Tài liệu Chăm sóc phẫu thuật tại bệnh viện tuyến huyện

  • Số trang: 625 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27107 tài liệu

Mô tả:

Chăm Sóc Phẫu Thuật tại Bệnh Viện Tuyến Huyện Quyen D. Chu, M.D., F.A.C.S. Hung S. Ho, M.D., F.A.C.S. Tổ chức Y tế thế giới Chăm Sóc Phẫu Thuật tại Bệnh Viện Tuyến Huyện Published by the World Health Organization in 2003 under the title Surgical Care at the District Hospital @ World Health Organization-2003 The Director General of the World Health Organization has granted translation rights for an edition in Vietnamese to Louisiana State University Health Sciences Center-Shreveport, which is solely responsible for the Vietnamese edition. Information pertaining to the English Version WHO Library Cataloguing-in-Publication Data Surgical care at the district hospital. 1. Surgery - methods 2. Surgical procedures, Operative - methods 3. Anesthesia - methods 4. Wounds and injuries - surgery 5. Hospitals, District - organization and administration 6. Pregnancy complications - surgery 7. Manuals I. World Health Organization. Incorporates: Primary trauma care manual. ISBN 92 4 154575 5 (NLM classification: WO 39) © World Health Organization 2003 All rights reserved. Publications of the World Health Organization can be obtained from Marketing and Dissemination, World Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland (tel: +41 22 791 2476; fax: +41 22 791 4857; email: bookorders@who.int). Requests for permission to reproduce or translate WHO publications - whether for sale or for noncommercial distribution - should be addressed to Publications, at the above address (fax: +41 22 791 4806; email: permissions@who.int). The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which th ere may not yet be full agreement. The mention of specific companies or of certain manufacturers’ products does not imply that they are endorsed or recommended by the World Health Organization in preference to others of a similar nature that are not mentioned. Errors and omissions excepted, the names of proprietary products are distinguished by initial capital letters. The World Health Organization does not warrant that the information contained in this publication is complete and correct and shall not be liable for any damages incurred as a result of its use. Typeset in London Printed in Malta by Interprint Limited Lời cảm ơn của biên tập viên Các loại bệnh cần phải can thiệp bằng phẫu thuật là vấn đề đƣợc chúng tôi quan tâm từ trƣớc đến nay. Thật may mắn, chúng tôi đã nhận đƣợc sự tài trợ của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) để giảng dạy khoá học trực tuyến qua mạng về “Ngoại khoa lâm sàng cơ bản” cho các sinh viên của Trƣờng Đại học Y Thái Bình. VEF là một cơ quan đƣợc Quốc Hội Hoa Kì thành lập tháng 12 năm 2000, hoạt động độc lập với mục đích nhằm tăng cƣờng mối quan hệ song phƣơng giữa Hoa Kì và Việt Nam thông qua sự trao đổi về giáo dục. Một trong những sứ mệnh của VEF là khuyến khích các học giả Hoa Kì (có học hàm tối thiểu là Phó giáo