Tài liệu Ch01_doi tuong va cac phuong phap ke toan

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 277 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong5053

Tham gia: 07/12/2015

Mô tả:

NGUYEÂN LYÙ KEÁ TOAÙN PGS.TS: MAI THÒ HOAØNG MINH 1 Chöông 1 ÑOÁI TÖÔÏNG , PHÖÔNG PHAÙP VAØ CAÙC NGUYEÂN TAÉC KEÁ TOAÙN 2 Caùc noäi dung trình baøy 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ñònh nghóa Keá toaùn vaø phaân loaïi keá toaùn Ñoái töôïng cuûa keá toaùn Caùc phöông phaùp keá toaùn Moâi tröôøng keá toaùn Moâi tröôøng phaùp lyù Nguyeân taéc vaø yeâu caàu keá toaùn 3 1 Ñònh nghóa keá toaùn n n Keá toaùn laø vieäc thu thaäp, xöû lyù, kieåm tra, phaân tích vaø cung caáp thoâng tin kinh teá, taøi chính döôùi hình thöùc giaù trò, hieän vaät vaø thôøi gian lao ñoäng. (Luaät keá toaùn 1.1.2004 ) Keá toaùn laø 1 heä thoáng thoâng tin ño löôøng, xöû lyù vaø cung caáp thoâng tin taøi chính veà 1 chuû theå kinh teá nhaèm giuùp chuû theå söû duïng hieäu quaû taøi saûn cuûa toå chöùc. 4 Chöùc naêng keá toaùn Thieát laäp, phaân tích vaø cung caáp thoâng tin n n Hoaït ñoäng doanh nghieäp Thoâng tin Ngöôøi ra quyeát ñònh Ngöôøi caàn thoâng tin Laäp keá hoaïch Thöïc hieän Ñaùnh giaù n n n Ño löôøng Xöû lyù Cung caáp Heä thoáng Thoâng tin Keá toaùn 5 Heä thoáng thoâng tin keá toaùn Keát noái Hoaït ñoäng Kinh teá Hoaït ñoäng kinh teá vaø Ngöôøi ra quyeát ñònh ngöôøi ra quyeát ñònh Taùc ñoäng Quyeát ñònh 6 2 Phaân loaïi keá toaùn Keá toaùn taøi chínhl Keá toaùn quaûn trò 7 Phaân loaïi keá toaùn n Keá toaùn taøi chính n n Keá toaùn quaûn trò Thu thaäp, xöû lyù, kieåm tra, tra, phaân tích vaø cung caáp thoâng tin kinh teá taøi chính cho caùc ñoái töôïng coù nhu caàu söû duïng thoâng tin cuûa ñôn vò keá toaùn n Thu thaäp, xöû lyù, phaân tích vaø cung caáp thoâng tin kinh teá taøi chính theo yeâu caàu quaûn trò vaø quyeát ñònh kinh teá, taøi chính trong noäi boä ñôn vò keá toaùn. 8 Hệ thống thông tin kế toán tài chính Đối tượng sử dụng Nhà đầu tư Ngân hàng Ban giám đốc Chủ doanh nghiệp Khách hàng Nhân viên Cơ quan chức năng -Thuế -Thống kê Hổ trợ quyết định Thông tin cung cấp Kết quả kinh doanh Tình hình tài chính Lưu chuyển tiền tệ Đầu tư Cho vay Phân bổ nguồn lực Đánh giá thực hiện Ký kết hợp đồng Thỏa ước lao động Tính thuế Tổng hợp số liệu 1-9 3 Hệ thống thông tin kế toán quản trị Chủ doanh nghiệp Ban Giám đốc Giám đốc điều hành Giám đốc tài chính Trưởng các bộ phận Trưởng nhóm 1-10 Các loại kế toán và quy định pháp lý Chế độ kế toán Chuẩn mực kế toán Kế toán tài chính Kế toán quản trị Theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp Kế toán thuế Luật Thuế 1-11 Hệ th thốống kế toán Vi Việệt nam LUẬT KẾ TOÁN Chế độ kế toán Chế độ Chứng từ kế toán Hệ thống Tài khoản Kế toán Chế độ Sổ kế toán Hệ thống chuẩn mực kế toán Hệ thống Báo cáo Tài chính 1-12 4 Hệ th thố ống kế toán Vi Việệt nam HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN Lần 1 4 CM Lần 2 6 CM Lần 3 6 CM Lần 4 6 CM Lần 5 4 CM “Chuẩn mực kế toán gồm những nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính” (Điều 8, Luật kế toán) 1-13 ÑOÁI TÖÔÏNG CUÛA KEÁ TOAÙN ÑOÁI TÖÔÏNG CUÛA KEÁ TOAÙN TAØI SAÛN NGUOÀN HÌNH THAØNH TAØI SAÛN 14 Phaân loaïi taøi saûn theo keát caáu : TAØI SAÛN THEO KEÁT CAÁU TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN TAØI SAÛN DAØI HAÏN 15 5 Phaân loaïi taøi saûn theo keát caáu : (1) Taøi saûn ngaén haïn : Laø nhöõng taøi saûn thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa doanh nghieäp coù thôøi gian söû duïng vaø luân chuyể chuyển thu hoài voán trong 1 naêm goàm * Voán baèng tieàn * Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn * Caùc khoaûn phaûi thu * Haøng toàn kho * Caùc taøi saûn löu ñoäng khaùc … 16 (2) Taøi saûn daøi haïn Laø nhöõng taøi saûn thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa doanh nghieäp , coù thôøi gian söû duïng trên 1 năm, coù giaù trò söû duïng treân 10 trieäu ñoàng luaân chuyeån thu hoài voán treân 1 naêm goàm : - Taøi saûn coá ñònh höõu hình - Taøi saûn coá ñònh voâ hình - Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính - caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn… 17 PHAÂN LOAÏI TAØI SAÛN THEO NGUOÀN HÌNH THAØNH n TAØI SAÛN THEO NGUOÀN HÌNH THAØNH NÔÏ PHAÛI TRAÛ NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 18 6 Phaân loaïi taøi saûn theo nguoàn hình thaønh (1) NÔÏ PHAÛI TRAÛ nhöõng khoaûn nôï maø doanh nghieäp phaûi traû phaûi thanh toaùn cho chuû nôï goàm : - Nôï ngaén haïn : Döôùi 1 naêm - Nôï daøi haïn : Treân 1 naêm 19 (2) Voán chuû sôû höõu n Laø soá voán maø doanh nghieäp khoâng phaûi cam keát thanh toaùn goàm : - Voán ñoùng goùp cuûa caùc chuû ñaàu tö - Voán ñöôïc boå sung töø keát quaû hoaït ñoäng n - Caùc khoaûn cheânh leäch do ñaùnh giaù laïi taøi saûn , cheânh leäch tyû giaù chöa xöû lyù vaø caùc quyõ ñöôïc hình thaønh trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh n n 20 Phöông phaùp keá toaùn n Chöùng töø: n Ñoái öùng taøi khoaûn: n Tính giaù: n Toång hôïp-caân ñoái keá toaùn: theå hieän söï hình thaønh cuûa nghieäp vuï kinh teá. xöû lyù nghieäp vuï kinh teá theo loaïi nghieäp vuï coâng cuï xaùc ñònh yeáu toá ñaàu vaøo vaø giaù trò ñaàu ra cuûa 1 doanh nghieäp. cung caáp caùc thoâng tin caàn thieát theo yeâu caàu cuûa ñoái töôïng söû duïng thoâng tin. 21 7 MOÂI TRÖÔØNG KEÁ TOAÙN n Moâi tröôøng kinh teá : n Moâi tröôøng phaùp lyù : - Neàn kinh teá - Cô cheá quaûn lyù kinh teá - caùc loaïi hình doanh nghieäp - Ñaëc ñieåm ngaønh ngheà saûn xuaát kinh doanh - Giaù caû, thueá, thò tröôøng chöùng khoaùn, laïm phaùt, giaûi theå, phaù saûn.v.v… n - Luaät keá toaùn vaø chuaån möïc keá toaùn 22 NGUYEÂN TAÉC VAØ YEÂU CAÀU CUÛA KEÁ TOAÙN n n n n n n n Cô sôû doàn tích Hoaït ñoäng lieân tuïc Giaù goác Phuø hôïp Nhaát quaùn Thaän troïng Troïng yeáu 23 Nguyeân taéc 1. Cô sôû doàn tích Noäi dung: Moïi nghieäp vuï kinh teá phaûi ñöôïc ghi soå keá toaùn vaøo thôøi ñieåm phaùt sinh, khoâng caên cöù vaøo thôøi ñieåm thöïc teá thu hoaëc thöïc teá chi tieàn. 