Tài liệu Chất lượng nhân lực trong dn

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Lý thuyÕt míi vÒ sù t¨ng trëng ®· chØ ra r»ng mét nÒn kinh tÕ muèn t¨ng trëng nhanh ph¶i dùa vµo ba trô cét c¬ b¶n lµ: ¸p dông c«ng nghÖ míi, ph¸t triÓn h¹ tÇng c¬ së vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, trong ®ã ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ then chèt vµ trong ph¹m vi cña mét doanh nghiÖp th× thø tù u tiªn nµy vÉn hoµn toµn phï hîp. Cã thÓ nãi r»ng ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã chÊt lîng cao chÝnh lµ lèi ra, lµ ®¸p sè cña bµi to¸n chèng nguy c¬ tôt hËu xa h¬n n÷a cña mét doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ héi nhËp quèc tÕ. NÒn kinh tÕ níc ta trong thêi kú bao cÊp kh«ng thõa nhËn søc lao ®éng cña con ngêi lµ hµng ho¸, lµ mét yÕu tè ®Çu vµo cña s¶n xuÊt, do ®ã chÊt lîng cña lao ®éng trong mét tæ chøc kh«ng ®îc u tiªn ph¸t triÓn hµng ®Çu. Khi bíc sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cïng víi sù héi nhËp giao lu kinh tÕ quèc tÕ th× yÕu tè c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gay g¾t h¬n. C¸c doanh nghiÖp b¾t ®Çu cã nh÷ng nhËn thøc ®æi míi vÒ vai trß cña nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp: Coi søc lao ®éng cña con ngêi lµ mét d¹ng hµng hãa ®Æc biÖt, lµ mét yÕu tè ®Çu vµo cña s¶n xuÊt. Chi phÝ cho yÕu tè nµy lµ t¬ng ®èi lín song lîi Ých ®em l¹i cho doanh nghiÖp còng lµ v« cïng lín, khã cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc. C¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ®· b¾t ®Çu quan t©m ®Õn c¸c gi¶i ph¸p thu hót nh©n tµi vÒ cho doanh nghiÖp ®ång thêi cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó n©ng cao chÊt lîng nh©n lùc hiÖn cã cña doanh nghiÖp. §Ò tµi: “ChÊt lîng nh©n lùc cña Tæng c«ng ty xay dùng c«ng tr×nh giao th«ng 8, Nguyªn nh©n vµ híng biÖn ph¸p n©ng cao” nh»m môc ®Ých ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ chÊt lîng nguån nh©n lùc hiÖn cã cña Tæng c«ng ty x©y dùng C«ng tr×nh giao th«ng 8, tõ ®ã ®a ra mét sè gi¶i ph¸p cã tÝnh ®Þnh híng nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt lîng nh©n lùc cho Tæng c«ng ty x©y dùng C«ng tr×nh Giao th«ng 8. Néi dung chÝnh cña bµi tiÓu luËn gåm cã 2 phÇn: PhÇn I: C¬ së lý luËn vÒ chÊt lîng nh©n lùc cña doanh nghiÖp PhÇnII: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng chÊt lîng cña Tæng c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 8 vµ híng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng nh©n lùc cho Tæng c«ng ty x©y dùng C«ng tr×nh Giao th«ng 8 PhÇn 1 c¬ së lý luËn vÒ chÊt lîng nh©n lùc cña doanh nghiÖp 1.1 Ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ nh©n lùc ®èi víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong kinh tÕ thÞ trêng. a. B¶n chÊt vµ môc ®Ých cña ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong kinh tÕ thÞ trêng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh ph¶i cã c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ. §Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t 1 triÓn trong ®iÒu kiÖn cã sù c¹nh tranh gay g¾t, doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t vµ ®¸p øng ®îc t©m lý vµ nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao, gi¸ thµnh h¹, mÉu m· phong phó. Muèn vËy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i gi¸m s¸t tÊt c¶ c¸c qu¸ tr×nh tõ kh©u mua hµng ®Õn kh©u tiªu thô hµng ho¸ ®Ó ®¶m b¶o viÖc an toµn vµ t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn vèn, gi÷ uy tÝn víi c¸c b¹n hµng, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ níc, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, doanh nghiÖp cã lîi nhuËn ®Ó tÝch luü më réng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i, nÒn kinh tÕ t¨ng trëng nh vò b·o, danh giíi gi÷a c¸c níc ngµy cµng lu mê trong xu thÕ héi nhËp toµn cÇu ho¸, më ra mét thÕ giíi c¹nh tranh khèc liÖt buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i biÕt sö dông nguån nh©n lùc cña m×nh ®Ó cã u thÕ, ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn. ChÝnh v× vËy, n©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc trong mçi doanh nghiÖp ®ang trë thµnh vÊn ®Ò cÊp b¸ch. Thùc hiÖn c«ng viÖc nµy rÊt tèn kÐm vÒ søc lùc vµ vËt chÊt nh ng hiÖu qu¶ cña nã rÊt lín, ®«i khi kh«ng thÓ so s¸nh næi gi÷a chi phÝ ®Çu vµo vµ ®Çu ra. N©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc lµ mét ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, ph¸t triÓn toµn diÖn ®éi ngò lao ®éng nh»m n©ng cao vÞ thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. a. B¶n chÊt, c¸c lo¹i vµ vÞ trÝ, vai trß cña nh©n lùc ®èi víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong kinh tÕ thÞ trêng. Nh©n lùc: Nh©n lùc lµ nguån lùc cña mçi ngêi bao gåm thÓ lùc vµ trÝ lùc. ThÓ lùc thÓ hiÖn ë søc khoÎ, kh¶ n¨ng sö dông c¬ b¾p, ch©n tay. Nã phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè: gen, tÇm vãc ngêi, chÕ ®é ¨n uèng, nghØ ng¬i, giíi tÝnh. TrÝ lùc lµ søc suy nghÜ, sù hiÓu biÕt cña con ngêi. Nh vËy, nh©n lùc ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng lao ®éng cña con ngêi vµ lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cña mäi qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt x· héi. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu tËp trung vµo viÖc khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng vÒ trÝ lùc cña con ngêi v× ®©y lµ mét kho tµng cßn nhiÒu bÝ Èn trong mçi con ngêi vµ còng cã thÓ nãi nã lµ mét lîi thÕ c¹nh tranh quan träng nÕu c¸c doanh nghiÖp biÕt khai th¸c tèi ®a nguån lùc nµy. Nguån nh©n lùc trong mét doanh nghiÖp ®îc hiÓu lµ tÊt c¶ ngêi lao ®éng cã trong doanh nghiÖp ®ã. Nh vËy, nguån nh©n lùc cña mét doanh nghiÖp bao gåm toµn bé nh÷ng ngêi cã quan hÖ lao ®éng víi doanh nghiÖp, trùc tiÕp tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña doanh nghiÖp. Nguån nh©n lùc lµ yÕu tè cÊu thµnh nªn doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. 