ®éng cã tr×nh ®é cao ®Ó kÞp thêi thÝch øng trong viÖc më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh - dÞch vô cña c«ng ty trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. §ång thêi n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ang c«ng t¸c trong c«ng ty. N©ng cao chÊt l­îng lao ®éng trong c«ng ty nh­: n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý ®èi víi nh©n viªn lao ®éng gi¸n tiÕp, n©ng cao tay nghÒ, bËc thî, kh¶ n¨ng l«i kÐo kh¸ch hµng... §èi víi l¸i phô xe, thî BDSC. 3.1.2. §Þnh h­íng cña c«ng ty BIC giai ®o¹n 2001-2005. 3.1.2.1. ChiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty giai ®o¹n 2001-2005. * KÕ ho¹ch ph¸t triÓn më réng ngµnh nghÒ kinh doanh. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a. KÕ ho¹ch vÒ më réng thÞ tr­êng tõ n¨m 2001-2005. Ngµnh nghÒ chÝnh cña c«ng ty lµ vËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng xe chÊt l­îng cao. C«ng ty tiÕp tôc më réng thÞ tr­êng b»ng c¸ch më réng thªm ra c¸c tuyÕn míi chiÕm thÞ phÇn lín h¬n trong ngµnh vËn t¶i « t«. §Æc biÖt lµ ®èi víi vËn t¶i b»ng xe chÊt l­îng cao. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b. KÕ ho¹ch ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001-2005. - Kinh doanh vËn t¶i. + Chñ yÕu lµ vËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng xe chÊt l­îng cao trªn c¸c tuyÕn ®ang ch¹y vµ më thªm mét sè tuyÕn míi. + Ch¹y hîp ®ång ®èi víi c¸c c¸ nh©n, tæ chøc cã yªu cÇu. + T¨ng thªm mét sè ®¹i lý b¸n vÐ ®Æt ë c¸c ®Þa ®iÓm xung yÕu, t¹i c¸c trung t©m v¨n ho¸, cã chøc n¨ng võa b¸n vÐ võa giíi thiÖu vÒ c¸c tuyÕn xe, thêi gian ch¹y cho kh¸ch hµng ®Ó l«i kÐo kh¸ch hµng ®Õn víi c«ng ty. - §èi víi x­ëng: ngoµi viÖc söa ch÷a nh÷ng xe cña x­ëng cßn më réng quy m« söa ch÷a thªm c¸c xe ë ngoµi khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu. Ngoµi ra x­ëng cßn cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng linh kiÖn phô tïng « t« khi kh¸ch hµng muèn mua. c. C¸c chØ tiªu chñ yÕu. - Tæng doanh thu cña c«ng ty ®¹t møc t¨ng tr­ëng b×nh qu©n 15%/n¨m - Lîi nhuËn tr­íc thuÕ t¨ng 15,6%/n¨m. - Thu nhËp lao ®éng t¨ng b×nh qu©n 9,3%/n¨m. - N¨m suÊt lao ®éng t¨ng 11%/n¨m. Trong ®ã: * VËn t¶i hµnh kh¸ch. - Tèc ®é t¨ng doanh thu b×nh qu©n 27%/n¨m. Gi¶i ph¸p: + N©ng cao chÊt l­îng phôc vô më réng kinh doanh vËn t¶i ra c¸c tuyÕn míi, t¨ng l­ît xe ch¹y trªn c¸c tuyÕn cò nh­ tuyÕn H¶i Phßng - Hµ Néi, B­u ®iÖn - §å S¬n... - VÒ xe: HiÖn nay, ®a phÇn xe cña c«ng ty cßn míi chÊt l­îng xe tèt. Trong n¨m tíi c«ng ty ®Çu t­ thªm mét sè xe chÊt l­îng tèt, chñ yÕu Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. lµ xe Asia cosmos 34 chç ®Ó ch¹y c¸c tuyÕn míi vµ t¨ng xe ch¹y tuyÕn cò ®· cã uy tÝn. §¸p øng nhu cÇu më réng tõng b­íc n©ng cao n¨ng lùc vËn t¶i cña c«ng ty, dù kiÕn ®Õn n¨m 2005 sè xe sÏ lµ 60 xe. * §èi víi x­ëng BDSC. Tèc ®é t¨ng doanh thu t¨ng 18%/n¨m. + Gi¶i ph¸p. - N©ng cao kh¶ n¨ng söa ch÷a b¶o d­ìng ®èi víi thî, më réng x­ëng. Ngoµi viÖc ch÷a xe cña m×nh, c«ng ty cßn ®¸p øng nhu cÇu söa