Tài liệu Chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế công ty giầy Yên Viên CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CÔNG TY GIẦY YÊN VIÊN Tªn gäi: C«ng ty GiÇy Yªn Viªn. Tªn giao dÞch quèc tÕ: Yen Vien Shoes Company.( viÕt t¾t: YSHOCO ) Trô së C«ng ty : Sè 488 §êng Hµ Huy TËp, ThÞ trÊn Yªn Viªn- Gia L©m- Thµnh phè Hµ Néi . Tel: 04-8271615 Fax: 04- 8271963. Nhµ m¸y GiÇy Yªn Viªn ®-îc thµnh lËp ngµy 20/10/1988, dùa trªn viÖc tiÕp nhËn c¬ së vËt chÊt cña ba xÝ nghiÖp vËt t- thuéc Bé C«ng nghiÖp nhÑ : XÝ nghiÖp vËt tGiÊy Gç diªm, XÝ nghiÖp vËt t- t¹p phÈm, XÝ nghiÖp vËt tsµnh sø thuû tinh. Do ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý c¨n cø quyÕt ®Þnh cña bé c«ng nghiÖp nhÑ vµ ba xÝ nghiÖp trªn ngõng ho¹t ®éng, nhµ m¸y GiÇy Yªn Viªn tiÕp nhËn c¬ së vËt chÊt cña ba xÝ nghiÖp lµ c¸c nhµ kho, ®-êng x¸ ®· xuèng cÊp nghiªm träng, víi tæng sè vèn ban ®Çu lµ 80 triÖu ®ång, vµ lùc l-îng lao ®éng gåm 55 ng-êi vµ c¸c c¸n bé nh©n viªn d«i ra do s¾p xÕp l¹i biªn chÕ cña ba xÝ nghiÖp vËt t-. Nhµ m¸y ra ®êi trong hoµn c¶nh xo¸ bá c¬ chÕ qu¶n lý Nhóm 11 1 Lớp: TMQT 47 Chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế công ty giầy Yên Viên quan liªu bao cÊp chuyÓn sang ho¹t ®éng kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc. Nhµ m¸y thùc hiÖn tiÕp nhËn c¶i t¹o c¬ së vËt chÊt tõ kho tµng chøa vËt tcña ba xÝ nghiÖp ®Ó chuyÓn thµnh nhµ m¸y ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh giÇy dÐp; tuyÓn dông ®µo t¹o lao ®éng s¶n xuÊt giÇy vµ thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh do bé c«ng nghiÖp nhÑ vµ liªn hiÖp s¶n xuÊt- xuÊt nhËp khÈu da giÇy giao cho. Tõ th¸ng 01/1989 nhµ m¸y ®i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, n¨m 1994 nhµ m¸y Bé C«ng nghiÖp nhÑ quyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty GiÇy Yªn Viªn. Tõ cuèi nh÷ng n¨m 1990 t×nh h×nh chÝnh trÞ, kinh tÕ ë c¸c n-íc ®«ng ¢u vµ Liªn X« khñng ho¶ng, c¸c hîp ®ång kinh tÕ ký gi÷a nhµ m¸y víi Liªn X« bÞ ph¸ vì, nhµ m¸y gÆp nhØÒu khã kh¨n, hµng gia c«ng mò giÇy cho Liªn X« vµ c¸c n-íc §«ng ¢u kh«ng cßn n÷a, tëng chõng nhµ m¸y ph¶i ®ãng cöa. Nhµ m¸y nhanh chãng ®Çu t c¶i tiÕn, ®µo t¹o c«ng nh©n viªn chuyÓn sang s¶n xuÊt giÇy v¶i hoµn chØnh ®¶m b¶o viÖc lµm ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Cuèi n¨m 1992 nhµ m¸y Bé C«ng nghiÖp nhÑ duyÖt luËn chøng kinh tÕ kü thuËt cho phÐp nhµ m¸y ký hîp ®ång s¶n xuÊt víi C«ng ty KEELYWU(§µi Loan) gia c«ng giÇy n÷ xuÊt khÈu c«ng suÊt 1,2triÖu ®«i/n¨m. Ngµy 29/4/1993 Bé trëng Bé C«ng nghiÖp nhÑ ®· cã Nhóm 11 2 Lớp: TMQT 47 Chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế công ty giầy Yên Viên quyÕt ®Þnh sè 401/CNN - HL§ thùc hiÖn chuyÓn ®æi nhµ m¸y GiÇy sang h×nh thøc C«ng ty GiÇy Yªn Viªn. Träng tµi kinh tÕ thµnh phè Hµ Néi cÊp giÊy phÐp chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 1.02.1.011/GP ngµy 21/5/1993. Tõ cuèi n¨m 1992 ®Õn nay kh¸ch hµng chñ yÕu cña C«ng ty lµ C«ng ty KEELYWU ( §µi Loan), h·ng NOVI ( HongKong), ngoµi ra cßn cã mét sè c¸ nh©n ký kÕt hîp ®ång mua giÇy v¶i tiªu thô trong n-íc. C«ng ty KEELYWU (§µi Loan) ký hîp ®ång dµi h¹n víi C«ng ty GiÇy Yªn Viªn ®Æt lµm gia c«ng giÇy dÐp n÷, chñ yÕu xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng ch©u ¢u, s¶n lîng 1,2-1,5 triÖu ®«i/n¨m víi hµng tr¨m mÉu m· kiÓu d¸ng vµ mÇu s¾c, lo¹i nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau. C«ng ty KEELYWU chuÈn bÞ vËt t- nguyªn liÖu, ®Çu t- híng dÉn c«ng nh©n vµ tiªu thô s¶n phÈm, c«ng ty GiÇy Yªn Viªn chuÈn bÞ lao ®éng nhµ xëng ®Ó s¶n xuÊt. H·ng NOVI (Hongkong) ®Æt mua hµng cña c«ng ty mçi n¨m trªn 400.000 ®«i giÇy v¶i ( ®Õ lµm b»ng cao su ) ®Ó xuÊt sang Ph¸p, §øc BØ... Chuyªn viªn cña h·ng thêng xuyªn cã mÆt t¹i c«ng ty ®Ó theo dâi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty vµ kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm tríc khi ®ãng gãi xuÊt khÈu sang c¸c n-íc. C«ng ty GiÇy Yªn Viªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt víi t- c¸ch ph¸p ®Çy ®ñ, thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã con dÊu riªng vµ më tµi kho¶n ë ng©n hµng, ®¨ng ký kinh doanh Nhóm 11 3 Lớp: TMQT 47 Chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế công ty giầy Yên Viên theo nhiÖm vô quy ®Þnh cña Bé C«ng NghiÖp NhÑ. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty C«ng ty GiÇy Yªn Viªn lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc ho¹t ®éng ®éc lËp trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp nhÑ tù thùc hiÖn viÖc tæ chøc t×m kiÕm kh¸ch hµng, b¹n hµng trong vµ ngoµi n-íc, nhËn ®Æt hµng vµ ký kÕt hîp ®ång thiÕt kÕ, gia c«ng, s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng giÇy da gi¶ da, s¶n phÈm gi¶ da. §Ó b¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn nhµ n-íc giao, C«ng ty ®· thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô c¬ b¶n lµ : - X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ ng¾n h¹n vÒ s¶n xuÊt kinh doanh trong vµ ngoµi n-íc. TÝch cùc chñ ®éng t×m kiÕm c¸c ®èi t¸c ®Æc biÖt lµ më réng vµ duy tr× t¹o ra c¸c mèi quan hÖ tèt víi c¸c kh¸ch hµng, ký kÕt hîp ®ång ph¸t triÓn s¶n xuÊt, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng trong c«ng ty. - Tæ chøc nghiªn cøu n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, c¶i tiÕn c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, thiÕt kÕ mÉu m· kiÓu d¸ng s¶n phÈm phï hîp víi thÞ hiÕu kh¸ch hµng, qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ lc lîng lao ®éng tµi s¶n, vËt t nhµ xuëng tµi s¶n nhµ n-íc. - ChÊp hµnh vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông tiÒn vèn, thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n-íc. Nhóm 11 4 Lớp: TMQT 47 Chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế công ty giầy Yên Viên - Thùc hiÖn ph©n phèi theo kÕt qu¶ lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty theo ph¹m vi quy ®Þnh cña Nhµ n-íc, ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ khoa häc kü thuËt chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, c¶i thiÖn ®êi sèng lao ®éng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. - B¶o vÖ doanh nghiÖp vµ b¶o vÖ m«i tr-êng, gi÷ g×n trËt tù an ninh chÝnh trÞ vµ trËt tù an toµn x· héi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt trong ph¹m vi qu¶n lý cña C«ng ty. X¸c ®Þnh môc tiªu chiÕn l-îc cña doanh nghiÖp: Nh÷ng môc tiªu ®Æt ra trong khi x©y dùng chiÕn l-îc kinh doanh cña c«ng ty lµ: - VÒ tµi chÝnh x©y dùng quü vµ thiÕt lËp mét cÊu tróc tµi chÝnh thÝch hîp, hoµn chØnh chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n. Nguån vèn cña c«ng ty hiÖn nay lµ 17.715 triªu ®ång, hµng n¨m c«ng ty cÇn huy ®éng thªm 7.000 triªu ®ång ®Õn n¨m 2006 ®¹t 24.715 triÖu ®ång ( t¨ng 5 -10%/ n¨m) ®¸p øng c¸c nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, nguån vèn nµy huy ®éng tõ lîi nhuËn thu hµng n¨m vµ tõ viÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp. Tæng doanh thu t¨ng 10-12% mçi n¨m; C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch t¨ng 5-10% mçi n¨m; C«ng ty vÉn x¸c ®Þnh thÞ tr-êng môc tiªu lµ thÞ tr-êng xuÊt khÈu sang EU vµ B¾c Mü, §µi Loan. - VÒ s¶n phÈm: t¨ng cêng c¶i tiÕn mÉu m· s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng trªn c¬ së ph¸t triÓn mÆt hµng truyÒn Nhóm 11 5 Lớp: TMQT 47 Chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế công ty giầy Yên Viên thèng cña c«ng ty hiÖn nay nh c¸c mÉu giÇy n÷ N01, V01... nghiªn cøu triÓn khai s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm míi nhÊt lµ trong lÜnh