Tài liệu chiếc kèn của thiên nga

  • Số trang: 137 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 573 |
  • Lượt tải: 0
chinhhoangvu

Tham gia: 29/05/2016

Mô tả:

CHIÏËC KEÂN CUÃA THIÏN NGA 1 MUÅC LUÅC CHÛÚNG I SAM ..................................................................................................................2 CHÛÚNG II VUÂNG HÖÌ ........................................................................................................6 CHÛÚNG 3 MÖÅT VÕ KHAÁCH ............................................................................................. 10 CHÛÚNG 4 THIÏN NGA CON .......................................................................................... 16 CHÛÚNG 5 LOUIS ........................................................................................................... 23 CHÛÚNG6 BAY ÀÏËN MONTANA ...................................................................................... 30 CHÛÚNG 7 NHÛÄNG NGAÂY ÀI HOÅC ................................................................................. 36 CHÛÚNG 8 TÒNH YÏU ...................................................................................................... 45 CHÛÚNG 9 CHIÏËC TRÖM-PEÁT ......................................................................................... 52 CHÛÚNG 10 VÊËN ÀÏÌ TIÏÌN BAÅC ...................................................................................... 57 CHÛÚNG 11 TRAÅI KOOKOOSKOOS ................................................................................ 62 CHÛÚNG 12 CÛÁU NGÛÚÂI ................................................................................................. 66 CHÛÚNG 13 CUÖËI MUÂA HEÂ ............................................................................................. 73 CHÛÚNG 14 BONSTON .................................................................................................... 77 CHÛÚNG 15 MÖÅT ÀÏM ÚÃ KHAÁCH SAÅN RITZ .................................................................. 82 CHÛÚNG 16 PHILADELPHIA .......................................................................................... 90 CHÛÚNG 17 SERENA....................................................................................................... 96 CHÛÚNG 18 TÛÅ DO ........................................................................................................ 106 CHÛÚNG 19 MÖÅT CUÖÅC TROÂ CHUYÏÅN VÏÌ TIÏÌN NONG.............................................. 113 CHÛÚNG 20 BILLINGS .................................................................................................. 121 CHÛÚNG 21 MUÂA XUÊN XANH TÛÚI ........................................................................... 132 http://ebooks. vdcmedia. com E.B White 2 CHÛÚNG I SAM Trïn àûúâng trúã vïì lïìu qua khu àêìm lêìy, Sam phên vên khöng biïët coá nïn kïí cho böë nghe àiïìu cêåu àaä thêëy khöng? "Mònh chó biïët möåt àiïìu", cêåu tûå nhuã. "Ngaây mai mònh seä quay laåi caái höì nhoã àoá. Vaâ mònh thñch ài möåt mònh. Nïëu mònh kïí cho böë nghe àiïìu mònh àaä thêëy höm nay, böë seä muöën ài cuâng vúái mònh. Chûa chùæc àoá àaä laâ möåt yá hay". Sam mûúâi möåt tuöíi. Hoå cuãa cêåu beá laâ Rêu Xöìm. Cao lúán so vúái tuöíi, toác vaâ mùæt cêåu àen nhû möåt ngûúâi Anhàiïng. Sam ài cuäng giöëng ngûúâi Anh- àiïng, chên naây àùåt thùèng trûúác muäi chên kia vaâ hêìu nhû khöng gêy ra tiïëng àöång. Àêìm lêìy maâ cêåu beá àang löåi qua laâ möåt núi hoang daä - khöng thaânh löëi hùèn hoi vaâ buân lêìy loäng boäng dûúái chên, ài rêët khoá. Cûá böën hoùåc nùm phuát Sam laåi lêëy la baân trong tuái ra vaâ kiïím tra löå trònh cuãa mònh àïí chùæc chùæn rùçng cêåu àang ài vïì hûúáng Têy. Canaàa laâ möåt miïìn àêët röång. Phêìn lúán vêîn coân hoang daä. Bõ laåc trong vuâng rûâng vaâ àêìm lêìy úã miïìn Têy Canaàa quaã laâ möåt vêën àïì nghiïm troång. Trong khi lï bûúác, têm trñ Sam traân ngêåp sûå ngúä ngaâng vïì àiïìu cêåu àaä tröng thêëy. Trïn thïë giúái naây khöng coá mêëy ngûúâi àaä àûúåc xem töí möåt con thiïn nga keân. Möåt ngaây xuên, Sam àaä phaát hiïån ra möåt caái töí trïn höì vùæng. Cêåu thêëy hai con chim trùæng to vúái nhûäng caái cöí trùæng daâi, moã àen. Cho àïën nay, chûa hïì coá gò mang laåi cho Sam caãm giaác nhû cêåu àaä caãm thêëy úã caái höì nhoã àoá, trûúác sûå xuêët hiïån cuãa hai con thiïn nga khöíng löì. Chuáng to hún nhiïìu so vúái bêët kyâ loaâi chim naâo maâ cêåu thêëy trûúác àêy. Töí cuãa chuáng cuäng to - laâm bùçng caânh cêy vaâ coã. Con caái àang nùçm êëp trûáng. Con àûåc thong thaã ài túái ài lui, baão vïå vúå. Sam vïì àïën lïìu, vûâa àoái vûâa mïåt. Böë cêåu àang raán hai con caá cho bûäa ùn trûa. http://ebooks. vdcmedia. com CHIÏËC KEÂN CUÃA THIÏN NGA 3 - Con vûâa úã àêu vïì thïë? - öng Rêu Xöìm hoãi. - Thaám hiïím - Sam traã lúâi. - Con àaä ài böå qua möåt caái höì caách àêy khoaãng möåt dùåm rûúäi. Trïn àûúâng àïën àêy böë con mònh àaä thêëy noá tûâ maáy bay. Noá khöng lúán lùæm, nhûng quanh àêy khöng coá höì naâo röång bùçng àêu. - Con coá thêëy gò úã àoá khöng? - Böë cêåu beá hoãi. - ÖÌ, - Sam noái, - àoá laâ möåt caái höì lêìy buân àêìy lau sêåy vaâ coá àuöi meâo. Con nghô laâ khöng thñch húåp àïí cêu caá. Vaâ rêët khoá ài vaâo - böë seä phaãi löåi qua möåt àêìm lêìy. - Coá thêëy gò khöng? - öng Rêu Xöìm hoãi laåi. - Con thêëy möåt con chuöåt xaå - Sam àaáp, - vaâ mêëy