2 Nguån nh©n lùc cã thÓ hiÓu lµ tæng hîp c¸ nh©n nh÷ng con ngêi cô thÓ tham gia vµo qu¸ tr×nh lao ®éng, lµ tæng thÓ c¸c yÕu tè vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn ®îc huy ®éng vµo qu¸ tr×nh lao ®éng. Nguån nh©n lùc lµ c¬ së tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp, v× vËy mµ ph¶i tiÕn hµnh qu¶n lý nguån nh©n lùc nh mét yÕu tè chi phÝ ®Çu vµo quan träng trong mçi doanh nghiÖp. Trong bÊt kú thêi ®¹i nµo, xÐt vÒ nguyªn t¾c sù t¨ng trëng kinh tÕ bao giê còng ®îc quy ®Þnh bëi nh©n tè con ngêi, bëi xÐt tíi cïng tr×nh ®é x· héi tríc hÕt phô thuéc vµo n¨ng lùc, trÝ tuÖ vµ tr×nh ®é nghÒ nghiÖp cña ngêi lao ®éng. Trong ph¹m vi mét doanh nghiÖp, con ngêi tríc hÕt lµ yÕu tè cÊu thµnh nªn doanh nghiÖp, lµm cho doanh nghiÖp tån t¹i ®îc th«ng qua viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù th¾ng b¹i cña doanh nghiÖp ®ã. Mét doanh nghiÖp cã tån t¹i vµ ®øng v÷ng ®îc trong thÞ trêng c¹nh tranh khèc liÖt nh hiÖn nay hay kh«ng ®Òu phô thuéc vµo kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng viÖc cña ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. Trong xu thÕ cña nÒn kinh tÕ héi nhËp toµn cÇu hiÖn nay, c¸c s¶n phÈm hµng hãa tiªu dïng ®ßi hái chÊt lîng ph¶i tèt, gi¸ c¶ ph¶i thÊp nhÊt, cã søc c¹nh tranh víi hµng ngo¹i nhËp, ®ång thêi mÉu m· ph¶i ®Ñp vµ thay ®æi kÞp thêi víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng…Ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c nhu cÇu trªn th× c¸c doanh nghiÖp míi cã thÓ ph¸t triÓn ®îc vµ cã ®îc vÞ trÝ nhÊt ®Þnh trªn thÞ trêng. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy, doanh nghiÖp ph¶i cã mét ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, ®ñ tr×nh ®é ®Ó n¾m b¾t nhanh chãng, kÞp thêi nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i ®Ó ¸p dông vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Doanh nghiÖp cã ®éi ngò c¸n bé giái, æn ®Þnh còng sÏ gi¶m thiÓu nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh kh«ng ®¸ng cã trong s¶n xuÊt (sè s¶n phÈm háng sÏ gi¶m, m¸y mãc Ýt gÆp sù cè h¬n, gi¶m chi phÝ cho viÖc thuª mín thî söa ch÷a…). Ngay c¶ khi c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®îc trang bÞ b»ng phÇn lín d©y chuyÒn s¶n xuÊt tù ®éng th× doanh nghiÖp ®ã vÉn cÇn nh÷ng lao ®éng giái ®Ó vËn hµnh hÖ thèng d©y chuyÒn ®ã. ChÝnh v× vËy nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp lµ mét yÕu tè ®Çu vµo quan träng nhÊt, cã lîi thÕ c¹nh tranh nhÊt, trùc tiÕp t¹o ra lîi nhuËn cho doanh nghiÖp vµ ®ãng gãp mét phÇn cho x· héi. Tãm l¹i nguån nh©n lùc lµ mét yÕu tè ®Çu vµo kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña bÊt kú doanh nghiÖp, tæ chøc nµo – nÕu thiÕu yÕu tè ®Çu vµo nµy th× sÏ kh«ng tån t¹i tæ chøc hay doanh nghiÖp. Bëi vËy cho nªn chÊt lîng nguån nh©n lùc trong mét tæ chøc ( doanh nghiÖp ) sÏ ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn , vÞ trÝ cña tæ chøc ( doanh nghiÖp ) ®ã trªn th¬ng trêng ë hiÖn t¹i còng nh trong t¬ng lai. 3 MÆt kh¸c nh trªn ®· tr×nh bµy, nh©n lùc lµ nguån lùc cã trong mçi con ngêi bao gåm thÓ lùc vµ trÝ lùc. ThÓ lùc phô thuéc vµo t×nh tr¹ng søc kháe cña con ng êi, møc sèng, thu nhËp, chÕ ®é ¨n uèng lµm viÖc nghØ ng¬i. Ngoµi ra thÓ lùc cña con ngêi còng phô thuéc vµo tuæi t¸c, thêi gian c«ng t¸c, giíi tÝnh … cña ng êi lao ®éng. TrÝ lùc cña ngêi lao ®éng phô thuéc vµo m«i trêng lµm viÖc, phong c¸ch qu¶n lý cña l·nh ®¹o, chÕ ®é ®·i ngé cña tæ chøc…Tæ chøc sö dông lao ®éng thùc chÊt lµ sö dông thÓ lùc vµ trÝ lùc cã trong tõng c¸ nh©n ngêi lao ®éng. Bëi vËy cho nªn còng cã thÓ hiÓu thùc chÊt cña c«ng t¸c qu¶n lý nguån nh©n lùc lµ qu¸ tr×nh t¹o ra c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vµ thuËn lîi cho ngêi lao ®éng ®¶m b¶o vÒ mÆt thÓ lùc vµ ph¸t huy ®îc tèi ®a mÆt trÝ lùc ®ãng gãp cho tæ chøc. Qu¶n trÞ nh©n lùc (hay cßn gäi lµ “Qu¶n trÞ nh©n sù”, “Qu¶n trÞ lao ®éng”) lµ tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng cña tæ chøc ®Ó nh»m x©y dùng, sö dông, b¶o qu¶n, duy tr×, g×n gi÷, ph¸t triÓn mét lùc lîng lao ®éng sao cho phï hîp víi yªu cÇu c«ng viÖc cña tæ chøc c¶ vÒ mÆt sè lîng vµ chÊt lîng. Ngoµi ra qu¶n trÞ nh©n lùc còng ®îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, ho¹ch ®Þnh, qu¶n lý vµ sö dông mét c¸ch hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu cña tæ chøc. Qu¶n trÞ nh©n lùc võa lµ mét khoa häc, võa lµ mét nghÖ thuËt kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn nhiÒu thµnh tùu cña c¸c ngµnh khoa häc, t¹o thµnh tæng thÓ c¸c ph¬ng tiÖn nh»m:  Thu hót, l«i quÊn nh÷ng lao ®éng giái vÒ víi doanh nghiÖp.  Gi÷ cho ®îc ®éi ngò lao ®éng mµ doanh nghiÖp ®ang cã. §éng viªn, thóc ®Èy nh©n viªn, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä béc lé, th¨ng hoa vµ cèng hiÕn tµi n¨ng cho tæ chøc.  Nh÷ng ho¹t ®éng trªn lµ tr¸ch nhiÖm cña tÊt c¶ c¸c l·nh ®¹o trong doanh nghiÖp vµ c¸c c¸n bé qu¶n lý cña doanh nghiÖp ë tÊt c¶ c¸c cÊp qu¶n lý. 1.2 ChÊt lîng nh©n lùc cña doanh nghiÖp. a. B¶n chÊt, sù cÇn thiÕt ph¶i ®¶m b¶o vµ ph¬ng ph¸p nhËn biÕt, ®¸nh gi¸ chÊt lîng nh©n lùc cña doanh nghiÖp. C¸c lý thuyÕt kinh tÕ häc hiÖn ®¹i ®· chØ ra r»ng nguån nh©n lùc lµ nguån lùc quan träng nhÊt cña mét quèc gia, ®Æc biÖt lµ trong mét tæ chøc. Nguån nh©n lùc lµ mét tµi s¶n quan träng nhÊt cña mét tæ chøc, ®iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn trªn mét sè khÝa c¹nh nh: Chi phÝ cho nguån nh©n lùc trong mét tæ chøc lµ chi phÝ khã cã thÓ dù to¸n ®îc, lîi Ých do nguån nh©n lùc t¹o ra kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®îc mét c¸ch cô thÓ mµ nã cã thÓ ®¹t tíi mét gi¸ trÞ v« cïng to lín. Nguån nh©n lùc trong mét tæ chøc võa lµ môc tiªu, võa lµ ®éng lùc cho ho¹t ®éng cña tæ chøc. Nguån nh©n lùc lµ yÕu tè c¬ b¶n cÊu thµnh nªn tæ chøc, lµ ®iÒu kiÖn cho tæ chøc tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®i lªn. 4 V× vËy mét tæ chøc ®îc ®¸nh gi¸ m¹nh hay yÕu, ph¸t triÓn hay tôt hËu phô thuéc phÇn lín vµo chÊt lîng nguån nh©n lùc cña tæ chøc ®ã. Trong ®iÒu kiÖn x· héi ph¸t triÓn nh ngµy nay, nhu cÇu cña con ngêi ngµy cµng ®ßi hái cao h¬n víi tiªu chÝ lµ gi¸ c¶ kh«ng ngõng gi¶m xuèng, chÊt l îng s¶n phÈm kh«ng ngõng ®îc c¶i tiÕn. V× vËy c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i ph¶i chó träng ®Õn viÖc ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt, n©ng cao hµm lîng chÊt x¸m cã trong mét s¶n phÈm, nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm nhng vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng. Lµm ®îc ®iÒu nµy ®ßi hái ph¶i cã ®éi ngò víi nh©n viªn n¨ng ®éng, lu«n b¸m s¸t nhu cÇu thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng, kÞp thêi ®¸p øng nhanh nhÊt theo sù thay ®æi ®ã. MÆt kh¸c ngµy nay khoa häc kü thuËt thay ®æi rÊt nhanh chãng, vßng ®êi c«ng nghÖ còng nh c¸c s¶n phÈm cã xu híng ngµy cµng bÞ rót ng¾n. Bëi vËy doanh nghiÖp lu«n ph¶i ®¶m b¶o cã ®éi ngò nh©n viªn ®¸p øng kÞp thêi víi sù thay ®æi ®ã. ChÝnh v× c¸c lý do trªn, nªn cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng viÖc n©ng cao chÊt lîng cho nguån nh©n lùc trong mét tæ chøc lµ v« cïng quan träng vµ cÇn thiÕt ®èi víi bÊt kú tæ chøc nµo. Mét lùc lîng lao ®éng chÊt lîng cao lu«n lµ lîi thÕ c¹nh tranh v÷ng ch¾c cho c¸c doanh nghiÖp. ë mét khÝa c¹nh kh¸c, ®Çu t vµo con ngêi ®îc xem lµ c¸ch ®Çu t hiÖu qu¶ nhÊt, quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng t¨ng trëng nhanh, bÒn v÷ng cña mét doanh nghiÖp, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng lµnh nghÒ cña ®éi ngò c«ng nh©n, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¶m bít tai n¹n lao ®éng. Muèn n©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc ph¶i kÕt hîp ®îc ®ång thêi hiÖu qu¶ cña 3 qu¸ tr×nh : Thu hót, sö dông vµ ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong ®ã ®Æc biÖt coi träng c«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Cã thÓ nãi r»ng ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã chÊt lîng cao chÝnh lµ lèi ra, lµ ®¸p sè cña bµi to¸n chèng nguy c¬ tôt hËu cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn vµ héi nhÊp quèc tÕ. Kh¶ n¨ng cña con ngêi lµ mét kho tµng v« tËn vµ kh«ng dÔ g× khai th¸c hÕt ®îc. Kinh nghiÖm cho thÊy nÕu doanh nghiÖp nµo sö dông lao ®éng theo tiªu chÝ: “§óng ngêi” ®óng viÖc th× doanh nghiÖp ®ã sÏ khai th¸c ®îc nhiÒu nhÊt kh¶ n¨ng cña ngêi lao ®éng v× khi ®ã ngêi lao ®éng cã ®îc c¬ héi thÓ hiÖn n¨ng lùc b¶n th©n nhiÒu nhÊt vµ thuËn lîi nhÊt. TuyÓn dông ®îc nh÷ng lao ®éng giái sÏ gióp doanh nghiÖp tiÕt kiÖm c¶ thêi gian lÉn nh÷ng hao phÝ vÒ vËt chÊt cho qu¸ tr×nh thö viÖc vµ ®µo t¹o l¹i ngêi lao ®éng. Qu¶n lý nguån nh©n lùc lµ tæng thÓ c¸c ho¹t ®éng nh»m híng vµo chu kú t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng, tøc lµ bao gåm c¸c kh©u: S¶n xuÊt, ph©n phèi, trao ®æi, tiªu 5 dïng. V× vËy thùc chÊt cña c«ng t¸c qu¶n lý nguån nh©n lùc lµ viÖc kÕ ho¹ch hãa nh©n lùc, tuyÓn chän, ®µo t¹o, båi dìng, kÝch thÝch, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, nh»m thu hót con ngêi tham gia lao ®éng, gåm c¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trùc tiÕp còng nh c¸c mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i víi nhau ®Ó t¹o ra hµng hãa, dÞch vô. Qu¶n trÞ nh©n lùc lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu cña qu¶n trÞ s¶n xuÊt kinh doanh, nã nh»m cñng cè vµ duy tr× ®Çy ®ñ sè lîng vµ chÊt lîng ngêi lµm viÖc cÇn thiÕt cho tæ chøc, gióp cho tæ chøc ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra, t×m kiÕm vµ ph¸t triÓn nh÷ng h×nh thøc, nh÷ng ph¬ng ph¸p tèt nhÊt ®Ó ngêi lao ®éng cã thÓ ®ãng gãp nhiÒu nhÊt søc lùc cho c¸c môc tiªu cña tæ chøc, ®ång thêi còng t¹o c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn kh«ng ngõng chÝnh b¶n th©n ngêi lao ®éng. MÆt kh¸c nh trªn ®· tr×nh bµy, nh©n lùc lµ nguån lùc cã trong mçi con ngêi bao gåm thÓ lùc vµ trÝ lùc. ThÓ lùc phô thuéc vµo t×nh tr¹ng søc kháe cña con ng êi, møc sèng, thu nhËp, chÕ ®é ¨n uèng lµm viÖc nghØ ng¬i. Ngoµi ra thÓ lùc cña con ngêi còng phô thuéc vµo tuæi t¸c, thêi gian c«ng t¸c, giíi tÝnh … cña ng êi lao ®éng. TrÝ lùc cña ngêi lao ®éng phô thuéc vµo m«i trêng lµm viÖc, phong c¸ch qu¶n lý cña l·nh ®¹o, chÕ ®é ®·i ngé cña tæ chøc…Tæ chøc sö dông lao ®éng thùc chÊt lµ sö dông thÓ lùc vµ trÝ lùc cã trong tõng c¸ nh©n ngêi lao ®éng. Bëi vËy cho nªn còng cã thÓ hiÓu thùc chÊt cña c«ng t¸c qu¶n lý nguån nh©n lùc lµ qu¸ tr×nh t¹o ra c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vµ thuËn lîi cho ngêi lao ®éng ®¶m b¶o vÒ mÆt thÓ lùc vµ ph¸t huy ®îc tèi ®a mÆt trÝ lùc ®ãng gãp cho tæ chøc. b. C¸c yÕu tè t¹o nªn ¶nh hëng (nh©n tè) ®Õn chÊt lîng nh©n lùc cña doanh nghiÖp. + Møc ®é s¸t ®óng cña kÕt qu¶ x¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n lùc cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp: gióp cho c¸c doanh nghiÖp sÏ ®¶m b¶o ®îc ®Çy ®ñ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng ngêi lµm viÖc phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng viÖc. Muèn vËy doanh nghiÖp cÇn ph¶i ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña tõng c¸ nh©n còng nh tËp thÓ ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp, tõ ®ã sÏ dù ®o¸n kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc cña ngêi lao ®éng trong thêi gian s¾p tíi. Sau ®ã c¨n cø vµo nhiÖm vô cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi gian tíi, sù thay ®æi c«ng nghÖ, møc hao phÝ lao ®éng, møc phôc vô cïng c¸c ®Þnh biªn cÇn thiÕt kh¸c, c¸c nhµ qu¶n lý lao ®éng sÏ x¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n lùc cña doanh nghiÖp trong nh÷ng n¨m tiÕp theo sao cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®îc tiÕn hµnh b×nh thêng vµ tiÕt kiÖm tèi ®a lîng lao ®éng hao phÝ ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. Nh©n tè nµy gióp cho c¸c nhµ l·nh ®¹o doanh nghiÖp n¾m ®îc thùc chÊt ®éi ngò ngêi lao ®éng, tr×nh ®é häc vÊn, tr×nh ®é chuyªn m«n còng nh c¸c tiÒm n¨ng cÇn ®îc khai th¸c cña ®éi ngò lao ®éng ®Ó cã thÓ n©ng cao tèc ®é ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra gióp cho c¸c doanh nghiÖp chñ ®éng dù kiÕn ®îc 6 sè nh©n lùc cÇn ph¶i bæ sung thay thÕ do yªu cÇu cña s¶n xuÊt ( do thay ®æi c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, do më réng quy m« s¶n xuÊt..), vµ c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan kh¸c (sè lao ®éng nghØ hu, sè lao ®éng ra ®i khái doanh nghiÖp..). + Møc ®é hÊp dÉn cña chÝnh s¸ch vµ hîp lý cña