Tài liệu Chất lượng sp tại tổng cty dệt may vn

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

§Ò ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt lîng Lêi nãi ®Çu Qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ ®ang diÔn ra víi tèc ®é nhanh vµ bao trïm lªn tÊt c¶ lµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, m«i trêng. ThÞ trêng may mÆc ®ang x©m nhËp vµo tõng ngâ ng¸ch cña tõng ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi. Nã mang ®Õn tÝnh c¸ch cña mét c¸ nh©n trong x· héi ph¸t triÓn m¹nh, xo¸ ®i ranh giíi giµu nghÌo vµ ranh giíi ®Þa lý gi÷a con ngêi ë c¸c quèc gia. ThÞ trêng may mÆc cña thÕ giíi cã tèc ®é t¨ng trëng kh¸ nhanh nhng chñ yÕu t¨ng trëng ë c¸c níc nh Trung Quèc vµ Ên ®é. Cßn ë níc ta cha ®îc tèc ®é t¨ng nhanh nh vËy, tuy tèc ®é cã t¨ng nhng cha cao. Ngêi ta cßn dù b¸o ngµnh may trong t¬ng lai sÏ cã tèc ®é nhanh h¬n trong t¬ng lai. Nh÷ng nh©n tè trªn mang l¹i thêi c¬ vµ th¸ch thøc cho ngµnh dÖt may ViÖt Nam. Thêi c¬ ®ã lµ nhu cÇu vÒ hµng dÖt may vµ ®Æc biÖt lµ s¶n phÈm mÆt hµng ¸o ph«ng trªn thÕ giíi ngµy cµng gia t¨ng. Ngêi ViÖt Nam víi nh÷ng tÝnh c¸ch th«ng minh cÇn cï chÞu khã, nguån nguyªn liÖu vµ søc lao ®éng rÎ h¬n nhiÒu so víi c¸c níc ph¸t triÓn ®ã còng lµ thÕ m¹nh cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam. §iÒu nµy t¹o cho s¶n phÈm ¸o ph«ng ViÖt Nam sÏ cã lîi thÕ h¬n h¼n vÒ gi¸. Tuy nhiªn ta cÇn xem xÐt ®Ó ph¸t triÓn ngµnh dÖt ®Ó kh«ng ph¶i nhËp khÈu cho ngµnh may chóng ta sÏ tiÕp tôc h¹ gi¸ c¶ s¶n phÈm h¬n n÷a, vµ cã thÓ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu ngêi lao ®éng trong ngµnh dÖt gi¶i quyÕt sè lao ®éng thÊt nghiÖp ë níc ta. Nhng cßn vÒ mÆt chÊt lîng s¶n phÈm cña hµng dÖt may th× sao ? ChÊt lîng hµng dÖt may cña chóng ta vÉn cha ®îc ®¸nh gi¸ cao, cßn thÊp h¬n nhiÒu so víi c¸c níc ph¸t triÓn. Cßn vÒ gi¸ c¶ vÉn cao h¬n Trung Quèc vµ Ên §é. Nh vËy ®Ó mÆt hµng dÖt may cña chóng ta cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c níc kh¸c trªn thÕ giíi th× chóng ta chØ cã mét con ®êng duy nhÊt lµ liªn tôc n©ng cao chÊt lîng hµng dÖt may vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña mÆt hµng nµy. Trong thêi gian qua mÆt hµng ¸o ph«ng cña Tæng c«ng ty may ViÖt Nam vÉn cha ®îc phong phó vÒ chñng lo¹i vµ mµu s¾c, chÊt lîng ¸o ph«ng cßn cha cao. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm mÆt hµng ¸o ph«ng nãi riªng còng nh hµng dÖt may nãi chung vµ hµng dÖt may lµ thÕ m¹nh xuÊt khÈu cña ViÖt Nam nªn em ®· chän ®Ò tµi nµy ®Ó ®a ra mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm mÆt hµng ¸o ph«ng nãi riªng còng nh hµng dÖt may nãi chung t¹i Tæng c«ng ty may ViÖt Nam. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi :  Lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò chung t¹i Tæng c«ng ty may ViÖt Nam  §Ò xuÊt mét ssè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm nµy Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi :  Nghiªn cøu kh¶o s¸t t×nh h×nh chÊt lîng s¶n phÈm ¸o ph«ng t¹i Tæng c«ng ty may ViÖt Nam Néi dung nghiªn cøu cña ®Ò tµi bao gåm ba phÇn : SVTH: Chu ThÞ Lan §Ò ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt lîng  Ch¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn nãi chung vÒ chÊt lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm ¸o ph«ng t¹i Tæng c«ng ty may ViÖt Nam.  Ch¬ng II : Thùc tr¹ng chÊt lîng s¶n phÈm ¸o ph«ng t¹i Tæng c«ng ty may ViÖt Nam.  Ch¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ¸o ph«ng ®Ó xuÊt khÈu vµo thÞ trêng Mü. Cuèi cïng, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n gi¸o viªn híng dÉn TiÕn sÜ Tr¬ng §oµn ThÓ cïng c¸c thÇy c« gi¸o ®· d¹y m«n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt lîng ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt ®Ò ¸n m«n häc víi ®Ò tµi nµy. SVTH: Chu ThÞ Lan §Ò ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt lîng Ch¬ng I nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn chung vÒ chÊt lîng vµchÊt lîng s¶n phÈm ¸o ph«ng t¹i Tæng c«ng ty may ViÖt Nam I . c¸c quan niÖm vÒ chÊt lîng s¶n phÈm vµ vai trß cña chÊt lîng s¶n phÈm trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 1. C¸c quan niÖm vÒ chÊt lîng s¶n phÈm vµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm 1.1 . C¸c quan ®iÓm vÒ chÊt lîng s¶n phÈm . . Theo quan niÖm cæ ®iÓn : ChÊt lîng s¶n phÈm lµ tæng hîp nh÷ng ®Æc tÝnh bªn trong cña s¶n phÈm lµ tæng hîp cã thÓ ®o ®îc hoÆc so s¸nh ®îc nã ®îc ph¶n ¸nh gi¸ trÞ sö dông vµ tÝnh n¨ng cña s¶n phÈm ®ã ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu qui ®Þnh tríc cho nã trong nh÷ng ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh vÒ kinh tÕ x· héi . Theo quan niÖm hiÖn ®¹i : * Philip Crosby : chÊt lîng lµ sù tu©n thñ c¸c yªu cÇu. Theo quan ®iÓm nµy th× c¸c nhµ thiÕt kÕ ph¶i ®a ra ®îc yªu cÇu ®èi víi s¶n phÈm vµ nh÷ng ngêi c«ng nh©n s¶n xuÊt ph¶i tu©n thñ nh÷ng yªu cÇu nµy . Chøc n¨ng cña chÊt lîng ë ®©y lµ chøc n¨ng thanh tra , kiÓm tra xem nh÷ng yªu cÇu ®a ra ®· ®îc tu©n thñ mét c¸ch ch¨t chÏ hay cha. * Joseph juran : chÊt lîng lµ phï hîp víi môc ®Ých . §Þnh nghÜa nµy cña juran ®· ®Ò cËp tíi nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp ®Þnh cung cÊp . Chøc n¨ng cña chÊt lîng ë ®©y kh«ng ph¶i chØ lµ chc n¨ng thanh tra , kiÓm tra mµ cßn lµ mét bé phËn cña c«ng t¸c qu¶n lý cña tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng trong tæ chøc . * Deming vµ Ishikawa : ChÊt lîng lµ mét qu¸ tr×nh chø kh«ng ph¶i lµ mét c¸i ®Ých . Theo ®Þnh nghÜa nµy th× chÊt lîng lµ mét tr¹ng th¸i liªn quan tíi s¶n phÈm, dÞch vô, con ngêi , qu¸ tr×nh ®¸p øng hoÆc vît qua k× väng cña kh¸ch hµng . v× vËy nã ®ßi hái c¸c tæ chøc ph¶i liªn tôc c¶i tiÕn chÊt lîng . * ChÊt lîng lµ lîi thÕ c¹nh tranh cña chóng ta : §Þnh nghÜa nµy cho r»ng yÕu tè chÊt lîng lµ yÕu tè quan träng nhÊt ®em l¹i thµnh c«ng cho mét tæ chøc mét lîi thÕ cho mét tæ chøc so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c vµ nã còng thÓ hiÖn søc m¹nh c¹nh tranh cña mét tæ chøc trªn thi trêng . * ChÊt lîng lµ sù tho¶ m·n cña kh¸ch hµng : §Þnh nghÜa nµy cho chóng ta thÊy mét s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ra cã chÊt lîng hay kh«ng hoµn toµn phô thuéc vµo sù ®¸nh gi¸ cña kh¸ch hµng . NÕu s¶n phÈm ®ã lµm kh¸ch hµng tho¶ m·n vµ vît trªn sù mong ®îi cña hä th× s¶n phÈm ®ã cã chÊt lîng cao ,cßn nh÷ng s¶n phÈm kh«ng lµm cho kh¸ch hµng hµi lßng th× nh÷ng s¶n phÈm ®ã kh«ng cã chÊt lîng . *ISO 9000:2000: ChÊt lîng lµ møc ®é cña mét tËp hîp c¸c ®Æc tÝnh vèn cã ®¸p øng c¸c yªu cÇu . C¸c ®Æc tÝnh bao gåm: vËt lý, c¶m quan ,hµnh vi, thêi gian, ergonomic, chøc n¨ng vµ c¸c ®Æc tÝnh nµy ph¶i ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu x¸c ®Þnh, ngÇm hiÓu chung hay b¾t buéc . Trong sè c¸c ®Þnh nghÜa trªn vÒ chÊt lîng th× ®Þnh nghi· theo ISO9000:2000 lµ ®Þnh nghÜa tæng qu¸t vµ ®îc hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi thõa nhËn . 