chuá chim heát caánh àoã. Àang chùm chuá nhòn bïëp cuãi, núi mêëy con caá raán reo xeâo xeâo, öng Rêu Xöìm ngêíng àêìu lïn: - Sam, böë biïët con thñch ài thaám hiïím. Nhûng àûâng quïn rùçng rûâng vaâ àêìm lêìy úã àêy khöng giöëng vuâng gêìn nhaâ ta úã Montana àêu. Nïëu con quay laåi caái höì àoá, coi chûâng bõ laåc. Böë khöng muöën con löåi qua àêìm lêìy. Rêët nguy hiïím. Con coá thïí bûúác huåt vaâo chöî nûúác röìi sa lêìy, vaâ khöng coá ai úã àoá àïí keáo con lïn. - Con seä cêín thêån, - Sam noái. Cêåu beá biïët chùæc rùçng cêåu seä quay trúã laåi caái höì núi coá nhûäng con thiïn nga. Vaâ cêåu nhêët àõnh khöng thïí bõ laåc trong rûâng. Cêåu thêëy nheå nhoäm vò àaä khöng kïí cho böë nghe chuyïån nhòn thêëy thiïn nga. Sam khöng phaãi laâ möåt chuá beá tinh quaái, nhûng vïì möåt mùåt naâo àoá cêåu toã ra kyâ quùåc: cêåu thñch giûä kñn moåi chuyïån cho riïng baãn thên. Vaâ cêåu thñch àún àöåc, àùåc biïåt laâ úã trong rûâng. Cêåu say mï cuöåc söëng úã traåi gia suác röång lúán cuãa böë cêåu taåi miïìn Coã Ngoåt vuâng Montana. Cêåu yïu meå. Cêåu yïu Duke, con ngûåa caái nhoã cuãa mònh. Cêåu thñch cûúäi ngûåa trïn àöìng coã. Cêåu thñch ngùæm nhûäng ngûúâi khaách xuêët hiïån úã cöíng trang traåi nhaâ Rêu Xöìm vaâo muâa heâ. http://ebooks. vdcmedia. com E.B White 4 Nhûng àiïìu laâm cêåu beá say mï nhêët trïn àúâi laâ nhûäng chuyïën cùæm traåi úã Canaàa cuâng vúái böë. Baâ Rêu Xöìm khöng quan têm túái rûâng, vò vêåy rêët hiïëm khi baâ ài theo - thûúâng thò chó coá Sam vaâ öng Rêu Xöìm. Hoå ài bùçng ö tö qua biïn giúái sang Canaàa. ÚÃ àoá öng Rêu Xöìm thuï möåt chiïëc maáy bay nhoã àûa hoå àïën vuâng höì núi öng coá möåt tuáp lïìu, úã àoá hoå seä cêu caá, taãn böå vaâ thaám hiïím trong vaâi ngaây. Öng hêìu nhû chó cêu caá vaâ taãn böå. Sam thò ài thaám hiïím. Vaâ röìi viïn phi cöng seä quay trúã laåi àïí àoán hoå. Anh ta tïn laâ Luân Tõt. Nghe thêëy tiïëng àöång cú maáy bay, hoå seä chaåy ra, vêîy tay vaâ nhòn anh ta àaáp xuöëng höì röìi àûa maáy bay vaâo bïën. Àoá laâ nhûäng ngaây vui nhêët trong àúâi Sam, nhûäng ngaây àûúåc söëng trong rûâng, biïåt lêåp, caách xa têët caã moåi thûá, khöng coá xe ö tö, khöng coá con àûúâng, khöng coá ngûúâi, khöng coá tiïëng öìn, khöng coá trûúâng hoåc, khöng coá baâi têåp, noái chung khöng coá vêën àïì gò trûâ viïåc coá thïí bõ laåc. Vaâ têët nhiïn cuäng vêîn coá caã caái vêën àïì muön thuúã maâ boån con trai àûáa naâo cuäng vûúáng mùæc: lúán lïn seä laâm gò! Töëi höm àoá sau khi ùn cúm xong böë con Sam ngöìi chúi trïn bêåu cûãa. Sam àoåc möåt quyïín saách noái vïì caác loaâi chim. - Böë - Sam noái, - böë coá nghô laâ möåt thaáng nûäa chuáng ta seä quay laåi àêy àïí cùæm traåi khöng? YÁ con noái laâ khoaãng ba mûúi lùm ngaây gò àoá? - Coá thïí - öng Rêu Xöìm àaáp. - Böë cho laâ vêåy. Nhûng taåi sao laåi phaãi ba mûúi lùm ngaây? Coá gò àùåc biïåt sau ba mûúi lùm ngaây chùng ? - Khöng coá gò - Sam noái. àeåp. - Con chó nghô hùèn laâ sau ba mûúi lùm ngaây nûäa úã àêy seä rêët - Àoá laâ àiïìu vúá vêín nhêët böë tûâng nghe - öng Rêu Xöìm noái - úã àêy luác naâo maâ chùèng àeåp. Sam chui vaâo lïìu. Cêåu beá hiïíu biïët nhiïìu vïì chim choác vaâ cêåu biïët rùçng thiïn nga êëp trûáng trong khoaãng ba mûúi lùm ngaây. Cêåu hy voång seä àûúåc úã vuâng höì àïí xem nhûäng chuá thiïn nga con khi chuáng vûâa múái núã. Sam coá möåt quyïín nhêåt kyá ghi laåi nhûäng sûå http://ebooks. vdcmedia. com CHIÏËC KEÂN CUÃA THIÏN NGA 5 kiïån haâng ngaây trong cuöåc söëng. Noá chó laâ möåt cuöën vúã nhoã cêåu luön àïí caånh giûúâng. Àïm naâo cuäng vêåy, trûúác khi ài nguã, cêåu thûúâng viïët vaâo söí. Cêåu viïët vïì nhûäng viïåc cêåu àaä laâm, nhûäng caái cêåu àaä thêëy vaâ nhûäng àiïìu cêåu nghô. Thónh thoaãng cêåu coân veä möåt bûác tranh. Cêåu luön kïët thuác trang viïët bùçng caách tûå àùåt cho mònh möåt cêu hoãi àïí khi ài nguã coá caái maâ nghô ngúåi. Ngaây maâ cêåu tröng thêëy töí chim thiïn nga, cêåu viïët vaâo nhêåt kyá nhûäng doâng sau: Höm nay mònh thêëy möåt àöi thiïn nga keân taåi caái höì nhoã úã phña àöng lïìu. Con caái àang nùçm êëp trûáng. Mònh nhòn thêëy ba quaã, nhûng mònh seä veä vaâo tranh böën vò mònh nghô con caái nùçm àeâ lïn möåt quaã khaác. Àêy laâ khaám phaá lúán nhêët trong àúâi mònh tûâ trûúác àïën giúâ. Mònh khöng hïì kïí cho böë. Ngaây mai mònh seä trúã laåi thùm mêëy con thiïn nga àoá. Höm nay mònh nghe thêëy tiïëng caáo suãa. Taåi sao caáo suãa? Phaãi chùng noá àiïn? Hay noá lo lùæng àiïìu gò? Hay noá àoái, hay vò noá àang gûãi thöng àiïåp àïën möåt con caáo khaác? Vò sao caáo suãa? Sam gêëp söí laåi, cúãi quêìn aáo, chui vaâo giûúâng vaâ nùçm nhùæm mùæt, bùn khoùn tûå hoãi vò sao caáo laåi suãa. Chó vaâi phuát sau cêåu beá àaä nguã say. http://ebooks. vdcmedia. com E.B White 6 CHÛÚNG II VUÂNG HÖÌ Caái höì maâ Sam àaä phaát hiïån ra vaâo saáng xuên àoá hiïëm khi coá ngûúâi àùåt chên àïën. Vaâo muâa àöng, tuyïët àoáng thaânh bùng, höì nùçm im laånh leäo dûúái lúáp chùn trùæng. Trong suöët thúâi gian àoá hêìu nhû khöng coá möåt êm thanh naâo. ÏËch nhaái nguã yïn, soác chuöåt nguã yïn. Àöi luác chim gieã cuâi kïu lïn möåt tiïëng. Vaâ thónh thoaãng caáo suãa vaâo ban àïm - tiïëng vang the theá. Muâa àöng dûúâng nhû keáo daâi vö têån. Nhûng röìi möåt ngaây, sûå thay àöíi àaä àïën vúái khu rûâng vaâ vuâng höì. Khöng khñ êëm aáp, nheå nhaâng vaâ ïm aái thöíi qua cêy laá. Bùng giaá xöëp trong