Tài liệu Chất lượng tín dụng ngân hàng việt nam hiện nay

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN...........1 TÍN DỤNG CHỨNG TỪ...................................................................................1 1.1. KHÁI NIỆM, QUY TRÌNH THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ..................1 1.1.1. Khái niệm.................................................................................................................1 1.1.2. Các thành phần tham gia thanh toán tín dụng chứng từ:...................................2 1.1.3. Quy trình nghiệp vụ trong thanh toán tín dụng chứng từ..................................3 1.1.4. Lợi ích và rủi ro đối với các bên tham gia............................................................5 1.1.4.1. Đối với người nhập khẩu..................................................................................5 1.1.4.2. Đối với người xuất khẩu...................................................................................6 1.1.4.2. Đối với NHPH...................................................................................................6 1.1.4.3. Đối với các ngân hàng thông báo/chỉ định/xác nhận.....................................7 1.2. UCP ICC - VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ..9 1.3. THƯ TÍN DỤNG - MỘT CÔNG CỤ QUAN TRỌNG TRONG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ....................................................................................................10 1.3.1. Khái niệm...............................................................................................................10 1.3.2. Tính chất của L/C.................................................................................................10 1.3.3. Nội dung cơ bản của L/C:...................................................................................11 1.3.4. Các loại thư tín dụng:...........................................................................................14 1.3.4.1. Thư tín dụng có thể huỷ ngang (Recocable L/C)..........................................14 1.3.4.2. Thư tín dụng không thể hủy ngang (Irrevocable L/C)..................................14 1.3.4.3. Thư tín dụng không thể hủy ngang có xác nhận (Confirmed irrevocable L/C).............14 1.3.4.4. Thư tín dụng không thể huỷ ngang, miễn truy đòi (Intervocable without recourse L/C)................................................................................................................15 1.3.4.5. Thư tín dụng chuyển nhượng (Transferable L/C)........................................15 1.3.4.6. Thư tín dụng tuần hoàn (Revoving L/C).......................................................15 1.3.4.7. Thư tín dụng giáp lưng (Back to back L/C)..................................................16 1.3.4.8. Thư tín dụng đối ứng (Reciprocal L/C).........................................................17 1.3.4.9. Thư tín dụng dự phòng (Stand by L/C).........................................................17 1.3.4.10. Thư tín dụng thanh toán dần (Defered payment L/C)................................17 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.3.4.11. Tín dụng điều khoản đỏ (Red Clause Credit)..............................................17 1.4. BỘ CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ...................18 1.4.1. Hối phiếu................................................................................................................18 1.4.2. Hoá đơn thương mại.............................................................................................19 1.4.3. Chứng từ vận tải...................................................................................................19 1.4.4. Chứng từ bảo hiểm...............................................................................................20 1.4.5. Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin - C/O)....................................21 1.4.6. Các chứng từ khác................................................................................................22 1.5. CHẤT LƯỢNG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ....................................22 1.5.1. Khái niệm...............................................................................................................22 1.5.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng thanh toán tín dụng chứng từ:.....................22 K ẾT LUẬN CH ƯƠNG I......................................................................................................24 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH I, NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM.....................................................................................................26 2.1. KHÁI QUÁT VỀ SỞ GIAO DỊCH I NHCT VN......................................................26 2.1.1. Sự hình thành và phát triển................................................................................26 2.1.1.1. Chức năng và nhiệm vụ của Sở giao dịch I...................................................27 2.1.1.2. Bộ máy tổ chức của Sở giao dịch I.................................................................28 2.1.2. Những hoạt động nghiệp vụ chủ yếu của Sở giao dịch I...................................30 2.1.2.1. Nhận tiền gửi..................................................................................................30 2.1.2.2. Nghiệp vụ bảo lãnh........................................................................................32 2.1.2.3. Đầu tư và cho vay............................................................................................32 2.1.2.4. Tài trợ thương mại..........................................................................................34 2.1.2.5. Dịch vụ thanh toán.........................................................................................34 2.1.2.6. Dịch vụ ngân quỹ............................................................................................37 2.1.2.7. Dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử và các dịch vụ khác....................................37 2.2. THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH I NHCT VN....................................................................................38 2.2.1. Thanh toán L/C nhập khẩu..................................................................................38 2.2.1.1. Qui trình thanh toán bằng L/C nhập khẩu....................................................38 2.2.1.2. Thực trạng về chất lượng thanh toán L/C nhập khẩu..................................45 2.2.2. Thanh toán L/C xuất khẩu...................................................................................46 2.2.2.1. Quy trình thanh toán bằng L/C xuất khẩu:...................................................46 2.2.2.2. Thực trạng về chất lượng thanh toán L/C xuất khẩu...................................51 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.3. ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH I NHCT VN............................................................................................52 2.3.1. Những ưu điểm:....................................................................................................52 2.3.2. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân:............................................................53 KẾT LUẬN CH ƯƠNG II.....................................................................................................55 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ...................56 3.1. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ CỦA SỞ GIAO DỊCH I TRONG NHỮNG NĂM TỚI ......................................................................................................................................56 3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH I NHCT VN.............................................................................57 3.2.1. Giải pháp hoàn thiện qui trình thanh toán tín dụng chứng từ ........................57 3.2.2. Giải pháp tăng cường số lượng L/C và chất lượng thanh toán tín dụng chứng từ. ...................................................................................................................................59 3.2.3. Giải pháp nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ công nhân viên trong ngân hàng..................................................................................................................................60 3.2.4. Giải pháp về hiện đại hoá công nghệ nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác giao dịch thanh toán xuất nhập khẩu....................................................................................61 3.2.5. Đẩy mạnh chiến lược Marketing........................................................................62 3.2.6. Tiếp tục mở rộng các chi nhánh, đại lý..............................................................63 3.2.7. Chú trọng bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng................63 3.2.8. Tăng cường hoạt động tài trợ tín dụng xuất nhập khẩu...................................64 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ................................................................................................66 3.3.1. Đối với NHCT Việt Nam......................................................................................66 3.3.2. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước......................................................................66 3.3.2.1. Điều chỉnh hoạt động thanh toán bằng L/C qua việc hoàn thiện môi trường pháp lý..............................................................................................................66 3.3.2.2. Tăng cường quan hệ đối ngoại đồng thời hoàn thiện các chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động TMQT...........................................................................................67 KẾT LUẬN ..........................................................................................................................69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 DANH MỤC SƠ ĐỒ SƠ ĐỒ 1.1. QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN....................3 SƠ ĐỒ 2.1. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH CỦA SGD I...................28 DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG 2.1. TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA SỞ GIAO DỊCH I NHCT VN. .31 BẢNG 2.2. HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA SỞ GIAO DỊCH I.............................32 BẢNG 2.3. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ CHO VAY CỦA SỞ GIAO DỊCH I........33 BẢNG 2.4. HOẠT ĐỘNG NHỜ THU CỦA SGD I....................................................35 B ẢNG 2.5. THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN CỦA SGD I.......................................36 BẢNG 2.6. KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI SỞ GIAO DỊCH I..............................37 BẢNG 2.7. SỐ LƯỢNG L/C NHẬP KHẨU MỞ VÀ THANH TOÁN TẠI SGD I.45 BẢNG 2.8. TRỊ GIÁ THANH TOÁN L/C NHẬP KHẨU TẠI SGD I.....................46 BẢNG 2.9. SỐ L ƯỢNG L/C XUẤT KHẨU MỞ VÀ THANH TOÁN TẠI SGD I51 BẢNG 2.10. TRỊ GIÁ THANH TOÁN L/C XUẤT KHẨU TẠI SGD I...................51 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Ngày nay trong xu thế hội nhập quốc tế về ngân hàng, thời cơ và thách thức đan xem lẫn nhau. Để có thể vượt qua các thách thức, khó khăn của quá trình hội nhập, các NHTM đang chủ động từng bước tái cơ cấu, mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực quản lý điều hành, nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình. Một trong những lĩnh vực kinh doanh vừa mang lại hiệu quả chung cho toàn xã hội, vừa mang nguồn thu nhập rất quan trọng cho các NHTM đặc biệt là ngân hàng công thương Việt Nam, đó chính là hoạt động thanh toán quốc tế. Hoạt động thanh toán quốc tế không chỉ có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế của một quốc gia mà còn có vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu và các ngân hàng thương mại. Trong giao dịch thương mại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu luôn phải tìm hiểu và lựa chọn phương thức thanh toán nào an toàn, chính xác và thuận lợi nhất. Phương thức tín dụng chứng từ là phương thức được sử dụng rộng rãi nhất trong các hình thức thanh toán bởi sự tiện lợi cũng như an toàn và nhanh chóng của nó. Ngày nay trong điều kiện diễn biến tình hình quốc tế rất phức tạp, các đối tác tham gia hoạt động này còn nhiều bất cập và rủi ro lớn, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và hiệu quả của phương thức tín dụng chứng từ . Chính vì vậy, việc nghiên cứu để tìm ra các phải pháp đồng bộ, hữu hiệu và khả thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng thanh toán tín dụng chứng từ đang là vấn đề quan tâm của các ngân hàng thương mại cũng như các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Giải quyết tốt vấn đề chất lượng thanh toán tín dụng chứng từ sẽ góp phần quan trọng, thiết thực để các ngân hàng thương mại, đặc biệt là Sở giao dịch I ngân hàng công thương Việt Nam nâng cao hoạt động thanh toán quốc tế cũng như tăng cường khả năng cạnh tranh của ngân hàng. Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, em chọn nội dung: “Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch 1 – Ngân hàng công thương Việt Nam” làm đề tài khoá luận của mình. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hoá và phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch I Ngân hàng công thương Việt Nam, để tìm ra những tồn tại hạn chế, từ đó có cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Khoá luận tập trung nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên quan đến phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại như: các thành phần tham gia thanh toán, quy trình nghiệp vụ trong thanh toán, lợi ích và rủi ro của các bên tham gia… Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về chất lượng thanh toán tín dụng chứng từ và các nhân tố ảnh hưởng đến nó tại một ngân hàng thương mại cụ thể, chọn Sở giao dịch I làm điểm nghiên cứu. 4. Phương pháp nghiên cứu: Dựa trên phương pháp duy vật lịch sử, duy vật biện chứng, phương pháp thống kê, tổng hợp, khoá luận phân tích trên quan điểm hệ thống và thực tiễn hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại một ngân hàng thương mại, đưa ra những đánh giá và hướng tới một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này tại Sở giao dịch I Ngân hàng công thương Việt Nam. 5. Kết cấu khoá luận: Ngoài phần mở đầu và kết luận, khoá luận được kết cấu trong 3 chương: Chương I. Những vấn đề cơ bản về phương thức thanh toán Tín dụng chứng từ Chương II. Thực trạng về chất lượng thanh toán Tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch I, Ngân hàng công thương Việt Nam. Chương III. Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ. 1.1. KHÁI NIỆM, QUY TRÌNH THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ. 