Tài liệu CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 2016 (IUH) - CÓ ĐÁP ÁN.

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 15263 |
  • Lượt tải: 15

Mô tả:

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 2016 (IUH) - CÓ ĐÁP ÁN.
www.et-hui.com CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP PHẦN 1 : LÝ THUYẾT CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ 1. Quản trị bao gồm a. Các hoạt động quản trị b. Điều hành kinh doanh c. Một trong các hoạt động của doanh nghiệp d. Cả 3 câu điều đúng 2. Doanh nghiệp là: a. Một cá nhân hay một tổ chức b. Một đơn vị mua bán c. Một đơn vị sản suất d. Một tổ chức được thành lập để sản xuất kinh doanh nhằm tìm kiếm lợi nhuận được Nhà Nước cho phép 3. Kinh doanh là các hoạt động a. Mua hàng hóa và bán lại kiếm lời b. Từ công đoạn sản xuất đến kinh doanh nhằm tìm kiếm lợi nhuận được pháp luật cho phép. c. Cả 2 câu điều đúng d. Cả 2 câu điều sai 4. Nghệ thuật trong quản lý là: a. Uyển chuyển, mềm dẻo trong quá trình quản lý b. Lắng nghe cấp dưới, biết quan tâm đến tâm tư tình cảm và cuộc sống của nhân viên. c. Cả 2 câu điều sai d. Cả 2 câu điều đúng 5. Có mấy loại DN theo hình thức sở hữu: a. 1 b. 2 c. 3 Doanh nghiệp tư nhân là: a. Nhà nước là chủ sở hữu b. Tập thể là chủ sở hữu c. Cá nhân là chủ sở hữu d. Cả 3 câu đều sai Doanh nghiệp quốc doanh là doanh nghiệp: a. Cá nhân là chủ sở hữu b. Tập thể là chủ sở hữu c. Nhà nước là chủ sở hữu d. Cả 3 câu đều sai 6. 7. d. 4 1 www.et-hui.com 8. Doanh nghiệp sở hữu hỗn hợp bao gồm a. Công ty cổ phần, công ty TNHH b. Công ty TNHH, doanh nghiệp Nhà nước c. Hợp tác xã, doanh nghiệp Nhà nước d. Cả 3 câu đều đúng 9. Công ty cổ phần: a. Được bán cổ phần trên thị trường chứng khoán b. Cổ đông được chia lãi cổ tức hàng năm c. Được niêm yết giá cổ phần trên thị trường chứng khoán khi có đủ điều kiện và UBCK Nhà nước cho phép d. Cả 3 câu đều đúng 10. Vốn điều lệ và vốn pháp định a. Đều là vốn của cổ đông đóng góp b. Đều là vốn do Nhà nước quy định c. Vốn pháp định là vốn Nhà nước quy định, vốn điều lệ là của cổ đông đóng góp. d. Cả 3 câu đều sai 11. Phân loại theo chức năng hoạt động của doanh nghiệp có: a. 4 loại b. 2 loại c. 3 loại d. 5 loại 12. Chức năng thương mại a. Chuyên mua bán hàng hóa của doanh nghiệp khác để kiếm lời. b. Chuyên sản xuất ra hàng hóa. c. Chuyên làm công tác dịch vụ để kiếm lời. d. Cả 3 câu đều đúng 13. Môi trường tác động lên doanh nghiệp có mấy loại a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 14. Các yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, công nghệ thuộc về: a. Môi trường vi mô c. Môi trường tác nghiệp b. Môi trường vĩ mô d. Cả 3 câu đều đúng 15. Các yếu tố nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, khách hàng, sản phẩm thay thế thuộc về: a. Môi trường vi mô c. Môi trường tác nghiệp b. Môi trường vĩ mô d. Cả 3 câu đều sai 16. Luật doanh nghiệp hiện nay quy định độ tuổi được phép thành lập doanh nghiệp: a. Từ 16 tuổi trở lên c. Từ 18 tuổi trở lên b. Từ 17 tuổi trở lên d. Từ 19 tuổi trở lên 2 www.et-hui.com 17. Yếu tố pháp luật tác động vào doanh nghiệp thuộc môi trường gì: a. Vi mô c. Nội bộ doanh nghiệp b. Vĩ mô d. Cả 3 câu đều sai 18. Việc bãi bỏ quy định mỗi 1 người chỉ được đăng ký 1 xe gắn máy: a. Yếu tố đó tác động có lợi cho doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh xe gắn máy. b. Yếu tố đó tác động bất lợi cho doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh xe gắn máy c. Cả 2 câu điều sai d. Cả 2 câu điều đúng 19. Yếu tố tự nghiên tác động vào doanh nghiệp thuộc: a. Môi trường vi mô c. Môi trường tác nghiệp b. Môi trường vĩ mô d. Cả 3 câu đều đúng CHƯƠNG 2: CÁC CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ 20. Có máy chức năng của quản trị a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 21. Hoạch định bao gồm mấy yếu tố a. Là sản phẩm của quá trình hoạt động nghệ thuật. b. Hoạch định khác với dự báo c. Có tính liên tục và phối hợp các hoạt động trong doanh nghiệp d. Cả 3 câu đều đúng 22. Sự khác biệt giữa chiến lược và kế hoạch a. Kế hoạch có độ dài ngắn hơn chiến lược b. Trong chiến lược có nhiều kế hoạch nhưng trong kế hoạch không thể có chiến lược c. Cả 2 câu điều đúng d. Cả 2 câu điều sai 23. Việc hoạch định chiến lược tiến hành qua mấy giai đoạn. a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 24. Trình tự các giai đoạn của việc hoạch định chiến lược a. Hoạch định chiến lược, thiết lập chương trình và xây dựng ngân sách b. Thiết lập chương trình, hoạch định chiến lược và xây dựng ngân sách c. Xây dựng ngân sách, hoạch định chiến lược và thiết lập chương trình d. Cả 3 câu đều sai 25. Tiến hành hoạch định chiến lược kinh doanh bao gồm mấy bước a. 6 bước b. 7 bước c. 8 bước d. 9 bước 3 www.et-hui.com 26. Nhận thức cơ hội trên cơ sở xây dựng thị trường : Sự cạnh tranh – nhu cầu khách hàng – năng lực của ta là bước thứ mấy trong tiến trình hoạch định chiến lược a. Bước 2 b. Bước 1 c. Bước 3 d. Bước 4 27. Hoạch định các kế hoạch phụ trợ Cung ứng vật tư máy móc – Đào tạo, huấn luyện – Phát triển sản phẩm – Các kế hoạch khác là bước thứ mấy trong tiến trình hoạch định chiến lược a. Bước 5 b. Bước 6 c. Bước 7 d. Bước 8 28. Quy trình ra quyết định gồm mấy bước a. 4 b. 5 c. 6 29. Có mấy nguyên tắc cần tuân thủ khi tiến hành hoạch định chiến lược a. 3 b. 4 c. 5 d. 7 d. 6 30. Những yếu tố tác động đến việc thay đổi hoạch định chiến lược a. Thay đổi chủ sở hữu hay cấp quản trị c. Kết quả hoạt động của chu kỳ trước b. Thay đổi môi trường vi mô và vĩ mô d. Cả 3 câu đều đúng 31. Cấu trúc tổ chức phân ngành theo sản phẩm bao gồm a. Các phòng ban chức năng nghiệp vụ c. Hệ thống tổ chức của từng bộ phận b. Bộ phận sản phẩm A-B-C d. Cả 3 câu đều đúng 32. Mô hình tổ chức phân theo khu vực thị trường a. Các phòng ban chức năng nghiệp vụ b. Các khu vực thị trường (Hà Nội – Đà Nẵng – Cần Thơ) c. Hệ thống tổ chức của từng khu vực thị trường d. Cả 3 câu đều đúng 33. Những đặc điểm cần có của một lãnh đạo giỏi a. Luôn tạo điều kiện cho cấp dưới hoàn thành công tác, sâu sát tình hình tổ chức b. Thưởng phạt công minh, luôn điềm tỉnh c. Biết tạo uy tín cho bản thân và cấp dưới, biết người và dùng người đúng chổ d. Cả 3 câu đều đúng 34. Ủy quyền là: a. Trao quyền hành và trách nhiệm của mình cho người khác để thực hiện một hoạt động b. Bổ nhiệm nhân viên mới c. …………………… nhân viên d. Cả 3 câu đều sai 4 www.et-hui.com 35. Ủy quyền có mấy bước a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 36. Phong cách lãnh đạo theo cách sử dụng quyền lực gồm có a. Phong cách lãnh đạo độc tài (gia trưởng), dân chủ và tự do b. Phong cách lãnh đạo dân chủ, độc tài và định hướng c. Phong cách lãnh đạo tự do hành động, định hướng và độc tài d. Cả 3 câu đều sai 37. Trong kế hoạch bao gồm a. Phương án b. Chương trình hành động cụ thể c. Cả 2 câu điều sai d. Cả 2 câu điều đúng 