Tài liệu Chiến lược kinh doanh của công ty tnhh tân mỹ trên trị trường việt nam luận văn ths. kinh doanh và quản lý

  • Số trang: 110 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 92 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8490 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- NGUYỄN CHÍ QUÂN CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TÂN MỸ TRÊN THỊ TRƢỜNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- NGUYỄN CHÍ QUÂN CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TÂN MỸ TRÊN THỊ TRƢỜNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. VŨ THÀNH HƢNG XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Bản luận văn tốt nghiệp:“Chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Tân Mỹ trên trị trường Việt Nam” là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân tôi, đƣợc thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, kinh nghiệm thực tiễn và dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của PGS.TS Vũ Thành Hƣng. Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Một lần nữa, tôi xin khẳng định về sự trung thực của lời cam kết trên. LỜI CẢM ƠN Trong lời đầu tiên của luận văn, em muốn gửi những lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những ngƣời đã hỗ trợ, giúp đỡ em về chuyên môn, vật chất, tinh thần trong quá trình thực hiện luận văn. Trƣớc hết, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Vũ Thành Hƣng ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn, nhận xét, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Em xin chân thành cảm ơn tập thể sƣ phạm các thầy, cô giáo trong Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, những ngƣời đã dạy dỗ, chỉ bảo em trong suốt những năm học tập tại trƣờng. Cuối cùng em xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, bạn bè đã giúp đỡ, động viên em rất nhiều trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn. Do thời gian thực hiện có hạn, kiến thức chuyên môn còn nhiều hạn chế nên luận văn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp của các thầy, cô và các bạn để hoàn thiện luận văn. Em xin chân thành cảm ơn! TÓM TẮT Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, tác giả trình bày các nội dung: Thứ nhất, bổ sung và hoàn thiện các vấn đề lý luận về chiến lƣợc kinh doanh, vai trò của chiến lƣợc kinh doanh, quy trình xây dựng chiến lƣợc kinh doanh tại các doanh nghiệp Thứ hai, phân tích có hệ thống căn cứ nhằm xây dựng chiến lƣợc kinh doanh tại công ty TNHH Tân Mỹ. Thứ ba, đề xuất các chiến lƣợc kinh doanh và các giải pháp thực hiện chiến lƣợc kinh doanh tại công ty TNHH Tân Mỹ đến năm 2020. MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt .................................................................................................... i Danh mục bảng biểu................................................................................................... ii Danh mục hình vẽ sơ đồ ............................................................................................ iii MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN .4 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu .......................................................................4 1.2 Khái niệm chiến lƣợc và xây dựng chiến lƣợc..................................................6 1.2.1 Chiến lược và chiến lược kinh doanh ........................................................6 1.2.2 Xây dựng chiến lược ................................................................................12 1.2.3 Ý nghĩa của xây dựng chiến lược ............................................................15 1.3 Các bƣớc xây dựng chiến lƣợc ........................................................................16 1.3.1 Xác định nhiệm vụ và mục tiêu của tổ chức ............................................16 1.3.2 Phân tích môi trường bên ngoài ..............................................................18 1.3.3 Phân tích môi trường bên trong ...............................................................26 1.3.4 Phân tích và lựa chọn chiến lược.............................................................30 1.4 Các công cụ hỗ trợ xây dựng chiến lƣợc.........................................................32 1.4.1 Ma trận SWOT .........................................................................................32 1.4.2 Ma trận BCG ............................................................................................34 1.5 Tổ chức bộ máy vận hành và thực thi xây dựng chiến lƣợc ...........................36 CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................................37 2.1 Quy trình nghiên cứu của luận văn: ................................................................37 2.2. Những phƣơng pháp đƣợc sử dụng trong nghiên cứu đề tài ..........................39 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu: ...............................................................39 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu: ..............................................................41 CHƢƠNG 3 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỔ ẢNH HƢỞNG ĐẾN XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN MỸ .........................42 3.1 Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Tân Mỹ ............................................42 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Tân Mỹ..................42 3.1.2 Cơ cấ u tổ chức và nguồ n nhân lực ..........................................................43 3.1.3 Giới thiê ̣u các sả n phẩm chính của Công ty ...........................................44 3.2 Tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty ...................................................46 3.3 Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến xây dựng chiến lƣợc kinh doanh của công ty TNHH Tân Mỹ đến năm 2020 ..........................................................................49 3.3.1. Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH Tân Mỹ đến năm 2020 ....................49 3.3.2. Phân tích các yếu tố môi trường bên trong ảnh hưởng đến xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH Tân Mỹ đến năm 2020 ....................62 CHƢƠNG 4: ĐỀ XUẤT CHIẾN LƢỢC KINH DOANH VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƢỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN MỸ ĐẾN NĂM 2020 .......................................................................................................77 4.1. Định hƣớng phát triển của công ty TNHH Tân Mỹ đến năm 2020 ...............77 4.1.1. Mục tiêu dài hạn......................................................................................77 4.1.2. Mục tiêu ngắn hạn...................................................................................77 4.2 Đề xuất chiến lƣợc cho công ty TNHH Tân Mỹ.............................................78 4.2.1. Phân tích và lựa chọn chiến lược. ..........................................................78 