Tài liệu Chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế ở nigeria 1970 2008 một phân tích từng phần tích từ phần

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

CHI TIÊU CHÍNH PHỦ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở NIGERIA,, 1970 – 2008 NIGERIA 2008:: Một phân tí tích ch từ từng phầ phần LOGO Môn: Tài chính Công Nhóm 8 GVHD: PGS.TS SỬ ĐÌNH THÀNH Company Name DANH SÁCH NHÓM 1. Lê Khánh Linh 2. Văn Minh Mẫn 3. Nguyễn Thế Tuấn 4. Nguyễn Văn Viên 5. Nguyễn Kim Ngân 6. Vũ Phạm Hưng Linh 7. Nguyễn Thị Hải Đăng 8. Huỳnh Thị Tường Vi 9. Bùi Ngọc Đoan Trinh 10. Hứa Nguyễn Kim Ngân Company Logo Contents www.thmemgallery.com GIỚI THIỆU CƠ SỞ LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KẾT LUẬN Company Logo GIỚI THIỆU  Mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế vẫn tiếp tục tạo ra hàng loạt cuộc tranh luận giữa những nhà nghiên cứu.  Một số nhà nghiên cứu cho rằng tăng chỉ tiêu chính phủ cho những cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội sẽ khuyến khích tăng trưởng kinh tế.  Tuy nhiên, có một vài nhà nghiên cứu không đồng tình với khẳng định này và tăng chi tiêu chính phủ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thay vào đó họ lại cho rằng chi tiêu chính phủ càng cao có thể làm suy giảm hiệu quả tổng thể của nền kinh tế.  Nghiên cứu này nhằm kiểm tra tác động của chi tiêu chính phủ về tăng trưởng kinh tế ở Nigeria Company Logo CƠ SỞ LÝ THUYẾT  Trường Phái Kinh Tế Học  Keynes Sự tăng trưởng trong chi tiêu chính phủ (vào cơ sở hạ tầng) sẽ dẫn đến tăng trưởng kinh tế  Tân Cổ Điển Chính sách tài chính của chính phủ không có bất kỳ ảnh hưởng nào lên sự tăng trưởng. Tuy nhiên, chính sách can thiệp về tài chính chính phủ được cho rằng sẽ cải thiện sự thất bại thị trường. Company Logo PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP: Phương pháp đồng liên kết và sửa lổi sai để phân tích mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế. TRƯỜNG PHÁI KINH TẾ HỌC: Nghiên cứu này dựa trên học thuyết keynes và mô hình tăng trưởng nội sinh. Company Logo PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  MÔ HÌNH: GRY = βo + β1TREC + β2TCAP + β3DEF + β4AGR + β5EDU + β6HEA + β7TRACO + β8FISBA + β9IFN + U Trong đó: GRY : tốc độ tăng trưởng kinh tế TREC: tổng số chi thường xuyên TCAP: tổng chi tiêu vốn DEF :chi tiêu cho quốc phòng AGR : chi tiêu cho nông nghiệp Company Logo PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRACO : giao thông vận tải, truyền thông EDU : giáo dục HEA :sức khỏe IFN : lạm phát FISBA :cán cân tài khóa tổng thể  ĐO LƯỜNG: Tăng trưởng kinh tế là những thay đổi trong GDP thực tế. Trong đó, GDP thực tế được tính bằng cách chia GDP danh nghĩa cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Company Logo PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TREC được tính bằng cách lấy tổng số chi thường xuyên chia cho chỉ số giá tiêu dùng. TCAP được được tính bằng cách lấy tổng chi phí đầu tư chia cho chỉ số giá tiêu dùng. DEF được tính bằng cách lấy chi ngân sách cho quốc phòng chia cho chỉ số giá tiêu dùng. AGR được được tính bằng cách lấy chi tiêu của chính phủ cho nông nghiệp chia CPI. Company Logo PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  HEA được được tính bằng cách lấy chi tiêu chính phủ về y tế chia cho chỉ số giá tiêu dùng.  