Tài liệu Chất lượng tín dụng ngân hàng, hiện trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại nhtmcp eximbank hà nội

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 120 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Chất lượng tín dụng ngân hàng, hiện trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHTMCP Eximbank Hà Nội
Môc lôc Lêi nãi ®Çu ....................................................................................................... 5 Ch−¬ng I. TÝn dông vµ chÊt l−îng tÝn dông cña NHTM .............................. 7 1. TÝn dông ng©n hµng vµ vai trß cña nã trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ..... 7 1.1. TÝn dông ng©n hµng ........................................................................... 7 1.2. Vai trß tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ................... 7 2. ChÊt l−îng tÝn dông. Nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng tÝn dông ....... 9 2.1. ChÊt l−îng tÝn dông ........................................................................... 9 2.2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng tÝn dông ........................ 11 3. ý nghÜa cña viÖc n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông ..................................... 16 3.1. ChÊt l−îng tÝn dông ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x8 héi......16 3.2. ChÊt l−îng tÝn dông ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña NHTM ..... 18 Ch−¬ng II. thùc tr¹ng ho¹t ®éng vµ chÊt l−îng tÝn dông t¹i chi nh¸nh eximbank Hµ Néi ............................................................................................ 19 Vµi nÐt vÒ Ng©n hµng Eximbank ViÖt Nam ............................................... 19 1. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông t¹i Eximbank Hµ Néi ........................ 20 1.1. Nh÷ng nÐt chung .............................................................................. 20 1.2. T×nh h×nh kinh doanh cña Chi nh¸nh Eximbank Hµ Néi ................ 22 1.3. KÕt qu¶ kinh doanh t¹i Chi nh¸nh Eximbank Hµ Néi .................... 29 2. Thùc tr¹ng chÊt l−îng tÝn dông t¹i Eximbank Hµ Néi ........................ 31 3. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng tån t¹i vÒ chÊt l−îng tÝn dông ............... 43 3.1. Nguyªn nh©n bªn ngoµi ................................................................... 43 3.2. Nguyªn nh©n bªn trong ................................................................... 45 Ch−¬ng III. nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông eximbank Hµ Néi ................................................................................. 48 1. Quan ®iÓm vµ ®Þnh h−íng n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông .................... 48 1.1. Quan ®iÓm n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông ........................................ 48 1.2. Môc tiªu n©ng cao chÊt l−îng ho¹t ®éng tÝn dông trong thêi gian tíi ..49 1.3. §Þnh h−íng n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông ....................................... 50 2. Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông t¹i Eximbank Hµ Néi .......... 51 2.1. Gi¶i ph¸p x©y dùng vµ sö dông quü bï ®¾p rñi ro cho ho¹t ®éng tÝn dông ....................................................................................................... 51 2.2. Cñng cè c«ng t¸c m¹ng l−íi vµ kho¸n tµi chÝnh ®Õn nhãm vµ ng−êi lao ®éng .................................................................................................. 52 2.3. N©ng cao chÊt l−îng nghiÖp vô ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng ®Ó cã biÖn ph¸p ®Çu t− tÝn dông thÝch hîp ........................................................................ 54 2.4. ThiÕt lËp mèi quan hÖ tèt vµ bÒn l©u víi kh¸ch hµng ...................... 56 2.5. T¨ng c−êng c«ng t¸c qu¶n lý nî vµ gi¶i quyÕt nî qu¸ h¹n ............ 58 2.6. Tõng b−íc quy chuÈn ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé .......... 62 3. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn m«i tr−êng ph¸p lý ....................... 64 3.1. §èi víi ChÝnh phñ ........................................................................... 64 3.2. §èi víi NHNN ................................................................................ 65 3.3. §èi víi Eximbank ViÖt Nam ...................................................... 66 KÕt luËn ................................................................................................... 68 Tµi liÖu tham kh¶o ................................................................................... 