Tài liệu Chiến lược nhân lực ở công ty vận tải bic việt nam

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

§Ò c¬ng chi tiÕt Tªn §Ò tµi ChiÕn lîc nh©n lùc ë c«ng ty vËn t¶i BIC ViÖt Nam Më ®Çu - Sù cÇn thiÕt cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi - Môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi - Ph¹m vi øng dông cña ®Ò tµi - KÕt cÊu néi dung cña ®Ò tµi Ch¬ng I :Tæng quan c¬ së lý luËn vÒ chiÕn lîc nh©n lùc trong doanh nghiÖp vËn t¶i 1.1) Tæng quan vÒ kinh doanh vµ doanh nghiÖp vËn t¶i - Kh¸i niÖm vÒ kinh doanh - Kh¸i niÖm vÒ doanh nghiÖp vËn t¶i - §Æc thï riªng cña doanh nghiÖp vËn t¶i - M« pháng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vËn t¶i trªn quan ®iÓm hÖ thèng - C¸c qu¸ tr×nh diÔn ra trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vËn t¶i - HÖ thèng chØ tiªu ph¶n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vËn t¶i 1.2. C«ng t¸c lao ®éng trong doanh nghiÖp vËn t¶i - Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i lao ®éng - Néi dung c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng - C¸c h×nh thøc tæ chøc lao ®éng - N¨ng suÊt lao ®éng 1.3. ChiÕn lîc ph¸t triÓn nh©n lùc trong doanh nghiÖp vËn t¶i - Kh¸i niÖm vÒ chiÕn lîc nh©n lùc - §Æc tÝnh cña chiÕn lîc nh©n lùc - Quy tr×nh x©y dùng chiÕn lîc nh©n lùc Ch¬ng II:Ph©n tÝch thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh nh©n lùc cña c«ng ty vËn t¶i BIC ViÖt Nam 2.1) Tæng quan vÒ c«ng ty BIC ViÖt Nam - LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty BIC - M« h×nh tæ chøc vµ c¬ cÊu phßng ban ë c«ng ty - M« h×nh tæ chøc vµ ph¸t triÓn c«ng ty - T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty trong mét sè n¨m gÇn ®©y - Ph¬ng híng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong t¬ng lai 2.2.Ph©n tÝch t×nh h×nh nh©n lùc ë c«ng ty BIC - Sè lîng lao ®éng ë c«ng ty - ChÊt lîng lao ®éng - N¨ng suÊt lao ®éng - C¬ chÕ tiÒn l¬ng vµ thu nhËp lao ®éng - C«ng t¸c ®µo t¹o vµ tuyÓn dông lao ®éng cña c«ng ty 2.3. KÕt luËn qua ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh nh©n lùc cña c«ng ty vËn t¶i BIC ViÖt Nam Ch¬ng III: X©y dùng chiÕn lîc nh©n lùc ë c«ng ty BIC 3.1.C¬ së ®Ó x©y dùng chiÕn lîc nh©n lùc - C¬ së nguån nh©n lùc hiÖn t¹i - C¬ së vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh mét sè n¨m gÇn ®©y - C¬ së vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong t¬ng lai 3.2. Dù b¸o nhu cÇu nh©n lùc cña c«ng ty - T×nh h×nh lao ®éng qua c¸c n¨m - Dù b¸o t×nh h×nh lao ®éng nh÷ng n¨m tíi 3.3. C¸c ph¬ng ¸n ph¸t triÓn nh©n lùc - §µo t¹o vµ ®¹o t¹o l¹i nguån nh©n lùc - Thu hót nguån nh©n lùc tõ bªn ngoµi - C¸c ph¬ng ¸n kh¸c 3.4. KiÕn nghÞ vÒ gi¶i ph¸p thùc hiÖn chiÕn lîc KÕt luËn 1.3. ChiÕn lîc ph¸t triÓn nh©n lùc trong doanh nghiÖp vËn t¶i. 1.3.1. Kh¸i niÖm chiÕn lîc nh©n lùc .  Ph©n biÖt nh©n lùc víi nh©n sù : Theo tõ ®iÓn b¸ch khoa ViÖt Nam : - Nh©n sù : tøc viÖc ngêi ®êi, nh÷ng viÖc thuéc vÒ tuyÓn dông s¾p xÕp ®iÒu ®éng qu¶n lý ngêi trong tæ chøc. - Nh©n lùc: søc ngêi, nãi vÒ mÆt dïng trong lao ®éng s¶n xuÊt. Kh¸i niÖm nh©n lùc hÑp h¬n nh©n sù . - Lao ®éng: Lµ ho¹t ®éng cã môc ®Ých cña con ngêi nh»m t¹o ra c¸c lo¹i s¶n phÈm vËt chÊt vµ tinh thÇn cho x· héi . - Nguån nh©n lùc cña doanh nghiÖp: Lµ lùc lîng lao ®éng cña tõng doanh nghiÖp, lµ sè ngêi cã trong dang s¸ch cña doanh nghiÖp. - ThÞ trêng søc lao ®éng: lµ mét lo¹i thÞ trêng g¾n víi c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. ThÞ trêng søc lao ®éng lµ sù biÓu hiÖn mèi quan hÖ t¸c ®éng gi÷a mét bªn lµ ng êi cã søc lao ®éng cÇn b¸n vµ mét bªn lµ ngêi sö dông søc lao ®éng cÇn mua dùa trªn nguyªn t¾c tho¶ thuËn.  §Þng nghÜa chiÕn lîc nh©n lùc: X©y dùng chiÕn lîc nh©n lùc trong doanh nghiÖp lµ viÖc x¸c ®Þnh nh÷ng biÖn ph¸p xö dông lao ®éng mét c¸ch tèi u ®Ó ®¹t hiÓu qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.  Môc tiÖu cña chiÕn lîc nh©n lùc: - ViÖc x©y dùng chiÕn lîc nh©n lùc nh»m ®¹t ®îc môc tiªu cña doanh nghiÖp. - Môc tiªu cña doanh nghiÖp cã thÓ lµ: môc tiªu ng¾n h¹n, môc tiªu dµi h¹n, môc tiªu chÝnh cña doanh nghiªp thêng lµ lîi nhuËn, sù t¨ng trëng, tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng. - Môc tiªu cña qu¶n trÞ nh©n lùc lµ ph¸t triÓn mét kÕ ho¹ch nh©n lùc bao gåm: + Dù ®o¸n vÒ nguån nh©n lùc mµ doanh nghiÖp cÇn trong t¬ng lai + S¾p xÕp hîp lý nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp . + §¶m b¶o cung - cÇu vÒ nguån nh©n lùc cho c¸c mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. + X¸c ®Þnh c¸c biÖn ph¸p cña thÓ ®Ó qu¶n lý nguån nh©n lùc: tuyÓn trän, kiÓm tra, ®Þnh híng ®µo t¹o, ®¸nh gi¸, thëng ph¹t ... - Môc tiªu cña chiÕn lîc nh©n lùc cã thÓ lµ n©ng cao vÒ sè lîng, chÊt lîng lao ®éng; gi¶m tØ lÖ lao ®éng qu¶n lý; cã c¬ cÊu lao ®éng hîp lý ...  Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh môc tiªu cña chiÕn lîc nh©n lùc: + TÝnh cô thÓ: ph¶i lµm râ liªn quan ®Õn vÊn ®Ò g×, tiÕn ®é thùc hiÖn nh thÕ nµo, kÕt qu¶ cuèi cïng cÇn ®¹t ®îc? C¸c môc tiªu cÇn ®îc x¸c ®Þnh qua c¸c chØ tiªu ( Sè lîng lao ®éng, tØ lÖ tõng lo¹i lao ®éng, cÊp bËc thî, tr×nh ®é lao ®éng qu¶n lý ...) + TÝnh kh¶ thi: môc tiªu ®Æt ra ph¶i cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ® îc kh«ng ®Ò môc tiªu qu¸ cao hoÆc qu¸ thÊp . +TÝnh thèng nhÊt: môc tiªu cña chiÕn lîc nh©n lùc kh«ng ®îc m©u thuÉn víi c¸c môc tiªu kh¸c + TÝnh linh ho¹t: viÖc ®Ò ra môc tiªu ph¶i ®îc xem xÐt thêng xuyªn ®Ó ®iÒu chØnh kÞp thêi víi nh÷ng thay ®æi cña m«i trêng. * Vai trß cña nguån nh©n lùc ®èi víi sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n: Nguån nh©n lùc cã vai trß quan träng trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng 8 chØ râ “ N©ng cao d©n trÝ vµ ph¸t huy nguån lùc to lín cña con ngêi ViÖt Nam lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña sù nghiªp CNH-H§H ®Êt níc. ViÖt Nam ph¶i nhanh chãng t¹o ra mét ®éi ngò ®«ng ®¶o nh÷ng ngêi lao ®éng cã kü thuËt, cã chuyªn m«n, cã søc khoÎ ®Ó phôc vô CNH-H§H ®Êt n íc, ph¶i t×m kiÕm mäi h×nh thøc mäi biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó lµm thay ®æi vÒ chÊt lùc l¬ng lao ®éng, ®Ó ®Õn n¨m 2020 phÇn lín lao ®éng thñ c«ng ®îc thay thÕ b»ng lao ®éng sö dông m¸y mãc .” - Yªu cÇu ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®¸p øng ®ßi hái cña sù nghiÖp CNH-H§H ®Êt níc, nh÷ng yªu cÇu ®ã thÓ hiÖn ë c¸c mÆt sau: a. Sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®ßi hái mét ®éi ngò ngµy cµng ®«ng ®¶o, lao ®éng trÝ tuÖ cã tr×nh ®é qu¶n lý, chuyªn m«n vµ kü thuËt cao, cã kh¶ n¨ng ®¶m nhiÖm c¸c chøc n¨ng qu¶n lý ngµy cµng phøc t¹p vµ cã ph¬ng ph¸p qu¶n lý hiªn ®¹i, n¾m b¾t vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng nghÖ hiªn ®¹i trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña s¶n xuÊt x· héi. §éi ngò ®ã gåm: + C¸c nhµ khoa häc ®Çu ngµnh trong lÜnh vùc qu¶n lý kinh tÕ vµ c«ng nghÖ cïng víi ®éi ngò c¸c nhµ khoa häc cã tr×nh ®é cao . + C¸c kü s n¾m b¾t vµ ®iÒu khiÓn c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ®Æc biÖt trong c¸c ngµnh mòi nhän vµ quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. + C¸c nhµ qu¶n lý kinh doanh cã n¨ng lùc qu¶n trÞ doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng vµ sù c¹nh tranh trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi ngµy cµng gay g¾t . b. Sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ®ßi hái mét ®éi ngò ®«ng ®¶o c«ng nh©n kü thuËt ®îc ®µo t¹o kü lìng, cã chÊt lîng tay nghÒ cao ®Ó ®¸p øng cho c¸c trung t©m c«ng nghiÖp, c¸c c¬ së s¶n xuÊt víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ nÒn c«ng nghiÖp ®· ®îc hiÖn ®¹i ho¸. c. Yªu cÇu n©ng cao ý thøc c«ng d©n, lßng yªu n íc yªu chñ nghÜa x· héi vµ t¸c phong lµm viÖc c«ng nghiÖp cña ngêi lao ®éng . CNH-H§H cßn ®ßi hái ý thøc kû luËt lao ®éng cao, t¸c phong lµm viÖc khoa häc. d. Yªu cÇu n©ng cao thÓ lùc cho ngêi lao ®éng ®Ó phôc vô cho viÖc ¸p dông, phæ biÕn c¸c kü thuËt vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. e. Sù nghiÖp CNH-H§H ph¶i dùa vµo ®éi ngò nh÷ng nhµ huÊn luyÖn ®ñ vÒ sè lîng víi chÊt lîng cao.  Vai trß cña nguån nh©n lùc víi doanh nghiÖp : Trong doanh nghiÖp qu¶n trÞ nh©n lùc ®ãng vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu kh«ng cã nh÷ng con ngêi cã kh¶ n¨ng ®îc bè trÝ vµo nh÷ng vÞ trÝ thÝch hîp th× chiÕn lîc tuy ®îc x¸c ®Þnh còng khã thµnh c«ng tèt ®Ñp. HiÖn nay, hÇu hÕt c¸c c«ng ty ®Òu cã phã gi¸m ®èc phô tr¸ch nh©n sù. 1.3.2. NéiDù dung cña b¸o c¬ b¶nDù b¸oviÖc x©y dùng chiÕn lîc nh©n lùc : ph©n nguån nh©n x¸c ®Þnh Ph©na. Ho¹ch ®Þnh lùc: tÝch nhu cÇu tÝch lùc ra c¸c kÕ ho¹ch hµnh Thùc®éng hiÖn cho c¸c KiÓm m«i tr Lµ nh×nc«ng vµo t¬ng lainh©n vµ ®Þnh ho¹t viÖc Thu hót tra , êng x¸c t¹o lîc vµ nh©n lùc ®¸nh. chiÕn ®Þnh®éng vÒ nguån nh©n lùc ®Ó theo ®uæi môc ChÝnh®Ých cña §µo ph¸t triÓn gi¸ môc s¸ch Tr¶ c«ng vµ t×nh tiªu lùa M« h×nh ho¹ch ®Þnh nh©n lùc : kÝch thÝch h×nh chän Quan hÖ lao thùc chiÕn l ®éng hiÖn îc Ph©n Ph©n tÝch hiÖn tÝch tr¹ng cung qu¶n trÞ KÕ cÇu , nguån ho¹ch kh¶ nh©n lùc ch ¬ng n¨ng tr×nh ®×Òu chØnh H×nh 1.2: M« h×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc . b. TuyÓn dông lao ®éng: Kh¸i niÖm: TuyÓn dông lao ®éng lµ mét hiÖn t îng kinh tÕ x· héi. Nã biÓu hiÖn ë viÖc tuyÓn chän vµ sö dông lao ®éng phôc vô cho nhu cÇu nh©n lùc trong qu¸ tr×nh lao ®éng cña doanh nghiÖp . TuyÓn chän lµ tiÒn ®Ò cho viÖc sö dông lao ®éng. C«ng t¸c tuyÓn chän lµ mét tiÕn tr×nh triÓn khai vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch vµ ch ¬ng tr×nh nh»m ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp cã ®óng sè lîng lao ®éng ®îc bè trÝ ®óng lóc, ®óng chç. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay th× h×nh thøc tuyÓn dông lao ®éng phæ biÕn hiÖn nay lµ hîp ®ång lao ®éng. Ngoµi ra cßn h×nh thøc tuyÓn dông vµo biªn chÕ nhµ níc . Kh¸i niÖm hîp ®ång lao ®éng: lµ sù tho¶ thuËn gi÷a ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng vÒ viÖc lµm cã tr¶ c«ng, ®iÒu kiÖn lao ®éng, quyÒn vµ nghÜa vô cña mçi bªn trong quan hÖ lao ®éng. (§iÒu 26 bé luËt lao ®éng ) c. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ tæng thÓ c¸c h×nh thøc, ph¬ng ph¸p, chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l îng c¸c søc lao ®éng nh»m ®¸p øng ®ßi hái vÒ nguån nh©n lùc cho sù ph¸t triÓn doanh nghiÖp hoÆc nÒn kinh tÕ x· héi trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn. Ph©n biÖt ph¸t triÓn nguån nh©n lùc víi t¨ng trëng nguån nh©n lùc: Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc g¾n víi sù hoµn thiÖn, n©ng cao chÊt l îng nguån nh©n lùc, ®îc biÓu hiÖn qua viÖc n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, kü thuËt, chuyªn m«n, søc khÎo, ®¹o ®øc vµ ý thøc nghÒ nghiÖp. + T¨ng trëng nguån nh©n lùc: G¾n víi viÖc t¨ng vÒ sè lîng søc lao ®éng Vai trß ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp lµ: Gióp cho ngêi lao ®éng cã ®îc c¸c kÜ n¨ng vµ kiÕn thøc, thÓ lùc cÇn thiÕt cho c«ng viÖc, nhê vËy mµ ph¸t huy ®îc n©ng lùc cña hä, gãp phÇn t¨ng n©ng suÊt lao ®éng. + C¸c h×nh thøc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc:  Môc tiªu cña ®µo t¹o nghÒ nghiÖp: - Trang bÞ kÜ n¨ng vµ tri thøc cÇn thiÕt cho c«ng viÖc. - N©ng cao ®îc n¨ng lùc lµm viÖc cho ngêi lao ®éng. - æn ®Þnh viÖc lµm, n©ng cao ®êi sèng cho ngêi lao ®éng. * HÖ thèng c¸c tr¬ng líp d¹y nghÒ gåm : - C¸c trêng, c¸c trung t©m d¹y nghÒ cña nhµ níc. - C¸c trung t©m, trêng, líp d¹y nghÒ cña t nh©n. - C¸c trêng líp d¹y nghÒ cña doanh nghiÖp. - C¸c trêng, líp d¹y nghÒ t¹i c¸c trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm. - KÌm cÆp t¹i n¬i lµm viÖc ( Do thî c¶, thî tay nghÒ cao truyÒn thô ) *HÖ thèng c¸c c¬ së ®µo t¹o chuyªn nghiÖp gåm : - C¸c trêng trung häc chuyªn nghiÖp, trung häc nghÒ ( §µo t¹o c¸c nh©n viªn kü thuËt, nghiÖp vô ) - C¸c trêng ®¹i häc (§µo t¹o c¸c kÜ s , cö nh©n ...) . - C¸c trêng cao ®¼ng ( §µo t¹o cö nh©n ) - C¸c c¬ së ®µo t¹o sau ®¹i häc ( Th¹c sÜ ,tiÔn sÜ ) *§µo t¹o trong néi bé doanh nghiÖp: - §µo t¹o nh÷ng ngêi lao ®éng míi n¾m b¾t ®îc nh÷ng kÝ n¨ng c¬ b¶n . - §µo t¹o vµ båi dìng nh÷ng nh©n viªn qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh . - §µo t¹o l¹i ®Ó ®¸p øng ®æi míi c«ng nghÖ hoÆc thay ®æi hÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh . - §µo t¹o l¹i ®Ó phï hîp víi sù thay ®æi vÞ trÝ lµm viÖc cña ngêi lao ®éng - Tæ chøc thi n©ng bËc h»ng n¨m cho c«ng nh©n .  Nh÷ng c«ng viÖc thùc hiÖn ®Ó më líp ®µo t¹o : - ChuÈn bÞ néi dung ch¬ng tr×nh ®µo t¹o: + §Ò c¬ng môc tiªu ®µo t¹o + Néi dung ®µo t¹o + Thêi gian ®µo t¹o + Ch¬ng tr×nh ®µo t¹o + LÞch tr×nh gi¶ng d¹y h»ng tuÇn + KÕ ho¹ch cung øng nguyªn liÖu cho ®µo t¹o + KÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ ®µo t¹o - Gi¸o tr×nh hoÆc bµi gi¶ng vÒ kÜ n¨ng, vÒ kiÕn thøc - C¸c bµi tËp thùc hµnh ë xëng - Gi¶ng d¹y vµ híng dÉn h»ng ngµy - An toµn lao ®éng - §¸nh gi¸ ®µo t¹o - §iÒu chØnh, phª duyÖt vÒ kÜ n¨ng - TuyÓn häc viªn  HÖ thèng qu¶n lý ®µo t¹o ë doanh nghiÖp Doanh nghiÖp ph¶i thµnh lËp héi ®ång ®µo t¹o bao gåm: + Gi¸m ®èc hoÆc phã gi¸m ®èc kÜ thuËt lµm chñ tÞch. + Trëng phßng tæ chøc c¸n bé ®µo t¹o lµm uû viªn thêng trùc + Trëng phßng tµi chÝnh kÕ to¸n - uû viªn + Trëng phßng kÜ thuËt c«ng nghÖ - uû viªn  Nhu cÇu ®µo t¹o vµ ch¬ng tr×nh - ViÖc lËp ch¬ng tr×nh ®µo t¹o theo s¬ ®å sau: N¾m nhu cÇu ®µo t¹o X©y dùng ch¬ng tr×nh ®µo t¹o LËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o Thùc hiÖn ®µo t¹o §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o Ph¶n håi H×nh 1.3: Quy tr×nh lËp ch¬ng tr×nh ®µo t¹o Khi tiÕn hµnh ®µo t¹o ph¶i n¾m ®îc nhu cÇu ®µo t¹o, x¸c ®Þnh ®îc môc tiªu vµ x©y dùng ®îc ch¬ng tr×nh thùc tÕ trªn c¬ së nhu cÇu sö dông lao ®éng . CÇn nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o vµ ph¶n håi l¹i ®Ó kiÓm tra l¹i ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ lËp ch¬ng tr×nh ®µo t¹o míi . X©y dùng ch¬ng tr×nh ®µo t¹o gåm c¸c bíc c¬ b¶n sau: 1, KiÓm tra sù kh¸c nhau cña ph¹m vi c«ng viÖc : Nghiªn cøu ph¹m vi nh÷ng c«ng viÖc mµ häc viªn sÏ tham gia trong c¸c ho¹t ®éng sau khi m·n kho¸ häc . 