Tài liệu Chiến lược marketing của công ty hanotex xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường mỹ, thực trạng và giải phá

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu 1.TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi §Êt n-íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi, x©y dùng nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù ®iÒu tiÕt cu¶ nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa. B-íc vµo c¬ chÕ míi lµ lùc l-îng rÊt ®«ng ®¶o cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ thuéc mäi thµnh phÇn: kinh tÕ nhµ n-íc, kinh tÕ tËp thÓ, kinhtÕ c¸ thÓ, kinh tÕ t- b¶n t- nh©n, kinh tÕ t- b¶n nhµ n-íc.Bªn c¹nh ®ã lµ sù chi phèi cña c¶ hai mÆt tÝch cùc vµ tiªu cùc cña hµnglo¹t c¸c quy luËt kinh tÕ thÞ tr-êng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, nhÊt lµ quy luËt c¹nh tranh. Ngµy nay nÕu chØ lµm tèt c«ng viÖc cña m×nh, c¸c c«ng ty khã lßng tån t¹i ®-îc.Do ®ã c¸c c«ng ty ph¶i nhanh chãng thay ®æi mét c¸ch c¬ b¶n nh÷ng suy nghÜ cña m×nh vÒ c«ng viÖc kinh doanh.Thay v× mét thÞ tr-êng víi ®èi thñ c¹nh tranh cè ®Þnh vµ ®· biÕt, hä ph¶i ho¹t ®éng trong mét thÞ tr-êng chiÕn tranh víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh biÕn ®æi nhanh chãng, nh÷ng tiÕn bé c«ng nghÖ, nh÷ng ®¹o luËt míi, nh÷ng chÝnh s¸ch qu¶n lý th-¬ng m¹i míi vµ trung thµnh cña kh¸ch hµng ngµy cµng gi¶m sót.ChÝnh v× vËy nh÷ng c«ng ty, ngµnh lµm ¨n kh¸ sÏ ®¸p øng nhu cÇu, cßn c«ng ty, ngµnh lµm ¨n gi¶ sÏ t¹o ra thÞ tr-êng.VÞ trÝ dÉn ®Çu sÏ thuéc vµo ngµnh, c«ng ty dù tÝnh ®-îc s¶n phÈm míi, dÞch vô míi, phong c¸ch míi vµ lµm n©ng cao møc sèng cho x· héi. Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc, mäi doanh nghiÖp ph¶i hoµn toµn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, tù quyÕt ®Þnh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. MÆt kh¸c mçi doanh nghiÖp lµ mét ph©n hÖ kinh tÕ më trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ tõng b-íc héi nhËp víi kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, ®iÒu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ tró träng ®Õn thùc tr¹ng vµ xu thÕ biÕn ®éng cña m«i tr-êng kinh doanh trong n-íc mµ cßn ph¶i tÝnh c¶ t¸c ®éng tÝch cùc còng nh- tiªu cùc cña m«i tr-êng kinh doanh khu vùc vµ quèc tÕ. M«i tr-êng kinh doanh ngµy cµng réng, tÝnh chÊt c¹nh tranh vµ biÕn ®éng ngµy cµng m¹nh mÏ, viÖc v¹ch h-íng ®i trong t-¬ng lai cµng cã ý nghÜa cùc kú quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.Trong hoµn c¶nh ®ã c«ng t¸c chiÕn l-îc cµng cã ý nghÜa quan träng nh»m ®Þnh h-íng cho c¸c môc tiªu kinh doanh, ®¶m b¶o ph¸t triÓn ®óng h-íng vµ cã hiÖu qu¶ trong m«i tr-êng kinh doanh ®Çy biÕn ®éng. ChiÕn l-îc Marketing cã thÓ dù b¸o chuÈn bÞ s½n sµng ph¶n øng chñ ®éng chø kh«ng ph¶i lµ ph¶n øng bét ph¸t bÞ ®éng víi n-íc ®i bÊt ngê cña ®èi thñ c¹nh tranh, ph¶n øng cña kh¸ch hµng hiÖn cã còng nh- tiÒm n¨ng…còng nhgióp c«ng ty cã hµnh ®éng tÝch cùc ®Ó t¹o lËp mét vÞ trÝ cña c«ng ty th«ng qua chiÕn l-îc ®· ®-îc kiÓm ®Þnh. Cïng víi chÝnh s¸ch ®æi míi c¬ chÕ kinh tÕ nghµnh dÖt may xuÊt khÈuViÖt Nam mµ ®Æc biÖt lµ c«ng ty HANOTEX, mét c«ng ty ra ®êi ch-a l©u song ®· d¹t d-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ khi s¶n phÈm dÖt may xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng Mü. §Ó cã ®-îc nh÷ng ghi nhËn ®ã, bªnc¹nh nh÷ng nguyªn nh©n g¾n liÒn víi yÕu tè m«i tr-êng quèc tÕ vµ m«i tr-êng vÜ m« trong n-íc; mét nguyªn nh©n quan träng cña t×nh h×nh trªn thuéc vÒ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu cña c«ng ty HANOTEX ®· thùc hiÖn nhiÒu ho¹t ®éng th-¬ng m¹i nh»m thóc ®Èy xuÊt khÈu s¶n phÈm ra thÞ tr-êng quèc tÕ;tuy nh÷ng ho¹t ®éng n»y cßn rêi r¹c thiÕu tÝnh hÖ thèng, ch-a tu©n thñ theo c¸c nguyªn t¾c vµ quy tr×nh Marketing hiÖn ®¹i. Tuy nhiªn, do cßn non trÎ nªn c«ng ty kh«ng thÓ tr¸nh khái sù c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ trªn thÞ tr-êng v× vËy tõng ngµy, tõng giê ban gi¸m ®èc cña c«ng ty lu«n t×m kiÕm nhøng h-íng ®i míi nh»m t¨ng c-êng kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng Mü. Mét c¬ héi më ra ®èi víi HANOTEX khi hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i ViÖt-Mü ®-îc ký kÕt vµo ngµy 13/7/2000; thÞ tr-êng Mü kh¸ míi mÎ nh-ng ®Çy tiÒm n¨ng víi søc tiªu thô v« cïng lín (27kg v¶i /ng-êi/n¨m, d©n sè gÇn 300 triÖu ng-êi, GDP b×nh qu©n trªn mét ®Çu ng-êi lµ 31430 USD).khi Mü ch-a cho h-ëng quy chÕ Tèi HuÖ Quèc (MFN) vµ chÕ ®é -u ®·i phæ cËp (GSP) nªn hµng xuÊt khÈu dÖt may cña ViÖt Nam nãi chung vµ cña c«ng ty HANOTEX nãi riªng sang Mü chÞu nhiÒu lo¹i thuÕ cao, lµm cho kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm dÖt may vèn ®· yÕu l¹i cµng yÕu h¬n Thùc tÕ trong thêi gian tr-íc ®ã, kim ngh¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam sang Mü rÊt nhá, chØ chiÕm 0.06% kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may cña Mü.Khi chóng ta ®-îc h-ëng quy chÕ Tèi HuÖ Quèc th©m nhËp vµo thÞ tr-êng Mü víi thuÕ nhËp gi¶m rÊt nhiÒu cïng lîi thÕ c¹nh tranh hµng dÖt may võa cã nhiªn liÖu trong n-íc võa cÇn l-îng ®Çu t- vèn Ýt ®ång thêi võa t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng triÖu lao ®éng.Thùc tÕ cho thÊy h¬n hai n¨m qua khi hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i ViÖt-Mü ®-îc ký kÕt th× con sè kim ngh¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may sang Mü ®· t¨ng lªn rÊt nhiÒu ®ã lµ ®iÒu chóng ta mong muèn. Còng chÝnh v× thÕ, rÊt cÇn ph¶t ®-a ra c¸c gi¶i ph¸p, ®Þnh h-íng chiÕn l-îc Merketing xuÊt khÈu cho c«ng ty HANOTEX.Trong xu thÕ héi nhËp quèc tÕ vµ më cöa hiÖn nay cña n-íc ta cïng víi viÖc c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, viÖc thùc hiÖn chiÕn l-îc Marketing xuÊt khÈu ch¾c ch¾n lµ mét con ®-êng tÊt yÕu, mét c«ng cô quan träng gióp cho HANOTEX më réng ho¹t ®éng xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng Mü vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña nã. NhËn thøc ®-îc vÊn ®Ò nµy t¹i c«ng ty HANOTEX ®ång thêi b¶n th©n em cã mong muÊn t×m hiÓu s©u h¬n vÒ c¬ héi cho hµng dÖt may ViÖt Nam th©m nhËp s©u h¬n vµo thÞ tr-êng Mü, em ®· chän ®Ò t¯i: ‚ChiÕn l-îc Marketing cña c«ng ty HANOTEX xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr­êng Mü, thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p’’. 