vùc giÇy thÓ thao. - VÒ nh©n lùc chñ ®éng ®µo t¹o c¸n bé l·nh ®¹o vµ n©ng cao tay nghÒ ®éi ngò c«ng nh©n môc tiªu ®Õn n¨m 2006 c«ng ty cã mét ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, b×nh qu©n bËc thî ®¹t 2,5. ChuÈn bÞ nguån nh©n lùc cho ph¬ng ¸n thµnh lËp phßng marketing vµ phßng qu¶n lý chÊt lîng nh»m qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm, chñ ®éng t×m kiÕm thÞ tr-êng tiªu thô trong chiÕn l-îc héi nhËp däc thuËn chiÒu. - VÒ c«ng nghÖ thùc hiÖn trang bÞ mét sè thiÕt bÞ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, c©n ®èi n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c¸c thiÕt bÞ, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng lµm c¬ së cho h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt phôc vô chiÕn l-îc gi¶m gi¸ s¶n phÈm. - VÒ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm : §Çu t ph¸t triÓn cho c¸c ho¹t ®éng Marketing, c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ vµ t¨ng cêng m¹ng líi tiªu thô ph©n phèi s¶n phÈm vµ tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng. §Õn n¨m 2005 tiÕn nªn mét bíc trong d©y truyÒn cung øng s¶n phÈm , ph¸t triÓn hÖ thèng cung øng s¶n phÈm, tiÕp thÞ nh·n hiÖu, chñ ®éng trùc tiÕp tiªu thô s¶n phÈm. LËp ma trËn SWOT, lùa chän chiÕn l-îc kinh doanh. Tõ kÕt qu¶ tæng hîp ph©n tÝch ë ma tr©n EFE vµ ma trËn IFE, t«i tiÕn hµnh thiÕt lËp ma trËn SWOT nh»m x¸c ®Þnh ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ h«i vµ rñi ro thÞ tr-êng. Ma trËn nµy góp ta ph¸t triÓn bèn lo¹i chiÕn l-îc: Nhóm 11 6 Lớp: TMQT 47 Chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế công ty giầy Yên Viên - ChiÕn l-îc ®iÓm m¹nh - c¬ héi (SO) ®iÓm yÕu - c¬ héi (SW) - ChiÕn l-îc - ChiÕn l-îc ®iÓm m¹nh - nguy c¬ (ST) ®iÓm yÕu - nguy c¬ (WT) - ChiÕn l-îc ( B¶ng III.9 Ma trËn SWOT) ChiÕn l-îc tæng qu¸t §Ó ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty theo ®óng c¸c môc tiªu ph¸t triÓn doanh nghiÖp, ph¶i thùc hiÖn kÕt hîp ®ång bé chiÕn l-îc t¨ng trëng. - ChiÕn l-îc ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm xuÊt khÈu: lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Æt träng t©m vµo viÖc tiÕp cËn thÞ tr-êng míi duy tr× vµ gi÷ v÷ng c¸c thÞ tr-êng hiÖn t¹i, kinh doanh mét sè s¶n phÈm hiÖn cã trªn c¬ së t¨ng cêng ®é ho¹t ®éng tiÕp thÞ vµ c¶i tiÕn s¶n phÈm hiÖn cã vµ t¹o ra s¶n phÈm míi. - ChiÕn l-îc liªn kÕt däc vÒ phÝa sau ®Ó cã hËu ph¬ng v÷ng ch¾c: Lµ viÖc ®Èy m¹nh viÖc liªn kÕt, hîp t¸c víi c¸c nhµ cung øng nguyªn vËt liÖu n¾m quyÒn kiÓm so¸t c¸c nguån lùc ®Çu vµo, chñ ®éng vµ ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc. - ChiÕn l-îc ph¸t triÓn héi nhËp vÒ phÝa tríc: X©y dùng hÖ thèng nghiªn cøu thÞ tr-êng vµ tiªu thô s¶n phÈm, do ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh bÞ ¶nh hëng nhiÒu bëi tÝnh thêi vô, t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty phÇn nhiÒu dùa vµo c¸c ®èi t¸c nªn kh¶ n¨ng chñ ®«ng trong tiªu thô s¶n phÈm Nhóm 11 7 Lớp: TMQT 47 Chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế công ty giầy Yên Viên lµ rÊt h¹n hÑp, v× vËy t¨ng cêng héi nhËp lµ con ®êng ph¸t triÓn g¾n nhÊt trong viÖc hoµn thiÖn s¶n xuÊt kinh doanh vµ cã c¸c gi¶i ph¸p chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh . B¶ng III.9 LËp ma trËn SWORT ®Ó lùa chän chiÕn l-îc kinh doanh Nh÷ng c¬ héi (O) Nh÷ng nguy c¬ (T) 1. ThÞ tr-êng ®Þa 1. ThÞ tr-êng cã M«i ph-¬ng réng lín; nhiÒu ®èi thñ m¹nh; Tr-êng 2. Sù æn ®Þnh vÒ 2. §ång ngo¹i tÖ kinh chÝnh s¸ch cña nhµ biÕn ®éng vµ khan doanh n-íc theo h-íng cã hiÕm; 3. NÒn kinh tÕ suy lîi cho ngµnh. 