Tài liệu Chiến lược kd của vietnam airlines

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

§Ò ¸n m«n häc lêi cam ®oan Em xin cam ®oan r»ng .§Ò ¸n nµy lµ do chÝnh em viÕt ,bµi viÕt kh«ng cã bÊt cø sù sao chÐp nµo .NÕu ph¸t hiÖn thÊy cã bÊt cø sù sao chÐp nµo trong bµi viÕt nµy, em xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm . Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o :TS T¹ Lîi . §· híng dÉn em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Sinh viªn thùc hiÖn NguyÔn H÷u Hng B¶NG §IÓM T£N §Ò TµI : CHIÕN L¦îC KINH DOANH CñA VIÑT NAM AIRLINES SINH VI£N THùC HIÖN :nGUYÔN H÷U H¦NG LíP :KINH DOANH QUèC TÕ KHO¸ :43 B»NG Sè : B»NG CH÷ : NGµY NéP : Sinh viªn:NguyÔn H÷u Hng Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vµ Kinh doanh QT 1 §Ò ¸n m«n häc GI¸O VI£N H¦íNG DÉN:TS T¹ LîI môc lôc Lêi cam ®oan-------------------------------------------------------------1. Lêi më ®Çu---------------------------------------------------------------4 Ch¬ngI:ChiÕn lîc kinh doanh cña vna------------------------------6 I.ChiÕn lîc kinh doanh cña vn------------------------------------------6 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ----------------------------------6 2.ChiÕn lîc ph¸t triÓn cña vna------------------------------------------7 2.1môctiªu cña viÖt nam airlines---------------------------------------7 2.2nhiÖm vô cho tõng giai ®o¹n sau------------------------------------9 2.3tæ chøc thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh----------------------------10 Ch¬ng II:§¸nh gi¸ chiÕn lîc kinh doanh cña vna----------------14 1.T×nh h×nh thÞ trêng vËn t¶i hµng kh«ng níc ta----------------------14 2.ph©n tÝch c¸ch x©y dùng môc tiªu kinh doanh cña vna------------15 3.®¸nh gi¸ thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh cñavna-------------------17 Ch¬ng II:KiÕn nghÞ vµ bµi häc kinh nghiÖm I.Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi chiÕn lîc kinh doanh cña vna 1.Mét sè kiÕn nghi ®èi v¬i chiÕn lîc kinh doanh cña vna-----------19 2.mét sè gi¶i ph¸p thùc hiÖn chiÕn lîc---------------------------------19 IIBµi häc kinh nghiÖm -------------------------------------------------20 ch¬ng III: KÕt luËn-----------------------------------------------------22 Sinh viªn:NguyÔn H÷u Hng Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vµ Kinh doanh QT 2 §Ò ¸n m«n häc lêi më ®Çu Cã thÓ nãi bíc vµo n¨m 2003 thÞ trêng vËn t¶i hµng kh«ng ViÖtNam cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn ,theo c¸c con sè thèng kª cho phÐp cã c¸i nh×n l¹c quan vÒ mét n¨m hoµn thµnh kÕ ho¹ch t¨ng trëng .Tuy nhiªn dÞch bÖnh viªm ®êng h« hÊp cÊp ®· lµm ®¶o lén tÊt c¶ mäi dù b¸o cña cña c¸c chuyªn gia vµ khiÕn mäi k× väng vµo mét thÞ trêng t¨ng trëng m¹nh trong n¨m 2003 trë nªn xa vêi. DÞch bÖnh SARS cã thÓ vÝ nh mét c¬n cuång phong víi t©m b·o trong khu vùc nh¹y c¶m nhÊt cña thÞ trêng vËn t¶i hµng kh«ng VN nãi riªng vµ khu vùc nãi chung ®· khiÕn toµn bé thÞ trêng sôt gi¶m kÐo theo ®ã lµ t×nh tr¹ng khã kh¨n cña c¸c h·ng hµng kh«ng,c¸c c¶ng hµng kh«ng còng nh nhng dÞch vô hµng kh«ng… Mét sè thèng kª cho thÊy ¶nh hëng cña dÞch bÖnh SARS ®èi víi h·ng hµng kh«ng nh sau: Do ¶nh hëng cña dÞch bÖnh SARS nªn kÕt qu¶ khai th¸c bÞ sôt gi¶m m¹nh thÞ trêng hµnh kh¸ch chØ b»ng 40-50% so víi cïng k× n¨m tríc .Tæng lîng hµnh kh¸ch 6 th¸ng lµ 2,96 triÖu kh¸ch ,gi¶m 11,6%… S¸u th¸ng ®Çu n¨m 2003 ,trªn c¸c ®êng bay quèc tÕ ra vµo ViÖt Nam ,c¸c h·ng hµng kh«ng ®· vËn chuyÓn ®îc kho¶ng 1,69 triÖu kh¸ch ,gi¶m 16,1%… cã thÓ nãi ,tõ tríc ®Õn nay cha cã sù kiÖn nµo cã thÓ so sanh víi dÞch SARS vÒ møc ®é tµn ph¸ mµ nã g©y ra kÓ c¶ khñng ho¶ng kinh tÕ Ch©u ¸ n¨m 1997 còng nh khñng bè ë MÜ ngµy 11/9. Còng nh mäi h·ng hµng kh«ng kh¸c trªn thÕ giíi ,ViÖt Nam Airlines còng chÞu ¶nh hëng nÆng nÒ cña dÞch bÖnh sars mét sè sè liÖu cho thÊy nh sau 6 th¸ng chØ vËn chuyÓn ®îc kho¶ng 686 ngh×n hµng kh¸ch,gi¶m 17,6% so víi cïng k× … Cã thÓ nãi n¨m 2003 lµ mét n¨m ®Çy sãng giã ®èi víi thÞ trêng hµng kh«ng thÕ giíi nãi chung vµ thÞ trêng hµng kh«ng VN nãi riªng.C¸c biÕn ®éng cña thÞ trêng hµng kh«ng cho thÊy khã cã thÓ dù b¸o chÝnh x¸c ®îc thÞ trêng .v× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi c¸c h·ng hµng kh«ng lµ ph¶i cã chiÕn lîc ph¸t triÓn phï hîp.Riªng ®èi víi h·ng hµng kh«ng VN (VIÖT NAM airlines) víi ®Æc ®iÓm riªng lµ ngµnh hµng kh«ng cßn non trÎ ,yÕu c¶ vÒ nhiÒu mÆt th× viÖc x©y dùng chiÕn lîc lµ yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ tån t¹i trong hiÖn t¹i vµ ph¸t triÓn vÒ l©u dµi . Sinh viªn:NguyÔn H÷u Hng Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vµ Kinh doanh QT 3 §Ò ¸n m«n häc Do viÖc h¹n chÕ vÒ thêi gian ,tµi liÖu thu thËp ®îc chØ qua s¸ch b¸o cßn cha ®Çy ®ñ ,sè liÖu