tæ chøc tuyÓn dông: ChÊt l îng nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp phô thuéc nhiÒu vµo qu¸ tr×nh tuyÓn mé, tuyÓn chän v× th«ng qua qu¸ tr×nh nµy doanh nghiÖp sÏ tuyÓn ®îc nh÷ng lao ®éng cã chuyªn m«n phï hîp víi c«ng viÖc cña m×nh, h¬n n÷a ngêi lao ®éng ®îc tuyÓn ®îc lµm nh÷ng c«ng viÖc ®óng víi së trêng cña b¶n th©n nªn n¨ng suÊt lµm viÖc sÏ ®¹t kÕt qu¶ cao. Doanh nghiÖp còng sÏ gi¶m ®îc chi phÝ ®µo t¹o l¹i, thêi gian tËp sù, h¹n chÕ ®îc c¸c sù cè x¶y ra trong s¶n xuÊt, chÊt lîng s¶n phÈm sÏ ®¶m b¶o h¬n. C¸c nhµ tuyÓn dông sÏ c¨n cø vµo kÕ ho¹ch nh©n lùc ®· ®îc lËp ®Ó biÕt ®îc nhu cÇu vÒ nh©n lùc cña doanh nghiÖp. Sau ®ã sÏ xem xÐt ®Õn c¸c gi¶i ph¸p kh¸c cã thÓ huy ®éng ®Ó ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña doanh nghiÖp. §ã lµ c¸c gi¶i ph¸p nh: Huy ®éng c«ng nh©n lµm thªm giê; hîp ®éng gia c«ng; hîp ®ång thêi vô; thuª l¹i lao ®éng cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Khi doanh nghiÖp cÇn hoµn thµnh kÕ ho¹ch nhanh ®Ó cã s¶n phÈm ®¸p øng nhanh nhu cÇu cña kh¸ch hµng th× nh÷ng gi¶i ph¸p nµy lµ tèi u h¬n c¶ v× nã tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ tuyÓn dông vµ thêi gian tuyÓn dông cho doanh nghiÖp. Khi cÇn tuyÓn mé nh©n lùc ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc l©u dµi cña doanh nghiÖp, th«ng th¬ng sÏ ®îc tuyÓn tõ hai nguån chÝnh ®ã lµ nguån bªn ngoµi doanh nghiÖp vµ nguån tõ chÝnh c¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp. C«ng t¸c tuyÓn mé, tuyÓn chän ®îc coi lµ thµnh c«ng khi doanh nghiÖp tuyÓn ®îc nh÷ng ngêi lao ®éng thùc sù phï hîp víi c«ng viÖc, ®¸p øng ®îc mét c¸ch tèt nhÊt nh÷ng yªu cÇu c«ng viÖc m×nh. + Tr×nh ®é tæ chøc ®µo t¹o bæ sung cho nh÷ng ngêi míi ®îc tuyÓn vµo doanh nghiÖp: Trong thêi ®¹i mµ khoa häc kü thuËt tiÕn nhanh nh vò b·o hiÖn nay th× mét x· héi cã tån t¹i ®îc hay kh«ng lµ do ®¸p øng ®îc víi sù thay ®æi, mét doanh nghiÖp tiÕn hay lïi, tôt hËu hay ph¸t triÓn lµ do c¸c nhµ qu¶n lý cã thÊy ®îc sù thay ®æi ®Ó kÞp thêi chuÈn bÞ nh©n lùc, vËt lùc ®Ó øng phã hay kh«ng, ®Æc biÖt lµ sù thay ®æi vÒ nhu cÇu chÊt lîng nguån nh©n lùc. V× vËy ngµy nay ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn lµ mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi bÊt kú doanh nghiÖp, tæ chøc nµo vµ ph¶i ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn, liªn tôc. ViÖc ®µo t¹o ph¸t triÓn víi môc ®Ých cuèi cïng lµ ®em l¹i lîi Ých chÝnh ®¸ng cho doanh nghiÖp vµ ngêi lao ®éng. §Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu nµy doanh nghiÖp cÇn x©y dùng ®îc ch¬ng tr×nh ®µo t¹o thÝch hîp víi kh¶ n¨ng, nhu cÇu cña m×nh. Doanh nghiÖp nµo x©y dùng ®îc ch¬ng tr×nh ®µo t¹o thÝch hîp vµ linh ho¹t doanh nghiÖp ®ã sÏ cã ®îc ®éi ngò lao ®éng chÊt lîng cao. 7 + Møc ®é hÊp dÉn cña chÝnh s¸ch vµ hîp lý cña tæ chøc sö dông: ph©n c«ng lao ®éng, ®¸nh gi¸ ®·i ngé: doanh nghiÖp cÇn ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc cña tõng ngêi lao ®éng trªn c¬ së so s¸nh víi c¸c tiªu chuÈn ®· ®îc x©y dùng tõ tríc, ®ång thêi cã sù th¶o luËn l¹i viÖc ®¸nh gi¸ ®ã ®èi víi tõng ngêi lao ®éng. §¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc lµ c«ng t¸c qu¶n lý kh«ng thÓ thiÕu cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo v× ®ã lµ c¬ së ®Ó ®¶m b¶o r»ng c¸c quyÕt ®Þnh nh©n sù cña doanh nghiÖp ®a ra lµ hoµn toµn kh¸ch quan vµ c«ng b»ng ®èi víi ngêi lao ®éng. Th«ng qua ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc ngêi lao ®éng sÏ lµm cho ®¹o ®øc còng nh th¸i ®é lµm viÖc cña ngêi lao ®éng trë nªn tèt h¬n, c¸c nhµ qu¶n lý sÏ n¾m b¾t ®îc n¨ng lùc, triÓn väng cña tõng c¸ nh©n tõ ®ã cã thÓ ®iÒu chØnh c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý, ®µo t¹o, sö dông lao ®éng cho phï hîp gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc cho doanh nghiÖp. Ngêi lao ®éng nµo khi b¾t ®Çu ®i lµm ®iÒu ®Çu tiªn hä quan t©m ®ã lµ hä ® îc tr¶ c«ng nh thÕ nµo cho c«ng viÖc mµ hä sÏ ®¶m nhËn, c¸c kho¶n phóc lîi cña doanh nghiÖp cã phong phó kh«ng.v.v.. Trong thùc tÕ nh÷ng lao ®éng giái thêng lùa chän nh÷ng doanh nghiÖp cã møc l¬ng cao, c¸c kho¶n phô cÊp vµ khuyÕn khÝch ®a d¹ng vµ phong phó. V× vËy ®Ó thu hót vµ gi÷ ch©n ®îc nh÷ng lao ®éng giái g¾n bã víi doanh nghiÖp ngoµi viÖc t¹o cho hä nh÷ng c¬ héi th¨ng tiÕn vµ ph¸t triÓn b¶n th©n th× ®iÒu ®Çu tiªn c¸c doanh nghiÖp cÇn quan t©m ®ã lµ tr¶ l¬ng vµ c¸c kho¶n khuyÕn khÝch cã tÝnh hÊp dÉn ®èi víi hä song vÉn ®¶m b¶o ®îc lîi Ých cho doanh nghiÖp. TÝnh hÊp dÉn thÓ hiÖn ë viÖc møc thï lao mµ doanh nghiÖp tr¶ cho ngêi lao ®éng ph¶i b»ng hoÆc cao h¬n møc l¬ng mµ thÞ trêng lao ®éng s½n sµng tr¶ cho cïng mét c«ng viÖc ®ã, c¸c h×nh thøc thï lao phong phó, ®Æc biÖt lµ ph¶i ®¶m b¶o ®îc tÝnh c«ng b»ng. + Møc ®é hÊp dÉn cña chÝnh s¸ch hç trî vµ hîp lý cña tæ chøc ®µo t¹o n©ng cao cho c¸c lo¹i ngêi lao ®éng cña doanh nghiÖp: Trong c¸c yÕu tè ®Ó ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp cña nÒn kinh tÕ th× nguån lùc con ngêi lµ yÕu tè c¬ b¶n nhÊt. Bëi lÏ, khi ®· cã tr×nh ®é v¨n hãa, kü thuËt, nghiÖp vô cao, cã tay nghÒ v÷ng sÏ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Ó sö dông ph¬ng ph¸p c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Nguån nh©n lùc nµy võa lµ ngêi s¸ng t¹o ra, võa lµ ngêi sö dông c¸c ph¬ng tiÖn, ph¬ng ph¸p c«ng nghÖ ®Ó ®¹t ®îc lîi Ých kinh tÕ cao nhÊt cho x· héi, cho doanh nghiÖp vµ cho b¶n th©n hä. Nguån nh©n lùc nh vËy cÇn ®îc ®µo t¹o, gi¸o dôc n©ng cao tr×nh ®é vµ cÇn ®îc sö dông mét c¸ch ®Çy ®ñ, cã hiÖu qu¶, cÇn ph¶i ®Çu t ®Ó ®µo t¹o vµ båi dìng l¹i ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n kü thuËt, chuÈn bÞ kÕ ho¹ch ®Ó ph¸t triÓn ®µo t¹o míi cã chÊt lîng cao nh»m ®¸p øng kÞp thêi sù tiÕn bé cña khoa häc 8 kü thuËt còng nh viÖc chuyÓn ®æi c¬ chÕ, më réng thÞ trêng. Tõ qu¶n lý mét doanh nghiÖp, mét tæ chøc ®Õn qu¶n lý mét quèc gia mµ coi nhÑ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc th× thÕ nµo còng bÞ tr× trÖ. §èi ngo¹i th× kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh, kh«ng thÝch øng ®îc víi nh÷ng biÕn ®éng nhanh chãng mµ ®èi néi th× n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu suÊt c«ng t¸c ®Òu gi¶m