1.2. HÖ thèng c¸c nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm . a. Nhãm chØ tiªu cã thÓ so s¸nh ®îc. Lµ chØ tiªu cã thÓ tÝnh to¸n ®îc dùa trªn c¬ së c¸c sè liÖu ®iÒu tra ,thu thËp tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . SVTH: Chu ThÞ Lan §Ò ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt lîng Nhãm chØ tiªu chÊt lîng nay bao gåm : + ChØ tiªu tû lÖ s¶n phÈm sai háng : chi tiªu nµy dïng ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh chÊt lîng s¶n phÈm trong s¶n xuÊt kinh doanh . - Dïng thíc ®o hiÖn vËt ®Ó tÝnh to¸n : Tû lÖ sai háng  Sè lîng s¶ n phÈm háng x100% Tæng sè lîng s¶ n phÈm Dïng thíc ®o gi¸ trÞ ®Ó tÝnh: Chi phÝ vÒ s¶n phÈm háng Tû lÖ sai háng = x100% Tæng chi phÝ toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸ + §é lÖch chuÈn vµ tû lÖ s¶n phÈm ®¹t chÊt lîng: n §é lÖch chuÈn =  X i  X  2 i 1 n 1 Trong ®ã: X : lµ chÊt lîng s¶n phÈm tiªu chuÈn (lÊy lµm mÉu ®Ó so s¸nh ). Xi: lµ chÊt lîng s¶n phÈm ®em ra so s¸nh. n: lµ sè lîng s¶n phÈm ®em ra so s¸nh. Sè s¶n phÈm ®¹t chÊt lîng TØ lÖ s¶n phÈm ®¹t chÊt lîng= x 100% Tæng sè s¶n phÈm ®îc kiÓm tra + ChØ tiªu hÖ sè phÈm cÊp b×nh qu©n: chØ tiªu nµy ding ®Ó ph©n tÝch thø h¹ng cña chÊt lîng s¶n phÈm. H=  (Qi xPi )  (Q xP ) i 1 Trong ®ã: H : hÖ sè phÈm cÊp b×nh qu©n Qi : sè lîng s¶n phÈm lo¹i i Pi : ®¬n gi¸ s¶n phÈm lo¹i i P1 : ®¬n gi¸ s¶n phÈm lo¹i 1 b. nhãm chØ tiªu kh«ng thÓ so s¸nh ®îc . - §é bÒn (tuæi thä s¶n phÈm ) lµ thêi gian sö dông s¶n phÈm cho ®Õn khi s¶n phÈm ®ã h háng hoµn toµn , nã ®îc tÝnh b»ng thêi gian sö dông trung b×nh . - §é tin cËy cña s¶n phÈm lµ thêi gian sö dông trong ®iÒu kiÖn b×nh thêng vÉn gi÷ nguyªn ®îc ®Æc tÝnh cña nã , c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh bao gåm : x¸c suÊt sö dông kh«ng háng ,cêng ®é x¶y ra khi háng , khèi lîng c«ng viÖc trung b×nh ®Õn khi háng . 2. §Æc ®iÓm chÊt lîng s¶n phÈm - ChÊt lîng ®îc ®o bëi sù tho¶ m·n nhu cÇu . NÕu mét s¶n phÈm v× lý do nµo ®ã mµ kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu , kh«ng ®îc thÞ trêng chÊp nhËn th× bÞ coi lµ chÊt lîng kÐm , cho dï tr×nh ®é c«ng nghÖ ®Ó chÕ t¹o ra s¶n phÈm ®ã cã thÓ rÊt hiÖn ®¹i . - Do chÊt lîng ®îc do bëi sù tho¶ m·n nhu cÇu . Mµ nhu cÇu th× l¹i lu«n biÕn ®æi nªn chÊt lîng còng ph¶i lu«n biÕn ®æi theo thêi gian theo nhu cÇu cña kh¸ch hµng , theo thêi gian vµ kh«ng gian trong mçi ®iÒu kiÖn sö dông . V× vËy , ph¶i ®Þnh kú xem xÐt l¹i c¸c yªu cÇu chÊt lîng . SVTH: Chu ThÞ Lan §Ò ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt lîng - Khi ®¸nh gi¸ chÊt lîng cña mét ®èi tîng , ta ph¶i xÐt vµ chØ xÐt tíi mäi ®Æc tÝnh cña ®èi tîng cã liªn quan tíi sù tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu cô thÓ. Trong t×nh huèng hîp ®ång hay ®· ®îc ®Þnh chÕ th× thêng c¸c nhu cÇu ®· qui ®Þnh trong c¸c t×nh huèng kh¸c , c¸c nhu cÇu tiÒm Èn cÇn ®îc t×m ra vµ x¸c ®Þnh . - ChÊt lîng kh«ng ph¶i chØ lµ thuéc tÝnh cña s¶n phÈm ,hµng ho¸ mµ ta vÉn hiÓu hµng ngµy. chÊt lîng cã thÓ ¸p dông cho mäi thùc thÓ ,®o cã thÓ lµ s¶n phÈm, mét ho¹t ®éng, mét qu¸ tr×nh, mét doanh nghiÖp hay m«t con ngêi. - CÇn ph©n biÖt gi÷a chÊt lîng vµ cÊp chÊt lîng . CÊp chÊt lîng lµ phÈm cÊp hay thø h¹ng ®Þnh cho c¸c ®èi tîng cã cïng chøc n¨ng sö dông nhng kh¸c nhau vÒ yªu cÇu chÊt lîng . 3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi chÊt lîng s¶n phÈm * Nhu cÇu thÞ trêng . Nhu cÇu lµ xuÊt ph¸t ®iÓm cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. ViÖc s¶n xuÊt c¸i g× ? víi khèi lîng bao nhiªu ? s¶n xuÊt b»ng c«ng nghÖ g× ? vµ víi møc chÊt lîng nh thÕ nµo hoµn toµn do thÞ trêng quyÕt ®Þnh . C¬ cÊu ,tÝnh chÊt vµ xu híng vËn ®éng cña nhu cÇu t¸c ®éng lín tíi chÊt lîng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp . chÊt lîng cã thÓ ®îc ®¸nh gi¸ cao ë thÞ trêng nµy nhng l¹i thÊp ë thÞ trêng kh¸c. V× vËy chÊt lîng s¶n phÈm lu«n ®îc g¾n víi nhu cÇu thÞ trêng. * Lùc lîng lao ®éng cña doanh nghiÖp . Con ngêi gi÷ vÞ trÝ quan nhÊt trong doanh nghiÖp , quyÕt ®Þnh tíi sù thµnh b¹i vµ ®¹t ®îc môc tiªu cu¶ doanh nghiÖp , ®¨c biÖt víi doanh nghiÖp det may can nhiªu sc lao ®éng ch©n tay vµ trÝ ãc cho mét s¶n phÈm . Tuy víi tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cao l¾m nhng còng ®ßi hái ®é khÐo lÐo cao nhËn thøc râ vÒ qui tr×nh c«ng nghÖ vµ kü thuËt chuyªn m«n , kinh nghiÖm , kü n¨ng thùc hµnh cña ngêi lao ®éng víi tay nghÒ phï hîp víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt nhng chÊt lîng kh«ng chØ phô thuéc vµo tr×nh ®é cña lao ®éng mµ cßn phô thuéc vµo ý thøc tr¸ch nhiÖm vµ tinh thÇn hîp t¸c cña tham gia cña ngêi lao ®éng . Do vËy muèn ®¶m b¶o vµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm th× ph¶i quan t©m tíi ®Çu t ph¸t triÓn kh«ng ngõng n©ng cao cao chÊt lîng nguån nh©n lc . §©y còng lµ nhiÖm vô côc kú quan träng cña qu¶n chÊt lîng . *Kh¶ n¨ng vÒ c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp . Víi mçi doanh nghiÖp ,c«ng nghÖ lu«n lµ nh÷ng yÕu tè quan träng t¸c ®éng nhiÒu nhÊt tíi chÊt lîng s¶n phÈm. ChÊt lîng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp phô thuéc rÊt lín vµo tr×nh ®é c«ng nghÖ hiªn ®¹i hay kh«ng ? c¬ c¸u tÝnh ®ång bé …. ®Æc biÖt lµ víi nh÷ng doanh nghiÖp cã tr×nh ®é tù ®éng ho¸ cao mÆc dï víi doanh nghiÖp det may th× kh«ng c©n thiÕt tr×nh ®é hiªn ®¹i ho¸ qu¸ cao sÏ g©y ra sù tèn kÐm kh«ng cÇn thiÕt nhng còng cÇn tr×nh ®é hiÖn ®¹i ho¸ ë mét sè kh©u kü thuËt cao sÏ n©ng cao chÊt lîng vµ n¨ng xuÊt h¬n . Tr×nh ®é c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp kh«ng thÓ t¸ch dêi tr×nh ®é c«ng nghÖ trªn thÕ giíi . Do ®ã , doanh nghiÖp muèn s¶n xuÊt s¶n phÈm cã chÊt lîng cã ®ñ søc c¹nh tranh th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã c¸c chÝnh s¸ch c«ng nghÖ phï hîp , cho phÐp øng dông c¸c thµnh tùu khoa häc cña thÕ giíi ®ång thêi khai th¸c tèi ®a nguån c«ng nghÖ s½n cã nh»m t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt lîng cao víi chi phÝ hîp lý . *Nguyªn vËt liÖu . Nguyªn vËt liÖu lµ yÕu tè quan träng ®Æc biÖt víi ngµnh dÖt may th× nã l¹i cµng kh¼ng ®Þnh tÇm quan träng cña m×nh h¬n n÷a v× trong ngµnh dÖt may nã lµ yÕu tè chñ yÕu lµm lªn s¶n phÈm vµ chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm . Nã lµ yÕu tè trùc tiÕp ¶nh hëng tíi chÊt lîng s¶n phÈm *Tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp . SVTH: Chu ThÞ Lan §Ò ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt lîng Tr×nh ®é qu¶n lý nãi chung vµ qu¶n lý chÊt lîng nãi riªng lµ mét nh©n tè quan träng c¬ b¶n thóc ®Èy nhanh tèc ®é c¶i tiÕn chÊt lîng s¶n phÈm . C¸c chuyªn gia chÊt lîng cho r»ng trong thôc tÕ cã tíi 80% c¸c vÊn ®Ò lµ do qu¶n lý g©y ra. V× vËy ngµy nay nãi ®Õn qu¶n lý chÊt lîng ngêi ta cho r»ng ®ã chÝnh lµ chÊt lîng qu¶n lý . * Sù phøc t¹p cña s¶n phÈm . Ngoµi ra c¸c yÕu tè trªn ¶nh hëng tíi chÊt lîng s¶n phÈm cßn cã mét yÕu tè kh¸c còng kh«ng kÐm phÇn quan träng ®ã chÝnh lµ sù phóc t¹p cña s¶n phÈm . Mét s¶n phÈm cµng phøc t¹p th× ®ßi hái ®é chÝnh x¸c cµng cao , vµ tr×nh ®é c«ng nghÖ còng ph¶i hiÖn ®¹i h¬n ,còng nh vËy ®èi víi tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n còng ph¶i cao h¬n vµ thµnh th¹o h¬n . 4. Vai trß cña chÊt lîng vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ChÊt lîng s¶n phÈm ®· ®îc chó träng tõ n¨m 1700 tr¬c c«ng nguyªn. Khi ®ã vua sø babykon , «ng Hammurabi ®· cho ra ®êi bé luËt rÊt nghiªm ngÆt vÒ yªu cÇu chÊt lîng ®èi víi s¶n phÈm x©y dùng cã tªn lµ Codex Hammurabi . Theo bé luËt nµy nÕu c«ng tr×nh x©y dùng kh«ng phï hîp víi yªu cÇu th× c¸c chuyªn gia x©y dùng ph¶i chÞu nh÷ng h×nh ph¹t rÊt nÆng lÒ . Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc-kü thuËt -c«ng nghÖ trong nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i vµ nh÷ng quan niÖm míi vÒ chÊt lîng , nh÷ng yªu cÇu vÒ chÊt lîng ®· trë lªn ®ång bé vµ ®Çy ®ñ h¬n . §Æc biÖt víi xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ vµ sù h×nh thµnh c¸c khu vùc kinh tÕ trªn thÕ giíi ®· ®Æt doanh nghiÖp tríc søc Ðp lín cña thÞ trêng . Môc ®Ých cuèi cïng cña doanh nghiÖp khi tham gia vµo thÞ trêng lµ lîi nhuËn, lîi nhuËn lµ ®éng lùc thóc ®Èy c¸c nhµ doanh nghiÖp bá vèn ra ®Ó kinh doanh . Nhng ®Ó cã ®îc lîi nhuËn cao , tríc ®©y c¸c doanh nghiÖp dïng c¸c c«ng cô s¶n lîng , gi¸ c¶ ®Ó c¹nh tranh nhng tíi nay ®iÒu ®ã kh«ng cßn phï hîp n÷a mµ thø ®Ó c¹nh tranh phï hîp giê lµ chÊt lîng s¶n phÈm . §èi víi doanh nghiÖp , chÊt lîng cao sÏ lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh , ®¼m b¶o an toµn cho ngêi sö dông khi sö dông s¶n phÈm , t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm trªn c¬ së ®ã t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp . Cßn ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n , chÊt lîng s¶n phÈm tèt , ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm xuÊt khÈu , sÏ lµm t¨ng uy tÝn cña níc ®ã trªn thÞ trêng quèc tÕ . ViÖc ViÖt Nam gia nhËp khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN (AFTA) vµ trong t¬ng lai sÏ h×nh thµnh khu vùc mËu dÞch tù do (FTA) bao gåm c¸c níc ASEAN vµ Trung Quèc –mét thÞ trêng to lín gÇn 2 tû d©n – sÏ ®Æt c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tríc nh÷ng c¬ héi kinh doanh míi cïng víi nh÷ng th¸ch thøc to lín tõ thÞ trêng trong níc vµ khu vùc . Khi ®ã hµng rµo thuÕ quan kh«ng cßn lµ yÕu tè ng¨n c¶n sù th©m nhËp vµo thÞ trêng ViÖt Nam cña c¸c doanh nghiÖp trong khèi mµ chØ cßn l¹i mét hµng rµo duy nhÊt ®ã lµ chÊt lîng . §iÒu nµy buéc c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tõ b©y giê ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó n©ng cao chÊt lîng , t¹o dùng uy tÝn vµ th¬ng hiÖu s¶n phÈm trong lßng ngêi tiªu dïng . N©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cã tÇm quan träng sèng cßn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp . chÊt lîng , gi¸ c¶ vµ thêi gian giao hµng lµ mét trong ba yÕu tè quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp . Trong ®iÒu kiÖn më réng giao lu kinh tÕ quèc tÕ nh hiÖn nay doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ph¶i t×m ®îc thÕ m¹nh c¹nh tranh cña m×nh . chÊt lîng s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng chiÕn lîc c¹nh tranh c¬ b¶n nhÊt cña rÊt nhiÒu doanh nghiÖp trªn thÕ giíi hiÖn nay. Nhê chÊt lîng cao lµm t¨ng uy tÝn cña doanh nghiÖp , gi÷ ®îc kh¸ch hµng cò vµ thu hót kh¸ch hµng míi më r«ng thÞ trêng , t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng . SVTH: Chu ThÞ Lan §Ò ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt lîng N©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm sÏ lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cña doanh nghiÖp nhê s¶n phÈm lam ra cã gi¸ trÞ lín h¬n , b¶o vÖ m«i trêng , vµ ®¶m b¶o an toµn khi sö dông , n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tõ ®ã t¹o c¬ së cho sù ph¸t triÓn l©u dµi vµ bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp . §øng trªn gi¸c ®é nÒn kinh tÕ quèc d©n, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm sÏ lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng x· héi, chÊt lîng s¶n phÈm t¨ng sÏ dÉn ®Õn t¨ng gi¸ trÞ sö dông vµ lîi Ých kinh tÕ x· héi trªn mét ®¬n vÞ chi phÝ ®Çu vµo, tiÕt kiÖm tµi nguyªn, gi¶m « nhiÔm m«i trêng. V× vËy, n©ng cao chÊt lîng kh«ng chØ lµ vÊn ®Ò cña doanh nghiÖp mµ cßn lµ chiÕn lîc quan träng trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc. 5. Mét sè yªu cÇu ®èi víi viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. Thø nhÊt, N©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm lµ ®Ó ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu cña ngêi sö dông. §©y lµ yªu cÇu ®Çu tiªn vµ lµ quan träng nhÊt. Nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng lu«n biÕn ®éng theo xu híng t¨ng lªn v× vËy n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm còng ph¶i tu©n theo xu híng nµy. Thø hai, N©ng cao chÊt lîng ph¶i ®i ®«i víi gi¶m chi phÝ. Xu híng cña ngêi tiªu dïng lµ muèn cã nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao h¬n nhng víi gi¸ thÊp h¬n. V× vËy, yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi mçi doanh nghiÖp khi n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm lµ kh«ng ®îc lµm chi phÝ t¨ng lªn mét c¸ch ®éi biÕn mµ ph¶i lu«n t×m c¸ch gi¶m thiÓu nh÷ng chi phÝ kh«ng phï hîp. Thø ba, N©ng cao chÊt lîng cÇn g¾n víi n©ng cao tr¸ch nhiÖm víi x· héi. N©ng cao chÊt lîng ph¶i ®ång thêi gi¶m ®îc « nhiÔm m«i trêng, c¸c chÊt th¶i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i ®îc xö lý tríc khi th¶i ra m«i trêng bªn ngoµi vµ s¶n phÈm ph¶i ®¶m b¶o kh«ng g©y « nhiÔm m«i trêng khi sö dông. MÆt kh¸c, n©ng cao chÊt lîng ph¶i ®i ®«i víi ®¶m b¶o an toµn lao ®éng cho ngêi lao ®éng, thêi gian lµm thªm giê ph¶i tu©n theo luËt ®Þnh cña quèc gia vµ quèc tÕ , ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng cña ngêi lao ®éng , lùc lîng lao ®éng ph¶i trong ®é tuæi lao ®éng. Mét s¶n phÈm dï cã chÊt lîng cao ®Õn ®©u nhng no ®îc s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn kh«ng an toµn vêi ngêi lao ®éng , g©y « nhiÔm m«i trêng còng kh«ng ®îc thÞ trêng chÊp nhËn , ®Æc biÖt víi c¸c thÞ trêng khã tÝnh nh Mü- EuNhËt b¶n . §©y lµ tiªu chuÈn b¾t buéc trong tiªu chuÈn tr¸ch nhiÖm x· héi SA8000. II. chÊt lîng s¶n phÈm dÖt may vµ chÊt lîng ¸o ph«ng . 1. Mét sè kh¸i niÖm cã liªn quan - ChÊt lîng cña ngµnh dÖt( hay chÊt lîng cña chÊt v¶i ) §ã lµ chÊt lîng s¶n phÈm ®Çu ra cña ngµnh dÑt nã còng co liªn quan trùc tiÕp tíi chÊt lîng s¶n phÈm cña ngµnh may v× ®ã lµ nguyªn vËt liÖu chÝnh cÊu t¹o lªn s¶n phÈm cña ngµnh may ®Æc biÖt víi chÊt lîng mÆt hµng ¸o ph«ng th× ®iÒu nµy cµng trë lªn quan träng h¬n bëi v× khi ta mÆc mét chiÕc ¸o ta sÏ c¶m nhËn ®îc ngay chÊt lîng chÊt v¶i cña chiÕc ¸o ®ã ®Æc biÖt lµ ¸o ph«ng mét lo¹i ¸o ®îc lµm tõ chÊt liÖu rÊt mÒn nªn ngêi ta cã thÓ c¶m nhËn ®îc ngay v× vËy chÊt lîng ¸o ph«ng phô thuéc kh¸ nhiÒu yÕu tè nµy . - ChÊt liÖu chØ may chÊt lîng ¸o ph«ng hay s¶n phÈm dÖt may nãi chung th× mét yÕu tè kh«ng kÐm phÇn quan träng ®ã lµ chÊt liÖu cña chØ may v× x· héi cµng hiÖn ®¹i vµ cµng v¨n minh th× tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ cµng cao do ®ã ngêi ta sÏ rÊt ng¹i khi ph¶i kh©u mét chiÕc ¸o bÞ tuét chØ dï ®ã lµ mét chiÕc ¸o tèt ®i nòa th× rÊt cã thÓ nã sÏ bÞ bá ®i v× vËy ta cã thÓ thÊy ®îc tÇm quan träng cña yÕu tè nay dï nhá nhng kh«ng thÓ bá qua ®îc tuy nã kh«ng ph¶i nguyªn liÖu chÝnh cÊu thµnh lªn chiÕc ¸o nhng còng lµ nguyªn vËt liÖu ®Ó may ¸o. - Kü thuËt thiÕt kÕ ¸o ph«ng lµ viÖc thiÕt lËp thêi gian ra ®êi cña mét s¶n phÈm ¸o ph«ng míi víi nh÷ng yÕu tè nµo ®Ó thu ®îc mét s¶n phÈm ¸o SVTH: Chu ThÞ Lan §Ò ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt lîng ph«ng míi mang l¹i doanh thu vµ lîi nhuËn lín cho doanh nghiÖp. Nã gåm ba yÕu tè chñ chèt lµ: ph¬ng ph¸p c«ng nghÖ vµ thñ tôc. - Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ¸o ph«ng tËp hîp c¸c ho¹t ®éng, ph¬ng ph¸p, thùc hµnh, biÕn ®æi mµ con ngêi lµm ®Ó ph¸t triÓn vµ duy tr× c¸c s¶n phÈm ®ã vµ nhiÒu s¶n phÈm kÕt hîp nh: c¸c kÕ ho¹ch dù ¸n, tµi liÖu thiÕt kÕ, m· nguån c¸c tµi liÖu kiÓm tra,sù so s¸nh s¶n phÈm thiÕt kÕ vµ ®¬n ®Æt hµng... - N¨ng lùc qu¸ tr×nh ¸o ph«ng miªu t¶ ph¹m vi kÕt qu¶ mong ®îi cã thÎ ®¹t ®îc do tu©n thñ mét qu¸ trinh s¶n xuÊt khÐp kÝn. N¨ng lùc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ¸o ph«ng lµ thÞ phÇn cña s¶n phÈm míi tung ra ngoµi thÞ trêng vµ c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp dÖt may. Ngoµi ra cßn cã sù ®¸p øng nhanh chãng vÒ tiÕn ®é thêi gian theo hîp ®ång hoµn thµnh nhanh hay chËm còng phô thuéc vµo n¨ng lùc cña doanh nghiÖp. 