Tài liệu Ch03_tai khoan va ghi so kep

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 98 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong5053

Tham gia: 07/12/2015

Mô tả:

Chöông 3 Taøi khoaûn vaø ghi soå keùp PGS.TS Mai Thi Hoang Minh 1 Noäi dung trình baøy n TAØI KHOAÛN n GHI SOÅ KEÙP 2 Taøi khoaûn vaø ghi soå keùp n Khaùi nieäm Taøi khoaûn: Laø 1 cô sô döõ lieäu löu tröõ thoâng tin cuûa töøng ñoái töôïng keá toaùn cuï theå. 3 1 Noäi dung , keát caáu vaø phaân loaïi taøi khoaûn n Söï vaän ñoäng cuûa taøi saûn laø söï vaän ñoäng hai maët . Ñeå phaûn aùnh ñöôïc hai maët ñoù thì taøi khoaûn phaûi ñöôïc môû theo hình thöùc 2 beân : Nợ Tên tài khoản Có Beân traùi goïi laø “Nôï” n Beân phaûi goïi laø “Coù” n 4 Phaân loaïi taøi khoaûn n Phaân loaïi taøi khoaûn theo noäi dung kinh teá n Phaân loaïi taøi khoaûn theo coâng duïng n Phaân loaïi taøi khoaûn theo moái quan heä vôùi caùc baùo caùo taøi chính 5 Phaân loaïi taøi khoaûn theo noäi dung kinh teá n Taøi khoaûn taøi saûn n Taøi khoaûn nguoàn voán n Taøi khoaûn trung gian 6 2 Phaân loaïi taøi khoaûn theo coâng duïng n Goàm 3 loaïi : nLoaïi taøi khoaûn chuû yeáu nLoaïi taøi khoaûn ñieàu chænh nLoaïi taøi khoaûn nghieäp vuï 7 Phaân loaïi taøi khoaûn theo moái quan heä vôùi caùc baùo caùo taøi chính GOÀM : n Caùc taøi khoaûn thuoäc baûng caân ñoái keá toaùn n Caùc taøi khoaûn ngoaøi baûng caân ñoái keá toaùn n Caùc taøi khoaûn thuoäc baûng baùo caùo keát quaû kinh doanh n 8 n Nguyeân taéc ghi cheùp vaøo taøi khoaûn TÀI SẢN Nợ TÀI KHOẢN TÀI SẢN -Số dư đầu kỳ Có Số phát sinh giảm trong kỳ -Phát sinh tăng trong kỳ -Số dư cuối kỳ 9 3 Số dư đầu kỳ của TKtiền mặt là 1.000.000. Trong kỳ các nghiệp vụ phát sinh như sau : 1. Doanh nghiệp rút tiền gửi ngân hàng nhập vào quỹ tiền mặt 5.000.000 2. Doanh nghiệp dùng tiền mặt trả lương cho CNV 4.000.000. Nô TAØI KHOAÛN TIEÀN MAËT DÑK: 1.000.000 (1) DCK Coù 5.000.000 4.000.000 (2) 2.000.000 10 Nguyên tắc ghi chép vào tài khoản NGUỒN VỐN Nợ TÀI KHOẢN NGUỒN VỐN Số phát sinh giảm Có Số dư đầu kỳ Số phát sinh tăng trong kỳ Số dư cuối kỳ 11 Số dư đầu kỳ củ của tài khoả khoản vay ngắ ngắn hạ hạn là 15.000.000 . Trong kỳ có các nghiệ nghiệp vụ vụ kinh tế tế phát sinh như như sau : 1. Doanh nghiệ nghiệp vay ngắ ngắn hạ hạn 20.000.000 để để tr trảả nợ ngườ ng ườii bán 2. Doanh nghi nghiệệp đượ đượcc ng ngườ ườii mua trả trả nợ 15.000.000, doanh nghiệ nghiệp trả trả luôn nợ nợ vay ngắ ngắn hạ hạn NÔÏ Taøi khoaûn Vay ngaén haïn Coù 15.000.000 ( 2) 15.000.000 SDÑK 20.000.000 (1) 12 20.000.000 4 Taøi khoaûn TS = N + V Nôï TS Coù Nôï V SDÑK SPS Taêng Coù SDÑK SPS Giaûm SDCK SPS SPSù Giaûm Taêng SDCK 13 Ví duï : 1 Nợ TK 