sót. V× vËy, nªn ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån lùc lµ mét nhu cÇu cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch ®èi víi mçi doanh nghiÖp. §µo t¹o lµ ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých n©ng cao tay nghÒ hay kü n¨ng cña nh©n viªn ®èi víi c«ng viÖc hiÖn hµnh hay tríc m¾t. Ph¸t triÓn bao gåm c¸c ho¹t ®éng nh»m chuÈn bÞ cho nh©n viªn theo kÞp víi c¬ cÊu tæ chøc khi nã thay ®æi vµ ph¸t triÓn trong t¬ng lai. Ngoµi ra cßn c¸c nh©n tè kh¸c ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp nh: nh©n tè con ngêi ,tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, c¬ së vËt chÊt vµ c«ng nghÖ, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty,nh©n tè vÒ tæ chøc lao ®éng trong doanh nghiÖp, nh©n tè ®iÒu kiÖn lao ®éng cña doanh nghiÖp vµ ý thøc lao ®éng cña ngêi lao ®éng trong sù g¾n kÕt víi doanh nghiÖp, nh©n tè c¹nh tranh trªn thÞ trêng.... 9 PhÇn 2 §¸nh gi¸ thùc tr¹ng chÊt lîng nh©n lùc cña tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 8 vµ biÖn ph¸p n©ng cao 2.1. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng chÊt lîng nh©n lùc cña Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 8 a. Kh¸i qu¸t chung vÒ Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 8 Tæng c«ng ty XDCTGT8 h×nh thµnh vµ ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1965 theo quyÕt ®Þnh sè: 597/QDTC ngµy 23/6/1965 Bé Giao th«ng vËn t¶i ®· chÝnh thøc thµnh lËp ban x©y dùng 64 trùc thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i. Ngµy 27/11/1995 Bé Giao th«ng vËn t¶i thµnh lËp l¹i lµ: Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 8 tªn giao dÞch quèc tÕ lµ: Civil gineering construction corporation8, viÕt t¾t lµ: cienco8. theo quyÕt ®Þnh sè: 4897/Q§-TCCB_L§ ngµy 27/11/1995 §Þa chØ: 18 Hå §¾c Di - §èng §a - Hµ Néi * Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña ®¬n vÞ theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp: Theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp, Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 8 lµ doanh nghiÖp Nhµ níc chÞu sù qu¶n lý cña Nhµ níc cña bé Giao th«ng vËn t¶i vµ cña c¬ quan Nhµ níc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®îc quan hÖ víi c¬ quan nhµ níc ë trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kinh doanh trªn lÜnh vùc cña m×nh. Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 8 cã c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau: - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng trong vµ ngoµi níc. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông. - S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ ®å méc, cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n. - Söa ch÷a ph¬ng tiÖn thiÕt bÞ thi c«ng. - XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vµ kinh doanh vËt t thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i, thiÕt bÞ c«ng nghÖ tin häc. - T vÊn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng. - Kinh doanh nhµ nghØ, kh¸ch s¹n,dÞch vô du lÞch, v¨n phßng lµm viÖc. - Kinh doanh tiÒn tÖ. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸c (gåm:thñy lîi, quèc phßng ®iÖn...). - DÞch vô ®µo t¹o kü thuËt vµ nghiÖp vô :kh¸m ch÷a bÖnh vµ ®iÒu dìng. 10 * C¬ cÊu tæ chøc vµ bé m¸y ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty: 1. Tæ chøc Héi ®ång qu¶n trÞ. 2. Tæng gi¸m ®èc vµ c¸c Phã tæng gi¸m ®èc. 3. C¸c phßng ban chuyªn m«n nghiÖp vô gióp viÖc Tæng gi¸m ®èc. 4. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña tæng c«ng ty. - Héi ®ång qu¶n trÞ lµ: c¬ quan qu¶n lý doanh nghiÖp cã quyÒn h¹n cao nhÊt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp. - Chñ tÞch vµ c¸c thµnh viªn kh¸c cña héi ®ång qu¶n trÞ do bé trëng bé GTVT bæ nhiÖm, sau khi thèng nhÊt ý kiÕn cña Bé trëng – Trëng ban tæ chøc c¸n bé ChÝnh phñ. - Tæng gi¸m ®èc: ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña Tæng c«ng ty theo chÕ ®é thñ trëng, lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña Tæng c«ng ty trong quan hÖ kinh doanh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt, tríc Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty. Tæng gi¸m ®èc do Bé trëng bé GTVT bæ nhiÖm theo ®Ò nghÞ cña Héi ®ång qu¶n trÞ, sau khi thèng nhÊt ý kiÕn víi Bé trëng vµ Trëng ban tæ chøc c¸n bé chÝnh phñ. - Phã tæng gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng do Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i bæ nhiÖm theo ®Ò nghÞ cña H«i ®ång qu¶n trÞ, trªn c¬ së ®Ò xuÊt cña Tæng gi¸m ®èc. - Tæ chøc doanh nghiÖp Tæng c«ng ty theo h×nh thøc: Quèc doanh. - Doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm lµm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc vÒ ®¨ng ký kinh doanh vµ ho¹t ®éng theo ®óng ph¸p luËt. 11 s¬ ®å bé m¸y tæ chøc vµ qu¶n lÝ ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 8. héi ®ång qu¶n trÞ tæng gi¸m ®èc c¸c phã tæng gi¸m ®èc Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng KÕ ho¹ch tiÕp thÞ Phßng Tæ chøc lao ®éng Phßng VËt t thiÕt bÞ Phßng Dù ¸n c«ng nghÖ V¨n phßng C«ng ty XDCTGT 810 C«ng ty XDCTGT 874 C«ng ty XDCTGT 873 C«ng ty XDCTGT 829 C«ng ty XDCTGT 875 C«ng ty XDCTGT 838 C«ng ty XDCTGT 842 C«ng ty XDGT ViÖt-Lµo C«ng ty x©y dùng miÒn t©y C«ng ty t vÊn XDGT 8 C«ng ty XD cÇu 75 C«ng ty vËt t vµ x©y c«ng tr×nh C«ng ty XDCTGT 872 C«ng ty XDCTGT 889 C«ng ty XDCTGT 892 C«ng ty XDCTGT 820 Trung t©m QHQT vµ ®Çu t C«ng ty VCKDL vµ TAXI Trung t©m Trung t©m Chi nh¸nh Chi nh¸nh §TKTNV y tÕ giao miÒn t©y phÝa Nam * KÕt ®éng 8 qu¶ ho¹t th«ng 8 cña Tæng c«ng ty: Chi nh¸nh t¹i Lµo Chi nh¸nh T©y B¾c Theo sè liÖu tæng hîp b¸o c¸o cña c¸c c«ng ty thµnh viªn th× kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty ®¹t ®îc lµ: N¨m Doanh thu N¨m 2003 N¨m 2004 C¸c ban ®iÒu hµnh dù ¸n 1.057.801.355.732 1.045.475.891.955 N¨m 2005 1.088.976.952.321 Nh×n chung vÒ s¶n lîng trong hai n¨m gÇn ®©y Tæng c«ng ty ®Òu hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch cña Nhµ níc giao theo kÕ ho¹ch cña n¨m 2004 lµ: 1.150 tû ®ång, 12 ®¹t 1.251,412 tû ®ång, t¨ng 10% vµ kÕ ho¹ch cña n¨m 2005 lµ: 1.200 tû ®ång, ®¹t 1.334,983 