69 2 lêi nãi ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi: Thùc hiÖn ®−êng míi ®æi míi cña §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam trong c¸c nghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng lÇn thø VII vµ lÇn thø VIII, nÒn kinh tÕ cña n−íc ta ®8 chuyÓn tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h−íng XHCN. Qu¸ tr×nh vËn ®éng nµy ®ßi hái c¸c quan hÖ kinh tÕ - x8 héi chuyÓn biÕn vµ thay ®æi th−êng xuyªn. LÜnh vùc tiÒn tÖ tÝn dông ng©n hµng- mét trong nh÷ng lÜnh vùc nhËy c¶m nhÊt cña nÒn kinh tÕ do ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ lµ lo¹i h×nh mang tÝnh n¨ng ®éng vµ rñi ro cao cÇn ®−îc c¶i biÕn, ®æi míi nh»m ®¸p øng ®−îc nh÷ng yªu cÇu kh¾t khe cña thÞ tr−êng. H¬n n÷a, yªu cÇu ®¹t ra ®èi víi ng©n hµng lµ kh«ng nh÷ng ph¶i ph¸t triÓn kh«ng ngõng ®Ó thÝch nghi vµ tån t¹i mµ cßn ph¶i gi÷ vai trß tiªn phong trong viÖc ®Þnh h−íng cho nh÷ng ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. Do vËy, c¸c ng©n hµng cµng cÇn ph¶i n¨ng ®éng h¬n, nhËy c¶m h¬n vµ tØnh t¸o h¬n ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ®−îc vai trß cña m×nh, ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cµng ngµy cµng cao cña nÒn kinh tÕ. ViÖt nam míi b−íc vµo kinh tÕ thÞ tr−êng nªn yªu cÇu nµy cµng trë nªn cÊp thiÕt. Thùc tÕ cho thÊy r»ng, trong nh÷ng n¨m võa qua, ®Æc biÖt lµ n¨m 1998 vµ 1999, hµng lo¹t c¸c vô viÖc x¶y ra liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông gi÷a c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n−íc ®8 lµm ¶nh h−ëng kh«ng Ýt tíi nÒn kinh tÕ nãi chung vµ b−íc ph¸t triÓn cña tõng doanh nghiÖp, tõng ng©n hµng nãi riªng. Ng©n hµng th−¬ng m¹i cæ phÇn lµ m« h×nh míi trong hÖ thèng ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam ®−îc thµnh lËp d−íi h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn. HiÖn nay hÖ thèng nµy võa vËn hµnh ®Ó ph¸t triÓn, võa rót kinh nghiÖm ®Ó ®Þnh h×nh. Lµ lo¹i h×nh non trÎ, l¹i ho¹t ®éng trong m«i tr−êng kinh tÕ thÞ tr−êng ch−a æn ®Þnh, do vËy t×nh h×nh ®Æt ra ®èi víi c¸c ng©n hµng Th−¬ng m¹i Cæ phÇn còng kh«ng n»m ngoµi bèi c¶nh trªn. Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng víi ®Æc tÝnh riªng cã cña m×nh, c¸c NHTMCP ®8 cã nh÷ng ph¸t huy nhÊt 3 ®Þnh ®ãng gãp vµo sù nghiÖp x©y dùng chung cña ®Êt n−íc, tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®−îc, ®8 béc lé nh÷ng mÆt h¹n chÕ. Tõ nh÷ng lÝ do thùc tÕ trªn, cïng víi sù h−íng dÉn chØ b¶o ©n cÇn cña thÇy NguyÔn Quang Ninh, tËp thÓ c¸n bé cña NHTMCP Eximbank em ®8 m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “ChÊt l−îng tÝn dông ng©n hµng, hiÖn tr¹ng vµ gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông t¹i NHTMCP Eximbank Hµ Néi”. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi: - Nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ chÊt l−îng tÝn dông, thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông cña NHTMCP trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. - Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ ®Ó n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña khèi c¸c NHTMCP. 3. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu: LuËn v¨n nghiªn cøu chñ yÕu vÒ chÊt l−îng tÝn dông vµ nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i cña nã t¹i Ng©n hµng th−¬ng m¹i cæ phÇn XuÊt NhËp KhÈu 4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: LuËn v¨n sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p thèng kª, ph©n tÝch kinh tÕ, ph©n tÝch tæng hîp, hÖ thèng ho¸ lý luËn… 5. KÕt qu¶ vµ nh÷ng vÊn ®Ò míi cña luËn v¨n: - Nªu ®−îc tæng quan vÒ tÝn dông ng©n hµng, chÊt l−îng trong ho¹t ®éng tÝn dông cña NHTM. - Nghiªn cøu, hÖ thèng ho¸ c¸c biÖn ph¸p cã thÓ ¸p dông t¹i ViÖt Nam trong viÖc n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông. - Mét sè kiÕn nghÞ víi ChÝnh phñ, NHNN, Eximbank víi môc ®Ých n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông. Do thêi gian h¹n hÑp, n¨ng lùc vµ kinh nghiÖn thùc tÕ cßn nhiÒu h¹n chÕ, bµi viÕt khã tr¸nh khái nhiÒu sai sãt. KÝnh mong ®−îc sù chØ d¹y, b¶o ban cña c¸c ThÇy, C« gi¸o ®Ó em cã thÓ häc hái vµ n©ng cao kiÕn thøc cña m×nh h¬n n÷a. 4 Ch−¬ng I: TÝn dông vµ chÊt l−îng tÝn dông cña Ng©n hµng th−¬ng m¹i 1. tÝn dông ng©n hµng vµ vai trß cña nã trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng 1.1. TÝn dông ng©n hµng TÝn dông Ng©n hµng lµ mèi quan hÖ vay m−în b»ng tiÒn tÖ, hµng ho¸ vµ dÞch vô theo nguyªn t¾c hoµn tr¶ gi÷a mét bªn lµ Ng©n hµng vµ mét bªn lµ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ, c¸c tæ chøc x8 héi vµ d©n c−. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh quan hÖ tÝn dông chÝnh lµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh c¸c quan hÖ vay m−în lÉn nhau trong x8 héi. §ã lµ mèi quan hÖ vay m−în cã hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l8i sau mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh, lµ quan hÖ chuyÓn dÞch t¹m thêi quyÒn sö dông vèn, lµ quyÒn b×nh ®¼ng c¶ hai bªn ®Òu cã lîi. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, ®¹i bé phËn quü cho vay tËp chung qua Ng©n hµng vµ tõ ®ã ®¸p øng nhu cÇu vèn bæ sung cho c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n. TÝn dông Ng©n hµng kh«ng nh÷ng chØ ®¸p øng nhu cÇu vèn ng¾n h¹n ®Ó bæ sung vèn l−u ®éng cho c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n mµ cßn tham gia cÊp vèn cho ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n, c¶i tiÕn ®æi míi kü thuËt c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Ngoµi ra tÝn dông Ng©n hµng cßn ®¸p øng mét phÇn ®¸ng kÓ nhu cÇu tiªu dïng cña c¸ nh©n. Nh− vËy, tÝn dông Ng©n hµng lµ h×nh thøc tÝn dông chñ yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, nã ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho nÒn kinh tÕ rÊt linh ho¹t vµ kÞp thêi. 1.2. Vai trß tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng TÝn dông Ng©n hµng cã vai trß rÊt quan träng, ®Æc biÖt lµ trong c¬ chÕ thÞ tr−êng hiÖn nay. §iÒu ®ã ®−îc thÓ hiÖn ë mét sè khÝa c¹nh sau: * TÝn dông Ng©n hµng huy ®éng c¸c nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi ch−a sö dông trong tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n vay vèn gãp phÇn më réng s¶n xuÊt kinh doanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. TÝn dông Ng©n hµng lµ c«ng cô ®Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn gi÷a ng−êi thõa vèn vµ ng−êi thiÕu vèn. Nã ®Èy nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®ã, Ng©n hµng thu ®−îc lîi tøc cho vay ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña chÝnh Ng©n hµng. 5 Tuy vËy trong c¬ chÕ thÞ tr−êng hiÖn nay, huy ®éng vµ cho vay bao nhiªu, cã ®¸p øng ®−îc hay kh«ng ®¸p øng ®−îc yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ, thu håi vèn cã ®óng h¹n kh«ng lµ vÊn ®Ò ®−îc ®Æt lªn hµng ®Çu trong ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng. Bëi v× nÕu ®Çu t− tÝn dông kh«ng cã hiÖu qu¶, kh«ng thu håi ®−îc nî th× Ng©n hµng sÏ lç vµ ®i ®Õn ph¸ s¶n. Do vËy, mçi Ng©n hµng trong m«i tr−êng c¹nh tranh ph¶i cã nghÖ thuËt trong kinh doanh, ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m thu hót tèi ®a nguån vèn tiÒm tµng víi chi phÝ rÎ trong nÒn kinh tÕ ®Ó kinh doanh tÝn dông cã hiÖu qu¶. Cã thÓ nãi, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, tÝn dông Ng©n hµng gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh vËn ®éng liªn tôc cña nguån vèn, lµm t¨ng tèc ®é chu chuyÓn tiÒn tÖ trong x8 héi vµ gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh t¨ng tr−ëng cña nÒn kinh tÕ. * TÝn dông Ng©n hµng gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh më réng mèi quan hÖ giao l−u kinh tÕ quèc tÕ. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét n−íc lu«n ph¶i g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÕ giíi. Sù hîp t¸c ho¸ b×nh ®¼ng cïng cã lîi gi÷a c¸c n−íc trªn thÕ giíi vµ trong khu vùc ®ang ®−îc ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Trong ®ã, ®Çu t− vèn ra n−íc ngoµi vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ lµ hai lÜnh vùc hîp t¸c quèc tÕ th«ng dông vµ phæ biÕn nhÊt gi÷a c¸c n−íc. Vèn lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Çu tiªn cho viÖc thùc hiÖn qu¸ tr×nh nµy. Nh−ng trªn thùc tÕ kh«ng ph¶i mét tæ chøc kinh tÕ nµo, mét nhµ kinh doanh nµo còng cã ®ñ vèn ®Ó ho¹t ®éng. Ng©n hµng víi t− c¸ch lµ mét tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ, th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông sÏ lµ trî thñ ®¾c lùc vÒ vèn cho c¸c nhµ ®Çu t− vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. * TÝn dông Ng©n hµng gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ t¨ng tr−ëng. TÝn dông Ng©n hµng gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h−íng c«ng nghiÖp - n«ng nghiÖp - dÞch vô. Trong mäi lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh vµ dÞch vô t¸i më réng ho¹t ®éng, mäi chu kú ®Òu ph¶i b¾t ®Çu tõ tiÒn vµ kÕt thóc b»ng tiÒn. §Ó t¨ng nhanh vßng quay vèn, mçi chñ thÓ kinh doanh ph¶i t×m kiÕm vµ thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p nh− c¶i tiÕn kü thuËt, t×m kiÕm thÞ tr−êng míi. TÊt c¶ 6 nh÷ng c«ng viÖc ®ã ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu vèn vµ ph¶i kÞp thêi. TÝn dông Ng©n hµng lµ nguån cung øng vèn cho c¸c nhu cÇu ®ã. MÆt kh¸c, vèn Ng©n hµng cung øng cho c¸c nhµ kinh doanh b»ng viÖc cho vay víi ®iÒu kiÖn ph¶i hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l8i theo thêi h¹n quy ®Þnh. Do ®ã, c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i t×m nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó sö dông vèn cã hiÖu qu¶, t¨ng nhanh vßng quay cña vèn, tr¶ nî vay ®óng h¹n c¶ gèc lÉn l8i. Thùc hiÖn ®−îc viÖc nµy trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng lµ cuéc vËt lén, c¹nh tranh gay g¾t vµ quyÕt liÖt, v× thÕ tÝn dông gãp phÇn lµm cho nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn ngµy mét cao. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, sù ho¹t ®éng cña thÞ tr−êng vèn, thÞ tr−êng tiÒn tÖ lµ c¸c mÆt ho¹t ®éng liªn quan ®Õn quan hÖ tÝn dông Ng©n hµng vµ nhê cã ho¹t ®éng nµy mµ viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu, chuyÓn nh−îng vµ mua b¸n cæ phiÕu míi cã m«i tr−êng ho¹t ®éng. Nh− vËy, tÝn dông Ng©n hµng cã vai trß hÕt søc quan träng kh«ng chØ ®èi víi Ng©n hµng mµ cßn víi c¶ x8 h«Þ. Tuy nhiªn ®Ó tÝn dông Ng©n hµng ph¸t huy ®−îc hÕt vai trß cña nã th× c¸c nhµ qu¶n lý Ng©n hµng còng nh− c¸c c¬ quan chøc n¨ng ph¶i t¹o ra mét hµnh lang ph¸p lý còng nh− c¸c quy ®Þnh chÆt chÏ, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¶ ng−êi vay vµ ng−êi cho vay. 2. ChÊt l−îng tÝn dông - nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng tÝn dông 2.1. ChÊt l−îng tÝn dông * Kh¸i niÖm: ChÊt l−îng tÝn dông lµ sù ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng (ng−êi göi tiÒn vµ ng−êi vay tiÒn) phï hîp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x8 héi vµ ®¶m b¶o sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña Ng©n hµng. ChÊt l−îng tÝn dông ®−îc h×nh thµnh vµ b¶o ®¶m tõ hai phÝa lµ Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. Bëi vËy, chÊt l−îng ho¹t ®éng cña Ng©n hµng kh«ng nh÷ng phô thuéc vµo b¶n th©n cña Ng©n hµng mµ cßn phô thuéc vµo chÊt l−îng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 7 * ChÊt l−îng tÝn dông ®−îc thÓ hiÖn: - §èi víi kh¸ch hµng: TÝn dông ph¸t ra ph¶i phï hîp víi môc ®Ých sö dông cña kh¸ch