2, KiÓm tra tr×nh ®é theo yªu cÇu c«ng viÖc sau nµy . 3, KiÓm tra néi dung häc tËp xem cã thÝch øng víi thiÕt bÞ vµ ph ¬ng tiÖn d¹y häc phï hîp víi thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ sÏ lµm viÖc hay kh«ng. 4, KiÓm tra tiªu chuÈn, häc phÇn, an toµn vµ ®é « nhiÔm . 5, KiÓm tra ®Çu vµo cña häc viªn . 6, KiÓm tra qu¸ tr×nh häc . 7, KiÓm tra ph¬ng ph¸p häc tËp . 8, KiÓm tra thêi gian cña khã häc . 9, KiÓm tra ph¬ng thøc ®¸nh gi¸ . * Bè trÝ c¬ cÊu lao ®éng hîp lý : 1.3.3 C¬ së ®ë x©y dùng chiÕn lîc nh©n lùc: ViÖc x©y dùng chiÕn lîc nh©n lùc c¨n cø vµo: - T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp - §Æc ®iÓm nguån nh©n lùc cña doanh nghiÖp vµ xu híng biÕn ®æi nã - ChiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp Ch¬ng III X©y dùng vÒ chiÕn lîc ph¸t triÓn nh©n lùc cho c«ng ty BIC ViÖt Nam. 3.1. C¨n cø ®Ó x©y dùng chiÕn l îc. 3.1.1. Môc tiªu cña chiÕn lîc nh©n lùc cho c«ng ty BIC. Nh»m t¨ng dÇn c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng trong c«ng ty, sao cho ®¸p øng ®Çy ®ñ ®èi víi sù ph¸t triÓn më réng vÒ quy m« kinh doanh c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u trong n¨m 2001-2005. Thu hót nguån nh©n lùc bªn ngoµi chñ yÕu lµ lao ®éng cã tr×nh ®é cao ®Ó kÞp thêi thÝch øng trong viÖc më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh - dÞch vô cña c«ng ty trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. §ång thêi n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ang c«ng t¸c trong c«ng ty. N©ng cao chÊt lîng lao ®éng trong c«ng ty nh: n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý ®èi víi nh©n viªn lao ®éng gi¸n tiÕp, n©ng cao tay nghÒ, bËc thî, kh¶ n¨ng l«i kÐo kh¸ch hµng... §èi víi l¸i phô xe, thî BDSC. 3.1.2. §Þnh híng cña c«ng ty BIC giai ®o¹n 2001-2005. 3.1.2.1. ChiÕn lîc kinh doanh cña c«ng ty giai ®o¹n 2001-2005. * KÕ ho¹ch ph¸t triÓn më réng ngµnh nghÒ kinh doanh. a. KÕ ho¹ch vÒ më réng thÞ trêng tõ n¨m 2001-2005. Ngµnh nghÒ chÝnh cña c«ng ty lµ vËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng xe chÊt lîng cao. C«ng ty tiÕp tôc më réng thÞ trêng b»ng c¸ch më réng thªm ra c¸c tuyÕn míi chiÕm thÞ phÇn lín h¬n trong ngµnh vËn t¶i « t«. §Æc biÖt lµ ®èi víi vËn t¶i b»ng xe chÊt lîng cao. b. KÕ ho¹ch ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001-2005. - Kinh doanh vËn t¶i. + Chñ yÕu lµ vËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng xe chÊt l îng cao trªn c¸c tuyÕn ®ang ch¹y vµ më thªm mét sè tuyÕn míi. + Ch¹y hîp ®ång ®èi víi c¸c c¸ nh©n, tæ chøc cã yªu cÇu. + T¨ng thªm mét sè ®¹i lý b¸n vÐ ®Æt ë c¸c ®Þa ®iÓm xung yÕu, t¹i c¸c trung t©m v¨n ho¸, cã chøc n¨ng võa b¸n vÐ võa giíi thiÖu vÒ c¸c tuyÕn xe, thêi gian ch¹y cho kh¸ch hµng ®Ó l«i kÐo kh¸ch hµng ®Õn víi c«ng ty. - §èi víi xëng: ngoµi viÖc söa ch÷a nh÷ng xe cña xëng cßn më réng quy m« söa ch÷a thªm c¸c xe ë ngoµi khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu. Ngoµi ra xëng cßn cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng linh kiÖn phô tïng « t« khi kh¸ch hµng muèn mua. c. C¸c chØ tiªu chñ yÕu. - Tæng doanh thu cña c«ng ty ®¹t møc t¨ng trëng b×nh qu©n 15%/n¨m - Lîi nhuËn tríc thuÕ t¨ng 15,6%/n¨m. - Thu nhËp lao ®éng t¨ng b×nh qu©n 9,3%/n¨m. - N¨m suÊt lao ®éng t¨ng 11%/n¨m. Trong ®ã: * VËn t¶i hµnh kh¸ch. - Tèc ®é t¨ng doanh thu b×nh qu©n 27%/n¨m. Gi¶i ph¸p: + N©ng cao chÊt lîng phôc vô më réng kinh doanh vËn t¶i ra c¸c tuyÕn míi, t¨ng lît xe ch¹y trªn c¸c tuyÕn cò nh tuyÕn H¶i Phßng - Hµ Néi, Bu ®iÖn - §å S¬n... - VÒ xe: HiÖn nay, ®a phÇn xe cña c«ng ty cßn míi chÊt lîng xe tèt. Trong n¨m tíi c«ng ty ®Çu t thªm mét sè xe chÊt lîng tèt, chñ yÕu lµ xe Asia cosmos 34 chç ®Ó ch¹y c¸c tuyÕn míi vµ t¨ng xe ch¹y tuyÕn cò ®· cã uy tÝn. §¸p øng nhu cÇu më réng tõng bíc n©ng cao n¨ng lùc vËn t¶i cña c«ng ty, dù kiÕn ®Õn n¨m 2005 sè xe sÏ lµ 60 xe. * §èi víi xëng BDSC. Tèc ®é t¨ng doanh thu t¨ng 18%/n¨m. + Gi¶i ph¸p. - N©ng cao kh¶ n¨ng söa ch÷a b¶o dìng ®èi víi thî, më réng xëng. Ngoµi viÖc ch÷a xe cña m×nh, c«ng ty cßn ®¸p øng nhu cÇu söa ch÷a xe cña kh¸ch hµng. - §Çu t thªm c¸c trang thiÕt bÞ söa ch÷a hiÖn ®¹i, tõng bíc c¬ giíi ho¸ thiÕt bÞ söa ch÷a qua c¸c n¨m. - §Çu t thªm c¸c linh kiÖn, phô tïng « t« chÊt lîng cao ®¸p øng nhu cÇu söa ch÷a thay thÕ cho kh¸ch hµng. - VÒ kinh doanh dÞch vô: Doanh thu hµng n¨m t¨ng 5,8%/n¨m. + Gi¶i ph¸p - Më thªm c¸c ®¹i lý b¸n vÐ. - Ph¸t triÓn c¸c ®¹i lý ngoµi viÖc b¸n vÐ cßn qu¶ng c¸o, khuyÕch tr ¬ng, giíi thiÖu vÒ c«ng ty ®èi víi kh¸ch hµng, lµm t¨ng uy tÝn cña c«ng