3. Nguån cung cÊp tho¸i; nguyªn liÖu dåi dµo; 4. T×nh h×nh chÝnh 4. Tû gi¸ hèi ®o¸i xu trÞ cã thay ®æi kÐm híng cã lîi cho æn ®Þnh Doanh NghiÖp 5. Thñ tôc h¶i quan doanh nghiÖp ; 5. ChÝnh s¸ch xuÊt gÆp nhiÒu phiÒn hµ. khÈu th«ng tho¸ng; 6. ¶nh h-ëng cuéc 6. Nguån nh©n c«ng khñng ho¶ng tµi lao ®éng rÎ, lµnh chÝnh khu vùc; C¸c ®èi thñ c¹nh nghÒ; tranh tiÒm Èn ph¸t triÓn; Nh÷ng ®iÓm m¹nh (S) (SO) (ST) Nhóm 11 8 Lớp: TMQT 47 Chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế công ty giầy Yên Viên 1. ThÕ m¹nh vÒ 1. ChiÕn l-îc ph¸t 1. ChiÕn l-îc héi triÓn më réng thÞ nhËp vÒ phÝa tríc c«ng nghÖ; 2. Ch©t lîng s¶n tr-êng xuÊt khÈu; x©y dùng hÖ th«ng 2. Nghiªn cøu triÓn ph©n phèi tiªu thô phÈm cao; 3. Gi¸ c¶ c¹nh tranh; khai c¸c chiÕn l-îc s¶n phÈm; chiÕm lÜnh thÞ tr-êng 4. VÞ trÝ thuËn tiÖn; 2. T¨ng cêng quan hÖ trong n-íc; 5. C¬ cÊu tæ chøc ngo¹i giao cñng cè 3. Cñng cè vµ t¨ng gän nhÑ; niÒm tin vµ t¨ng ccêng vÞ trÝ dÉn ®Çu vÒ 6. Gi¸ nh©n c«ng rÎ; gi¸ vµ chÊt lîng s¶n êng vÞ thÕ cña c«ng 7. Kh¶ n¨ng huy phÈm; ty, th¨m dß c¸c ®èi ®éng vèn dÔ dµng, 4. §a d¹ng ho¸ s¶n thñ kh¸c; ®óng lóc; phÈm chiÕm lÜnh thÞ tr-êng. Nh÷ng ®iÓm yÕu (W) (WO) (WT) 1. Ho¹t ®éng 1. ChiÕn l-îc chØnh 1. T¨ng cêng qu¶ng ®èn l¹i tæ chøc, ph¸t b¸ s¶n phÈm c«ng maketing yÕu; hÖ thèng ty; ®µo t¹o ®éi ngò 2. HÖ thèng ph©n triÓn Maketing, qu¶ng c¸o maketing cã n¨ng phèi h¹n hÑp; 3. Quan hÖ ngo¹i chiÕm lÜnh thÞ tr-êng; lùc t×m hiÓu thÞ 2. ChiÕn l-îc héi nhËp tr-êng; giao yÕu; 4. Kh¶ n¨ng huy vÒ phÝa sau ®Ó cã hËu 2. X©y dùng hÖ thèng chÝnh s¸ch ®éng tµi chÝnh kÐm; ph¬ng v÷ng ch¾c; 5. HÖ thång th«ng 3. Hoµn thiÖn hÖ thèng hoµn thiÖn tæ chøc th«ng tin phôc vô doanh nghiÖp vµ tin h¹n chÕ; 6. Chi phÝ l·ng phÝ c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh ph¸t triÓn hÖ thèng trong qu¸ tr×nh s¶n vµ qu¶n lý chiÕn l-îc ph©n phèi s¶n phÈm cña c«ng ty; kinh doanh; xuÊt lín; Nhóm 11 9 Lớp: TMQT 47 Chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế công ty giầy Yên Viên §¸nh gi¸ c¸c chiÕn l-îc ®· lùa chän: * ChiÕn l-îc liªn kÕt däc vÒ phÝa sau ®Ó cã hËu ph¬ng v÷ng ch¾c: - Sù phï hîp: Do yÕu tè c¹nh tranh hiÖn nay, C«ng ty GiÇy Yªn Viªn cÇn cñng cè mèi quan hÖ vµ liªn kÕt víi c¸c mét sè nhµ cung cÊp nguyªn liÖu n-íc ngoµi, ®Æc biÖt §µi loan c¸c h·ng nµy cã th¸i ®é tèt, viÖc liªn kÕt víi c¸c h·ng sÏ ®em l¹i cho c«ng ty kh¶ n¨ng hoµn thiÖn, c¶i tiÕn vµ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ míi. - TÝnh kh¶ thi: C«ng ty cã Ýt kh¶ n¨ng trong viÖc n¾m b¾t c¸c nguån lùc ®Çu vµo do kh«ng chñ ®éng vµ kh«ng cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t c¸c yÕu tè c«ng nghÖ ®Ó liªn kÕt víi c¸c h·ng nµy. ChiÕn l-îc nµy kh«ng ®ßi hái nhiÒu vÒ nguån tµi chÝnh, nh©n lùc... ChiÕn l-îc nµy tÝnh kh¶ thi kh«ng cao. - Ph¶n øng cña thÞ tr-êng Thóc ®Èy nhµ cung cÊp b»ng c¸c liªn kÕt trong hîp ®ång liªn doanh. Nhóm 11 10 Lớp: TMQT 47 Chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế công ty giầy Yên Viên H¹n chÕ c¹nh tranh trong viÖc ®¸p øng nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt. - Sù m¹o hiÓm: C«ng ty cã thÓ gÆp bÊt tr¾c vÒ sù Ðp gi¸ cña c¸c nhµ cung cÊp do bÞ lÖ thuéc vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn trong liªn doanh. * ChiÕn l-îc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm - Sù phï hîp: Nhu cÇu tiªu dïng cña ngêi d©n ngµy cµng cao, viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu ®a d¹ng vµ chiÕm lÜnh c¸c ph©n ®o¹n thÞ tr-êng kh¸c nhau. - TÝnh kh¶ thi: ViÖc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cña c«ng ty ®ßi hái cÇn cã mét sè vèn nhÊt ®Þnh kh«ng nhá, ®¶m b¶o cho c«ng ty ho¹t ®éng æn ®Þnh vµ tiªu thô c¸c s¶n phÈm cña m×nh. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty hiÖn cã cßn h¹n chÕ so víi c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh, c«ng ty l¹i cha cã hÖ tiªu thô s¶n phÈm thùc sù, c¸c s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt hiÖn nay chñ yÕu do c¸c ®èi t¸c ®Æt hµng gia c«ng lµ chñ yÕu, c«ng ty thêng bÞ ®éng vÒ mÉu m· vµ chñng lo¹i s¶n phÈm. ChiÕn l-îc nµy kh«ng cã tÝnh kh¶ thi cho c«ng ty. - Ph¶n øng cña thÞ tr-êng: Khi ¸p dông chiÕn l-îc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, c«ng ty sÏ thu hót nhiÒu kh¸ch h¬n, ®¸p øng c¸c nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch hµng. - Sù m¹o hiÓm: Khi theo ®uæi chiÕn l-îc ®a d¹ng ho¸, c«ng ty cÇn thùc hiÖn nhiÒu sù thay ®æi cÇn thiÕt, viÖc ®a Nhóm 11 11 Lớp: TMQT 47 Chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế công ty giầy Yên Viên d¹ng ho¸ cÇn cã vèn lín, nguån nh©n lùc vµ ¸p lùc qu¶n lý ®èi víi c«ng ty vµ c«ng ty khã cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy . Do ®ã khi chiÕn l-îc thÊt b¹i th× tæn thÊt sÏ lín.. * ChiÕn l-îc ph¸t triÓn héi nhËp däc thuËn chiÒu: - Sù phï hîp: NÒn t¶ng cña chiÕn l-îc nµy lµ doanh nghiÖp x©y dùng hÖ thèng tiªu thô nghiªn cøu thÞ tr-êng chñ ®éng n¾m b¾t nhu cÇu thÞ hiÕu thÞ tr-êng t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã mÉu m· ®Ñp hîp thêi trang vµ - TÝnh kh¶ thi: ChiÕn l-îc nµy ®ßi hái cao vÒ chi phÝ tiÕp thÞ ban ®Çu, cÇn ®Çu t nhiÒu cho ®µo t¹o huÊn luyÖn c¸c chuyªn viªn lµnh nghÒ, thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng, ®Çu t mét sè trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. ChiÕn l-îc nµy cã tÝnh kh¶ thi cao. - Ph¶n øng cña thÞ tr-êng: C«ng ty cã thÓ t¨ng s¶n phÈm tiªu thô trªn thÞ tr-êng, t¹o dùng uy thÕ vµ tªn tuæi cña c«ng ty tr¸nh sù c¹nh tranh ®èi ®Çu trùc tiÕp ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong ngµnh. - Sù m¹o hiÓm: Chñ th¨m dß t×m hiÓu nhu cÇu kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm vµ cã thÓ tho¶ m·n c¸c nhu cÇu ®a d¹ng. Môc tiªu chung cña chiÕn l-îc nµy lµ ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn ®i nªn cho doanh nghiÖp trong d©y truyÒn cung øng s¶n phÈm vµ mang l¹i hiÖu qu¶ l©u dµi cho c«ng ty. BiÖn ph¸p nµy t¸c ®éng l©u dµi tíi lîi Ých cña c«ng ty nhng tríc m¾t cã sù m©u thuÉn gi÷a lîi nhuËn vµ chi phÝ s¶n xuÊt v× cø ®Çu t mét ®ång chi phÝ cho viÖc ph¸t triÓn nghiªn cøu thÞ tr-êng th× tøc lµ møc Nhóm 11 12 Lớp: TMQT 47 Chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế công ty giầy Yên Viên lîi nhuËn gi¶m ®i mét ®ång, vµ trong cuéc ®ua dµi h¹n cã thÓ c«ng ty sÏ thÊt b¹i. Do vËy, ngêi qu¶n lÝ ph¶i ®¶m b¶o gi÷ v÷ng tiªu chuÈn chÊt lîng s¶n phÈm vµ cßn ph¶i cã nh÷ng kh¶ n¨ng gi¶m thiÓu c¸c chi phÝ cã thÓ nh»m ®¶m b¶o lîi nhuËn. Nãi tãm l¹i, c¸c chiÕn l-îc ®Òu cã u ®iÓm, nhîc ®iÓm riªng, chóng phï hîp trong tõng ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cô thÓ. ChiÕn l-îc liªn kÕt däc ngîc chiÒu vµ chiÕn l-îc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr-êng bªn ngoµi vµ thùc tr¹ng doanh nghiÖp. Theo t«i chiÕn l-îc thÝch hîp h¬n cho C«ng ty GiÇy Yªn Viªn lµ chiÕn l-îc ph¸t triÓn héi nhËp däc thuËn chiÒu. V× trong c«ng bé phËn nghiªn cøu thÞ tr-êng hÇu nh- ch-a ph¸t triÓn, viÖc nghiªn cøu cßn h¹n chÕ vµ c«ng ty cha chñ ®éng trong kh©u tiÕp thÞ hµng ho¸. Hay nãi c¸ch kh¸c c«ng ty míi chØ dõng l¹i ë kh©u s¶n xuÊt trong d©y truyÒn cung øng s¶n phÈm hµng ho¸ ra thÞ tr-êng, kh¶ n¨ng s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm vµ ®¸p øng c¸c møc gi¸ kh¸c nhau cña kh¸ch hµng bÞ h¹n chÕ, tiÒm n¨ng thu lîi bÞ giíi h¹n vµ phô thuéc vµo sè lîng s¶n xuÊt. B»ng c¸ch triÓn khai chiÕn l-îc ph¸t triÓn héi nhËp däc ngîc chiÒu, c«ng ty cã kh¶ ph¸t triÓn tõ chç lµ ®¬n vÞ chuyªn doanh s¶n xuÊt xuÊt khÈu trë thµnh c¸c nhµ cung øng, tiÕp thÞ nh·n hiÖu s¶n phÈm khi ®ã kh¶ n¨ng th¾ng lîi trong kinh doanh lµ rÊt lín. C¸c ph¬ng ¸n thùc hiÖn chiÕn l-îchéi nhËp däc thuËn chiÒu: §Ó thùc hiÖn chiÕn l-îc tæng qu¸t cã hiÖu qu¶ cÇn x©y dùng c¸c ph¬ng ¸n c¬ b¶n: Nhóm 11 13 Lớp: TMQT 47 Chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế công ty giầy Yên Viên Ph¬ng ¸n 1- TiÕp tôc ph¸t huy thÕ m¹nh cña c«ng ty lµ chuyªn doanh s¶n xuÊt giÇy xuÊt khÈu, ph¸t huy hiÖu qu¶ h¬n n÷a trong viÖc qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm, cñng cè c¸c kh¸ch hµng hiÖn t¹i ®Èy m¹nh xuÊt khÈu vµ chiÕm lÜnh thÞ tr-êng trong n-íc, ph¸t huy thÕ m¹nh vÒ gi¸ c¶ s¶n phÈm, gi÷ uy vµ cñng cè tÝn. Ph¬ng ¸n 2 Më réng ph¹m vi ho¹t ®éng (héi nhËp thuËn chiÒu) ChiÕn l-îc t¨ng trëng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua con ®êng héi nhËp däc thuËn chiÒu lµ tiÕn hµnh n¾m quyÒn së h÷u hoÆc t¨ng sù kiÓm so¸t ®èi víi c¸c kh©u tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. T¨ng c-êng ®µo t¹o ®éi ngò maketing cã tr×nh ®é cao ph¸t triÓn ho¹t ®éng maketing hiÖu qu¶ vµ x©y dùng hÖ thèng ph©n phèi vµ thiÕt lËp hÖ thèng th«ng tin phôc vô qu¶n lý. T¨ng cêng qu¶ng b¸ s¶n phÈm c«ng ty; ®µo t¹o ®éi ngò maketing cã n¨ng lùc t×m hiÓu thÞ tr-êng; Hoµn thiÖn hÖ thèng tæ chøc gi¸m s¸t vµ qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm, ph¸t triÓn thÞ tr-êng trong n-íc. Qua ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc tÕ doanh nghiÖp vµ c¸c yÕu tè biÕn ®éng cña m«i tr-êng kinh doanh, t«i ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p chiÕn l-îc bé phËn nh»m hç trî thùc hiÖn ph-¬ng ¸n chiÕn l-îc kinh doanh thø 2. ChiÕn l-îc bé phËn nh»m thùc hiÖn chiÕn l-îc kinh doanh ph¬ng ¸n 2 a. ChiÕn l-îc vÒ c«ng nghÖ: Nh×n chung t×nh h×nh thiÕt bÞ c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña Nhóm 11 14 Lớp: TMQT 47 Chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế công ty giầy Yên Viên c«ng ty trªn møc trung b×nh, tuy nhiªn do ®Æc thï ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ngµnh phÇn nhiÒu lµ lao ®éng thñ c«ng, kh«ng lÖ thuéc hoµn toµn vµo c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nªn kh¶ n¨ng ®æi míi c«ng nghÖ lµ rÊt cÇn thiÕt nhng cã thÓ tËn dông c¸c thiÕt bÞ hiÖn t¹i vµ chØ tËp trung vµo mét sè kh©u träng yÕu cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt, tÝnh to¸n n¨ng lùc s¶n xuÊt cña thiÕt bÞ ®Ó c©n ®èi l¹i nh»m ph¸t huy hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng nh©n chÞu sù t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè, trong ®ã chÞu sù ¶nh h-ëng rÊt lín cña viÖc tæ chøc s¶n xuÊt. Cho nªn ®Ó n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng cña toµn d©y chuyÒn th× cÇn ph¶i c©n ®èi n¨ng lùc s¶n xuÊt gi÷a c¸c d©y chuyÒn. §èi víi quy tr×nh s¶n xuÊt bè trÝ theo b¨ng t¶i th× n¨ng lùc s¶n xuÊt cña toµn d©y chuyÒn sÏ phô thuéc vµo n¨ng lùc s¶n xuÊt cña kh©u yÕu nhÊt. + D©y chuyÒn ChÆt gåm cã 8 m¸y, c«ng xuÊt mét m¸y / ca = 365 ®«i suy ra n¨ng lùc s¶n xuÊt cña chuyÒn ChÆt lµ : 2920 ®«i + D©y chuyÒn ChØnh lý cã 16 ngêi, n¨ng xuÊt mét ngêi / ca = 205 ®«i, suy ra n¨ng suÊt cña d©y chuyÒn ChØnh lý lµ : 3280 ®«i / ca. Lóc nµy n¨ng suÊt lao ®éng cña toµn bé d©y chuyÒn chØ lµ 2920 ®«i b»ng n¨ng suÊt cña d©y chuyÒn ChÆt lµ d©y chuyÒn yÕu nhÊt. Do vËy cÇn thªm mét m¸y vµo d©y chuyÒn ChÆt th× n¨ng suÊt lao ®éng cña toµn chuyÒn sÏ lµ 3280 ®«i/ ca t¨ng 365 ®«i so víi lóc ®Çu. Nhóm 11 15 Lớp: TMQT 47 Chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế công ty giầy Yên Viên Tuy nhiªn,®Ó cã thÓ thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn trong giai ®o¹n tíi vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng theo kÞp c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong ngµnh th× cÇn ph¶i lùa chän ph¬ng híng hiÖn ®¹i ho¸ thiÕt bÞ, ®æi míi c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt lîng s¶n phÈm .Trong lÜnh vùc s¶n xuÊt giÇy da, xu h-íng ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ lµ kÕt hîp c«ng nghÖ truyÒn thèng Ýt phøc t¹p, chi phÝ ®Çu t- kh«ng lín, sö