2. §èi t-îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu Qu¸ tr×nh thùc tËp vµ ngiªn cøu t¹i c«ng ty HANOTEX em thÊy ®-îc nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ cña viÖc thùc hiÖn chiÕn l-îc Marketing cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng Mü.Víi kh¶ n¨ng cßn nhiÒu h¹n chÕ, chuyªn ®Ò nµy chØ tËp chung nghiªn cøu vÒ thùc tr¹ng thùc hiÖn chiÕn l-îc Marketing cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng Mü vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chiÕn l-îc Marketing cña c«ng ty. 2 3. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu: Dùa trªn c¬ së khai th¸c, thu thËp, tæng hîng sè liÖu cña c«ng ty HANOTEX trong n¨m 1999-2002 ®ång thêi tham kh¶o c¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan; qu¸ tr×nh nghiªn cøu cã sö dông ph-¬ng ph¸p thèng kª vµ tæng hîp ®Ó lµm râ ®Ò tµi: ’ChiÕn l­îc Marketing cña c«ng ty HANOTEX xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr­êng Mü, thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p’’. 4. Néi dung chuyªn ®Ò: Ch-¬ng I : C¬ së lý luËn Ch-¬ng II : Thùc tr¹ng ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chiÕn l-îc Marketing cña c«ng ty HANOTEX xuÊt khÈu hµng dÖt may sang Mü. Ch-¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn chiÕn l-îc Marketing cña c«ng ty HANOTEX xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng Mü. Néi dung chuyªn ®Ò cña t«i ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ h¹n chÕ, t«i rÊt mong nhËn ®-îc sù chØ b¶o cña thÇy gi¸o h-íng dÉn TiÕn sü NguyÔn M¹nh Qu©n, c¸c thÇy c« gi¸o trong trung t©m Qu¶n trÞ kinh doanh Tæng hîp, c¸c c¸n bé trong c«ng ty HANOTEX còng nh- sù gãp ý gióp ®ì cña c¸c b¹n sinh viªn ®Ó chuyªn ®Ò cña t« ®-îc ®-îc hoµn thiÖn h¬n. T«i xin tr©n thµnh c¶m ¬n ! Hµ néi 15 th¸ng 03 n¨m 2003 Sinh viªn Ph¹m ThÞ Dung 3 Ch-¬ng II. Trªn c¬ së lý luËn ë ch-¬ng I, phÇn nµy ®i vµo ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chiÕn l-îc Marketing cña c«ng ty th«ng qua viÖc ph©n tÝch m«i tr-êng kinh doanh Mü còng nh- m«i bªn tr-êng trong doanh nghiÖp, tõ ®ã ®-a ra ®-îc nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi còng nh- nguy c¬ mµ doanh nghiÖp gÆp ph¶i, h×nh thµnh lªn c¸c chiÕn l-îc Marketing cho c«ng ty HANOTEX. 4 Ch-¬ng II Thùc tr¹ng ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chiÕn l-îc Marketing cña c«ng ty HANOTEX xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr-êng Mü. I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp HANOTEX §-îc thµnh lËp ngµy 01/12/1998 theo quyÕt ®Þnh cña bé th-¬ng m¹i C«ng ty HANOTEX – Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ HANOTEX COMPANYLIMITED. Tªn viÕt t¾t:HANOTEX CO, LTD Trô Së chÝnh: Ngâ 583 §-êng L¸ng – QuËn §èng §a – Hµ Néi §-îc thµnh lËp vµo cuèi n¨m 1998 ®Õn ®Çu n¨m 1999 c«ng ty ®i vµo ho¹t ®éng. V× míi thµnh lËp nªn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ, thÞ tr-êng hµng dÖt may trong n-íc l¹i ph¶i c¹nh tranh víi hµng Trung Quèc trµn ngËp nhiÒu vµo thÞ tr-êng. Tuy s¶n phÈm cña c«ng ty ®¸p øng ®¸p øng ®-îc vÒ chÊt l-îng song gi¸ c¶ l¹i cao h¬n so víi ®èi t¸c, v× vËy ban gi¸m ®èc ®· quyÕt ®Þnh t¹o viÖc lµm ®Çy ®ñ cho c«ng nh©n b»ng c¸ch më réng lµm ¨n víi n-íc ngoµi. Cô thÓ lµ c«ng ty ®· cã ®èi t¸c mÆt hµng xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng Mü. C«ng ty HANOTEX chuyªn s¶n xuÊt hµng may mÆc, g¨ng tay da, th¶m dÖt len d-íi c¸c h×nh thøc gia c«ng (CMP), mua nguyªn liÖu, b¸n thµnh phÈm (FOB). Mæt hµng chñ ®¹o cña c«ng ty lµ s¶n phÈm may mÆc ®-îc s¶n xuÊt trªn d©y truyÒn hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn nhËp tõ c¸c n-íc ph¸t triÓn nh- NhËt B¶n, CHLB §øc, Hång K«ng. S¶n phÈm may cña c«ng ty ®· ®-îc xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng Mü (lµ thÞ tr-êng khã tÝnh nhÊt vµ ®-îc ®¸nh gi¸ cao). C«ng ty HANOTEX ®-îc thµnh lËp cuèi n¨m 1998 khëi ®Çu tæng nh©n sù chØ cã 150 ng-êi kÎ c¶ khèi lao ®éng s¶n xuÊt vµ nh©n viªn qu¶n lý. Cho ®Õn nay nh©n sù cña c«ng ty lµ 1250 (n¨m 2000) trong ®ã nh©n viªn qu¶n lý lµ 70 ng-êi chiÕm 5.6% tæng sè lao ®éng cña toµn c«ng ty. C¸n bé vµ nh©n viªn cña c«ng ty lµ nh÷ng ng-êi cã n¨ng lùc vµ t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp cña m×nh, do ®ã hµng n¨m sè nh©n viªn ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®-îc vai trß cña m×nh, lµ ®éi ngò trÎ, n¨ng ®éng, thÝch øng nhanh víi c«ng viÖc ®-îc giao. II. C¸c ®Æc ®iÓm chñ yÕu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 1. Lo¹i h×nh kinh doanh: C«ng ty HANOTEX lµ c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt vµ kinh doanh hµng m¨y mÆc, g¨ng tay da, th¶m len d-íi c¸c h×nh thøc gia c«ng (CMP) mua nguyªn liÖu b¸n thµnh phÈm (FOB) N¨ng lùc s¶n xuÊt cña c«ng ty: S¶n phÈm m¨y mÆc: 1.500.000 sp/n¨m. G¨ng tay da:3.000.000 sp/n¨m. Th¶m dÖt len: 2000 m2/ n¨m. 5 2. §Æc ®iÓm s¶n phÈm cña doanh nghiÖp: S¶n phÈm m¨y mÆc gåm cã: QuÇn ¸o dµi nam, n÷. QuÇn soãc nam, n÷. ¸o dÖt kim nam, n÷. QuÇn v¸y n÷. QuÇn bß nam, n÷. Ngoµi ra cßn cã g¨ng tay gia vµ th¶m dÖt len. B¶ng 1: t×nh h×nh xuÊt khÈu n¨m 2002. MÆt hµng May mÆc: QuÇn dµi QuÇn soãc ¸o dÖt kim lo¹i QuÇn bß V¸y G¨ng tay da Th¶m dÖt kim S¶n phÈm ( chiÕc ) USD 11.196.615 896.543 1.634.236 228.159 401.356 348.388 62.032 1.142.007 762.061 4.918.656 205.347 280.881 174.194 101.529 S¶n phÈm nhËp khÈu: Lµ c«ng ty s¶n xuÊt xuÊt khÈu hµng may mÆc nªn c«ng ty th-êng xuyªn ph¶i nhËp khÈu c¸c lo¹i nguyªn liÖu phô: sîi, ho¸ chÊt, thuèc nhuém vµ c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ phô tïng. B¶ng 2: T×nh h×nh nhËp khÈu n¨m 2002 MÆt hµng Dù tÝnh L-îng TrÞ gi¸ Sîi c¸c lo¹i TÊn,USD 1765 2.857.127 Ho¸ chÊt thuèc TÊn,USD 388 9.093.200 nhuém M¸y mãc thiÕt bÞ USD 5.361.432 Nguyªn phô liÖu USD 27.854.073 Hµng kh¸c USD 541.468 3. C¸c yÕu tè thuéc m«i tr-êng bÓntong doanh nghiÖp. 3.1. §Æc ®iÓm tæ chøc, nh©n sù: 3.1.1.§Æc ®iÓm tæ chøc: 3.1.1.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 6 Ban gi¸m ®èc Phßng hµnh chÝnh tæng hîp Phßng lao ®éng tiÒn l-¬ng Phßng xuÊt nhËp khÈu Phßng kü thuËt Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng kinh doanh tiÕp thÞ Phßng phôc vô s¶n xuÊt S¬ ®å 1: Tæ chøc Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty 3.1.1.