ty trong ®Þa bµn ho¹t ®éng. * §èi víi v¨n phßng: Gi¶i ph¸p: N©ng cao tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lý, ®Çu t c¸c thiÕt bÞ qu¶n lý hiÖn ®¹i: m¸y di ®éng, m¸y vi tÝnh, ®Çu t mét sè phÇn mÒm qu¶n lý kinh doanh. Nèi m¹ng vi tÝnh côc bé cho mét sè ®¬n vÞ trong doanh nghiÖp, nèi m¹ng internet ®Ó t×m hiÓu thÞ trêng, biÕn ®éng thÞ trêng gãp phÇn t¨ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý cña c¸n bé. d. §Þnh híng vÒ lao ®éng tiÒn l¬ng. S¾p xÕp l¹i lao ®éng cho phï hîp kü thuËt chuyªn m«n nghiÖp vô vµ phï hîp tæ chøc quy m« s¶n xuÊt kinh doanh. §¶m b¶o thu nhËp lao ®éng g¾n chÆt víi kÕt qu¶ lao ®éng cña tõng ngêi. PhÊn ®Êu tõ nay ®Õn 2005 thu nhËp b×nh qu©n t¨ng 7,6%/n¨m. 3.1.2.2. C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn chiÕn lîc kinh doanh cña c«ng ty BIC. + Do qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, ®êi sèng nh©n d©n ®îc t¨ng lªn, ®êi sèng t¨ng hä cã kh¶ n¨ng chi phÝ nhiÒu cho viÖc ®i l¹i (®i lµm, ®i ch¬i, ®i nghØ m¸t). §iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn vËn t¶i hµnh kh¸ch cña c«ng ty. + ChÊt lîng phôc vô cña c«ng ty t¬ng ®èi tèt, xe tèt, l¸i xe cÈn thËn ®é an toµn cao, qua thêi gian ho¹t ®éng võa qua uy tÝn cña c«ng ty ®èi víi kh¸ch hµng ®· ®îc t¨ng cao, sè kh¸ch ®i xe cña c«ng ty ngµy mét ®«ng. Hµnh kh¸ch tõng xem c«ng ty nh ngêi b¹n ®êng tin cËy trªn mäi tuyÕn ®êng. §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi. - Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®· tõng bíc hoµn thiÖn trong c¸c n¨m, viÖc bè trÝ lao ®éng hîp lý, c¬ së vËt chÊt ®· ®îc ®Çu t vµ bíc ®Çu khai th¸c cã hiÖu qu¶, lùc lîng lao ®éng ®· ®îc ®µo t¹o vµ båi dìng qua thùc tiÔn. Ho¹t ®éng cña c«ng ty ®· cã nÒn nÕp, phï hîp víi ®Æc thï kinh doanh. Tuy nhiªn. - C«ng ty BIC lµ c«ng ty kh«ng ¸p dông h×nh thøc kho¸n ®èi víi l¸i phô xe khi xe ch¹y trªn c¸c tuyÕn. Sau mçi lÇn ch¹y l¸i phô xe sÏ nép doanh thu cho phßng thu ng©n. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c nh©n viªn trong c«ng ty ph¶i cã tÝnh trung thùc cao. V× vËy viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t rÊt khã kh¨n ®èi víi nh÷ng nhµ qu¶n lý. - Cïng ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn víi c«ng ty cßn cã c¸c c«ng ty kh¸c chÊt lîng phôc vô kh«ng thua kÐm c«ng ty nh: C«ng ty vËn t¶i Hoµng Long, C«ng ty vËn t¶i H¶i Phßng vµ c¸c xe t nh©n kh¸c. §iÒu nµy ®· g©y khã kh¨n trong viÖc chiÕm lÜnh thÞ phÇn cña c«ng ty, g©y c¶n trë cho viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. 3.1.2.3. YÕu tè nh©n lùc ¶nh hëng ®Õn chiÕn lîc kinh doanh cña c«ng ty. - YÕu tè con ngêi lu«n lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trong mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. ChiÕn lîc ®Ò ra hay ®Õn ®©u vµ cã kh¶ thi ®Õn ®©u ®i ch¨ng n÷a th× lao ®éng vÉn lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cuèi cïng cña sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong c«ng ty. - HiÖn nay trong c«ng ty cã sè lao ®éng cã tr×nh ®é s¬ cÊp chiÕm cao nhÊt vµ tû lÖ lao ®éng cha qua ®µo t¹o còng chiÕm 1 con sè kh«ng nhá. §iÒu nµy lµm ¶nh hëng rÊt lín tíi hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña c«ng ty. - §èi víi viÖc më réng kinh doanh, trong qóa tr×nh c¹nh tranh gay g¾t, xe ch¹y víi tÇn suÊt cao kh«ng tr¸nh khái viÖc háng hãc däc ® êng. V× vËy, ®èi víi l¸i xe cÇn ph¶i cã tr×nh ®é cao, n¨ng ®éng. Ngoµi viÖc l¸i tèt, l¸i xe cÇn ph¶i cã thªm kiÕn thøc chuyªn m«n vÒ b¶o d ìng söa ch÷a ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng xe háng hãc däc ®êng. - §èi víi xëng: ph¶i cã tr×nh ®é thî lµnh nghÒ ®Ó ®¸p øng víi khèi lîng söa ch÷a lín. Mµ thùc tÕ lùc lîng lao ®éng trong nh÷ng lÜnh vùc trªn th× chñ yÕu lµ c«ng nh©n kü thuËt cha qua ®µo t¹o. Do ®ã, khã kh¨n cho c«ng ty rÊt nhiÒu trong viÖc ®iÒu chØnh s¾p xÕp l¹i lao ®éng cho phï hîp víi nh÷ng ngµnh nghÒ kinh doanh míi, yªu cÇu tr×nh ®é cao. Cµng ngµy cµng cã nhiÒu ®èi tîng thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cïng tham gia khai th¸c trªn thÞ trêng vËn t¶i hµnh kh¸ch. C¹nh tranh diÔn ra gay g¾t tõ ®ã lao ®éng trong c«ng ty cÇn ph¶i n©ng cao tr×nh ®é cña m×nh ®Ó gióp cho C«ng ty kh¶ n¨ng thÝch øng ®îc víi c¸c ®iÒu kiÖn m«i trêng hiÖn t¹i còng nh t¬ng lai. Khã kh¨n lín nhÊt trong C«ng ty hiÖn nay lµ vÊn ®Ò n©ng cao chÊt lîng cho ®éi ngò nh©n lùc vµ s¾p xÕp l¹i ®éi ngò nh©n lùc phï hîp víi c êng ®é ho¹t ®éng lín cña C«ng ty. 3.2. Dù b¸o nhu cÇu nh©n lùc cña C«ng ty BIC ®Õn n¨m 2005. 