4.3 Đề xuất các chiến lƣợc kinh doanh của công ty đến năm 2020 .....................80 4.3.1 Hình thành các phương án chiến lược ....................................................80 4.3.2 Các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH Tân Mỹ ......................................................................................................................84 KẾT LUẬN ...............................................................................................................91 TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................92 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Kí hiệu 1 BGĐ 2 3 4 EFE IFE ISO Nguyên nghĩa Ban giám đốc External Factor Evaluation - Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài Internal Factor Evaluation - Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong International Socialist Organization (Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế) 5 KD Kinh doanh 6 MMTB Máy móc thiết bị 7 MTKD Môi trƣờng kinh doanh 8 NXB 9 QSPM 10 R&D 11 SWOT 12 SX 13 TNHH 14 Tr 15 VNĐ Việt Nam Đồng 16 WTO World Trade Organization (Tổ chức thƣơng mại quốc tế) Nhà xuất bản Quantitative Strategic Planning Matri (Ma trận xây dựng chiến lƣợc có thể định lƣợng ) Nghiên cứu và phát triển Viết tắt của 4 chữ Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (cơ hội) và Threats (nguy cơ) Sản xuất Trách nhiệm hữu hạn Trang i DANH MỤC BẢNG BIỂU Stt Bảng Nội dung 1 Bảng 1.1 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 23 2 Bảng 1.2 Ma trận EFE 25 3 Bảng 1.3 Các nguồn lực hữu hình 27 4 Bảng 1.4 Các nguồn lực vô hình 27 5 Bảng 1.5 Ma trận IFE 29 6 Bảng 1.6 Các chiến lƣợc lựa chọn từ ma trận Mc Kinsey 30 7 Bảng 1.7 Ma trận QSPM 31 8 Bảng 1.8 9 Bảng 2.1 10 Bảng 3.1 11 Bảng 3.2 12 Bảng 3.3 13 Bảng 3.4 14 Bảng 3.5 15 Bảng 3.6 Ma trận cơ hội – nguy cơ / điểm mạnh - điểm yếu (SWOT) Kế hoạch nghiên cứu luận văn Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Tân Mỹ (Giai đoạn 2011 – 2013) Báo cáo tình hình sản xuất Nhôm trên thế giới Tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Tân Mỹ qua 3 năm 2011-2013 Ma trận hình ảnh cạnh tranh công ty TNHH Tân Mỹ Nhà cung cấp nguyên vật liệu của công ty TNHH Tân Mỹ trong 3 năm 2011 -2013 Ma trận đánh giá các yếu tố môi trƣờng bên ngoài công ty TNHH Tân Mỹ ii Trang 33 38 46 51 53 55 57 61 Số lƣợng sản phẩm công ty TNHH Tân Mỹ sản 16 Bảng 3.7 17 Bảng 3.8 18 Bảng 3.9 19 Bảng 3.10 20 Bảng 3.11 21 Bảng 3.12 22 Bảng 4.1 23 Bảng 4.2 Ma trận QSPM của công ty TNHH Tân Mỹ 83 24 Bảng 4.3 Nội dung đào tạo nhân lực 87 xuất trong 3 năm 2011 - 2013 Trình độ lao động tại công ty TNHH Tân Mỹ năm 2013 Cơ cấu tài sản, nguồn vốn tại công ty TNHH Tân Mỹ qua 3 năm 2011-2013 Cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Tân Mỹ năm 2013 Giá trị tài sản cố định của công ty TNHH Tân Mỹ tính năm 2013 Ma trận đánh giá các yếu tố môi trƣờng bên trong công ty TNHH Tân Mỹ Ma trận cơ hội – nguy cơ / điểm mạnh - điểm yếu (SWOT) công ty TNHH Tân Mỹ iii 67 68 69 71 72 76 79 DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ HÌNH VẼ Stt Hình 1 Hình 1.1 Mô hình quản trị chiến lƣợc của F. David 13 2 Hình 1.2 Sơ đồ 3 giai đoạn của quản trị chiến lƣợc 14 3 Hình 1.3 4 Hình 1.4 5 Hình 1.5 6 Hình 1.6 7 Hình 1.7 Ma trận BCG 35 8 Hình 4.1 Ma trận BCG công ty TNHH Tân Mỹ 80 Nội dung Các bƣớc công việc trong giai đoạn xây dựng chiến lƣợc Nội dung cơ bản của tuyên ngôn sứ mệnh của doanh nghiệp Mối liên hệ giữa sứ mệnh, chiến lƣợc và các nhóm hậu thuẫn