38. Với đặc điểm của doanh nghiệp là khách hàng đa dạng, thiết bị chuyên dùng, cấu trúc tổ chức phù hợp là: a. Đơn gian c. Phân ngành theo thị trường b. Phân ngành theo sản phẩm d. Phân ngành theo chức năng 39. Chức năng quan trọng của lãnh đạo là: a. Nhà quản trị b. Nhà nghiên cứu khoa học c. Nhân viên quản lý d. Cả 3 câu đều đúng 40. Lãnh đạo là: a. Việc đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với kế hoạch, đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp b. Biết lôi kéo, hướng dẫn người khác đi theo mình và tạo ra sự thỏa thuận chung để hoàn thành các mục tiêu của tổ chức c. Việc thường xuyên kiểm tra để kịp thời uống nắn những sai lệch nhằm hoàn thành mục tiêu d. Cả 3 câu đều đúng 41. Phẩm chất quan trọn nhất đối với nhà quản trị giỏi là: a. Lãnh đạo doanh nghiệp có phương pháp khoa học, hợp lý và có hiệu quả b. Giỏi về kỹ thuật chuyên môn c. Giỏi về quan hệ giao tiếp d. Cả 3 câu đều đúng 42. Nhà quản trị doanh nghiệp giỏi luôn a. Là thành viên đi đầu trong bất kỳ công việc nào và làm tất cả mọi việc, kể cả công việc của người khác. b. Là người tự giác chấp hành kỷ luật và duy trì kỷ luật nghiêm minh, biết tại uy tín cho bản thân và cho cấp dưới. c. Trung thật với cộng sự, cởi mở và không kiên quyết. d. Cả 3 câu đều đúng 5 www.et-hui.com 43. Người lãnh đạo giỏi cần tránh một số điểm sau: a. Không lắng nghe ý kiến cũa nhân viên mình và không điềm tỉnh trong mọi công việc b. Không cần tìm hiểu nhân viên của mình c. Không bổ nhiệm những nhân viên mình không thích mặc dù nhân viên đó có năng lực công tác phù hợp với vị trí cần bổ nhiệm d. Cả 3 câu đều đúng 44. Một số nguyên tắc mà nhà lãnh đạo cần phải tôn trọng khi thực hiện chức năng điều khiển: a. Đảm bảo sự hài hòa mục tiêu của cá nhân với mục tiêu của doanh nghiệp b. Tạo ra mối quan hệ cộng tác, cộng sự vững mạnh c. Thực hiện ủy nhiệm và ủy quyền cho cấp dưới d. Cả 3 câu đều đúng 45. Chọn câu sai trong những câu dưới đây Nguyên tắc cần tuân thủ khi tiến hành ủy nhiệm và ủy quyền là: a. Việc ủy nhiệm và ủy quyền chỉ được thực hiện trong phạm vi chức trách và quyền hạn của nhà quản trị, nhà lãnh đạo b. Việc ủy nhiệm và ủy quyền được thực hiệnkho6ng giới hạn phạm vi chức trách và quyền hạn của nhà quản trị, nhà lãnh đạo c. Người được ủy quyền phải là cấ dưới trực tiếp làm những công việc đó d. Khi thực hiện ủy quyền, nhà lãnh đạo cần đảm bảo sự tương xứng giữa trách nhiệm và quyền hạn 46. Nghệ thuật ủy quyền là: a. Tôn trọng người được ủy quyền và luôn hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ hoàn thành tốt công việc được ủy quyền b. Ủy quyền nhưng không giao quyền ra quyết định cho người được ủy quyền c. Thường xuyên kiểm tra công việc của người được ủy quyền và có thể thay người ủy quyền ra quyết định bất cứ lúc nào d. Giao trách nhiệm cho người được ủy quyền nhưng không giao quyền hạn thực hiện công việc được ủy quyền đó 47. Khi nhà quản trị ủy quyền cho cấp dưới của mình thì: a. Nhà ủy quyền và cấp dưới được ủy quyền cùng chịu trách nhiệm về công việc được ủy quyền b. Chỉ có cấp dưới được ủy quyền chịu trách nhiệm về công việc được ủy quyền c. Chỉ có nhà quản trị chịu trách nhiệm về công việc đã ủy quyền cho cấp dưới của họ d. Nhà ủy quyền và cấp dưới được ủy quyền không cùng chịu trách nhiệm về công việc được ủy quyền 6 www.et-hui.com 48. Phong cách lãnh đạo độc tài là: a. Nhà quản trị tham khảo ý kiến của tập thể để đề ra quyết định b. Nhà