sƣ) đến giảng dạy cho sinh viên Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, toán học, công nghệ và y học. VEF cam kết xác định và lựa chọn các học giả Hoa Kì có trình độ phù hợp, và chúng tôi là những học giả đã đƣợc lựa chọn trong niên khoá 2009-2010. Một trong những nỗ lực của chúng tôi là hoạt động biên dịch cuốn sách “Chăm sóc phẫu thuật tại bệnh viện tuyến huyện” do Tổ chức Y tế Thế giới WHO xuất bản. Chúng tôi tin rằng cuốn sách này sẽ là nguồn tài liệu tham khảo tốt cho các cán bộ y tế Việt Nam khi xử trí những vấn đề ngoại khoa cơ bản. Chúng tôi đã quyết định thay đổi một số chi tiết để bản dịch phù hợp hơn với thực tế ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình biên dịch sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết. Rất mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến của Quý độc giả. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Tổ chức Y tế Thế giới đã cho phép chúng tôi dịch cuốn sách cũng nhƣ Ban lãnh đạo Tổ chức VEF và các cán bộ nhân viên của Tổ chức, những ngƣời đã giúp chúng tôi thực hiện Dự án này nhƣ Tiến sỹ Lynne McNamara - Giám đốc điều hành Quỹ; Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Phƣợng - Trƣởng đại diện Quỹ tại Việt Nam, Sandarshi Gunawardena - cán bộ chƣơng trình, Lana Walbert – Giám đốc tài chính, kế toán và hành chính, Đặng Bình - Quản lý chƣơng trình, Nguyễn Mai - Trợ lý chƣơng trình và Bùi Hạnh - Trợ lý chƣơng trình. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn Hội Phẫu Thuật Quốc Tế (International College of Surgeons) và Giáo sƣ Gazi Zibari-Trƣởng ngành ghép gan, thận và tủy tại Trung tâm khoa học y học Shreveport thuộc Trƣờng đại học Tổng hợp Bang Lousiana tại Hoa Kỳ đã hỗ trợ chúng tôi trong việc này. Cuối cùng, chúng tôi xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Thƣ và các cộng sự tại Trƣờng Đại học Y Thái Bình đã giúp chúng tôi hoàn thiện việc biên dịch cuốn sách này. Biên tập viên Quyen D. Chu, M.D., F.A.C.S. Phó giáo sƣ ngoại khoa Trung tâm khoa học y học Shreveport thuộc Trƣờng đại học Tổng hợp Bang Lousiana tại Hoa Kỳ Hung S. Ho, M.D., F.A.C.S. Giáo sƣ ngoại khoa Trƣờng Đại học Y thuộc Đại học Tổng hợp California Hoa Kỳ Đƣợc tài trợ bởi Quyen D. Chu, M.D., F.A.C.S. Louisiana State University Health Sciences Center-Shreveport Và Hung S. Ho, M.D., F.A.C.S. University of California-Davis School of Medicine Thông qua chƣơng trình tài trợ của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) Ngƣời dịch: 1. Đặng Thị Thanh Vân M.A 2. Bùi Thị Quỳnh Giao M.A 3. Châu Thị Thu Hà M.A 4. Nguyễn Thị Thƣ M.A Mục lục Lời nói đầu Lời cảm ơn Lời giới thiệu PHẦN 1: TỔ CHỨC DỊCH VỤ CHĂM SÓC PHẪU 1-47 THUẬT TẠI BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN 1.Tổ chức và quản lý dịch vụ chăm sóc phẫu thuật tại 2 bệnh viện tuyến huyện 1.1. Bệnh viện tuyến huyện 2 1.2. Lãnh đạo, kĩ năng làm việc nhóm và quản lý 5 1.3. Đạo đức 11 1.4. Giáo dục 15 1.5. Lƣu trữ bệnh án 20 1.6. Đánh giá 23 1.7. Thảm hoạ và lập kế hoạch chấn thƣơng 25 2. Lĩnh vực ngoại khoa: Tạo môi trƣờng phẫu