thu thËp ®îc cßn rÊt Ýt….Bµi viÕt nµy chØ lµ nh÷ng suy nghÜ cña riªng b¶n th©n em vÒ chiÕn lîc kinh doanh cña VIÖT NAM Airlines ,nh»m môc ®Ých häc hái vµ ®a ra nh÷ng ý kiÕn cña riªng em vÒ mét vÊn ®Ò ®ang ®ù¬c nhiÒu ngêi quan t©m trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· tiÕp thu ®îc trong qu¸ tr×nh häc tËp . Ch¬ng I: ChiÕn lîc kinh doanh cña ViÖt Nam airlines I.ChiÕn lîc kinh doanh cña VNA §èi víi VNa viÖc x©y dùng chiÕn lîc lµ yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn mét h·ng hµng kh«ng cßn non trÎ so víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi .Bµi viÕt cña t¸c gi¶ D¬ng M¹nh Cêng vµ NguyÔn ThÞ Minh ®· ph©n tÝch ®¸nh gÝa thùc tr¹ng vña VN airlines trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y .§Ó gióp b¹n hiÓu thªm vÒ chiÕn lîc kinh doanh cña h·ng trong giai ®o¹n 2003-2010 ®ång thêi nªu nh÷ng néi dung chñ yªus trong viÖc x©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn cña VNa 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn TËn dông thêi c¬ nh÷ng n¨m qua VN airlines ®· ®Èy nhanh tiÕn ®é c¸c dù ¸n mua m¸y bay .TÝnh ®Õn thíi ®iÓm nµy c¸c dù ¸n cña VNa ®· c¬ b¶n hoµn thµnh víi ®éi bay gåm :5 m¸y bay tÇm xa B777,20 m¸y bay tÇm trung (B767,A320,A321) 11 chiÕc m¸y bay tÇm ng¾n nh foker70 vµ atr72 vµ trong t¬ng lai ®éi bay cña h·ng cµng ®îc bæ sung ,VNa ®ñ ®iÒu kiÖn c¹nh tranh víi c¸c níc trong khu vùc Sinh viªn:NguyÔn H÷u Hng Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vµ Kinh doanh QT 4 §Ò ¸n m«n häc C¬ së h¹ tÇng cña VN airlines ®îc hoµn thiÖn ,®¶m b¶o chÊt lîng quèc tÕ ,®ñ ®iÒu kiÖn phôc vô chuyÕn bay quèc tÕ ®i vµ ®Õn .Cc¸c dÞch vô b¶o dìng m¸y bay t¹i c¸c xÝ nghiÖp A75,A76 ngµy cµng ®îc n©ng cao vÒ chÊt lîng ®ñ kh¶ n¨ng b¶o dìng c¸c m¸y bay hiÖn ®¹i Nhê sù ®Çu t nµy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ,VNa lu«n ®¶m b¶o tèc ®é ph¸t triÓn cao vµ hoµn thµnh vît møc c¸c chØ tiªu chñ yÕu :khèi lîng vËn chuyÓn ®· ®¹t møc 3,5 ®Õn 4 triÖu hµnh kh¸ch mét n¨m ;Tèc ®é t¨ng trëng lu«n ®¹t 12% ®Õn 15% mét n¨m ; VËn chuyÓn hµng ho¸ lu«n ®¹t 5 ngh×n tÊn ®Õn 70 ngh×n tÊn mét n¨m :thÞ phÊn vËn t¶i hµnh kh¸ch quèc tÕ ®¹t møc 42% ®Õn 45% ;tæng doanh thu ®¹t 12 ®Õn 15 ngh×n tû mçi n¨m :Nép ng©n s¸ch ®¹t ë møc 20 tû ®ång mçi n¨m :Lîi nhuËn tríc thuÕ ®¹t 700 ®Õn 900tû ®ång mçi n¨m :Nguån vèn chñ së h÷u ®îc b¶o toµn vµ kh«ng ngõng lín m¹nh tõ 1075 tû ®ång n¨m 1996 ®Õn nay ®· ®¹t trªn 3500 tû ®ång . 2.ChiÕn lîc ph¸t triÓn cña VN AIRLINES 2.1Môc tiªu cña ViÖt Nam airlines ViÖt Nam airlines ®· cã kÕ ho¹ch thuª vµ mua nhiÒu m¸y bay .Ngay sau sù kiÖn 11/9 giai ®o¹n khã kh¨n cña ngµnh hµng kh«ng thÕ giíi nhng h·ng ®· më hoÆc nèi l¹i c¸c ®êng bay ®Õn c¸c thµnh phè ë Trung Quèc ,Nga ,NhËt… TÇn suÊt cña c¸c ®êng bay còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ .nh ®êng bay ®Õn Moscow ®· ®îc nèi l¹i sau thêi gian t¹m ngõng do cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh Ch©u ¸ n¨m 2002 .Nh÷ng ®êng bay míi nèi Hµ Néi thµnh phè Hå ChÝ Minh Tokyo ®îc më ra vµ trë thµnh ®êng bay quan träng trong kÕ ho¹ch kinh doanh cña h·ng .ChÝnh ®êng bay nµy ®· t¹o thªm nguån kh¸ch du lÞch tõ NhËt b¶n .Ngoµi ra ViÖt nam airlines cßn më thªm ®êng bay trùc tiÕp ®Õn Fukuoka ,thÞ trêng vËn chuyÓn hµng kh«ng lín thø ba cña NhËt ,®Õn Busan thÞ trêng vËn chuyÓn lín thø hai cña Hµn quèc ,vµ thñ ®« B¾c kinh cña Trung quèc ,nhiÒu ®êng bay ®Õn c¸c khu vùc kh¸c .Sù kiÖn lín nhÊt trong n¨m cña h·ng hµng kh«ng VN lµ tiÕp nhËn chiÕc boeing 777-200 ®Çu tiªn trong sè 4 chiÕc ®Æt mua tõ MÜ vµ ®· më ra c¸c ®êng bay ®Õn nhng n¬i nh lµ Frankfurt ,London vµ cã thÓ më ra c¸c ®êng bay míi ®Õn mÜ vµo n¨m 2006. Khi cha më ®êng bay ®Õn MÜ ,VN airlines ®· liªn kÕt víi h·ng hµng kh«ng cña Trung quèc ®Ó më c¸c ®êng bay liªn doanh .Mét ®iÒu ®¸nh dÊu sù thµnh c«ng n÷a cña VN airlines lµ viÖc phi c«ng VN ®¶m nhËn chiÕc mµy bay A320 cña hµng kh«ng Lµo … Dù kiÕn ®Õn n¨m 2006 VN sÏ cho ra ®êi VNexpress ,h·ng hµng kh«ng gi¸ rÎ ®Çu tiªn cña VN khai th¸c c¸c ®êng bay néi ®Þa b»ng m¸y bay qu¹t atr vµ Sinh viªn:NguyÔn H÷u Hng Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vµ Kinh doanh QT 5 §Ò ¸n m«n häc m¸y bay Fokker ,nã sÏ ®¶m nhËn viÖc vËn chuyÓn hµng kh¸ch néi ®Þa vµ tõ ®ã ®i kh¾p n¬i trªn thÕ giíi . YÕu tè c¨n b¶n xuyªn suèt qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn lîc lµ viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu cña doanh nghiÖp hay nãi c¸ch kh¸c chÝnh lµ sø mÖnh cña doanh nghiÖp :viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu ®óng ®¾n ,phï hîp sÏ t¹o ®éng lùc ,huy ®éng mäi nguån lùc ,tËp trung cho môc tiªu ph¸t triÓn ®ã . YÕu tè thø hai lµ viÖc x¸c ®Þnh ®îc m«i trêng cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng .ViÖc ph©n tÝch m«i trêng lµ viÖc x¸c ®Þnh c¸c nh©n tè bªn ngoµi cã ¶nh hëng lín tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vÒ c¸c mÆt nh chi phÝ ,b¸n hµng ,khai th¸c ,kh¶ n¨ng lîi nhuËn .c¸c yÕu tè nµy nhiÒu khi n»m ngoµi tÇm kiÓm soÊt cña doanh nghiÖp nhng doanh nghiÖp vÉn cã kh¶ n¨ng t¸c ®éng nh»m ®¶m b¶o tèi u c¸c ho¹t ®éng chÞu ¶nh háng cña yÕu tè nµy. §Ó x©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn ,ph¶i x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè ¶nh hëng .