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ c¸c phßng ban. - Ban gi¸m ®èc: + Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm cho toµn c«ng ty, tõ viÖc t×m hiÓu thÞ tr-êng, t×m ®èi t¸c liªn doanh, tiªu thô s¶n phÈm vµ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty. + Phã gi¸m ®èc 1: lµ ng-êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc, phô tr¸ch vÒ m¶ng kü thuËt cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm, kiÓm tra hµng ho¸ quy c¸ch ®ãng gãi. +Phã gi¸m ®èc 2: lµ ng-êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc, chuyªn m«n t×m hiÓu nghiªn cøu thÞ tr-êng vµ t×m c¸c ®Çu mèi cung cÊp nguyªn liÖu ®Çu vµo vµ t×m kiÕm c¸c ®èi t¸c tiªu thô. - Phßng hµnh chÝnh tæng hîp: + Qu¶n lý c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ vµ hµnh chÝnh ph¸p chÕ qu¶n lý c«ng t¸c kiÕn thiÕt c¬ b¶n. + Gióp gi¸m ®èc tæng hîp t×nh h×nh chung cña c«ng ty vµ c«ng t¸c theo dâi tæng hîp phong trµo thi ®ua cña c«ng ty. - Phßng tæ chøc c¸n bé lao ®éng tiÒn l-¬ng: + Gióp gi¸m ®èc qu¶n lý c¸c mÆt hµng thuéc ph¹m vi tæ chøc nh©n sù thùc hiÖn c¸c chÝnh cña §¶ng vµ nhµ n-íc, chÊp hµnh néi quy cña c«ng ty. + Qu¶n lý hå s¬ kÕ ho¹ch CBCNV, gióp l·nh ®¹o so¹n th¶o c¸c quyÕt ®Þnh thuéc ph¹m vi tæ chøc nh©n sù, s¶n xuÊt, c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý cña c«ng ty. - Phßng xuÊt nhËp khÈu: + Gióp gi¸m ®èc x©y dùng kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, dµi h¹n, lËp kÕ ho¹ch tiÕn ®é s¶n xuÊt, kiÓm tra ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ë c«ng ty. + LËp kÕ ho¹ch t- vÊn nguyªn phô liÖu theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. LËp b¸o c¸o vÒ viÖc thùc hiÖn h¹n ng¹ch ®· ®-îc ph©n bæ cho l·nh ®¹o c«ng ty hµng th¸ng. Phßng kü thuËt c«ng nghÖ: + Gióp gi¸m ®èc qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vÒ kü thuËt nghiªn cøu chÕ thö mÆt hµng míi, x©y dùng ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt tiªu chuÈn s¶n 7 phÈm nghiªn cøu c¶i tiÕn vµ ¸p dông c¸c ph-¬ng ph¸p c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt nh»m kh«ng ngõng ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña c«ng ty. + Qu¶n lý thiÕt bÞ cò gi¸ l¾p, hÖ thèng ®iÖn n-íc mµ cã kÕ ho¹ch söa ch÷a thay thÕ. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: + Gióp gi¸m ®èc thùc hiÖn chÕ ®é ho¹ch to¸n kinh tÕ, thèng kª th«ng tin qua tiÒn tÖ gióp gi¸m ®èc qu¶n lý sö dông tiÕt kiÖm vËt t-, thiÕt bÞ vµ tiÒn vèn thùc hiÖn chØ tiªu tÝch luü hiÖu qu¶ cao nhÊt. + Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc. Phßng phôc vô s¶n xuÊt: + B¸m s¸t kÕ ho¹ch phôc vô s¶n xuÊt kÞp thêi cung øng nguyªn phô liÖu, qu¶n lý ®iÒu ®é ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, qu¶n lý kho nguyªn phô liÖu, thµnh phÈm xuÊt khÈu, kho c¬ khÝ, thu gom vËt t- phÕ liÖu, thµnh phÈm xuÊt khÈu, kho c¬ khÝ, thu gom vËt t- phÕ liÖu ®Þnh h×nh ph©n lo¹i. + Tæ chøc giao nhËn vËn chuyÓn, cÊp ph¸t cÊp ph¸t vËt t- hµng ho¸, tæ chøc mau nguyªn liÖu, bao b×, phô tïng thiÕt bÞ viÕt phiÕu xuÊt nhËp hang ho¸. + Tæ chøc thèng kª hµng ho¸ vËt t- trong kho. + Cung øng vËt t- nguyªn phô liÖu cho s¶n xuÊt. + Qu¶n lý kho nguyªn liÖu, thµnh phÈm s¶n xuÊt c«ng nghiÖp Phßng kinh doanh tiÕp thÞ: + Theo dâi thÞ tr-êng, nhu cÇu kh¸ch hµng ký kÕt c¸c hîp ®ång. + Tæ chøc tiÕp thÞ thÞ tr-êng ®Ó khai th¸c kinh doanh hµng may mÆc vµ vËt thµng ho¸. + Tæ chøc m¹ng l-íi tiªu thô s¶n phÈm. 3.1.2. §Æc ®iÓm lao ®éng tiÒn l-¬ng. Do ®Æc thï c«ng ty lµ s¶n xuÊt hµng may mÆc nªn sè lao ®éng n÷ chiÕm 70% trong tæng sè 1.250 lao ®éng trong toµn doanh nghiÖp. Thµnh phÇn lao ®éng cña c«ng ty ®-îc sö dông trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp trong c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau nh- lao ®éng trong lÜnh vùc nhuém, may mÆc thêi trang. §Ó ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, mét yÕu tè chñ ®éng ®óng møc lµ ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé khoa häc kü thuËt vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc. §Æc biÖt trong mÊy n¨m tíi vÊn ®Ò nµy l¹i cµng trë nªn bøc xóc. HÇu hÕt c¸c c¸n bé qu¶n lý trong c«ng ty cã tr×nh ®é ®¹i häc trë nªn. Tuy nhiªn c«ng nh©n hÇu hÕt cã tr×nh ®é thÊp chØ quen lµm thñ c«ng, ch-a qua ®µo t¹o huÊn luyÖn, chÝnh v× vËy c«ng ty ph¶i ®µo t¹o l¹i ®Ó n©ng cao n¨ng lùc còng nh- tr×nh ®é cña c«ng nh©n. Thu nhËp b×nh qu©n cña toµn c«ng ty lµ 680 ngµn ®ång / th¸ng, t¨ng 10,7 % n¨m 1999 vµ n¨m 2001 ®¹t 868 ngµn ®ång / th¸ng t¨ng 27,6 % so víi n¨m 2000 vµ n¨m 2002 ®¹t 936 ngµn ®«ng/ th¸ng. Cã ®-îc kÕt qu¶ trªn lµ do HANOTEX ®· tæ chøc mét c¸ch khoa häc, hîp lý trong qu¸ tr×nh qu¶n lý tõ ®ã ®¹t hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc nªn ®· n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty th-êng xuyªn cã ®ñ c«ng viÖc cho c«ng nh©n cã chÕ ®é khen th-ëng phï hîp ®Ó khuyÕn khÝch c«ng nh©n tÝch cùc lµm viÖc, ®ång thêi doanh nghiÖp tæ chøc kinh doanh tèt ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tõ ®ã t¹o ®éng lùc ®Ó thóc ®Èy s¶n xuÊt tõ ®ã t¹o ®éng lùc ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. 8 3.2. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty. C«ng ty HANOTEX lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp theo ®¬n vÞ ®Æt hµng c¸c mÆt hµng may mÆc, th¶m len nh»m phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc. §ång thêi c«ng ty ph¶i lµm trßn nhiÖm vô b¶o tån vµ ph¸t triÓn, thùc hiÖn ph©n phèi theo kÕt qu¶ lao ®éng, ch¨m lo vµ kh«ng ngõng c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn, båi d-ìng vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. Víi nhiÖm vô ®ã, c«ng ty sÏ thùc hiÖn nh- thÕ nµo trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ kü thuËt mµ c«ng ty ®ang cã. Nh÷ng ®iÒu kiÖn nµy t¸c ®éng nh- thÕ nµo ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty. §Æc tr-ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Lµ mét c«ng ty thuéc ngµnh dÖt may, c«ng ty HANOTEX còng thùc hiÖn mét sè ®Æc tr-ng næi bËt. Nh÷ng ®Æc tr-ng næi bËt ®ã lµ: Thø nhÊt lµ ®Æc tr-ng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt phô thuéc vµo ®¬n ®Æt hµng. §Êy lµ ®Æc tr-ng næi bËt nhÊt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty HANOTEX. Thø hai lµ ®Æc tr-ng mïa cña s¶n phÈm. §Æc tr-ng mïa cña s¶n phÈm kh«ng thÓ hiÖn trªn c¶ bèn mïa cña n¨m mµ chØ ph©n biÖt gi÷a mïa nãng vµ mïa l¹nh. Thø ba lµ ®Æc tr-ng thay ®æi cña s¶n phÈm. S¶n phÈm may ®-îc s¶n xuÊt ra lµ ®Ó tiªu dïng phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng cña con ng-êi nªn tiªn quyÕt cho sù tån t¹i cña mét doanh nghiÖp may lµ biÕt s¶n xuÊt ra nh-ng s¶n phÈm phï hîp víi mong muèn thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng, mµ thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng l¹i th-êng xuyªn thay ®æi vµ liªn tôc. §Æc tr-ng thø t- lµ ®Æc tr-ng vÒ nh©n sù: lµ c«ng ty thuéc ngµnh dÖt may tøc lµ c«ng ty cÇn nh÷ng lao ®éng cã sù khÐo lÐo vµ ch¨m chØ, cÇn mÉn trong c«ng viÖc nªn lao ®éng trong c«ng ty phÇn