24 8 Nguyeân taéc 1. Cô sôû doàn tích Ví duï minh hoïa: 27/12/10: Nhaän ñôn ñaët haøng 28/12/10: Göæ baùo giaù vaø ñieàu kieän giao haøng 29/12/10: Khaùch haøng yeâu caàu göæ haøng 30/12/10: Göæ haøng 31/12/10: Khaùch haøng nhaän haøng 01/01/11: Khaùch haøng chuyeån tieàn 02/01/11: Nhaän giaáy baùo cuûa ngaân haøng 25 Nguyeân taéc 2. Hoaït ñoäng lieân tuïc Noäi dung Baùo caùo taøi chính ñöôïc laäp treân cô sôû giaû ñònh doanh nghieäp ñang hoaït ñoäng lieân tuïc vaø seõ tieáp tuïc hoaït ñoäng bình thöôøng trong töông lai gaàn,… 26 Nguyeân taéc 3. Giaù goác Noäi dung Taøi saûn phaûi ñöôïc ghi nhaän theo giaù goác. Giaù goác cuûa taøi saûn ñöôïc tính theo soá tieàn hoaëc khoaûn töông ñöông tieàn ñaõ traû, hay phaûi traû vaøo thôøi ñieåm taøi saûn ñöôïc ghi nhaän. 27 9 Nguyeân taéc 4. Phuø hôïp Noäi dung Doanh thu vaø chi phí phaûi phuø hôïp vôùi nhau. nhau. Khi ghi nhaän 1 khoaûn doanh thu thì phaûi ghi nhaän 1 khoaûn chi phí töông öùng coù lieân quan ñeán vieäc taïo ra doanh thu thu.. 28 Nguyeân taéc 5. Nhaát quaùn Noäi dung Caùc chính saùch vaø phöông phaùp keá toaùn doanh nghieäp ñaõ choïn phaûi ñöôïc aùp duïng thoáng nhaát ít nhaát trong kyø keá toaùn naêm. 29 Nguyeân taéc 6. Thaän troïng Noäi dung Thaän troïng laø vieäc xem xeùt, caân nhaéc, phaùn ñoaùn caàn thieát ñeå laäp caùc öôùc tính keá toaùn trong caùc ñieàu kieän khoâng chaéc chaén. 30 10 Nguyeân taéc 7. Troïng yeáu Noäi dung Thoâng tin ñöôïc coi laø troïng yeáu trong tröôøng hôïp neáu thieáu thoâng tin hoaëc thieáu chính xaùc cuûa thoâng tin ñoù coù theå laøm aûnh höôûng ñeán quyeát ñònh kinh teá cuûa ngöôøi söû duïng baùo caùo taøi chính. 31 Caùc yeâu caàu cô baûn ñoái vôùi keá toaùn 1. Trung thöïc 2. Khaùch quan 3. Ñaày ñuû 4. Kòp thôøi 5. Deã hieåu 6. Coù theå so saùnh ñöôïc 32 Yeâu caàu 1. Trung thöïc Noäi dung Caùc thoâng tin vaø soá lieäu keá toaùn phaûi ñöôïc ghi cheùp vaø baùo caùo treân cô sôû caùc baèng chöùng ñaày ñuû, khaùch quan vaø ñuùng vôùi thöïc teá. 33 11 Yeâu caàu 2. Khaùch quan Noäi dung Caùc thoâng tin vaø soá lieäu keá toaùn phaûi ñöôïc ghi cheùp vaø baùo caùo ñuùng vôùi thöïc teá, khoâng bò xuyeân taïc, khoâng bò boùp meùo. 34 Yeâu caàu 3. Ñaày ñuû Noäi dung Moïi nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh lieân quan ñeán kyø keá toaùn phaûi ñöôïc ghi cheùp vaø baùo caùo ñaày ñuû, khoâng bò boû soùt 35 Yeâu caàu 4. Kòp thôøi Noäi dung Caùc thoâng tin vaø soá lieäu keá toaùn phaûi ñöôïc ghi cheùp vaø baùo caùo kòp thôøi, ñuùng hoaëc tröôùc thôøi haïn quy ñònh, khoâng ñöôïc chaäm treå. 36 12 Yeâu caàu 5. Deã hieåu Noäi dung Caùc thoâng tin vaø soá lieäu keá toaùn trình baøy trong baùo caùo taøi chính phaûi roõ raøng, deã hieåu ñoái vôùi ngöôøi söû duïng. 37 Yeâu caàu 6. Coù theå so saùnh Noäi dung Caùc thoâng tin vaø soá lieäu keá toaùn giöõa caùc kyø keá toaùn trong 1 doanh nghieäp vaø giöõa caùc doanh nghieäp chæ coù theå so saùnh ñöôïc khi tính toaùn vaø trình baøy nhaát quaùn. 38 END OF CHAPTER 1 39 13
- Xem thêm -