152 “ Nguyên vật liệu “ DÑK : (1) DCK : Có 10.000.000 20.000.000 15.000.000 (3) (4) (6) (2) 4.000.000 12.000.000 (5) 8.000.000 6.000.000 9.000.000 14 TAØI KHOAÛN NGUOÀN VOÁN Ví dụ dụ 2 Nợ TK 331 Phải trả người bán (3) 20.000.000 (5) 10.000.000 (6) 4.000.000 có 30.000.000 DÑK 10.000.000 (1) 2.000.000 5.000.000 13.000.000 (2) (4) DCK 15 5 Taøi khoaûn- BCÑKT TS = N + V TS (1,2) Nôï Taêng N (3) V (4) Coù Nôï Coù Nôï Coù Giaûm Giaûm Taêng Giaûm Taêng 16 Nguyên tắc ghi chép các tài khoản TRUNG GIAN Gốm các tài khoản chi phí, doanh thu , thu nhập và xác định kết quả kinh doanh .. Nguyên tắc phản ánh có tính đa dạng, phụ thuộc vào đối tượng phản ánh Nợ Các tài khoản trung gian -Các khoản làm tăng chi phí -Các khoản làm giảm doanh thu và thu nhập -Các khoản được kết chuyển vào cuối kỳ Có Các khoản làm tăng doanh thu và thu nhập Các khoản làm giảm chi phí Các khoản được kết chuyển vào cuối kỳ Các tài khoản trung gian không có số dư ( Phát sinh và kết chuyển toàn bộ ) 17 V dụ : 1. Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ là 500.000đ 2. Toàn bộ chi phí bán hàng được kết chuyển vào cuối kỳ để xác định kết quả kinh doanh . Tình hình này được phản ánh vào sơ đồ tài khoản như sau : Nợ TK “ Chi phí bán hàng 500.000 ( Chi phí phát sinh trong kỳ Có 500.000 ( Cuối kỳ kết chuyển ) 18 6 Taøi khoaûn- Keát quaû kinh doanh LN = DT - CP CP(6,8) DT (5,7) Nôï Coù Nôï Coù Giaûm Taêng Taêng Giaûm 19 Taøi khoaûn- Xaùc ñònh KQKD CP à KQKD ß DT CP(6,8) Nôï Taêng XÑKQKD (9) DT (5,7) Coù Nôï Coù Nôï Coù Giaûmà CP DT ß Giaûm Taêng Laõi Loã 20 Ghi sổ kép kép:: n Khái niệ niệm: n Ghi sổ kép là một ph phươ ương ng pháp kế toán dùng để ph phả ản ảnh các nghiệ nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các TK có liên quan theo đúng mối quan hệ khách quan giữ giữa các đối tượ ượng ng với nhau nhau.. n 7 - Nghi Nghiệệp vụ kinh tế phát sinh ảnh hưở ưởng ng ít nh nhấ ất đến 2 tài khoả khoản và đượ ượcc thự th ực hi hiệện : n Ghi vào bên Nợ của tài khoả khoản này và bên Có của tài khoả khoản đối ứng với số tiềền bằng nhau ti nhau.. n Ví duï veà ghi soå keùp 1. Doanh nghieäp ruùt TGNH veà nhaäp quyõ tieàn maët 100.000 Ñònh khoaûn : Nôï TK111” tieàn maët” : 100.000 Coù TK112” TGNH” : 100.000 Sô ñoà Nôï TGNH Coù 100.000 Nôï Coù Tieàn maët 100.000 23 2. Doanh nghieäp vay ngaén haïn 50.000ñ traû nôï cho ngöôøi baùn Ñònh khoaûn : Nôï TK331 50.000 Coù 311 50.000 Sô ñoà : TK311 VNH TK 331 PTNB 50.000 50.000 24 8 Ví duï 3. DN mua moät soá NVL nhaäp kho 500.000 ñ chöa traû tieàn ngöôøi baùn Ñònh khoaûn : Nôï 152 NLVL : 500.000 Coù 331 PTNB :500.000 Nô TK331 PTNB Coù Nôï TK 152 “NVL” Coù 500.000 500.000 25 Ví duï 4. DN ượcc khaùch