lín lµ n÷. §iÒu nµy cho thÊy c«ng ty ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn tèt chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng n÷ nh®au èm, thai s¶n vµ chÝnh ®iÒu nµy nhiÒu khi l¹i t¸c ®éng rÊt lín ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tãm l¹i, víi bèn ®Æc tr-ng trªn t¸c ®éng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, qua ®ã t¸c ®éng tíi lîi nhuËn cña c«ng ty. T¸c ®éng nµy thÓ hiÖn trªn c¶ hai gãc ®é lµ tÝnh cùc vµ tiªu cùc. NÕu nh- c«ng ty n¾m b¾t tèt t×nh h×nh cã ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ c¸c vÊn ®Ò vµ xö lý chóng mét c¸ch khoa häc th× c«ng ty dÔ dµng ®¹t ®-îc môc tiªu cña m×nh. Ng-îc l¹i th× chÝnh c¸c ®Æc tr-ng nµy sÏ t¸c ®éng tiªu cùc trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô cña c«ng ty. 3.3. §Æc ®iÓm cña thiÕt bÞ c«ng nghÖ: Víi môc ®Ých n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm hiÖn cã vµ t¹o ra s¶n phÈm míi cã søc c¹nh tranh cao trªn thÞ tr-êng c«ng ty tiÕn hµnh ®Çu t- më réng s¶n xuÊt vµ ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr-êng thÕ giíi vµ trong n-íc. Trang bÞ gÇn 700 m¸y may hiÖn ®¹i nh»m n©ng cao c¸c mÆt hµng quÇn ¸o dÖt kim, quÇn sooc …cã míi kho¶ng 95% m¸y mãc hiÖn ®¹i nªn chÊt l-îng vµ gi¸ c¶ cã thÓ c¹nh tranh ®-îc víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c n-íc trong khu vùc. 9 Tuy nhiªn c«ng ®o¹n chuÈn bÞ s¶n xuÊt, chñ yÕu vÉn dïng ph-¬ng ph¸p thñ c«ng. C«ng ®o¹n may th× c¸c m¸y mãc ®-îc sö dông hiÖn nay mang tÝnh hiÖn ®¹i cao tõ 4000 ®Õn 5000 vßng/phót cã b¬m dÇu tù ®éng ®¶m b¶o vÖ sinh c«ng nghiÖp. C«ng ®o¹n hoµn tÊt s¶n phÈm hÇu hÕt lµ dïng hÖ thèng lµ h¬i vµ dïng bµn lµ theo phun n-íc ®Ó ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm kh«ng bÞ nh¨n ch©n chim, hÖ thèng lµ h¬i võa cho n¨ng xuÊt cao võa cho chÊt l-îng tèt. 3.4. TiÒm lùc tµi chÝnh cña c«ng ty. Khi thµnh lËp c«ng ty vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty lµ 600.000.000 VN§ tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2002 quy m« vèn cña c«ng ty nh- sau tæng vèn kinh doanh: 10.349.000 VN§. Tuy ®-îc thµnh lËp ch-a l©u xong l·nh ®¹o c«ng ty ®· x¸c ®Þnh râ xu h-íng ph¸t triÓn cña thÞ tr-êng nãi chung vµ thÞ tr-êng may mÆc nãi riªng, c«ng ty HANOTEX ®· tÝch cùc tËp trung vµo viÖc hiÖn ®¹i ho¸ thiÕt bÞ m¸y mãc, n©ng cÊp dÇn c¸c c¬ së s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao nh»m t¨ng doanh thu cña c«ng ty tõ ®ã c«ng ty cã kh¶ n¨ng t¨ng tiÒm lùc tµi chÝnh cña m×nh. §Êy chÝnh lµ biÓu hiÖn râ nÐt cña viÖc ®Çu t- ®óng h-íng cña c«ng ty HANOTEX. 3.5. ThÞ tr-êng s¶n phÈm tiªu thô ThÞ tr-êng chÝnh mµ s¶n phÈm cña c«ng ty cã mÆt nhiÒu nhÊt lµ thÞ tr-êng Mü. Lµ mét thÞ tr-êng kh«ng h¹n ng¹ch, lµ thÞ tr-êng nhËp khÈu hµng dÖt m¨y lín nhÊt thÕ giíi; chØ b»ng hai phÇn ba d©n sè EU (~264 triÖu d©n) nh-ng møc tiªu thô v¶i (27kg/ng-êi/n¨m ) cña ng-êi Mü gÊp 1,5 lÇn EU. C«ng ty ®· chuÈn bÞ t-¬ng ®èi tèt cho viÖc th©m nhËp vµo thÞ tr-êng nµy khi hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i ®-îc ký kÕt gi÷a hai bªn vµ ®-îc h-ëng quy chÕ th-¬ng m¹i th«ng th-êng. Bªn c¹nh ®ã s¶n phÈm cña c«ng ty cßn ®-îc b¸n ë thÞ tr-êng EU, thÞ tr-êng NhËt B¶n, thÞ tr-êng Hång K«ng nh-ng víi sè l-îng nhá. Cßn ë thÞ tr-êng trong n-íc: d©n sè n-íc ta kho¶ng 80 triÖu ng-êi n¨m 2000, dù tÝnh n¨m 2005 lµ 88 triÖu ng-êi bµ n¨m 2010 sÏ lµ 100 triÖu ng-êi mÆc dï møc sèng cña ng-êi d©n ch-a cao nh-ng lÊy møc tiªu dïng cña mçi ng-êi lµ 5m v¶i c¸c lo¹i mçi n¨m th× kh¶ n¨ng tiªu dïng cña c¶ n-íc lªn tíi 400 triÖu mÐt v¶i. Tuy nhiªn do c«ng ty míi thµnh lËp, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cßn ch-a cao so víi c¸c c«ng ty b¹n vµ ®Æc biÖt lµ s¶n phÈm trµn ngËp cña Trung Quèc, do ®ã trªn thÞ tr-êng néi ®Þa, s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng cã nhiÒu. III. §¸nh gi¸ tæng quan. 1. HiÖu qu¶ kinh doanh. Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng n-íc ta hiÖn nay, mäi doanh nghiÖp kinh doanh dÒu cã môc tiªu bao trïm, l©u dµi lµ tèi ®a lîi nhuËn. Cã lîi nhuËn míi cã kh¶ n¨ng ®Çu t- chiÒu s©u nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm. H¬n thÕ n÷a, doanh nghiÖp ph¶i ®Æt môc tiªu – hiÖu qu¶ x· héi lªn hµng ®Çu. HiÖu qu¶ x· héi lµ ph¹m trï ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc s¶n xuÊt x· héi nh»m ®¹t ®-îc môc tiªu x· héi nhÊt ®Þnh. C¸c môc tiªu x· héi th-êng gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, n©ng cao phóc lîi 10 x· héi, n©ng cao møc sèng vµ ®êi sèng v¨ ho¸ tinh thÇn cho ng-êi lao ®éng, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm, ®¶m vÖ sinh m«i tr-êng …§ã còng chÝnh lµ mô c tiªu phÊn ®Êu cña c«ng ty HANOTEX. Víi sè l-îng c«ng nh©n hiÖn ®ang lµm viÖc, c«ng ty ®· gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho 1250 ng-êi, gãp phÇn lµm æn ®Þnh kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi. HANOTEX cã c¸c chÝnh s¸ch vÒ l-¬ng bæng, b¶o hiÓm x· héi, nghØ èm ®au do bÖnh tËt, thai s¶n phï hîp … KhuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng lµm viÖc h¨ng say. HiÖu qu¶ kinh doanh lµm ph¹m trï ph¶n ¸nh mÆt chÊt l-îng cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguÇn lùc s¶n xuÊt ( lao ®éng m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn liÖu, tiÒn vèn ) trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nghiÖp. Do míi thµnh lËp vµo cuèi n¨m 1998 nªn trong n¨m 1999, mÆc dï ban gi¸m ®èc cña c«ng ty ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng trong viÖc t×m kiÕm b¹n hµng ®Ó t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c«ng ty. Song c«ng ty kh«ng tr¸nh khái bÞ lç trong n¨m ®Çu ho¹t ®éng. Sang n¨m 2000, c¸n bé vµ nh©n viªn c«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc t¹o ®Çu ra cho s¶n phÈm vµ c¶i tiÕn chÊt l-îng nªn b-íc ®Çu ®· cã nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. Tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2002 c«ng ty liªn tôc lµm ¨n cã hiÖu qu¶. B¶ng 3: HiÖu s¶n xuÊt kinh doanh tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2002 §¬n vÞ: vßng Tû suÊt N¨m N¨m N¨m 2000 2001 2002 Doanh thu/tæng tµi s¶n 1,708 1,217 1,48 Lîi nhuËn/vèn kinh doanh 0,1385 0,1730 0,1988 Lîi nhuËn/doanh thu 0,0117 0,059 0,168 Doanh thu/tæng tµi s¶n: ph¶n ¸nh søc s¶n xuÊt cña vèn kinh doanh. ChØ sè nµy ngµy cµng t¨ng lªn. N¨m 2000 lµ 1,078 vßng, n¨m 2001 lµ 1,217 vßng, n¨m 2002 lµ 1,48 vßng. - Lîi nhuËn/vèn kinh doanh: lµ chØ tiªu ®o l-êng søc sinh lêi cña ®ång vèn. N¨m 2000 con sè nµy lµ 0,1385 vßng, tøc lµ mét ®ång vèn