2. §Æc ®iÓm chÊt lîng ¸o ph«ng vµ c¸c yÕu tè nguyªn vËt liÖu cã liªn quan ¶nh hëng tíi chÊt lîng ¸o ph«ng. 2.1 §Æc ®iÓm cña mÆt hµng ¸o ph«ng . *. Thø nhÊt vÒ thiÕt kÕ mÉu . Mét s¶n phÈm dÖt may bÊt kú th× ®Çu tiªn lµ thiÕt kÕ vµ sö lý mÉu . §©y lµ mét kh©u cùc kú quan träng ®ßi hái ®é s¸ng t¹o cao vµ hµm lîng chÊt s¸m chøa trong kh©u nµy còng rÊt nhiÒu cã thÓ víi mÉu kh¸c nhau nã cã gi¸ trÞ kh¸c nhau nhng víi tÝnh to¸n tõ tríc tíi nay th× cã nh÷ng mÉu thiÕt kÕ lªn tíi hµng ngµn USD ®©y chØ lµ thèng kª ®îc víi mÆt hµng ¸o ph«ng còng vËy nh÷ng mÉu thiÕt kÕ ®Ñp vµ hîp lý lu«n lµ vÊn ®Ò ®îc quan t©m ®èi víi nh÷ng nhµ s¶n xuÊt . *. Thø hai lµ thùc hiÖn hoµn thµnh s¶n phÈm §ã chÝnh lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn s¶n xuÊt s¶n phÈm ¸o ph«ng . §Çu tiªn ngêi ta mang v¶i c¾t theo mÉu vµ l¾p r¸p thµnh mét chiÕc ¸o hoµn chØnh nh÷ng c«ng viÖc nµy sÏ ®îc ®¶m nhiÖm bëi c¸c c«ng nh©n trong xëng s¶n xuÊt . *. Thø ba vai trß cña c¸c nhµ qu¶n lý. §èi víi s¶n phÈm nµy th× còng nh c¸c s¶n phÈm kh¸c th× yÕu tè nµy còng lµ mét yÕu tè quan trong ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ¸o ph«ng. C¸c nhµ qu¶n lý sÏ ®ua ra c¸c quyÕt ®Þnh sÏ cho s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm nµo vµ nhËp khÈu nh÷ng d©y chuyÒn s¶n xuÊt nµo ®iÒu nµy sÏ ¶nh hëng trùc tiÕp tíi chÊt lîng cña s¶n phÈm mÆt hµng nµy. *. MÉu m· cña thiÕt kÕ lu«n thay ®æi theo nhu cÇu cña kh¸ch hµng v× vËy sù ®¸nh gi¸ møc ®é chÊt lîng s¶n phÈm ¸o ph«ng còng thay ®æi ,doanh nghiÖp ph¶i lu«n lµm míi mÉu thiÕt kÕ sao cho nã phï hîp víi thùc tÕ . *. YÕu tè c«ng nghÖ còng ¶nh hëng tíi chÊt lîng cña s¶n phÈm khi c«ng nghÖ thay ®æi th× doanh nghiÖp còng ph¶i thay ®æi c«ng nghÖ sao cho phï hîp víi thêi ®¹i ®Ó n©ng cao chÊt lîng cña s¶n phÈm nµy . *. DÔ nh©n b¶n vµ dÔ bÞ ¨n c¾p b¶n quyÒn së h÷u ®èi víi s¶n phÈm míi. Do yÕu tè cña s¶n phÈm ¸o ph«ng lµ mét s¶n phÈm theo mèt v× vËy c¸c s¶n phÈm nµy ph¶i thêng ra ®óng kho¶ng thêi gian vµ phï hîp víi ngêi tiªu dïng. Bëi vËy mµ c¸c s¶n phÈm nµy dÔ bÞ nh¸i mèt ¨n c¾p mÉu mèt bëi c¸c doanh nghiÖp t nh©n nhá kh¸c. *. Chu kú sèng cña s¶n phÈm ng¾n. ChÝnh v× lý do theo mèt theo thêi gian mµ chu kú cña s¶n phÈm ¸o ph«ng thêng ng¾n kh«ng dµi, do ®ã cÇn ph¶i ®Çu t cho ph¸t triÓn nhiÒu h¬n chó träng vµo thay ®æi mÉu mèt cho phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng vÒ lo¹i s¶n phÈm hay mÆt hµng nµy. *. TÝch hîp bëi nhiÒu yÕu tè : Tõ c¸c ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm ¸o ph«ng chóng ta cã thÓ thÊy ®îc sù tÝch hîp cña nhiÒu yÕu tè trª l¹i th× chóng ta cã thÓ thÊy râ ®îc ®Æc ®iÓm cña SVTH: Chu ThÞ Lan §Ò ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt lîng s¶n phÈm nµy ®Ó cã thÓ nghiªn cøu râ qu¸ tr×nh c¶i tiÕn chÊt lîng còng nh c¸c biÖn ph¸p kh¶ thi h¬n ®Ó ¸p dông cho viÖc n©ng cao chÊt lîng cña s¶n phÈm n¸y mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. 2.2. §Æc ®iÓm chÊt lîng cña mÆt hµng ¸o ph«ng. * ChÊt lîng ¸o ph«ng thay ®æi theo thêi gian sö dông : Nh÷ng thêi kú tríc ®©y th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ¸o ph«ng lµ thñ c«ng nay ®îc thay thÕ b»ng m¸y mãc vµ ®©y chuyÒn c«ng nghÖ th× vÉn ®îc chÊp nhËn ngay vµ lóc ®Çu kh¸ch hµng cha ®ßi hái cao vÒ chÊt lîng cña chÊt v¶i nguyªn vËt liÖu lµm ¸o ph«ng v× hä nghÜ lµ nh hiÖn t¹i lµ kh¸ tho¶ m·n song sau nay nhu cÇu lu«n thay ®æi vµ ®ßi hái ¸o ph«ng cÇn cã chÊt lîng cao h¬n nh chÊt liÖu v¶i mÉu m· hay mÇu s¾c vv... Còng chÝnh do yªu cÇu vÒ hîp mèt mµ c¸c s¶n phÈm ¸o ph«ng lu«n thay ®æi theo thêi gian sö dông mét chu kú sèng cña s¶n phÈm ¸o ph«ng chØ trong thêi gian kh¸ ng¾n kh«ng dµi l¾m nh cã thÓ chØ h¬n mét n¨m hoÆc tíi gÇn hai n¨m lµ nhiÒu. *ChÊt lîng s¶n phÈm ¸o ph«ng thô thuéc rÊt lín vµo c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp ra s¶n phÈm nµy. ChÊt lîng s¶n phÈm ¸o ph«ng kh«ng chØ phô thuéc nhiÒu vµo nhµ thiÕt kÕ mµ cßn phô thuéc nhiÒu vµo nh÷ng ngêi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng nµy mét sè thùc tÕ ®· chøng minh ®iÒu nµy cho thÊy khi mét mÉu thiÕt kÕ ®Ñp nhng may chËt ho¹c réng th× s¶n phÈm ®ã sÏ khã ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn ho¹c nhiÒu nçi kh¸c mµ kh«ng thÎ kÓ hÕt ra ë ®©y. V× vËy ë ®©y cÇn sù phèi hîp chÆt chÏ tõ nhµ thiÕt kÕ mÉu tíi c¸c nh©n viªn thùc hiÖn mÉu ®ã ®Ó cã ®îc mét s¶n phÈm cã chÊt lîng cao. *C«ng nghÖ míi thay ®æi. Khi mét c«ng nghÖ míi thay ®æi cã thÓ lµm cho c¸c s¶n phÈm nµy cã chÊt lîng cao h¬n hay n¨ng suet cao h¬n v× vËy khi cã sù thay ®æi vÒ c«ng nghÖ th× c¸c nhµ qu¶n lý cÇn cã quyÕt ®Þnh xem cã nªn thay ®æi c«ng nghÖ ngay hay kh«ng ®Ó n©ng cao chÊt lîng cña s¶n phÈm. *TÝch hîp nhiÒu yÕu tè l¹i ta cã: Nh×n c¸c nguyªn nh©n râ h¬n vµ cã thÓ nªu ra mét sè biÖn ph¸p kh¸c phôc ®ã ph¶i lµ sù liªn kÕt chÆt chÏ cña tÊt c¶ c¸c c¸n bé trong c«ng ty ®Ó thùc hiÖn mét dù ¸n thµnh c«ng. Nh÷ng lý do kh¸c n»m trong chÝnh qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n vÝ dô nh trong nhiÒu trêng hîp s¶n xuÊt , s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch th× Ýt mµ theo ý tëng bÊt chit th× nhiÒu v× vËy qu¶n lý dù ¸n vÒ s¶n phÈm míi th× khã vµ qu¶n lý dù ¸n vÒ s¶n phÈm ¸o ph«ng míi thêng kh«ng ®¹t yªu cÇu. Nh÷ng yªu cÇu cña s¶n phÈm ¸o ph«ng thêng khã ®Ó ®a ra mét c¸ch tho¶ ®¸ng. Khi nh÷ng yªu cÇu ®îc ghi nhËn díi h×nh thøc ý tëng hay kh¸i niÖm th× c¸c ®Þnh nghÜa trong ®ã l¹i kh«ng ®îc râ rµng, g©y nhÇm lÉn hoÆc m©u thuÉn víi nhau. Tãm l¹i, chÊt lîng s¶n phÈm ¸o ph«ng lµ kÕt qu¶ lç lùc cña mét lo¹t c¸c qu¸ tr×nh cã liªn quan chÆt chÏ víi nhau tõ kh©u b¾t ®Çu ®Õn kh©u kÕt thóc. 2.3. c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi chÊt lîng s¶n phÈm ¸o ph«ng. * Nhu cÇu thÞ trêng : Còng nh c¸c s¶n phÈm kh¸c, ¸o ph«ng ®îc s¶n xuÊt ra lµ ®Ó cung cÊp cho ngêi sö dông th«ng qua thÞ trêng. Nhu cÇu thÞ trêng sÏ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh tíi c¸c møc chÊt lîng mµ mét chiÕc ¸o ph«ng cÇn ph¶i cã. Th«ng qua thÞ trêng c¸c nhµ s¶n xuÊt ¸o ph«ng sÏ biÕt ®îc mÉu thiÕt kÕ nµo mµ m×nh ®Þnh s¶n xuÊt ra cÇn bao gåm nh÷ng yÕu tè g×, víi møc chÊt lîng lµ bao nhiªu? gi¸ c¶ nh thÕ nµo? ®Ó cã thÓ lµm tho¶ m·n nhu cÇu cña ngêi sö dông. * Nh©n tè thêi gian : SVTH: Chu ThÞ Lan §Ò ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt lîng Bëi nh÷ng ®Æc ®iÓm dÔ s¶n xuÊt, dÔ thiÕt kÕ nh÷ng mÉu t¬ng tù nhau, c¸c mÉu thiÕt kÕ lu«n lu«n thay ®æi ®a d¹ng phong phó. Nªn cã thÓ mét mÉu thiÕt kÕ võa ra ®êi nÕu kh«ng phï hîp sÏ bÞ lçi thêi ngay tøc th×. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh mÆt hµng ¸o ph«ng ph¶i chíp thêi c¬ kh«ng chØ lµ ý tëng mµ c¶ thêi c¬ ®a s¶n phÈm ra ngoµi thÞ trêng. Do ®ã nh©n tè thêi gian lµ nh©n tè quan träng ¶nh hëng tíi chÊt lîng s¶n phÈm ¸o ph«ng * Nh©n tè chi phÝ : §Ó yÕu tè chi phÝ cho mét s¶n phÈm ¸o ph«ng ( chi phÝ thiÕt kÕ) lµ t¬ng ®èi khã kh¨n v× mÉu thiÕt kÕ lµ mét s¶n phÈm thuÇn tuý chøa ®ùng nhiÒu chÊt x¸m. trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ¸o ph«ng thêng ph¸t sinh chi phÝ nªn cã sù chªnh lÖch t¬ng ®èi gi÷a chi phÝ dù kiÕn vµ chi phÝ thùc tÕ. Sù chªnh lÖch nµy nguyªn nh©n lµ do mét phÇn ngêi ta thêng s¶n xuÊt theo ý tëng chît ®Õn chø kh«ng theo mÉu thiÕt kÕ nªn chi phÝ thùc tÕ kh¸c so víi chi phÝ dù kiÕn, nÕu s¶n xuÊt theo mÉu thiÕt kÕ chiÕm phÇn nhá . H¬n so víi tiÕn ®é th× c¬ héi c¹nh tranh trªn thÞ trêng gi¶m do nh©n tè thêi gian vµ chÊt lîng s¶n phÈm còng bÞ gi¶m do ra ®êi muén. HÇu nh mäi ngêi ®Òu biÕt sù íc tÝnh chi phÝ cho s¶n phÈm nµy t¬nbg ®èi khã do vËy hä thêng tÝnh to¸n sau khi s¶n xuÊt xong. Tuy nhiªn ®iÒu nµy sÏ h¹n chÕ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp do ®ã hä dïng c¸c ®¬n vÞ ®o nh Man-day( ngµy c«ng ),Man-month( th¸ng c«ng) vµ Line of code (dßng lÖnh). * Nh©n tè con ngêi Khi ®i vµo xem xÐt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ¸o ph«ng vµ thùc tÕ qu¸ tr×nh ®a s¶n phÈm ¸o ph«ng ra thÞ trêng cã mét sè vÊn ®Ò liªn quan tíi kü n¨ng tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn : C¸c lçi thêng ®îc ph¸t hiÖn muén cho tíi khi kh¸ch hµng thö s¶n phÈm khi hä mua sau ®ã c¸c sai sãt míi ®îc söa ch÷a ®iÒu nµy g©y ra sù tèn kÐm cho doanh nghiÖp. ChÊt lîng víi t c¸ch lµ mét môc tiªu thêng Ýt ®îc quan t©m bëi c¸c nh©n viªn s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp mµ hä l¹i lµ nh÷ng ngêi quyÕt ®Þnh nªn chÊt lîng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp do vËy nh÷ng ngêi qu¶n lý cÇn ®a ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó tuyªn truyÒn tíi c¸c nh©n viªn ®Ó hä hiÓu vµ ph¸t huy tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. C¸c vÊn ®Ò trªn ®©y gióp chóng ta nhËn biÕt ®îc viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ s¶n xuÊt mét s¶n phÈm ¸o ph«ng ph¶i cã tÝnh hÖ thèng vµ ®îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiem tóc bëi c¸c thî may lµnh nghÒ. Muèn vËy mäi thµnh viªn ph¶i nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña hÖ thèng chÊt lîng. * Nh©n tè qu¶n lý : Vai trß qu¶n lý ë ®©y ®îc thÓ hiÖn rÊt nhiÒu qua c¸c néi dung sau : Thø nhÊt cÇn tuyªn truyÒn cho c¸c c«ng nh©n viªn tÝch cùc tham gia vµo c¸c dù ¸n trong c¸c môc tiªu ph¸t triÓn vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ¸o ph«ng tríc nh÷ng thay ®æi cña nhu cÇu thÞ trêng th× vÒ c«ng nghÖ ph¶i ®îc thay ®æi mét c¸ch liªn tôc , ®iÒu nµy dÉn ®Õn ®é rñi ro kh¸ cao nªn vai trß cña nhµ qu¶n lý cµng ®îc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ quan träng cña m×nh. V× vËy nãi ®Õn chÊt lîng lµ nãi ®Õn chÊt lîng cña ho¹t ®éng qu¶n lý. Ho¹t ®éng qu¶n lý t¸c ®éng ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm ¸o ph«ng ë c¸c kh©u : th«ng qua mÉu thiÕt kÕ, lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kiÓm tra, kiÓm so¸t, xem xÐt ®Ó t×m kiÕm lçi, x¸c ®Þnh ph¬ng ph¸p kh¾c phôc, söa ch÷a phï hîp vµ cung cÊp nh÷ng th«ng tin ch¾c ch¾n ®¶m b¶o dîc sù æn dÞnh vÒ chÊt lîng cña s¶n phÈm vµ uy tÝn trªn thÞ trêng cña doanh nghiÖp sÏ ®îc n©ng cao. 3. Vai trß cña chÊt lîng ¸o ph«ng trong c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ¸o ph«ng 3.1. Vai trß cña chÊt lîng ¸o ph«ng . SVTH: Chu ThÞ Lan §Ò ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt lîng Gièng nh tÊt c¶ nh÷ng s¶n phÈm ,trong lÜnh vùc kinh doanh s¶n phÈm ¸o ph«ng muèn ®¶m b¶o n¨ng suÊt cao , gi¸ thµnh h¹ vµ t¨ng lîi nhuËn c¸c nhµ s¶n xuÊt kh«ng cßn con ®êng lÇn kh¸c lµ dµnh mäi u tiªn cho môc tiªu hµng ®Çu lµ chÊt lîng. N©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm lµ con ®êng kinh tÕ nhÊt, ®ång thêi còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng chiÕn lîc quan träng , ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn ch¾c ch¾n nhÊt cña doanh nghiÖp . ChÊt lîng lµ chiÕc ch×a kho¸ vµng ®em l¹i phån vinh cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c quèc gia th«ng qua viÖc chiÕm lÜnh thÞ trêng , ph¸t triÓn kinh tÕ . ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y trong bíc tiÕp cËn víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc , chóng ta ngµy cµng nhËn râ tÇm quan träng cña nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÊt lîng .§Æc biÖt , s¶n phÈm ¸o ph«ng lµ mét s¶n phÈm mµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cßn nhËp khÈu nguån nguyªn liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt lo¹i s¶n phÈm nµy , cha cã nhiÒu uy tÝn trªn thÞ trêng thÕ giíi , chóng ta cÇn n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm nµy ®Ó kh¼ng ®Þnh tÇm quan träng trªn thÞ trêng thÕ giíi vµ ®Ó chiÕm lÜnh thÞ trêng víi mÆt hµng nµy . Ngµy nay, s¶n phÈm ¸o ph«ng ®· trë thµnh mét s¶n phÈm rÊt gÇn gòi víi ngêi tiªu dïng vµ nã kh«ng thÓ thiÕu trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña cuéc sèng, v¨n ho¸, kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi. Nã cã ¶nh hëng lín tíi rÊt nhiÒu lÜnh vùc vÝ dô nh cã thÓ s¶n phÈm nµy sÏ lµm cho ngêi ta tù tin h¬n ®Ó hoµn thµnh tèt c«ng viÖc vµ tõ ®©y cã thÓ thÊy ®îc sù ¶nh hëng cña s¶n phÈm nµy tíi tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc . 3.2 TÇm quan träng cña mét qua tr×nh s¶n xuÊt ¸o ph«ng Dù ¸n ph¸t triÓn s¶n xuÊt ¸o ph«ng theo thiÕt kÕ ph¶i tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng trong ph¹m vi thêi gian vµ chi phÝ thùc hiÖn nhÊt ®Þnh . BÊt kú mét tæ chøc nµo còng muèn s¶n phÈm ¸o ph«ng cña m×nh ®îc thÞ trêng chÊp nhËn vµ ®ãn chµo , lu«n ®îc ngêi tiªy dïng tin tëng lùa chän vµ sö dông . Nh vËy mét s¶n phÈm ¸o ph«ng thµnh c«ng nh thÕ nµo? nh©n tè ®Ó quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng ®ã lµ g× ? Mét dù ¸n x©y dùng s¶n phÈm ¸o ph«ng míi ®îc chÊp nhËn trªn thÞ trêng ®îc coi lµ thµnh c«ng nÕu nã ra ®êi vµ chiÕm ®îc thÞ trêng mét c¸ch nhanh chãng nhÊt cã thÓ vÊn ®Ò thêi gian lµ vÊn ®Ò quan träng v× s¶n phÈm nµy theo thêi gian kh¸c nhau cã nh÷ng mÉu mèt kh¸c nhau vµ theo mïa . Ngoµi ra chóng ta kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn hai nh©n tè nòa lµ chÊt lîng s¶n phÈm vµ chi phÝ thÊp . NhiÒu dù ¸n s¶n xuÊt s¶n phÈm ¸o ph«ng míi ®¹t chÊt lîng cao vµ trong thêi gian ng¾n nhng nÕu chi phÝ cao th× nã vÉn cha ®îc coi lµ thµnh c«ng v× chi phÝ thùc hiÖn qu¶ møc ng©n quÜ cho phÐp , nhng nÕu thêi gian thùc hiÖn qu¸ so víi dù kiÕn th× còng kh«ng ®îc coi la thµnh c«ng . Theo sè liÖu thèng kª vµ ph©n tÝch cho thÊy cã kho¶ng h¬n 30% sè dù ¸n cã chi phÝ t¨ng h¬n so víi dù kiÕn , cßn vÒ thêi gian hoµn thµnh th× cã tíi 55% d ¸n hoµn thµnh chËm h¬n dù kiÕn. Nguyªn nh©n lµm cho dù ¸n s¶n xuÊt s¶n phÈm ¸o ph«ng míi bÞ thÊt b¹i lµ do: Thø nhÊt lµ do: MÊt kh¶ n¨ng qu¶n lý nhu cÇu cña kh¸ch hµng nh lµ khi nhËn ra nhu cÇu cña kh¸ch hµng suÊt hiÖn nhµ s¶n xuÊt cã y tëng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm míi nhng nhu cÇu ®ã l¹i thay ®æi mµ ta kh«ng l¾m b¾t kÞp th× cã thÓ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm míi sÏ khã b¸n hay nãi c¸ch kh¸c lµ thÞ trêng kh«ng chÊp nhËn s¶n phÈm ®ã dÔ bÞ tån kho nÕu ta kh«ng nh¹y bÐn. Thø hai lµ do: Kh«ng qu¶n lý ®îc rñi do cã thÓ rñi do vÒ s¶n phÈm míi liÖu nã cã ®îc chÊp nhËn hay kh«ng råi chi phÝ dù kiÕn thÕ nµo ? doanh thu va lîi nhuËn ra sao ? Thø ba lµ do: C¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt kÐm hiÖu qu¶ g©y nhiÒu lçi cho s¶n phÈm lµm cho chÊt lîng s¶n phÈm ¸o ph«ng míi suèng cÊp ... SVTH: Chu ThÞ Lan §Ò ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt lîng Thø t lµ do: Tr×nh ®é tay nghÒ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt còng nh kinh nghiÖm chuyªn m«n cña c«ng nh©n viªn cha cao con thÊp vÒ nhiÒu mÆt vÝ dô nh mét thî c¾t theo d©y chuyÒn nÕu tay nghÒ kh«ng cao cã thÓ mét lóc lµm háng rÊt nhiÒu s¶n phÈm cïng mét lóc. Vµ nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c tuy nhiªn kh«ng gÆp thêng xuyªn l¾m lªn kh«ng ®îc kÓ tíi ë ®©y. Song tÊt c¶ c¸c nguyªn nh©n nµy kÕt hîp víi nhau tao nªn c¸c qu¸ trÝnh s¶n xuÊt yÕu kÐm . Vµ th«ng thêng mét dù ¸n thÊt b¹i bëi v× qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n ®îc s¾p xÕp mét c¸ch cha hîp lý. MÆt kh¸c nguyªn nh©n chÝnh lµm mÊt kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn dù ¸n bao gåm: Môc tiªu kh«ng râ rµng, kÕ ho¹ch cha ®îc v¹ch râ ,c«ng nghÖ cha hiÖn ®¹i, kh«ng cã ph¬ng ph¸p qu¶n lý dù ¸n, thiÕu nguån nh©n lùc cã kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é ®Ó sö dông c«ng nghÖ míi. Trong 5 nguyªn nh©n nµy, ba nguyªn nh©n ®Çu coi lµ nguyªn nh©n lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt yÕu kÐm, hai nguyªn nh©n sau coi lµ rñi do cña ban l·nh ®¹o. Tham sè cho mét dù ¸n thµnh c«ng lµ c¸c qu¸ tr×nh thùc hiÖn trong dù ¸n ph¶i æn ®Þnh. NÕu c¸c tiªu chuÈn ®¹t ra cho c¸c qu¸ tr×nh thùc hiÖn trong dù ¸n ph¶i æn ®Þnh. NÕu c¸c tiªu chuÈn ®¹t ra cho qu¸ tr×nh lùa chän cÈn thËn, phï hîp vµ ®îc thùc hiÖn nghiªm tóc th× kh¶ n¨ng thµnh c«ng cña mét dù ¸n s¶n xuÊt s¶n phÈm ¸o ph«ng míi sÏ rÊt cao. Khi n¨ng suÊt cao cã thÓ gi¶m chi phÝ vµ tèi thiÓu ho¸ thêi gian thùc hiÖn dù ¸n. ChÊt lîng cao vµ n¨ng suÊt cao ®îc coi lµ môc tiªu kÐp cña dù ¸n hoµn thµnh s¶n phÈm ¸o ph«ng. MÆc dï, c¸c qu¸ tr×nh cÇn cho viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña dù ¸n nhng còng cÇn thiÕt cho viÖc thùc hiÖn môc tiªu cña tæ chøc. TÊt nhiªn, bÊt kú mét tæ chøc nµo còng muèn c¸c dù ¸n cña m×nh ®îc thµnh c«ng. Tuy nhiªn, nh÷ng môc tiªu mong muèn cña tæ chøc vît xa c¶ nh÷ng môc tiªu cña dù ¸n. Mét dù ¸n cã n¨ng suÊt vµ chÊt lîng cao cha ®ñ mµ môc tiªu cña tæ chøc lµ ph¶i dù ®o¸n, dù b¸o, íc lîng ®îc n¨ng suÊt vµ chÊt lîng cña dù ¸n. §ã còng chÝnh lµ mong muèn ®Çu tiªn cña tæ chøc. NÕu mét tæ chøc kh«ng cã kh¶ n¨ng dù ®o¸n th× sÏ kh«ng thÓ ®¸nh gi¸ ®îc chÝnh x¸c, s¸t thùc ®îc c«ng viÖc x©y dùng c¸c íc lîng hîp lý lµ cÇn thiÕt ®Ó ®Þnh híng kinh doanh. Môc tiªu thø hai cña doanh nghiÖp lµ liªn tôc c¶i tiÕn ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt lîng. N¨ng suÊt vµ chÊt lîng cña mét dù ¸n phô thuéc vµo ba nh©n tè: qu¸ tr×nh, con ngêi vµ c«ng nghÖ. Chóng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau vµ ®îc m« t¶ b»ng tam gi¸c chÊt lîng ®îc vÏ vµ biÓu diÔn nh h×nh sau ®©y. SVTH: Chu ThÞ Lan §Ò ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt lîng Con ngêi Q & P: N¨ng suÊt vµ chÊt lîng Qu¸ tr×nh C«ng nghÖ Tam gi¸c chÊt lîng V× qu¸ tr×nh cã ¶nh hëng quan träng tíi n¨ng suÊt vµ chÊt lîng. Nªn mét trong nh÷ng c¶i tiÕn n¨ng suÊt vµ chÊt lîng lµ c¶i tiÕn c¸c qu¸ tr×nh sö dông trong tæ chøc. Nh vËy,c¸c qu¸ tr×nh sö dông trong mét tæ chøa kh«ng chØ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ cßn lµ nh©n tè ¶nh hëng ®Õn n¨ng suÊt vµ chÊt lîng. SVTH: Chu ThÞ Lan §Ò ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt lîng Ch¬ng II Thùc tr¹ng chÊt lîng s¶n phÈm ¸o ph«ng t¹i tæng c«ng ty may ViÖt Nam I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1. Hoµn c¶nh ra ®êi Hoµn c¶nh ra ®êi cña ngµnh dÖt may ë níc ta ®· cã tõ rÊt l©u ®êi kh«ng ai cã thÓ n¾m ®îc chÝnh x¸c nã ra ®êi vµo thêi gian cô thÓ nµo n÷a, nhng ch¾c ch¾n mét ®iÒu lµ nã ra ®êi tõ rÊt l©u ®êi vµ cho tíi nay th× ngµnh nµy ®· rÊt ph¸t triÓn vµ lµ mét trong nh÷ng thÕ m¹nh xuÊt khÈu cña níc ta tuy ngµnh nµy kh«ng ph¸t triÓn vµ lín m¹nh b»ng ngµnh dÖt may cña Trung Quèc hay Ên ®é nhng chóng ta sÏ tiÕn tíi ph¸t triÓn vît hä. T¹i cuéc häp thø 6, quèc héi kho¸ IX . Quèc héi ®· nhÊt trÝ vµ cã nh÷ng nhËn ®Þnh sau Thø nhÊt: Kh¼ng ®Þnh vai trß cña ngµnh dÖt may lµ mét trong sè nh÷ng ngµnh thÕ m¹nh xuÊt khÈu níc ta cÇn ph¶i ®Èy m¹nh suÊt khÈu mÆt hanhg nµy nhiÒu h¬n n÷a cã thÓ ngang b»ng víi c¸c níc cã thÕ m¹nh vÒ mÆt hµng nµy nh Trung Quèc vµ Ên ®é cã thÓ cßn tiÕn xa h¬n n÷a. Thø hai: Kh¼ng ®Þnh thÞ trêng mü lµ mét thÞ trêng khã tÝnh nhng rÊt réng më vµ ®Çy høa hÑn chóng ta cÇn cè g¾ng chinh phôc ®îc thÞ trêng nµy, nhng ®Ó lµm ®îc viÖc nµy th× ®Çu tiªn chóng ta cÇn ph¶i n©ng cao chÊt lîng cña toµn bé c¸c s¶n phÈm cña ngµnh dÖt may hiÖn nay. §ã còng lµ mét vÊn ®Ò t¬ng ®èi khã mµ chóng ta ph¶i thùc hiÖn nÕu muèn ®a s¶n phÈm cµo thÞ trêng nµy. Thø ba:Ngµnh dÖt may cÇn ph¸t triÓn c¸c thÕ m¹nh s½n cã cña m×nh nh gi¸ nh©n c«ng thÊp thÞ trêng trong níc kh¸ réng më vµ cÇn ®µo t¹o ®îc ®éi ngò c«ng n+©n viªn lµnh nghÒ cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ kh¶ n¨ng sö dông c¸c c«ng nghÖ míi cao. Tõ ®ã cã thÓ gi¶i quyÕt sè lao ®éng thÊt nghiÖp trong níc vµ còng cÇn kh«i phôc ngµnh dÖt lµm nguyªn liÖu phôc vô cho ngµnh may ®Ó ngµnh nµy kh«ng ph¶i nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu nh vËy cã thÓ h¹ h¬n n÷a vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ cã thÓ c¹nh tranh vÒ gi¸ ®èi víi c¸c níc nh Trung Quèc vµ Ên §é. 2. Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam. Ngµnh dÖt may cã lÞch sö ph¸t triÓn ®· tõ rÊt l©u mµ kh«ng ai cã thÓ biÕt nã cã tõ bao giê ngµnh dÖt may dÇn dÇn lín m¹nh vµ ph¸t triÓn ®· trë thµnh thÕ m¹nh xuÊt khÈu cña níc ta v× nã còng lµ mét trong nh÷ng ngµnh mµ nø¬c ta rÊt cã thÕ m¹nh ®Ó ph¸t triÓn. HiÖn nay ë níc ta ngµnh dÖt may ë níc ta còng rÊt ®îc quan t©m ®Èy m¹nh cho ph¸t triÓn song chóng ta muèn ph¸t triÓn ngµnh nµy th× ngµnh dÖt cÇn ®i tríc mét bíc.Víi mét sè lîng c¸c c«ng ty may kh¸ lín nh hiÖn nay th× chóng ta cÇn ®Èy m¹nh vµ t¹o ®iÒu kiÖn vÒ m«i trêng kinh doanh vµ xuÊt khÈu cho c¸c c«ng ty nµy ®Ó hä cã thÓ s¶n xuÊt hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. 3. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tæng c«ng ty may viÖt nam. HiÖn nay tæng c«ng ty may viÖt nam ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc sau: *S¶n xuÊt mÆt hµnh may mÆc tiªu dïng trong c¶ níc vµ xuÊt khÈu sang thÞ trêng c¸c níc kh¸c trªn thÕ giíi *thiÕt kÕ mÉu cho c¸c c«ng ty nhá hoÆc xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng cña c¸c c«ng ty nµy ®ãng vai trß ®Çu ®µn trong s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu. *B¸n bu«n b¸n lÎ c¸c mÆt hµng dÖt may cña c¸c c«ng ty chi nh¸nh cña m×nh. *chuyÓn nhîng quata xuÊt khÈu cho c¸c c«ng ty chi nh¸nh ®Ó xuÊt khÈu. SVTH: Chu ThÞ Lan §Ò ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt lîng *§µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng nh÷ng cho tæng c«ng ty mµ cßn cho c¸c c«ng ty chi nh¸nh khi hä cã nhu cÇu. Víi c¸c chøc n¨ng kinh doanh gåm. *Ngiªn cøu thiÕt kÕ mÉu m· s¶n phÈm ¸o ph«ng míi cho c¸c doanh nghiÖp nhá h¬n, chuyÓn giao c«ng nghÖ tin häc vµ øng dông c«ng nghÖ, xuÊt nhËp khÈu c¸c nguyªn vËt liÖu cho ngµnh may ®ã lµ c¸c s¶n phÈm cña ngµnh dÖt mµ hiÖn nay níc ta vÉn ph¶i nhËp khÈu víi sè lîng kh¸ lín. *XuÊt nhËp khÈu vµ uû th¸c xuÊt khÈu cho c¸c c«ng ty kh¸c hoÆc ph©n phèi quata.... *NhËp khÈu vµ kinh doanh c¸c thiÕt bÞ dïng cho may nh m¸y may c¸c c«ng cô kh¸c nh m¸y c¾t, m¸y v¾t sæ.... *Nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, t vÊn ®Çu t chuyÓn giao c«ng nghÖ trong lÜnh vùc m«i trêng. Trong ®ã lÜnh vùc kinh doanh chñ yÕu cña tæng c«ng ty may ViÖt Nam lµ xuÊt khÈu vµ ph¸t triÓn c¸c mÆt hµng trong vµ ngoµi níc ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm nµy trong níc vµ xuÊt khÈu. II. C¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu ¶nh hëng tíi chÊt lîng s¶n phÈm ¸o ph«ng cña tæng c«ng ty may ViÖt Nam. 1. §Æc ®iÓm s¶n phÈm. Còng nh s¶n phÈm may m¹c kh¸c th× s¶n phÈm ¸o ph«ng còng vËy tríc hÕt lµ kh©u thiÕt kÕ kh©u nµy còng lµ lo¹i mÉu ¸o ph«ng míi phÇn thùc hiÖn c«ng viÖc nµy kh¸ khã cÇn nhµ thiÕt kÕ cã tr×nh ®é chuyªn m«n kh¸ cao vµ ®ßi hái ®©y lµ mét s¶n phÈm chøa nhiÒu chÊt x¸m. ¸o ph«ng cña tæng c«ng ty may ViÖt Nam kh¸ ®a d¹ng phong phó nhiÕu mµu s¾c cã qui m« kh¸ lín ®¸p øng thÞ trêng trong níc vµ xuÊt khÈu.Song chóng ta cÇn xem xÐt ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ¸o ph«ng h¬n nòa vµ lµm ®a d¹ng phong phó h¬n nòa vÒ mÉu mèt vµ chñng lo¹i nhng chóng ta còng cÇn xem xÐt nhu cÇu cña thÞ trêng ®Ó s¶n xuÊt võa ®ñ kh«ng bÞ tån kho kh«ng lªn s¶n xuÊt hµng lo¹t mµ cÇn s¶n xuÊt ®óng lo¹i víi sè lîng theo nhu cÇu thÞ trêng víi môc tiªu ®¸p øng theo nhu cÇu thÞ trêng víi chÊt lîng s¶n phÈm cao. HiÖn nay ë níc ta còng nhu trªn thÕ giíi nhu cÇu vÒ s¶n phÈm nµy kh¸ cao nhng chóng ta cÇn thËn träng víi sù thay ®æi vÒ nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó tr¸nh sù tån kho cña s¶n phÈm. CÇn liªn tôc nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng mét c¸ch thêng xuyªn liªn tôc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng vµ tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. 