3.2.1: C¨n cø dù b¸o Dùa vµo chiÕn lîc kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2001 - 2005 qua viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ sö dông nh©n lùc cña C«ng ty qua mét sè n¨m thùc hiÖn vµ viÖc ph©n tÝch m«i trêng kinh doanh ¶nh hëng nh: §èi thñ c¹nh tranh trªn vïng ho¹t ®éng, nguån nh©n lùc tõ x· héi, ®iÒu kiÖn kinh tª x· héi, nhu cÇu hµnh kh¸ch trong nh÷ng n¨m tíi ... §Ó lµm c¨n cø tõ ®ã ®a ra mét chiÕn lùc thÝch hîp víi yªu cÇu nhiÖm vô chiÕn lîc kinh doanh cu¶ C«ng ty. Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra nh sau: Thùc tÕ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cho thÊy r»ng. NÕu ®îc ®Çu t t¬m tÊt, nÕu tuyÓn ®îc nh©n lùc cã n¨ng lùc còng cha ®ñ ®Ó t¹o ra ®éng lùc cho ho¹t ®éng mµ cßn ph¶i cã c¬ chÕ giao nhiÖm vô vµ ph©n phèi thu nhËp hîp lý. NÕu cã ®îc c¸c yÕu tè nµy th× ngêi lao ®éng míi chuyªn t©m ®Õn c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh trong c«ng ty vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong x· héi. Tuy nhiªn cïng nh÷ng bÊt cËp lín næi lªn hiÖn nay lµ: §éi ngò lao ®éng cha ®îc s¾p xÕp ®óng ngêi, ®óng viÖc. Cã nh÷ng ngêi kh«ng ®¸p øng ®îc nhiÖm vô lµm mµ cha cã c¸ch bè trÝ l¹i. §iÒu nµy kh«ng chØ cã trong c«ng ty mµ cßn x¶y ra ë nhiÒu c¬ quan doanh nghiÖp Nhµ n íc... hiÖn cha cã ph¬ng s¸ch xö lý h÷u hiÖu l¬ng bÊt hîp lý vµ thu nhËp kh«ng râ rµng vµ kh«ng ®îc c«ng khai ®ang lµ mét yÕu tè lµm cho hao mßn sù chuyªn t©m, thui chét tÝnh s¸ng t¹o vµ gi¶m ®i sù trung thùc trong kinh doanh. Kh«ng ai trong c«ng ty sèng ®îc b»ng tiÒn l¬ng danh nghÜa cña m×nh. Mäi ngêi ®Òu ph¶i t×m c¸ch ®Ó t¨ng thªm thu nhËp. SÏ kh«ng cã g× ®Ó nãi nÕu thu nhËp nµy dÔ dµng, ph¶n ¸nh ®óng thùc chÊt: ai lµm tèt sÏ cã thu nhËp cao vµ ngîc l¹i tr¸nh trêng hîp b×nh qu©n chñ nghÜa hay lµm Ýt, chÊt lîng cha cao mµ thu nhËp l¹i cao h¬n so víi ngêi lµm tèt h¬n ®ang lµ mèi ®e do¹ hiÖu qu¶ c«ng viÖc vµ ®¹o ®øc con ngêi. Tõ viÖc ph©n tÝch chÊt lîng lao ®éng cña c«ng ty ta thÊy ®îc sù bÊt hîp lý lµ: khèi lîng lao ®éng gi¸n tiÕp qu¸ ®«ng, lµm viÖc kh«ng ®óng chuyªn ngµnh ®µo t¹o ®a phÇn ®Òu tèt nghiÖp trêng Hµng h¶i chuyÓn sang lµm vËn t¶i « t«, lµm c«ng viÖc kh«ng lín dÉn ®Õn lµm viÖc ch a hÕt kh¶ n¨ng g©y l·ng phÝ lao ®éng trong khi ®ã sè luîng lao ®éng trùc tiÕp lµm viÖc víi khèi lîng c«ng viÖc lín. §©y lµ bÊt hîp lý cña c«ng ty trong viÖc ph©n phèi c«ng viÖc cho lao ®éng. ViÖc ®¸nh gi¸ n¨ng lùc lao ®éng trong c«ng ty cha cã c¸c tiªu chÝ phï hîp. Hµng n¨m ®¸nh gi¸ chÊt lîng lao ®éng dùa vµo tiªu chÝ ®¸nh gi¸ c«ng chøc hÕt søc tr×u tîng. H¬n n÷a c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ tr×nh ®é chuyªn m«n vµ n¨ng lùc thùc sù cña lao ®éng ®ang bÞ mÐo mã bëi hiÖn t îng cÊp b»ng cÊp kh«ng chÊt lîng, xÕp chøc danh kh«ng dùa vµo c«ng viÖc vµ n¨ng lùc thùc tÕ kh¸ phæ biÕn hiÖn nay. Líp lao ®éng ®é tuæi trung niªn hiÖn ®ang lµm nßng cèt trong c«ng ty kh«ng ®îc cËp nhËt kiÕn thøc vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu míi ®ang lµ mét vÊn ®Ò bøc xóc. Líp trÎ giái còng kh«ng ph¶i nhanh chãng dÔ dµng trë thµnh ngêi chñ chèt hay tù chñ trong kinh doanh. ViÖc ®µo t¹o ®îc mét lao ®éng v÷ng tay nghÒ trong lÜnh vùc kinh doanh cÇn thêi gian. Kh«ng ph¶i chØ qua trêng líp ®· ph¸t huy ®îc mµ cÇn ph¶i tÝch luü qua c«ng viÖc. V× vËy sè lao ®éng cã n¨ng lùc ë ®é tuæi trung niªn nÕu ® îc cËp nhËt kiÕn thøc vµ trang bÞ ph¬ng ph¸p míi sÏ nhanh chãng trë thµnh nh÷ng ngêi chñ chèt trong c«ng viÖc. 3.2.2. Ph¬ng ph¸p dù b¸o nhu cÇu nh©n lùc cho c«ng ty BIC n¨m 2001-2005. Trong chiÕn lîc ph¸t triÓn nh©n lùc cho c«ng ty n¨m 2001-2005 c«ng ty sö dông 4 ph¬ng ph¸p ®Ó dù b¸o nhu cÇu nh©n lùc. Tuy nhiªn, trong khi dù b¸o kh«ng thÓ t¸ch rêi tõng ph¬ng ph¸p ®Ó dù b¸o mµ sö dông kÕt hîp c¶ 4 ph¬ng ph¸p tõ ®ã ®a ra ®äc 1 chiÕn lîc phï hîp cho c«ng ty. - Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch xu híng: lµ nghiªn cøu nhu cÇu nh©n viªn trong c¸c n¨m qua ®Ó dù b¸o nhu cÇu nh©n viªn trong giai ®o¹n x¾p tíi. - Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch hÖ sè: dù b¸o nhu cÇu nh©n viÖc b»ng c¸ch sö dông hÖ sè gi÷a mét ®¹i lîng vÒ quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, mét khèi lîng s¶n phÈm, khèi lîng hµnh kh¸ch vËn chuyÓn... vµ sè lîng nh©n viªn cÇn thiÕt t¬ng øng. - Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch t¬ng quan: x¸c ®Þnh mèi quan hÖ thèng kª gi÷a hai ®¹i lîng cã thÓ so s¸nh nh sè lîng nh©n viªn vµ mét ®¹i lîng vÒ quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tõ ®ã cã thÓ dù b¸o ® îc nhu cÇu nh©n viªn theo quy m« s¶n xuÊt kinh doanh t¬ng øng. - Ph¬ng ph¸p theo ®¸nh gi¸ cña c¸c chuyªn gia: ph¬ng ph¸p nµy ®îc sö dông réng r·i trong thùc tiÔn vµ gi÷ vai trß quan träng trong dù b¸o nhu cÇu nh©n viªn. C¸c chuyªn gia dù b¸o nhu cÇu nh©n viªn trªn c¬ së ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè m«i trêng thay ®æi ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty. Trªn c¬ së ®ã x©y dùng mét ch¬ng tr×nh phï hîp víi nh÷ng íc tÝnh vµ dù kiÕn t¬ng lai vÒ nguån nh©n lùc. 3.2.3. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n lùc cho c«ng ty BIC n¨m 20012005. §Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n lùc cho c«ng ty BIC ta th«ng qua n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n mµ mçi lao ®éng ®¹t ®îc ®Ó tÝnh cho n¨m tíi t¬ng øng víi s¶n lîng kÕ ho¹ch ®Æt ra. Qua viÖc nghiªn cøu biÕn ®éng vÒ m«i trêng kinh doanh, c«ng ty ®a ra dù ®o¸n tõ nay ®Õn 2005 sù biÕn ®éng vÒ m«i trêng kinh doanh nh: ®èi thñ c¹nh tranh, luËt lÖ, thÞ trêng lao ®éng... thay ®æi kh«ng lín dÉn ®Õn t×nh h×nh biÕn ®éng cña c«ng ty kh«ng cao. Cô thÓ sè lao ®éng mçi n¨m ®îc x¸c ®Þnh nh sau: N= Trong ®ã: N: Sè lao ®éng trong 1 n¨m. Wl® : n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n cña 1 lao ®éng trong n¨m K: hÖ sè biÕn ®éng lao ®éng. Theo nghiªn cøu c«ng ty ®a ra: K = 0,05 - 0,07 Dù b¸o s¶n lîng, vµ sè lao ®éng cña c«ng ty tõ 2001-2005 thÓ hiÖn trong b¶ng sau: B¶ng 3.1: Dù b¸o cho 5 n¨m tõ 2001-2005. ChØ tiªu 2001 2002 2003 2004 2005 Tæng doanh thu 9.124.890.980 10.493.624.010 11.893.402.180 12.469.884.120 13.940.576.380 47..240.908 51.634.312 56.436.303 61.684.879 67.421.573 N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n 215-226 228-240 251-267 278-290 294-319 Tæng sè lao ®éng trong kho¶ng (ngêi) 1) KÕt qu¶ dù b¸o vÒ chÊt lîng vµ sè lîng lao ®éng trong c«ng t¸c BIC ®Õn n¨m 2005. Qua viÖc nghiªn cøu nhu cÇu vÒ sè lîng vµ chÊt lîng nh©n viªn trong c«ng ty n¨m 1999-2000, quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong n¨m tíi, mèi quan hÖ gi÷a sè lîng nh©n viªn vµ ®¹i lîng vÒ quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, trªn c¬ së ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i ¶nh h ëng cña c¸c yÕu tè m«i trêng thay ®æi ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty. §· ®a ra ®îc mét dù b¸o vÒ sè lîng lao ®éng cña c«ng ty nh sau: - §èi víi nh©n viªn v¨n phßng, nh©n viªn qu¶n lý. HiÖn t¹i sè lao ®éng nµy trong c«ng ty chiÕm mét phÇn rÊt lín h¬n 30% tæng sè lao ®éng trong c«ng ty. Sè lao ®éng nµy cã thÓ ®¸p øng ® îc quy m« s¶n xuÊt cã khèi lîng xe ho¹t ®éng lín h¬n hiÖn t¹i rÊt nhiÒu. V× vËy, ®èi víi v¨n phßng ta kh«ng cÇn t¨ng sè l îng nh©n viªn mµ chØ cÇn ®µo t¹o thªm kiÕn thøc cho mét sè nh©n viªn cã tr×nh ®é qu¶n lý yÕu. N©ng tr×nh ®é cña hä lªn ®Ó ®¸p øng ®îc víi quy m« s¶n xuÊt më réng trong nh÷ng n¨m t¬ng lai. Cô thÓ: - §èi víi phßng m¸y tÝnh qu¶n lý d÷ liÖu vµ lËp ch¬ng tr×nh qu¶n lý cña c«ng ty. Trong t¬ng lai c«ng ty më réng s¶n xuÊt, ch¬ng tr×nh phøc t¹p v× vËy yªu cÇu ®èi víi phßng m¸y ®Õn n¨m 2005 lµ 100% nh©n viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc. - §èi víi bé phËn kÕ to¸n vµ thu ng©n hµng ngµy vµo sæ nh÷ng kho¶n quyÕt to¸n, kho¶n thu tõ c¸c l¸i phô xe, thu tõ c¸c kho¶n tµi chÝnh kh¸c, chi l¸i phô xe däc ®êng... Do ph¸t triÓn kinh doanh, ph¸t triÓn thªm nhiÒu lo¹i h×nh s¶n xuÊt v× vËy ®Ó qu¶n lý tèt vµ khoa häc ®ßi hái c¸c nh©n viªn phßng nµy ph¶i cã tr×nh ®é cao. Dù b¸o ®Õn n¨m 2005 sè nh©n viªn phßng nµy ®¹t tr×nh ®é ®¹i häc lµ 100%. - C¸c nh©n viªn v¨n phßng nhËn ®iÖn b¸o, nh¾c nhë l¸i xe ®i ®óng giê, chuÈn bÞ kh¨n, níc, b¨ng h×nh... cho phô xe ®Ó phôc vô hµnh kh¸ch th× ®ßi hái tr×nh ®é kh«ng cÇn cao, chØ cÇn tèt nghiÖp cao ®¼ng. - §èi víi c¸n bé qu¶n lý: Tæng gi¸m ®èc, phã tæng gi¸m ®èc, gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, trëng phßng kÕ ho¹ch. Trong ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng kinh doanh cã nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh, sù biÕn ®éng cña m«i tr êng lín. §ßi hái hä ph¶i cã tr×nh ®é cao, tÇm nh×n chiÕn lîc s©u réng cã thÓ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh nh©n viªn cña m×nh mét c¸ch tèt nhÊt trong ®iÒu kiÖn m«i trêng thay ®æi. V× vËy hä cÇn hµm thô thªm kiÕn thøc chuyªn m«n trong ®iÒu kiÖn tõng bíc më réng quy m« kinh doanh. C«ng ty dù tÝnh nh÷ng ngêi nµy ®Õn n¨m 2005 tr×nh ®é cña hä lµ 100% trªn ®¹i häc. - §èi víi thî söa ch÷a b¶o dìng. Qua c¸c n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh khèi lîng c«ng viÖc ngµy mét t¨ng, vµ trong t¬ng lai kinh doanh më réng khèi lîng xe nhiÒu, tÇn suÊt ch¹y lín, xe háng - nhiÒu cïng víi viÖc hiÖn hiÖn ®¹i ho¸, c¬ giíi ho¸ trang thiÕt bÞ ®ßi hái nh©n viªn xëng ph¶i cã tr×nh ®é cao bÞ ®ßi hái nh©n viªn xëng ph¶i cã tr×nh ®é cao. §Ó ®¸p øng söa ch÷a xe cã khèi lîng háng hãc lín. Ngoµi ra c«ng viÖc nhiÒu ®ßi hái ®éi