®iÒu nµy cã ý nghÜa quan träng trong viÑc x¸c ®Þnh c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh phï hîp nh»m ®¹t ®îc môc tiªu ®· x¸c ®Þnh trong chiÕn lîc tæng thÓ . C¸c nh©n tè chÝnh ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn dµi h¹nh cña dn nh : tr¹ng th¸i nÒn kinh tÕ ,tr×nh ®é c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp ,nhµ cung øng ,®èi thñ c¹nh tranh ,nhu cÇu kh¸ch hµng ,chÝnh s¸ch cña nhµ níc vµ c¸c yÕu tè v¨n ho¸ x· héi .trªn c¬ së ph©n tÝch ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu ,c¬ héi ,nguy c¬ cña VN airlines (thÕ m¹nh ®¬ng bay,chÊt lîng dÞch vô ,lao ®éng cã tr×nh ®é : MÆt yÕu quy m« nhá vèn nhá tµi s¶n nhá ,h·ng cha næi tiÕng :c¬ h«Þ thÞ trêng hµng kh«ng ph¸t triÓn ,®îc sù hç trî cña nhµ níc,lµ ngµnh c«ng nghÖ cao :nguy c¬ c¹nh tranh khèc liÖt ,®ßi hái chi phÝ cao…) VN airlines ®· ®Ò ra môc tiªu ®Õn n¨m 2010 ,ph¸t triÓn tæng c«ng ty hµng kh«ngVN thµnh tËp ®oµn kinh tÕ m¹nhvíi träng t©m lµ vËn t¶i hµng kh«ng ,trong ®ã x©y dùng VN airlines thµnh h·ng hµng kh«ng cã tÇm cì khu vùc ,cã b¶n s¾c riªng ,uy tÝn vµ søc c¹nh tranh ,kinh doanh hiÖu qña. Tæng c«ng ty hµng kh«ng VN ®· ®Þnh híng lÊy vËn t¶i hµng kh«ng lµm nßng cèt ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh ,theo ®Þnh híng nµy ®Õn n¨m 2010 ,ViÖt nam airlines cã m¹ng ®êng bay toµn cÇu ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ ,x· héi vµ héi nhËp quèc tÕ cña ®¸t nø¬c víi quy m« ho¹t ®éng trung b×nh vµ kh¸ trong khu vùc ,vËn chuyÓn kho¶ng 10 lît kh¸ch /n¨m vµ 190 tÊn hµng /n¨m;cã ®éi bay trÎ thuéc dßng c«ng nghÖ cao phï hîp víi m¹ng ®êng bay hiÖn ®¹i; C«ng t¸c b¶o dìng m¸y bay ®îc ®¶m nhiÖm chñ yÕu b»ng néi lùc ,chÊt lîng dÞch vô thuéc lo¹i kh¸ trong khu vùc ,mang b¶n s¾c v¨n hãa ViÖt Nam vµ kinh doanh hiÖu qña. 2.2. NhiÖm vô cho tõng giai ®o¹n nh sau: Sinh viªn:NguyÔn H÷u Hng Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vµ Kinh doanh QT 6 §Ò ¸n m«n häc Thø nhÊt chó träng ph¸t triÓn m¹ng ®êng bay quèc tÕ vµ néi ®Þa ,kh«i phôc l¹i vµ khai th¸c víi tÇn suÊt cao h¬n c¸c ®êng bay t¹m ngng ho¹t ®éng trong thêi k× khñng ho¶ng ,më l¹i hoÆc më thªm c¸c ®êng bay míi ®Õn c¸c khu vùc nh NhËt b¶n ,Hµn quèc,Trung quèc ,c¸c níc §«ng nam ¸ vµ c¸c nøoc Ch©u ¢u m¹ng néi ®Þa tæ chøc theo m« h×nh m¹ng nan hoa theo suèt chiÒu dµi cña ®Êt níc ,víi 3 thµnh phè lín Hµ Néi, §µ N½ng vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh tõ ®ã nèi ra c¸c ®iÓm phô cËn. Thø hai,chÊt lîng dÞch vô vËn t¶i hµng kh«ng ®Ët møc trªn trung b×nh vµ kh¸ ,®¶m b¶o phôc vô tèt c¸c chuyÕn bay quèc tÕ ®i vµ ®Õn còng nh c¸c chuyÕn bay trong níc ,chÊt lîng b¶o dìng ®Þnh k× 4C-3Y cho c¸c m¸y bay thÕ hÖ míi tiÕp tôc ®îc ph¸t huy vµ hoµn thiÖn. Thø ba ,®éi ngò c¸n bé tiÕp tôc ®îc n©ng cao vÒ sè lîng còng nh chÊt lîng ,c¬ cÊu lao ®îc ®iÒu chØnh theo tû träng t¨ng lao ®éng ®ùoc ®µo t¹o chuyªn ngµnh ;lao ®éng ®Æc thï hµnh kh«ng nh phi c«ng ,tiÕp viªn ,thî kÜ thuËt tõng bíc gi¶m lao ®éng thuª ë nøoc ngoµi ,®Æc biÖt lµ ngêi l¸i. Cïng víi viÖc ®Ò ra nhiÖm vô trªn tõng lÜnh vùc ,ViÖt Nam airlines còng ®Æt chØ tiªu cho tõng giai ®o¹n cô thÓ .Trong giai ®o¹n 2006-2010 ,h·ng ®Ò ra nhiÖm vô chñ yÕu ;Tèc ®é t¨ng trëng vËn t¶i hµnh kh¸ch t¨ng 11%/n¨m ,tèc ®é t¨ng trëng vËn t¶i hµng ho¸ ®¹t 12,5%/n¨m;thÞ phÇn vËn chuyÓn hµnh kh¸ch quèc tÕ ®¹t 41,2%/n¨m;thÞ phÇn vËn chuyÓn hµng ho¸ quèc tÕ ®¹t 28%,quèc néi 68% ;tæng doanh thu 5 n¨m ®¹t 99 ngµn tû ®ång ,t¨ng b×nh qu©n 12%/n¨m;lîi nhuËn trøoc thuÕ ®¹t 4083 tû ®ång t¨ng b×nh qu©n 16%/n¨m ;nép ng©n s¸ch 5 n¨m ®¹t 1411 tû ®ång t¨ng b×nh qu©n 12,3% /n¨m ;nguån vèn chñ së h÷u ®¹t 9000 tû ®ång ,t¨ng 13,3% /n¨m,®Ó c¸c ®Þnh híng c¸c môc tiªu ttrong chiÕn lîc kinh doanh ®ùoc thùc hiÖn ,VN ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p ®¶m b¶o thùc hiÖn ®Þnh híng vµ môc tiªu ®ã .C¸c chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p bao gåm ;chÝnh s¸ch s¶n phÈm,dÞch vô kh¸ch hµng ,ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng ,chÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh ,vèn vµ nguån vèn ,chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ,héi nhËp quèc tÕ -chiÕn lùoc c¹nh tranh . ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ ;®æi míi tæ chøc vµ c¬ chÕ qu¶n lÝ .ChiÕn lîclµ viÖc ®Ò ra nh÷ng môc ®Ých ,môc tiªu,chÝnh s¸ch ,kÕ ho¹ch mang tÝnh b¶n chÊt cña doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng kinh doanh ttrong mét giai ®o¹n kh¸ dµi;v× vËy ë tõng giai ®o¹n cô thÓ cÇn cã sù ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn chiÕn lùoc theo nh÷ng néi dung nh:T×nh h×nh thùc hiÖn chiÕn lùoc theo tõng giai ®o¹n ;®¸nh gi¸ nh÷ng mÆt lµm ®îc vµ cha lµm ®îc ,tån t¹i ;x¸c ®Þnh møc ®é hoµn thµnh môc tiªu trong tõng giai ®o¹n vµ nh÷ng c«ng viÖc trong giai ®o¹n Sinh viªn:NguyÔn H÷u Hng Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vµ Kinh doanh QT 7 §Ò ¸n m«n häc tiÕp theo ;®iÒu chØnh chiÕn lùoc ®Ó ®¶m b¶o phï hîp víi thùc tÕ giai ®o¹n vµ mang tÝnh kh¶ thi cao lµ viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt. 2.3.Tæ chøc thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh cña ViÖt Nam airlines Ngay tõ khi cßn ho¹t ®éng theo m« h×nh cò trong c¬ chÕ thÞ trêng .TCT ®· thµnh lËp ban phôc vô kh¸ch hµng víi chøc n¨ng chÝnh lµ ®¶m b¶o cho c«ng t¸c dÞch vô hµnh kh¸ch trªn c¸c chuyÕn bay .Tuy nhiªn do h¹n chÕ phÇn nµo vÒ c¬ chÕ qu¶n lÝ cò nªn cha b¾t kÞp víi thÞ trêng ,cha thùc sù híng tíi kh¸ch hµng. Ban phôc vô nÆng vÒ c«ng t¸c hËu cÇn ,cha ®¶m ®¬ng ®îc chøc n¨ng tham mu vÒ chiÕn lîc vµ thÓ hiÖn h×nh ¶nh vµ b¶n s¾c cña mét h·ng hµng kh«ng. Tõ nhËn thøc ,c«ng t¸c dÞch vô lµ mét bé phËn trong chiÕn lîc marketing cña h·ng hµng kh«ng ,ph¶i b¸m rÊt s¸t t×nh h×nh vµ diÔn biÕn thÞ trêng ®Ó ®Þnh híng mäi ho¹t ®éng :c«ng t¸c dù b¸o,n¾m b¾t nhu cÇu thÞ trêng ph¶i ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu .C«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t cÇn ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn ,h·ng hµng kh«ng quèc gia ViÖt nam mµ tiÒn th©n lµ TCT hµng kh«ng ViÖt nam hiÖn nay,c«ng t¸c dÞch vô ®îc hÕt søc chó träng vµ ®îc quy vÒ ®Çu mèi thèng nhÊt lµ tæng hµnh dinh cña h·ng ,ho¹t ®éng nh c¬ quan tham mu thuéc khèi ®iÒu hµnh trung t©m .§ã chÝnh lµ ban dÞch vô thÞ trêng.VÞ trÝ ®îc thÓ hiÖn trong s¬ ®å cña tæng c«ng ty.Ban dÞch vô cã chøc n¨ng chÝnh lµ c¬ quan tham mu gióp tæng gi¸m ®èc vµ héi ®ång qu¶n trÞ ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch ,chØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn kiÓm tra c«ng t¸c dÞch vô vÒ vËn t¶i hµng kh«ng cña tæng c«ng ty .Chøc n¨ng trªn ®îc cô thÓ ho¸ thµnh c¸c nhiÖm vô sau: X©y dùng c¸c tiªu chuÈn vÒ ho¹t ®éng dÞch vô vËn t¶i hµng kh«ng cña tct bao gåm c¸c tiªu chuÈn vÒ dÞch vô kÜ thuËt ,th¬ng m¹i mÆt ®Êt vµ c¸c tiªu chuÈn vÒ dÞch vô trªn kh«ng tr×nh tæng gi¸m ®èc ban hµnh vµ tæ chøc triÓn khai. Tæ chøc triÓn khai ,theo dâi viÖc thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn dÞch vô vËn t¶i hµn kh«n ®· ®îc tct ban hµnh ,nghiªn cøu bæ sung ,söa ®æi tiªu chuÈn cho phï hîp víi yªu cÇu thÞ trêng. Tæ chøc nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt c¸c ph¬ng ¸n triÓn khai c¸c lo¹i h×nh dÞch vô míi cña vËn t¶i hµng kh«ng . Tham gia x©y dùng néi dung ,ch¬ng tr×nh huÊn luyÖn ®µo t¹o cho c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc ë c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng dÞch vô vËn t¶i hµng kh«ng vµ tæ chøc båi dìng nghiÖp vô cho ngµnh Tham gia chØ ®¹o viÖc mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh ophôc vô cho c¸c ho¹t ®éng dÞch vô vËn t¶i hµng kh«ng cã gi¸ trÞ lín theo sù ph©n cÊp vµ tæ chøc trùc Sinh viªn:NguyÔn H÷u Hng Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vµ Kinh doanh QT 8 §Ò ¸n m«n häc tiÕp viÖc mua s¾m c¸c dÞch vô ,vËt phÈm trùc tiÕp phôc vô cho hµnh kh¸ch trªn c¸c chuyÕn bay cña tång c«ng ty theo ®óng tiªu chuÈn dÞch vô ®· ban hµnh. So¹n th¶o vµ tham gia kÝ kÕt c¸c hîp ®ång dÞch vô mÆt ®Êt vµ trªn kh«ng gi÷a tct vµ c¸c h·ng kh¸c theo ph©n cÊp .KiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn hîp ®ång ®· kÝ. Theo dâi kiÓm tra c¸c chi phÝ phôc vô cho ho¹t ®éng dÞch vô vËn t¶i hµng kh«n cña tct. Tæ chøc ,chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn triÓn khai ho¹t ®éng dÞch vô vËn t¶i theo yªu cÇu ®Ò ra vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng dÞch vô vËn t¶i hµng kh«ng theo ®óng tiªu chuÈn trªn tÊt c¶ c¸c thÞ trêng cña tct. Qu¶n lÝ viÖc cung øng ,®iÒu hµnh vµ kiÓm tra viÖc sö dông c¬ së vËt chÊt phôc vô cho ho¹t ®éng dÞch vô vËn t¶i hµng kh«ng cña TCT theo ®óng tiªu chuÈn ®· ®îc ban hµnh theo ph©n cÊp qu¶n lÝ. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ chÊt lîng dÞch vô vËn t¶i hµng kh«ng trªn tÊt c¶ c¸c thÞ trêng cña tct vµ ®a ra c¸c kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt lîng dÞch vô . n¨m 1999 ,®Ó ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña quy chÕ khai th¸c m¸y bay th¬ng m¹i bËn t¶i ,còng nh nh÷ng yªu cÇu tõ thùc tiÔn .TG§ kÝ quyÕt ®Þnh bæ sung cho ban dÞch vô thÞ trêng nhiÖm vô ;X©y dùng vµ triÓn khai c¸c chÝnh s¸ch liªn dquan ®Õn tiªu chuÈn vµ quy tr×nh phôc vô cho s©n ®ç cho c¸c chuyÕn bay cña ViÖt Nam airlines. Trªn c¬ së chøc n¨ng vµ nhiÖm vô ®îc giao ,tæ chøc dÞch vô gåm 5 phßng lµ .Phßng dÞch vô mÆt ®Êt,trªn kh«ng,s©n ®ç ,trung t©nm kiÓm so¸t hÖ thèn lµ thñ tôc tríc chuyÕn bay vµ dÞch vô ®Æc biÖt.Phßng mua s¾m s¶n phÈm . Phßng dÞch vô mÆt ®Êt cãnhiÖm vô lµ x©y dùng ,triÓn khai ,kiÓm tra ,gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn ,quy tr×nh phôc vô hµnh kh¸ch ,hµnh lÝ. Phßng dÞch vô trªn kh«ng cã nhiÖm vô lµ x©y dùng ,triÓn khai ,kiÓm tra ,gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn ,quy tr×nh phôc vô hµnh kh¸ch trªn chuyÕn bay. Phßng dÞch vô trªn kh«ng cã nhiÖm vô lµ x©y dùng ,triÓn khai ,kiÓm tra ,gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn ,quy tr×nh phôc vô m¸y bay s©n ®ç. Trung t©m kiÓm so¸t hÖ thèng lµm thñ tôc tríc chuyÕn bay vµ dÞch vô ®Æc biÖt cã nhiÖm vô chÝnh lµ qu¶n lý vÒ mÆt chuyªn m«n nghiÖp vô hÖ thèng, gi¸m s¸t tù ®éng qu¶n lý. Phßng mua s¾m s¶n phÈm dÞch vô bay trªn chuyÕn bay cã nhiÖm vôchÝnh lµ tæ chøc mua s¾m trang thiÕt bÞ dông cô ,®å uèng ,b¸o chÝ,c¸c ch¬ng tr×nh gi¶i trÝ kh¸c. Sinh viªn:NguyÔn H÷u Hng Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vµ Kinh doanh QT 9 §Ò ¸n m«n häc Trong h¬n10 n¨m qua .Ban dÞch vô thùc hiÖn tèt chøc n¨ng tham mu vÒ c«ng t¸c dÞch vô .Tíi nay hÖ thèng tiªu chuÈn ,quy tr×nh ,chÝnh s¸ch vÒ dÞch vô ®· c¬ b¶n hoµn thµnh ,t¹o sù thèng nhÊt ,®ång bé trong cung øng dÞch vô cho hµnh kh¸ch. §iÒu nµy ®Æc biÖt quan träng ®èi víi mét doanh nghiÖp. Hµng lo¹t s¶n phÈm míi ®· ra ®êi nh thñ tôc chuyÕn bay tù ®éng ,t×m kiÕm hµnh lÝ tù ®éng ,cung cÊp c¸c lo¹i h×nh gi¶i trÝ ®Æc biÖt,hÖ thèng hîp ®ång mÆt ®Êt cung cÊp suÊt ¨n t¹i s©n bay trong vµ ngoµi níc ®îc hoµn chØnh ,®¶m b¶o cung cÊp dÞch vô an toµn cho c¸c chuyÕn bay cña h·ng.Phï hîp vµ hiÖu qña theo ®óng chÝnh s¸ch ®· ®Ò ra . ViÖt Nam airline ®· tõng bíc kh¼ng ®Þnh ®îc h×nh ¶nh vµ th¬ng hiÖu cña m×nh trong con m¾t hµnh kh¸ch vµ trë thµnh nhµ vËn chuyÓn cã thø h¹ng. Thµnh c«ng cña ViÖt nam airlines cã sô ®ãng gãp kh«ng nhá cña ban dÞch vô thÞ trêng. Ch¬ngII:Ph©n tÝch chiÕn lîc kinh doanh cña VN Airlines 1.T×nh h×nh thÞ trêng vËn t¶i hµng kh«ng níc ta Víi ®µ t¨ng trëng trªn 20% cña n¨m 2002 cïng víi c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi thuËn lîi ,c¸c chØ tiªu kinh tÕ ®Òu ®¹t møc nh ®· ®Ò ra .Cã thÓ nãi bíc vµo Sinh viªn:NguyÔn H÷u Hng Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vµ Kinh doanh QT 10 §Ò ¸n m«n häc n¨m 2003 thÞ trêng vËn t¶i hµng kh«ng viÖt nam cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®ª ph¸t triÓn .Nh÷ng con sè thèng kª cho phÐp l¹c quan vÒ ®iÒu ®ã .Nhng dÞch bÖnh viªm ®êng h« hÊp cÊp ®· lµm ®¶o lén tÊt c¶. Mét sè thèng kª vÒ thÞ trêng vËn t¶i nh sau. Trong thÞ trêng vËn t¶i hµng kh«ng VN n¨m 2003 ®¹t 6.6 triÖu hµnh kh¸ch gi¶m kho¶ng 3,7% so víi n¨m 2002 vµ h¬n 168 tÊn hµng ,t¨ng kho¶ng 24,6% so víi n¨m 2002 .thÞ trêng quèc tÕ ®¹t kho¶ng 4 triÖu kh¸ch gi¶m h¬n 6% vµ 138 ngh×n tÊn hµng , t¨ng kho¶ng 30% so víi n¨m 2002 (trong ®ã c¸c h·ng VIÖT NAM vËn chuyÓn kho¶ng 1,8 triÖu kh¸ch chiÕm kho¶ng 44,7 % thÞ phÇn vµ 34,5 ngh×n tÊn hµng chiÕm kho¶ng 25% thÞ phÇn quèc tÕ . Trong thÞ trêng néi ®Þa chiÕm kho¶ng 2,65 triÖu kh¸ch t¨ng nhÑ so víi n¨m 2002 .Tæng lîng kh¸ch hµng th«ng qua c¶ng hµng kh«ng ®¹t kho¶ng 9,4 triÖu kh¸ch,gi¶m 1,8% so víi n¨m 2002. N¨m 2003 cho dï t¨ng trëng GDP cña VN ®¹t trªn 7% nhng t¨ng trëng hµng kh«ng l¹i sôt gi¶m do bÞ ¶nh hëng cña dÞch bÖnh SARS phÇn nµo cuéc chiÕn tranh cña mÜ ë irac vµ chèng khñng bè cña mÜ ,nh×n vµo kÕt qu¶ cña n¨m 2003 ta cã thÓ chia thÞ trêng vËn t¶i hµng kh¸ch thµnh 4 giai ®o¹n t¬ng øng víi 4 quÝ .QuÝ 1 trªn ®µ ph¸t tiÓn cña n¨m 2002 thÞ trêng t¨ng trëng m¹nh víi trªn 20 % trung b×nh th¸ng ®¹t tõ 630-680 ngh×n kh¸ch .quÝ 2 , dÞch SARS bïng ph¸t tõ cuèi th¸ng 3 g©y ¶nh hëng nÆng nÒ vµo quÝ 2 trong ®ã nhÊt lµ vµo th¸ng 4 ,5 víi sù sut gi¶m trªn 40% víi lîng kh¸ch mçi th¸ng chØ cßn trªn díi 300 ngh×n kh¸ch .Tèc ®é gi¶m ch÷ng l¹i vµo th¸ng 6 ,19% ,vµ thÞ trêng cã dÊu hiÖu håi phôc vµo quÝ 3 vµ t¨ng kho¶ng 3% vµo th¸ng 9 .QuÝ 4 thÞ trêng t¨ng trëng trung b×nh vµo kho¶ng 7% vµ lîng kh¸ch ®¹t trªn 670 ngh×n kh¸ch vµo th¸ng 12 .Nh×n chung thÞ trêng néi ®Þa Ýt biÕn ®éng h¬n so víi thÞ trêng thÕ giíi . 