hµng víi l8i suÊt kú h¹n nî hîp lý, thñ tôc ®¬n gi¶n, thu hót ®−îc nhiÒu kh¸ch hµng nh−ng vÉn ®¶m b¶o nguyªn t¾c tÝn dông. - §èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x6 héi: TÝn dông phôc vô s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng ho¸, gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm, khai th¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng trong nÒn kinh tÕ, thóc ®Èy qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung s¶n xuÊt, gi¶i quyÕt tèt c¸c quan hÖ gi÷a t¨ng tr−ëng tÝn dông víi t¨ng tr−ëng kinh tÕ. - §èi víi Ng©n hµng th−¬ng m¹i: Ph¹m vi, møc ®é, giíi h¹n tÝn dông ph¶i phï hîp víi thùc lùc cña b¶n th©n Ng©n hµng vµ ®¶m b¶o ®−îc tÝnh c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng víi nguyªn t¾c hoµn tr¶ ®óng h¹n vµ cã l8i. Nh− vËy chÊt l−îng tÝn dông lµ mét kh¸i niÖm võa cô thÓ (thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu tÝnh to¸n ®−îc nh− kÕt qu¶ kinh doanh, nî qu¸ h¹n...) võa trõu t−îng (thÓ hiÖn qua kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng, t¸c ®éng ®Õn nÒn kinh tÕ...). ChÊt l−îng tÝn dông chÞu ¶nh h−ëng bëi c¸c nh©n tè chñ quan (kh¶ n¨ng qu¶n lý, tr×nh ®é c¸n bé...) vµ kh¸ch quan (sù thay ®æi cña m«i tr−êng bªn ngoµi). Khuynh h−íng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, sù thay ®æi cña gi¸ c¶ thÞ tr−êng còng nh− m«i tr−êng ph¸p lý ®Òu ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng tÝn dông. ChÊt l−îng tÝn dông lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¸nh møc ®é thÝch nghi cña NHTM víi sù thay ®æi cña m«i tr−êng bªn ngoµi, nã thÓ hiÖn søc m¹nh cña mét Ng©n hµng trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh ®Ó tån t¹i. ChÊt l−îng tÝn dông ®−îc x¸c ®Þnh qua nhiÒu yÕu tè: thu hót ®−îc nhiÒu kh¸ch hµng tèt, thñ tôc ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn, møc ®é an toµn vèn tÝn dông, chi phÝ vÒ tæng thÓ l8i suÊt, chi phÝ nghiÖp vô. §Ó cã chÊt l−îng tÝn dông tèt cÇn cã sù tæ chøc vµ qu¶n lý ®ång bé trong mét Ng©n hµng, v× ®iÒu ®ã kh«ng chØ ®¶m b¶o cho chÊt l−îng tÝn dông, mµ cßn nh»m c¶i tiÕn tÝnh hiÖu qu¶ vµ linh ho¹t cña toµn bé c¬ së kinh doanh nh»m tho¶ m8n ngµy cµng ®Çy ®ñ yªu cÇu cña kh¸ch hµng ë mäi c«ng ®o¹n, bªn trong còng nh− bªn ngoµi. §Ó lµm ®−îc ®iÒu ®ã mçi thµnh viªn trong mét tæ chøc Ng©n hµng ph¶i hiÓu vµ thùc hiÖn tèt quy tr×nh qu¶n lý chÊt l−îng. 8 Nh− vËy, chÊt l−îng tÝn dông lµ mét ph¹m trï réng lín. §Ó cã ®−îc chÊt l−îng tÝn dông th× ho¹t ®éng tÝn dông ph¶i cã hiÖu qu¶ vµ quan hÖ tÝn dông ph¶i ®−îc thiÕt lËp trªn c¬ së tin cËy vµ uy tÝn trong ho¹t ®éng. Hay nãi mét c¸ch kh¸c, chÊt l−îng tÝn dông tû lÖ thuËn víi hiÖu qu¶ vµ ®é tin cËy trong ho¹t ®éng tÝn dông. 2.2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng tÝn dông 2.2.1. C¸c nh©n tè bªn ngoµi: Ta biÕt r»ng chÊt l−îng ho¹t ®éng tÝn dông cã ý nghÜa rÊt to lín ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c NHTM vµ cña toµn x8 héi. §Ó qu¶n lý chÊt l−îng tÝn dông ®ång bé, ®ßi hái ph¶i hiÓu râ t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng chÝnh, ®ã lµ c¸c nh©n tè: kinh tÕ, x8 héi, ph¸p lý * Nh©n tè kinh tÕ: §iÒu kiÖn kinh tÕ cña khu vùc mµ Ng©n hµng phôc vô ¶nh h−ëng lín tíi chÊt l−îng tÝn dông. Mét nÒn kinh tÕ æn ®Þnh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c kho¶n tÝn dông cã chÊt l−îng cao, cßn nÒn kinh tÕ kh«ng æn ®Þnh th× c¸c yÕu tè l¹m ph¸t, khñng ho¶ng sÏ lµm cho kh¶ n¨ng tÝn dông vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî vay biÕn ®éng lín lµm ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc thu nî khi cho vay cña Ng©n hµng. Giíi h¹n cña më réng qui m« tÝn dông cã ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng tÝn dông. NÕu më réng tÝn dông qu¸ giíi h¹n cho phÐp sÏ lµm cho gi¸ c¶ t¨ng qu¸ møc, x¶y ra l¹m ph¸t tèc ®é cao, c¸c NHTM sÏ chÞu thiÖt h¹i lín do ®ång tiÒn mÊt gi¸, chÊt l−îng tÝn dông bÞ gi¶m thÊp. Ngoµi ra, chÝnh s¸ch kinh tÕ cña nhµ n−íc ®iÒu tiÕt ®Ó −u tiªn hay h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña mét ngµnh, mét lÜnh vùc nµo ®ã ®Ó ®¶m b¶o sù c©n ®èi trong nÒn kinh tÕ còng ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng tÝn dông. Chu kú ph¸t triÓn kinh tÕ cã t¸c ®éng kh«ng nhá tíi ho¹t ®éng tÝn dông. Trong thêi kú ®×nh trÖ s¶n xuÊt - kinh doanh bÞ thu hÑp, ho¹t ®éng tÝn dông gÆp nhiÒu khã kh¨n trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc. Nhu cÇu vèn tÝn dông gi¶m trong 9 thêi kú nµy vµ nÕu vèn tÝn dông ®8 ®−îc thùc hiÖn còng khã cã thÓ sö dông cã hiÖu qu¶ hoÆc tr¶ nî ®óng h¹n cho Ng©n hµng. Ng−îc l¹i, thêi kú h−ng thÞnh, nhu cÇu vèn tÝn dông t¨ng rñi ro tÝn dông cã Ýt ®i, nh−ng còng kh«ng lo¹i trõ tr−êng hîp do ch¹y ®ua trong s¶n xuÊt kinh doanh, n¹n ®Çu c¬ tÝch tr÷, lµm cho nhu cÇu vèn tÝn dông lªn qu¸ cao vµ cã nhiÒu kho¶n tÝn dông ®−îc thùc hiÖn. Nh÷ng kho¶n nµy còng cã thÓ khã ®−îc hoµn tr¶ nÕu sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng cã kÕ ho¹ch nãi trªn dÉn ®Õn suy tho¸i vµ khñng ho¶ng kinh tÕ. ChÝnh s¸ch l8i suÊt còng ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng tÝn dông cña Ng©n hµng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng l8i suÊt lu«n biÕn ®éng. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ViÖt Nam ®8 khèng chÕ ®−îc t×nh h×nh l¹m ph¸t song l8i suÊt l¹i gi¶m liªn tôc. Trong nh÷ng tr−êng hîp l8i suÊt cho vay gi¶m song l8i suÊt tiÒn göi l¹i gi÷ nguyªn lµm cho chªnh lÖch ®Çu ra vµ ®Çu vµo gi¶m dÉn ®Õn chi phÝ nguån vèn lín chi phÝ sö dông vèn kh«ng bï ®¾p næi. §ång thêi møc ®é phï hîp gi÷a l8i suÊt Ng©n hµng víi lîi nhuËn cña c¸c doanh nghiÖp còng ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng tÝn dông. Lîi tøc Ng©n hµng thu ®−îc tõ ho¹t ®éng tÝn dông bÞ giíi h¹n bëi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh sö dông vèn vay Ng©n hµng. V× vËy, víi møc l8i suÊt cao h¬n møc lîi nhuËn c¸c doanh nghiÖp vay vèn thu ®−îc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp sÏ kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî Ng©n hµng, ¶nh h−ëng tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp nãi riªng vµ t×nh h×nh ph¸t triÓn cña toµn bé nÒn kinh tÕ nãi chung (trõ c¸c doanh nghiÖp cã lîi nhuËn siªu ng¹ch hoÆc lîi nhuËn ®éc quyÒn) ho¹t ®éng tÝn dông nµy kh«ng cßn lµ ®ßn bÈy thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ theo ®ã chÊt l−îng tÝn dông còng bÞ ¶nh h−ëng. * Nh©n tè x6 héi: Quan hÖ tÝn dông lµ sù kÕt hîp gi÷a ba nh©n tè: kh¸ch hµng, Ng©n hµng vµ sù tÝn nhiÖm, trong ®ã sù tÝn nhiÖm lµ cÇu nèi mèi quan hÖ gi÷a Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. Ng©n hµng cã tÝn nhiÖm cµng cao th× thu hót ®−îc kh¸ch hµng cµng lín. Kh¸ch hµng cã tÝn nhiÖm ®èi víi Ng©n hµng th−êng ®−îc vay vèn 10 NÒn kinh tÕ n−íc ta ®ang trong thêi kú chuyÓn ®æi nªn c¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch cña ta còng cÇn ph¶i thay ®æi ®Ó thÝch øng vµ hoµn thiÖn. ChÝnh s¸ch tÝn dông trong thêi gian qua ®8 cã nh÷ng ®æi míi c¬ b¶n theo c¬ chÕ thÞ tr−êng nªn gãp phÇn quan träng trong viÖc thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ tÝn dông cña §¶ng vµ Nhµ n−íc, gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng tr−ëng kinh tÕ vµ kiÒm chÕ l¹m ph¸t cã kÕt qu¶. Nã cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mét Ng©n hµng th−¬ng m¹i. Mét chÝnh s¸ch tÝn dông ®óng ®¾n sÏ thu hót ®−îc nhiÒu kh¸ch hµng, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng sinh lêi tõ ho¹t ®éng tÝn dông trªn c¬ së ph©n t¸n rñi ro, tu©n thñ ph¸p luËt, ®−êng lèi chÝnh s¸ch cña Nhµ n−íc vµ ®¶m b¶o c«ng b»ng x8 héi. §iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ chÊt l−îng tÝn dông phô thuéc vµo viÖc x©y dùng chÝnh s¸ch tÝn dông cña NHTM cã ®óng ®¾n hay kh«ng. BÊt cø NHTM nµo muèn cã chÊt l−îng tÝn dông ®Òu ph¶i cã chÝnh s¸ch tÝn dông râ rµng, thÝch hîp cña Ng©n hµng m×nh. * C«ng t¸c tæ chøc cña ng©n hµng: Tæ chøc Ng©n hµng ph¶i s¾p xÕp mét c¸ch cã khoa häc, ®¶m b¶o sù phèi hîp chÆt chÏ, nhÞp nhµng gi÷a c¸c phßng ban trong tõng Ng©n hµng, trong toµn bé hÖ thèng Ng©n hµng còng nh− gi÷a Ng©n hµng víi c¸c c¬ quan kh¸c nh− tµi chÝnh, ph¸p lý... sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu cña kh¸ch hµng, gióp Ng©n hµng theo dâi, qu¶n lý s¸t sao c¸c kho¶n cho vay, c¸c kho¶n huy ®éng vèn. §©y lµ c¬ së ®Ó tiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô tÝn dông lµnh m¹nh vµ qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c kho¶n vèn tÝn dông. * ChÊt l−îng nh©n sù: §©y lµ mét nh©n tè quan träng. Sù thµnh c«ng trong ho¹t ®éng tÝn dông phô thuéc vµo n¨ng lùc, tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé tÝn dông, hä lµ ng−êi trùc tiÕp qu¶n lý toµn bé sè vèn tõ khi ®Çu t− cho ®Õn khi kÕt thóc hîp ®ång tÝn dông. Hä cÇn ph¶i ph©n tÝch kü t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, ph©n tÝch dù ¸n mµ kh¸ch hµng vay vèn, qu¶n lý vµ gi¸m s¸t t×nh h×nh sö dông vèn vay. X8 héi ngµy cµng ph¸t triÓn ®ßi hái chÊt l−îng nh©n sù ngµy cµng cao ®Ó cã thÓ ®¸p øng kÞp thêi, cã hiÖu qu¶ víi c¸c t×nh huèng kh¸c nhau cña ho¹t ®éng tÝn 11 dông. ViÖc tuyÓn chän nh©n sù cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp tèt vµ giái vÒ chuyªn m«n sÏ gióp cho Ng©n hµng cã thÓ ng¨n ngõa ®−îc nh÷ng sai ph¹m cã thÓ x¶y ra khi thùc hiÖn chu kú khÐp kÝn cña mét kho¶n tÝn dông * Qui tr×nh tÝn dông: Qui tr×nh tÝn dông bao gåm nh÷ng qui ®Þnh ph¶i thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh cho vay, thu nî nh»m ®¶m b¶o an toµn vèn tÝn dông. Nã ®−îc b¾t ®Çu tõ khi chuÈn bÞ cho vay, ph¸t tiÒn vay, kiÓm tra qu¸ tr×nh cho vay cho ®Õn khi thu håi nî. ChÊt l−îng tÝn dông cã ®¶m b¶o hay kh«ng tuú thuéc vµo viÖc thùc hiÖn tèt c¸c qui ®Þnh ë tõng b−íc víi sù phèi hîp chÆt chÏ, nhÞp nhµng, gi÷a c¸c b−íc trong qui tr×nh tÝn dông sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho vèn tÝn dông ®−îc lu©n chuyÓn b×nh th−êng, theo ®óng kÕ ho¹ch ®8 ®Þnh, nhê cã ®¶m b¶o chÊt l−îng tÝn dông. Trong quy tr×nh tÝn dông, b−íc chuÈn bÞ cho vay (kh¸ch hµng viÕt ®¬n xin vay vµ Ng©n hµng ®¸nh gi¸ ®¬n cho vay ®Ó quyÕt ®Þnh cho vay hay kh«ng cho vay) rÊt quan träng, lµ c¬ së ®Ó l−îng ®Þnh rñi ro trong qu¸ tr×nh cho vay. Trong b−íc nµy, chÊt l−îng tÝn dông tuú thuéc vµo c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®èi t−îng ®−îc vay vèn còng nh− nh÷ng quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn vµ thñ tôc cho vay cña tõng NHTM. KiÓm tra qu¸ tr×nh cho vay gióp Ng©n hµng n¾m ®−îc nguyªn nh©n diÔn biÕn cña kho¶n tÝn dông ®8 cung cÊp ®Ó cã nh÷ng hµnh ®éng ®iÒu chØnh hoÆc can thiÖp khi cÇn thiÕt, ng¨n ngõa nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra. Thu nî vµ kh©u thanh lý nî lµ kh©u quan träng cã tÝnh quyÕt ®Þnh tíi sù tån t¹i cña Ng©n hµng do ®ã Ng©n hµng