ngò thî ph¶i t¨ng. Dù tÝnh ®Õn 2005 tÊt c¶ xëng trëng, tæ trëng c¸c tæ söa ch÷a tr×nh ®é kü s, c¸c thî kh¸c tr×nh ®é cao ®¼ng kü thuËt vµ trªn cao ®¼ng. Vµ sè lîng nh©n viªn t¹i xëng sÏ t¨ng lµ 20% mçi n¨m. - §èi víi l¸i phô xe: Trong qu¸ tr×nh ch¹y ph¶i c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®ßi hái xe ch¹y víi tÇn suÊt cao, ngoµi viÖc ®ã cã mét sè xe ch¹y ®êng dµi v× vËy cã thÓ sÏ x¶y ra háng hãc däc ®êng. §iÒu ®ã ®ßi hái l¸i xe ngoµi viÖc l¸i xe cÇn ph¶i biÕt vÒ kü thuËt b¶o d¬ng söa ch÷a xe ®Ó cã thÓ söa chòa xe däc ®êng nÕu xe bÞ háng. Dù b¸o ®Õn 2005 sè lîng xe t¨ng lªn 60 xe v× vËy ®ßi hái sè lîng l¸i phô xe t¨ng lªn lµ 200% ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ch¹y xe cña c«ng ty. - §èi víi nh©n viªn b¸n vÐ: Do t¨ng thªm c¸c ®¹i lý b¸n vÐ, v× vËy cÇn t¨ng thªm vÒ sè l îng nh©n viªn. Dù tÝnh n¨m 2005 sè nh©n viªn nµy sÏ t¨ng so víi hiÖn t¹i lµ 200%. - §èi víi nh©n viªn thanh tra. §Ó ®¸nh gi¸ chuÈn x¸c h¬n vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c xe ho¹t ®éng trªn tuyÕn ®ßi hái tr×nh ®é cña thanh tra ph¶i t¨ng cao, cã ph ¬ng ph¸p kiÓm tra phï hîp trªn c¸c tuyÕn, ngoµi ra ®èi víi thanh tra ®ßi hái ph¶i cã tÝnh trung thùc cao, ph¶n ¸nh ®óng thùc chÊt hµnh kh¸ch trªn c¸c tuyÕn. Víi quy m« ngµy më réng ®ßi hái sè lîng thanh tra ph¶i t¨ng lªn. Dù tÝnh ®Õn n¨m 2005 thanh tra sÏ t¨ng gÊp ®«i, hiÖn t¹i tøc lµ 22 ngêi. 3.3. C¸c ph ¬ng ¸n ph¸t triÓn nh©n lùc cho c«ng ty BIC n¨m 2001-2002. 3.3.1. C¸c quy ®Þnh vÒ ®µo t¹o nh©n lùc trong c«ng ty BIC ViÖt Nam. VÒ ®µo t¹o ®Çu vµo, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc lµ n©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o trong c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng, d¹y nghÒ: më réng quy m« ®µo t¹o nghÒ; göi ®i ®µo t¹o mét sè tµi n¨ng trÎ t¹i c¸c trung t©m, c¸c tr êng d¹y nghÒ ®Ó hä cã thÓ n¾m b¾t ®îc c¸c chuyªn m«n cao trong ngµnh vËn t¶i. C¸c quy ®Þnh tËp trung chñ yÕu vµo c¸c vÊn ®Ò sau: - §µo t¹o båi dìng c¸n bé qu¶n lý vÒ kiÕn thøc qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý hµnh chÝnh, lý luËn chÝnh trÞ. - Lµ c«ng ty liªn doanh: ViÖc bÊt ®ång ng«n ng÷ còng g©y h¹n chÕ lín trong viÖc qu¶n lý cña c¸n bé qu¶n lý níc ngoµi ®èi víi c¸c nh©n viªn trong c«ng ty. V× vËy cÇn t¨ng cêng båi dìng ngo¹i ng÷ cho mäi nh©n viªn trong c«ng ty. 3.3.2. Thu hót nh©n lùc tõ bªn ngoµi. Sè lao ®éng hiÖn ®ang lµm viÖc trong c«ng ty ®îc ®µo t¹o tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. Chñ yÕu lµ tõ c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp d¹y nghÒ trong níc. §a phÇn sè lîng nh©n viªn v¨n phßng ®Òu häc ë trêng ®¹i häc hµng h¶i ra. Tuy hä cã nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ vËn t¶i nhng cha x¸c thùc víi ngµnh. Do vËy sè nh©n viªn c«ng ty ®Æc biÖt chó ý, quan t©m muèn thu hót tõ nguån nh©n lùc bªn ngoµi lµ nh÷ng kü s vËn t¶i ®· tèt nghiÖp ë trêng giao th«ng vËn t¶i, vµ nh÷ng lao ®éng tèt nghiÖp khoa c¬ khÝ « t«, c«ng nh©n söa ch÷a b¶o dìng tõ c¸c trêng kü thuËt. C«ng ty dù tÝnh vµ ®a ra kÕt ho¹ch thu hót nh©n lùc tõ bªn ngoµi cho c«ng ty ®Õn n¨m 2001-2005 nh sau: B¶ng 3.2. KÕ ho¹ch thu hót lao ®éng n¨m 2001-2005 TT 1 2 3 4 5 6 Tr×nh ®é lao ®éng Trªn §¹i häc §¹i häc Cao §¼ng Trung cÊp CN kü thuËt Cha qua ®µo t¹o 2001 0 2 21 8 12 6 2002 0 2 7 6 4 3 2003 0 2 20 4 6 2 2004 0 2 18 2 8 4 2005 0 2 9 6 4 3 Dù tÝnh thu hót lao ®éng cña c«ng ty nh sau: - Lao ®éng tr×nh ®é §¹i häc c«ng ty thu hót chñ yÕu lµ kü s vËn t¶i, kü s c¬ khÝ vÒ lµm ®iÒu hµnh ë v¨n phßng vµ lµm t¹i xëng BDSV. KÕt hîp c«ng viÖc víi c«ng nh©n cò cña c«ng ty, tõng bíc n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý cña nh©n viªn lao ®éng gi¸n tiÕp. - Sè lao ®éng tr×nh ®é trung cÊp, c«ng nh©n kü thuËt cha qua ®µo t¹o c«ng nh©n tuyÓn vµo ë ®©y chñ yÕu lµ nh÷ng phô xe, thî söa ch÷a b¶o dìng, thî röa xe, l¸i xe vµ thanh tra tuyÕn. Nh÷ng lao ®éng nµy c«ng nh©n tuyÓn thªm vµo qua c¸c n¨m ®Ó phôc vô nhu cÇu më réng s¶n xuÊt kinh doanh, më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng vµ më thªm nh÷ng tuyÕn míi cña c«ng ty. 3.3.3. §µo t¹o vµ n©ng cao ®éi ngò nh©n lùc hiÖn cã cña c«ng ty Nh trªn ®· nªu ta thÊy kÕt cÊu nh©n lùc cña c«ng ty cã kÕt cÊu theo ®é tuæi t¬ng ®èi trÎ. Sè nh©nlùc nµy ®· quen dÇn víi nh÷ng c«ng viÖc cña c«ng ty. NÕu sè nµy ®îc ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é th× sÏ trë thµnh nguån lùc tèt cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi. ViÖc n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty sÏ ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu sau. + N©ng cao chÊt lîng c«ng viÖc mçi lao ®éng.
- Xem thêm -