haøng traû nôï 400.000ñ, DN traû luoân ượ nôï vay ngaén haïn Ñònh khoaûn : Nôï 311” Vay ngaén haïn” : 400.000 Coù 131 “ Phaûi thu cuûa KH : 400.00 Nô TK 131 “ PTKH” Coù SD : Nôï 311 “ VNH “ Coù (4) 400.000 SD : xx xx 400.000 (4) 26 Ví duï 5 : DN duøng laõi boå sung NVKD 200.000 Ñònh khoaûn : Nôï 421 “ LNCPP” : 200.000 Coù 411’ “NVKD” : 200.000 Nôï 411 “ NVKD “ 200.000 Coù Nôï 421 “ LNCPP” Coù 200.000 27 9 Các loại định khoản Định khoản giản đơn : Là một định khoản ghi Nợ một tài khoản đối ứng với ghi Có một tài khoản và ngược lại. Một nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến 2 tài khoản == > Định khoản giản đơn ( ví dụ tr.71) Định khoản phức tạp : Một nghiệp kinh tế phát sinh liên quan từ 3 tài khoản trở lên thì có định khoản phức tạp Định khoản phức tạp là sự ghép lại của nhiều định khoàn giản đơn nhằm giảm bớt khối lượng ghi chép . Trong một định khoản phức tạp : Tổng số tiền Ghi Nợ = Tổng số tiền ghi Có 28 Ñònh khoaûn phöùc taïp: Ví duï : Doanh nghieäp mua NVL veà nhaäp kho trò giaù 100.000 ñ . Trong ñoù traû baèng tieàn maët 30.000 ñ, TGNH 70.000ñ Ñònh khoaûn : Nôï 152 Coù 111 Coù 112 Nôï TK111 Coù 30.000 Nôï TK112 100.000 30.000 70.000 Nôï TAØI KHOAÛN 152 Coù 100.000 Coù 70.000 29 n Kế toán tổng hợp và kế toán chi ti tiếết: n - Là việ việc ph phảản ánh các nghiệ nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài kho khoảản kế toán cấp 1 n - Kế toán chi ti tiếết là ph phảản ảnh các đối tượ ượng ng kế toán trên TK chi ti tiếết ( TK cấp 2,3..), sổ hoặ ho ặc th thẻẻ chi ti tiếết. 10 n Kế toán tổng hợp ch chỉỉ sử dụng th thướ ướcc đo giá trịị, còn kế toán chi ti tr tiếết ngoài th thướ ướcc đo giá tr trịị còn sử dụng th thướ ướcc đo hi hiệện vật và lao động ng.. n Trong kế toán chi ti tiếết, cụ th thểể hóa đến mức độ nào là tùy theo yêu cầu của công tác quả qu ản lý tại đơn vị. Sổ chi ti tiếết của các TK khác nhau có kết cấu không gi giốống nhau mà linh hoạ hoạt, tùy theo tính chấ chất của đối tượ ượng ng phả ph ản ảnh nh.. n - Mối quan hệ gi giữ ữa kế toán tổng hợp và kế toán chi ti tiếết: n *SD của TK tổng hợp bằng tổng số SD của các TK (s (sổ, th thẻẻ) chi ti tiếết có liên quan quan.. n *Tổng số SPS trong kỳ bên Nợ (ho hoặặc bên Có)) của TK tổng hợp bằng tổng số SPS Có trong kỳ bên Nợ (ho hoặặc bên Có Có)) của các TK (sổ, th thẻẻ) chi ti tiếết có liên quan quan.. n Mẫu sổ chi ti tiếết vật li liệệu, thành phẩ phẩm, hàng hóa… hóa… Tên vật li liệệu: Đơn vị tính tính:: n n Chứng từ Số Ngày Diễn giải Đơ n giá Nhập SL TT Xuất SL TT Tồn SL TT SDĐK SPS Cộng SPS SDCK 11 n n Mẫu sổ chi ti tiếết:Ph t:Phảải thu khách hàng (ph phảải tr trảả ngườii bán ngườ bán)) Tên khách hàng hàng:: Chứng