bá ra ®-îc 0,1385 ®ång lîi nhuËn. N¨m 2001 lµ 0,173 vßng vµ tiÕp tôc t¨ng trong n¨m 2002 lµ 0,1988 vßng. §iÒu nµy chøng tá r»ng doanh nghiÖp lµm ¨n ngµy cµng cã hiÖu qu¶. - Tû xuÊt lîi nhuËn/doanh thu: N¨m 2000 lµ 0,0117 nghÜa lµ mét ngh×n ®ång doanh thu cã 11,7 ®ång lîi nhuËn, n¨m 2001 lµ 0,059 cã nghÜa lµ 1000 ®ång doanh thu cã 1,59 ®ång lîi nhuËn, n¨m 2002 lµ 0,0168 cã nghÜa lµ 1000 ®ång doanh thu cã 1,68 ®ång lîi nhuËn t¨ng thªm so víi n¨m 2001 lµ 0,9 ®ång. Qua c¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh ®· ph©n tÝch cã thÓ kÕt luËn r»ng xu h-íng ph¸t triÓn cña c«ng ty lµ tèt, ®©y lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng c¹nh tranh khèc liÖt nh- hiÖn nay. 2. T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty HANOTEX trong nh÷ng n¨m qua. Tuy ®-îc thµnh lËp ch-a l©u nh-ng l·nh ®¹o c«ng ty ®· x¸c ®Þnh râ xu h-íng ph¸t triÓn cña thÞ tr-êng nãi chung vµ thÞ tr-êng may mÆc nãi riªng, c«ng ty 11 HANOTEX ®· tÝch cùc tËp trung vµo viÖc hiÖn ®¹i ho¸ m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cÊp dÇn c¸c c¬ së s¶n xuÊt. §©y chÝnh lµ biÓu hiÖn râ nÐt cña viÖc ®Çu t- ®óng h-íng cña c«ng ty HANOTEX. Tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2002 c«ng ty t¨ng møc ®Çu t- vµo tµi s¶n cè ®Þnh rÊt nhiÒu. Mua x¾m míi vµ x©y dùng míi t¨ng lªn, ®Æc biÖt lµ ®Çu t- tµi s¶n trong n¨m 2002. B¶ng 4: b¶ng tæng hîp t¨ng gi¸ TSC§ qua c¸c n¨m §¬n vÞ: §ång. ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 1. Nguyªn gi¸ 45.789.624 47.303.326.053 56.971.595.157 TSC§ - Mua x¾m 733.274.674 752.907.645 16.680.436.807 míi - X©y dùng 167.725.636 153.229.196 986.966.207 míi 2. Gi¸ trÞ ®· 1.705.130.518 21.092.672.258 19.430.157.310 hao mßn 3. Gi¸ trÞ cßn 28.732.583.518 23.210.653.795 37.541.437.847 l¹i (Nguån b¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh c¸c n¨m 2000, 2001, 2002 c«ng ty HANOTEX ). Mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ t¨ng tõ 733.274.674 ®ång n¨m 2000 lªn 16.680.436.807 ®ßng n¨m 2002, t¨ng 15.947.162.133 ®ång hay gÊp 23 lÇn so víi n¨m 2000. §©y lµ kho¶n ®Çu t- lín vµ biÕn ®éng víi tû lÖ lín nhÊt. Nh- vËy, trong c¸c n¨m qua t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cña c«ng ty cã xu h-íng tèt, lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó c«ng ty thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. ChØ dùa vµo con sè tuyÖt ®èi mµ bªn c¹nh ®ã cßn ph¶i sö dông linh ho¹t c¸c chØ tiªu t-¬ng ®èi bëi v× c¸c chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh phÇn nµo trung thùc h¬n hiÖu qu¶ thùc hiÖn cña mét doanh nghiÖp. 12 B¶ng 5: Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh cña c«ng ty. §¬n vÞ: % ChØ tiªu N¨m N¨m N¨m 2000 2001 2002 1. Bè chÝ c¬ cÊu vèn HÖ sè c¬ cÊu TSC§ 61,63 62,64 59,16 HÖ sè c¬ cÊu TSL§ 38,37 37,04 36,13 2. T×nh h×nh tµi chÝnh -Vèn CSH/Tæng nguån vèn 27,39 30,3 17,70 - HÖ sè nî tæng tµi s¶n 72,61 69,7 82,30 - kh¶ n¨ng thanh to¸n + Thanh to¸n ng¾n h¹n 102,07 53,65 111,11 + Thanh to¸n nhanh 60,27 43,03 81,14 - Tû xuÊt lîi nhuËn doanh thu 1,17 1,59 1,68 (Nguån b°ng ®­îc trÝch tõ ‚ B²o c²o kÕt qu° kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2000, 2001, 2002; B²o c²o t×nh h×nh s°n xuÊt c²c n¨m cða c«ng ty‛). §èi víi c¸c chØ tiªu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh l¹i cã sù biÕn ®æi ng-îc chiÒu. NhthÊy ë trªn, n¨m 2001 lµ n¨m c«ng ty ®¹t ®-îc chØ tiªu doanh thu vµ lîi nhuËn rÊt cao, cao nhÊt trong c¸c n¨m 2000 – 2002 nh-ng ë ®©y c¸c chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n l¹i ch-a tèt, mÆc dï tû lÖ nî ph¶i tr¶ trªn tæng tµi s¶n cao. §iÒu nµy cho thÊy n¨m 2002 c«ng ty thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh theo h-íng linh ho¹t nh-ng l¹i chøa ®ùng sù m¹o hiÓm lín; nÕu c«ng ty qu¶n lý tèt th× ®©y lµ mét ®iÒu kiÖn ®Ó ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty. §Æc biÖt ®èi víi chØ tiªu tû xuÊt lîi nhuËn doanh thu ta thÊy cã sù t¨ng tr-ëng râ nÐt qua c¸c n¨m. N¨m 2000 tû lÖ nµy ë møc 1,17% nh-ng ®Õn n¨m 2001 tû lÖ nµy ®· t¨ng lªn ®Õn 1,59% cao h¬n n¨m 2000 lµ 0,42% vµ ®Õn n¨m 2002 ®¹t ®Õn 1,69% cao h¬n doanh thu n¨m 2001 lµ 0,9%. §iÒu nµy chøng tá r»ng lîi nhuËn doanh thu cña n¨m 2002 gi¶m nh-ng cã sù t¨ng tr-ëng t-¬ng ®èi so víi n¨m 2001, phô thuéc vµo t×nh h×nh sö dông vèn vµ tµi s¶n cña c«ng ty. Trong thêi kú më cöa hiÖn nay, thêi kú tù do ho¸ toµn cÇu vµ th-¬ng m¹i cïng víi xu h-íng thÕ s¸t nhËp cña c¸c tËp ®oµn cã ¶nh h-ëng lín ®Õn thÞ tr-êng thÕ giíi. Thªm vµo ®ã, hiÖn nay thÞ tr-êng ViÖt Nam còng ®ang trong thêi kú bïng næ vÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm may mÆc, nhiÒu doanh nghiÖp may mÆc còng s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm c¹nh tranh víi c«ng ty. V× vËy, c«ng ty kh«ng thÓ tr¸nh khái sù c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ cã vèn lín, c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn. Thêi gian qua, ngoµi nhiÖm vô s¶n xuÊt, c«ng ty cßn ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc xuÊt ph¸t tõ c«ng ty còng nh- khã kh¨n cña thêi ®¹i ®Ó ®i lªn lµm tiÒn ®Ó cho b-íc ph¸t triÓn tiÕp theo. KÕt qu¶ cña nh÷ng nç lùc trªn chÝnh lµ sù gia t¨ng trong s¶n xuÊt, lµ viÖc thùc hiÖn tèt c¸c chØ tiªu tµi chÝnh quan träng, lµ viÖc n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong c«ng ty. 13 B¶ng 6: B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn s¶n xuÊt n¨m 2001 ’ 2002 ChØ tiªu §¬n KH TH vÞ(SP) 2001 2001 TH/KH 2001 KH TH 2002 2002 TH/KH 2002 TH2001/ TH2002 1. S¶n 1000 845 845 100 % 877 877 100% 103.91% phÈm may 2. S¶n phÈm quy 1000 2650 2931 110.6 % 2642 2950 190.76% 100.65% ®æi 3. S¶n phÈm g¨ng 1000 tay - G¨ng g«n - G¨ng 1350 1394 103.26% 2000 1500 75% 111.11% ®«ng - Maclogo 200 224 112% 200 200 100% 81.97% 4. S¶n 10000 1000 1000 100% 98.68% phÈm thªu 5. S¶n phÈm m 1079 1079 100% 1000 1000 100% 92.68% len (Nguån trÝch tõ ‚B²o c²o t×nh h×nh thùc hiÖn s°n xuÊt kinh doanh n¨m 20012002 t¹i Héi nghÞ c«ng nh©n viªn chøc C«ng ty HANOTEX) IV. Thùc tr¹ng ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chiÕn l-îc Marketing cña C«ng ty HANOTEX xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr-êng Mü. A. Thùc tr¹ng ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc Marketing cña c«ng ty HANOTEX. 