2. §Æc ®iÓm cña thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm ¸o ph«ng hiÖn nay. Tríc hÕt ta cÇn xem xÐt thÞ trêng trong níc cña s¶n phÈm nµy. ë níc ta hiÖn nay víi s¶n phÈm nµy th× nhu cÇu kh¸ lín vµ t¬ng ®èi réng më trong níc hiÖn nay mÆt hµng nµy còng lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng b¸n ch¹y ë níc ta vµ chiÕm doanh sè t¬ng ®èi. tÝnh ®Õn s¸u th¸ng ®Çu n¨m 2004 gi¸ x¨ng dÇu t¨ng lµm cho thÞ trêng trong níc vµ thÕ giíi biÕn ®éng ®¬ng nhiªn ngµnh dÖt may còng bÞ ¶nh hën tuy kh«ng nhiÒu nhu ngµnh vËn t¶i hay c¸c ngµnh kh¸c nhng còng lµm nã t¨ng gi¸ 2,1% so víi cïng kú n¨m ngo¸i. ChØ sè gi¸ t¨ng 26,6% gi¸ ®« la Mü t¨ng 0,2% ... mÆc dï gi¸ t¨ng kh«ng ph¶i do mÊt c©n b»ng gi÷a cung vµ cÇu mµ chñ yÕu do nguyªn nh©n kh¸ch quan, nhng bé th¬ng m¹i vÉn th¼ng th¾n kh¼ng ®Þnh trong nguyªn nh©n gi¸ t¨ngcã sù yÕu kÐm cña qu¶n lý nhµ níc mµ ®iÓn h×nh lµ cha thiÕt lËp tèt c¸c mèi liªn hÖ chÆt chÏ gi÷a ngêi s¶n xuÊt vµ nhµ bu«n, gi÷a th¬ng m¹i trung ¬ng vµ th¬ng m¹i ®Þa ph¬ng, gi÷a c¸c doanh nghiÖp nhµ níc víi c¸c doanh nghiÖp thµnh ph©n kinh tÕ kh¸c ... §Ó t¹o thµnh c¸c kªnh lu th«ng æn ®Þnh tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô... “c«ng t¸c dù b¸o thÞ trêng SVTH: Chu ThÞ Lan §Ò ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt lîng chÊt lîng kh«ng cao, hÖ thèng th«ng tin thÞ trêng cña c¸c c¬ quan b¸o chÝ t¶n m¹n, chÊt lîng vµ ®é tin cËy thÊp cha gióp nhiÒu cho ngêi s¶n xuÊt- kinh doanh ®Ó ho¹t ®éng ®ã trë lªn cã hiÖu qu¶ h¬n. ViÖc quan t©m tíi c«ng t¸c qu¶n lý cña c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng cha thùc sù thêng xuyªn, do vËy nhiÒu chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ ®îc triÓn khai chËm lµm ¶nh hëng kh«ng nhá tíi ph¸t triÓn thÞ trêng” – Thø trëng Bé th¬ng m¹i phan thÕ ruÖ nhËn ®Þnh: Vai trß cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc vµ nhiÒu hiÖp héi ngµnh hµng thêi gian qua lµ qu¸ mê nh¹t, kh«ng quan t©m tíi lîi Ých cña nhµ níc vad lîi Ých ngêi tiªu dïng, b×nh æn thÞ trêng ph¸t triÓn chung mµ chØ lo b¶o vÖ quyÒn lîi riªng cña doanh nghiÖp, còng gãp phÇn lµm gi¸ c¶ cã nhiÒu biÕn ®éng. Tù t¹o ra nh÷ng “c¬n sèt hµng hãa ¶o” ®Ó t¨ng gi¸ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh, kh«ng nghÜ tíi lîi Ých cu¶ ngêi tiªu dïng lªn kh«ng lo c¶i tiÓn chÊt lîng ®Ó n©ng cao chÊt lîng mµ chØ muèn ®¹t ®îc lîi Ých cña m×nh. Nh÷ng ®éng th¸i nµy dÉn ®Õn ®· lµm ¶nh hëng lín tíi gi¸ thµnh s¶n phÈm, tiÕn ®é cña nhiÒu c«ng tr×nh lín, g©y ¶nh híng lín tíi tèc ®é t¨ng trëng cña toµn bé nÒn kinh tÕ. “S¾p tíi bªn c¹nh viÖc n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c dù b¸o, ®iÒuhµnh thÞ trêng trong níc, nhÊt lµ gi¸ c¶ c¸c mÆt hµnh träng yÕu, cÇn ph¸t huy vai trß cña c¸c Bé, ngµnh ®èi víi chØ ®¹o hÖ thèng doanh nghiÖp ngµnh hµng, ph¸t huy vai trß cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, nhÊt lµ c¸c Tæng c«ng ty, 90,91, c¸c bé, ngµnh x©y dùng Quy chÕ qu¶n lý ngµnh hµng, tríc hÕt c¸c ngµnh hµng lµ doanh nghiÖp Nhµ níc chiÕm tû träng lín nh: Bé C«ng NghiÖp, Bé N«ng NghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé Y tÕ”Thø Trëng Phan ThÕ RuÖ cho biÕt. Bªn c¹nh ®ã, mét lo¹t c¸c gi¶i ph¸p lín còng ®îc Bé Th¬ng m¹i ®a ra, nh x©y dùng, cñng cè vµ hoµn thiÖn hÖ thènh ph©n phèi hµng ho¸, cung øng dÞch vô, ®¨c biÖt lµ c¸c mÆt hµng thiÕt yÕu nh l¬ng thùc thc phÈm, may mÆc. Th«ng qua ph¸t triÓn m¹ng líi b¸n hµng vµ ®¹i lý b¸n hµng trªn c¬ së ®ã, thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm so¸t, chèng ®éc quyÒn, ®Çu c¬ lòng ®o¹n thÞ trêng; h×nh thµnh tõng bíc c¸c tËp ®oµn, c¸c tæng c«ng ty kinh doanh th¬ng m¹i lín trªn c¬ së thóc ®Èy qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung, ph¸t triÓn theo híng v¨n minh vµ hiÖn ®¹i nh»m n©ng cao kh¸ch hµng¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ trêng trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ nh hiÖn nay; t¨ng cêng kiÓm tra, kiÓm so¸t thÞ trêng ng¨n chÆn tÖ n¹n bu«n lËu, bu«n b¸n hµng gi¶, gian lËn th¬ng m¹i, nh¸i nh·n m¸c hµng ho¸, vi ph¹m b¶n quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp... Môc tiªu hµng ®Çu lµ ph¶i b¶o ®¶m thÞ trêng ph¸t triÓn æn ®Þnh, gi¸ c¶ biÕn ®éng trong ®é cho phÐp, kh«ng cã “sèt gi¸” do mÊt c©n ®èi cung-cÇu, ®¸p øng nhu cÇu ngêi tiªu dïng ®èi víi c¸c mÆt hµng thiÕt yÕu vµ ®ñ nguån hµng cho nhu cÇu xuÊt khÈu... Bé Trëng Bé Th¬ng m¹i Tr¬ng §×nh TuyÓn nhÊn m¹nh xuÊt khÈu ph¶i tËp trung vµ träng ®iÓm. §©y lµ mét trong nh÷ng quyÕt ®Þnh c¬ b¶n cña níc ta vÒ thÞ trêng níc ngoµi. Kim ng¹ch xuÊt khÈu 6 th¸ng ®Çu n¨m 2004 ®¹t 11.798 triÖu USD, t¨ng 19,8%so víi cïng kú n¨m 2003 (b×nh qu©n mçi th¸ng ®¹t 1,996 tû USD ). C¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu cã kim ng¹ch t¨ng cao so víi n¨m 2003 lµ n«ng nghiÖp vµ dÖt may, c«ng nghiÖp t¨ng Ýt, hµng mü nghÖ tiÓu thñ c«ng nghiÖp cã t¨ng, thuû s¶n cã t¨ng... Trong khi ®ã, kim ng¹ch nhËp khÈu 6 th¸ng ®Çu n¨m 2004 ®¹t 14.162 triÖu USD (b×nh qu©n mçi th¸ng ®¹t h¬n 2,3 tû USD, lµ møc cao nhÊt trong nhiÒu n¨m trë l¹i ®©y), t¨ng 14,7% so víi cïng kú n¨m 2003. TÝnh chung, nhËp siªu trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2004 lµ h¬n 2,364 tû USD, b»ng 20% kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng ho¸; trong ®ã doanh nghiÖp trong níc nhËp siªu lµ 3,753 tû USD, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi xuÊt siªu 1,389 tû USD. “ NhËp siªu chñ yÕu do t¨ng nhËp khÈu ë c¸c mÆt hµng lµ t liÖu s¶n xuÊt, nh»m SVTH: Chu ThÞ Lan §Ò ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt lîng ®¸p øng ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu. C¬ cÊu mÆt hµng nhËp khÈu dÇn nhuyÓn dÞch theo híng tÝch cùc: nhãm hµng phôc vô s¶n xuÊt (m¸y mãc, thiÕt bÞ, phô tïng, linh kiÖn ®iÖn tö) chiÕm tû träng ngµy cµng cao trongkim ng¹ch nhËp khÈu, ®¹t kho¶ng 22,6% trong 6 th¸ng ®Çu n¨m. Trong sè 31 mÆt hµng nhËp khÈu chñ yÕu, cã 25 mÆt hµngcã kim ng¹ch t¨ng cao trªn 40% nh b«ng, kim lo¹i, cao su, gç vµ nguyªn liÖu, bét giÊy vµ v¶i, chÊt dÎo...”-Thø trëng Bé Th¬ng m¹i Phan ThÕ RuÖ cho biÕt: §¶m b¶o t¨ng trëng kinh tÕ vµ hoµn thµnh vît møc môc tiªu t¨ng trëng xuÊt khÈu 12% trong n¨m 2004 do Quèc héi ®Ò ra, kim ng¹ch xuÊt khÈu 6 th¸ng cuèi n¨m ph¶i ®¹t 11,8 tû USD, b×nh qu©n mçi th¸ng h¬n 1,97 tû USD, t¬ng ®¬ng víi møc ®¹t ®îc 6 th¸ng ®Çu n¨m. Bé th¬ng sÏ tËp trung 2 híng chÝnh: thø nhÊt tËp trung ph¸t triÓn nh÷ng mÆt hµng lín v× c¸c mÆt hµng nµy t¨ng trëng sÏ t¹o ra gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu lín, gi¶i quyÕt nhiÒu lao ®éng vµ c¸c vÊn ®Ò x· héi kh¸c. Thø hai, tËp trung vµo c¸c mÆt hµngcã kim ng¹ch xuÊt khÈu tuy cha lín nhng võa qua cã tèc ®é t¨ng trëng nhanh, cã tiÒm n¨ng, kh«ng bÞ hoÆc cha bÞ h¹n chÕ vÒ thÞ trêng, h¹n ng¹ch. “VÒ thÞ trêng xuÊt khÈu, chóng ta duy tr× tèc ®é t¨ng trëng xuÊt khÈu b×nh qu©n trong giai ®o¹n 2004-2005 ®èi víi c¸c thÞ trêng Ch©u ¸, Ch©u ¢u, Ch©u §¹i D¬ng lµ 12%/n¨m; khu vùc B¾c Mü,Ch©u Phi, Mü La Tinh lµ 1517%/n¨m. Trong ®ã, c¸c thÞ trêng träng ®iÓm cÇn tiÕn hµnh c«ng t¸c xóc tiÕn th¬ng m¹i m¹nh mÏ trong thêi kú 2004-2005 lµ thÞ trêng Hoa Kú(mét thÞ trêng khã tÝnh nhng ®Çy réng më). Ngoµi ra còng cÇn tËp trung xóc tiÕn th¬ng m¹i vµo c¸c thÞ trêng sau: EU, NhËt B¶n, Trung Quèc, Hµn Quèc, ASEAN, Nga, Trung §«ng, Ch©u Phi,Ch©u Mü La Tinh, thÞ trêng biªn mËu”-Bé trëng Tr¬ng §×nh TuyÓn nhÊn m¹nh vµ cho biÕt thªm, c«ng t¸c xóc tiÕn th¬ng m¹i còng cÇn cã nh÷ng ®æi míi ®Ó theo kÞp ®µ ph¸t triÓn, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. “Tr¸ch nhiÖm vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c th¬ng vô ViÖt Nam ë níc ngoµi còng ®îc n©ng cao h¬n n÷a, nh»m cung cÊp th«ng tin thÞ trêng ngoµi níc cho doanh nghiÖp vµ c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ th¬ng m¹i, nhÊt lµ th«ng tin vÒ chÝnh s¸ch nhËp khÈu, hµng rµo kü thuËt, hµng rµo chÊt lîng, nhu cÇu, thÞ hiªó tiªu dïng cña ngêi níc ngoµi...”