2.Ph©n tÝch c¸ch x©y dùng môc tiªu kinh doanh trong chiÕn lîc kinh doanh cña ViÖt Nam airlines. C¸c môc tiªu chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu yÕu tè :Thùc tÕ c¸c m«i trêng bªn ngoµi vµ c¸c mèi quan hÖ víi chóng ,thùc tÕ c¸c nguån lùc cña doanh nghiÖp ,hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ vµ môc ®Ých cña nh÷ng ngêi l·nh ®¹o cao nhÊt còng nh chiÕn lîc kinh doanh cña vna ,xu híng ph¸t triÓn cña nã… Theo nh nh÷ng th«ng tin bµi b¸o ®a ra .Em ®¸nh gi¸ c¸ch thøc x©y dùng môc tiªu kinh doanh cña ViÖt Nam airlines lµ cha thùc sù tèt . Trong phÇn thùc tr¹ng cña ViÖt Nam airlines,h·ng ®· ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng cña ViÖt nam airlines trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ,nhng chØ nªu ra nh÷ng g× ®· ®¹t ®îc ,cßn nh÷ng g× cha ®¹t ®îc th× trong phÇn nµy cha thÊy nªu ra ,tæng Sinh viªn:NguyÔn H÷u Hng Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vµ Kinh doanh QT 11 §Ò ¸n m«n häc hîp kÕt qña ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng cha chi tiÕt, cha nªu ra ®îc nh÷ng ®¸nh gi¸ vÒ nh÷ng u ®iÓm ,nhîc ®iÓm ,tiÒm n¨ng cña h·ng. Cha cho ngêi ®äc biÕt ®îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ViÖt nam airlines so víi c¸c h·ng hµng kh«ng kh¸c trong khu vùc,so víi c¸c h·ng hµng kh«ng kh¸c trong khu vùc th× ViÖt Nam airlines ®ang ë møc ®é nµo ,®iÓm m¹nh cña h·ng so víi c¸c h·ng kh¸c trong khu vùc,h·ng thua kÐm c¸c h·ng hµng kh«ng kh¸c trong khu vùc ë nh÷ng ®iÓm g×... VÒ phÇn x¸c ®Þnh m«i trêng cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng .H·ng ®· nªu ra ®îc nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng ®Õn môc tiªu kinh doanh kh¸ ®Çy ®ñ " C¸c nh©n tè chÝnh ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn dµi h¹n cña doanh nghiÖp nh : tr¹ng th¸i nÒn kinh tÕ ,tr×nh ®é c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp ,nhµ cung øng ,®èi thñ c¹nh tranh ,nhu cÇu kh¸ch hµng ,chÝnh s¸ch cña nhµ níc vµ c¸c yÕu tè v¨n ho¸ x· héi .trªn c¬ së ph©n tÝch ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu ,c¬ héi ,nguy c¬ cña VN airlines (thÕ m¹nh ®¬ng bay,chÊt lîng dÞch vô ,lao ®éng cã tr×nh ®é : MÆt yÕu quy m« nhá vèn nhá tµi s¶n nhá ,h·ng cha næi tiÕng :c¬ h«Þ thÞ trêng hµng kh«ng ph¸t triÓn ,®îc sù hç trî cña nhµ níc,lµ ngµnh c«ng nghÖ cao :nguy c¬ c¹nh tranh khèc liÖt ,®ßi hái chi phÝ cao…)".Nhng c¸c yÕu tè nªu ra cha thùc sù chi tiÕt, tøc lµ nh÷ng yÕu tè ®ã ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn ho¹t ®éng cña h·ng,møc ®é ¶nh hëng ra sao. VÒ phÇn môc tiªu ®Ò ra ,môc tiªu ®Ò ra t¬ng ®èi cô thÓ vµ cã träng t©m "n¨m 2010 ,vËn chuyÓn kho¶ng 10 triÖu lît kh¸ch/n¨m,190 ngh×n tÊn hµng/n¨m.LÊy vËn t¶i hµng ho¸ lµm nßng cèt,cã m¹ng ®êng bay toµn cÇu, qui m« thuéc hµng trung b×nh vµ kh¸ trong khu vùc. H·ng còng ®· ®Ò ra ®îc nhiÖm vô cho tõng giai ®o¹n nh:thø nhÊt chó träng ph¸t triÓn m¹ng ®êng bay,thø hai chÊt lîng dÞch vô ph¶i ®¶m b¶o ,thø ba ®éi ngò c¸n bé ®îc n©ng cao vÒ chÊt lîng ,sè lîng… Tuy nhiÖm vô cho tõng giai ®o¹n kh¸ râ rµng nhng cha cã thêi gian cô thÓ cho tõng giai ®o¹n ,giai ®o¹n ®îc b¾t ®Çu khi nµo vµ kÕt thóc khi nµo . Trong viÖc x©y dùng môc tiªu chiÕn lîc ,ViÖt nam airlines còng ®· ®Ò ra ®îc nh÷ng môc tiªu trung h¹n ,môc tiªu trung h¹n cña h·ng chia tõ 20032005,2006-2010 .Môc tiªu ®îc ®Æt ra kh¸ chi tiÕt ,cô thÓ ,râ rµng,phï hîp víi môc tiªu chung cña h·ng.§iÒu ®ã còng cho ta biÕt ®îc quyÕt t©m cña ban l·nh ®¹o h·ng ,lµ quyÕt t©m ®¹t ®îc môc tiªu ®· ®Ò ra. Tõ nh÷ng môc tiªu ®îc ®Ò ra ,ban l·nh ®¹o h·ng ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Ò thùc hiÖn môc tiªu "chÝnh s¸ch s¶n phÈm,dÞch vô kh¸ch hµng ,ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng ,chÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh ,vèn vµ nguån vèn ,chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån Sinh viªn:NguyÔn H÷u Hng Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vµ Kinh doanh QT 12 §Ò ¸n m«n häc nh©n lùc ,héi nhËp quèc tÕ -chiÕn lîc c¹nh tranh ;ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ". Cã thÓ nãi, c¸ch thøc x©y dùng môc tiªu cña ViÖt nam airlines tuy cßn mét sè mÆt cha tèt. Nhng nh×n chung lµ ®Çy ®ñ ,môc tiªu ®Ò ra cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®îc ,®¶m b¶o ®îc nh÷ng yªu cÇu chung cña mét môc tiªu .C¸c môc tiªu kh¸ râ rµng ,môc tiªu trung h¹n phï hîp víi môc tiªu chung cña h·ng ,cã tÝnh liªn kÕt gi÷a c¸c môc tiªu víi nhau.H·ng còng ®· x¸c ®Þnh râ môc tiªu u tiªn. 3. §¸nh gi¸ viÖc tæ chøc thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh cña ViÖt nam Airlines Theo nh nh÷ng tµi liÖu ®· nªu ë trªn ,th× c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh cña ViÖt nam airliness lµ kh¸ tèt. Tríc kia ho¹t ®éng trong c¬ chÕ bao cÊp c«ng t¸c dÞch vô cña vna cßn nhiÒu h¹n chÕ do nhËn thøc cña ban l·nh ®¹o cßn chÞu ¶nh hëng cña cã chÕ cò.c«ng t¸c dÞch vô mang nÆng tÝnh hËu cÇn .cha b¾t kÞp víi nh÷ng ®ßi hái cña thÞ trêng ,cha thùc sù híng tíi kh¸ch hµng. Cã thÓ nãi r»ng, bíc ngoÆt lín cña c«ng t¸c dÞch vô lµ tõ khi ban l·nh ®¹o thay ®æi