1. NhiÖm vô, môc tiªu cña c«ng ty ®èi víi thÞ tr-êng Mü. Trong nh÷ng n¨m qua, kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam ®· t¨ng tr-ëng kh«ng ngõng vµ chiÕm -u tû träng lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu (®øng thø 2 sau dÇu th« ). ChÝnh phñ còng ®· ban hµnh QuyÕt ®Þnh 55 vÒ chiÕn l-îc t¨ng tèc ngµnh dÖt may ®Õn n¨m 2010, mµ bé c«ng nghiÖp lµ c¬ quan so¹n th¶o, chiÕn l-îc nµy cã ba môc tiªu. Thø nhÊt lµ néi ®Þa ho¸ c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu, tõ møc 25% hiÖn nay lªn 50% vµo n¨m 2005 vµ 75% - 80% vµo n¨m 2010. Thø hai lµ ®-a kim ng¹ch xuÊt khÈu ngµnh tõ xÊp xØ 2 tû USD hiÖn nay lªn 4tû USD vµo n¨m 2005 vµ 8 tû USD vµo n¨m 2010. Thø ba lµ gia t¨ng kh¶ n¨ng thu hót lao ®éng, gi¶i quyÕt viÖc lµm. Ph¶i nãi r»ng c¸c chØ tiªu cña nhµ n-íc ®Æt ra trong nh÷ng n¨m tíi lµ rÊt cao, nÕu nh- c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch vÜ m« kh«ng ®-îc c¶i thiÖn kÞp thêi th× cã thÓ nãi ®©y lµ nh÷ng chØ tiªu v-ît trªn søc cña ngµnh dÖt may. cã thÓ nãi lµ chËm triÓn khai n¨m nµo lµ mÊt thêi c¬ n¨m ®ã. rÊt may lµ nhµ n-íc ®· triÓn khai ngay cßn nÕu ®Ó tíi n¨m 2003 míi thùc hiÖn th× kh«ng cßn ®Êt ®Ó triÓn khai n÷a. 14 B¶ng 7: Nh÷ng mÆt hµng ¨n kh¸ch Tªn hµng 1. Cat 4: ¸o T-shirt vµ polo- shirt 2. Cat 5: ¸o len 3. Cat 6: QuÇn 4. Cat 7: S¬ mi n÷ 5. Cat 8: S¬ mi nam 6. Cat 15: ¸o kho¸c n÷ 7. Cat 29: Bé quÇn ¸o dÖt kim 8. Cat 31: ¸o lãt nhá 9. Cat 73: QuÇn ¸o kh¸c 10. Cat 78: QuÇn ¸o thÓ thao 12. Cat 83: QuÇn ¸o H¹n ng¹ch n¨m 2000 9,8 triÖu chiÕc 3,25 triÖu chiÕc 5 triÖu chiÕc 27,5 triÖu chiÕc 13 triÖu chiÕc 475.000 chiÕc 350.000 bé 4 triÖu chiÕc 1 triÖu chiÕc 1.200 tÊn 400 tÊn H¹n ng¹ch n¨m 2001 10,098 triÖu chiÕc 3,348 triÖu chiÕc 5,15 triÖu chiÕc 2,833 triÖu chiÕc 13,39 triÖu chiÕc 499.000 chiÕc 361.000 bé 4,120 triÖu chiÕc 1,05 triÖu chiÕc 1236 tÊn 412 tÊn Tõ t×nh h×nh ®ã, ban gi¸m ®èc c«ng ty ®· x¸c ®Þnh râ nhiÖm vô vµ môc tiªu cho c«ng ty trong nh÷ng n¨m tiÕt theo khi xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ tr-êng Mü, mét thÞ tr-êng ®Çy tiÒm n¨ng, høa hÑn nhiÒu thµnh c«ng. 1.1. Môc tiªu dµi h¹n ®èi víi thÞ tr-êng Mü. a. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, c¸c c«ng ty siªu thÞ, chuyªn doanh, b¸n lÎ … còng ng-êi tiªu dïng Mü biÕt ®Õn s¶n phÈm cña c«ng ty HANOTEX th«ng qua c¸c ho¹t ®éng Marketing. b. C¶i thiÖn vÞ thÕ c¹nh tranh b»ng c¸ch th©m nhËp vµo ®o¹n thÞ tr-êng míi cña Mü. c. Tõng b-íc v-¬n lªn tíi tèp 10 cña c¸c doanh nghiÖp trong n-íc trong viÖc xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr-êng Mü. d. T¹o ®-îc mét th-¬ng hiÖu, mét h×nh ¶nh riªng cho doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng Mü. e. Cã ®iÒu kiÖn ®Ó liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c nhµ s¶n xuÊt Mü ®Ó ngµy cµng tiÕn s©u h¬n vµo thÞ tr-êng ®Çy tiÒm n¨ng còng nh- nhiÒu th¸ch thøc nµy. 1.2. Môc tiªu ng¾n h¹n ®èi víi thÞ tr-êng Mü. a. Môc tiªu tµi chÝnh. Doanh thu t¨ng tõ n¨m 2002 lµ 12 triÖu USD lªn 20 triÖu USD n¨m 2003 t¨ng tõ 5 –10% so víi n¨m 2002. b. Môc tiªu Marketing. Víi chiÕn l-îc Marketing mµ c«ng ty HANOTEX ®-a ra hy väng r»ng trong n¨m 2003 khèi l-îng hµng tiªu thô lµ 1.000.000 s¶n phÈm t¨ng 123.000 s¶n phÈm so víi n¨m 2002 t-¬ng øng víi 14% t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 155 s¶n phÈm t-¬ng øng víi 18,3%. - C¸c kh¸ch hµng ( c¸c nhµ b¸n bu«n, b¸n lÎ hµng dÖt may ë thÞ tr-êng Mü) biÕt ®Õn tªn tuæi còng nh- nh·n hiÖu cña c«ng ty t¨ng tõ 5% lªn 30% n¨m 2005. 15 - H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm tõ 10  20%. - ChÝnh s¸ch hËu m·i ®-îc c«ng ty chó ý ®Õn nhiÒu h¬n . - C«ng ty còng cÇn ph¶i cã hÖ thèng ph©n phèi cña m×nh khi hÖ thèng ph©n phèi Mü ch-a chÊp nhËn hµng ViÖt Nam. - S¶n phÈm cña c«ng ty b¸n ra kh¸ch hµng cã thÓ ®em tr¶ l¹i ®-îc. - C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn v¨n ho¸ mua b¸n. V× chØ cÇn ng-êi b¸n cã th¸i ®é kh«ng ®µng hoµng lµ ng-êi mua cã thÓ tæ chøc chiÕn dÞch tÈy chay hµng ho¸. 2. Ph©n tÝch m«i tr-êng kinh doanh bªn ngoµi. Mét doanh nghiÖp n-íc ngoµi khi muèn vµo thÞ tr-êng Mü tr-íc hÕt ph¶i ®-a ra ®-îc vµ ph¶i cã quyÕt t©m thùc hiÖn môc tiªu xuÊt khÈu cña m×nh. TiÕp ®Õn lµ ph¶i cã nguån nh©n lùc cÇn thiÕt ®¸p øng ®ßi hái kinh doanh nh-: nãi ®-îc tiÕng Anh hiÓu nghiÖp vô bu«n b¸n quèc tÕ cã kh¶ n¨ng lín vÒ vÒ s¶n xuÊt hµng ho¸, cã ph-¬ng thøc Marketing xuÊt khÈu. §ång thêi, doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu thÞ tr-êng Mü th«ng qua c¸c ph-¬ng tiÖn: s¸ch, b¸o kh¶o s¸t thùc tiÔn, tham dù héi th¶o, héi chî triÓn l·m …Th«ng tin vÒ th-¬ng m¹i ë Mü rÊt tù do. NÕu tiÕp cËn ®-îc internet sÏ dÔ dµng t×m kiÕm th«ng tin. Cã hai ®Þa chØ ®¸ng tin cËy ë Mü cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Æt quan hÖ, ®ã lµ US-VietNam Business Committee (uû ban th-¬ng m¹i Hoa Kú- ViÖt Nam) vµ ViÖt Nam Trade counil( Héi ®ång Th-¬ng m¹i viÖt Nam). 2.1. M«i tr-êng quèc tÕ . 2.1.1. ¶nh h-ëng cña nÒn chÝnh trÞ Mü. Hai §¶ng chñ yÕu ë mü lµ §¶ng D©n chñ vµ §¶ng Céng Hoµ kh¸c víi c¸c §¶nh chÝnh trÞ ë nhiÒu n-íc ph-¬ng t©y, hai §¶ng nµy kh«ng cã sù tæ chøc chÆt chÏ v¯ c­¬ng lÜnh t­ t­ëng riªng, chóng l¯ mét liªn minh ‘mÒm’.§çng thêi hÖ thèng hai ®¶ng ®· thÓ hiÖn kh¶ n¨ng æn ®Þnh râ rÖt mÆc dï cã nh-ng m-u toan ph¸ vì sù thèng trÞ cña nhöng ng-êi d©n chñ vµ nh÷ng ng-êi céng hoµ trong vò ®µi chÝnh trÞ ë mü. Trong ®iÒu kiÖn cña x· héi mü, c¸c ®¶ng ph¸i thÝch øng ®-îc nh÷ng ®ßi hái cña c¸c lîi Ých ®a thµnh phÇn, c¸c tÇng líp d©n c- vµ c¸c nhãm lîi Ých kh¸c nhau. ¥ mü cã sù ph©n biÖt râ rÖt thÈm quyÒn cña chÝnh phñ Trung -¬ng vµ c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn cña c¸c bang hîp thµnh.Ngoµi hÖ thèng ph¸p luËt do liªn bang lËp ra, t¹i mçi bang riªng cña mü cã nh÷ng hÖ thèng ph¸p luËt riªng.Tuy nhiªn c¸c bang Mü kh«ng ph¶i lµ c¸c quèc gia cã chñ quyÒn vµ kh«ng thÓ v-ît ra ngoµi thµnh phÇn liªn bang ký kÕt c¸c hiÖp ®Þng quèc tÕ vµ x¸c ®inh thuÕ quan.Mét ®iÒu cã ý nghÜa quan trong lµ chÝnh phñ liªn Bang ®· t-íc bá mäi mÇu s¾c d©n téc, nh÷ng lîi Ých khu vùc víi tÊt c¶ tÇm quan träng cña nã kh«ng cã kh¶ n¨ng lµm lay chuyÓn tÝnh hîp ph¸p cña quyÒn lùc quèc gia chung. ThÞ tr-êng Mü lµ mét thÞ tr-êng më, nh-ng kh«ng ph¶i lµ mét thÞ tr-êng tù do. Trªn thùc tÕ khi lµm ¨n ë thi tr-êng Mü c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ chØ lµm viÖc víi v¨n phßng Tæng Thèng hoÆc ®¹i diÖn Th-¬ng m¹i Mü mµ cßn ph¶i lµm viÖc víi c¸c c¬ quan néi c¸c, c¬ quan lËp ph¸p còng nh- c¬ quan t- ph¸p. Hai n¨m lªn n¾m chÝnh quyÒn cña tæng thèng G.Bush lµ mét n¨m nÒn kÝnh tÕ – chÝnh trÞ Mü cã nhiÒu biÕn ®éng, Ng¯y 11/9/2001, mét ng¯y ‚thø 3 ®en tèi ‚ 16 cuéc khñng ho¶ng ®· næ ra lµm cho t×ng h×nh chÝng trÞ Mü thay ®æi m¹nh mÏ.Vµo gi÷a n¨m 2001, Tæng thèng G. Bush ®· tõng tôyªn bè: n-íc Mü ph¶i cÇn