Mô hình năm lực lƣợng cạnh tranh của M. Porter Trang 15 17 17 21 SƠ ĐỒ Stt Hình 1 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ các bƣớc nghiên cứu của luận văn 37 2 Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH Tân Mỹ 43 3 Sơ đồ 3.2 Nội dung Hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH Tân Mỹ iv Trang 63 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cạnh tranh là môi trƣờng, là động lực thúc đẩy sự phát triển của mọi thành phần kinh tế trong nền kinh tế trị trƣờng, góp phần xóa bỏ những độc quyền, bất hợp lý, bất bình đẳng trong kinh doanh. Bất cứ một doanh nghiệp nào khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong cơ chế trị trƣờng đều phải chịu tác động của các quy luật kinh tế khách quan, trong đó có quy luật cạnh tranh. Chiến lƣợc kinh doanh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cạnh tranh vì nó có ảnh hƣởng rất lớn đến sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp. Vấn đề không phải chỉ là Doanh nghiệp đƣa ra trị trƣờng sản phẩm gì? Chất lƣợng thế nào? Phân phối ra sao? mà còn phải kết hợp nhiều yếu tố để tạo cho doanh nghiệp một lợi thế cạnh tranh với những đối thủ trong ngành và những đối thủ tiềm năng. Khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế trị trƣờng, tiến xa hơn là thời kỳ hội nhập nền kinh tế thế giới với việc Việt Nam gia nhập WTO thì chuyện bảo hộ của Nhà nƣớc với các doanh nghiệp trong nƣớc là không thể. Buộc các doanh nghiệp phải tự mình vận động, tồn tại và phát triển trong cơ chế mới. Điều này đã mở ra cho các doanh nghiệp Việt Nam rất nhiều cơ hội nhƣng cũng không ít những khó khăn khi phải cạnh tranh trong một sân chơi bình đẳng. Doanh nghiệp định hƣớng chiến lƣợc kinh doanh phù hợp sẽ tạo ra những điều kiện thuận lợi để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, giúp doanh nghiệp tăng thị phần, doanh thu, lợi nhuận, nâng cao uy tín, lợi thế công ty. Nếu doanh nghiệp Việt Nam không đƣa ra đƣợc chiến lƣợc kinh doanh hiê ̣u quả thì sẽ bị rơi vào nguy cơ tụt hậu và bị đào thải ra khỏi trị trƣờng cạnh tranh gay gắt. Công ty Tân Mỹ đƣợc thành lập vào tháng 06/1999 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 071996 do Sở kế hoạch và đầu tƣ thành phố Hà Nội. Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là sản xuất sản phẩm cơ khí, hàng inox. Trải qua 15 năm xây dựng và trƣởng thành, công ty TNHH Tân Mỹ đã tìm đƣợc chỗ đứng trên thị trƣờng và vị trí trong tâm trí ngƣời tiêu dùng trong nƣớc. Tuy nhiên cũng giống nhƣ phần đa các doanh nghiệp Việt Nam, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh thƣờng chỉ đƣợc lập cho một khoảng thời gian ngắn mà chƣa sử 1 dụng đến các chiến lƣợc kinh doanh. Hoặc có sử dụng chiến lƣợc kinh doanh trong sản xuất nhƣng các chiến lƣợc này chƣa thực sự hiệu quả vì chƣa đƣợc xây dựng dựa trên việc phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nguyên nhân là do hoạt động phân tích các nhân tố thuộc môi trƣờng bên trong và môi trƣờng bên ngoài của công ty chƣa thực sự hiệu quả, các thông tin có đƣợc chƣa có đủ căn cứ và tính thuyết phục cao làm ảnh hƣởng rất nhiều đến công tác xây dựng chiến lƣợc kinh doanh cho công ty. Nhận thức đƣợc vấn đề đặt ra, tác giả đã chọn đề tài “Chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Tân Mỹ trên trị trường Việt Nam ” làm nghiên cứu cho luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của mình. 2. Câu hỏi nghiên cứu - Chiến lƣợc kinh doanh là gì? Ý nghĩa của xây dựng chiến lƣợc kinh doanh? - Quy trình xây dựng chiến lƣợc kinh doanh? Các công cụ hỗ trợ xây dựng chiến lƣợc kinh doanh? - Căn cứ xây dựng chiến lƣợc kinh doanh cho công ty TNHH Tân Mỹ? - Đề xuất chiến lƣợc kinh doanh gì cho công ty trong thời gian tới? 