thuật 30 2.1. Kiểm soát nhiễm trùng và vô khuẩn 30 2.2. Thiết bị 35 2.3. Phòng mổ 37 2.4. Vệ sinh, khử trùng và tiệt trùng 43 2.5. Xử lý chất thải 46 PHẦN 2: CƠ SỞ CỦA THỰC HÀNH NGOẠI KHOA 48-146 3 Bệnh nhân ngoại 49 3.1.Tiếp cận bệnh nhân ngoại 49 3.2 Bệnh nhân ngoại nhi 56 4 Các kĩ thuật ngoại khoa cơ bản 70 4.1. Xử lý mô 70 4.2. Chỉ khâu và kĩ thuật khâu 72 4.3. Phòng bệnh 85 5 Các thủ thuât ngoại khoa cơ bản 88 5.1. Xử trí vết mổ 88 5.2. Vết rách và vết thƣơng đặc thù 94 5.3. Vết bỏng 105 5.4. Dị vật 109 5.5. Viêm tế bào và áp-xe 113 5.6. Rạch và sinh thiết 130 PHẦN 3: BỤNG 147-234 6 Thủ thuật mở bụng và chấn thƣơng vùng bụng 148 6.1. Thủ thuật mở bụng 148 6.2. Chấn thƣơng vùng bụng 152 7 Các trƣờng hợp bụng cấp 173 7.1. Đánh giá và chẩn đoán 173 7.2. Tắc ruột 175 7.3. Viêm phúc mạc 178 7.4. Dạ dày và tá tràng 179 7.5. Túi mật 183 7.6. Ruột thừa 185 194 8 Thoát vị thành bụng 8.1. Thoát vị bẹn 194 8.2. Phẫu thuật thoát vị bẹn 196 8.3. Phẫu thuật thoát vị đùi 202 8.4. Phẫu thuật thoát vị bẹn bị nghẹt 204 8.5. Phẫu thuật thoát vị rốn và gần rốn 205 8.6. Phẫu thuật thoát vị thƣợng vị 207 8.7. Thoát vị vết mổ 208 9 Đƣờng niệu và đáy chậu 209 9.1. Bàng quang 209 9.2. Niệu đạo của nam giới 216 9.3 Đáy chậu 229 PHẦN 4: CHĂM SÓC CẤP CƢU SẢN KHOA 235-316 10 Tăng huyết áp trong khi mang thai 236 10.1. Tăng huyết áp 236 10.2. Đánh giá và xử trí 238 10.3. Chuyển dạ 244 10.4. Chăm sóc sau đẻ 244 10.5. Tăng huyết áp mãn tính 245 10.6. Biến chứng 246 11 Xử trí chuyển dạ kéo dài 247 11.1. Những nguyên tắc cơ bản 247 11.2. Chuyển dạ kéo dài 250 11.3. Quá trình chuyển dạ 255 11.4. Các thủ thuật ngoại khoa 258 12 Chảy máu trong khi mang thai và khi sinh 276 12.1. Chảy máu 276 12.2. Chẩn đoán và xử trí ban đầu 279 12.3. Xử trí đặc biệt 283 12.4. Thủ thuật 293 12.5. Chăm sóc hậu phẫu và theo dõi 315 PHẦN 5: HỒI SỨC VÀ GÂY MÊ 317-441 13 Hồi sức và chuẩn bị cho gây mê và phẫu thuật 318 13.1.Xử lý cấp cứu và hồi sức tim phổi 318 13.2. Các trƣờng hợp cần chú ý khác 328 13.3. Đƣờng vào tĩnh mạch 330 13.4. Dịch và thuốc 336 13.5. Thuốc trong hồi sức 339 13.6. Đánh giá và kiểm tra trƣớc phẫu thuật 342 13.7. Vấn đề gây mê trong trƣờng hợp cấp cứu 349 13.8. Các trƣờng hợp quan trọng cần lƣu ý 361 14 Gây mê thực hành 369 14.1. Gây mê toàn thân 369 14.2. Gây mê khi mang thai và khi mổ lấy thai 383 14.3. Gây mê nhi 385 14.4. Chuẩn bị gây mê 392 14.5. Các kĩ thuật gây mê mẫu 397 14.6. Hƣớng dẫn bệnh nhân đƣợc gây mê 407 14.7. Xử lý sau phẫu thuật 419 15.Cơ sở vật chất và vật tƣ cho gây mê 429 15.1. Thiết bị và vật tƣ cho bệnh viện các tuyến khác nhau 429 15.2. Gây mê và ôxi 434 15.3. Cháy, nổ và các nguy cơ khác 4440 15.4. Chăm sóc và bảo dƣỡng thiết bị 441 PHẦN 6:CHẤN THƢƠNG VÀ CHỈNH HÌNH 442-552 16 Xử lý chấn thƣơng cấp 443 16.1. Chấn thƣơng toàn cảnh 443 16.2. Nguyên tắc trong xử trí chấn thƣơng ban đầu 444 16.3. Sáu giai đoạn trong xử trí chấn thƣơng ban đầu 446 16.3. Các thủ thuật 451 17 Các kĩ thuật chỉnh hình 459 17.1. Kéo 459 17.2. Bó bột và nẹp 466 17.3. Cố định ngoài 473 17.4. Chẩn đoán hình ảnh 475 