nhËn thøc coi dÞch vô lµ bé phËn quan träng trong chiÕn lîc marketing cña h·ng hµng kh«ng.ViÖc ®a ban dÞch vô vµo s¬ ®å cña tæng c«ng ty ®· t¹o ra sù thay ®æi kh«ng nh÷ng vÒ h×nh thøc lµ ban dÞch vô thÞ trêng mµ c¶ thay ®æi vÒ chøc n¨ng cña ban dÞch vô .Víi chøc n¨ng chÝnh lµ chøc n¨ng tham mu cho tæng gi¸m ®èc vµ héi ®ång qu¶n trÞ ,®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch,chØ ®¹o tæ chøc kiÓm tra c«ng viÖc ho¹t ®éng vÒ dÞch vô vËn t¶i cña h·ng. C«ng t¸c dÞch vô cña h·ng hµng kh«ng ViÖt nam airlines ®îc tiÕn hµnh kh¸ tèt c¸c nhiÖm vô cña ban dÞch vô thÞ trêng ®Æt ra kh¸ râ rµng cô thÓ lµ 10 nhiÖm vô ®· ®îc nªu ra ë phÇn trªn,®Çy ®ñ vµ ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña thÞ trêng hiÖn nay,c«ng t¸c dÞch vô cña h·ng ®· mang tÝnh thÞ trêng ,híng tíi ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng ,nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ cña ban dÞch vô thÞ trêng ,ban dÞch vô thÞ trêng tù x©y dùng nh÷ng tiªu chuÈn vÒ dÞch vô,tù kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ,tæ chøc nghiªn cøu c¸c ph¬ng ¸n ,x©y dùng néi dung ,chØ ®¹o mua s¾m tµi s¶n liªn quan ®Õn c«ng viÖc… C¸c nhiÖm vô cô thÓ cña ban dÞch vô thÞ trêng ®îc nªu ra còng g¾n liÒn víi tr¸ch nhiÖm cña ban,®iÒu ®ã cho thÊy mét phÇn vÒ chÊt lîng dÞch vô cña h·ng ®· ®îc coi träng h¬n tríc. ViÖc ph©n chia ban dÞch vô thÞ trêng thµnh 5 phßng .phßng dÞch vô mÆt ®Êt,phßng dÞch vô trªn kh«ng, phßng phôc vô s©n ®ç ,trung t©m kiÓm so¸t hÖ thèng lµm thñ tôc tríc chuyÕn bay,phßng mua b¸n s¶n phÈm dÞch vô bay ,®· t¹o Sinh viªn:NguyÔn H÷u Hng Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vµ Kinh doanh QT 13 §Ò ¸n m«n häc ra tÝnh chuyªn nghiÖp h¬n ,mçi phßng ban cã chuyªn m«n riªng ,viÖc ph©n chia ban dÞch vô thµnh c¸c phßng víi chøc n¨ng riªng lµ kh¸ hîp lÝ, phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn chung cña h·ng.ViÖc ph©n chia nµy cã thÓ x¸c ®Þnh râ h¬n ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña tõng bé phËn , t¹o ®iÒu kiÖn sö dông tèt h¬n c¸c nguån lùc cña ban dÞch vô ,®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn tèt h¬n cho c«ng t¸c gi¸m s¸t ,kiÓm tra. C¸c phßng ban cã thÓ kÕt hîp víi nhau t¹o thµnh mét thÓ thèng nhÊt ,®ång bé cung øng dÞch vô tíi kh¸ch hµng. Ch¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ vµ bµi häc kinh nghiÖm I .KiÕn nghÞ ®èi víi chiÕn lîc kinh doanh cña ViÖt nam Airlines. 1.Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi chiÕn lîc kinh doanh cña ViÖt nam Airlines Trong qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh cña ViÖt nam Airlines .h·ng cÇn chó ý ®Õn mét sè vÊn ®Ò sau. Trong phÇn ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ,cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng cña h·ng,®¸nh gi¸ mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chi tiÕt h¬n n÷a ,cÇn ph¶i cè c«ng t¸c tæng Sinh viªn:NguyÔn H÷u Hng Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vµ Kinh doanh QT 14 §Ò ¸n m«n häc hîp kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña h·ng .§Ó lµm c¬ së cho viÖc lùa chän c¸c ph¬ng ¸n. VÒ phÇn ph©n tÝch m«i trêng ho¹t ®éng cña h·ng.Nªn ph©n tÝch chi tiÕt c¸c nh©n tè ¶nh hëng,chóng ¶nh hëng nh thÕ nµo ,møc ®é ¶nh hëng cña tõng nh©n tè ,®ång thêi cÇn cã c«ng t¸c dù b¸o vÒ m«i trêng ho¹t ®éng ®Ó cã thÓ tæng hîp kÕt qu¶ vµ ®a ra ph¬ng ¸n kinh doanh thÝch hîp nhÊt. NhiÖm vô cho tõng giai ®o¹n ph¶i cã thêi gian cô thÓ ,râ rµng ,ph©n râ tr¸ch nhiÖm thuéc vÒ ai,c«ng viÖc cho tõng bé phËn 2.Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh 2.1.N©ng cao chÊt lîng dÞch vô ®iÒu hµnh bay. §Çu t trang thiÕt bÞ c¬ së h¹ tÇng kÜ thuËt ®ãng vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc ®¶m b¶o n©ng chÊt lîng dÞch vô ®iÒu hµnh bay môc tiªu cÇn híng tíi lµ ph¶i hiÖn ®¹i hãa vµ tù ®éng ho¸,c¸c c«ng t¸c chØ huy ®iÒu hµnh bay cÇn tiÕp tôc ®îc hoµn thiÖn,u tiªn thø tù c¸c c«ng viÖc ,®¶m b¶o nguån vèn thùc hiÖn ,c¸c nguån lùc sö dông hîp lÝ . 2.2.Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c an ninh hµng kh«ng Nh ta ®· biÕt møc ®é th¶m khèc cña c¸c vô khñng bè nh»m vµo hµnh kh¸ch ®i m¸y bay ®· g©y ¶nh hëng l©u dµi trong t©m lÝ ngêi d©n ,t¸c ®éng xÊu ®Õn kinh tÕ c¸c níc ®· buéc c¸c quèc gia ph¶i xem xÐt kh¶ n¨ng ®¶m b¶o an ninh cho hµng kh«ng cña m×nh biÖn ph¸p thêng xuyªn ®Ó ®¶m b¶o an ninh lµ thñ tôc kiÓm tra hµnh lÝ ,hµng ho¸ ë c¸c s©n bay,hµnh lÝ ph¶i ®îc ®i theo ®óng víi hµnh kh¸ch ®i chuyÕn bay ®ã,tuy nhiªn gi¶i ph¸p tèt nhÊt vÉn lµ con ngêi ,con ngêi lµ trung t©m cña qu¸ tr×nh kiÓm tra v× vËy cÇn ph¶i n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña nh©n viªn . 2.3.