àïm giúâ bùæt àêìu tan ra. Nhûäng höë bùng xuêët hiïån. Moåi sinh vêåt söëng úã vuâng höì vaâ khu rûâng vui sûúáng caãm nhêån sûå êëm aáp. Chuáng nghe vaâ caãm thêëy àûúåc húi thúã cuãa muâa xuên, chuáng xön xao trûúác cuöåc söëng vaâ niïìm hy voång múái. Trong khöng gian coá möåt thûá muâi võ múái, dïî chõu, muâi cuãa àêët thûác dêåy sau möåt giêëc nguã daâi. ÏËch nhaái vuâi mònh trong lúáp buân dûúái àaáy höì biïët rùçng muâa xuên àaä àïën. Chim chñch böng cuäng biïët vaâ hoan hó (àiïìu gò maâ chaã laâm cho chñch böng hoan hó). Caáo caái àang nguã trong hang biïët rùçng noá sùæp sûãa coá con. Moåi sinh vêåt àïìu biïët rùçng möåt thúâi gian töët àeåp hún, dïî söëng hún àang àïën gêìn, nhûäng ngaây êëm aáp hún, nhûäng àïm thuá võ hún. Cêy cöëi nhuá chöìi non, chöìi non lúán dêìn lïn. Tûâ phûúng nam chim bùæt àêìu bay túái. Möåt àöi võt àaáp xuöëng. Saáo caánh àoã tòm võ trñ laâm töí. Möåt chuá seã nhoã coá caái cöí maâu trùæng bay àïën vaâ hoát lñu lo: "Öi, Canaàa yïu dêëu, Canaàa, Canaàa!" Vaâ nïëu baån àang ngöìi bïn höì trong ngaây xuên êëm aáp àêìu tiïn vaâo luác chiïìu taâ, böîng nhiïn baån seä nghe thêëy möåt êm thanh xao àöång tûâ trïn khöng trung voång xuöëng, tiïëng vang giöëng nhû tiïëng keân tröm-peát. "Ko- hoh, ko-hoh!". Vaâ nïëu ngêíng àêìu lïn, hùèn baån seä thêëy tûâ trïn cao coá hai con chim trùæng rêët to. Chuáng http://ebooks. vdcmedia. com CHIÏËC KEÂN CUÃA THIÏN NGA 7 bay nhanh, chên duöîi thùèng vïì phña sau, cöí trùæng daâi vûún thùèng vïì phña trûúác, nhûäng àöi caánh khoãe vöî àïìu àùån vaâ maånh meä. "Kohoh, Ko- hoh, Ko- hoh", êm thanh run rêíy caã bêìu trúâi - tiïëng tröm peát cuãa thiïn nga. Khi hai con chim bay túái vuâng höì, chuáng bùæt àêìu lûúån quanh, ngùæm nhòn àõa thïë tûâ trïn cao. Röìi chuáng saâ xuöëng nghó ngúi trïn mùåt nûúác, xïëp àöi caánh daâi xuöi theo mònh, ngoaái àêìu ra xung quanh xem xeát möi trûúâng múái. Chuáng thuöåc hoå thiïn nga keân, nhûäng con chim löng trùæng muöët, moã àen. Chuáng thêëy thñch quang caãnh vuâng höì àêìm lêìy, quyïët àõnh laâm töí úã àoá möåt thúâi gian vaâ gêy dûång gia àònh. Sau chuyïën bay daâi, àöi thiïn nga àaä mïåt. Chuáng vui mûâng vò àûúåc haå caánh. Chuáng chêåm raäi búi quanh vaâ bùæt àêìu tòm thûác ùn, suåc cöí xuöëng chöî nûúác caån, löi rïî cêy vaâ nhûäng thûåc vêåt dûúái àaáy höì lïn. Toaân thên thiïn nga trùæng muöët, trûâ moã vaâ chên thò maâu àen. Àêìu chuáng vûún cao. Sûå xuêët hiïån cuãa chuáng dûúâng nhû biïën höì nûúác thaânh möåt núi khaác. Mêëy ngaây sau, àöi thiïn nga chó nghó ngúi. Khi naâo àoái thò chuáng ùn, khi naâo khaát, - hêìu nhû luác naâo cuäng thïë, - thò chuáng uöëng. Vaâo ngaây thûá mûúâi, con caái bùæt àêìu tòm chöî xêy töí. Cûá vaâo dõp muâa xuên, viïåc xêy töí laåi choaán hïët têm trñ loaâi chim: àoá laâ àiïìu quan troång nhêët àöëi vúái chuáng. Nïëu con caái choån àûúåc möåt võ trñ töët, noá seä coá àiïìu kiïån êëp trûáng vaâ nuöi con. Nïëu noá choån phaãi võ trñ xêëu, coá thïí noá seä khöng gêy dûång gia àònh àûúåc. Thiïn nga caái hiïíu roä àiïìu naây, noá biïët rùçng sûå lûåa choån cuãa noá cûåc kyâ quan troång. Trûúác tiïn àöi thiïn nga xem xeát phêìn àêët cao cuöëi höì, núi nguöìn nûúác lùång leä àöí vaâo. Chöî àoá thêåt dïî thûúng, coá nhûäng buåi lau vaâ nhûäng luâm cêy hûúng höì. Saáo caánh àoã àang bay tñu tñt xêy töí vaâ möåt àöi võt trúâi àang toã tònh vúái nhau úã núi naây. Röìi thiïn nga búi xuöi xuöëng vuâng àêët thêëp hún cuãa höì, núi möåt bïn laâ rûâng vaâ àêìm lêìy, bïn kia laâ baäi coã cho hûúu, nai. Chöî naây vùæng veã. Tûâ búâ bïn naây, möåt muäi àêët nhö ra giûäa höì. Àoá laâ möåt doi caát, giöëng nhû möåt baán àaão nhoã. Vaâ úã àêìu muäi àêët, caách höì nûúác mêëy bûúác, laâ möåt hoân àaão nhoã xñu, khöng nhónh hún möåt caái baân ùn. Trïn àaão coá möåt buåi cêy nhoã, coá àaá cuöåi, dûúng xó vaâ coá caã coã. - Nhòn xem kòa! http://ebooks. vdcmedia. com E.B White 8 - Thiïn nga vúå kïu lïn vaâ búi voâng quanh. - Ko- hoh, - thiïn nga chöìng, ngûúâi luön thñch ban phaát lúâi khuyïn, àaáp laåi. Con caái thêån troång bûúác lïn àaão. Dûúâng nhû chöî naây àaä àûúåc daânh sùén àïí xêy töí. Trong khi thiïn nga chöìng búi bïn caånh vaâ theo doäi thò chõ vúå suåc saåo cho àïën khi tòm àûúåc möåt chöî khaá töët trïn àaão. Chõ nùçm xuöëng ûúám thûã vaâ nhêån thêëy rùçng núi êëy thñch húåp vúái chõ. Noá nùçm úã möåt võ trñ rêët àeåp, chó hai bûúác laâ àaä àïën meáp nûúác. Rêët thuêån tiïån. Thiïn nga caái ngoaái laåi hoãi chöìng: - Mònh nghô sao? - Möåt võ trñ lyá tûúãng! - Thiïn nga àûåc àaáp. - Möåt chöën hoaân haão! Vaâ töi seä cho mònh hay vò sao noá laåi laâ möåt chöën hoaân haão, anh chöìng tiïëp tuåc bùçng möåt gioång oai vïå, - Nïëu möåt keã thuâ naâo àoá cuãa chuáng ta - möåt con caáo hay möåt con gêëu truác, möåt con choá soái hay möåt con chöìn höi - àõnh moâ túái àêy vúái yá àöì àen töëi, trûúác hïët noá phaãi löåi qua höì nûúác vaâ seä bõ ûúát. Vaâ trûúác khi löåi qua nûúác, noá phaãi ài hïët chiïìu daâi muäi àêët kia. Khi êëy chuáng ta seä tröng hoùåc nghe thêëy noá, vaâ töi seä cho noá biïët thïë naâo laâ lïî àöå. Thiïn nga àûåc xoaãi röång àöi caánh daâi 8 phuát(1) tûâ àêìu naây túái àêìu kia vaâ àêåp maånh xuöëng nûúác àïí khoe sûác lûåc cuãa noá. Àiïìu êëy khiïën cho noá thêëy vûäng tin hún. Khi möåt con thiïn nga keân têën cöng keã thuâ bùçng àöi caánh cuãa noá, tröng giöëng nhû möåt caái