17.5. Vật lý trị liệu 478 17.6. Lỗ khoan hộp sọ 480 18 Chấn thƣơng chỉnh hình 484 18.1. Chấn thƣơng chi trên 484 18.2. Bàn tay 499 18.3. Gãy xƣơng khung chậu và xƣơng hông 502 18.4. Chấn thƣơng chi dƣới 508 18.5. Chấn thƣơng cột sống 519 18.6. Chấn thƣơng ở trẻ em 523 18.7. Cắt cụt 527 18.8. Biến chứng 530 18.9.Các chấn thƣơng liên quan đến chiến tranh 533 19. Chỉnh hình chung 537 19.1. Những vấn đề bẩm sinh và phát triển 537 19.2. U xƣơng 541 19.3. Nhiễm trùng 542 19.4. Các trƣờng hợp thoái hoá 547 PHỤ LỤC 553 Cẩm nang chăm sóc chấn thƣơng ban đầu: Xử trí chấn thƣơng tại tuyến huyện và các vùng sâu vùng xa Lời nói đầu Nhiều bệnh nhân đến các bệnh viện tuyến huyện để đƣợc điều trị bằng ngoại khoa các bệnh về chấn thƣơng, sản, ổ bụng và cấp cứu chỉnh hình. Thông thƣờng, việc trì hoãn phẫu thuật để chuyển những bệnh nhân đó lên các bệnh viện tuyến trên là không an toàn, nhƣng nhiều bệnh viện tuyến huyện ở các nƣớc đang phát triển không có các đội phẫu thuật chuyên. Cán bộ, nhân viên của các bệnh viện này thƣờng là các bác sĩ, ý tá và nhân viên trợ y, những ngƣời phải thực hiện nhiều quy trình phẫu thuật khác nhau trong khi chƣa đƣợc đào tạo một cách bài bản. Chất lƣợng chăm sóc phẫu thuật thƣờng bị hạn chế bởi cơ sở vật chất nghèo nàn, trang thiết bị, công nghệ không đạt chuẩn và nguồn dƣợc phẩm, vật tƣ thiếu thốn. Tất cả các vấn đề này là nguyên nhân của tỷ lệ tử vong khó có thể chấp nhận-hậu quả của các biến chứng sản, chấn thƣơng, những rối loạn không có nguồn gốc chấn thƣơng cũng nhƣ sự tàn tật do chấn thƣơng. Bệnh viện tuyến huyện nên có khả năng thực hiện tất cả các quy trình phẫu thuật sản và phẫu thuật thông thƣờng. Tuy nhiên, việc xây dựng và duy trì dịch vụ phẫu thuật có hiệu quả tại các bệnh viện tuyến huyện yêu cầu: Nhân sự đƣợc đào tạo và tập huấn đầy đủ. Các chƣơng trình bồi dƣỡng thƣờng xuyên về xử lý lâm sàng để duy trì chất lƣợng chăm sóc. Cơ sở vật chất đầy đủ. Trang thiết bị, dụng cụ thích hợp Một hệ thống cung cấp dƣợc phẩm, thuốc, vật tƣ y tế...đáng tin cậy. Một hệ thống các tiêu chuẩn, hƣớng dẫn, quy trình phẫu thuật chuẩn, lƣu trữ và xử lý hồ sơ có chất lƣợng. Sứ mệnh của nhóm chịu trách nhiệm về Thiết bị và Công nghệ lâm sàng thuộc bộ phận An toàn máu và Công nghệ lâm sàng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO/BCT) là nâng cao chất lƣợng chăm sóc phẫu thuật thông qua việc xác định, tăng cƣờng và chuẩn hoá các quy trình thích hợp, trang thiết bị và vật tƣ, đặc biệt là ở các bệnh viện tuyến huyện. WHO/BCT đã xác định việc giáo dục, đào tạo là một nhiệm vụ đƣợc ƣu tiên, đặc biệt là đối với những bác sĩ thực hành không chuyên về ngành phẫu thuật và gây mê. Đây chính là mục đích của việc biên soạn cuốn "Chăm sóc phẫu thuật tại bệnh viện tuyến huyện" nhƣ một cuốn cẩm nang dành cho các bác sĩ thực hành. Cuốn sách này còn có thể đƣợc sử dụng trong chƣơng trình đào tạo đại học và sau đại học, đào tạo tại chức và bồi dƣỡng thƣờng xuyên. Cuốn cẩm nang là kết quả của 3 ấn phẩm đã đƣợc sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới trƣớc đây: Phẫu thuật