ch÷a xe cña kh¸ch hµng. - §Çu t­ thªm c¸c trang thiÕt bÞ söa ch÷a hiÖn ®¹i, tõng b­íc c¬ giíi ho¸ thiÕt bÞ söa ch÷a qua c¸c n¨m. - §Çu t­ thªm c¸c linh kiÖn, phô tïng « t« chÊt l­îng cao ®¸p øng nhu cÇu söa ch÷a thay thÕ cho kh¸ch hµng. - VÒ kinh doanh dÞch vô: Doanh thu hµng n¨m t¨ng 5,8%/n¨m. + Gi¶i ph¸p - Më thªm c¸c ®¹i lý b¸n vÐ. - Ph¸t triÓn c¸c ®¹i lý ngoµi viÖc b¸n vÐ cßn qu¶ng c¸o, khuyÕch tr­¬ng, giíi thiÖu vÒ c«ng ty ®èi víi kh¸ch hµng, lµm t¨ng uy tÝn cña c«ng ty trong ®Þa bµn ho¹t ®éng. * §èi víi v¨n phßng: Gi¶i ph¸p: N©ng cao tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lý, ®Çu t­ c¸c thiÕt bÞ qu¶n lý hiÖn ®¹i: m¸y di ®éng, m¸y vi tÝnh, ®Çu t­ mét sè phÇn mÒm qu¶n lý kinh doanh. Nèi m¹ng vi tÝnh côc bé cho mét sè ®¬n vÞ trong doanh nghiÖp, nèi m¹ng internet ®Ó t×m hiÓu thÞ tr­êng, biÕn ®éng thÞ tr­êng gãp phÇn t¨ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý cña c¸n bé. d. §Þnh h­íng vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. S¾p xÕp l¹i lao ®éng cho phï hîp kü thuËt chuyªn m«n nghiÖp vô vµ phï hîp tæ chøc quy m« s¶n xuÊt kinh doanh. §¶m b¶o thu nhËp lao ®éng g¾n chÆt víi kÕt qu¶ lao ®éng cña tõng ng­êi. PhÊn ®Êu tõ nay ®Õn 2005 thu nhËp b×nh qu©n t¨ng 7,6%/n¨m. 3.1.2.2. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty BIC. + Do qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, ®êi sèng nh©n d©n ®­îc t¨ng lªn, ®êi sèng t¨ng hä cã kh¶ n¨ng chi phÝ nhiÒu cho viÖc ®i l¹i (®i lµm, ®i ch¬i, ®i nghØ m¸t). §iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn vËn t¶i hµnh kh¸ch cña c«ng ty. + ChÊt l­îng phôc vô cña c«ng ty t­¬ng ®èi tèt, xe tèt, l¸i xe cÈn thËn ®é an toµn cao, qua thêi gian ho¹t ®éng võa qua uy tÝn cña c«ng ty ®èi víi kh¸ch hµng ®· ®­îc t¨ng cao, sè kh¸ch ®i xe cña c«ng ty ngµy mét ®«ng. Hµnh kh¸ch tõng xem c«ng ty nh­ ng­êi b¹n ®­êng tin cËy trªn mäi tuyÕn ®­êng. §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi. - Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®· tõng b­íc hoµn thiÖn trong c¸c n¨m, viÖc bè trÝ lao ®éng hîp lý, c¬ së vËt chÊt ®· ®­îc ®Çu t­ vµ b­íc ®Çu khai th¸c cã hiÖu qu¶, lùc l­îng lao ®éng ®· ®­îc ®µo t¹o vµ båi d­ìng qua thùc tiÔn. Ho¹t ®éng cña c«ng ty ®· cã nÒn nÕp, phï hîp víi ®Æc thï kinh doanh. Tuy nhiªn. - C«ng ty BIC lµ c«ng ty kh«ng ¸p dông h×nh thøc kho¸n ®èi víi l¸i phô xe khi xe ch¹y trªn c¸c tuyÕn. Sau mçi lÇn ch¹y l¸i phô xe sÏ nép doanh thu cho phßng thu ng©n. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c nh©n viªn trong c«ng ty ph¶i cã tÝnh trung thùc cao. V× vËy viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t rÊt khã kh¨n ®èi víi nh÷ng nhµ qu¶n lý. - Cïng ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn víi c«ng ty cßn cã c¸c c«ng ty kh¸c chÊt l­îng phôc vô kh«ng thua kÐm c«ng ty nh­: C«ng ty vËn t¶i Hoµng Long, C«ng ty vËn t¶i H¶i Phßng vµ c¸c xe t­ nh©n kh¸c. §iÒu nµy ®· Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. g©y khã kh¨n trong viÖc chiÕm lÜnh thÞ phÇn cña c«ng ty, g©y c¶n trë cho viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. 