gêåy boáng chaây. Chõ vúå toã ra khöng àïí yá túái nhûäng àöång taác maâ anh chöìng vûâa phö diïîn nhûng thûåc ra chõ tröng thêëy têët caã vaâ lêëy laâm kiïu haänh vïì sûác maånh vaâ loâng can àaãm cuãa chöìng chõ. Trong söë caác àûác öng chöìng, thiïn nga àûåc laâ möåt ngûúâi chöìng töët. Thiïn nga àûåc ngùæm nhòn cö vúå xinh xùæn àang nùçm trïn hoân àaão tyá hon. Vúái veã hoan hó, anh thêëy chõ bùæt àêìu quay ài quay laåi chêåm raäi döìn buân vaâ coã vaâo trong khi thên vêîn nùçm nguyïn möåt chöî. êëy laâ chõ àang thûåc hiïån bûúác àêìu tiïn trong quaá trònh laâm töí. Trûúác hïët chõ nùçm ûúám thûã võ trñ àaä choån. Röìi chõ vùån mònh, döìn àêët bùçng hai baân chên coá maâng röång taåo thaânh hònh möåt caái àôa loâng nöng. Sau àoá chõ khïìu nhûäng caânh cêy nhoã vaâ coã, keáo vïì phña mònh vaâ xïëp doåc theo hai bïn thên vaâ dûúái àuöi àïí caái töí cuäng coá hònh daáng nhû chõ. Thiïn nga àûåc búi àïën gêìn vúå. Anh chùm chuá nhòn tûâng cûã àöång cuãa vúå. http://ebooks. vdcmedia. com CHIÏËC KEÂN CUÃA THIÏN NGA 9 - Bêy giúâ mònh phaãi tòm möåt àoaån que vûâa vûâa khaác, mònh yïu aå - anh noái. Vaâ thiïn nga caái vûún caái cöí daâi trùæng muöët ra xa hïët mûác coá thïí, gùæp möåt caái que vaâ àùåt noá bïn caånh mònh. - Vaâ giúâ thò möåt ñt coã to - thiïn nga àûåc oai vïå noái. Chõ vúå kïìu coã, rïu, caânh cêy vaâ bêët cûá caái gò trong têìm vúái. Chêåm raäi vaâ cêín thêån chõ xêy cho àïën khi chõ àaä nùçm trïn möåt àöëng coã lúán. Chõ laâm viïåc àûúåc khoaãng hai giúâ thò dûâng laåi àïí nghó ngúi röìi nheå nhaâng löåi xuöëng höì uöëng nûúác vaâ kiïëm ùn. - Bûúác àêìu thïë laâ töët röìi! - Thiïn nga àûåc chùm chuá nhòn caái töí vaâ noái. - Möåt sûå khúãi cöng tuyïåt vúâi! Töi khöng biïët laâm thïë naâo maâ mònh laåi xêy àûúåc gioãi thïë. - Hoaân toaân tûå nhiïn thöi - chõ vúå àaáp. - Húi mêët cöng nhûng noái chung àoá laâ möåt cöng viïåc thuá võ. - Àuáng vêåy, - thiïn nga àûåc noái. - vaâ khi mònh laâm xong, mònh seä coá thïí chûáng toã cöng khoá nhoåc boã ra. Mònh xêy àûúåc möåt caái töí thiïn nga röång nhûäng aåyu phuát. Loaâi chim naâo coá thïí khoe khoang àûúåc nhû thïë? - ÖÌ - chõ vúå noái - coá chim àaåi baâng. - Phaãi, nhûng àoá laåi khöng phaãi laâ töí thiïn nga maâ laâ töí àaåi baâng, vaâ noá seä lú lûãng àêu àoá trïn caác cêy chïët khö giaâ nua chûá khöng nùçm dûúái àêët, gêìn höì nûúác vúái têët caã nhûäng tiïån lúåi nûúác mang àïën nhû töí thiïn nga. Hai con thiïn nga àïìu cûúâi. Röìi chuáng bùæt àêìu kïu êìm lïn, teá nûúác, taát nûúác vaâ khoaát nûúác lïn lûng, chuáng lao nhanh trïn mùåt höì nhû thïí böîng hoáa àiïn vò phêën khúãi. "Ko- hoh, Ko- hoh, Kohoh", chuáng kïu lïn. Moåi sinh vêåt hoang daä söëng quanh vuâng höì trong voâng möåt dùåm rûúäi àïìu nghe thêëy tiïëng kïu cuãa àöi thiïn nga. Caáo nghe thêëy, gêëu nghe thêëy, chöìn höi cuäng nghe thêëy. Khöng phaãi laâ àöi tai cuãa möåt sinh vêåt hoang daä naâo, cuäng nghe àûúåc tiïëng tröm-peát cuãa thiïn nga. Nhûng àöi thiïn nga khöng biïët àiïìu àoá. http://ebooks. vdcmedia. com E.B White 10 CHÛÚNG 3 MÖÅT VÕ KHAÁCH Khoaãng möåt tuêìn sau, möåt höm thiïn nga caái chui vaâo töí vaâ àeã àûúåc möåt quaã trûáng. Möîi ngaây chõ cöë gùæng àeã möåt quaã. Coá höm chõ thaânh cöng, coá höm khöng. Giúâ thò àaä coá ba quaã trong töí vaâ chõ àang chuêín bõ àeã quaã thûá tû. Trong khi thiïn nga caái nùçm úã àoá vaâ thiïn nga àûåc chöìng chõ àang duyïn daáng búi bïn caånh, chõ böîng coá möåt caãm giaác laå luâng nhû àang bõ ai theo doäi. Àiïìu àoá laâm chõ khoá chõu. Chim choác khöng thñch bõ ai nhòn choâng choåc. Àùåc biïåt chuáng laåi caâng khöng thñch bõ nhòn ngoá khi chuáng àang nùçm öí. Vò vêåy, thiïn nga caái vùån mònh, xoay ngûúâi laåi vaâ nhòn khùæp moåi núi. Chõ chuá muåc vaâo muäi àêët nhö ra höì úã gêìn töí. Bùçng cùåp mùæt tinh tûúâng cuãa mònh, chõ quan saát trïn búâ àïí tòm boáng daáng keã xêm nhêåp. Àiïìu maâ cuöëi cuâng chõ cuäng phaát hiïån ra khiïën chõ vö cuâng ngaåc nhiïn. ÚÃ muäi àêët coá möåt cêåu beá àang ngöìi trïn khuác göî. Cêåu beá rêët lùång leä vaâ khöng mang suáng. - Mònh coá nhòn thêëy àiïìu maâ töi tröng thêëy khöng? - Thiïn nga caái thò thêìm vúái chöìng. - Khöng, caái gò vêåy? - ÚÃ àùçng kia kòa. Trïn khuác göî êëy. Àoá laâ möåt cêåu beá. Giúâ chuáng ta phaãi laâm gò àêy? - Laâm thïë naâo cêåu ta àïën àêy àûúåc nhó? - Anh chöìng thò thêìm. - Chuáng ta úã möåt miïìn hoang vùæng cuãa Canaàa. Trong voâng mêëy dùåm quanh àêy khöng hïì coá ngûúâi sinh söëng. - Töi cuäng nghô thïë - chõ vúå àaáp - nhûng nïëu khöng phaãi laâ möåt cêåu beá àang ngöìi trïn khuác göî úã àùçng kia thò tïn töi khöng phaãi laâ thiïn nga Cú - muát nûäa. http://ebooks. vdcmedia. com CHIÏËC KEÂN CUÃA THIÏN NGA 11 Thiïn nga àûåc tûác giêån: - Töi khöng bay suöët qua caã miïìn bùæc àïën Canaàa àïí dñnh daáng túái möåt cêåu beá. Chuáng ta tòm túái chöën thú möång àiïìn viïn naây, núi êín naáu hoang vùæng naây àïí àûúåc têån hûúãng sûå riïng tû biïåt lêåp kia maâ. - Phaãi - chõ vúå noái. - Töi cuäng chùèng thñch thuá gò khi nhòn thêëy cêåu beá, nhûng phaãi cöng nhêån laâ caách xûã xûå cuãa cêåu ta khöng àïën nöîi naâo. Cêåu beá tröng thêëy chuáng ta, nhûng khöng neám àaá hay neám gêåy. Cêåu ta khöng quêëy phaá. Cêåu ta chó quan saát thöi. - Töi chùèng khoaái gò àûúåc quan saát caã, - thiïn nga àûåc ca cêím. - Töi khöng bay caã quaäng àûúâng daâi dùçng dùåc êëy àïën Canaàa