ph¶i tÝch cùc trong c«ng t¸c thu nî. Sù nh¹y bÐn kÞp thêi cña Ng©n hµng trong viÖc ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng ®iÒu kiÖn bÊt lîi x¶y ra ®èi víi kh¸ch hµng cïng nh÷ng biÖn ph¸p xö lý chÝnh x¸c, ®óng lóc sÏ gi¶m thiÓu c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n vµ ®iÒu ®ã sÏ cã t¸c dông tÝch cùc ®èi víi chÊt l−îng tÝn dông. Sù phèi kÕt nhÞp nhµng gi÷a c¸c b−íc trong quy tr×nh tÝn dông sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho vèn tÝn dông ®−îc lu©n chuyÓn b×nh th−êng, theo ®óng kÕ ho¹ch ®8 ®Þnh, nhê ®ã ®¶m b¶o chÊt l−îng tÝn dông. 12 * Th«ng tin tÝn dông: Th«ng tin tÝn dông cã vai trß quan träng trong qu¶n lý chÊt l−îng tÝn dông. Nhê cã th«ng tin tÝn dông, ng−êi qu¶n lý cã thÓ ®−a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cÇn thiÕt cã liªn quan ®Õn cho vay, theo dâi vµ qu¶n lý tµi kho¶n cho vay. Th«ng tin tÝn dông cã thÓ thu ®−îc tõ nh÷ng nguån s½n cã ë Ng©n hµng (Hå s¬ vay vèn, th«ng tin gi÷a c¸c tæ chøc tÝn dông, ph©n tÝch cña c¸c c¸n bé tÝn dông...) tõ kh¸ch hµng (theo chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú hoÆc ph¶n ¸nh trùc tiÕp), tõ c¸c c¬ quan chuyªn vÒ th«ng tin tÝn dông ë trong vµ ngoµi n−íc, tõ c¸c nguån th«ng tin kh¸c (b¸o, ®µi, toµ ¸n). Sè l−îng, chÊt l−îng cña th«ng tin thu nhËn ®−îc cã liªn quan ®Õn møc ®é chÝnh x¸c trong viÖc ph©n tÝch, nhËn ®Þnh t×nh h×nh thÞ tr−êng, kh¸ch hµng... ®Ó ®−a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh phï hîp. V× vËy, th«ng tin cµng ®Çy ®ñ, nhanh nhËy, chÝnh x¸c vµ toµn diÖn th× kh¶ n¨ng phßng ngõa rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh cµng lín, chÊt l−îng tÝn dông cµng cao. * KiÓm so¸t néi bé: §©y lµ biÖn ph¸p gióp cho Ban l8nh ®¹o Ng©n hµng cã ®−îc c¸c th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng kinh doanh nh»m duy tr× cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®ang ®−îc xóc tiÕn, phï hîp víi c¸c chÝnh s¸ch, ®¸p øng ®−îc c¸c môc tiªu ®8 ®Þnh. ChÊt l−îng tÝn dông tuú thuéc vµo møc ®é ph¸t hiÖn kÞp thêi nguyªn nh©n c¸c sai sãt ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn mét kho¶n tÝn dông cña c«ng t¸c kiÓm so¸t néi bé ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi. §Ó kiÓm so¸t néi bé cã hiÖu qu¶, Ng©n hµng cÇn cã c¬ cÊu tæ chøc hîp lý, c¸n bé kiÓm tra ph¶i giái nghiÖp vô, trung thùc vµ cã chÝnh s¸ch th−ëng ph¹t vËt chÊt nghiªm minh. * Trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng tÝn dông : Ngoµi 6 nh©n tè trªn, Ng©n hµng trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ tiªn tiÕn phï hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh, ph¹m vi, qui m« ho¹t ®éng sÏ gióp cho Ng©n hµng: 13 - Phôc vô kÞp thêi yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ tÊt c¶ c¸c mÆt dÞch vô, phôc vô (nhËn tiÒn göi, cho vay, thu nî...) víi chi phÝ c¶ hai bªn cïng chÊp nhËn ®−îc. - Gióp cho c¸c cÊp qu¶n lý cña Ng©n hµng kÞp thêi n¾m b¾t t×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông, ®Ó ®iÒu chØnh kÞp thêi cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ, nh»m tho¶ m8n nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. Nh− vËy, trang thiÕt bÞ còng lµ mét nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu ®−îc ®Ó kh«ng ngõng c¶i tiÕn chÊt l−îng tÝn dông. Tãm l¹i, qua nghiªn cøu néi dung nh©n tè ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng tÝn dông ta thÊy: tuú theo sù ph¸t triÓn, ®iÒu kiÖn kinh tÕ x8 héi vµ sù hoµn thiÖn m«i tr−êng ph¸p lý cña tõng n−íc còng nh− kh¶ n¨ng qu¶n lý, c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ tr×nh ®é c¸n bé cña tõng NHTM mµ c¸c nh©n tè nµy cã ¶nh h−ëng kh¸c nhau tíi chÊt l−îng tÝn dông. VÊn ®Ò c¬ b¶n ®Æt ra lµ chóng ta ph¶i n¾m ch¾c c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng tÝn dông vµ biÕt vËn dông s¸ng t¹o sù ¶nh h−ëng cña c¸c nh©n tè nµy trong hoµn c¶nh thùc tÕ, tõ ®ã t×m ®−îc nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý cã hiÖu qu¶ ®Ó cñng cè n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt rñi ro, sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho sù thµnh c«ng cña ho¹t ®éng tÝn dông nãi riªng còng nh− cña toµn bé ho¹t ®éng NHTM nãi chung. 3. ý nghÜa cña viÖc n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông. 3.1. ChÊt l−îng tÝn dông ®èi víi nÒn kinh tÕ x· héi: LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn quan hÖ tÝn dông cho ta thÊy vai trß quan träng cña nã trong nÒn kinh tÕ ®Æc biÖt lµ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ngµy cµng ph¸t triÓn. Cïng víi sù s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng ho¸, tÝn dông ngµy cµng ph¸t triÓn nh»m cung cÊp thªm c¸c ph−¬ng tiÖn giao dÞch ®Ó ®¸p øng nhu cÇu giao dÞch trong x8 héi. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông lµ vÊn ®Ò ngµy cµng ®−îc quan t©m v×: - N©ng cao chÊt l−îng tÝn dông ®Ó ®−a ho¹t ®éng tÝn dông thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr−êng, phôc vô vµ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. 