dùa vµo ba yÕu tè c¬ b¶n; thø nhÊt, duy tr× ®Þa vÞ sè mét thÕ giíi, thø hai lµ, sö dông søc m¹nh Mü ®Ó b¶o vÖ lîi Ých quèc gia Mü, thø ba lµ b¶o ®¶m sù h¬n h¼n vÒ søc m¹nh qu©n sù cña Mü ®èi víi n-íc kh¸c. Hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p ®· ®-îc chØ ra, trong ®ã ®Èy m¹nh th-¬ng m¹i tù do trªn quy m« toµn cÇu vÉn lµ mét ®Þnh h-íng chÝnh s¸ch cña Mü.Tæng thèng vÉn ®ang lç lùc ®Ó Quèc héi dµnh quyÒn ®µm ph¸n nhanh trong viÖc ký kÕt vµ th«ng qua c¸c hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i. Trong ch-¬ng tr×nh nghÞ sù vÒ th-¬ng m¹i quèc tÕ cña Tæng thèng, bªn c¹nh c¸c môc tiªu cô thÓ ®-îc ®Ò ra nh- t¹o sù hç trî lÉn nhau gi÷a th-¬ng m¹i víi m«i tr-¬ng lao ®éng vv… Tæng thèng G.Bush coi viÖc ®µm ph¸n khu vùc mËu dÞch tù do ch©u Mü (FTAA) lµ mét -u tiªn hµng ®©u trong chÝnh s¸ch cña m×nh.Th¸ng 4/2001, Tæng thèng Mü vµ 33 nguyªn thñ quèc gia T©y b¸n cÇu ®· tham gia héi nghÞ th-îng ®Ønh Quebec(Cana®a) vµ ®· tho¶ thuén vÒ viÖc hoµn thµng tiÕn tr×nh ®µm ph¸n FTAA tr-íc th¸ng 1/2005. 2.1.2.C¸c quy ®Þnh ph¸p quy luËt ph¸p Mü. Kh¸c víi ®¹i ®a sè quèc gia trªn hµnh tinh, hiÕn ph¸p Hoa Kú trong suèt thêi gian thùc hiÖn ch-a cã sù söa ®æi c¨n b¶n nµo – cã nh÷ng thay ®æi rÊt nhá nh-ng kh«ng ®¸ng kÓ - ®¸nh dÊu b-íc tiÕn míi cña Hoa Kú. §iÒu nµy cho thÊy kh¶ n¨ng æn ®Þnh cña hÖ thèng luËt ph¸p Hoa Kú. §Ó triÓn khai quan hÖ kinh tÕ – th-¬ng m¹i víi Mü cã hiÖu qu¶, tr-íc hÕt hiÓu râ luËt ph¸p cña Mü. Quy chÕ ®·i ngé Tèi HuÖ Quèc (the Most favoted Nation treatment- MFn) nay ®­îc gäi l¯ ‚ Quan hÖ th­¬ng m³i b×nh th­êng‛ ( Normal trade RelationNTR ) ®-îc thÓ hiÖn toµn bé trong ch-¬ng mét ( trong sè bèn ch-¬ng ) cña hiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ mËu dÞch (General agreement on tariff and Trade_GATT ). Quy chÕ Tèi HuÖ Quèc quy ®Þnh c¸c thµnh viªn thuéc GATT (nay lµ WTOworld tradeorganization) dµnh cho nhau chÕ ®é ®çi xö ®·i nhÊt trong quan hÖ kinh tÕ th-¬ng m¹i ®Æc biÖt trong quan hÖ thuÕ quan. Trªn thùc tÕ, Mü dµnh NTR cho tÊt c¶ c¸c b¹n hµng cña m×nh kÓ c¶ n-íc XHCN. ¦u ®·i lín nhÊt cña quy chÕ NTR lµ gi¶m vµ miÔn thuÕ cho c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu tõ nh÷ng n-íc ®-îc h-ëng quy chÕ NTR vµo Mü, trong khi cóng s¶n phÈm chÞu thuÕ nhËp khÈu gÊp 6 - 12 lÇn, ¸p dông víi c¸c s¶n phÈm tõ c¸c n-íc ch-a ®-îc h-ëng quy chÕ nµy. - HÖ thèng -u ®·i phæ cËp ( Genlralized sy stem of Frefercet- GSP). Ch-¬ng V bé luËt th-¬ng m¹i (Unifom Commetcial code) cho phÐp Tæng thèng toµn quyÒn dµnh cho c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn -u ®·i thuÕ quan b»ng 0% ®èi víi mét sè s¶n phÈm tõ n-íc ®ã vµo Mü vµ cã toµn quyÒn rót bá nh÷ng -u ®·i nµy, hiÖn nay cã h¬n 100 n-íc ®ang ®-îc h-ëng quy chÕ GSP cña Mü gåm cã Th¸i Lan, Malaysia, Philipines … 17 Nh÷ng mÆt hµng ®-îc miÔn thuÕ nÕu ®¸p øng ®-îc c¸c yªu c©u sau s¶n phÈm ®-îc xuÊt khÈu trùc tiÕp tõ n-íc ®ang ®ang ®-îc h-ëng GSP sang Mü vµ s¶n phÈm ®-îc chÕ biÕn hoÆc s¶n xuÊt toµn bé t¹i n-íc ®ang h-ëng GSP. - C¸c chñ thÓ kinh tÕ ®-îc ®èi sö kh¸ c«ng b»ng trong m«i tr-êng ph¸p lý æn ®Þnh. LuËt cña HoaKú chi tiÕt vµ ®Çy ®ñ, râ rµng, ®ßi hái chÆt chÏ chÊt l-îng theo tiªu chuÈn ISO 9000, quy ®Þnh nghiªm ngÆt vÒ tr¸ch nhiÖm s¶n phÈm: ng-êi s¶n xuÊt vµ ng-êi b¸n hµng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi s¶n phÈm cã ý g©y h¹i cho ng-êi tiªu dïng, hÖ thèng b¶o hµnh vµ b¶o vÖ ng-êi tiªu dïng nh»m ®¶m b¶o cho hä th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ hµng ho¸, tu©n thñ luËt Th-¬ng m¹i ( luËt chèng ®éc quyÒn), c¸c tiªu chuÈn vÒ lao ®éng, nh·n hiÖu hµng ho¸ vµ xuÊt xø s¶n phÈm. Khi ®-îc h-ëng chÕ ®é NTR, s¶n phÈm ViÖt Nam vµo thÞ tr-êng Mü ph¶i cã xuÊt xø ViÖt Nam, nÕu ph¸t hiÖn gian tr¸ th× huû hîp ®ång. Ngoµi ra, ®iÒu 337 cña luËt thuÕ quan cßn cho phÐp chÝnh phñ Mü ®-îc ®-a ra c¸c bÞªn ph¸p chèng l¹i viÖc c¹nh trang bÊt chÝnh, nh- qu¶ng c¸o kh«ng trung thùc hoÆc ®-a ra gi¸ b¸n thÊp h¬n gi¸ th«ng b¸o trªn thÞ tr-êng, nh»m tiªu diÒt c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh trong trõ¬ng hîp nµy, chÝnh phñ Mü ra lÖnh cho c¸c nhµ nhËp khÈu ë Mü ngõng nhËp khÈu, tÞch thu mÆt hµng ®-îc x¸c ®Þnh lµ c¹nh tranh kh«ng b×nh ®¼ng nµy hoÆc cã thÓ bÞ ®¸nh mét kho¶n thuÕ ®Æc biÖt (nÕu cã hµnh ®éng ph¸ gi¸ ) ®Ó gi¸ hµng ho¸ ®ã ngang b»ng víi gi¸ c«ng b»ng trªn thÞ tr-êng. Mét bµi häc ®¾t gi¸ cho c¸c nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam sang thÞ tr-êng Mü ®ã lµ tr-êng hîp c¸ Basa. Khi ph¸t hiÖn ra gi¸ b¸n trªn tr-êng Mü thÊp h¬n so víi ®èi thñ cïng lo¹i th× ngay lËp tøc c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c ph¸t ®¬n kiÖn vµ bé th-¬ng m¹i ®×nh chØ viªc nhËp c¸ da tr¬n cña ViÖt Nam vµo thÞ tr-¬ng Mü. Song song víi viÖc nµy lµ më cuéc ®iÒu tra xem c¸c nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam cã b¸n ph¸ gi¸ c¸ da tr¬n hay kh«ng, vÒ phÝa chÝnh phñ ViÖt Nam cã lªn tiÕng ph¶n ®èi hµng ®éng cña Mü vµ kh¼ng ®Þnh r»ng do viªc ch¨n nu«i c¸ Basa cña ViÖt Nam lµ thuËn lîi do ®ã gi¸ thµnh s¶n xuÊt lµ thÊp vµ gi¸ b¸n s¶n phÈm sÏ thÊp. C¸c nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam lu©n cè g¾ng ®Ó chøng minh cho bé th-¬ng m¹i Mü thÊy ®iÒu ®ã lµ ®óng sù thËt. Sau mét thêi gian ®iÒu tra xem xÐt, bé th-¬ng m¹i Mü vÉn quyÕt ®Þnh cho nhËp c¸ da tr¬n cña ViÖt Nam vµo thÞ tr-êng Mü nh-ng cã ba c«ng ty xuÊt khÈu cña ViÖt Nam bÞ ®¸nh thuÕ cao, cã c«ng ty bÞ ®¸nh thuÕ lªn ®Õn 62%, 49%,..., ChÝnh phñ ViÖt Nam vÉn kh«ng b»ng lßng víi quyÕt ®Þnh trªn cña bé th-¬ng m¹i Mü. Nh- vËy rót kinh nghiÖm trªn, c¸c nhµ xuÊt khÈu khi muèn lµm ¨n ë thÞ tr-êng Mü ph¶i hiÓu vµ n¾m thËt ch¾c luËt ph¸p cña n-íc nµy. Míi ®©y, ChÝnh phñ ®· phª chuÈn 3 hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i quan träng nh»m t¨ng c-êng an ninh kinh tÕ vµ më cöa thÞ tr-êng, ®ã lµ hiÖp ®Þnh mËu dÞch tù do víi Giooc®ani, HiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i song ph-¬ng víi ViÖt Nam vµ Lµo.Thªm vµo ®ã , Quèc héi Mü ®¨ xem xÐt kh«i phôc Ch-¬ng tr×nh HÖ thèng -u ®·i phæ cËp (GSP)vµ luËt -u ®·i th-¬ng m¹i Andean(An dean trade preferences Act), th«ng qua luËt -u ®·i th-¬ng m¹i §«ng Nam ¸ nh÷ng nguån lîi th-¬ng m¹i. HÖ thèng thuÕ quan cña Mü (gäi t¾t lµ HTS) hiÖn kh«ng chØ thi hµnh ë Mü mµ hÇu hÕt c¸c quèc gia th-¬ng m¹i lín cña thÕ giíi ®ang ¸p dông. NhiÒu lo¹i thuÕ quan cña Mü ®¸nh theo tØ lÖ tiÒn gi¸ trÞ hµng ho¸, tøc lµ møc thuÕ ®-îc x¸c ®Þnh c¨n cø theo tû lÖ phÇn tr¨m trªn gi¸ trÞ hµng nhËp khÈu. Møc 18 thuÕ suÊt biÕn ®éng tõ1- 40%, trong ®ã møc th«ng th-êng trong kho¶ng