àïí bõ quan saát. Hún nûäa, ngoaâi töi ra, töi khöng muöën ai quan saát mònh caã. Mònh àang àeã möåt quaã trûáng - töi nghô vêåy - vaâ mònh coá quyïìn àûúåc hûúãng sûå riïng tû. Kinh nghiïåm cuãa töi laâ moåi àûáa con trai àïìu hay neám àaá vaâ neám gêåy. Àoá laâ baãn chêët cuãa chuáng. Töi seä bay túái vaâ têën cöng thùçng beá àoá bùçng àöi caánh maånh meä naây vaâ noá seä tûúãng rùçng noá bõ àaánh bùçng möåt caái duâi cui. Töi seä cho noá möåt cuá àiïëng ngûúâi. - Hûúåm àaä - thiïn nga caái noái. - Bùæt àêìu gêy chiïën bêy giúâ chaã coá taác duång gò caã. Hiïån giúâ cêåu beá chûa laâm gò phiïìn töi. Cêåu ta cuäng chûa quêëy nhiïîu gò mònh. - Nhûng laâm sao maâ cêåu ta àïën àêy àûúåc nhó? - Anh chöìng khöng thêìm thò nûäa maâ bùæt àêìu cao gioång. - Cêåu ta ài àïën àêy bùçng phûúng tiïån gò nhó? Boån con trai khöng thïí bay, vaâ úã miïìn naây cuãa Canaàa laâm gò coá àûúâng ài. Xa löå gêìn nhêët cuäng caách àêy túái 50 dùåm. - Coá thïí cêåu ta bõ laåc - thiïn nga caái noái. - Coá thïí cêåu ta àang àoái laã röìi. Coá thïí cêåu ta muöën phaá töí vaâ ùn trûáng. Nhûng töi nghi ngúâ àiïìu àoá. Tröng cêåu ta khöng coá veã gò laâ àoái caã. Dêìu sao ài nûäa, töi àaä coá caái töí naây vaâ àaä àeã àûúåc ba quaã trûáng xinh àeåp, luác naây cêåu beá àang toã ra biïët àiïìu vaâ töi quyïët àõnh cûá tiïëp tuåc cöë gùæng àeã quaã thûá tû. http://ebooks. vdcmedia. com E.B White 12 - Chuác may mùæn, mònh yïu quyá! - Thiïn nga àûåc noái. - Töi seä úã bïn caånh vaâ baão vïå mònh nïëu coá àiïìu gò xaãy ra. Mònh cûá àeã trûáng ài! Sau àoá thiïn nga àûåc chêåm raäi búi qua búi laåi xung quanh hoân àaão tyá hon, tiïëp tuåc quan saát. Chõ vúå vêîn nùçm im trong töí. Sam ngöìi trïn khuác göî, hêìu nhû khöng möåt thúá thõt naâo cûã àöång. Cêåu beá nhû bõ mï hoùåc búãi sûå hiïån diïån cuãa nhûäng con thiïn nga. Chuáng laâ loaâi chim nûúác lúán nhêët maâ cêåu tûâng tröng thêëy. Cêåu nghe àûúåc tiïëng chuáng kïu vaâ àaä tòm kiïëm khùæp vuâng rûâng rêåm, àêìm lêìy cho àïën khi cêåu phaát hiïån ra caái höì vaâ xaác àõnh àûúåc võ trñ cuãa töí chim. Kiïën thûác cuãa Sam vïì chim muöng àuã àïí cêåu biïët rùçng àoá laâ nhûäng con thiïn nga keân. Sam luön caãm thêëy haånh phuác khi cêåu àûúåc úã möåt chöën hoang daä, giûäa nhûäng sinh vêåt hoang daä. Ngöìi trïn khuác göî vaâ quan saát àöi thiïn nga cêåu cuäng coá nhûäng caãm xuác töët laânh nhû möåt söë ngûúâi caãm thêëy khi hoå ngöìi trong nhaâ thúâ. Sau khi àaä quan saát àûúåc möåt giúâ àöìng höì, Sam àûáng dêåy. Cêåu chêåm raäi vaâ lùång leä boã ài, chên naây àùåt trûúác muäi chên kia theo kiïíu Anh- àiïng, hêìu nhû khöng gêy ra tiïëng àöång naâo. Àöi thiïn nga nhòn theo cêåu. Khi thiïn nga caái rúâi khoãi töí, chõ ta quay ngûúâi laåi vaâ nhòn. Quaã trûáng thûá tû nùçm an toaân giûäa àaám löng mïìm maåi dûúái àaáy töí. Thiïn nga àûåc leo lïn àaão vaâ nhòn vaâo trong töí. - Möåt kiïåt taác! - Anh ta noái. - Möåt quaã trûáng àeåp nhêët vaâ coá möåt tyã lïå lyá tûúãng. Töi cho laâ quaã trûáng naây phaãi daâi túái nùm insú1 mêët... Luác àoá veã mùåt chõ vúå àêìy vui sûúáng. Khi thiïn nga caái àeã àûúåc nùm quaã trûáng, chõ ta caãm thêëy thoãa maän. Chõ ngùæm nhòn chuáng vúái veã kiïu haänh. Röìi chõ nùçm vaâo töí àïí êëp trûáng. Chõ thêån troång cuái xuöëng duâng moã àaão tûâng quaã trûáng cho àïën khi chuáng úã võ trñ thñch húåp, coá thïí nhêån àûúåc àuã nhiïåt lûúång tûâ ngûúâi chõ toãa ra. Thiïn nga àûåc búi quanh ngay bïn caånh àïí gêìn guäi vaâ baão vïå vúå. Anh ta biïët rùçng möåt con caáo àang laãng vaãng àêu àoá trong 1 Àún võ ào lûúâng Anh, möåt insú bùçng 0,025m. http://ebooks. vdcmedia. com Prev Page CHIÏËC KEÂN CUÃA THIÏN NGA 13 rûâng. Anh ta àaä nghe thêëy tiïëng noá suãa höìi àïm, vaâo thúâi àiïím sùn möìi töët nhêët. Ngaây tiïëp ngaây tröi qua vaâ thiïn nga caái vêîn nùçm yïn trïn nùm quaã trûáng. Àïm nöëi àïm tröi qua, thiïn nga caái vêîn nùçm, truyïìn húi êëm cho trûáng. Khöng coá ai laâm phiïìn chõ. Cêåu beá àaä boã ài vaâ coá thïí khöng bao giúâ quay trúã laåi. Trong tûâng quaã trûáng coá àiïìu gò àoá àang diïîn ra maâ chõ khöng tröng thêëy àûúåc: möåt chuá thiïn nga nhoã xñu àang thaânh hònh. Tûâng tuêìn tröi qua, ngaây trúã nïn daâi hún vaâ àïm thò laåi ngùæn hún. Nhûäng höm trúâi mûa, thiïn nga caái vêîn nùçm vaâ mùåc kïå trúâi mûa. - Mònh thên yïu, - vaâo möåt buöíi chiïìu thiïn nga àûåc noái. Mònh khöng bao giúâ thêëy nhiïåm vuå cuãa mònh laâ nùång nïì hay khoá chõu sao? Mònh khöng bao giúâ thêëy mïåt khi phaãi nùçm möåt chöî, cuâng möåt võ trñ, êëp trûáng, khöng coá gò múái laå, khöng coá vui thuá, khöng coá sûå phiïu lûu, khöng möåt lêìn chaåy nhaãy hay sao? Mònh khöng bao giúâ thêëy buöìn chaán sao? - Khöng, - chõ vúå àaáp - khöng àïën nöîi naâo. - Nùçm êëp trûáng khöng moãi sao? - Coá chûá - chõ vúå traã lúâi. - Nhûng töi coá thïí chõu àûång têët caã moåi thûá àïí luä thiïn nga con ra àúâi. - Mònh coá biïët liïåu mònh phaãi nùçm êëp mêëy ngaây nûäa khöng? - Töi khöng roä - thiïn nga caái noái. - Nhûng töi thêëy luä con cuãa chõ võt úã àùçng cuöëi höì kia àaä ra àúâi; töi thêëy bêìy con cuãa Saáo caánh àoã àaä núã vaâ möåt àïm khaác töi thêëy möåt con chöìn höi vùçn vïån ài sùn úã búâ, mang theo böën con chöìn con. Vò vêåy töi nghô hùèn laâ sùæp àïën ngaây röìi. Vúái sûå may mùæn naâo àoá, chuáng ta seä súám àûúåc tröng thêëy con cuãa chuáng ta. Nhûäng cö cêåu thiïn nga tñ hon xinh