1.1.1. Khái niệm. Mọi khoản chi trả phát sinh giữa các chủ thể thanh toán của các nước được diễn ra thông qua một quy trình xử lý kỹ thuật các chứng từ thanh toán, được gọi là phương thức thanh toán. Phương thức thanh toán là điều kiện quan trọng và có tính tổng hợp nhất trong các điều kiện thanh toán quốc tế. Phương thức thanh toán quốc tế trong ngoại thương lại càng quan trọng và phức tạp. Trong buôn bán, người ta có thể chọn lựa nhiều phương thức thanh toán khác nhau để thu tiền về, hoặc để trả tiền, nhưng xét cho cùng việc lựa chọn phương thức nào cũng phải xuất phát từ yêu cầu của người bán là thu tiền nhanh, đúng, đủ và từ yêu cầu của người mua là nhập hàng đúng số lượng, chất lượng và đúng hạn. Trong thanh toán quốc tế, có thể kể tới nhiều phương thức thanh toán khác nhau như: - Phương thức chuyển tiền (Rimittance) - Phương thức nhờ thu (Collection of payment) - Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (Documentary credit) Bằng ngôn ngữ luật, định nghĩa về Tín dụng chứng từ được nêu tại Điều 2, UCP 500, như sau: “Tín dụng chứng từ là một sự thoả thuận, theo đó một ngân hàng (NHPH) hành động theo yêu cầu và theo các chỉ thị của một khách hàng (người mở L/C) hoặc trên danh nghĩa chính mình, i. Phải trả tiền cho hoặc trả tiền theo lệnh của một bên thứ ba (người hưởng lợi), hoặc chấp nhận và trả tiền hối phiếu do người hưởng lợi ký phát, hoặc ii. Uỷ quyền cho một ngân hàng khác trả tiền, hoặc chấp nhận và trả tiền các hối phiếu, hoặc iii. Uỷ quyền cho một ngân hàng khác chiết khấu, đối với chứng từ quy định được xuất trình và tuân thủ các điều kiện của Tín dụng”. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ là phương thức thanh toán được áp dụng phổ biến nhất hiện nay trong thương mại quốc tế. 1.1.2. Các thành phần tham gia thanh toán tín dụng chứng từ: Trong quá trình thực hiện thanh toán tín dụng chứng từ, thông thường có các thành phần tham gia như sau: a) Người xin mở L/C (Appicant for L/C): Là người nhập khẩu hay người yêu cầu ngân hàng phục vụ mình phát hành một L/C và có trách nhiệm pháp lý về việc trả tiền của ngân hàng cho người bán theo L/C này. b) Người thụ hưởng L/C (Beneficiary):.Theo quy định của L/C, là người được hưởng số tiền thanh toán hay sở hữu hối phiếu đã chấp nhận thanh toán. c) Ngân hàng phát hành (Issuing Bank): Là ngân hàng, theo yêu cầu của người mua, phát hành một L/C cho người bán hưởng. NHPH thường được hai bên mua bán thoả thuận và quy định trong hợp đồng mua bán. Nếu không có sự thoả thuận trước, thì nhà nhập khẩu được phép tự chọn NHPH. d) Ngân hàng thông báo (Advising Bank): Là ngân hàng được NHPH yêu cầu thông báo L/C cho người hưởng. Ngân hàng thông báo có thể là ngân hàng đại lý hoặc là chi nhánh của ngân hàng phát hành ở nước người xuất khẩu. Ngoài các thành phần tham gia thanh toán trên, trong thực tế tuỳ thuộc vào từng loại thư tín dụng có thế xuất hiện thêm một số ngân hàng khác: - Ngân hàng xác nhận (Confirming Bank): Trong trường hợp nhà xuất khẩu muốn có sự bảo đảm chắc chắn của L/C, thì một ngân hàng có thể đứng ra xác nhận L/C theo yêu cầu của NHPH. Thông thường, NHXN là một ngân hàng lớn có uy tín và trong nhiều trường hợp NHTB được đề nghị là NHXN. Muốn được xác nhận, NHPH phải trả phí xác nhận rất cao và thường phải đặt cọc trước, mức đặt cọc có thể tới 100% trị giá của L/C. - Ngân hàng được chỉ định (Norminated Bank): là NHXN hoặc bất cứ ngân hàng nào khác được NHPH uỷ nhiệm. Tuỳ theo từng loại thư tín dụng mà ngân hàng này có thể thực hiện một trong các nghiệp vụ sau: + Ngân hàng chỉ định thanh toán (Norminated Paying Bank) + Ngân hàng chỉ định chấp nhận (Norminated Accepting Bank) 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Ngân hàng chỉ định chiết khấu (Norminated Negotiating Bank) - Ngân hàng bồi hoàn (Reimbursing Bank): là ngân hàng được NHPH uỷ nhiệm thực hiện thanh toán giá trị tín dụng thư cho ngân hàng được chỉ định thanh toán hoặc chiết khấu. Ngân hàng bồi hoàn thường tham gia trong trường hợp giữa NHPH và ngân hàng được chỉ định không có quan hệ tài khoản trực tiếp với nhau. 1.1.3. Quy trình nghiệp vụ trong thanh toán tín dụng chứng từ. Thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ có quy trình công nghệ khá phức tạp, gồm nhiều khâu xử lý nghiệp vụ, kể cả từ phía nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu và các ngân hàng có liên quan. Có thể tóm tắt quy trình thanh toán như sau: SƠ ĐỒ 1.1. QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ. Ngân Ngânhàng hàngthông thông báo báo (Advising (Advising Bank) Bank) (3) (5) (8) (7) (2) (6) Người thụ hưởng (Beneficiary) Ngân hàng thông báo (Advising Bank) (1) (4) Hợp đồng (9) (10) Người yêu cầu mở tín dụng thư (Applicant) Chú thích: Trước hết người nhập khẩu và người xuất khẩu phải ký hợp đồng thương mại, trong đó lựa chọn điều khoản thanh toán tín dụng chứng từ. (1) Người nhập khẩu căn cứ vào hợp đồng thương mại, viết đơn đề nghị mở tín dụng thư cho người xuất khẩu hưởng, gửi tới ngân hàng phục vụ mình. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 (2) Ngân hàng phục vụ người nhập khẩu căn cứ vào đơn xin mở tín dụng, nếu đáp ứng các yêu cầu, ngân hàng sẽ phát hành thư tín dụng và thông qua ngân hàng phục vụ người xuất khẩu để thông báo tới người thụ hưởng. (3) Ngân hàng thông báo khi nhận được thư tín dụng sẽ khẩn trương thông báo, chuyển giao thư tín dụng này cho người xuất khẩu. (4) Người xuất khẩu nếu chấp nhận nội dung thư tín dụng đã mở thì tiến hành giao hàng theo điều kiện hợp đồng. (5) Sau khi đã hoàn thành việc giao hàng người xuất khẩu lập bộ chứng từ thanh toán theo thư tín dụng, gửi tới ngân hàng phục vụ mình đề nghị thanh toán. (6) Ngân hàng này được chỉ định là ngân hàng thanh toán, tiến hành kiểm tra bộ chứng từ nếu thấy phù hợp với các điều khoản trong thư tín dụng thì tiến hành thanh toán cho người xuất khẩu (trả tiền ngay, hoặc chấp nhận, hoặc