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu: Đề xuất chiến lƣợc kinh doanh cho công ty TNHH Tân Mỹ đến năm 2020 và đƣa ra những giải pháp để thực hiện thành công các chiến lƣợc. - Nhiệm vụ nghiên cứu: + Làm rõ các vấn đề về lý luận về chiến lƣợc kinh doanh, đặc biệt là phân tích các yếu tố ảnh hƣởng bên trong và bên ngoài của công ty. + Chỉ ra đƣợc căn cứ để xây dựng chiến lƣợc kinh doanh cho công ty. + Đề xuất chiến lƣợc kinh doanh của công ty trong thời gian tới. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Chiến lƣợc kinh doanh tại công ty TNHH Tân Mỹ - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: tiến hành nghiên cứu tại công ty TNHH Tân Mỹ 2 + Về thời gian: nghiên cứu số liệu giai đoạn 2011-2013. 5. Những đóng góp mới của luận văn Thứ nhất, bổ sung và hoàn thiện các vấn đề lý luận về chiến lƣợc kinh doanh, vai trò của chiến lƣợc kinh doanh, quy trình xây dựng chiến lƣợc kinh doanh tại các doanh nghiệp Thứ hai, phân tích có hệ thống căn cứ nhằm xây dựng chiến lƣợc kinh doanh tại công ty. Thứ ba, đề xuất các chiến lƣợc kinh doanh và các giải pháp thực hiện chiến lƣợc kinh doanh tại công ty TNHH Tân Mỹ đến năm 2020. 6. Bố cục của đề tài Ngoài lời mở đầu và kết luận, đề tài có kết cầu gồm 4 chƣơng: - Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và Cơ sở lý luận - Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu - Chƣơng 3: Phân tích căn cứ xây dựng chiến lƣợc kinh doanh tại công ty TNHH Tân Mỹ - Chƣơng 4: Đề xuất chiến lƣợc kinh doanh và các giải pháp thực hiện chiến lƣợc kinh doanh tại công ty TNHH Tân Mỹ đến năm 2020. 3 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Xây dựng chiến lƣợc là bƣớc rất quan trọng trong quá trình quản trị chiến lƣợc, ảnh hƣởng quyết định tới sự thành công của quá trình quản trị chiến lƣợc trong doanh nghiệp. Vì thế mà xây dựng chiến lƣợc là một vấn đề mà nhiều tổ chức quan tâm. Các nghiên cứu đều xoay quanh các nội dung: cơ sở lý luận về chiến lƣợc, xây dựng chiến lƣợc; phân tích thực trạng, đánh giá và lựa chọn chiến lƣợc. Nhận thức tầm quan trọng của xây dựng chiến lƣợc, đã có nhiều công trình nghiên cứu của nhiều tác giả về hoàn thiện công tác xây dựng chiến lƣợc tại các doanh nghiệp Việt Nam, hầu hết các công trình nghiên cứu đều phân tích rõ khái lƣợc xây dựng chiến lƣợc, thực trạng doanh nghiệp và công tác xây dựng chiến lƣợc tại doanh nghiệp nhƣ: - Đỗ Thị Minh Hải (2011), Hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược kinh doanh ở Công ty cổ phần may Đáp Cầu, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, trƣờng Đại học Giao thông vận tải. Cũng với mô hình quản trị chiến lƣợc đƣợc áp dụng rộng rãi hiện nay của Fred.R.David, tác giả đã chỉ ra các bƣớc cơ bản của giai đoạn hình thành chiến lƣợc (nghiên cứu môi trƣờng hoạt động, xác định mục tiêu tổ chức, xây dựng chiến lƣợc và lựa chọn chiến lƣợc then chốt). Qua kết quả phân tích thực trạng công tác xây dựng chiến lƣợc tại công ty tác giả đã đề ra đƣợc nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chiến lƣợc cho công ty tại hoạt động phân tích thực trạng môi trƣờng bên ngoài, bên trong thông qua việc kết hợp các mô hình EFF, IFF. - Vũ Đình Tài (2008), Một số giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Mytek giai đoạn 2008-2015, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân. Ở đề tài này, tác giả đã tập trung phân tích đƣợc thực trạng các chiến lƣợc và tình hình thực hiện các chiến lƣợc kinh doanh của Công ty giai đoạn 2008 - 2015. 