chung tại bệnh viện tuyến huyện(WHO,1988) Phẫu thuật tại bệnh viện tuyến huyện: Phụ sản, Chỉnh hình và Chấn thương (WHO,1991) Gây mê tại bệnh viện tuyến huyện (WHO, 1988, tái bản lần 2 năm 2000) Cuốn cẩm nang mới này đã kết hợp tƣ liệu từ 3 cuốn sách trên vào một ấn phẩm bao gồm các tƣ liệu mới và đƣợc cập nhật cũng nhƣ tƣ liệu từ cuốn Xử lý biến chứng trong khi mang thai và khi sinh: Hướng dẫn dành cho nữ hộ sinh và bác sĩ (WHO/2000). Cuốn sách cũng kết hợp với cuốn Cẩm nang chăm sóc chấn thương ban đầu tại các huyện và vùng sâu vùng xa, một cuốn sách đƣợc biên soạn nhằm hỗ trợ việc giảng dạy Chăm sóc chấn thƣơng ban đầu(PTC), một hệ thống đƣợc thiết kế riêng cho các bệnh viện bị hạn chế về các nguồn lực. "Cẩm nang chăm sóc chấn thương ban đầu" đã đƣợc sửa lại cho phù hợp với yêu cầu của WHO và đƣợc tái bản với sự cho phép của Hiệp hội chăm sóc chấn thƣơng ban đầu. "Chăm sóc phẫu thuật tại bệnh viện tuyến huyện" đƣợc biên soạn bởi một nhóm chuyên gia quốc tế về giải phẫu, gây mê và giáo dục y học. Các tác giả và biên tập viên xin ghi nhận những đóng góp quan trọng của các tác giả trƣớc. Cuốn cẩm nang đƣợc hiệu đính bởi các chuyên gia lâm sàng từ khắp các vùng trên thế giới và bộ phận Sức khoẻ và sự phát triển trẻ em và vị thành niên, Sức khoẻ sinh sản và Nghiên cứu, Tổ chức Cung cấp dịch vụ, Phòng chống Tai nạn và Bạo lực thuộc Tổ chức Y tế Thế giới. WHO ghi nhận những đóng góp quan trọng của các bác sĩ thực hành, những ngƣời trực tiếp chăm sóc bệnh nhân tại các bệnh viện tuyến huyện và hi vọng rằng cuốn sách này sẽ hỗ trợ họ trong việc cung cấp cho bệnh nhân của họ dịch vụ chăm sóc với chuẩn chất lƣợng ngày càng đƣợc nâng cao. Dr. Jean C. Emmanuel Giám đốc Bộ phận An toàn máu và Công nghệ lâm sàng Tổ chức Y tế Thế giới Lời cảm ơn Tổ chức Y tế Thế giới trân trọng cảm ơn các chuyên gia lâm sàng đã đóng góp công sức để cuốn sách "Chăm sóc Phẫu Thuật tại bệnh viện tuyến huyện" đƣợc hoàn thành. Giám đốc dự án Dr. Jean C. Emmanuel, Trƣởng phòng An toàn máu và Công nghệ lâm sàng, Tổ chức Y tế thế giới. Quản lý Dự án Ms Jan Fordham, Giám đốc, Hiệp hội học mở, London, Vƣơng quốc Anh Cộng tác viên Dự án Dr. Meena Nathan Cherian, Cán bộ y tế chuyên về thiết bị và Công nghệ lâm sàng, Phòng An toàn máu và Công nghệ lâm sàng, Tổ chức Y tế Thế giới. Biên tập về lâm sàng Dr. Michael Dobson, Chuyên gia tƣ vấn về gây mê, Bệnh viện John Radcliffe, Oxford, Vƣơng quốc Anh. Dr. Richard Fisher, Phó giáo sƣ, Khoa Chỉnh hình, Trƣờng Đại học Tổng hợp Colorado, Trung tâm khoa học y học, Denver, Colorado, Hoa Kì Tác giả Dr. Michael Dobson, Chuyên gia tƣ vấn về Gây mê, bệnh viện John Radcliffe, Oxford, Vƣơng quốc Anh Dr. Paul Fenton, nguyên phó giáo sƣ Trƣờng đại học Y Blantyre, Malawi Dr. Richard Fisher, Phó giáo sƣ khoa Chỉnh hình Trƣờng Đại học tổng hợp Colorado, Trung tâm khoa học y học, Denver, Colorado, Hoa Kì Dr. Ronald Lett, Chủ tịch kiêm Giám đốc quốc tế Mạng lƣới giải phẫu quốc tế của Canada, Vancouver, Canada Dr. Matthews Mathai, Giáo sƣ, Trƣởng khoa Phụ Sản,Trƣờng đại học Y và bệnh viện Christian