chiết khấu). (7) Sau khi đã thanh toán, ngân hàng chuyển bộ chứng từ sang ngân hàng phát hành và đòi tiền. (8) Ngân hàng phát hành kiểm tra bộ chứng từ, nếu đáp ứng những điều kiện của thư tín dụng thì hoàn lại tiền cho ngân hàng đã thanh toán. (9) Ngân hàng phát hành báo cho người nhập khẩu biết bộ chứng từ đã đến, đề nghị họ làm thủ tục thanh toán. (10) Người nhập khẩu kiểm tra bộ chứng từ, nếu phù hợp thì tiến hành trả tiền (hoặc chấp nhận), ngân hàng sẽ trao chứng từ để họ đi nhận hàng. Trong trường hợp người nhập khẩu không thanh toán, thì ngân hàng cũng không trao chứng từ cho họ. Qua quy trình thanh toán nêu trên cho chúng ta thấy rằng: phương thức thanh toán tín dụng chứng từ là một phương thức thanh toán rất chặt chẽ về mặt thủ tục, Hơn thế nữa, trong phương thức thanh toán này, ngân hàng mở L/C không chỉ là một trung gian trong thanh toán, mà còn là người có nhiệm vụ trả tiền nhà xuất khẩu trong thời gian hiệu lực của L/C, với số tiền tối đa bằng số tiền của L/C nếu nhà xuất khẩu trình được bộ chứng từ thanh toán phù hợp với L/C. Vì vậy, đây là phương thức thanh toán bảo đảm chắc chắn quyền lợi cho nhà xuất khẩu. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tuy nhiên, xét về phía nhà nhập khẩu, thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ sẽ làm cho nhà nhập khẩu bị đọng vốn trong trường hợp phải ký quỹ mở L/C. Nếu thời gian hiệu lực của L/C càng dài, số tiền của L/C càng lớn thì hiệu quả sử dụng vốn của nhà nhập khẩu càng giảm đi. Đây chính là một trong những vấn đề mà nhà nhập khẩu cần quan tâm khi xác định loại L/C và thời hạn hiệu lực của L/C để giảm bớt những thiệt hại cho nhà nhập khẩu. 1.1.4. Lợi ích và rủi ro đối với các bên tham gia. 1.1.4.1. Đối với người nhập khẩu. a. Lợi ích: 1. Người nhập khẩu sẽ nhận được các chứng từ về hàng hoá do mình quy định như NHPH ghi rõ trong L/C. Những chứng từ đó là bằng chứng của việc người mua được trao quyền sở hữu hàng hóa. 2. Người nhập khẩu được đảm bảo rằng sẽ chỉ bị ghi nợ tài khoản số tiền L/C khi tất cả các chỉ định trong L/C được thực hiện đúng. 3. Đảm bảo hàng hóa phù hợp với bộ chứng từ theo các điều kiện và điều khoản đã ký kết trong hợp đồng ngoại thương. 4. Vì có sự bảo đảm về thanh toán, người nhập khẩu có thể thương lượng để đạt được giá cả tốt hơn và mở rộng được quan hệ khách hàng cũng như quy mô kinh doanh. b. Rủi ro: 1. Không có sự bảo đảm nào cho nhà nhập khẩu rằng hàng hoá sẽ đúng như đơn đặt hàng hay không bị hư hại gì. Trong trường hợp này, nhà nhập khẩu vẫn phải hoàn trả đầy đủ tiền đã thanh toán cho NHPH. 2. Những thay đổi trong hợp đồng ngoại thương giữa nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu phải tiến hành làm thủ tục sửa đổi, bổ sung L/C làm kéo dài thời gian giao dịch, tăng chi phí. 3. NHXN hay một NHCĐ khác có thể mắc sai lầm khi đã thanh toán cho một bộ chứng từ có sai sót, sau đó ghi nợ NHPH. Nếu ngân hàng mắc sai lầm lại do người nhập khẩu chỉ định, thì NHPH có quyền truy hoàn số tiền đã bị ghi nợ. 4. Nhà nhập khẩu chưa nhận được bộ chứng từ cho đến khi hàng đã cập cảng. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5. Nếu không quy định “bộ vận đơn đầy đủ” thì một người khác có thể lấy được hàng hoá khi chỉ cần xuất trình một phần của bộ vận đơn, trong khi người trả tiền hàng hoá lại là nhà nhập khẩu. 6. Người bán có thể không giao hàng khi giá cả thị trường biến động bất lợi cho họ, điều này có thể dẫn đến tình trạng đình trệ sản xuất, làm giảm lợi nhuận của người người mua. 1.1.4.2. Đối với người xuất khẩu. a. Lợi ích: 1. Là người hưởng lợi của thư tín dụng, người xuất khẩu có được bảo đảm rằng khi xuất trình chứng từ phù hợp với các điều khoản của thư tín dụng, người xuất khẩu sẽ nhận được tiền thanh toán. 2. Tình trạng tài chính của người mua được thay thế bằng cam kết của NHPH là sẽ trả tiền, chấp nhận hoặc chiết khấu trên cơ sở chứng từ xuất trình phù hợp với các điều khoản của L/C. 3. Đối với L/C có xác nhận, thì NHXN và NHPH cam kết bảo đảm rằng việc “thanh toán/chiết khấu/chấp nhận” quy địng trong L/C được thực hiện theo nguyên tắc không truy đòi người thụ hưởng. b. Rủi ro: 1. Những thay đổi trong hợp đồng ngoại thương giữa nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu phải tiến hành làm thủ tục sửa đổi, bổ sung L/C. 2. Nếu nhà xuất khẩu xuất trình bộ chứng từ không phù hợp với L/C thì mọi khoản thanh toán/chấp nhận có thể đều bị từ chối, và nhà xuất khẩu phải tự xử lý hàng hoá như dỡ hàng, lưu kho… 3. Trong trường hợp L/C không có xác nhận, nếu NHPH mất khả năng thanh toán, thì dù bộ chứng từ xuất trình là hoàn hảo thì cũng không được thanh toán. 4. Nếu nhà xuất khẩu nhận được một L/C trực tiếp từ NHPH (không gửi thông qua NHTB), thì đó có thể là một L/C giả. 1.1.4.2. Đối với NHPH. a. Lợi ích: 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Thu phí từ phát hành L/C và các khoản phí khác liên quan đến giao dịch L/C; các khoản thu nhập liên quan đến chuyển đổi tiền tệ. 2. Thông qua việc cung cấp dịch vụ thanh toán giúp khách hàng phát triển kinh doanh, thì các hoạt động khác của ngân hàng cũng phát triển theo. 3. Tăng cường mối quan hệ với các ngân hàng đại lý, làm tăng tiềm năng kinh doanh đối ứng giữa các ngân hàng với nhau. b. Rủi ro: 1. NHPH phải thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng theo quy định của L/C ngay cả trong trường hợp nhà nhập khẩu chủ tâm không hoàn trả hoặc không có khả năng hoàn trả. Do đó rủi ro tín dụng đối với NHPH là rất hiện hữu. 2. Liệu ngân hàng có thu lại được một phần hay toàn bộ số tiền đã thanh toán từ việc bán hàng nếu nhà nhập khẩu bị phá sản. 3. Khi L/C không có xác nhận, NHCĐ có thể yêu cầu NHPH chấp nhận thanh toán cho người thụ hưởng mà chưa nhìn thấy bộ chứng từ. Trong trường hợp này, nếu không có sự chấp nhận trước của người nhập khẩu về việc hoàn trả, thì NHPH sẽ gặp rủi ro khi bộ chứng từ có sai sót, nên nhà nhập khẩu không chấp nhận, do đó ngân hàng sẽ không truy hoàn được tiền từ nhà nhập khẩu. 4. Nếu NHPH chấp nhận thanh toán hối phiếu kỳ hạn, mà không có sự kiểm tra một cách thích đáng bộ chứng từ, để bộ chứng từ có lỗi, nhà nhập khẩu không chấp nhận, thì không thể đòi tiền nhà nhập khẩu được. 1.1.4.3. Đối với các ngân hàng thông báo/chỉ định/xác nhận. a. Lợi ích: 1. Thu phí từ việc thông báo/thanh toán/xác nhận L/C và các khoản thu nhập khác liên quan đến chuyển đổi tiền tệ. 2. Thông qua việc cung cấp dịch vụ thanh toán giúp khách hàng phát triển kinh doanh, thì các hoạt động khác của ngân hàng cũng phát triển theo. Ví dụ, mở rộng được các khoản tín dụng xuất khẩu, chiết khấu bộ chứng từ… 3. Tăng cường mối quan hệ với các ngân hàng đại lý, làm tăng tiềm năng kinh doanh đối ứng giữa các ngân hàng với nhau. b. Bất lợi: 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Đối với NHTB: NHTB chịu trách nhiệm phải có sự “quan tâm hợp lý” để bảo đảm rằng L/C là chân thật, bao gồm cả việc xác minh chữ ký, khoá mã, mẫu điện trước khi gửi thông báo cho nhà xuất khẩu. 2. Đối với NHCĐ: Trừ khi là NHXĐ, các NHCĐ không có một trách nhiệm nào phải thanh toán cho người xuất khẩu trước khi nhận được tiền từ NHPH. Tuy nhiên, trong thực tế, trên cơ sở bộ chứng từ xuất trình, các NHCĐ thường ứng trước cho nhà xuất khẩu với điều kiện truy đòi (with recourse) để trợ giúp nhà xuất khẩu, do đó, ngân hàng này phải tự chịu rủi ro tính dụng đối với NHPH hoặc nhà xuất khẩu. 3. Đối với NHXN: - Nếu bộ chứng từ là hoàn hảo, thì NHXN phải trả tiền cho người xuất khẩu bất luận là có truy hoàn được tiền từ NHPH hay không. Như vậy, NHXN chịu rủi ro tín dụng đối với NHPH, cũng như rủi ro chính trị và rủi ro cơ chế (hạn chế ngoại hối) của nước NHPH. - Nếu NHXĐ trả tiền hay chấp nhận thanh toán hối phiếu kỳ hạn, mà không có sự kiểm tra một cách thích đáng bộ chứng từ, để bộ chứng từ có lỗi, NHPH không chấp nhận, thì không thể đòi tiền NHPH. Trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, Ngân hàng vừa là trung gian thanh toán tiền hàng giữa nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu, vừa là người đảm bảo thanh toán cho hai bên mua và bán. Người bán nhận được sự đảm bảo thanh toán từ ngân hàng mở L/C hoặc ngân hàng xác nhận, đảm bảo thu được tiền hàng khi xuất trình chứng từ thanh toán phù hợp với các điều khoản và điều kiện của L/C. Người mua được ngân hàng mở L/C, ngân hàng xác nhận dùng uy tín và tài chính của ngân hàng để cam kết thanh toán cho người bán yên tâm giao hàng. Tuy nhiên đây không phải là phương thức tuyệt đối an toàn cho người bán hay người mua, mà thực tế phát sinh cũng dẫn đến những bất lợi, rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các bên tham gia. Chính vì vậy, nhà nhập khẩu và xuất khẩu cần phải có những biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu những rủi ro này. Các biện pháp phòng ngừa được dùng cho nhà xuất khẩu (nếu có điều kiện): - Yêu cầu người mua mở thư tín dụng không huỷ ngang và thu xếp để thư tín dụng được ngân hàng thông báo xác nhận. Ngân hàng xác nhận như thường lệ 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chiết khấu/chấp nhận/thanh toán, nhưng cơ bản là giải toả nỗi lo của nhà xuất khẩu khỏi những rủi ro về: + Sự đổ bể của ngân hàng mở thư tín dụng + Việc quản lý ngoại hối cấm chuyển ngoại tệ Là thư tín dụng không huỷ ngang, thư tín dụng không thể huỷ bỏ hoặc sửa đổi nếu không được sự đồng ý của tất cả các bên tham gia. - Bảo đảm rằng các điều khoản của hợp đồng được bao gồm trong thư tín dụng. Điều này cần thiết phải được kiểm tra cẩn thận khi nhà xuất khẩu nhận được thư tín dụng do NHTB gửi cho. Nếu như các điều khoản trên đúng như theo thoả thuận thì nhà xuất khẩu phải thông báo cho người mua ngay lập tức và yêu cầu sửa đổi thư tín dụng. Các biện pháp phòng ngừa được dùng cho nhà nhập khẩu (nếu có điều kiện): - Có được báo cáo tốt về trạng thái của người cung cấp như danh tiếng, khả năng tài chính và năng lực để sản xuất hàng hoá yêu cầu. - Có được mẫu hàng hoá. - Thêm vào điều khoản của thư tín dụng rằng người cung cấp phải giao hàng phù hợp với hợp đồng mua bán, có nghĩa là “hàng hó được giao phù hợp với hoá đơn tạm số … ngày …”. - Đưa ra sự đảm bảo thêm vào bằng cách yêu cầu các chứng từ như giấy chứng nhận kiểm định hoàn hảo do một công ty độc lập phát hành. Công ty này xác nhận chất lượng/tiêu chuẩn nhất định của hàng hoá/đóng gói… 1.2. UCP ICC - VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ. Nhằm thống nhất thực hành về nghiệp vụ tín dụng chứng từ trên phạm vi toàn cầu, phòng Thương Mại Quốc Tế (International Chamber of Commerce – ICC) cho ra đời bản điều lệ về quy tắc thực hành và thống nhất về tín dụng chứng từ lần đầu tiên vào năm 1933 (tại Viene – Áo). UCP là văn kiện tập hợp toàn bộ những qui tắc và định nghĩa quốc tế thống nhất về tín dụng chứng từ, được hơn 165 quốc gia công nhận (đặc biệt Mỹ và Canada coi UCP là một bộ luật cấu thành luật pháp quốc gia). Để phù hợp với trình độ phát triển của ngoại thương và công nghệ thông tin, UCP đã được tu 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chỉnh nhiều lần, lần tu chỉnh gần đây nhất là năm 2006 với kết quả là bản UCP 600 ra đời và có hiệu lực từ ngày 1-7-2007. Tuy vậy, các bản UCP ra đời sau không bác bỏ các UCP ra đời trước đó, nên toàn bộ 7 bản UCP vẫn còn giá trị hiệu lực trong thanh toán quốc tế. Do vậy, các bên tham gia trong một quy trình thanh toán quốc tế cụ thể nào đó có thể thỏa thuận với nhau chọn bất kỳ bản nào và nhất thiết phải ghi nhận trong hợp đồng ngoại thương và L/C. Cần lưu ý rằng, UCP là một văn bản quy phạm tuỳ ý, có nghĩa là muốn sử dụng thì các bên phải dẫn chiếu vào trong hợp đồng và L/C, các bên cũng có thể có những thoả thuận khác nhưng phải ghi rõ trong L/C. Trong trường hợp UCP mâu thuẫn với luật pháp quốc gia thì ngoại trừ Mỹ và Colombia, các quốc gia còn lại sử dụng luật pháp quốc gia để xử lý tranh chấp. Tại Việt Nam các ngân hàng và các tổ chức xuất nhập khẩu đều cam kết thực hiện UCP 500 của ICC. 1.3. THƯ TÍN DỤNG - MỘT CÔNG CỤ QUAN TRỌNG TRONG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ. 1.3.1. Khái niệm. Thư tín dụng là một văn bản do Ngân hàng phát hành mở ra, trên cơ sơ yêu cầu của người nhập khẩu; trong đó ngân hàng này cam kết trả tiền cho người thụ hưởng, nếu họ xuất trình đầy đủ bộ chứng từ thanh toán phù hợp với nội dung của thư tín dụng. Như vậy L/C là một bộ phận quan trọng của thanh toán tín dụng chứng từ, nếu không có thư tín dụng chứng từ thì cũng không thể có phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. 1.3.2. Tính chất của L/C. L/C là sự bảo lãnh thanh toán có điều kiện bởi một ngân hàng cho một người thụ hưởng khi người này xuất trình được bộ chứng từ phù hợp với quy định của L/C. Trong ngoại thương người yêu cầu mở L/C là nhà nhập khẩu, còn người thụ hưởng là nhà xuất khẩu. Như vậy, về bản chất, L/C là một bức thư do một ngân hàng viết ra theo yêu cầu của nhà nhập khẩu, cam kết trả cho nhà xuất khẩu một số tiền nhất định, trong một thời hạn nhất định với điều kiện là nhà xuất khẩu phải thực hiện đúng và đầy đủ những điều khoản quy định trong L/C. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 L/C hình thành trên cơ sở của hợp đồng ngoại thương, nhưng sau khi được thiết lập, nó lại hoàn toàn độc lập với hợp đồng này. Tức là, khi nhà xuất khẩu xuất trình bộ chứng từ phù hợp về mặt hình thức với những điều khoản quy định trong L/C, thì NHPH phải trả tiền vô điều kiện cho nhà xuất khẩu, mặc dù trên thực tế hàng hoá không hoàn toàn đúng như đã ghi trên chứng từ. Như vậy, việc thanh toán L/C không hề căn cứ vào tình hình thực tế của hàng hoá; nếu hàng hoá không khớp với chứng từ, thì hai bên mua bán trực tiếp giải quyết với nhau, không liên quan đến NHPH. 1.3.3. Nội dung cơ bản của L/C: - Số hiệu thư tín dụng (Credit number): Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi thông tin giữa các bên liên quan, trên mỗi thư tín dụng đều có số hiệu riêng. Số hiệu này còn được sử dụng để ghi vào các chứng từ thanh toán. - Địa điểm phát hành thư tín dụng: Là nơi NHPH mở thư tín dụng để cam kết trả tiền cho người thụ hưởng. Địa điểm này còn có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến việc tham chiếu luật để giải quyết những tranh chấp về L/C. - Ngày phát hành thư tín dụng (Date of Issue): Là ngày bắt đầu phát sinh và có hiệu lực về sự cam kết của NHPH thư tín dụng đối với người thụ hưởng. Là ngày bắt đầu tính thời hạn hiệu lực thư tín dụng và cũng là căn cứ để người xuất khẩu kiểm tra xem người nhập khẩu có thực hiện mở thư tín dụng đúng thời hạn như đã thỏa thuận trong hợp đồng thương mại. - Loại thư tín dụng: Trong đơn đề nghị mở thư tín dụng người nhập khẩu phải nêu rõ loại thư tín dụng cần mở. Dựa trên cơ sở này ngân hàng sẽ phát hành đúng loại thư tín dụng đó. Bởi mỗi loại thư tín dụng đều có những nội dung tính chất khác nhau, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan cũng khác nhau. - Tên, địa chỉ của những thành phần liên quan đến L/C: Tuỳ từng loại thư tín dụng, các thành phần tham gia thanh toán cũng khác nhau. Thông thường những thành phần đó là: + Người yêu cầu mở thư tín dụng. + Người thụ hưởng. + Ngân hàng phát hành. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - + Ngân hàng thông báo. + Ngân hàng thanh toán. + Ngân hàng xác nhận (nếu có). + … Số tiền của thư tín dụng (kim ngạch): phải được ghi rõ bằng số và bằng chữ và phải thống nhất với nhau. Đơn vị tiền tệ phải rõ ràng, không nên ghi số tiền dưới dạng một số tuyệt đối vì như vậy sẽ gây khó khăn trong việc giao hàng và thanh toán cho người xuất khẩu. - Thời hạn hiệu lực của thư tín dụng: Là khoảng thời gian mà ngân hàng phát hành cam kết trả tiền cho người thụ hưởng, khi người này xuất trình bộ chứng từ trong thời hạn đó và phù hợp với các điều khoản của thư tín dụng. Thời hạn hiệu lực được tính kể từ ngày phát hành đến ngày hết hạn hiệu lực của thư tín dụng. Ngày hết hạn hiệu lực thường được gắn liền với nơi (địa điểm) hết hiệu lực. Thời hạn hiệu lực của thư tín dụng có liên quan đến một số thời hạn sau:  Ngày giao hàng phải nằm trong thời hạn hiệu lực của thư tín dụng và không được trùng với ngày cuối cùng hết hiệu lực của tín dụng.  