-Bé trëng Phan §×nh TuyÓn nãi: “Dï tríc hay sau níc ta còng ph¶i më héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ nªn tr¸ch nhiÖm cña c¸c doanh nghiÖp ë trªn cÇn ph¶i ®¹t ®îc ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu.” Còng nh c¸c s¶n phÈm thiÕt yÕu kh¸c s¶n phÈm ¸o ph«ng còng lµ mét trong nh÷ng s¶n phÈm b¸n ch¹y vµ ®¬c coi lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng thiÕt yÕu nh l¬ng thùc thùc phÈm. Vµ thÞ trêng cña nã còng cã ®Æc ®iÓm nh trªn ®èi víi thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ th× ®Æc ®iÓm ®· ®îc nªu râ ë trªn. Díi ®©y lµ biÓu ®å so s¸nh doanh thu cña ngµnh dÖt may gi÷a doanh thu trong níc vµ doanh thu xuÊt khÈu ®Ó ta cã thÓ biÕt ®îc thÞ trêng trong níc vµ thÞ trêng thÕ giíi ë ®©u cã doanh thu cao h¬n. Tõ biÓu ®å díi cho ta thÊy víi c¸c mÆt hµnh cña c¸c doanh nghiÖp dÖt may th× doanh thu xuÊt khÈu lín h¬n nhiÒu so víi doanh thu ë trong níc nh vËy còng lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng víi ngµnh nµy song kh«ng v× chØ quan t©m tíi xuÊt khÈu mµ bá qua thÞ trêng trong níc víi ®Æc ®iÓm níc ta lµ mét níc kh¸ ®«ng d©n.V× vËy thÞ trêng trong níc còng kh¸ réng lín ta còng cÇn khai th¸c tèi ®a kh«ng ®Ó lì mÊt c¬ héi lµm t¨ng doanh thu trong níc lªn khi ®ã sÏ lµm t¨ng tæng doanh thu cña tæng c«ng ty may ViÖt Nam. Trong nh÷ng n¨m võa qua th× tèc ®é t¨ng trëng cña níc ta còng kh¸ tèt nhng vÉn cßn thua kÐm so víi c¸c níc ph¸t triÓn m¹nh vÒ ngµnh nµy nh Trung Quèc hay Ên ®é th× ngµnh dÖt may níc ta cßn cha b¨ng hä ®îc chóng ta cßn ph¶i cè g¾ng nhiÒu h¬n n÷a . SVTH: Chu ThÞ Lan §Ò ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt lîng Víi biÓu ®å trªn ta cßn cã thÓ biÕt ®îc c¬ cÊu thÞ trêng qua sù thÓ hiÖn ë biÓu ®å díi ®©y. Nh vËy ta cã thÓ thÊy ®îc ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña mÆt hµng nµy lµ xuÊt khÈu v× xuÊt khÈu lµ chiÕm u thÕ ë ®©y mÆt hµng nµy trong níc vÉn cßn h¹n chÕ song chóng ta vÉn cÇn ph¶i ®Èy m¹nh xuÊt khÈu vµ c¶ thÞ trêng trong níc kh«ng nªn chØ cã chó träng tíi xuÊt khÈu song còng kh«ng nªn kh«ng ®Èy m¹nh nã. Song chóng ta cÇn ®Èy m¹nh thÞ trêng xuÊt khÈu th× chóng ta cÇn ph¶i n©ng cao chÊt lîng ®Ó n©ng cao vÞ thÕ c¹nh tranh trªn thÞ trêng cña hµng ViÖt Nam. Khi hµng ho¸ cña chóng ta cã chÊt lîng cao th× chóng ta sÏ chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng vµ còng chÝnh v× vËy mµ chóng ta cã thÓ tiªu thô ®îc nhiÒu s¶n phÈm tõ ®ã còng chÝnh lµ c¬ së ®Ó chóng ta cã thÓ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu nhiÒu h¬n n÷a. 3. §Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ¸o ph«ng. S¬ ®å tæng thÓ qu¸ tr×nh ¸o ph«ng SVTH: Chu ThÞ Lan §Ò ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt lîng X©y dùng vµ qu¶n lý hîp ®ång s¶n xuÊt ¸o ph«ng Qu¶n trÞ dù ¸n s¶n suÊt ¸o ph«ng X¸c ®Þnh nhu cÇu kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm ¸o ph«ng ThiÕt kÕ mÉu mèt ¸o ph«ng chuÈn bÞ c¸c yÕu tè cho s¶n xuÊt T e s t Qu¶n lý dù ¸n tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô TriÓn khai s¶n xuÊt ThÇu phô dù ¸n s¶n suÊt ¸o ph«ng Hç trî kh¸ch hµng Qua s¬ ®å tæng thÓ qu¸ tr×nh ¸o ph«ng trªn cho ta thÊy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ¸o ph«ng cña c¸c c«ng ty s¶n xuÊt mÆt hµng nµy bao gåm 10 qui tr×nh khÐp kÝn cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. Trong ®ã hai qui tr×nh thiÕt kÕ ¸o ph«ng vµ thiÕt kÕ mÉu phï hîp víi nhau ®©y lµ ch¬ng hai qui tr×nh phøc t¹p nhÊt vµ hai qui tr×nh nµy ®ßi hái ph¶i cã sù chÝnh x¸c cao nhÊt trong tÊt c¶ c¸c kh©u kh¸c. BÊt kú mét sai sãt nhá nµo trong hai qui tr×nh nµy ®Òu g©y ra lçi sai nhiÒu khã chÊp nhËn ®èi víi kh¸ch hµng ®iÒu nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã mét ®éi ngò c¸c nhµ thiÕt kÕ mÉu chuyªn nghiÖp vµ cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. Môc tiªu tõng qui tr×nh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ¸o ph«ng lµ: + X¸c ®Þnh vµ qu¶n lý hîp ®ång ®Æt hµng vÒ c¸c s¶n phÈm ¸o ph«ng: kÓ c¶ cò vµ míi b»ng c¸ch x©y dùng vµ qu¶n lý mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt tÊt c¶ c¸c hîp ®ång trong vµ ngoµi níc cña doanh nghiÖp. + X¸c ®Þnh yªu cÇu cña ngêi sö dông: hay kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm vÝ dô nh s¶n phÈm ®îc sö dông vµo mïa hÌ nªn còng ph¶i x¸c ®Þnh yªu cÇu sö dông cña kh¸ch hµng lµ kh¸c so víi s¶n phÈm sö dông vµo mïa ®«ng. + ThiÕt kÕ mÉu ¸o ph«ng: ChuyÓn c¸c yªu cÇu ngêi kh¸ch hµng thµnh mÉu còng cã thÓ ngîc l¹i, ®a ra c¸c thiÕt kÕ phï hîp vµ lµ c¸c s¶n phÈm thiÕt yÕu cña hÖ thèng, lµm thiÕt kÕ phï hîp víi môc tiªu ph¸t triÓn ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cña doanh nghiÖp. + LËp tr×nh: x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm (bao gåm c¸c thµnh phÇn cña c¸c giai do¹n s¶n xuÊt cña s¶n phÈm vµ hÖ thèng c¸c s¶n phÈm) ¸o ph«ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu tiªu chuÈn ®îc x¸c ®Þnh cña ngêi tiªu dïng. + TriÓn khai: thùc hiÖn c¸c dù ¸n cho tèt ®ã còng lµ mét môc tiªu quan träng cña doanh nghiÖp thiÕt kÕ s¶n phÈm, ®µo t¹o c¸n bé ®a vµo khai th¸c triÖt ®Ó c¸c s¶n phÈm ¸o ph«ng cña Tæng c«ng ty may viÖt nam cung cÊp. SVTH: Chu ThÞ Lan §Ò ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt lîng + test: LËp kÕ ho¹ch vµ triÓn khai viÖc kiÓm tra vµ thö nghiÖm c¸c s¶n phÈm ¸o ph«ng(bao gåm c¶ c¸c thµnh phÇn s¶n phÈm, c¸c hÖ thèng s¶n phÈm ¸o ph«ng) ®Ó lµm râ mét sè vÊn ®Ò sau:  X¸c nhËn r»ng mäi yªu cÇu tõ kh©u b¾t ®Çu tíi kh©u kÕt thóc ®Òu thùc hiÖn mét c¸ch ®óng ®¾n.  X¸c ®Þnh vµ ®¶m b¶o r»ng c¸c lçi ®îc ph¸t hiÖn tríc khi triÓn khai s¶n xuÊt s¶n phÈm. + Qu¶n lý cÊu h×nh: ThiÕt lËp, lu gi÷, ph¸t hµnh c¸c s¶n phÈm ¸o ph«ng vµ c¶ thµnh phÇn cña s¶n phÈm nµy còng ®îc qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ kiÓm so¸t mét c¸ch cã hÖ thèng c¸c thay ®æi cña chóng. + Hç trî kh¸ch hµng: Hç trî kh¸ch hµng ë ®ay ®îc hiÓu lµ thø nhÊt lµ gióp kh¸ch hµng lùa chän cho m×nh mét s¶n phÈm phï hîp víi hä ®Ó hä thÊy ®îc tÝnh n¨ng tèt tèi ®a cña s¶n phÈm thø hai lµ híng dÉn hä c¸ch sö dông còng nh b¶o qu¶n mét c¸ch tèt nhÊt s¶n phÈm ®Ó s¶n phÈm cã tuæi thä cao nhÊt. + Qu¶n trÞ dù ¸n ¸o ph«ng: X©y dùng vµ qu¶n lý mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c dù ¸n cña s¶n phÈm ¸o ph«ng. + ThÇu phô cña s¶n phÈm ¸o ph«ng: Lùa chän c¸c nhµ thÇu phô cã kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña c¸c nhµ thÇu phÞ s¶n phÈm nµy còng gièng nh c¸c s¶n phÈm kh¸c còng cÇn lùa chän c¸c nhµ thÇu phô phï hîp nhÊt ®Ó ®¶m b¶o vai trß c¬ b¶n cña mét nhµ thÇu phô cña s¶n phÈm mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. 4. §Æc ®iÓm lao ®éng cña ngµnh dÖt may. T×nh h×nh nguån lùc vµ ®Æc ®iÓm cña lao ®éng ë ngµnh dÖt may ë níc ta hiÖn nay nh sau: B¶ng N¨m 2000 2001 2002 2003 2004 : c¬ cÊu nguån lùc cña ngµnh dÖt may. Tr×nh ®é chuyªn m«n Tæng Lao Lao ®éng ®éng ®· cha qua céng qua ®µo ®µo t¹o (%) t¹o (%) (%) 36.0 64.0 100 41.1 58.9 100 42.8 57.2 100 45.6 54.4 100 51.5 48.5 100 Tr×nh ®é Trªn §H (%) §H (%) Díi §H (%) §é tuæi trung b×nh 17.0 18.2 19.2 19.6 20.1 20.4 20.8 21.0 21.4 21.9 62.6 61.0 59.8 59.0 58 30.3 30.8 31.6 32.1 31.2 Tæng quü l¬ng (triÖu USD) Thu nhËp BQ (triÖu ®) 115.2 142.1 143.5 146.7 152.1 1.02 1.10 1.20 1.32 1.42 C¬ cÊu lao ®éng ®· qua ®µo t¹o vµ cha qua ®µo t¹o. Tõ trªn cho ta thÊy r»ng tr×nh ®é lao ®éng cña ngµnh dÖt may vÉn cßn thÊp cha cao nh×n b¶ng trªn cho ta thÊy, lao ®éng cha qua ®µo t¹o chiÕm phÇn lín vµ cã gi¶m dÇn trong giai ®o¹n hiÖn nay vµ hiÖn nay lao ®«ng ®· qua ®µo t¹o ®· lín h¬n rÊt nhiÒu so víi tríc chøng tá ngµnh dÖt may còng ®· chó träng vµo ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn lao ®éng cña ngµnh tr×nh ®é cña lao ®éng thÓ hiÖn qua häc thøc còng rÊt nhiÒu ®ã lµ nh÷ng ngêi cã b»ng cÊp b»ng §¹i Häc chiÕm sè Ýt r¬i chñ yÕu vµo c¸c nhµ thiÕt kÕ mÉu mèt hoÆc qu¶n lý. ChÊt lîng lao ®éng thÓ hiÖn ë tr×nh ®é lao ®éng nh sau thÓ hiÖn qua biÓu ®å sau: SVTH: Chu ThÞ Lan
- Xem thêm -