Tài liệu Ch06_ke toan qua trinh kinh doanh chu yeu

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 110 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong5053

Tham gia: 07/12/2015

Mô tả:

12/26/2011 Chöông 6 KE TOAN CAC QUA TRINH KINH DOANH CHU YEU PGS.TS. MAI THỊ HOÀNG MINH 1 Keá toaùn haøng toàn kho • Phaûn aùnh tình hình nhaäp xuaát, vaø toàn kho - Chöùng töø: Phieáu nhaäp kho, Phieáu xuaát kho, Theû kho - TK söû duïng: 152 “Nguyeân lieäu, vaät lieäu”153 “Coâng cuï, duïng cuï” • Caùc nghieäp vuï kinh teá + Nhaäp kho: Phieáu NK- Hoaù ñôn mua haøng Nôï TK 152, 153 : Giaù mua (Giaù hoùa ñôn) Nôï TK 133 : Thueá GTGT Coù TK_____________ : Toång thanh toaùn Chi phí phaùt sinh trong quaù trình thu mua Nôï TK 152, 153, 133/ Coù TK lieân quan: CP phaùt sinh 2 Keá toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá chuû yeáu - Keá toaùn nguyeân vaät lieäu- coâng cuï, duïng cuï + Xuaát kho NVL: Phieáu XK Nôï TK 621 “CPNL,VL tröïc tieáp: Tröïc tieáp SX SP Nôï TK 627 “CP SX chung” : Phuïc vuï SX SP Nôï TK 641 “CP baùn haøng” : Phuïc vuï baùn haøng Nôï TK 642 “CP QL DN” : Phuïc vuï QL chung Coù TK 152 “ Nguyên vât liêu 3 1 12/26/2011 +Xuaát kho Coâng cuï, duïng cuï: Nôï TK 627 CPSX chung : phục vụ sản xuat Co TK153 coâng cuï ,duïng cuï No TK 641 CP baùn haøng: Phục vụ bán hàng CoTK 153 coâng cuï duïng cuï NoTK 642 CP quan ly doanh nghiep: Coù TK 153 cong cu dung cu Phục vụ quản ly 4 Ví duï minh hoïa • Xuaát kho vaät lieäu trò giaù 4.000 söû duïng cho: – Tröïc tieáp SX saûn phaåm: 3.200 – Phuïc vuï quaûn lyù SX: 400 – Boä phaän baùn haøng: 150 – Boä phaän QLDN: 250 • Ñònh khoaûn Nôï TK 621: 3.200 Nôï TK 627: 400 Nôï TK 641: 150 Nôï TK 642: 250 Coù TK 152: 4.000 5 - Keá toaùn tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông Tính löông, khaáu tröø löông, thanh toaùn löông Theo doõi caùc khoaûn trích theo löông Chöùng töø: Baûng thanh toaùn löông TK söû duïng: - 334 “Phaûi traû coâng nhaân vieân” - 338 “Phaûi traû, phaûi noäp khaùc” 3382: KPCÑ, 3383: BHXH, 3384: BHYT, 3389 BHTN - + Tính löông: Caên cöù baûng thanh toaùn löông Nôï TK 622 “CP Nhaân coâng tröïc tieáp: CN tröïc tieáp SX SP Nôï TK 627 “CP SX chung” : NV phuïc vuï SX SP Nôï TK 641 “CP baùn haøng” : NV phuïc vuï baùn haøng Nôï TK 642 “CP QL DN” : NV phuïc vuï QL chung Coù TK 334 : Phải trả CNV 6 2 12/26/2011 - Keá toaùn tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông - Hang thang doanh nghiep nop 30,5% tren tong quy tien luong cho : - BHXH (22%), BHYT (4,5%), BHTN ( 2%) KPCĐ (2%) Ñoàng thôøi trong 30,5% thì : - Người sử dụng lao ộng 22% , tính vào chi phí của doanh nghiệp Nôï TK 622, TK 627, TK 641, TK 642 Coù TK 338 Khấu trừ lương người lao ộng ( 8,5%) Nôï TK 334 Coù TK 338 Thanh toaùn löông: NôïTK 334 / Coù TK 111 7 Ví duï minh hoïa • Tieàn löông phaûi thanh toaùn cho: – Coâng nhaân tröïc tieáp SX saûn phaåm: – Nhaân vieân quaûn lyù SX: – Nhaân vieân baùn haøng: – Nhaân vieân QLDN: 900 200 200 300 • Ñònh khoaûn Nôï TK 622: Nôï TK 627: Nôï TK 641: Nôï TK 642: Coù TK 334: 900 200 200 300 1.600 8 Ví duï minh hoïa • Trích BHXH, BHYT, KPCÑ BHTN (22%) – Coâng nhaân tröïc tieáp SX saûn phaåm: – Nhaân vieân quaûn lyù SX: – Nhaân vieân baùn haøng: – Nhaân vieân QLDN: 198 44 44 66 • Ñònh khoaûn Nôï TK 622: 198 Nôï TK 627: 44 Nôï TK 641: 44 Nôï TK 642: 66 Coù TK 338: 352 9 3 12/26/2011 Keá toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá chuû yeáu Keá toaùn Taøi saûn coá ñònh - Phaûn aùnh tình hình taêng, giaûm vaø soá hieän coøn TSCÑ. - Phaân boå khaáu hao TSCÑ - Chöùng töø: Bieân baûn giao nhaän TSCÑ, Bieân baûn thanh lyù TSCÑ, Theû TSCÑ, Baûng phaân boå KHTSCÑ. - TK söû duïng: 211 “TSCÑ höõu hình” - 213 “TSCÑ voâ hình” 214 “Hao moøn TSCÑ” - Caùc nghieäp vuï kinh teá + Taêng: Caên cöù bieân