EDU được được tính bằng cách lấy chi tiêu chính phủ cho giáo dục chia cho chỉ số giá tiêu dùng.  TRACO được được tính bằng cách lấy chi tiêu chính phủ về vận tải và truyền thông chia cho chỉ số giá tiêu dùng.  FISBA là cán cân tài khóa tổng thể  IFN là tỷ lệ lạm phát  U là sai số. Company Logo KẾT QUẢ (kiểm định tính dừng) Biến Thống kê ADF Giá trị tới hạn Trình tự liên kết GRY -5.784369 1% = -2.647120 Dừng ở các mức (0.0000) 5% = -1.952910 10% = -1.610011 TREC -7.734957 1% = -2.647120 (0.0000) 5% = -1.952910 Dừng ở sự khác biệt đầu tiên 10% = -1.610011 TCAP -8.620840 1% = -2.647120 (0.0000) 5% = -1.952910 Dừng ở sự khác biệt đầu tiên 10% = -1.610011 DEF AGR -2.083667 5% = -1.952473 (0.0376) 10% = -1.610211 -5.991573 1% = -2.650145 (0.0000) 5% = -1.953381 Dừng ở các mức Dừng ở sự khác biệt đầu tiên 10% = -1.609798 TRACO -4.461950 1% = -2.644302 (0.0001) 5% = -1.952473 Dừng ở các mức 10% = -1.610211 EDU -7.621234 1% = -2.647120 Dừng ở sựCompany khác biệt Logo đầu tiên KẾT QUẢ (kiểm định tính dừng) HEA -6.270276 1% = -2.647120 (0.0000) 5% = -1.952910 Dừng ở sự khác biệt đầu tiên 10% = -1.610011 FISBA -5.582961 1% = -2.647120 (0.0000) 5% = -1.952910 Dừng ở sự khác biệt đầu tiên 10% = -1.610011 IFN -5.249600 1% = -2.650145 (0.0000) 5% = -1.953381 Dừng ở sự khác biệt đầu tiên 10% = -1.609798 ECM -6.442021 1% = -2.647120 (0.0000) 5% = -1.952910 Dừng ở các mức 10% = -1.610011 Company Logo KẾT QUẢ (kiểm định tính dừng) Các kết quả kiểm định tính dừng (nghiệm đơn vị ) cho thấy rằng TREC, TCAP, AGR, EDU, HEA, FISBA, và IFN dừng tại sự khác biệt đầu tiên, trong khi GRY, DEF, và TRACO dừng ở các mức. Hơn nữa, biến sửa lỗi ECM dừng ở các mức ngụ ý rằng các biến là đồng liên kết. Company Logo KẾT QUẢ (hồi quy) www.thmemgallery.com Company Logo KẾT QUẢ (hồi quy) www.thmemgallery.com Các kết quả ước lượng cho thấy rằng các biến giải thích cùng chiếm khoảng 58,9% thay đổi trong tăng trưởng kinh tế. Thống kê Durbin Watson (1.96) thể hiện rằng không có mối tương quan tự động. Company Logo KẾT QUẢ (hồi quy) www.thmemgallery.com Các kết quả ước lượng cho thấy các biến như TCAP, TREC,TRACO, EDU, HEA, IFN ,FISBA có ý nghĩa thống kê trong việc giải thích những thay đổi trong tăng trưởng kinh tế.  Tuy nhiên, chi tiêu về quốc phòng (DEF) và nông nghiệp (AGR) là không đáng kể trong việc giải thích tăng trưởng kinh tế. Company Logo KẾT LUẬN www.thmemgallery.com Từ Những kết quả trên tác giả đưa ra những kiến nghị sau : Thứ nhất, chính phủ nên bảo đảm chi tiêu cho đầu tư và chi duy trì để làm tăng quy mô sản xuất của quốc gia . Thứ hai, tăng mức đầu tư vào giao thông và thông tin liên lạc, vì điều này sẽ giúp giảm bớt chi phí , tăng khả năng sinh lời của các công ty. Company Logo KẾT LUẬN www.thmemgallery.com Thứ ba, chính phủ nên khuyến khích nền giáo dục và chăm sóc sức khỏe Cuối cùng, chính phủ nên tăng chi tiêu cho các cơ quan chống tham nhũng nhằm bắt giữ và xử phạt những người đã dùng sai mục đích hoặc biển thủ những quỹ của cộng đồng. Company Logo www.themegallery.com LOGO
- Xem thêm -