tõ 2-7%, gi¸ trÞ hµng nhËp khÈu. HÇu hÕt c¸c ®èi t¸c th-¬ng m¹i cña Mü ®-îc h-ëng Quy chÕ ®èi sö th-¬ng m¹i b×nh th-êng (NTR). Hµng ho¸ cña c¸c n-íc thuéc diÖn NTR khi xuÊt khÈu vµo Mü chØ ph¶i chÞu thuÕ suÊt thÊp h¬n nhiÒu so víi hµng cña c¸c n-íc kh«ng cã NTR cña Mü. HiÖn nay, c¸c n-íc tham gia WTO ®Òu ®-îc h-ëng NTR cña Mü ph¶i ®¸p øng hai ®iªu kiÖn c¬ b¶n lµ: ®· ký hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i song ph-¬ng víi Mü ph¶i tu©n thñ c¸c ®iÒu kiÖn Jackson-Vanik trong luËt th-¬ng m¹i n¨m 1974 cña Mü. Mét sè n-íc ®ang ®-îc h-ëng NTR cña Mü nh-ng ph¶i ®-îc Tæng Thèng Mü ®Ò nghÞ Quèc héi th«ng qua viÖc gia h¹n tõng n¨m quyÒn ®-îc h-ëng nµy. Nãi chung, Hoa Kú kh«ng cã giíi h¹n vÒ h¹n ng¹ch trõ phi trong mét hiÖp ®Þnh hµng dÖt may cã quy ®Þnh vÒ h¹n ng¹ch.Tuy nhiªn, luËt th-¬ng m¹i Hoa Kú cho phÐp chÝnh phñ Hoa Kú ®¬n ph-¬ng ¸p ®Æt c¸c h¹n ng¹ch tuyÖt ®èi vµ h¹n ng¹ch tÝnh theo thuÕ suÊt. H¹n ng¹ch tuyÖt ®èi lµ h¹n ng¹ch h¹n chÕ vÒ sè l-îng.V× vËy, trong suèt thêi gian ¸p dông h¹n ng¹ch, chØ mét sè l-îng hµng ho¸ ®· ®-îc Ên ®Þnh míi ®-îc phÐp nhËp khÈu. Mét sè h¹n ng¹ch tuyÖt ®èi ®-îc ¸p dông trªn toµn thÕ giíi, cßn mét sè chØ ®-îc ¸p dông ®èi víi mét vµi quèc gia nµo ®ã. Sè hµng nhËp khÈu ®-a ra so víi h¹n ng¹ch sÏ bÞ gi÷ l³i t³i mét ‚Khu ngo³i th­¬ng‛ ®Ó bæ sung cho kú h¹n ng¹ch sau ®ã hoÆc ®-îc ®-a kho ngo¹i quan hay còng cã thÓ bÞ tr¶ vÒ hoÆc tiªu huû d-íi sù gi¸m s¸t cña nh©n viªn h¶i quan. C¸c hiÖp ®Þnh vÒ hµng dÖt cã quy ®Þnh gi¸ t¨ng c¸c h¹n ng¹ch theo tõng thêi ®iÓm. H¹n ng¹ch tÝnh theo thuÕ suÊt ¸p dông cho mét sè l-îng hµng nhËp khÈu ®-îc quy ®Þnh víi mét møc thuÕ thÊp trong mét thêi h¹n nµo ®ã kh«ng cã giíi h¹n vÒ sè l-îng hµng nhËp khÈu trong suÊt thêi h¹n nµy, nh-ng nÕu hµng nhËp khÈu v-ît qu¸ sè l-îng cho phÐp h-ëng møc thuÕ thÊp th× sè l-îng d- ®ã sÏ ph¶i chiô møc thuÕ cao h¬n. H¯ng dÖt may cÇn cã ‚visa‛ míi ®­îc v¯o Hoa Kú. Mét visa h¯ng dÖt may lµ dÊu x¸c nhËn trªn mét ho¸ ®¬n hoÆc mét giÊy phÐp kiÓm so¸t nhËp khÈu, do chÝnh phñ n-íc ngoµi cÊp visa nµy ®-îc dïng ®Ó kiÓm so¸t viÖc xuÊt khÈu hµng dÖt – may vµ s¶n phÈm tõ hµng dÖt tõ. n-íc ngoµi vµo Hoa Kú hoÆc dïng ®Ó ng¨n cÊm viÖc nhËp lËu mÆt hµng nµy vµo Hoa Kú. Mét visa hµng dÖt may cã thÓ bao gåm hµng cã h¹n ng¹ch hoÆc kh«ng h¹n ng¹ch. Hµng dÖt cã h¹n ng¹ch cã thÓ cÇn hoÆc kh«ng cÇn mét visa tuú thuéc vµo n-íc xuÊt xø. Mét visa hµng dÖt may kh«ng b¶o ®¶m cho viÖc nhËp khÈu hµng vµo Hoa Kú. NÕu thêi gian h¹n ng¹ch chÊm døt mµ visa cho hµng dÖt may ®-îc cÊp sau ®ã bëi chÝnh phñ n-íc ngoµi vµ h·ng ®· nhËp vµo Hoa Kú, l« hµng nhËp nµy sÏ kh«ng ®-îc gi¶i phãng cho nhµ nhËp khÈu cho ®Õn khi h¹n ng¹ch míi ®-îc cÊp phÐp. Khi hiÖp ®Þnh vÒ hµng dÖt may ®-îc ký kÕt th× nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cho viÖc nhËp khÈu hµng dÖt may vµo Hoa Kú cÇn tu©n theo lµ: tu©n thñ c¸c qui ®Þnh vÒ h¹n ng¹ch vµ visa, nép b¶n kª khai xuÊt xø hµng ho¸, tu©n thñ c¸c qui ®Þnh vÒ ho¸ ®¬n nhËp, c¸c qui ®Þnh vÒ nh·n hµng ho¸ tu©n theo c¸c qui ®Þnh vÒ hµng dÔ ch¸y. C¸c s¶n phÈm nhËp khÈu kh«ng ®¸p øng ®-îc c¸c qui ®Þnh cña chÝnh phñ 19 Hoa Kú sÏ bÞ gi÷ l¹i vµ cã thÓ bÞ ph¹t hay bÞ tÞch thu. Ngoµi viÖc ph¶i tu©n theo c¸c qui ®Þnh trªn, ng-êi xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo Hoa Kú cßn ph¶i t×m hiÓu vµ tu©n theo c¸c h¹n chÕ cña Hoa Kú vÒ nhËp kh©u hµng dÖt may. Khi ®-îc h-ëng NTR, HANOTEX cã thÓ ®-îc mua theo gi¸ FOB v× thÞ tr-êng Mü lµ kh«ng bao giê ®Æt gia c«ng. Mét ®Æc ®iÓm lµ ®¬n hµng cña c¸c nhµ nhËp khÈu Mü th-êng rÊt lín tõ 50000 s¶n phÈm trë lªn mét ®¬n hµng. MÆt kh¸c, thÞ tr-êng Mü ®ßi hái chÝnh x¸c vÒ thêi h¹n giao hµng mét khi kh¸c hµng ®· më tÝn dông th- (L/C), dÔ huû hîp ®ång nÕu hä thÊy bÊt lîi vÒ thÞ tr-êng. V× vËy, khi ký kÕt th× HANOTEX ph¶i chó ý rµng buéc c¸c ®iÒu kiÖn trong hîp ®ång ph¶i rÊt chÆt chÏ râ rµng. 2.1.3. ¶nh h-ëng cña nÒn kinh tÕ Mü. Nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kû 20 lµ thêi kú ph¸t triÓn vµo lo¹i dµi nhÊt vµ huy hoµng nhÊt cña nÒn kinh tÕ Mü. §Çu n¨m 2000, kinh tÕ mü b-íc vµo n¨m t¨ng tr-ëng liªn tôc thø 10, mét thêi kú ph¸t triÓn dµi nhÊt trong thêi b×nh vµ trong lÞch sö mü. Tèc ®é t¨ng tr-ëng GDP thùc tÕ trung b×nh n¨m tõ 2,6% ( n¨m 19941996 ) lªn ®Õn 3,6% (n¨m 1996- 1998) vµ gÇn 5% n¨m 1999, tíi n¨m 2000 lµ 4%. Nh- vËy, kinh tÕ Mü ®· t¨ng gÇn 362 tû USD vµ ®¹t møc 9412 tû USD n¨m 2000. §ång thêi l¹m ph¸t gi¶m tõ 2,1% trong thêi kú tr-íc xuèng cßn 1,4% thêi kú sau vµ hiÖn ë møc trªn d-íi 2%, møc thÊp nhÊt kÓ tõ nh÷ng n¨m 1960. N¨m 2001 do bÞ ¶nh h-ëng cña cuéc khñng bè ngµy 11/9, kinh tÕ Mü bÞ suy gi¶m ®¸ng kÓ, GDP quÝ I lµ 1,3%, quÝ II lµ 0,3%, quÝ III lµ 1,3%, quÝ IV lµ 1,7%. B-íc sang n¨m 2002 kinh tÕ Mü ®· cã nh÷ng sù biÕn chuyÓn ®¸ng kÓ. Víi sù nç lùc cña chÝnh phñ nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh kinh tÕ bÞ tr× trÖ, chÝnh phñ Mü ®· ¸p dông rÊt nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó kh«i phôc nÒn kinh tÕ. S¸u th¸ng ®Çu n¨m 2002 tèc ®é t¨ng GDP ®¹t 5,6%, møc t¨ng m¹nh nhÊt kÓ tõ quÝ IV n¨m 1999 vµ lµ møc t¨ng ®ét biÕn so víi møc gi¶m 1,3% trong quÝ III vµ t¨ng 1,7% trong quÝ IV n¨m 2001. §Õn cuèi n¨m 2002 th× tèc ®é t¨ng tr-ëng cña kinh tÕ Mü ®¹t lµ 2,4%, ®iÒu nµy sÏ t¹o ®éng lùc phôc håi cho kinh tÕ toµn cÇu. Cã thÓ thÊy r»ng n-íc Mü tuy cßn nhiÒu m©u thuÉn trong x· héi, n-íc ngoµi vµo Hoa Kú hoÆc dïng ®Ó ng¨n cÊm viÖc nhËp lËu mÆt hµng nµy vµo Hoa Kú. Mét visa hµng dÖt may cã thÓ bao gåm hµng cã h¹n ng¹ch hoÆc kh«ng h¹n ng¹ch. Hµng dÖt cã h¹n ng¹ch cã thÓ cÇn hoÆc kh«ng cÇn mét visa tuú thuéc vµo n-íc xuÊt xø. Mét visa hµng dÖt may kh«ng b¶o ®¶m cho viÖc nhËp khÈu hµng vµo Hoa Kú. NÕu thêi gian h¹n ng¹ch chÊm døt mµ visa cho hµng dÖt may ®-îc cÊp sau ®ã bëi chÝnh phñ n-íc ngoµi vµ h·ng ®· nhËp vµo Hoa Kú, l« hµng nhËp nµy sÏ kh«ng ®-îc gi¶i phãng cho nhµ nhËp khÈu cho ®Õn khi h¹n ng¹ch míi ®-îc cÊp phÐp. Khi hiÖp ®Þnh vÒ hµng dÖt may ®-îc ký kÕt th× nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cho viÖc nhËp khÈu hµng dÖt may vµo Hoa Kú cÇn tu©n theo lµ:tu©n thñ c¸c qui ®Þnh vÒ h¹n ng¹ch vµ visa, nép b¶n kª khai xuÊt xø hµng ho¸, tu©n thñ c¸c qui ®Þnh vÒ ho¸ ®¬n nhËp, c¸c qui ®Þnh vÒ nh·n hµng ho¸, tu©n theo c¸c qui ®Þnh vÒ hµng dÔ ch¸y. C¸c s¶n phÈm nhËp khÈu kh«ng ®¸p øng ®-îc c¸c qui ®Þnh cña chÝnh phñ Hoa Kú sÏ bÞ gi÷ l¹i vµ cã thÓ bÞ ph¹t hay bÞ tÞch thu. Ngoµi viÖc ë Mü chiÕm 47% tæng møc tiªu thô, trong ®ã xu thÕ gia c«ng tõ n-íc ngoµi gia t¨ng m¹nh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 20
- Xem thêm -