§Çu t ph¸t triÓn ®éi bay §Èy nhanh tiÕn ®é c¸c dù ¸n mua m¸y bay ,trang bÞ thªm n÷a nh÷ng m¸y bay hiÖn ®¹i c«ng nghÖ cao ,cã thÓ bay ®êng dµi ®Ó n©ng cao sè chuyÕn bay ,t¹o kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c h·ng hµng kh«ng kh¸c trong khu vùc ,kÝ kÕt c¸c hîp ®ång thuª m¸y bay… 2.4.Ph¸t triÓn thªm m¹ng ®êng bay TiÕp tôc më thªm nhiÒu ®êng bay ®Õn c¸c thµnh phè lín ë c¸c quèc gia Trung quèc ,Nga,NhËt …më thªm nhiÒu ®êng bay trùc tiÕp tõ ViÖt nam ®i c¸c níc kh¸c trªn thÕ giíi .Bªn c¹nh viÖc më thªm c¸c ®êng bay ®Õn c¸c níc trªn thÕ giíi ,ViÖt nam airlines còng cÇn chó träng h¬n n÷a trong viÖc ph¸t triÓn c¸c ®êng bay néi ®Þa,t¨ng thªm c¸c chuyÕn bay ng¾n ,më thªm ®êng bay ®Õn nh÷ng ®Þa ®iÓm du lÞch trong níc. Sinh viªn:NguyÔn H÷u Hng Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vµ Kinh doanh QT 15 §Ò ¸n m«n häc 2.5.N©ng cao h¬n n÷a c«ng t¸c dÞch vô cña h·ng . DÞch vô b©y giê kh«ng chØ lµ cung cÊp nh÷ng g× h·ng hµng kh«ng cã mµ ph¶i lµ cung cÊp cho hµnh kh¸ch nh÷ng g× hµnh kh¸ch yªu cÇu ,lµm sao cã thÓ ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña hµnh kh¸ch ,chÊt lîng phôc vô ph¶i t¬ng ®¬ng víi ®èi thñ c¹nh tranh vµ ph¶i thÓ hiÖn ®îc b¶n s¾c cña h·ng.§¶m b¶o an toµn cho hµnh kh¸ch ,hiÖu qu¶ h¬n n÷a trong viÖc khai th¸c c¸c nguån lùc. II.Bµi häc rót ra tõ chiÕn lîc kinh doanh cña ViÖt nam airlines Nh ®· ®Ò cËp ë trªn,chiÕn lîc kinh doanh cña tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt nam trong giai ®o¹n tõ 2003-2010.Thêi gian sÏ cho chóng ta kÕt qu¶ ,chiÕn lîc kinh doanh cña ViÖt nam airlines cã thµnh c«ng hay kh«ng.Nhng theo em nghÜ , viÖc x©y dùng mét chiÕn lîc kinh doanh cho doanh nghiÖp lµ yÕu tè cÇn thiÕt cho bÊt k× doanh nghiÖp nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay.§èi víi c¸c tæng c«ng ty hiÖn nay th× chóng ta nªn x©y dùng mét chiÕn lîc kinh doanh .Bëi v× cã nh vËy th× c¸c tæng c«ng ty míi cã thÓ tån t¹i , ph¸t triÓn l©u dµi vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh ,c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c thùc tr¹ng cña doanh nghiÖp ,tøc lµ xem doanh nghiÖp ®· ®¹t ®îc g×,nh÷ng g× cha ®¹t ®îc,so víi ®èi thñ c¹nh tranh th× nh thÕ nµo… X¸c ®Þnh ®Çy ®ñ ,chi tiÕt c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiªp, møc ®é ¶nh hëng cña yÕu tè ®ã. C¸c môc tiªu ®Ò ra ph¶i dùa trªn c¬ së ph©n tÝch vÒ thùc tr¹ng cña doanh nghiÖp,c¸c nh©n tè ¶nh hëng.ViÖc ®Ò ra chiÕn lîc kinh doanh còng ph¶i thÓ hiÖn râ ®îc quyÕt t©m vµ mong muèn cña ban l·nh ®¹o doanh nghiÖp.X©y dùng chÝnh s¸ch ®Ó biÕn môc tiªu thµnh hiÖn thùc, c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn … Sinh viªn:NguyÔn H÷u Hng Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vµ Kinh doanh QT 16 §Ò ¸n m«n häc kÕt luËn Qua bµi nghiªn cøu nµy chóng ta cã thÓ hiÓu thªm vÒ chiÕn lîc kinh doanh cña tæng c«ng ty hµng kh«ng viÖt nam.Qua ®ã chóng ta biÕt ®îc môc tiªu dµi h¹n cña tct trong nh÷ng n¨m tíi. Bµi viÕt cho chóng ta thÊy ®îc t×nh h×nh h×nh thÞ trêng vËn t¶i hµng kh«ng viÖt nam.Tõ môc tiªu cña h·ng cho ta biÕt c¸ch thøc x©y dùng môc tiªu, nh÷ng mÆt g× ®· ®¹t ®îc,nh÷ng g× cßn cha ®îc trong viÖc x©y dùng môc tiªu .Trong viÖc tæ chøc thùc hiÖn h·ng ®· thùc hiÖn tèt cha,cßn yÕu ë giai ®o¹n nµo .cÇn ®iÒu chØnh nh÷ng g×… Bµi viÕt chØ lµ nh÷ng ®¸nh gi¸ chñ quan cña b¶n th©n , dùa trªn nh÷ng tµi liÖu t×m ®îc.Nªn cã lÏ nh÷ng ®¸nh gi¸ cña em cßn nhiÒu thiÕu xãt ,mong r»ng thÇy sÏ chØ b¶o thªm cho em. Mét lÇn n÷a em xin c¶m ¬n thÇy gi¸o :ts T¹ Lîi ,®· híng dÉn em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. NhËn xÐt cña gi¸o viªn híng dÉn ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. Sinh viªn:NguyÔn H÷u Hng Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vµ Kinh doanh QT 17 §Ò ¸n m«n häc ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Tap chÝ hµng kh«ng viÖt nam c¸c th¸ng 1.th¸ng 12/2003 Bµi viÕt :Ch¬ng tr×nh kh¸ch hµng lín cña vna 2.th¸ng 10/2004 Bµi viÕt :ChiÕn lîc kinh doanh cña vna 3.th¸ng 5/2004 Bµi viÕt:Vna hîp t¸c gióp ®ì h·ng hµng kh«ng Lµo 4.th¸ng 9/2004 Bµi viÕt:C«ng t¸c dÞch vô cña vna trong c¬ chÕ thÞ trêng 5.th¸ng 2/2004 Bµi viÕt :Vna bíc ®i ®Ó thµnh h·ng lín Bµi viÕt :Nh×n l¹i thÞ trêng vËn t¶i hµng kh«ng níc ta n¨m qua 6th¸ng 4/2004 Bµi viÕt :Mét sè ®Þnh híng ph¸t triÓn Sinh viªn:NguyÔn H÷u Hng Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vµ Kinh doanh QT 18 §Ò ¸n m«n häc 7.th¸ng 7/2004 Bµi viÕt :Hkvn 6 th¸ng qua vµ nh÷ng ®Ò ¸n c«ng t¸c cuèi n¨m Gi¸o tr×nh chiÕn lîc kinh doanh vµ ph¸t triÓn Cña pgs.pts NguyÔn Thµnh §é cn NguyÔn Ngäc HuyÒn Ch¬ng II X©y dùng lùa chän chiÕn lîc kinh doanh vµ ph¸t triÓn ch¬ng IV Tæ chøc thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp T¹p chÝ doanh nghiÖp doanh nh©n Bµi chiÕn lîc kinh doanh Sinh viªn:NguyÔn H÷u Hng Líp : QTKDQT-K43 Khoa : Kinh tÕ vµ Kinh doanh QT 19
- Xem thêm -