14 - §¶m b¶o chÊt l−îng tÝn dông lµ ®iÒu kiÖn ®Ó Ng©n hµng lµm tèt chøc n¨ng trung t©m thanh to¸n, v× khi chÊt l−îng tÝn dông ®−îc ®¶m b¶o sÏ t¨ng vßng quay vèn tÝn dông. Nã t¹o ®iÒu kiÖn cho Ng©n hµng lµm tèt chøc n¨ng trung gian tÝn dông trong nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ cÇu nèi gi÷a tiÕt kiÖm vµ ®Çu t−, tÝn dông gãp phÇn ®iÒu hoµ vèn trong nÒn kinh tÕ. - N©ng cao chÊt l−îng tÝn dông sÏ gãp phÇn t¨ng vßng quay vèn, huy ®éng tíi møc tèi ®a l−îng tiÒn nhµn rçi trong x8 héi ®Ó phôc vô qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc. - N©ng cao chÊt l−îng tÝn dông sÏ lµm gi¶m tèi thiÓu l−îng tiÒn thõa trong l−u th«ng. Nã gãp phÇn kiÒm chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þnh tiÒn tÖ, t¨ng tr−ëng kinh tÕ, t¨ng uy tÝn quèc gia. §ång thêi, th«ng qua c¸c c«ng tr×nh ®Çu t− vèn ph¸t huy t¸c dông, t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm, dÞch vô cho nÒn kinh tÕ. - N©ng cao chÊt l−îng tÝn dông t¹o ®iÒu kiÖn ¸p dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo ho¹t ®éng Ng©n hµng theo xu h−íng cña thÕ giíi, ph−¬ng thøc s¶n xuÊt ¸p dông nh÷ng thµnh tùu cña nh÷ng nÒn c«ng nghÖ cao nh− c«ng nghÖ sinh häc, th«ng tin, vËt liÖu, n¨ng l−îng míi ®Ó nhanh chãng n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông thóc ®Èy s¶n xuÊt ë trong n−íc vµ héi nhËp víi hÖ thèng tµi chÝnh tiÒn tÖ quèc gia. - N©ng cao chÊt l−îng tÝn dông ®Ó cã kh¶ n¨ng hîp t¸c c¹nh tranh. Khi s¶n xuÊt cïng ph¸t triÓn, nhu cÇu vèn ®Ó phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x8 héi lµ rÊt lín mµ mçi Ng©n hµng riªng lÎ kh«ng thÓ ®¸p øng ®−îc, ®ßi hái ph¶i cã sù hîp t¸c gi÷a c¸c Ng©n hµng trong viÖc tµi trî cho kh¸ch hµng (®ång tµi trî hay tÝn dông hîp vèn). TÝn dông lµ mét trong nh÷ng c«ng cô ®Ó thùc hiÖn c¸c chñ tr−¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n−íc vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ x8 héi theo tõng ngµnh, tõng lÜnh vùc. N©ng cao chÊt l−îng tÝn dông sÏ gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt x8 héi, ®¶m b¶o ph¸t triÓn c©n ®èi gi÷a c¸c ngµnh, c¸c vïng trong c¶ n−íc, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. TÝn dông cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nÒn kinh tÕ x8 héi. §Ó cã chÊt l−îng tÝn dông, ngoµi sù nç lùc cña b¶n th©n c¸c NHTM, ®ßi hái nÒn kinh tÕ ph¶i æn ®Þnh vµ ph¶i cã mét c¬ chÕ, chÝnh s¸ch phï hîp, sù kÕt hîp nhÞp 15 nhµng cã hiÖu qu¶ gi÷a c¸c cÊp, c¸c ngµnh t¹o m«i tr−êng thuËn lîi cho ho¹t ®éng cña tÝn dông. 3.2. ChÊt l−îng tÝn dông ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i : ChÊt l−îng tÝn dông lµm t¨ng kh¶ n¨ng cung cÊp dÞch vô cña c¸c NHTM do t¹o thªm nguån vèn tõ viÖc t¨ng ®−îc vßng quay vèn tÝn dông vµ thu hót thªm ®−îc nhiÒu kh¸ch hµng bëi c¸c h×nh thøc cña s¶n phÈm, dÞch vô, t¹o ra mét h×nh ¶nh tèt vÒ biÓu t−îng vµ uy tÝn cña Ng©n hµng cïng sù trung thµnh cña kh¸ch hµng. ChÊt l−îng tÝn dông gia t¨ng kh¶ n¨ng sinh lîi cña c¸c s¶n phÈm, dÞch vô Ng©n hµng do gi¶m ®−îc sù chËm trÔ, gi¶m chi phÝ nghiÖp vô, chi phÝ qu¶n lý, c¸c chi phÝ thiÖt h¹i do kh«ng thu håi ®−îc vèn cho vay. Tõ ®ã c¶i thiÖn ®−îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña Ng©n hµng, t¹o thÕ m¹nh cho Ng©n hµng trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh. ChÊt l−îng tÝn dông t¹o thuËn lîi cho sù tån t¹i l©u dµi cña Ng©n hµng, bëi v× chÊt l−îng tÝn dông cho phÐp Ng©n hµng cã nh÷ng kh¸ch hµng trung thµnh vµ nh÷ng kho¶n lîi nhuËn bæ sung vèn ®Çu t−. ChÊt l−îng tÝn dông cñng cè mèi quan hÖ x8 héi cña Ng©n hµng, ®iÒu ®ã còng cã ý nghÜa lµ t¹o ®−îc m«i tr−êng thuËn lîi nhÊt cho ho¹t ®éng Ng©n hµng. Víi nh÷ng −u thÕ trªn, viÖc cñng cè vµ n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông cñ NHTM lµ sù cÇn thiÕt kh¸ch quan v× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi cña NHTM. Còng chÝnh v× vËy, chÊt l−îng tÝn dông lu«n lu«n ph¶i ®−îc c¶i tiÕn. 16 Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng vµ chÊt l−îng TÝn dông t¹i exim bank hµ néi. * VµI nÐt vÒ ng©n hµng xuÊt nhËp khÈu viÖt nam Ng©n hµng Th−¬ng M¹i Cæ PhÇn XuÊt NhËp KhÈu ViÖt Nam ra ®êi vµ ho¹t ®éng trong bèi c¶nh chung cña nÒn kinh tÕ ®ang chuyÓn m×nh ®æi míi. Cuèi n¨m 1989, nh÷ng tiÕn bé ®¹t ®−îc trong nÒn kinh tÕ cho phÐp ViÖt Nam chuyÓn thêi kú ®−a ra thùc thi c¸c chÝnh s¸ch vµ m« h×nh Ng©n hµng thÝch hîp víi c¬ chÕ thÞ tr−êng trong nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn. Nhµ n−íc chñ tr−¬ng c¶i c¸ch hÖ thèng Ng©n hµng thµnh hai cÊp : CÊp qu¶n lý Nhµ n−íc do NHNN ®¶m nhËn, cÊp kinh doanh do c¸c NHTM ®¶m nhËn, ho¹t ®éng Ng©n hµng ®8 cã sù chuyÓn biÕn, c¬ b¶n më réng m¹ng l−íi ho¹t ®éng vµ phôc vô cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ. §ång thêi trong thêi kú nµy Nhµ n−íc cã chñ tr−¬ng thµnh lËp mét sè NHTM cæ phÇn nh»m thùc hiÖn sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc. Theo ®Ò nghÞ cña «ng §µo Duy Thµnh, Chñ tÞch Phßng th−¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam, ngµy 24/05/1989, Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr−ëng ra quyÕt ®Þnh 140/CT cho phÐp thµnh lËp Ng©n hµng XuÊt NhËp KhÈu ViÖt Nam d−íi h×nh thøc lµ Ng©n hµng cæ phÇn chuyªn kinh doanh vÒ tiÒn tÖ, tÝn dông vµ dÞch vô Ng©n hµng nh»m phôc vô s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn hµng xuÊt nhËp khÈu vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Ng©n hµng XuÊt NhËp KhÈu ViÖt Nam - tªn giao dÞch ViÖt Nam Eximbank- lµ ph¸p nh©n, ho¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, ®−îc quyÒn tù chñ vÒ tµi chÝnh vµ chñ ®éng vÒ kinh doanh, cã héi së chÝnh t¹i sè 07 Lª ThÞ Hång GÊm - QuËn I - Thµnh phè Hå ChÝ Minh, cã con dÊu riªng, cã b¶n tæng kÕt tµi s¶n vµ trùc tiÕp lµm nghÜa vô