3.1.2.3. YÕu tè nh©n lùc ¶nh h­ëng ®Õn chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty. - YÕu tè con ng­êi lu«n lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trong mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. ChiÕn l­îc ®Ò ra hay ®Õn ®©u vµ cã kh¶ thi ®Õn ®©u ®i ch¨ng n÷a th× lao ®éng vÉn lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cuèi cïng cña sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong c«ng ty. - HiÖn nay trong c«ng ty cã sè lao ®éng cã tr×nh ®é s¬ cÊp chiÕm cao nhÊt vµ tû lÖ lao ®éng ch­a qua ®µo t¹o còng chiÕm 1 con sè kh«ng nhá. §iÒu nµy lµm ¶nh h­ëng rÊt lín tíi hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña c«ng ty. - §èi víi viÖc më réng kinh doanh, trong qóa tr×nh c¹nh tranh gay g¾t, xe ch¹y víi tÇn suÊt cao kh«ng tr¸nh khái viÖc háng hãc däc ®­êng. V× vËy, ®èi víi l¸i xe cÇn ph¶i cã tr×nh ®é cao, n¨ng ®éng. Ngoµi viÖc l¸i tèt, l¸i xe cÇn ph¶i cã thªm kiÕn thøc chuyªn m«n vÒ b¶o d­ìng söa ch÷a ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng xe háng hãc däc ®­êng. - §èi víi x­ëng: ph¶i cã tr×nh ®é thî lµnh nghÒ ®Ó ®¸p øng víi khèi l­îng söa ch÷a lín. Mµ thùc tÕ lùc l­îng lao ®éng trong nh÷ng lÜnh vùc trªn th× chñ yÕu lµ c«ng nh©n kü thuËt ch­a qua ®µo t¹o. Do ®ã, khã kh¨n cho c«ng ty rÊt nhiÒu trong viÖc ®iÒu chØnh s¾p xÕp l¹i lao ®éng cho phï hîp víi nh÷ng ngµnh nghÒ kinh doanh míi, yªu cÇu tr×nh ®é cao. Cµng ngµy cµng cã nhiÒu ®èi t­îng thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cïng tham gia khai th¸c trªn thÞ tr­êng vËn t¶i hµnh kh¸ch. C¹nh tranh diÔn ra gay g¾t tõ ®ã lao ®éng trong c«ng ty cÇn ph¶i n©ng cao tr×nh ®é cña m×nh ®Ó gióp cho C«ng ty kh¶ n¨ng thÝch øng ®­îc víi c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr­êng hiÖn t¹i còng nh­ t­¬ng lai. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Khã kh¨n lín nhÊt trong C«ng ty hiÖn nay lµ vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l­îng cho ®éi ngò nh©n lùc vµ s¾p xÕp l¹i ®éi ngò nh©n lùc phï hîp víi c­êng ®é ho¹t ®éng lín cña C«ng ty. 3.2. Dù b¸o nhu cÇu nh©n lùc cña C«ng ty BIC ®Õn n¨m 2005. 3.2.1: C¨n cø dù b¸o Dùa vµo chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2001 - 2005 qua viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ sö dông nh©n lùc cña C«ng ty qua mét sè n¨m thùc hiÖn vµ viÖc ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh ¶nh h­ëng nh­: §èi thñ c¹nh tranh trªn vïng ho¹t ®éng, nguån nh©n lùc tõ x· héi, ®iÒu kiÖn kinh tª x· héi, nhu cÇu hµnh kh¸ch trong nh÷ng n¨m tíi ... §Ó lµm c¨n cø tõ ®ã ®­a ra mét chiÕn lùc thÝch hîp víi yªu cÇu nhiÖm vô chiÕn l­îc kinh doanh cu¶ C«ng ty. Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra nh­ sau: Thùc tÕ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cho thÊy r»ng. NÕu ®­îc ®Çu t­ t­¬m tÊt, nÕu tuyÓn ®­îc nh©n lùc cã n¨ng lùc còng ch­a ®ñ ®Ó t¹o ra ®éng lùc cho ho¹t ®éng mµ cßn ph¶i cã c¬ chÕ giao nhiÖm vô vµ ph©n phèi thu nhËp hîp lý. NÕu cã ®­îc c¸c yÕu tè nµy th× ng­êi lao ®éng míi chuyªn t©m ®Õn c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh trong c«ng ty vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong x· héi. Tuy nhiªn cïng nh÷ng bÊt cËp lín næi lªn hiÖn nay lµ: §éi ngò lao ®éng ch­a ®­îc s¾p xÕp ®óng ng­êi, ®óng viÖc. Cã nh÷ng ng­êi kh«ng ®¸p øng ®­îc nhiÖm vô lµm mµ ch­a cã c¸ch bè trÝ l¹i. §iÒu nµy kh«ng chØ cã trong c«ng ty mµ cßn x¶y ra ë nhiÒu c¬ quan doanh nghiÖp Nhµ n­íc... hiÖn ch­a cã ph­¬ng s¸ch xö lý h÷u hiÖu l­¬ng bÊt hîp lý vµ thu nhËp kh«ng râ rµng vµ kh«ng ®­îc c«ng khai ®ang lµ mét yÕu tè lµm cho hao mßn sù chuyªn t©m, thui chét tÝnh s¸ng t¹o vµ gi¶m ®i sù trung thùc trong kinh doanh. Kh«ng ai trong c«ng ty sèng ®­îc b»ng tiÒn l­¬ng danh nghÜa cña m×nh. Mäi ng­êi ®Òu ph¶i t×m c¸ch ®Ó t¨ng thªm thu nhËp. SÏ kh«ng cã g× ®Ó nãi nÕu thu nhËp nµy dÔ dµng, ph¶n ¸nh ®óng Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. thùc chÊt: ai lµm tèt sÏ cã thu nhËp cao vµ ng­îc l¹i tr¸nh tr­êng hîp b×nh qu©n chñ nghÜa hay lµm Ýt, chÊt l­îng ch­a cao mµ thu nhËp l¹i cao h¬n so víi ng­êi lµm tèt h¬n ®ang lµ mèi ®e do¹ hiÖu qu¶ c«ng viÖc vµ ®¹o ®øc con ng­êi. Tõ viÖc ph©n tÝch chÊt l­îng lao ®éng cña c«ng ty ta thÊy ®­îc sù bÊt hîp lý lµ: khèi l­îng lao ®éng gi¸n tiÕp qu¸ ®«ng, lµm viÖc kh«ng ®óng chuyªn ngµnh ®µo t¹o ®a phÇn ®Òu tèt nghiÖp tr­êng Hµng h¶i chuyÓn sang lµm vËn t¶i « t«, lµm c«ng viÖc kh«ng lín dÉn ®Õn lµm viÖc ch­a hÕt kh¶ n¨ng g©y l·ng phÝ lao ®éng trong khi ®ã sè luîng lao ®éng trùc tiÕp lµm viÖc víi khèi l­îng c«ng viÖc lín. §©y lµ bÊt hîp lý cña c«ng ty trong viÖc ph©n phèi c«ng viÖc cho lao ®éng. ViÖc ®¸nh gi¸ n¨ng lùc lao ®éng trong c«ng ty ch­a cã c¸c tiªu chÝ phï hîp. Hµng n¨m ®¸nh gi¸ chÊt l­îng lao ®éng dùa vµo tiªu chÝ ®¸nh gi¸ c«ng chøc hÕt søc tr×u t­îng. H¬n n÷a c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ tr×nh ®é chuyªn m«n vµ n¨ng lùc thùc sù cña lao ®éng ®ang bÞ mÐo mã bëi hiÖn t­îng cÊp b»ng cÊp kh«ng chÊt l­îng, xÕp chøc danh kh«ng dùa vµo c«ng viÖc vµ n¨ng lùc thùc tÕ kh¸ phæ biÕn hiÖn nay. Líp lao ®éng ®é tuæi trung niªn hiÖn ®ang lµm nßng cèt trong c«ng ty kh«ng ®­îc cËp nhËt kiÕn thøc vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu míi ®ang lµ mét vÊn ®Ò bøc xóc. Líp trÎ giái còng kh«ng ph¶i nhanh chãng dÔ dµng trë thµnh ng­êi chñ chèt hay tù chñ trong kinh doanh. ViÖc ®µo t¹o ®­îc mét lao ®éng v÷ng tay nghÒ trong lÜnh vùc kinh doanh cÇn thêi gian. Kh«ng ph¶i chØ qua tr­êng líp ®· ph¸t huy ®­îc mµ cÇn ph¶i tÝch luü qua c«ng viÖc. V× vËy sè lao ®éng cã n¨ng lùc ë ®é tuæi trung niªn nÕu ®­îc cËp nhËt kiÕn thøc vµ trang bÞ ph­¬ng ph¸p míi sÏ nhanh chãng trë thµnh nh÷ng ng­êi chñ chèt trong c«ng viÖc. 3.2.2. Ph­¬ng ph¸p dù b¸o nhu cÇu nh©n lùc cho c«ng ty BIC n¨m 2001-2005. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn nh©n lùc cho c«ng ty n¨m 2001-2005 c«ng ty sö dông 4 ph­¬ng ph¸p ®Ó dù b¸o nhu cÇu nh©n lùc. Tuy nhiªn, trong khi dù b¸o kh«ng thÓ t¸ch rêi tõng ph­¬ng ph¸p ®Ó dù b¸o mµ sö dông kÕt hîp c¶ 4 ph­¬ng ph¸p tõ ®ã ®­a ra ®­äc 1 chiÕn l­îc phï hîp cho c«ng ty. - Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch xu h­íng: lµ nghiªn cøu nhu cÇu nh©n viªn trong c¸c n¨m qua ®Ó dù b¸o nhu cÇu nh©n viªn trong giai ®o¹n x¾p tíi. - Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch hÖ sè: dù b¸o nhu cÇu nh©n viÖc b»ng c¸ch sö dông hÖ sè gi÷a mét ®¹i l­îng vÒ quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, mét khèi l­îng s¶n phÈm, khèi l­îng hµnh kh¸ch vËn chuyÓn... vµ sè l­îng nh©n viªn cÇn thiÕt t­¬ng øng. - Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch t­¬ng quan: x¸c ®Þnh mèi quan hÖ thèng kª gi÷a hai ®¹i l­îng cã thÓ so s¸nh nh­ sè l­îng nh©n viªn vµ mét ®¹i l­îng vÒ quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tõ ®ã cã thÓ dù b¸o ®­îc nhu cÇu nh©n viªn theo quy m« s¶n xuÊt kinh doanh t­¬ng øng. - Ph­¬ng ph¸p theo ®¸nh gi¸ cña c¸c chuyªn gia: ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc sö dông réng r·i trong thùc tiÔn vµ gi÷ vai trß quan träng trong dù b¸o nhu cÇu nh©n viªn. C¸c chuyªn gia dù b¸o nhu cÇu nh©n viªn trªn c¬ së ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè m«i tr­êng thay ®æi ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty. Trªn c¬ së ®ã x©y dùng mét ch­¬ng tr×nh phï hîp víi nh÷ng ­íc tÝnh vµ dù kiÕn t­¬ng lai vÒ nguån nh©n lùc. 3.2.3. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n lùc cho c«ng ty BIC n¨m 20012005. §Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n lùc cho c«ng ty BIC ta th«ng qua n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n mµ mçi lao ®éng ®¹t ®­îc ®Ó tÝnh cho n¨m tíi t­¬ng øng víi s¶n l­îng kÕ ho¹ch ®Æt ra. Qua viÖc nghiªn cøu biÕn ®éng vÒ m«i tr­êng kinh doanh, c«ng ty ®­a ra dù ®o¸n tõ nay ®Õn 2005 sù biÕn ®éng vÒ m«i tr­êng kinh doanh Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nh­: ®èi thñ c¹nh tranh, luËt lÖ, thÞ tr­êng lao ®éng... thay ®æi kh«ng lín dÉn ®Õn t×nh h×nh biÕn ®éng cña c«ng ty kh«ng cao. Cô thÓ sè lao ®éng mçi n¨m ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: N = Error! Trong ®ã: N: Sè lao ®éng trong 1 n¨m. Wl®: n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n cña 1 lao ®éng trong n¨m K: hÖ sè biÕn ®éng lao ®éng. Theo nghiªn cøu c«ng ty ®­a ra: K = 0,05 - 0,07 Dù b¸o s¶n l­îng, vµ sè lao ®éng cña c«ng ty tõ 2001-2005 thÓ hiÖn trong b¶ng sau: B¶ng 3.1: Dù b¸o cho 5 n¨m tõ 2001-2005. ChØ tiªu Tæng doanh thu N¨ng suÊt lao 2001 2002 2003 2004 2005 9.124.890.980 10.493.624.010 11.893.402.180 12.469.884.120 13.940.576.380 47..240.908 51.634.312 56.436.303 61.684.879 67.421.573 215-226 228-240 251-267 278-290 294-319 ®éng b×nh qu©n Tæng sè lao ®éng trong kho¶ng (ng­êi) 1) KÕt qu¶ dù b¸o vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng lao ®éng trong c«ng t¸c BIC ®Õn n¨m 2005. Qua viÖc nghiªn cøu nhu cÇu vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng nh©n viªn trong c«ng ty n¨m 1999-2000, quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty
- Xem thêm -