Tài liệu Ch02_bao cao ke toan

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong5053

Đã đăng 6896 tài liệu

Mô tả:

Chöông 2 BÁO CÁO KẾ TOÁN PGS.TS : MAI THỊ HOÀNG MINH 1 NOÄI DUNG TRÌNH BAØY n n n n n Khái niệm, vai trò, tác dụng của báo cáo kế toán Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh báo cáo tài chính 2 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, TÁC DỤNG CỦA BÁO CÁO KẾ TOÁN n Báo cáo kế toán là những tài liệu do kế toán viên thu thập và xử lý các thông tin nhằm cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng ra các quyết định Do kế toán được tổ chức thành kế toán tài chính và kế toán quản trị = > Báo cáo kế toán cũng bao gồm : báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị n 3 1 HỆ TH THỐ ỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH n • • • • Báo cáo tài chính năm gồm : Bảng cân đối kế toán : Mẫu số B01 – DN Báo cáo kết quả HĐKD : Mẫu số B02 – DN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ : Mẫu số B03 – DN Bản thuyết minh BCTC : Mẫu số B09 – DN 4 HỆ TH THỐ ỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH n - - Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm : Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược 5 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Phaûn aùnh toång quaùt toaøn boä taøi saûn vaø nguoàn hình thaønh taøi saûn cuûa doanh nghieäp taïi 1 thôøi ñieåm nhaát ñònh. Maãu soá : B01 DN TAØI SAÛN A. Taøi saûn ngaén haïn: 1. Tieàn maët 2….. B. Taøi saûn daøi haïn 1. Taøi saûn coá ñònh 2….. SOÁ TIEÀN NGUOÀN VOÁN A. SOÁ TIEÀN Nôï phaûi traû 1. Nôï ngaén haïn 2…. B. Voán chuû sôû höõu : 1. Voán chuû sôû höõu 2….. 6 2 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN n Noäi dung vaø keát caáu: goàm 2 phaàn q • • q • • Phaàn 11- TAØI SAÛN : phaûn aùnh toaøn boä giaù trò taøi saûn taïi thôøi ñieåm baùo caùo theo keát caáu taøi saûn Loaïi A: Taøi saûn ngắ ngắn hạn Loaïi B: Taøi saûn dài hạn Phaàn 22- NGUOÀN VOÁN : phaûn aùnh nguoàn hình thaønh taøi saûn hieän coù taïi thôøi ñieåm baùo caùo vaø phaïm vi söû duïng taøi saûn. Loaïi A Nôï phaûi traû Loaïi B: Voán chuû sôû höõu 7 TÍNH CHAÁT CAÂN BAÈNG CUÛA BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN n Ví duï minh hoïa n Bảng cân đối kế toán Ngaøy 31/12/201N cuûa doanh nghieäp A: (ñôn vò tính : 1.000ñ) TS Soá tieàn NV Tieàn maët 20.000 Phaûi traû cho NB Soá tieàn 90.000 TGNH 180.000 Vay ngaén haïn TSCÑHH 100.000 NVKD 60.000 150.000 Toång TS 300.000 300.000 Toång NV 8 TÍNH CHAÁT CAÂN BAÈNG CUÛA BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN 1.Ruùt TGNH veà nhaäp quyõ TM 20.000 TS Soá tieàn NV Tieàn maët Phaûi traû cho NB TGNH TSCÑHH Vay ngaén haïn NVKD Toång TS Toång NV Soá tieàn 9 3 TÍNH CHAÁT CAÂN BAÈNG CUÛA BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN 2. Vay ngaén haïn NH traû nôï ngöôøi baùn 50.000 TS Soá tieàn NV Tieàn maët Phaûi traû cho NB TGNH TSCÑHH Vay ngaén haïn NVKD Toång TS Toång NV Soá tieàn 10 TÍNH CHAÁT CAÂN BAÈNG CUÛA BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN 3. Mua 1 maùy tính P4 15.000 chöa thanh toaùn cho ngöôøi baùn. TS Soá tieàn Tieàn maët TGNH TSCÑHH Toång TS NV Phaûi traû cho NB Vay ngaén haïn NVKD Toång NV Soá tieàn 11 TÍNH CHAÁT CAÂN BAÈNG CUÛA BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN 4. Duøng TGNH thanh toaùn nôï vay 40.000. TS Soá tieàn Tieàn maët TGNH TSCÑHH Toång TS NV Phaûi traû cho NB Vay ngaén haïn NVKD Toång NV Soá tieàn 12 4 TÍNH CHAÁT CAÂN BAÈNG CUÛA BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN n Keát luaän: Coù 4 loaïi nghieäp vuï kinh teá Loaïi 1: TAØI SAÛN taêng, TAØI SAÛN giaûm Loaïi 2: NV taêng, NV giaûm Loaïi 3: TAØI SAÛN taêng, NV taêng Loaïi 4: TAØI SAÛN giaûm, NV giaûm TAØI SAÛN = NGUOÀN VOÁN 13 BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HÑ KD n n Khaùi nieäm: BCKQHÑKD laø moät BCTC toång hôïp duøng ñeå phaûn aûnh toång quaùt tình hình taøi chính vaø keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh trong moät kyø keá toaùn cuûa DN. YÙ nghóa: n n Coù taùc duïng trong vieäc chæ ñaïo SXKD. Ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng SXKD cuûa DN. NOÄI DUNG n Noäi dung: dung: n Lôïi nhuaän laø thöôùc ño keát quaû hoaït ñoäng SXKD. SXKD.Caùc yeáu toá lieân quan ñeán vieäc xaùc ñònh lôïi nhuaän bao goàm: n Doanh thu vaø thu nhaäp khaùc: laø toång giaù trò caùc lôïi ích kinh teá DN thu ñöôïc trong kyø keá toaùn töø hoaït ñoäng SXKD thoâng thöôøng vaø caùc hoaït ñoäng khaùc, khoâng bao goàmcaùc khoaûn voán goùp cuûa coå ñoâng hoaëc chuû sôû höõu. n Chi phí phí:: laø toång giaù trò caùc khoaûn laøm giaûm lôïi ích kinh teá trong kyø keá toaùn döôùi hình thöùc caùc khoaûn tieàn chi ra,caùc khoaûn khaáu tröø TS ….khoâng bao goàm khoaûn phaân phoái cho coå ñoâng hoaëc chuû sôû höõu. 5 BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ n Khaùi nieäm: BCLCTT laø moät boä phaän hôïp thaønh cuûa BCTC, cung caáp thoâng tin veà caùc doøng tieàn vaø töông ñöông tieàn cuûa doanh nghieäp, qua ñoù giuùp ngöôøi ñoïc: n n n Tieáp caän vôùi caùc hoaït ñoäng kinh doanh doanh,, ñaàu tö vaø taøi chínhï cuûa doanh nghieäp trong kyø baùo caùo. Ñaùnh giaù khaû naêng taïo ra tieàn cuûa ñôn vò cuõng nhö khaû naêng thanh toaùn cuûa ñôn vò. vò. Ñaùnh giaù caùc thay ñoåi trong taøi saûn thuaàn,cô caáu taøi chính cuûa DN. NOÄI DUNG VAØ KEÁT CAÁU n Noäi dung: dung: LC tieàn thuaàn = Luoàng tieàn thu vaøo – Luoàng tieàn chi ra -Luoàng tieàn : laø luoàngvaøo vaø luoàng ra cuûa tieàn vaø töông ñöông tieàn. -Tieàn :bao goàm tieàn taïi quyõ, tieàn ñang chuyeån vaø tieàn göûi khoâng kyø haïn -Töông ñöông tieàn: laø caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn ( khoâng quaù 3 thaùng), coù khaû naêng chuyeån ñoåi deã daøng thaønh 1 löôïng tieàn xaùc ñònh vaø khoâng coù nhieàu ruûi ro trong chuyeån ñoåi thaønh tieàn NOÄI DUNG VAØ KEÁT CAÁU LCTT cuûa HÑKD = D/T thu vaøo töø HÑKD - D/T chi ra töø HÑKD LÖU CHUYEÅN TIEÀN THUAÀN CUÛA DN LCTT cuûa HÑÑaàu tö = D/T thu vaøo töø HÑÑT - D/T chi ra töø HÑÑT LCTT cuûa HÑTC = D/T thu vaøo töø HÑTC - D/T chi ra töø HÑTC 6 NOÄI DUNG n LCT töø HÑKD: Bao goàm luoàng tieàn phaùt sinh töø caùc hoaït ñoäng taïo ra doanh thu chuû yeáu cuûa DN vaø caùc hoaït ñoäng khaùc khoâng phaûi laø hoaït ñoäng ñaàu tö hay taøi chính chính.. LCT töø HÑÑT: Bao goàm luoàng tieàn phaùt sinh töø caùc hoaït ñoäng mua hoaëc thanh lyù caùc taøi saûn daøi haïn vaø caùc khoaûn ñaàu tö khaùc khoâng thuoäc caùc khoaûn töông ñöông tieàn. n LCT töø HÑTC: Bao goàm luoàng tieàn phaùt sinh töø caùc hoaït ñoäng taïo ra caùc thay ñoåi veà quy moâ vaø keát caáu voán chuû sôû höõu vaø voán vay cuûa DN. n THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH n Khaùi nieäm: Laø baùo caùo ñeå moâ taû mang tính töôøng thuaät hoaëc phaân tích chi tieát caùc soá lieäu ñaõ ñöôïc trình baøy trong caùc baùo caùo taøi chính khaùc, cuõng nhö caùc thoâng tin khaùc theo yeâu caàu cuûa caùc chuaån möïc keá toaùn cuï theå. NGUYEÂN TAÉC LAÄP VAØ TRÌNH BAØY TMBCTC n Phaûi trình baøy caùc noäi dung sau sau:: Caùc thoâng tin veà cô sôû laäp vaø trình baøy BCTC, caùc