từ Số Diễn giải Ngày TK SPS đối ứng Nợ Có Số dư Nợ Có SDĐK SPS Cộng SDCK n n Mẫu sổ chi ti tiếết : Ph Phảải thu khách hàng (ph phảải tr trả ả ngườ ng ườii bán bán)) Tên khách hàng hàng:: Chứng từ Số Ngày Diễn giải Số tiền Nợ Có SDĐK SPS Cộng SDCK Tài khoản cấp 2: Là một hình thức kế toán chi tiết nội dung và số tiền đã phản ánh trên tài khoản cấp 1 Trường hợp đặc biệt còn sử dụng tài khoản cấp 3 Ví dụ : TK Tiền mặt có 3 tài khoản cấp 2 gồm TK “Tiền Việt Nam” TK “ Ngoại tệ” TK “ Kim khí đá quý” 36 12 Tài khoản cấp 2 là 1 bộ phận của tài khoản cấp 1 Nguyên tắc phản ánh giống tài khoản cấp 1 Dùng thước đo bằng tiền ví dụ : Nợ TK” Hàng hoá” SDĐK: Có 600.000 660.000 880.000 DCK: 820.000 37 Nợ TK” Giá mua hàng hoá” DĐK: 550.000 Có 600.000 800.000 DCK: 750.000 38 Nợ TK” Chi phí thu mua hàng hoá” DĐK: 50.000 PS 80.000 DCK: 70.000 PBCP Có 60.000 39 13 Sổ chi tiết : Phản ánh thước đo bằng tiền, hiện vật, thời gian lao động và một số chỉ tiêu khác. Ví dụ : Sổ chi tiết “ Phải trả cho người bán “ bao gồm : Tên người bán hàng, số và ngày của hoá đơn bán hàng , nội dung thanh toán , thời hạn thanh toán …. Việc phản ánh vào sổ chi tiết phải được tiến hành đồng thời với phản ánh vào các tài khoản cấp 1, cấp 2 40 Lấy số dư đầu tháng ví dụ trên nhưng cho thêm các tài liệu chi tiết sau : Hàng hoá A: 500 cái X 300đ/cái = 150.000 Hàng hoá B: 400 cái X 1.000/cái = 400.000 Chi phí thu mua hàng hoá 50.000 Trong tháng phát sinh 2 nghiệp vụ sau : 1. Dùng tiền gửi ngân hàng mua Hàng hoá A 2.000 cái X 300đ/cái = 600.000 Hàng hoá B 200 cái X 1.000đ/cái = 200.000 Chi phí thu mua hàng hoá 80.000 41 2. Xuất hàng hoá để bán và phân bổ chi phí thu mua : Hàng hoá A : 1.000 cái X 300đ cái = 300.000 Hàng hoá B : 300 cái X 1.000/cái = 300.000 Chi phí thu mua hàng hoá : Cộng 60.000 660.000 42 14 SỔ CHI TIẾT Tên hàng hoá : Hàng hoá A ĐVT: Đồng, cái Chứng từ Đơn Trích yếu giá Số ngày DĐK Mua vào Xuất bán 300 Nhập kho tồn SL kho ST SL ST 300 500 150.000 2.000 600.000 300 DCK 1.500 450.000 xuất kho SL ST 2.500 750.000 1.000 300.0001.500 450.000 300 43 SỔ CHI TIẾT T n hàng ho : hàng ho B ĐVT: đồng, c i Chứng từ số ngày Tr ch yếu DĐK 400.000 Nhập kho Đơn Tồn kho gi SL ST ST 1.000 Mua vào 600.000 1.000 Xuất b n 300.000 1.000 DCK 200 1.000 xuất kho SL ST SL 400 200.000 600 300 300.000 300 300 300.000 44 Moái quan heä giöõa BCÑKT vaø Taøi khoaûn Ñoái töôïng phaûn aùnh: h: Taøi saûn vaø söï vaän ñoäng taøi saûn n Toång hôïp n Chi tieát ñoái töôïng n Ñaëc ñieåm phaûn aùnh: h: n Thoâng tin toång hôïp ñònh kyø n Thoâng tin chi tieát thöôøng xuyeân, lieân tuïc vaø coù heä thoáng. g. n Soá lieäu: n Ñaàu kyø: caên cöù SDÑK cuûa caùc TK trình baøy treân