4 Đề tài đã làm rõ thực trạng phân tích môi trƣờng vi mô, vĩ mô tác động tới hoạt động của Mytek; chỉ ra đƣợc ƣu nhƣợc điểm chiến lƣợc các cấp của doanh nghiệp. Nhƣợc điểm của đề tài là chƣa phân tích làm rõ đƣợc mục tiêu nhiệm vụ của công ty trong xây dựng chiến lƣợc. - Lê Hồng Phƣơng (2009), Xây dựng chiến lược phát triển trường Đại học Tiền Giang đến năm 2015, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, trƣờng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài tiếp cận cơ sở xây dựng chiến lƣợc theo mô hình quản trị chiến lƣợc của Fred.R.David. Theo tác giả, để xây dựng chiến lƣợc khả thi và hiệu quả thì phải thực hiện theo quy trình: + Xác định nhiệm vụ mục tiêu và các chiến lƣợc hiện tại + Thực hiện kiểm soát bên ngoài để xác định cơ hội và nguy cơ + Thực hiện kiểm soát bên trong để xác định điểm mạnh mà điểm yếu + Xét lại mục tiêu kinh doanh + Thiết lập chiến lƣợc để theo đuổi Ngoài xây dựng ma trận SWOT và ma trận QSPM cho trƣờng Đại học Tiền Giang, đề tài đã lập đƣợc ma trận các yếu tố bên ngoài EFE và ma trận các yếu tố bên trong IFE để hỗ trợ quá trình xây dựng chiến lƣợc. - Ngô Anh Tuấn (2008), Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức đến năm 2020, Luận văn thạc sĩ kinh tế, trƣờng Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài xây dựng cơ sở lý luận về chiến lƣợc kinh doanh, xây dựng quy trình xây dựng chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty cổ phần cơ điện Thủ Đức trên cơ sở phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến quy trình xây dựng chiến lƣợc kinh doanh tại công ty - Nguyễn Văn Bình (2009), Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần 32 đến năm 2020, Luận văn thạc sĩ kinh tế, trƣờng Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài đƣa ra cơ sở lý luận của xây dựng chiến lƣợc kinh doanh, phân tích thực trạng xây dựng chiến lƣợc kinh doanh tại công ty, xây dựng ma trận SWOT, 5 đƣa ra 3 chiến lƣợc cho công ty đến năm 2020: chiến lƣợc dẫn đầu về chi phí thấp, chiến lƣợc tập trung hóa sản phẩm, chiến lƣợc hoàn thiện chính sách Marketing. - Nguyễn Thị Phƣơng Thảo (2011), Chiến lược kinh doanh cho Công ty Liên doanh thiết bị viễn thông, luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, trƣờng Học viện công nghệ bƣu chính viễn thông. + Nghiên cứu và hệ thống hóa lý luận về xây dựng chiến lƣợc, quản trị chiến lƣợc để áp dụng lý thuyết phân tích thực trạng xây dựng chiến lƣợc kinh doanh tại Công ty liên doanh thiết bị viễn thông. + Phân tích môi trƣờng hoạt động bên trong và bên ngoài của công ty, từ đó chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức các môi trƣờng này mang lại. + Đề xuất chiến lƣợc kinh doanh cho công ty để có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả mà công ty đạt đƣợc nhằm duy trì sự phát triển một cách liên tục và bền vững. Trên cơ sở kế thừa những kiến thức mà các tác giả đi trƣớc đã dày công nghiên cứu, từ đó giúp tôi có thêm những ý tƣởng mới phù hợp với tình hình nghiên cứu thực trạng xây dựng chiến lƣợc, góp phần phân tích rõ thực trạng công tác xây dựng chiến lƣợc, ƣu điểm, tồn tại và nguyên nhân để từ đó đƣa ra giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng chiến lƣợc và đƣa ra khuyến nghị chiến lƣợc phát triển phù hợp cho công ty TNHH Tân Mỹ. 1.2 Khái niệm chiến lƣợc và xây dựng chiến lƣợc 