baûn giao nhaän TSCÑ- Hoaù ñôn Nôï TK 211, 213 : NGTSCÑ Nôï TK 133 : Thueá GTGT Coù TK______________: Toång thanh toaùn 10 Keá toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá chuû yeáu Keá toaùn Taøi saûn coá ñònh + Khaáu hao: Ñònh kyø trích KHTSCÑ Nôï TK 627 : TSCÑ phuïc vuï SX SP Nôï TK 641 : TSCÑ phuïc vuï baùn haøng Nôï TK 642 : TSCÑ phuïc vuï QL chung Coù TK 214: Hao moøn TSCÑ + Giaûm: TSCÑ ñaõ khaáu hao heát Nôï TK 214/ Coù TK 211,213 11 Ví duï minh hoïa • Khaáu hao TSCÑ söû duïng: – Phaân xöôûng SX: – Boä phaän baùn haøng: – Boä phaän QLDN: 600 150 250 • Ñònh khoaûn Nôï TK 627: 600 Nôï TK 641: 150 Nôï TK 642: 250 Coù TK 214: 1.000 12 4 12/26/2011 Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm • CPSX: laø taát caû caùc hao phí lieân quan ñeán 1 thôøi kyø nhaát ñònh. • Giaù thaønh saûn phaåm: laø taát caû caùc hao phí lieân quan ñeán 1 keát quaû SX nhaát ñònh • Theo noäi dung kinh teá CPSX bao goàm 3 loaïi – Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu tröïc tieáp – Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp – Chi phí saûn xuaát chung 13 • TK söû duïng: TK 621, 622, 627; TK 154 “CPSX kinh doanh dôû dang” • Taäp hôïp CPSX – Taäp hôïp chi phí nguyeân lieäu vaät lieäu tröïc tieáp Nôï TK 621/ Coù TK _______________________ – Taäp hôïp chi phí nhaân coâng tröïc tieáp Nôï TK 622/ Coù TK _______________________ – Taäp hôïp chi phí saûn xuaát chung Nôï TK 627/ Coù TK _______________________ 14 Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm • Tính giaù thaønh saûn phaåm – Keát chuyeån chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu tröïc tieáp Nôï TK 154/ Coù TK 621 – Keát chuyeån chi phí nhaân coâng tröïc tieáp Nôï TK 154/ Coù TK 622 – Keát chuyeån chi phí saûn xuaát chung Nôï TK 154/ Coù TK 627 15 5 12/26/2011 – Tính giaù thaønh saûn phaåm Toång giaù thaønh saûn phaåm (Z) = CPSXKD dôû dang ÑK + CPSXKD phaùt sinh trong kyø - CPSXKD dôû dang CK Toång Z saûn phaåm Z ñôn vò saûn phaåm = -----------------------------------Soá löôïng SP hoaøn thaønh Nhaäp kho thaønh phaåm Nôï TK 155/ Coù TK 154 16 Keá toaùn tieâu thuï vaø xaùc ñònh keát quaû kinh doanh • Phaûn aùnh tình hình tieâu thuï saûn phaåm • TK söû duïng: 511 “Doanh thu baùn haøng” • Caùc nghieäp vuï lieân quan – Baùn haøng: ghi nhaän 2 nghieäp vuï ñoàng thôøi 17 @ Doanh thu: Nôï TK ___________: Toång thanh toaùn Coù TK 511 : Doanh thu Coù TK 333 : Thueá GTGT ñaàu ra @ Giaù voán xuaát kho: Nôï TK 632/ Coù TK 155 – Chi phí baùn haøng phaùt sinh Nôï TK 641/`Coù TK lieân quan – Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp phaùt sinh Nôï TK 642/ Coù TK lieân quan 18 6 12/26/2011 Ví duï minh hoïa • Xuaát kho 800 ñôn vò haøng hoaù ñeå baùn tröïc tieáp cho khaùch haøng, giaù xuaát kho 7.000ñ/ñv, giaù baùn chöa thueá laø 8.000ñ/ñv, thueá suaát thueá GTGT 10%. Tieàn baùn haøng khaùch haøng chöa thanh toaùn. • Ñònh khoaûn – Nôï TK 131: 7.040.000 Coù TK 511: 6.400.000 Coù TK 333: 640.000 – Ghi ñoàng thôøi: Nôï TK 632: 5.600.000 Coù TK 155: 5.600.000 19 Keá toaùn tieâu thuï vaø xaùc ñònh keát quaû kinh doanh • TK söû duïng: 911 “Xaùc ñònh keát quaû” 632 “ Giaù voán haøng baùn” -641 “ CP baùn haøng”642 “ CP quaûn lyù DN” • Caùc böôùc xaùc ñònh – Keát chuyeån doanh thu thuaàn Nôï TK 511/ Coù TK 911: Doanh thu thuaàn – Keát chuyeån giaù voán haøng baùn Nôï TK 911/ Coù TK 632: Toång giaù voán haøng baùn 20 – Keát chuyeån chi phí baùn haøng Nôï TK 911/ Coù TK 641: Toång chi phí baùn haøng – Keát chuyeån chi phí quaûn lyù doanh nghieäp Nôï TK 911/ Coù TK 642: Toång CPQLDN – Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh KQKD= Doanh thu thuaàn - GVHB - CPBH CPQLDN Coù 2 tröôøng hôïp xaõy ra: Lôïi nhuaän: Nôï TK 911/ Coù TK 421 Loã: Nôï TK 421/ Coù TK 911 21 7
- Xem thêm -