BCÑKT môû caùc TK doanh nghieäp ñang söû duïng. g. n Trong kyø: Phaûn aùnh caùc NVKT phaùt sinh vaøo caùc TK coù lieân quan. quan. n Cuoái kyø: caên cöù vaøo SDCK cuûa caùc TK ñeå laäp BCÑKT cuoái kyø. 45 n 15 Ta i 1 doanh nghieäp co ca c ta i lieäu sau: - So dö aàu tha ng cu a ca c ta i khoa 1.000 ). - Ta i khoa n tieàn ma t : 2.000 - Ta i khoa n TGNH : 4.000 - Ta i khoa n NLVL : 4.000 - Ta i khoa n TSC : 20.000 - Ta i khoa n VNH : - Ta i khoa n PTNB : - Ta i khoa n NVKD : - Ta i khoa n LNCPP : - Ca c nghieäp vu pha t sinh trong tha n ( ôn vò t nh 3.000 2.000 23.000 2.000. ng : 46 1. Ru t TGNH veà nhaäp quyõ tieàn ma t : 1.000 2. Nhaäp kho 2.000 NLVL chöa tra tieàn ngöô i ba n 3. Du ng TGNH tra nô vay ngaén ha n 1.000 4. Chi tieàn ma t tra nô cho ngöô i ba n : 1.500 5. Du ng lợi nhuận bo sung NVKD : 1.000 6. Nhaän 1 TSC HH do được nha nöô c ca p trò gia : 16.000. Yeâu caàu : 1. Laäp ba ng caân o i ke toa n aàu tha ng. 2. Laäp ònh khoa n va pha n a nh va o sô oà ta i khoa n ca c nghieäp vu pha t sinh ( ghi so dö aàu tha ng) 3. Kho a so ca c ta i khoa n e xa c ònh so dö cu a tha ng 4. laäp ba ng caân o i ta i khoa n 5. Laäp ba ng caân o i ke toa n cuo i tha ng. 47 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Ñôn vò tính : 1.000 TAØI SAÛN NGUOÀN VOÁN 1.Tieà 1. Tieàn maët 2.000 1.Vay ngaén haïn 3.000 2. TGNH 4.000 2. PTNB 2.000 3. NVL 4.000 3. NVKD 23.000 4. TSCÑ 20.000 4. LNCPP 2.000 Toång coäng 30.000 Toång coäng 30.000 16 Ñònh khoaûn (Ñôn vò tính : 1.000ñ) Ruùt TGNH veà nhaäp quyõ tieàn maët 1.000 Nôï 111 1.000 Coù 112 1.000 2. Nhaäp kho 2.000 NVL chöa traû tieàn NB Nôï 152 2.000 Coù 331 2.000 3. Duøng TGNH traû nôï vay ngaén haïn 1.000 Nôï 311 1.000 Coù 112 1.000 1. Ñònh khoaûn 4. Chi TM traû nôï ngöôøi baùn 1.500 Nôï 331 1.500 Coù 111 1.500 5. Duøng LN boå sung NVKD 1.000 Nôï 421 1.000 Coù 411 1.000 6. Nhaän 1 TSCÑHH do ượ ượcc NN caáp 16.000 Nôï 211 16.000 Coù 411 16.000 Phaûn aùnh vaøo sô ñoà taøi khoaûn TK 311 VNH (3) 1.000 TK 331 PTNB 3.000 DÑK (4) 1.500 2.000 DCK 2.000 DÑK 2.000 (2) 2.500 DCK TK 421 LNCPP TK 411 NVKD 23.000 DÑK 1.000 (5) 16.000 (6) (5) 1.000 2.000 DÑK 1.000 DCK 40.000 17 Laäp baûng caân ñoái taøi khoaûÑônnvò tính 1.000ñ Soá TK Teân Taøi khoaûn Soá dö ñaàu kyø Nôï Coù Soá phaùt sinh Nôï Coù Soá dö cuố cuối kỳ kỳ Nôï Coù 111 Tieàn maët 2.000 112 TGNH 4.000 152 NLVL 4.000 2.000 6.000 20.000 16.000 36.000 1.000 211 TSCÑHH 311 Vay ngaén haïn 3.000 1.000 331 PTNB 2.000 1.500 411` NVKD 23.000 421 LNCPP 2.000 Toång coäng 30.000 1.500 2.000 30.000 1.500 2.000 2.000 2.000 2.500 17.000 40.000 1.000 1.000 22.500 22.500 45.500 45.500 Baûng caân ñoái keá toaùn Ñôn vò tính : 1.000ñ TAØI SAÛN Tieàn maët SOÁ TIEÀN 1.500 NGUOÀN VOÁN SOÁ TIEÀN 2.000 Vay ngaén haïn TGNH 2.000 PTNBaùn 2.500 NLVL 6.000 NVKD 40.000 TSCÑHH 36.000 LNCPP 1.000 Toång coäng 45.500 Toång coäng 45.500 Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn thoáng nhaát. n n Heä thoáng TK keá toaùn thoáng nhaát laø taäp hôïp taát caû caùc TK keá toaùn ñöôïc Nhaø nöôùc qui ñònh söû duïng chung cho caùc ngaønh saûn xuaát kinh doanh. Giôùi thieäu chung n n Soá löôïng TKTK-Soá hieäu-Teân goïi Loaïi- keát caáu 54 18 Số hiệu tài khoản : - 3 số đối với tài khoản cấp 1 - 4 số đối với tài khoản cấp 2 Nguyên tắc : - Số đầu tiên : Loại tài khoản - Số thứ 2 : Nhóm tài khoản - Số thứ 3 : Thứ tự tài khoản trong nhóm Ví dụ: Tài khoản “ tiền mặt” . Loại 1, nhóm 1, thứ tự đầu tiên= > mang số 111 Tài khoản tiền mặt có 3 tài khoản cấp 2 : - TK1111 “ Tiền Việt Nam “ - TK1112 “ Ngoại tệ” TK1113 “ Vàng bạc, kim khí quý, đá quý” 55 Loại 1. Tài sản ngắn hạn Loại 2. Tài sản dài hạn Loại 3. Nợ phải trả Loại 4. Nguồn vốn chủ sở hữu Loại 5. Doanh thu Loại 6. Chi phí SXKD Loại 7. Thu nhập khác Loại 8. Chi phí khác Loại 9. Xác định kết quả •Từ Tài khoản loại 1 – 4 Dùng lập Bảng cân đối kế toán •Từ loại 5 – 9 Dùng lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 56 Tài khoản loại 0 : Tài khoản ngoài bảng TK001 Tài sản thuê ngoài TK002 Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công TK003 Hàng hoá, nhận bán hộ, nhận ký gửi, TK004 Nợ khó đòi đã xử lý TK007 Ngoại tệ các loại TK008 Dự toán chi sự nghiệp , dự án Đặc điểm ghi chép vào các tài khoản này là ghi đơn ( không đối ứng với tài khoản khác Khi tăng lên thì ghi bên Nợ, khi giảm xuồng ghi bên Có và có số dư Nợ 57 19 Ví dụ : Doanh nghiệp nhận một số vật liệu của đơn vị khác có giá trị là 100.000đ để thực hiện việc gia công Kế toán ghi NợTK 002 “ hàng hoá vật tư nhận giữ hộ, gia công” : 100.000 Sau đó, công việc gia công đã thực hiện xong và doanh nghiệp đã giao trả lại số vật liệu này Kế toán ghi : CóTK 002 : 100.000 58 Một số Tài khoản có tính chất đặc biệt (1) Nhóm TK điều chỉnh giảm giá trị tài sản gồm TK129 “ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn” TK139 “ Dự phòng phải thu khó đòi TK159 “ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho “ TK229 “ Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn” TK214 “ Hao mòn tài sản cố định “ 59 TK214 được dùng để điều chỉnh giảm giá trị của TSCĐ được phản ánh trên các tài khoản 211, 212, 213 Nợ TK214 “ hao mòn” Giá trị hao mòn giảm xuống Có Giá trị hao mòn tăng lên SD: Giá trị hao mòn hiện có Lưu ý : Khi ghi chỉ tiêu hao mòn TSCĐ trên BCĐKT phải ghi số âm để phản ánh giá trị hiện còn của TSCĐ 60 20
- Xem thêm -