1.2.1 Chiến lược và chiến lược kinh doanh 1.2.1.1 Chiến lược “Chiến lƣợc” là thuật ngữ bắt nguồn từ tiến Hy Lạp “Strategos” dùng trong quân sự. Dần dần, chiến lƣợc đƣợc sử dụng trong những lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế xã hội. Thuật ngữ chiến lƣợc là sự kết hợp của từ chiến, nghĩa là chiến đấu, tranh giành và từ lƣợc, nghĩa là mƣu tính. Nhƣ vậy, theo nguồn gốc, chiến lƣợc là những mƣu tính nhằm chiến đấu và quan trọng hơn là để giành chiến thắng. Học giả Đào Duy Anh, trong từ điển tiếng Việc đã viết: chiến lƣợc là các kế hoạch đặt ra để giành thắng lợi trên một hay nhiều mặt trận. Nhƣ vậy, trong lĩnh vực 6 quân sự, thuật ngữ chiến lƣợc nói chung đƣợc coi nhƣ một nghệ thuật chỉ huy nhằm giành thắng lợi của một cuộc chiến tranh. Từ thập kỷ 60, thế kỷ XX chiến lƣợc đƣợc ứng dụng vào lĩnh vực kinh doanh và thuật ngữ “chiến lƣợc kinh doanh” ra đời. Quan điểm chiến lƣợc kinh doanh phát triển dần theo thời gian và ngƣời ta tiếp cận nó theo nhiều quan điểm khác nhau. Năm 1962, Chandler định nghĩa chiến lƣợc nhƣ là “việc xác định các mục tiêu, mục đích cơ bản dài hạn của doanh nghiệp và việc áp dụng một chuỗi các hành động cũng nhƣ việc phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu này” Đến những năm 1980, Quinn đã đƣa ra định nghĩa có tính khái quát hơn “chiến lƣợc là mô thức hay kế hoạch tích hợp các mục tiêu chính yếu, các chính sách, và chuỗi hành động vào một tổng thể đƣợc cố kết một cách chặt chẽ” Sau đó Johnson và Scholes định nghĩa lại chiến lƣợc trong điều kiện môi trƣờng có rất nhiều những thay đổi nhanh chóng “Chiến lƣợc là định hƣớng và phạm vi của một tổ chức về dài hạn nhằm giành lực thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc định dạng các nguồn lực của nó trong môi trƣờng thay đổi, để đáp ứng nhu cầu trị trƣờng và thỏa mãn mong muốn của các bên hữu quan” Ngoài cách tiếp cận truyền thống nhƣ vậy, nhiều tổ chức kinh doanh tiếp cận chiến lƣợc theo cách mới: Chiến lƣợc kinh doanh là kế hoạch kiểm soát và sử dụng các nguồn lực, tài sản và tài chính nhằm mục đích nâng cao và đảm bảo các quyền lợi thiết yếu của mình. Kenneth Andrews là ngƣời đầu tiên đƣa ra các ý tƣởng nổi bật này trong cuốn sách kinh điển “The Cencept of Coporate Strategy”. Theo ông, chiến lƣợc là những gì mà một tổ chức phải làm dựa trên những điểm mạnh và yếu của mình trong bối cảnh có những cơ hội và cả những mối đe dọa. Brace Henderson, chiến lƣợc gia đồng thời là nhà sang lập Tập đoàn Tƣ vấn Boston đã kết nối khái niệm chiến lƣợc với lợi thế cạnh tranh. Lợi thế cạnh tranh là việc đặt một công ty vào vị thế tốt hơn đối thủ để tạo ra giá trị về kinh tế cho khách hàng. “Chiến lƣợc là sự tìm kiếm thận trọng một kế hoạch hành động để phát triển và kết hợp lợi thế cạnh tranh của tổ chức. Những điều khác biệt giữa bạn và đối thủ cạnh tranh là cơ sở cho lợi thế của bạn”. Ông tin rằng không thể cùng tồn tại hai đối 7 thủ cạnh tranh nếu cách kinh doanh của họ giống hệt nhau. Cần phải tạo sự khác biệt mới có thể tồn tại. Ngày nay, thuật ngữ chiến lƣợc đã đƣợc sử dụng khá phổ biến ở Việt Nam trong nhiều lĩnh vực ở cả phạm vi vĩ mô cũng nhƣ vi mô. Ở phạm vi doanh nghiệp ta thƣờng gặp thuật ngữ chiến lƣợc kinh doanh hoặc chiến lƣợc công ty, quản trị chiến lƣợc,… Sự xuất hiện các thuật ngữ này không đơn thuần là sự vay mƣợn. Các khái niệm chiến lƣợc đều bắt nguồn từ sự cần thiết khách quan trong thực tiễn quản trị của các doanh nghiệp trong cơ chế trị trƣờng hiện nay. Có thể nói việc xây dựng và thực hiện chiến lƣợc thực sự đã trở thành một nhiệm vụ hàng đầu và là một nội dung, chức năng quan trọng của quản trị doanh nghiệp, nó đang đƣợc áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. Quan điểm phổ biến hiện nay cho rằng: “Chiến lƣợc kinh doanh là nghệ thuật phối hợp các hoạt động và điều khiển chúng nhằm đạt đƣợc mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp”. 