Tài liệu Ch07_so va hinh thuc so ke toan

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 130 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong5053

Tham gia: 07/12/2015

Mô tả:

Chöông 7 Soå keá toaùn Hình thöùc soå keá toaùn 1 Noäi dung trình baøy n n Soå keá toaùn Hình thöùc soå keá toaùn 2 Soå keá toaùn n n n Khaùi nieäm: Soå keá toaùn laø soå theo maãu qui ñònh, ghi cheùp caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh theo heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn thoáng nhaát. Yeâu caàu: Moãi 1 ñôn vò chæ môû 1 heä thoáng soå keá toaùn Ghi soå caên cöù vaøo chöùng töø goác hôïp leä Caùc loaïi soå keá toaùn + Soå keá toaùn toång hôïp: phaûn aùnh caùc TK caáp 1 VD: Soå caùi taøi khoaûn + Soå keá toaùn chi tieát: phaûn aùnh caùc TK chi tieát VD: Soå chi tieát Taøi khoaûn haøng hoùa 3 1 Soå keá toaùn - PP ghi soå: - Môû soå: ñaàu nieân ñoä keá toaùn, ghi soá dö ñaàu kyø cuûa caùc taøi khoaûn vaøo caùc soå keá toaùn - Ghi soå: + Soå keá toaùn toång hôïp: phaûn aùnh caùc TK caáp 1 + Soå keá toaùn chi tieát: phaûn aùnh caùc TK chi tieát + Theo nhöõng nguyeân taéc quy ñònh - Söûa sai: thöïc hieän 1 trong 3 pp + PP caûi chính + PP ghi boå sung + PP ghi soá aâm - Khoaù soå: xaùc ñònh toång SPS taêng, toång SPS giaûm, 4 soá dö cuoái kyø cuûa caùc taøi khoaûn Hình thöùc soå keá toaùn - - - Khaùi nieäm: Hình thöùc keá toaùn laø hình thöùc xöû lyù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh töø chöùng töø goác thoâng qua caùc soå saùch keá toaùn ñeå laäp caùc baùo caùo taøi chính Doanh nghieäp löïa choïn ñaêng kyù 1 trong 4 hình thöùc: + Nhaät kyù soå caùi + Nhaät kyù chung + Chöùng töø ghi soå + Nhaät kyù chöùng töø Moãi hình thöùc quy ñònh : + Soá löôïng soå keá toaùn + Trình töï vaø phöông phaùp ghi soå + Keát caáu vaø moái quan heä giöõa caùc loaïi soå 5 Chöùng töø goác Nhaät kyù Soå Caùi Baûng caân ñoái soá phaùt sinh HÌNH THÖÙC KEÁ TOAÙN NHAÄT KYÙ SOÅ CAÙI Soå chi tieát Baûng toång hôïp chi tieát Baùo caùo taøi chính 6 2 BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH Ngày 30 tháng 11 năm 2010 Ký hiệu Tên tài khoản 111 Nợ … … 141 Taïm öùng 112 Có Nợ 2.500 Có Nợ 2.000 Có 500 7 NHAÄT KYÙ SOÅ CAÙI Thaùng 12 naêm 2010 Ngày Chứng từ tháng ghi sổ Số Ngày … 16.12.10 457 16.12.10 Diễn giải Taïm öùng 111 Nôï Coù … Nôï Coù 2.300 141 Nôï Coù … Nôï Coù 2.300 Coäng 8 HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG Chứ Ch ứng từ từ gốc Nhật ký Nhậ thu tiề tiền Nhậật ký Nh bán hàng Nhật ký Nhậ chung Nhậật ký Nh mua hàng Nhật ký Nhậ chi tiề tiền SỔ CÁI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 3 SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm 2010 Chứng từ Ngày tháng ghi sổ Diễn giải Số Ngày 16.11.2010 203 … … Trang 18 Đã ghi Số hiệu Số phát sinh sổ cái tài khoản Nợ Có 7.890 7.890 Số trang trước chuyển sang 16.11.10 Thanh toaùn taïm öùng cuûa NV A … 642 141 2.000 … Cộng chuyển sang trang sau … 2.000 … xxx xxx 10 SỔ CÁI Năm 2010 Tên tài khoản khoản:: Taïm öùng Số hiệu hiệu:: 141 Ngày Chứng từ tháng ghi sổ Số Ngày 30.11.2010 Diễn giải Số dö ñaàu kyø 203 16.11.10 Thanh toaùn taïm öùng NV A Trang sổ NK chung Tài khoản đối ứng Số phát sinh Nợ Có 2.500 18 642 Soá dö cuoái kyø 2.000 500 11 SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN Năm 2010 Ngày tháng ghi sổ … 16.11.10 Chứng từ Số 145 Diễn giải Ngày 16.11.10 Thu tieàn BH Coäng Ghi nợ TK ... 111 Ghi có các tài khoản 511 333 TK khác Số hiệu Số tiền 300 30 Xt Yt … … 12 4 SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN Năm 2010 Ngày tháng ghi sổ … 16.11.10 Chứng từ Số Diễn giải Ngày 406 Ghi có TK 16.11.10 Chi tieáp khaùch 111 Coäng Ghi nợ các tài khoản 642 … TK khác Số hiệu Số tiền 3.400 Xc Yc 13 SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG HÀNG Năm 2010 Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Số Diễn giải TK ghi nợ Nguyên vật liệu Ngày Hàng hoá Tài khoản khác Số hiệu … 16.11.10 32 16.11.10 Nhaäp HH số tiền Ghi có TK "phải trả cho người bán" 1.500 1.500 Xm Ym 14 SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG HÀNG Năm 2010 Ngày tháng ghi sổ … 16.11.10 Chứng từ Số Diễn giải Ngày 457 16.11.10 Ghi nợ TK "phải thu của khách hàng" Ghi có TK doanh thu Sản phẩm Hàng Dịch hoá vụ Baùn haøng 2.300 2.300 Coäng Xb Yb 15 5
- Xem thêm -