chính saùch keá toaùn cuï theå ñöôïc choïn vaø aùp duïngñoái vôùi caùc giao dòch vaø söï kieän quan troïng. g. n n n n Trình baøy caùcthoâng tin troïng yeáu chöa ñöôïc trình baøy trong caùc BCTC khaùc. Cung caáp thoâng tin boå sung chöa ñöôïc trình baøy nhöng caàn thieát cho vieäc trình baøy trung thöïc vaø hôïp lyù tình hình taøi chính cuûa DN. DN. TMBCTC phaûi ñöôïc trình baøy coù heä thoáng. g. 7 THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH n n Noäi dung cô baûn n Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa DN: n Hình thöùc sôû höõu voán n Laõnh vöïc kinh doanh n 3Ngaønh ngheà kinh doanh n Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa DN trong naêm taøi chính chính.. n Kyø keá toaùn, ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn. n Chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn aùp duïng: g: n Cheá ñoä keá toaùn aùp duïng n Tuyeân boá veà vieäc tuaân thuû Chuaån möïc vaø Cheá ñoä keá toaùn. Tröôøng hôïp khoâng aùp duïng chuaån möïc naøo phaûi ghi roõ. n Hình thöùc keá toaùn aùp duïng - Caùc chính saùch keá toaùn aùp duïng: g: Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn tieàn vaø töông ñöông tieàn. ghi nhaän haøng toàn kho kho.. n Nguyeân taéc ghi nhaän vaø khaáu hao TSCÑ n Nguyeân taéc ghi nhaän vaø khaáu hao BÑSÑT n Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính n Nguyeân taéc ghi nhaän vaø voán hoaù caùc khoaûn chi phí ñi vay n Nguyeân taéc ghi nhaän vaø voán hoaù caùc khoaûn chi phí khaùc n n Nguyeân taéc NOÄI DUNG CÔ BAÛN n Caùc chính saùch keá toaùn aùp duïng( g(tt tt): ): Nguyeân taéc ghi nhaän chi phí phaûi traû Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn döï phoøng phaûi traû n Nguyeân taéc ghi nhaän voán chuû sôû höõu n Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän doanh thu n Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän chi phí taøi chính n Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän chi phí thueá thu nhaäp hieän haønh , chi phí thueá thu nhaäp hoaõn laïi n Caùc nghieäp vuï döï phoøng ruûi ro hoái ñoaùi n Caùc nguyeân taéc vaø phöông phaùp keá toaùn khaùc n n 8 NOÄI DUNG CÔ BAÛN n Thoâng tin boå sung cho caùc khoaûn muïc trình baøy trong Baûng caân ñoái keá toaùn: n DN trình baøy vaø phaân tích chi tieát caùc soá lieäu ñaõ ñöôïc trình baøy trong Baûng CÑKT ñeå giuùp ngöôøi söû duïng thoâng tin hieåu roõ hôn veà khoaûn muïc TS, Nôï phaûi traû vaø Nguoàn voán chuû sôû höõu. n Thoâng tin boå sung cho caùc khoaûn muïc trình baøy trong Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh doanh:: n DN trình baøy vaø phaân tích chi tieát caùc soá lieäu ñaõ ñöôïc theå hieän trong Baùo caùo KQHÑKD ñeå giuùp ngöôøi söû duïng thoâng tin hieåu roõ hôn veà khoaûn muïc doanh thu thu,, chi phí phí.. NOÄI DUNG CÔ BAÛN n Thoâng tin boå sung cho caùc khoaûn muïc trình baøy trong Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä n DN trình baøy vaø phaân tích chi tieát caùc soá lieäu ñaõ ñöôïc theå hieän trong Baùo caùo LCTT ñeå giuùp ngöôøi söû duïng thoâng tin hieåu roõ hôn veà caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán löu chuyeån tieàn trong kyø cuûa DN. n Nhöõng thoâng tin khaùc n Trong phaàn naøy DN trình baøy nhöõng thoâng tin quan troïng khaùc ngoaøi nhöõng thoâng tin trong caùc phaàn treân nhaènm cung caáp thoâng tin moâ taû baèng lôøi hoaëc soá lieäu theo quy ñònh cuûa caùc chuaån möïc keá toaùn cuï theå nhaèm giuùp cho ngöôøi söû duïng hieåu BCTC cuûa DN ñaõ ñöôïc trình baøy trung thöïc, hôïp lyù. END OF CHAPTER 2 27 9
- Xem thêm -