1.2.1.2 Chiến lược kinh doanh a. Khái niệm chiến lƣợc kinh doanh Kenneth Andrews có thể đƣợc coi là ngƣời đầu tiên đƣa ra các ý tƣởng về chiến lƣợc trong kinh doanh trong cuốn sách kinh điển The Concept of Corporate Strategy (1986, 3rd Ed.). Theo ông, chiến lƣợc là những gì mà một doanh nghiệp phải làm dựa trên những điểm mạnh và yếu của mình trong bối cảnh có những cơ hội và cả những mối đe dọa. Michael Porter (1987) lại cho rằng: bản chất của chiến lƣợc kinh doanh là tìm kiếm lợi nhuận, là khoản lợi nhuận hơn mức lợi nhuận trung bình mà doanh nghiệp đang có. Chiến lƣợc kinh doanh của một doanh nghiệp là chiến lƣợc của doanh một doanh nghiệp với các đối thủ trong cùng một ngành. Vậy ta có thể thấy rằng, chiến lƣợc kinh doanh là tổng hợp các mục tiêu dài hạn, các chính sách và giải pháp lớn về sản xuất kinh doanh, về tài chính và con ngƣời nhằm đƣa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp lên một trạng thái cao hơn về chất. Có thể hiểu chiến lƣợc kinh doanh là một chƣơng trình hành động tổng quát mà doanh nghiệp vạch ra nhằm đạt đƣợc các mục tiêu trong một thời kỳ nhất 8 định. Trong kinh doanh, chiến lƣợc thƣờng thể hiện các nội dung: (1). Ngành kinh doanh mà doanh nghiệp sẽ tham gia: khái niệm ngành có thể đƣợc hiểu nhƣ ngành vật liệu xây dựng, ngành dệt may, ngành viễn thông, ... (2). Thị trường mục tiêu của doanh nghiệp: đó là thị trƣờng của Tân Mỹ, toàn quốc, một khu vực thị trƣờng xác định hay một phân khúc khách hàng cụ thể. (3). Sản phẩm: Ví dụ nhƣ xí bệt, chậu rửa,... (4). Các giá trị: những điểm tạo ra sự khác biệt và thu hút khách hàng, thể hiện sự cam kết của công ty,... Điều quan trọng là chiến lƣợc kinh doanh không phải là một kế hoạch theo nghĩa nghiêm ngặt của từ này. Chiến lƣợc kinh doanh không cụ thể đến từng chi tiết mà nó mang tính định hƣớng nhiều hơn. Nó là những định hƣớng một cách bài bản cho những bƣớc đi của doanh nghiệp từ hiện tại hƣớng tới tƣơng lai. Các định hƣớng này giúp doanh nghiệp định hình đƣợc con đƣờng đi của mình, từng bƣớc tích lũy các nguồn lực, phân bổ và sử dụng một cách tập trung các nguồn lực đó theo cách tối ƣu nhất. Định hƣớng đó cũng dẫn dắt và cổ vũ đội ngũ cán bộ công nhân viên đi theo con đƣờng mà doanh nghiệp đã chọn. Để hiểu rõ khái niệm về chiến lƣợc kinh doanh cần thấy rõ các đặc trƣng của nó, bao gồm: - Tính định hƣớng dài hạn: chiến lƣợc kinh doanh đặt ra những mục tiêu và xác định hƣớng phát triển của doanh nghiệp trong thời kỳ dài hạn, ví dụ nhƣ 3 năm, 5 năm, 10 năm, nhằm định hƣớng hoạt động cho doanh nghiệp trong một môi trƣờng kinh doanh đầy biến động. - Tính mục tiêu: chiến lƣợc kinh doanh xác định rõ mục tiêu cơ bản, những phƣơng hƣớng kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời kỳ và những chính sách nhằm thực hiện đúng mục tiêu đã đề ra. - Tính phù hợp: chiến lƣợc kinh doanh cần đƣợc xây dụng trên cơ sở doanh nghiệp phải đánh giá đúng thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, đồng thời phải thƣờng xuyên rà soát và điều chỉnh để phù hợp với những biến đổi của môi trƣờng kinh doanh. - Tính liên tục: chiến lƣợc kinh doanh phải đƣợc phản ánh trong suốt quá 9
- Xem thêm -