àeåp. - Chùèng leä mònh khöng hïì caãm thêëy khöí súã vò àoái hay khaát sao? - Thiïn nga àûåc laåi hoãi. - Coá chûá - chõ vúå noái. - Vaâ thêåt ra ngay luác naây töi cuäng àang muöën uöëng nûúác àêy. Buöíi chiïìu êëm aáp. Mùåt trúâi rûåc rúä. Thiïn nga caái cho laâ coá thïí rúâi mêëy quaã trûáng trong vaâi phuát maâ vêîn khöng sao. Chõ àûáng dêåy, trûúác hïët chõ phuã mêëy chiïëc löng ruån g lïn trûáng àïí chuáng http://ebooks. vdcmedia. com E.B White 14 khoãi bõ ai tröng thêëy vaâ vêîn àûúåc uã êëm khi khöng coá chõ. Röìi chõ bûúác ra khoãi töí vaâ chaåy xuöëng nûúác. Chõ uöëng vöåi mêëy nguåm. Sau àoá chõ búi àïën chöî nöng, chuái moã xuöëng vaâ löi tûâ dûúái àaáy höì lïn caác loaåi rong taão mïìm maåi. Ùn xong, chõ khoaát nûúác lïn ngûúâi tùæm rûãa. Röìi chõ leo lïn búâ coã vaâ àûáng àoá róa caánh. Thiïn nga caái caãm thêëy dïî chõu. Chõ khöng biïët keã thuâ àang úã ngay gêìn àêëy. Chõ khöng hay rùçng tûâ chöî nêëp sau möåt buåi rêåm, caáo àoã àang theo doäi chõ. Caáo bõ nhûäng tiïëng vöî, khoaát nûúác huát àïën höì. Gaä hy voång seä toám àûúåc möåt chuá ngöîng. Giúâ àêy gaä hñt hñt khöng khñ vaâ àaánh húi thêëy muâi thiïn nga. Thiïn nga quay lûng vïì phña gaä, vò vêåy gaä bùæt àêìu roán reán tiïën àïën gêìn. Con thiïn nga naây quaá to, khöng tha ài àûúåc, nhûng gaä quyïët àõnh kiïíu gò thò cuäng giïët noá vaâ uöëng maáu. Thiïn nga àûåc vêîn búi trïn höì. Anh phaát hiïån ra caáo trûúác tiïn. "Cêín thêån àêëy!" Thiïn nga àûåc kïu lïn. "Coi chûâng gaä caáo kòa, noá àang leãn àïën gêìn mònh ngay luác töi àang noái àêëy, mùæt noá saáng quùæc, caái àuöi rêåm raåp cuãa noá vïính lïn, àêìu noá àêìy nhûäng yá àõnh khaát maáu, buång noá hêìu nhû daán xuöëng àêët. Mònh àang gùåp hiïím hoåa, ta phaãi haânh àöång ngay". Trong luác thiïn nga àûåc àang àoåc "baâi diïîn vùn tao nhaä" àïí baáo nguy cho vúå thò àiïìu xaãy ra khiïën cho têët caã àïìu ngaåc nhiïn. Ngay khi caáo vûâa chuêín bõ chöìm lïn vaâ ngoaåm vaâo cöí thiïn nga vúå thò tûâ trïn khöng möåt chiïëc gêåy bay túái, lao maånh vaâo muäi caáo. Caáo quay ngoùæt laåi vaâ boã chaåy. Àöi thiïn nga khöng taâi naâo tûúãng tûúång nöíi àiïìu vûâa diïîn ra. Röìi chuáng àïí yá thêëy buåi cêy rung nheå vaâ Sam Rêu Xöìm, cêåu beá thaáng trûúác àaä àïën thùm chuáng, bûúác ra, Sam nhe rùng cûúâi. Trïn tay cêåu beá cêìm möåt àoaån gêåy khaác, súå caáo seä quay laåi. Nhûng caáo khöng hïì coá yá àõnh àoá. Muäi gaä sûng têëy vaâ gaä hïët thêëy theâm thõt thiïn nga tûúi nûäa röìi. - Xin chaâo - Sam noái nhoã. - Ko- hoh, ko-hoh! - Thiïn nga àûåc kïu. - Ko- hoh, ko-hoh! - Chõ vúå àaáp. Caã vuâng höì vang lïn tiïëng keân tröm-peát, nhûäng êm thanh cuãa chiïën cöng àaánh baåi caáo giaâ, nhûäng êm thanh cuãa niïìm vui vaâ thùæng lúåi. Sam run rêíy vò tiïëng kïu cuãa àöi thiïn nga maâ möåt söë http://ebooks. vdcmedia. com CHIÏËC KEÂN CUÃA THIÏN NGA 15 ngûúâi noái rùçng giöëng nhû nhûäng êm thanh cuãa möåt chiïëc keân Phaáp. Cêåu beá tûâ tûâ ài quanh búâ àïën muäi àêët nhoã quanh àaão vaâ ngöìi xuöëng khuác göî quen thuöåc cuãa cêåu. Giúâ thò nhûäng con thiïn nga àaä thêëy rùçng khöng coân nghi ngúâ gò nûäa, cêåu beá laâ baån cuãa chuáng. Cêåu àaä cûáu thiïn nga caái. Cêåu àaä coá mùåt àuáng chöî vaâ àuáng luác, vúái möåt vuä khñ thñch húåp. Àöi thiïn nga caãm thêëy biïët ún. Anh chöìng búi vïì phña Sam, leo lïn búâ àûáng gêìn cêåu beá, noá nhòn cêåu möåt caách thên thiïån vaâ duyïn daáng nghiïng àêìu. Möåt lêìn noá thêån troång vûún daâi cöí vaâ gêìn nhû chaåm vaâo ngûúâi cêåu beá. Sam khöng daám cûã àöång. Tim cêåu àêåp röån raâng vò vui sûúáng vaâ phêën khúãi. Thiïn nga vúå búi vïì töí vaâ tiïëp tuåc êëp trûáng. Chõ vui mûâng vò àaä thoaát chïët. Àïm höm àoá, úã lïìu, trûúác khi chui vaâo chùn, Sam lêëy nhêåt kyá vaâ buát chò ra. Cêåu beá viïët: "Mònh khöng biïët coá caái gò trïn khùæp thïë giúái naây tuyïåt diïåu hún laâ àûúåc nhòn möåt caái töí coá nhûäng quaã trûáng nùçm bïn trong. Quaã trûáng laâ caái gò hoaân haão nhêët, búãi noá chûáa àûång sûå söëng. Àiïìu àoá thêåt àeåp vaâ cuäng thêåt laâ bñ hiïím. Quaã trûáng dïî thûúng hún quaã boáng tennis hay baánh xaâ phoâng biïët bao nhiïu. Möåt baánh xaâ phoâng bao giúâ cuäng chó laâ möåt baánh xaâ phoâng cho àïën khi noá trúã nïn nhoã àïën nöîi khöng ai cêìn àïën noá nûäa vaâ ngûúâi ta seä neám noá ài. Nhûng coân möåt quaã trûáng thò möåt ngaây naâo àoá noá seä cho ra àúâi möåt sinh vêåt söëng. Möåt quaã trûáng thiïn nga seä núã ra möåt chuá thiïn nga con. Baãn thên caái töí hêìu nhû cuäng kyâ diïåu vaâ bñ êín nhû quaã trûáng vêåy. Laâm sao maâ chim laåi biïët caách xêy töí nhó?" Sam gêåp söí laåi, chuác böë nguã ngon röìi tùæt àeân vaâ chui vaâo giûúâng. Cêåu beá nùçm àoá vaâ tûå hoãi laâm sao maâ chim laåi biïët caách xêy töí. Chùèng mêëy chöëc cêåu nhùæm mùæt laåi vaâ nguã thiïëp ài. http://ebooks. vdcmedia. com E.B White 16 CHÛÚNG 4 THIÏN NGA CON Trong àïm, dûúâng nhû thiïn nga caái nghe thêëy tiïëng kïu khe kheä tûâ trûáng voång ra. Vaâ ngay trûúác khi trúâi saáng, chõ tin chùæc laâ mònh caãm nhêån àûúåc sûå chuyïín àöång nheâ nheå úã dûúái ûác, nhû thïí möåt cú thïí tyá hon àang ngoå nguêåy. Hùèn cuöëi cuâng trûáng cuäng àaä núã. Têët nhiïn trûáng khöng thïí ngoå nguêåy àûúåc, vò vêåy thiïn nga caái quaã quyïët rùçng dûúái buång noá khöng coân chó laâ mêëy quaã trûáng nûäa. Chõ nùçm yïn lùæng nghe vaâ chúâ àúåi. Anh chöìng búi bïn caånh vaâ theo doäi. Àöëi vúái möåt chuá thiïn nga con nùçm trong trûáng, àïí chui ra ngoaâi laâ caã möåt quaäng thúâi gian vêët vaã. Noá seä khöng bao giúâ ra àûúåc nïëu taåo hoáa khöng ban cho noá hai àiïìu quan troång: möåt cú bùæp cöí cûáng caáp vaâ möåt caái rùng nhoã úã àêìu moã. Chiïëc rùng naây sùæc vaâ chuá thiïn nga con seä duâng noá àïí khoeát möåt löî trïn voã trûáng moãng. Möåt khi khoeát àûúåc möåt löî röìi thò phêìn coân laåi tûúng àöëi dïî. Giúâ thò chuá thiïn nga con àaä coá thïí thúã àûúåc; noá chó cêìn tiïëp tuåc ngoå nguêåy cho àïën khi thoaát ra àûúåc bïn ngoaâi. Luác naây thiïn nga àûåc àang tröng chúâ àûúåc laâm böë tûâng giêy tûâng phuát. YÁ tûúãng vïì cûúng võ laâm böë khiïën anh caãm thêëy thêåt thú möång vaâ tûå haâo. Anh bùæt àêìu troâ chuyïån vúái vúå: - Töi lûúát trïn mùåt nûúác kiïíu thiïn nga - anh ta noái - trong khi traái àêët àang tùæm mònh trong veã àeåp vaâ sûå diïåu kyâ. Phuát naây àêy, tia nùæng ban mai àang tûâ tûâ loá reäng trïn voâm trúâi. Maân sûúng muâ laâ laâ bao phuã mùåt höì. Laân sûúng nheâ nheå böëc lïn giöëng nhû húi nûúác toãa ra tûâ möåt caái êëm, trong khi töi àang lûúát kiïíu thiïn nga, trûáng àang àûúåc mònh êëp vaâ nhûäng chuá thiïn nga con sùæp sûãa chaâo àúâi. Töi lûúát vaâ lûúát. Bònh minh àang raång dêìn. Khöng gian trúã nïn êëm aáp hún. Sûúng muâ chêìm chêåm tan. Töi vêîn lûúát nheå http://ebooks. vdcmedia. com CHIÏËC KEÂN CUÃA THIÏN NGA 17 trïn mùåt nûúác kiïíu thiïn nga, chim choác hoát vang nhûäng baâi ca chaâo ban mai. ÏËch nhaái kïu öìm öåp suöët àïm, giúâ àaä im tiïëng. Töi vêîn khöng ngûâng lûúát nheå kiïíu thiïn nga. - Àûúng nhiïn mònh phaãi lûúát kiïíu thiïn nga chûá, - chõ vúå noái. - Laâm thïë naâo maâ mònh laâm khaác àûúåc! Mònh khöng thïí búi lûúát nhû möåt con nai rûâng cêëm Bùæc Myä àûúåc, coá phaãi khöng? - Khöng thïí àûúåc. Quaã thêåt laâ nhû vêåy. Caãm ún mònh àaä nhùæc nhúã töi àiïìu àoá, mònh thên yïu! Lúâi nhêån xeát giaãn dõ cuãa chõ vúå àaä keáo thiïn nga àûåc bûâng tónh khoãi cún mú maâng. Anh ta rêët thñch sûã duång nhûäng lúâi noái boáng bêíy vaâ ngön tûâ hoa myä, thñch ngûúäng möå baãn thên khi àang búi lûúát kiïíu thiïn nga. Anh ta nhêån thêëy rùçng töët hún hïët laâ nïn búi nhiïìu vaâ noái ñt ài. Suöët buöíi saáng daâi dùçng dùåc, thiïn nga caái nghe thêëy nhûäng tiïëng kïu kheä phaát ra tûâ trong voã. Vaâ àöi luác chõ caãm thêëy coá caái gò àoá àang cûåa quêåy bïn dûúái. Àoá laâ möåt caãm giaác laå luâng. Trûáng àaä nùçm im quaá lêu. Caã thaãy laâ ba mûúi lùm ngaây vaâ giúâ àêy cuöëi cuâng sûå söëng cuãa chuáng àaä xao àöång. Chõ biïët rùçng àiïìu cêìn laâm laâ phaãi nùçm yïn. Vaâo luác chiïìu taâ, sûå nhêîn naåi cuãa thiïn nga caái àaä àûúåc àïìn buâ. Chõ chùçm chùçm nhòn xuöëng töí vaâ úã àoá, möåt caái àêìu beá tñ xñu àang reä löng caánh cuãa chõ sang bïn caånhàûáa con àêìu loâng, chuá thiïn nga àêìu tiïn àaä ra àúâi. Noá mïìm maåi vaâ non mûúát. Khöng giöëng nhû böë meå, noá coá böå löng maâu xaám. Cùèng vaâ baân chên noá coá maâu vaâng nêu. Mùæt noá rêët saáng. Noá tiïëp tuåc tòm àûúâng àïí chui ra cho àïën khi àaä àûáng caånh meå trïn àöi chên chêåp chûäng vaâ múã to mùæt nhòn quanh caái thïë giúái lêìn àêìu tiïn noá àûúåc thêëy. Meå noá dõu daâng noái vúái noá vaâ noá sung sûúáng àûúåc nghe tiïëng meå. Sau bao ngaây bõ nhöët trong voã trûáng, noá caãm thêëy haånh phuác vò àûúåc hñt thúã khñ trúâi. Thiïn nga àûåc caã ngaây hùm húã doäi nhòn, àaä tröng thêëy caái àêìu beá xñu xuêët hiïån. Tim anh bûâng lïn vò vui sûúáng. - Möåt chuá thiïn nga - anh kïu lïn. - Cuöëi cuâng thò noá cuäng ra àúâi. Töi àaä trúã thaânh möåt ngûúâi böë vúái bao nhiïåm vuå dïî chõu cuäng nhû nhûäng traách nhiïåm nùång nïì úã cûúng võ laâm böë. Chao öi, con trai beá boãng cuãa töi, àûúåc nhòn thêëy http://ebooks. vdcmedia. com E.B White 18 khuön mùåt con loá ra tûâ dûúái böå ngûåc che chúã cuãa meå noá trong voâm trúâi quang trong, höì nûúác ïm àïìm vaâ thanh bònh vúái nhûäng tia nùæng hoaâng hön naây thêåt vui sûúáng biïët bao! - Àiïìu gò khiïën mònh nghô, noá laâ con trai? - Thiïn nga vúå hoãi. - Bêët chêëp têët caã nhûäng àiïìu mònh biïët, noá laâ con gaái. Dêìu sao thò noá cuäng laâ möåt con thiïn nga, noá söëng vaâ khoãe maånh. Töi caãm thêëy nhûäng àûáa khaác àang cûåa quêåy úã bïn dûúái. Coá thïí vúå chöìng mònh seä àûúåc möåt lûáa töët. Thêåm chñ coá khaã nùng caã nùm quaã àïìu seä núã. Ngaây mai ta seä roä. - Töi tin chùæc nhû vêåy - thiïn nga chöìng noái. Saáng súám tinh mú höm sau Sam Rêu Xöìm chui ra khoãi chùn khi böë cêåu coân àang nguã. Sam mùåc quêìn aáo vaâ nhoám bïëp. Cêåu raán mêëy miïëng thõt lúån xöng khoái, nûúáng hai laát baánh myâ, roát möåt ly sûäa röìi ngöìi xuöëng ùn saáng. Ùn xong, cêåu lêëy buát chò vúái möåt maãnh giêëy ra vaâ viïët: "Con ài daåo, àïën bûäa trûa seä vïì". Sam àïí maãnh giêëy vaâo chöî böë cêåu coá thïí thêëy àûúåc, röìi cêåu lêëy la baân, kñnh viïîn voång ra, buöåc chùåt dao sùn vaâo thùæt lûng vaâ ài xuyïn qua rûâng, qua àêìm lêìy àïí àïën caái höì núi mêëy con thiïn nga àang söëng. Cêåu beá thêån troång àïën gêìn höì, vai khoaác kñnh viïîn voång. Múái chó hún baãy giúâ möåt chuát; aánh saáng coân yïëu úát vaâ khöng gian laånh leäo. Ban mai toãa ra muâi dïî chõu. Àïën khuác göî quen thuöåc, Sam ngöìi xuöëng vaâ chónh laåi öëng kñnh. Nhòn qua mùæt kñnh, töí thiïn nga hiïån ra roä möìn möåt nhû chó caách àoá vaâi