Ngày xuất trình chứng từ thanh toán: Ngày xuất trình chứng từ cũng nằm trong hiệu lực của tín dụng.  Ngày phát hành thư tín dụng phải trước ngày giao hàng một thời gian hợp lý.  Ngày hết hiệu lực của thư tín dụng phải sau ngày giao hàng một thời hạn hợp lý.  Thời hạn giao hàng: Thời hạn này do hợp đồng thương mại quy định và cũng được ghi trong thư tín dụng. Đây là thời hạn cuối cùng người xuất khẩu phải chuyển giao xong hàng cho người nhập khẩu, kể từ khi thư tín dụng có hiệu lực.  Giữa thời hạn giao hàng và thời hạn hiệu lực của thư tín dụng có mối liên quan chặt chẽ với nhau. Nếu hai bên thoả thuận gia hạn thời gian giao hàng thêm một số ngày thì NHPH thư tín dụng cũng sẽ hiểu rằng thời hạn hiệu lực của thư tín dụng cũng được kéo dài thêm một số ngày tương ứng. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nhưng ngược lại, nếu thời hạn hiệu lực của thư tín dụng được gia hạn, thì không có nghĩa là thời hạn giao hàng cũng được kéo dài. - Thời hạn trả tiền của thư tín dụng (Date of Payment): Thời hạn trả tiền có thể nằm trong thời hạn hiệu lực của thư tín dụng (trả tiền ngay), hoặc nằm ngoài hiệu lực của thư tín dụng (trả tiền chậm). Trong trường hợp thanh toán chậm, sau ngày giao hàng thì cần lưu ý: Sử dụng hối phiếu có kỳ hạn, phải được xuất trình để người có nghĩa vụ thanh toán ký chấp nhận trong thời hạn hiệu lực của thư tín dụng. - Những nội dung liên quan đến hàng hóa: như tên hàng, số lượng, trọng lượng, giá cả, quy cách phẩm chất, bao bì ký mã hiệu… - Những nội dung liên quan đến vận chuyển, giao nhận hàng hoá: điều kiện cơ sở giao hàng, nơi gửi hàng, giao hàng, cách thức vận chuyển, cách giao hàng (cho phép hay không cho phép giao hàng từng phần, chuyển tải được phép hay không). - Các chứng từ phải xuất trình khi thanh toán: Tuỳ theo từng loại tín dụng, quy định các chứng từ cụ thể trong bộ chứng từ, số lượng từng loại, yêu cầu về việc ký phát từng loại chứng từ. Thông thường bộ chứng từ gồm có những chứng từ chủ yếu sau: -  Hối phiếu thương mại  Hoá dơn thương mại.  Hoá dơn thương mại đã ký.  Vận đơn đường biển.  Bảng kê đóng gói chi tiết.  … Cam kết của ngân hàng phát hành thư tín dụng: Sự cam kết của ngân hàng là một nội dung ràng buộc trách nhiệm pháp lý của ngân hàng phát hành đối với thư tín dụng mà họ đã mở. Phần cam kết của ngân hàng phát hành trong thư tín dụng được diễn đạt như sau: “Chúng tôi cam kết với những người ký phát, hoặc những người cầm hối phiếu hợp pháp rằng, các hối phiếu được lập ra và được chiết khấu phù hợp với các điều khoản của tín dụng này sẽ được thanh toán ngay khi xuất trình và các hối phiếu đã được chấp nhận theo các điều 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 khoản của tín dụng này sẽ được thanh toán khi đến hạn”. Để đảm bảo sự thống nhất, tính chất pháp lý của thư tín dụng; ở phần cuối của thư tín dụng thường dẫn chiếu: thư tín dụng này áp dụng theo UCP số 500 do Phòng thương mại quốc tế Paris phát hành bản sửa đổi năm 1993 (The Credit will be subject to the Unifrom Customs and Practice for Documentary Credits – 1993 Revision, Publication No500 of ICC, Paris). 1.3.4. Các loại thư tín dụng: Trong buôn bán quốc tế có thể áp dụng rất nhiều loại thư tín dụng khác nhau tuỳ theo từng hoàn chỉnh cụ thể: 1.3.4.1. Thư tín dụng có thể huỷ ngang (Recocable L/C). Thư tín dụng có thể hủy ngang là loại thư tín dụng mặc dù đã được ngân hàng phát hành ra, trong khi nhà xuất khẩu chuẩn bị giao hàng, nó vẫn có thể bị sửa đổi một số điều khoản hoặc hủy bỏ toàn bộ mà không cần báo trước cho người thụ hưởng biết. Việc sửa đổi, hủy bỏ chỉ được thực hiện trước khi hàng hóa được giao hoặc vận đơn chưa được chuyển nhượng. Thư tín dụng có thể hủy bỏ có những đặc điểm lợi và bất lợi cho nhà xuất khẩu, vì vậy trong thực tế hiện nay nó không được sử dụng. 1.3.4.2. Thư tín dụng không thể hủy ngang (Irrevocable L/C). Đây là loại thư tín dụng sau khi đã được phát hành, ngân hàng phải cam kết thực hiện theo đúng những điều khoản của nó, không được tự ý sửa đổi, hủy bỏ. Tuy nhiên thư tín dụng này vẫn có thể được bổ sung, sửa đổi khi có sự thoả thuận nhất trí của các bên liên quan. Áp dụng loại thư tín dụng này làm cho người bán được đảm bảo chắc chắn hơn trong thanh toán, còn đối với người mua thì sự linh hoạt kém hơn vì thư tín dụng này chỉ có thể sửa đổi, hoặc hủy bỏ nếu tất cả các bên liên quan đồng ý. Thư tín dụng không thể huỷ ngang là loại thư tín dụng được áp dụng rộng rãi nhất trong thanh toán quốc tế. Nếu không có ghi chú đặc biệt về loại thư tín dụng muốn mở, thì ngân hàng được quyền hiểu đó là thư tín dụng không thể hủy ngang. 1.3.4.3. Thư tín dụng không thể hủy ngang có xác nhận (Confirmed irrevocable L/C). Trong thương mại quốc tế khi người xuất khẩu không tin tưởng vào khả năng tài chính của NHPH L/C, họ thường xuyên yêu cầu sử dụng loại thư tín dụng không huỷ ngang có xác nhận. Đối với loại thư tín dụng này, ngoài L/C ra, ngân hàng mở 20
- Xem thêm -