víi Ng©n s¸ch Nhµ n−íc. 17 Cho tíi nay, ngoµi viÖc lu«n lu«n ®æi míi, ph¸t triÓn tæ chøc vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn, tõ n¨m 1992 ®Õn nay ViÖt Nam Eximbank ®8 thµnh lËp ®−îc 3 chi nh¸nh vµ mét v¨n phßng giao dÞch ®ãng trªn ®Þa bµn c¸c tØnh thµnh phè: + Chi nh¸nh Hµ Néi. + Chi nh¸nh §µ N½ng. + Chi nh¸nh CÇn Th¬. + Phßng giao dÞch Chî Lín. Cïng víi hÖ thèng NHTM ViÖt Nam, Ng©n hµng XuÊt NhËp KhÈu ViÖt Nam mét trong nh÷ng NHTM cæ phÇn ®Çu tiªn ë n−íc ta, víi bÒ dÇy kinh nghiÖm ch−a ®−îc 10 n¨m nh−ng còng ®¹t ®−îc ë møc ph¸t triÓn, tèc ®é t¨ng tr−ëng cao trªn nhiÒu mÆt ho¹t ®éng, vèn cæ phÇn tõ lóc thµnh lËp lµ 53,31 tû ®ång nay ®8 t¨ng lªn 250 tû, ®ång thêi gãp phÇn më réng kh¶ n¨ng huy ®éng vèn. Doanh sè cho vay t¨ng nhanh, c¸c ho¹t ®éng khai th¸c kiÒu hèi, mua b¸n ngo¹i tÖ, thanh to¸n thÎ tÝn dông còng t¨ng tr−ëng tèt. VÒ ®èi ngo¹i, Eximbank liªn tôc më quan hÖ ®¹i lý víi Ng©n hµng n−íc ngoµi. §Õn nay, Ng©n hµng ®8 thiÕt lËp quan hÖ ®¹i lý víi 530 Ng©n hµng t¹i 56 quèc gia trªn thÕ giíi. Nãi chung, Eximbank ViÖt Nam lu«n kinh doanh cã l8i vµ t¹o ®−îc uy tÝn víi b¹n hµng trong vµ ngoµi n−íc. §¹t ®−îc nh÷ng thµnh qu¶ nãi trªn, tr−íc hÕt lµ nhê ®−êng lèi kinh tÕ ®æi míi vµ c¸c chÝnh s¸ch ®óng ®¾n vÒ tiÒn tÖ tÝn dông cña Nhµ n−íc. TiÕp theo lµ sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n−íc, sù gióp ®ì cña c¸c Ng©n hµng b¹n bÌ vµ cña c¸c c¬ quan h÷u quan, vµ rÊt quan träng lµ sù nç lùc cña tËp thÓ nh©n viªn Vietnam Eximbank, cña Héi ®ång Qu¶n trÞ vµ Ban Gi¸m ®èc Ng©n hµng. 1. thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông t¹i nhtmcp eximbank hµ néi : 1.1. Nh÷ng nÐt chung: Chi nh¸nh Eximbank Hµ Néi lµ chi nh¸nh ®Çu tiªn ®−îc thµnh lËp theo giÊy chÊp thuËn sè 0002 ngµy 22/09/1992 cña NHNN vµ theo giÊy phÐp ®Æt v¨n phßng chi nh¸nh sè 00503/GP - UB cña UBND thµnh phè Hµ Néi. Th¸ng 18 11/1992 Eximbank Hµ Néi b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng, cã trô së chÝnh ®Æt t¹i 19 phè TrÇn H−ng §¹o. S¬ ®å tæng thÓ chi nh¸nh Eximbank Hµ néi gi¸m ®èc vµ c¸c phã gi¸m ®èc phßng tæ chøc hµnh chÝnh phßng quan hÖ quèc tÕ phßng thanh to¸n quèc tÕ phßng tÝn dông ®Çu t− phßng kÕ to¸n phßng ng©n quü tæ ph¸p chÕ Eximbank Hµ Néi cã mét gi¸m ®èc ®iÒu hµnh trùc tiÕp vµ mét ®éi ngò c¸n bé ®ñ m¹nh, võa th«ng th¹o nghiÖp vô võa cã kinh nghiÖm trong chØ ®¹o ®iÒu hµnh, tr×nh ®é chuyªn m«n cao, biÕt ngo¹i ng÷, b−íc ®Çu thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ tr−êng, hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ cña khu vùc vµ thÕ giíi. Ng©n hµng cã bÈy phßng chøc n¨ng : Phßng tæ chøc hµnh chÝnh, phßng quan hÖ quèc tÕ, phßng thanh to¸n quèc tÕ, phßng tÝn dông ®Çu t−, phßng kÕ to¸n, phßng ng©n quü, tæ ph¸p chÕ C¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chi nh¸nh trong nh÷ng n¨m qua ®8 chøng minh Ng©n hµng lµ mét chi nh¸nh trong toµn hÖ thèng liªn tôc thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng kinh doanh, gi÷ v÷ng c©n ®èi chung vÒ nguån vèn vµ sö dông vèn, cïng víi c¸c Ng©n hµng kh¸c trªn ®Þa bµn, chi nh¸nh ®8 gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ thñ ®« vµ n©ng cao ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn hÖ thèng. 19 Ra ®êi trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ më víi sù ®iÒu tiÕt cña c¬ chÕ thÞ tr−êng t¹o m«i tr−êng kinh tÕ phï hîp ®Ó chi nh¸nh ho¹t ®éng kinh tÕ vµ ph¸t triÓn. Trong t¸m n¨m ho¹t ®éng vµ tr−ëng thµnh (11/1992-11/2000) d−íi sù chØ ®¹o s¸ng suèt cña Héi ®ång Qu¶n trÞ, sù l8nh ®¹o s¸t sao vµ hç trî to lín vÒ c¸c mÆt cña Héi së Trung −¬ng, còng nh− sù tÝn nhiÖm cña c¸c cæ ®«ng vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸ch hµng, tËp thÓ l8nh ®¹o vµ c¸n bé nh©n viªn cña chi nh¸nh Eximbank Hµ Néi ®8 tÝch cùc c«ng t¸c ®−a chi nh¸nh ngµy cµng lín m¹nh vµ trë thµnh mét trong nh÷ng Ng©n hµng kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt trong ®Þa bµn Hµ Néi. 1.2. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh t¹i Eximbank chi nh¸nh Hµ Néi : * VÒ huy ®éng vèn : C«ng t¸c huy ®éng vèn lµ mét nhiÖm vô tiªn quyÕt trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. Muèn më réng ho¹t ®éng tÝn dông cña m×nh th× Ng©n hµng cÇn ph¶i më réng ho¹t ®éng huy ®éng vèn, v× thÕ bÊt kú Ng©n hµng nµo còng rÊt chó träng ®Õn ho¹t ®éng nµy. Trªn thùc tÕ ®èi víi Eximbank Hµ Néi còng vËy. Ng©n hµng ®−îc sù chØ ®¹o kÞp thêi cña Héi ®ång Qu¶n trÞ, ban Tæng Gi¸m ®èc vµ sù cè g¾ng nç lùc phÊn ®Êu cña toµn thÓ c«ng nh©n viªn ®8 ®¹t ®−îc nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng kÓ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Víi nguån vèn khiªm tèn ban ®Çu do Héi së Trung −¬ng cung cÊp ®Ó tiÕn hµnh khai tr−¬ng ho¹t ®éng lµ 532.000 USD vµ 7,485 tû VND ®Õn n¨m 1996 ®−îc bæ sung 13.818 triÖu VND (vèn cè ®Þnh x©y dùng trô së míi), chi nh¸nh Eximbank Hµ Néi ®8 tiÕn hµnh më réng viÖc huy ®éng vèn tõ nhiÒu ®èi t−îng kh¸c nhau ®Ó ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng cña chi nh¸nh. Cã thÓ nãi, qu¸n triÖt t− t−ëng huy ®éng vèn cña §¶ng vµ Nhµ n−íc ®Ó phôc vô sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ cu¶ thñ ®« vµ c¶ n−íc, Ng©n hµng ®8 huy ®éng vèn b»ng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh−: tiÒn göi cña d©n c−, tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc doanh vµ ngoµi quèc doanh, t− nh©n tËp thÓ. 20
- Xem thêm -