Tài liệu Chamcong

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 226 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Cho cơ sở dữ liệu gồm các bảng như sau: Qui định khóa chính của các bảng như sau: Bảng NhanVien PhongBan ChamCong Khóa chính MaNV MaPB MaNV, Thang Yêu cầu: Câu 1. Hãy viết câu lệnh SQL để tạo 3 bảng trên với ngày công không được nhập lớn hơn 50. Câu 2. Hãy viết lệnh SQL để lập danh sách các nhân viên có NgayCong lớn hơn 26. Truy vấn gồm các trường MaNV, HoTen, ChucVu, TenPB, NgayCong, Luong. Trong đó: HoTen: là ghép Ho và Ten; Luong = LuongCB x NgayCong Câu 3 - Hãy viết lệnh SQL để thêm một bản ghi mới vào bảng NhanVien; dữ liệu phù hợp nhưng không được nhập giá trị null. - Hãy viết lệnh SQL để thay đổi ngày công (NgayCong) bằng 30 cho nhân viên có mã số là 3. - Hãy viết lệnh SQL để xóa phòng ban thông tin về giám đốc của phòng Hành chính khỏi bảng Nhanvien. Câu 4. Hãy viết lệnh SQL để tính tổng số nhân viên phòng Hành chính. Câu5. Hãy viết lệnh SQL để tạo View hiển thị những nhân viên có số ngày công cao nhất của mỗi phòng. -1-
- Xem thêm -