tû ®ång, t¨ng 11,3%. Do gi¸ trÞ s¶n lîng thùc tÕ cña tæng c«ng ty t¨ng lªn dÉn ®Õn n¨ng xuÊt lao ®éng cña tæng c«ng ty còng t¨ng lªn ®ång thêi thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi ®îc n©ng lªn n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. - N¨m 2004 thu nhËp b×nh qu©n 1ngêi/1th¸ng lµ: 960.000®ång. - N¨m 2005 thu nhËp b×nh qu©n 1ngêi/1th¸ng lµ: 1100.000 ®ång. §©y lµ kÕt qu¶ to lín mµ tæng c«ng ty ®· hoµn thµnh môc tiªu hµng n¨m, s¶n l îng hµng n¨m ngµy cµng t¨ng so víi kÕ ho¹ch lµ do Tæng c«ng ty ®· th¾ng ®îc nhiÒu thÇu c«ng tr×nh mang tÇm cì quèc tÕ vµ c«ng tr×nh träng ®iÓm cña ®Êt níc. b. Thùc tr¹ng vÒ chÊt lîng nh©n lùc cña Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 8 ChÊt lîng CBCNV cña Tæng C«ng ty ®îc thÓ hiÖn nh sau: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C¸n bé chuyªn m«n vµ KT theo nghÒ Kü s x©y dùng Kü s thñy lîi Kü s cÇu ®êng Kü s má, khoan næ, tr¾c ®¹c Kü s ®éng lùc+ C¬ khÝ, m¸y Kü s cÇu hÇm, XD ngÇm Kü s ®iÖn + CÊp tho¸t níc Cö nh©n kinh tÕ + TCKT C¸c lo¹i kü s kh¸c Trung cÊp S¬ cÊp + C¸n sù Sè lîng 49 24 20 8 13 7 8 33 26 85 18 Sè n¨m trong nghÒ 5 10 15 n¨m n¨m n¨m 15 19 15 4 8 12 2 10 8 5 3 7 6 2 3 2 3 5 10 14 9 3 11 12 11 29 45 5 13 13 §· cã kinh nghiÖm Qua c¸c c«ng tr×nh Quy m« lín cÊp I Quy m« lín cÊp I Quy m« lín cÊp I Quy m« lín cÊp I Quy m« lín cÊp I Quy m« lín cÊp I Quy m« lín cÊp I Quy m« lín cÊp I Quy m« lín cÊp I Quy m« lín cÊp I Quy m« lín cÊp I B¶ng : C«ng nh©n kü thuËt cña Tæng c«ng ty STT C«ng nh©n theo nghÒ Tæng sè I C«ng nh©n XD 1 Méc, nÒ, s¾t, bª t«ng 2 S¬n, v«i, kÝnh 3 L¾p ghÐp cÊu kiÖn, ®êng èng 4 CN Chuyªn ngµnh ®êng bé II C«ng nh©n c¬ giíi 1 §µo, xóc, ñi, san, c¹p, g¹t, lu 2 CÇn trôc lèp, xÝch 3 CÇn trôc th¸p dµi 4 VËn hµnh m¸y c¸c lo¹i 5 L¸i xe «t« III C«ng nh©n c¬ khÝ 1 Hµn, rÌn, tiÖn, nguéi 2 Thî ®iÖn, níc 3 Söa ch÷a c¬ khÝ IV CN s¶n xuÊt vËt liÖu Khoan ®¸, b¾n m×n V C«ng nh©n kh¶o s¸t Tr¾c ®¹c VI C«ng nh©n kh¸c Tæng hîp Sè lîng 936 254 134 40 29 51 286 93 10 9 22 152 226 97 70 59 49 49 59 59 61 61 BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 BËc 5 BËc 6 BËc 7 287 96 53 14 5 24 62 27 1 1 3 30 43 21 14 8 23 23 24 24 39 39 288 73 37 10 11 15 108 28 4 4 7 65 67 27 25 15 7 7 17 17 16 16 253 57 30 9 9 9 74 25 4 2 8 35 85 35 28 22 15 15 15 15 7 7 101 28 14 7 4 3 42 13 1 2 4 22 24 12 3 9 4 4 3 3 7 7 2 5 Qua b¶ng trªn ta thÊy sè lîng c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý, lµm c«ng t¸c khoa häc - kü thuËt cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc chiÕm tû lÖ lín, thÓ hiÖn sè c¸n bé qu¶n lý cã tr×nh ®é cao trong Tæng c«ng ty lµ rÊt lín. §iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho Tæng c«ng ty trong viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Tæng c«ng ty thùc hiÖn chiÕn lîc ®a d¹ng hãa ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. ChÊt lîng lao ®éng trong dµi h¹n: - Tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng chiÕm : 20,83% - Tr×nh ®é trung häc chiÕm : 11,68% - C«ng nh©n kü thuËt chiÕm : 44,5% 16 Lao ®éng phæ th«ng vµ lao ®éng kh¸c chiÕm: 22.99% Nh vËy lao ®éng trÝ tuÖ vµ lao ®éng kü thuËt cña Tæng c«ng ty chiÕm:77,01% - §©y lµ nguån nh©n lùc v« cïng quý gi¸ ®îc ph©n bæ t¬ng ®èi ®ång ®Òu vµ hîp lý tõ c¬ quan v¨n phßng Tæng c«ng ty ®Õn c¸c c«ng ty thµnh viªn vµ trùc tiÕp ®Õn c¸c tæ ®«i s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra søc m¹nh tæng hîp. Lao ®éng trong x©y l¾p lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh nhÊt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt víi c¸c ngµnh kh¸c, lao ®éng trong x©y l¾p kh«ng æn ®Þnh, thay ®æi theo thêi vô ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn réng kh¾p. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh khèc liÖt nh ngµy nay ®Æc biÖt vÒ ngµnh x©y dùng lao ®éng lµ mét trong c¸c tiªu chuÈn quan träng ®Ó nhµ thÇu xÐt thÇu, nã cã ¶nh hëng ®Õn viÖc th¾ng thÇu hay kh«ng cña tæ chøc x©y dùng. Nh vËy muèn giµnh th¾ng lîi khi tham gia dù thÇu tæ chøc x©y dùng ph¶i cã mét ®éi ngò c«ng nh©n thùc sù cã n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n, tr×nh ®é tay nghÒ cao, ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé cã kinh nghiÖm, n¨ng lùc trong viÖc qu¶n lý vµ thùc hiÖn hîp ®ång. HiÖn nay, Tæng c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 8 cã sè c¸n bé cã tr×nh ®é tõ ®¹i häc trë lªn chiÕm 15,32% sè c¸n bé cã tr×nh ®é trung cÊp chiÕm 6,9%, lùc l îng c«ng nh©n s¶n xuÊt chiÕm 76,28%, kh«ng cã c«ng nh©n cã tay nghÒ bËc 1 vµ bËc 2. Víi c¬ cÊu lao ®éng nh vËy cã thÓ thÊy c«ng ty cã mét lùc lîng lao ®éng víi chÊt lîng t¬ng ®èi cao, cã sù chuyªn m«n hãa theo ngµnh nghÒ. T¹o ra u thÕ c¹nh tranh khi tham gia ®Êu thÇu. Tuy nhiªn, ®i s©u vµo nghiªn cøu cô thÓ chÊt lîng nguån lao ®éng cña Tæng c«ng ty cã thÓ thÊy: do ph¬ng ph¸p qu¶n lý cña Tæng c«ng ty cßn mang nÆng tÝnh bao cÊp cøng nh¾c thiÕu linh ho¹t ®· lµm gi¶m tÝnh n¨ng ®éng tÝch cùc còng nh tÝnh tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ cña chÝnh ngêi lao ®éng, nhiÒu c¸n bé c«ng nh©n viªn cã t tëng vô lîi, côc bé, lµm ®Õn ®©u biÕt ®Õn ®ã, kh«ng quan t©m ®Õn lîi Ých l©u dµi cña tËp thÓ, cña céng ®ång dÉn ®Õn kÕt qu¶ lµ: - Bé m¸y qu¶n lý c¸c phßng ban c«ng ty còng nh c¸c ®¬n vÞ kh«ng hîp lý m« h×nh tæ chøc cång kÒnh, chÊt lîng c¸n bé phÇn lín cha ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý trong c¬ chÕ thÞ trêng chi phÝ qu¶n lý lín nhng ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶. - Lùc lîng c¸n bé qu¶n lý xÝ nghiÖp, ®éi, chñ c«ng tr×nh cha chñ ®éng, s¸ng t¹o, gi¸m nghÜ gi¸m lµm, phÇn lín trëng thµnh theo ph¬ng thøc ®Ò b¹t trong c¬ 17 chÕ bao cÊp kh«ng ®îc kiÓm nghiÖm thùc tÕ. Tr×nh ®é qu¶n lý chuyªn m«n kh«ng t¬ng xøng víi yªu cÇu c«ng viÖc ®¶m nhËn, ®îc mÆt nµy th× mÊt mÆt kh¸c. - C¸n bé kü thuËt thô ®éng, thiÕu ý thøc tr¸ch nhiÖm, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô hôt hÉng, thiÕu ý thøc phÊn ®Êu häc hái. C«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé nhÊt lµ c¸n bé trÎ cha ®îc quan t©m ®óng thÓ hiÖn tõ kh©u tiÕp nhËn, ph©n c«ng c«ng viÖc, gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn ban ®Çu, g©y t©m lý kh«ng an t©m c«ng t¸c. - Lùc lîng c«ng nh©n lµnh nghÒ yÕu vµ kh«ng ®ång bé gi÷a c¸c ngµnh nghÒ, lo¹i thî bËc thî n¬i cÇn th× thiÕu, n¬i cã th× thiÕu viÖc lµm. ChÝnh nh÷ng tån t¹i ®ã c«ng ty cha t¹o dùng ®îc mét t¸c phong doanh nghiÖp ®Æc thï, cha ph¸t huy ®îc søc m¹nh tËp thÓ còng nh nh÷ng nguån lùc s½n cã, cha t¹o ra ®îc mét m«i trêng hÊp dÉn thu hót lùc lîng c¸n bé vµ c«ng nh©n cã tay nghÒ cao. S¾p xÕp bè trÝ lao ®éng:  ¦u ®iÓm næi bËt trong c«ng t¸c lao ®éng nh÷ng n¨m qua lµ Tæng c«ng ty ®· quan t©m ®Õn lùc lîng c¸n bé khoa häc kü thuËt ®îc ®µo t¹o chÝnh quy qua c¸c trêng ®¹i häc chuyªn ngµnh. - ViÖc thùc hiÖn ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®îc quan t©m s©u s¾c vµ ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ to lín,®· tæ chøc ®îc nhiÒu khãa ®µo t¹o t¹i chøc t¹i trêng §¹i häc GTVT víi sè häc viªn ®¸p øng ®îc yªu cÇu vµ nhiÖm vô tríc m¾t vµ l©u dµi cña Tæng c«ng ty. - ViÖc bè trÝ s¾p xÕp lao ®éng hiÖn nay hîp lý: Bè trÝ c¸n bé cã c«ng hiÕn l©u n¨m, cã nhiÒu kinh nghiÖm nhiÖt t×nh trong c«ng t¸c, bè trÝ c¸n bé cã tr×nh ®é n¨ng lùc phï hîp vµ ®¸p øng ®îc yªu cÇu nhiÖm vô giao phã, kÕt hîp chÆt chÏ lùc lîng c¸n bé ®îc ®µo t¹o ®Çu ®ñ cã nhiÒu kinh nghiÖm thùc tiÔn ®Ó n¨ng cao hiÖu qu¶ cña c¸n bé.  Bªn c¹nh u ®iÓm trong c«ng t¸c c¸n bé cña Tæng c«ng ty cßn cã mÆt yÕu ®iÓm lµ: Nh×n chung sè c¸n bé cã tr×nh ®é trung, cao cÊp nhiÒu nhng cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu. HiÖn nay Tæng c«ng ty cßn thiÕu nh÷ng chuyªn gia ®Çu ngµnh giái vÒ lÜnh vùc qu¶n lý kinh tÕ, giái vÒ chuyªn m«n kü thuËt nghiÖp vô. * NhËn xÐt chung Thµnh c«ng: 18 Qua thêi gian t×m hiÓu Tæng C«ng ty vµ qua c¸c nguån th«ng tin thu thËp ®îc cã thÓ thÊy r»ng trong c«ng t¸c n©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc Tæng C«ng ty ®· ®¹t ®îc mét sè thµnh tùu nh sau: - Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng t¨ng so víi c¶ kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn n¨m 2004, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng C«ng ty t¨ng dÉn tíi tiÒn l¬ng t¨ng, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc c¶i thiÖn. §©y còng lµ kÕt qu¶ cña mét phÇn c«ng t¸c ®µo t¹o ®îc thùc hiÖn víi sè lîng vµ ®· cã chÊt lîng, n©ng cao ®îc n¨ng suÊt lao ®éng. Tån t¹i vµ nguyªn nh©n. - Nhu cÇu ®µo t¹o ®îc x¸c ®Þnh dùa trªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn cã, dùa trªn ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc xong viÖc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cha nghiªm tóc, c«ng b»ng vµ réng r·i, chÝnh x¸c. X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o kh«ng dùa vµo kÕ ho¹ch hãa nguån nh©n lùc nªn còng lµm h¹n chÕ rÊt nhiÒu kh¶ n¨ng vÒ tÇm ph¸t triÓn híng tíi trong t¬ng lai cña Tæng C«ng ty. - Môc tiªu ®µo t¹o cña doanh nghiÖp ®a ra rÊt chung chung, kh«ng cô thÓ vÊn ®Ò vµ kh«ng thÓ lîng hãa ®îc vÊn ®Ò. Môc tiªu ®a ra kh«ng cã biÖn ph¸p kÌm theo ®Ó thùc hiÖn môc tiªu. - Lùa chän ®èi tîng ®µo t¹o cña doanh nghiÖp: viÖc lùa chän ®èi tîng ®µo t¹o ®¬n gi¶n, kh«ng ®îc ®¸nh gi¸ kü lìng. §èi tîng ®µo t¹o cña doanh nghiÖp còng h¹n chÕ v× phÇn lín ®èi tîng ®µo t¹o lµ ngêi lao ®éng hay c¸n bé nh©n viªn ®ang lµm viÖc trong Tæng C«ng ty. - Chi phÝ ®µo t¹o lÊy tõ quü ®µo t¹o ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, chi phÝ cho mçi khãa ®µo t¹o do doanh nghiÖp chi tr¶ nhng viÖc tÝnh to¸n chi phÝ ®µo t¹o cña doanh nghiÖp Ýt ®Ó ý tíi chi phÝ c¬ héi ®· bá qua mµ phÇn lín lîng chi phÝ doanh nghiÖp tÝnh lµ chi phÝ lîng hãa ®îc nh vËy lµ cha ®ñ. -Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®µo t¹o: tuy ®îc ph©n cÊp vµ cã bé phËn chuyªn tr¸ch riªng lµ phßng Tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm nhng thùc hiÖn ch¬ng tr×nh vÉn cha ®¹t hiÖu qu¶ ®îc nh mong muèn do ®éi ngò c¸n bé cßn ngêi cha hiÓu s©u vÒ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn, do cßn h¹n chÕ trong c«ng t¸c ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña ®µo t¹o nªn thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vÉn gÆp víng m¾c nhiÒu. - §¸nh gi¸ ch¬ng tr×nh ®µo t¹o cña Tæng C«ng ty chñ yÕu lµ mÆt chÊt chø lîng hãa cô thÓ vÒ mÆt lîng cßn rÊt kÐm, do vËy ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®µo t¹o kh«ng s¸t thùc víi thùc tÕ hiÖu qu¶ ®µo t¹o mang l¹i, mèi liªn hÖ gi÷a ®µo t¹o vµ kÕt qu¶ 19 s¶n xuÊt kinh doanh chØ ®îc ®¸nh gi¸ chÝnh qua chØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n mµ n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n l¹i chÞu ¶nh hëng cña rÊt nhiÒu yÕu tè. Nguyªn nh©n: - Do ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o trong Tæng C«ng ty cßn rÊt nhiÒu ngêi kh«ng hiÓu râ vÒ t¸c ®éng to lín cña c«ng t¸c n©ng cao chÊt lîng lao ®éng. - Mét sè c«ng t¸c trong lÜnh vùc qu¶n trÞ nh©n lùc cña C«ng ty cßn h¹n chÕ nh: ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc, sö dông tiÒn l¬ng kÝch thÝch lao ®éng, ph©n tÝch c«ng viÖc cßn cha hiÖu qu¶. - Søc c¹nh tranh cña thÞ trêng trong níc, thÕ giíi lín t¹o ra mét ¸p lùc cho doanh nghiÖp, h¬n n÷a ®©y lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc nªn vÉn chÞu t¸c ®éng bëi quan ®iÓm cña ý chÝ chñ quan cña ngêi l·nh ®¹o cÊp cao. 2.2. Híng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng nh©n lùc cña Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 8 * Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa nguån nh©n lùc trong Tæng c«ng ty KÕ ho¹ch hãa cã t¸c dông tèi ®a hãa c¸c kÕt qu¶ cña ngêi lao ®éng vµ nh÷ng ®ãng gãp cña hä cho tæ chøc. ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch nh©n lùc ph¶i thu thËp th«ng tin tõ c¶ 3 phÝa: Tæng c«ng ty, thÞ trêng lao ®éng vµ tõ phÝa ngêi lao ®éng, vµ viÖc kÕ ho¹ch nh©n lùc nªn x©y dùng cho mét giai ®o¹n chø kh«ng nªn x©y dùng cho tõng n¨m mét (kho¶ng 3 n¨m), nh vËy Tæng c«ng ty sÏ chñ ®éng h¬n trong viÖc sö dông lao ®éng vµo c¸c c«ng viÖc míi ph¸t sinh. §Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ tèt c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i thu thËp vµ xö lý chÝnh x¸c c¸c th«ng tin sau: + Th«ng tin tõ phÝa Tæng c«ng ty §ã lµ c¸c th«ng tin vÒ thi c«ng vµ hoµn thiÖn c¸c c«ng tr×nh cña Tæng c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi nh thÕ nµo. Môc tiªu hoµn thµnh c¸c kÕ ho¹ch ®ã cña Tæng c«ng ty. Sè lao ®éng hiÖn cã cña Tæng c«ng ty cã ®¸p øng ®îc c¸c môc tiªu ®ã hay kh«ng? N¨ng suÊt cña ngêi lao ®éng vµ xu híng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Ngoµi ra c¸n bé lËp kÕ ho¹ch còng ph¶i cÇn quan t©m ®Õn c¸c th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng m¸y mãc hiÖn cã cña Tæng c«ng ty, dù kiÕn nh÷ng sù cè bÊt thêng cã thÓ x¶y ra ¶nh hëng trùc tiÕp tíi qu¸ tr×nh hoµn thµnh C«ng tr×nh cña Tæng c«ng ty. Th«ng tin vÒ t×nh h×nh ®Çu t tµi s¶n cè ®Þnh trong Tæng c«ng ty còng cÇn ph¶i thu thËp, ®ã lµ c¸c th«ng tin vÒ:  Chñng lo¹i m¸y mãc dù ®Þnh ®Çu t trong thêi gian tíi 20  Tr×nh ®é cÇn ph¶i cã ®Ó cã thÓ vËn hµnh ®îc nh÷ng m¸y mãc ®ã Tr×nh ®é cña c«ng nh©n kü thuËt trong Tæng c«ng ty hiÖn t¹i cã ®¸p øng ®îc kh«ng  Th«ng tin vÒ c«ng t¸c ®Êu thÇu cña Tæng c«ng ty trong thêi gian s¾p tíi. Tæng c«ng ty cã tróng thÇu nhiÒu c«ng tr×nh hay kh«ng ? ViÖc nµy sÏ dÉn ®Õn thiÕu hay thõa lao ®éng, biÖn ph¸p gi¶i quyÕt cña Tæng c«ng ty lµ tuyÓn thªm hay ®µo t¹o l¹i c«ng nh©n trong doanh nghiÖp. TËp hîp c¸c th«ng tin trªn c¸n bé lËp kÕ ho¹ch ph¶i ®a ra ®îc nhu cÇu nh©n lùc vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c nhu cÇu ®ã cña Tæng c«ng ty trong kho¶ng thêi gian cÇn lËp kÕ ho¹ch nh©n lùc. + Th«ng tin tõ phÝa ngêi lao ®éng §ã lµ c¸c th«ng tin vÒ sè lao ®éng nghØ hu, ra ®i khái doanh nghiÖp. Sè lao ®éng ®îc ®Ò b¹t, thuyªn chuyÓn vÞ trÝ c«ng t¸c trong thêi gian s¾p tíi. Sè lao ®éng v¾ng mÆt ë doanh nghiÖp vµ thêi gian v¾ng mÆt lµ bao l©u (phô n÷ trong thêi kú thai s¶n, sè lao ®éng ®îc cö ®i häc ë c¸c líp tËp trung dµi h¹n, c¸n bé ®îc cö ®i c«ng t¸c trong thêi gian dµi ...) + Th«ng tin thuéc vÒ m«i trêng bªn ngoµi Tæng c«ng ty §ã lµ c¸c th«ng tin vÒ sù thay ®æi c¬ chÕ chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng, ®Õn m«i trêng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. C¸c c¸n bé qu¶n lý ph¶i n¾m b¾t nhanh chãng c¸c th«ng tin nµy ®Ó chñ ®éng ®iÒu chØnh c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ngêi lao ®éng. * Hoµn thiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ c«ng viÖc Trong c«ng t¸c nµy Tæng c«ng ty ph¶i lµm tèt viÖc x©y dùng b¶ng m« t¶ c«ng viÖc cho tõng c«ng nh©n vµ nªu lªn ®îc nh÷ng yªu cÇu cña c«ng viÖc ®èi víi ngêi lao ®éng mét c¸ch cô thÓ vµ râ rµng h¬n. §Ó thùc hiÖn ®îc c¸n bé phô tr¸ch ph¶i cã c¸c ph¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin ®a d¹ng h¬n. Nªn phèi hîp nhiÒu biÖn ph¸p thu thËp th«ng tin víi nhau ®Ó ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan vµ chÝnh x¸c cña th«ng tin. Sau khi ®· cã ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ c«ng viÖc cÇn ph©n tÝch c¸n bé ph©n tÝch ph¶i tæng hîp c¸c th«ng tin ®ã l¹i vµ chia thµnh nhiÒu nhãm th«ng tin kh¸c nhau, cµng chi tiÕt cµng tèt ®Ó m« t¶ vÒ c«ng viÖc. ViÖc m« t¶ ph¶i lµm sao cho ng êi lao ®éng thÊy ®îc vÒ c¬ b¶n néi dung c«ng viÖc, còng nh c¸c ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian lµm viÖc, m«i trêng lµm viÖc mµ tæ chøc dµnh cho c«ng viÖc ®ã. Trªn c¬ së nh÷ng tiªu chuÈn ®Ò ra cho tõng c«ng viÖc, nhµ ph©n tÝch sÏ ph¶i x¸c ®Þnh nh÷ng yªu cÇu mµ c¸ nh©n lao ®éng ph¶i ®¸p øng ®îc khi ®¶m nhËn c«ng viÖc: §ã lµ c¸c yªu cÇu vÒ tr×nh ®é, kü n¨ng kinh nghiÖm, ®Æc trng vÒ tinh thÇn thÓ 21 lùc ... cña ngêi lao ®éng. ViÖc x¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu cña c«ng viÖc ®èi víi ngêi thùc hiÖn còng ph¶i ®îc c¨n cø vµo tr×nh ®é chung cña ngêi lao ®éng trong c«ng ty, tr¸nh viÖc ®a ra c¸c yªu cÇu qu¸ cao hoÆc qu¸ thÊp, g©y ra t©m lý c¨ng th¼ng cho ngêi lao ®éng: NÕu yªu cÇu qu¸ cao ngêi lao ®éng sÏ tù ti kh«ng d¸m ®¶m nhËn c«ng viÖc cßn nÕu yªu cÇu qu¸ thÊp sÏ ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ c«ng viÖc còng nh cña Tæng c«ng ty. Sau khi thùc hiÖn ph©n tÝch xong ph¶i tæ chøc lÊy ý kiÕn ®ãng gãp cña nh÷ng c«ng nh©n trùc tiÕp thi c«ng vµ c¸c chuyªn gia lµm viÖc trong c¸c lÜnh vùc liªn quan ®Õn c«ng viÖc, tiÕp tôc söa ®æi bæ sung vµ hoµn thiÖn. NÕu sau qu¸ tr×nh nµy thÊy hîp lý míi nªn ¸p dông réng r·i. C«ng viÖc nµy ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ cao ®ßi hái Tæng c«ng ty ph¶i chän ®îc c¸n bé phËn ph©n tÝch cã kh¶ n¨ng tæng hîp th«ng tin vµ xö lý th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c vµ khoa häc. * §æi míi h×nh thøc tuyÓn dông lao ®éng C«ng t¸c tuyÓn dông trong Tæng c«ng ty tån t¹i chÝnh ë hai vÊn ®Ò: Nguån tuyÓn dông vµ ph¬ng ph¸p tuyÓn dông. Kh©u tuyÓn dông lµ mét kh©u t¬ng ®èi quan träng ®èi víi viÖc quyÕt ®Þnh chÊt lîng nguån nh©n lùc sau nµy cho nªn Tæng c«ng ty cÇn ph¶i chó träng nhiÒu ®Õn viÖc ®æi míi c«ng t¸c nµy. + Nguån tuyÓn dông Tæng c«ng ty nªn më réng h¬n n÷a nguån ®Ó tuyÓn dông. Tõ tríc ®Õn nay, hÇu nh Tæng c«ng ty míi chØ dõng l¹i ë viÖc tuyÓn lao ®éng theo sù giíi thiÖu cña CBCNV trong c«ng ty, bá qua thÞ trêng lao ®éng hÕt søc phong phó víi nhiÒu lao ®éng giái, tay nghÒ cao ®ang cã nhu cÇu t×m viÖc lµm. Tæng c«ng ty nªn chó ý nhiÒu ®Õn hÖ thèng c¸c trêng d¹y nghÒ, c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng b»ng c¸ch hµng n¨m c¨n cø vµo nhu cÇu tuyÓn dông cña Tæng c«ng ty, c¸n bé phô tr¸ch nªn cho th«ng b¸o réng r·i ®Õn c¸c trêng (göi th«ng b¸o ®Õn c¸c trêng, ®¨ng b¸o ...) ®Ó thu hót c¸c øng viªn tham gia vµo qu¸ tr×nh tuyÓn mé. MÆt kh¸c còng tr¸nh viÖc hiÓu nguån tuyÓn mé nhÊt thiÕt ph¶i lµ bªn ngoµi doanh nghiÖp mµ cßn bao gåm toµn bé CBCNV ë c¸c phßng ban chøc n¨ng, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong tæng c«ng ty, v× vËy còng cÇn th«ng b¸o réng r·i ®Õn tõng ngêi lao ®éng trong Tæng c«ng ty khi Tæng c«ng ty cã nhu cÇu tuyÓn lao ®éng vµo vÞ trÝ c«ng viÖc nµo ®ã. §©y còng lµ c¸ch ®Ó c¸n bé qu¶n lý khai th¸c, t×m hiÓu kh¶ n¨ng cña ngêi lao ®éng do m×nh qu¶n lý, tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p sö dông hiÖu qu¶ lao ®éng cÊp díi. VÒ phÝa ngêi lao ®éng th× ®©y lµ ®iÒu kiÖn thö søc m×nh trong c«ng viÖc míi, tr¸nh ®îc sù ®¬n ®iÖu, nhµm ch¸n trong c«ng viÖc. 22
- Xem thêm -