phuát. Thiïn nga caái àang nùçm im bêët àöång. Anh chöìng àûáng bïn caånh. Àöi chim àang lùæng nghe vaâ chúâ àúåi. Caã hai àïìu tröng thêëy Sam, nhûng chuáng khöng bêån têm vò sûå xuêët hiïån cuãa cêåu beá nûäa - thûåc ra, chuáng coân khaá thñch àiïìu àoá. Tuy vêåy chuáng cuäng ngaåc nhiïn khi nhòn thêëy kñnh viïîn voång. - Hònh nhû höm nay cêåu beá coá àöi mùæt rêët lúán - thiïn nga àûåc thò thêìm. - Mùæt cêåu êëy to cûåc kyâ. - Töi nghô nhûäng con mùæt êëy chñnh laâ mùæt kñnh viïîn voång, Thiïn nga vúå àaáp. - Töi khöng chùæc lùæm, nhûng töi cho rùçng khi möåt ngûúâi nhòn qua kñnh viïîn voång thò moåi thûá àïìu hiïån ra gêìn hún vaâ to hún. http://ebooks. vdcmedia. com CHIÏËC KEÂN CUÃA THIÏN NGA 19 - Kñnh cuãa cêåu beá cuäng seä laâm töi hiïån ra lúán hún chñnh baãn thên töi chûá? - Thiïn nga àûåc hoãi vúái veã hy voång. - Töi nghô vêåy - thiïn nga caái noái. - Hay quaá, töi thñch thïë - thiïn nga àûåc noái. - Töi rêët thñch àiïìu àoá. Coá thïí kñnh cuãa cêåu beá seä laâm töi hiïån ra khöng nhûäng chó lúán hún maâ thêåm chñ coân duyïn daáng hún baãn thên töi nûäa. Mònh coá nghô thïë khöng? - Cuäng coá thïí - chõ vúå noái - nhûng chùæc gò àiïìu àoá àaä hay. Töët hún laâ mònh àûâng hiïån ra quaá duyïn daáng - àiïìu êëy coá thïí aám aãnh caái àêìu cuãa mònh àêëy. Mònh quaã laâ möåt con chim tûå phuå. - Con thiïn nga naâo cuäng tûå phuå caã - anh chöìng noái. Thiïn nga coá quyïìn caãm thêëy kiïu haänh vaâ duyïn daáng. Loaâi thiïn nga sinh ra àïí nhû thïë maâ. Sam khöng hiïíu àöi thiïn nga àang noái gò. Cêåu chó biïët chuáng àang troâ chuyïån vaâ riïng viïåc êëy thöi cuäng àaä àuã khuêëy àöång doâng maáu cuãa cêåu. Viïåc kïët baån vúái nhûäng con chim lúán úã vuâng àêët hoang vu naây laâm cho cêåu vui sûúáng. Cêåu caãm thêëy hoaân toaân haånh phuác. Khoaãng giûäa buöíi, khi mùåt trúâi àaä lïn àïën àónh, Sam nêng kñnh lïn vaâ hûúáng öëng ngùæm vaâo töí. Cuöëi cuâng cêåu àaä tröng thêëy àiïìu maâ cêåu cöët àïën àêy àïí xem: möåt caái àêìu beá tñ xñu thoâ ra tûâ dûúái caánh thiïn nga meå, caái àêìu cuãa möåt beá thiïn nga keân. Chuá chim non leo lïn ròa töí. Sam coá thïí thêëy àûúåc caái àêìu vaâ caái cöí xaám cuãa noá, ngûúâi noá phuã möåt lúáp löng tú mïìm maåi, cùèng chên coá maâu vaâng vaâ baân chên coá maâng àïí búi. Chùèng mêëy chöëc chuá thiïn nga thûá hai xuêët hiïån, röìi laåi möåt chuá khaác. Luác naây chuá thûá nhêët àaä nhaãy xuöëng vaâ chui laåi vaâo caánh meå tòm húi êëm. Röìi möåt chuá thûã cöë treâo lïn lûng meå, nhûng löng chõ trún tuöåt khiïën chuá trûúåt chên vaâ ngaä lùn xuöëng bïn caånh chõ. Thiïn nga caái chó nùçm yïn lùång, hên hoan nhòn àaân con vaâ quan saát chuáng têåp sûã duång àöi chên. Möåt giúâ tröi qua. Möåt con thiïn nga nhoã, baåo daån hún nhûäng con khaác, rúâi töí vaâ lêîm chêîm ài quanh trïn búâ hoân àaão nhoã. Thêëy vêåy, thiïn nga meå àûáng dêåy. Chõ quyïët àõnh àaä àïën luác dùæt luä nhoã xuöëng nûúác. - Ài naâo! - Chõ noái. - Vaâ saát caánh bïn nhau! Cêín thêån nhòn meå laâm. Sau àoá caác con bùæt chûúác. Búi cuäng dïî thöi. http://ebooks. vdcmedia. com E.B White 20 "Möåt, hai, ba, böën, nùm", Sam àïëm. "Möåt, hai, ba, böën, nùm. Nùm chuá thiïn nga con, roä raâng nhû viïåc mònh àang söëng àêy!" Khi thêëy àaân con àaä àïën gêìn höì nûúác, thiïn nga àûåc böîng caãm thêëy nïn haânh àöång nhû möåt öng böë. Anh bùæt àêìu bùçng caách àoåc möåt baâi diïîn vùn. - Mûâng caác con ra àúâi úã vuâng höì vaâ àêìm lêìy! - Anh noái. Mûâng caác con bûúác vaâo möåt thïë giúái trong àoá chûáa àûång caã caái höì vùæng lùång, vuâng àêìm lêìy truâ phuá, khöng bõ ö nhiïîm vaâ hoang sú naây! Mûâng caác con àûúåc chaâo àoán aánh mùåt trúâi vaâ boáng rêm, gioá vaâ khñ trúâi, mûâng caác con àïën vúái nûúác! Nûúác laâ möi trûúâng àùåc thuâ cuãa möåt con thiïn nga, caác con seä súám nhêån thêëy àiïìu àoá. Vúái thiïn nga, búi löåi khöng thaânh vêën àïì. Mûâng caác con àûúng àêìu vúái nhûäng hiïím nguy maâ caác con phaãi àïì phoâng. - Loaâi caáo xêëu xa coá daáng ài leán luát vaâ haâm rùng sùæc nhoån, loaâi raái caá gúám guöëc búi úã bïn dûúái nhùm nhe keáo chên caác con xuöëng, loaâi chöìn höi bêín thóu thûúâng ài sùn möìi ban àïm vaâ coá maâu löng tröån lêîn vaâo boáng töëi, loaâi choá soái sùn möìi, ruá lïn coân to hún caã loaâi caáo. Haäy tónh taáo vúái nhûäng viïn àaån chò maâ nhûäng ngûúâi thúå sùn boã laåi, nùçm dûúái àaáy têët caã caác höì. Àûâng ùn, chuáng seä laâm cho caác con bõ ngöå àöåc àêëy! Haäy caãnh giaác, haäy maånh daån lïn, duäng caãm lïn, duyïn daáng lïn vaâ nhúá luön baám saát böë! Böë seä dêîn àêìu, röìi caác con nöëi thaânh haâng möåt, tiïëp sau vaâ ngûúâi meå têån tuåy cuãa caác con seä ài cuöëi cuâng. Haäy lùèng lùång vaâ tûå tin maâ nhaãy xuöëng nûúác! Thúã phaâo vò baâi phaát biïíu àaä kïët thuác, thiïn nga meå bûúác xuöëng nûúác vaâ goåi bêìy con nhoã. Luä thiïn nga con nhòn höì nûúác möåt thoaáng röìi chêåp chûäng chaåy vïì phña trûúác, nhaãy aâo xuöëng vaâ nöíi bêåp bïình. Coá caãm giaác nûúác thêåt laâ dïî chõu. Búi quaã laâ àún giaãn. Chùèng thaânh vêën àïì. Nûúác cuäng rêët ngon àïí uöëng. Chuá thiïn nga con naâo cuäng ngêåm àêìy möåt möìm. Öng böë haånh phuác cuãa chuáng vûún caái cöí daâi duyïn daáng quanh luä con, veã che chúã. Röìi anh bùæt àêìu búi chêìm chêåm, bêìy thiïn nga nhoã búi theo sau thaânh haâng möåt. Thiïn nga meå ài cuöëi cuâng. http://ebooks. vdcmedia. com
- Xem thêm -