Vellore, India Dr. Ambrose Wasunna, Giáo sƣ ngoại khoa, Bệnh viện Kenyatta Memorial, Nairobi, Kenya Dr. Shayna Watson, Phó giáo sƣ, Khoa Y học gia đình, Đại học tổng hợp Queen, Ontario, Canada Dr. Douglas Wilkinson, Giám đốc lâm sàng, Khoa Gây mê,bệnh viện John Radcliffe , Oxford, Vƣơng quốc Anh. Phần 1: Tổ chức dịch vụ phẫu thuật tuyến huyện Dr. Shayna Watson Phần 2: Cơ sở của thực hành phẫu thuật Dr. Ronald Lett và Dr. Shayna Watson Phần 3: Ổ bụng Dr. Ambrose Wasunna và Dr. Ronald Lett Phần 4: Chăm sóc cấp cứu sản Dr. Matthews Mathai Phần 5: Hồi sức và gây mê Dr. Paul Fenton và Dr Michael Dobson Phần 6: Chấn thƣơng và Chỉnh hình Dr. Richard Fisher và Dr. Douglas Wilkinson Phụ lục Cẩm nang chăm sóc chấn thƣơng ban đầu, Quản lý chấn thƣơng tại tuyến huyện và vùng sâu vùng xa. Dr. Douglas Wilkinson và Dr. Marcus F. Skinner Cộng tác viên: Dr. Stephen Bickler, Phó giáo sƣ lâm sàng về ngoại khoa và nhi, bệnh viện Trƣờng đại học tổng hợp San Diego, California, Hoa Kì. Dr. Marcus F. Skinner, Chuyên gia tƣ vấn, Đơn vị Hồi sức cấp cứu,bệnh viện Hobart, Tasmania, Australia Dr. Harald Ostensen, Điều phối viên,. Dịch vụ chẩn đoán hình ảnh và phòng thí nghiệm, Phòng An toàn máu và Công nghệ lâm sàng, Tổ chức Y tế Thế giới Dr. Martin Weber, Cán bộ y tế, phòng Sức khoẻ Trẻ em và vị thành niên, Tổ chức Y tế Thế giới Dr. Luc de Bernis, Cán bộ y tế, phòng Sức khoẻ sinh sản và nghiên cứu, Tổ chức Y tế Thế giới. Dr. Pierre Bwale, Cán bộ y tế, Phòng phòng chống Thƣơng tích và bạo lực , Tổ chức Y tế thế giới Dr. Naeema Al-Gasseer, Cán bộ y tế, Phòng Dự phòng dịch vụ y tế, Tổ chức Y tế Thế giới Minh hoạ và thiết kế Derek Atherton Dominique Autier Richard Fisher Pat Thorne Lời giới thiệu "Chăm sóc phẫu thuật tại bệnh viện tuyến huyện" cung cấp những hƣớng dẫn dễ hiểu về các quy trình phẫu thuật thƣờng đƣợc thực hiện tại các bệnh viện tuyến huyện. Nó tập trung vào các trƣờng hợp khẩn cấp và những vấn đề thƣờng gặp chứ không có mục đích trở thành một cuốn giáo trình về phẫu thuật. Cuốn cẩm nang gồm 7 phần, mở đầu là phần viết về việc tổ chức dịch vụ phẫu thuật tại bệnh viện tuyến huyện và tiếp theo là các phần về các quy trình phẫu thuật căn bản, ổ bụng, cấp cứu sản khoa, hồi sức và gây mê, xử lý chấn thƣơng chỉnh hình cấp. Cuối cùng là phần hƣớng dẫn giảng dạy về chăm sóc chấn thƣơng ban đầu. Sử dụng cẩm nang Cuốn cẩm nang đƣợc biên soạn dành riêng cho các bác sĩ lâm sàng không chuyên bao gồm: Các nhân viên y tế tuyến huyện và các bác sĩ thực hành đa khoa hành nghề cô lập Các nhân viên y tế có trình độ sau đại học Các bác sĩ mới ra nghề Các sinh viên y khoa Các nhân viên trợ y chính bao gồm các kĩ thuật viên lâm sàng và hộ lý gây mê. Các nhân viên y tế và trợ y có trách nhiệm theo dõi việc điều trị và bảo dƣỡng thiết bị Cuốn cẩm nang cũng là nguồn tài liệu đáng quý đối với: Các nhân viên y tế và trợ y sơ, trung cấp, đặc biệt là những ngƣời làm việc tại các bộ phận chuyên biệt nhƣ chăm sóc chấn thƣơng. Giáo viên làm việc tại các trƣờng: - Trung học y và bệnh viện thực hành của các trƣờng đại học
- Xem thêm -