dông nhiÒu lao ®éng víi viÖc lùa chän ¸p dông hîp lý mét sè c«ng nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i ë nh÷ng kh©u quyÕt ®Þnh nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt lîng s¶n phÈm vµ tiÕt kiÖm vËt t. §èi víi C«ng ty GiÇy Yªn Viªn, theo t«i ph¬ng h-íng thùc hiÖn chiÕn l-îc ®æi míi c«ng nghÖ hîp lý lµ ®Çu t- c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng cã tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ cao, tù ®éng ho¸ ë møc ®é cÇn thiÕt. ViÖc ®Çu tw nh trªn sÏ gióp C«ng ty tiÕt kiÖm chi phÝ, ®ång thêi phï hîp víi tiÒm lùc tµi chÝnh : + ë kh©u pha c¾t : C«ng ty trang bÞ lo¹i m¸y ChÆt míi hiÖn ®¹i cña Italia, cã tèc ®é vµ ®é chÝnh x¸c cao, c¾t nhiÒu líp, tù thay ®æi tèc ®é vµ tù ®éng mµi dao. C¸c m¸y ChÆt lo¹i nµy cã thÓ lµm viÖc víi nhiÒu lo¹i vËt liÖu mò, ®Õ kh¸c nhau, cã bé nhí nhiÒu ch-¬ng tr×nh c¾t, chÆt vµ cã thÓ tiÕt kiÖm ®-îc nguyªn vËt liÖu ®¸ng kÓ. Ta cã thÓ thÊy møc tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu khi sö dông m¸y ChÆt cña Italia nhsau : Theo nh- b¶ng tÝnh gi¸ thµnh giÇy V01, ®Ó s¶n xuÊt ra Nhóm 11 16 Lớp: TMQT 47 Chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế công ty giầy Yên Viên 1.000 ®«i giµy, giµn m¸y ChÆt cña §µi Loan tiªu tèn hÕt 1.850 bia da Napa. §¬n gi¸ lµ 28.990 ®/1 bia. Thµnh tiÒn lµ 53.561.500 ®ång. Khi sö dông m¸y ChÆt cña Italia, cïng ®Ó s¶n xuÊt ra l-îng giÇy nh trªn chØ cÇn 1.780 bia cïng lo¹i vµ tiÕt kiÖm ®-îc 1.953.300 ®ång. + ë kh©u may mò giÇy : sö dông m¸y may JUKI tiªn tiÕn cña NhËt cã bé vi xö lý mét sè ®-êng may khã cña mò giÇy thÓ thao nh»m hç trî c«ng nh©n ®¹t chÊt l-îng vµ n¨ng suÊt cao . + Trung t©m mÉu cña C«ng ty : cÇn trang bÞ hÖ thèng vÏ kü thuËt AUTOCA - 2 D víi mét sè Modun cÇn thiÕt trî gióp viÖc nh¶y cì chi tiÕt mò vµ ®Õ giÇy, cã kh¶ n¨ng tÝnh ®-îc ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt tiªn tiÕn. ViÖc thùc hiÖn chiÕn l-îc ®Çu t- chiÒu s©u nh- trªn gióp C«ng ty c¶i tiÕn chÊt lîng s¶n phÈm, gióp C«ng ty tiÕp cËn ®-îc thÞ tr-êng giÇy dÐp cao cÊp ®ßi hái chÊt lîng cao, quy tr×nh s¶n xuÊt phøc t¹p. Tuy nhiªn, ®Ó thùc hiÖn viÖc ®Çu ttrªn ®ßi hái mét lîng vèn lín vµ cÇn thùc hiÖn trong thêi gian dµi, bëi v× qu¸ tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ ph¶i g¾n liÒn víi viÖc sö dông hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña C«ng ty . Gi¶i ph¸p vÒ vèn hç trî chiÕn l-îc c«ng nghÖ TÊt c¶ chóng ta ®Òu biÕt vèn cã tÇm quan träng nh thÕ nµo ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp. TiÒm lùc vÒ vèn vµ c«ng nghÖ sÏ lµ 2 yÕu tè quyÕt ®Þnh gióp Nhóm 11 17 Lớp: TMQT 47 Chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế công ty giầy Yên Viên doanh nghiÖp chiÕn th¾ng ®èi thñ c¹nh tranh .TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2001, C«ng ty GiÇy Yªn Viªn cã sè vèn kinh doanh lµ 7.2 tû ®ång, cßn qu¸ bÐ nhá so víi mét sè doanh nghiÖp kh¸c cïng ngµnh : C«ng ty GiÇy HiÖp Hng cã tæng sè vèn kinh doanh lªn tíi 140 tû ®ång; C«ng ty GiÇy Phó L©m cã tæng vèn kinh doanh lµ 100 tû ®ång. HiÖn nay C«ng ty GiÇy Yªn Viªn còng nh c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam kh¸c ph¶i ®èi mÆt víi thùc tr¹ng tiÒm lùc vèn cßn nhá bÐ, hiÖu qu¶ sö dông vèn thÊp. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, C«ng ty cÇn thùc hiÖn c¸c b-íc sau : * X¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ vèn kinh doanh: Víi kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cßn h¹n chÕ vµ ®Ó sö dông sao cho cã hiÖu qu¶ nguån vèn cã th× tr-íc tiªn, C«ng ty cÇn x¸c ®Þnh ®-îc sè vèn cßn thiÕu cña m×nh Lîi nhuËn thu hµng n¨m tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ 750 triÖu ®ång, ®Ó ®¹t møc lîi nhuËn 750 triÖu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo gi¸ trÞ s¶n lîng hµng n¨m lµ 25.000 triÖu ®ång, møc l·i thu trung b×nh ®¹t ®wîc hiÖn t¹i lµ 3% trªn tæng doanh thu, bè trÝ l¹i lao ®éng hîp lý, ®a thªm m¸y mãc thiÕt bÞ vµo s¶n xuÊt t¨ng n¨ng xuÊt s¶n phÈm, gi¶m chi phÝ ®iÒu hµnh, lîi nhuËn sÏ ®¹t lµ 3.5% trªn tæng doanh thu, nh vËy møc lîi nhuËn thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ 25.000 triÖu ®ångx3.5%x n¨m = 875triÖu ®ång. - §èi víi vèn cè ®Þnh : Trong n¨m 2002 C«ng ty dù tÝnh Nhóm 11 18 Lớp: TMQT 47 Chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế công ty giầy Yên Viên ®Çu t thªm mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ míi : m¸y ChÆt cña Italia, m¸y may cña NhËt, mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i th× cÇn kho¶ng 3 tû ®ång. - Theo nh- chiÕn l-îc ph¸t triÓn cña C«ng ty cho ®Õn n¨m 2010, C«ng ty sÏ cã tõ 3-6 d©y chuyÒn s¶n xuÊt, sè c«ng nh©n lªn ®Õn 1500 ngêi th× nhu cÇu vèn cè ®Þnh cÇn tõ 20-25 tû ®ång ®Ó ®Çu t cho nhµ xëng vµ m¸y mãc thiÕt bÞ . - §èi víi vèn l-u ®éng : Trong n¨m 2002 C«ng ty cÇn thªm kho¶ng 2 tû ®ång vèn l-u ®éng, phôc vô cho kh©u dù tr÷ nguyªn vËt liÖu vµ c¸c kh©u liªn quan ®Õn kh©u tiªu thô. ChiÕn l-îc ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010, ®Ó phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt th× C«ng ty cÇn mét lîng vèn l-u ®éng kho¶ng 1015 tû ®ång. * Huy ®éng vèn tõ c¸c nguån kh¸c nhau : TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2001, C«ng ty cã tæng sè vèn kinh doanh lµ 7.2 tû ®ång. Theo nh môc tiªu ph¸t triÓn n¨m 2002, ®Ó ®¸p øng yªu cÇu C«ng ty cÇn mét lîng vèn lµ 12.5 tû ®ång, trong ®ã vay tõ l-¬ng c«ng nh©n lµ 6,5 tû ®ång vµ huy ®éng vèn tù cã lµ 4,5 tû ®ång cßn thiÕu 1.5 tû §Ó ®¸p øng sè vèn kinh doanh quy m« lín nh trªn th× C«ng ty nªn tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ ®Ó thu hót vèn tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ x· héi. Ngoµi ra viÖc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi lao ®éng lµm chñ doanh nghiÖp, hä sÏ g¾n bã h¬n víi sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña C«ng ty, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh Nhóm 11 19 Lớp: TMQT 47 Chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế công ty giầy Yên Viên doanh. * N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn : Trong phÇn ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh ta thÊy r»ng hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh vµ vèn l-u ®éng qu¸ thÊp. §Ó thùc hiÖn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn th× C«ng ty cÇn ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô ®Ó t¨ng nhanh vßng quay cña vèn l-u ®éng, ®ång thêi cÇn ph¶i gi¶m lîng thµnh phÈm tån kho vµ gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng, x¸c ®Þnh møc dù tr÷ nguyªn vËt liÖu hîp lý. ViÖc x¸c ®Þnh quy m« vèn hîp lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vèn kinh doanh sÏ lµ mét trong c¸c biÖn ph¸p quyÕt ®Þnh ®Õn ho¹t ®çng kinh doanh cña C«ng ty . ChiÕn l-îc ph¸t triÓn thÞ tr-êng : S¶n phÈm giÇy dÐp lµ mÆt hµng giÇy chñ yÕu ®-îc tiªu dïng tËp trung ë c¸c n-íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn, c¸c khu vùc c«ng nghiÖp vµ c¸c thµnh phè lín. Theo nh thèng kª vÒ nhu cÇu tiªu dïng giÇy cho biÕt : ë c¸c n-íc T©y ¢u, sè giÇy ®-îc sö dông cho 1 ngêi vµo kho¶ng 5-6 ®«i / mét n¨m ; cßn ë ch©u ¸ chØ sö dông cã 0,5 - 2 ®«i/ mét n¨m. HiÖn nay, s¶n phÈm giÇy cña C«ng ty GiÇy Yªn Viªn chñ yÕu xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng §µi loan, EU, cßn thÞ tr-êng Mü, NhËt B¶n ... ®ang C«ng ty tiÕp cËn, th¨m dß, x©y dùng chiÕn l-îc tiªu thô s¶n phÈm cho tõng thÞ tr-êng ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh cô thÓ: - ThÞ tr-êng EU : HiÖn nay EU bao gåm c¸c quèc gia Nhóm 11 20 Lớp: TMQT 47
- Xem thêm -