Tài liệu Cấu trúc cơ sở dữ liệu

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 221 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

QTSC-ITA • Cấu trúc cơ sở dữ liệu QTSC-ITA Cấu trúc cơ sở dữ liệu • Cơ sở dữ liệu của hệ thống DNS là hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán và phân cấp hình cây. QTSC-ITA Cấu trúc cơ sở dữ liệu (tt) Tên trường Tên đầy đủ Mục đích SOA Start of Authority Xác định máy chủ DNS có thẩm quyền cung cấp thông tin về tên miền xác định trên DN NS Name Server Chuyển quyền quản lý tên miền xuống một DNS cấp thấp hơn A Host Ánh xạ xác định địa chỉ IP của một host MX Mail Exchanger CNAME Canonical NAME Xác định chuyển từ địa chỉ IP sang tên miền Thường xử dụng xác định dịch vụ web hosting QTSC-ITA Phân loại DNS server và đồng bộ dư liệu giữa các DNS server • Phân loại DNS server • Đồng bộ dư liệu giữa các DNS server QTSC-ITA Phân loại DNS server • Primary server • Secondary server • Caching-only server QTSC-ITA Đồng bộ dữ liệu giữa các DNS server • Truyền toàn bộ zone • Truyền phần thay đổi (Incremental zone) QTSC-ITA Hoạt động của hệ thống DNS • Họat động của DNS • Tự tìm câu trả lời truy vấn • Truy vấn DNS server • Hoạt động của DNS cache QTSC-ITA Họat động của DNS • Tất cả các dns server đều được cấu hình để biết ít nhất một cách đến root server • Một máy tính kết nối vào mạng phải biết làm thế nào để liên lạc với ít nhất là một DNS server • Truy vấn sẽ bắt đầu ngay tại client computer để xác định câu trả lời • Khi ngay tại client không có câu trả lời, câu hỏi sẽ được chuyển đến DNS server để tìm câu trả lời. QTSC-ITA Tự tìm câu trả lời truy vấn • Ngay tại máy tính truy vấn thông tin được lấy từ hai nguồn sau: – Trong file HOSTS được cấu hình ngay tại máy tính. – Thông tin được lấy từ các câu trả lời của truy vấn trước đó. Theo thời gian các câu trả lời truy vấn được lưu giữ trong bộ nhớ cache của máy tính và nó được sử dụng khi có một truy vấn lặp lại một tên miền trước đó. QTSC-ITA Truy vấn DNS server • Khi DNS server nhận được một truy vấn. Đầu tiên nó sẽ kiểm tra câu trả lời liệu có phải là thông tin của bản ghi mà nó quản lý trong các zone của server. • Nếu truy vấn phù hợp với bản ghi mà nó quản lý thì nó sẽ sử dụng thông tin đó để trả lời trả lời và kết thúc truy vấn. • Nếu truy vấn không tìm thấy thông tin phù hợp để trả lời từ cả cache và zone mà dns server quản lý thì truy vấn sẽ tiếp tục. Nó sẽ nhờ DNS server khác để trả lời truy vấn đển khi tìm được câu trả lời. QTSC-ITA Truy vấn DNS server (tt) QTSC-ITA Truy vấn DNS server (tt) QTSC-ITA Truy vấn DNS server (tt) QTSC-ITA Hoạt động của DNS cache • Khi DNS server xử lý các truy vấn của client và sử dụng các truy vấn lặp lại. Nó sẽ xác định và lưu lại các thông tin quan trọng của tên miền mà client truy vấn. Thông tin đó sẽ được ghi lại trong bộ nhớ cache của DNS server. • Khi thông tin được lưu trong cache, thì các bản ghi được ghi trong cache sẽ được cung cấp thời gian sống (TTL Time-To-Live). QTSC-ITA Cài đặt DNS Server cho Window 2000 • Mở cửa sổ quản lý DNS • Thêm trường (zone) • Thêm tên miên (domain name) • Thêm một host mới • Tạo một bản ghi web (tạo bí danh) • Tạo một bản ghi thư điện tử (MX) • Chuyển quyền quản lý têm miền (delegate) QTSC-ITA Mở cửa sổ quản lý DNS QTSC-ITA Thêm trường (zone) QTSC-ITA Thêm trường (zone) (tt) QTSC-ITA Thêm tên miên (domain name) QTSC-ITA Thêm một host mới
- Xem thêm -