quản trị không tính đến ý kiến tập thể và chỉ dựa vào sự hiểu biết và kinh nghiệm của cá nhân để đề ra quyết định c. Cấp dưới phải chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh của nhà quản trị d. Câu b và c đúng 49. Phong cách lãnh đạo độc tài được áp dụng trong trường hợp a. Tập thể thiếu kỷ luật, không tự giác, công việc trì trệ cần phải được chấn chỉnh nhanh chóng b. Cần phát huy tính năng động sáng tạo của cấp dưới c. Cần đảm bảo tính dân chủ của doanh nghiệp d. Câu b và c đúng 50. Nhà quản trị cần sử dụng phương pháp lãnh đạo độc tài với những nhân viên như sau: a. Những nhân viên hay có thái độ chống đối b. Những nhân viên không tự chủ c. Những nhân viên trẻ tuổi và ít kinh nghiệm d. Cả 3 câu đều đúng 51. Phong cách lãnh đạo dân chủ yêu cầu nhà quản trị: a. Thu thập ý kiến tập thể các quản trị viên cấp dưới trước khi ra một quyết định b. Không cần tham khảo ý kiến của quản trị viên cấp dưới trước khi ra quyết định c. Nhà quản trị dựa vào sự hiểu biết và kinh nghiệm cá nhân để đề ra quyết định d. Mệnh lệnh và chỉ thị của nhà quản trị rất nghiệm ngặt và cấp dưới không cần phải chấp hành nghiêm chỉnh 52. Phong cách lãnh đạo dân chủ có ưu điểm: a. Có khả năng tập hợp quần chúng và phát huy tính năng động sáng tạo của nhân viên b. Các chỉ thị và mệnh lệnh đề ra không cần nhân viên cấp dưới tiếp nhận và chấp hành c. Các chỉ thị và mệnh lệnh đề ra được nhân viên cấp dưới tiếp nhận và chấp hành nghiêm chỉnh và hiệu quả thực hiện cao d. Câu a và c đúng 53. Phong cách lãnh đạo dân chủ được áp dụng ở những trường hợp a. Những đơn vị thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, không tự giác chấp hành mệnh lệnh của cấp trên b. Khi cần thực hiện một quyết định khẩn cấp c. Khi cần đề ra một quyết định quan trọng và cần có sự thực hiện nhất quán của mọi thành viên trong tổ chức d. Lãnh đạo yếu kém về trình độ và năng lực quản lý 7 www.et-hui.com 54. Phong cách tán quyền (tự do hành động) là: a. Việc điều hành các hoạt động do cấp dưới quyết định, nhà lãnh đạo giữa vai trò cung cấp thông tin và có sự chỉ huy, kiểm soát từ xa b. Việc điều hành các hoạt động do cấp dưới quyết định và nhà lãnh đạo luôn sử dụng quyền hành của cấp trên c. Thực hiện sự phân tán quyền hành d. Không cần sự chỉ huy, kiểm soát của nhà lãnh đạo 55. Phong cách lãnh đạo tốt nhất tùy thuộc vào yếu tố cơ bản a. Đặc điểm của công việc c. Đặc điểm của nhà quản trị b. Đặc điểm của nhân viên d. Cả 3 câu đều đúng 56. Phong cách lãnh đạo theo định hướng a. Nhà lãnh đạo khi giao nhiệm vụ cho cấp dưới thường đi đôi với việc định hướng hành động của họ b. Nhà lãnh đạo giao nhiệm vụ cho cấp dưới mà không có kiểm soát chặt chẽ c. Nhà lãnh đạo giao nhiệm vụ cho cấp dưới luôn có kiểm soát chặt chẽ d. Cả 3 câu đều đúng 57. Phong cách lãnh đạo theo mối quan hệ a. Nhà lãnh đạo tạo ra sự hài hòa, ổn thỏa trong tổ chức b. Nhà lãnh đạo tạo ra sự nổi bật vai trò hình ảnh của mình c. Cả 2 câu điều đúng d. Cả 2 câu điều sai 58. Phong cách lãnh đạo phân loại theo kết quả là: a. Phong cách lãnh đạo độc tài và phong cách lãnh đạo dân chủ b. Phong cách lãnh đạo dân chủ và phong cách lãnh đạo tự do hành động c. Phong cách lãnh đạo định hướng và phong cách lãnh đạo theo mối quan hệ d. Phong cách lãnh đạo tự do hành động 59. Nội dung chính của lý thuyết X là: a. Nhà lãnh đạo sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp thông qua cơ chế tự kiểm soát b. Nhà lãnh đạo sử dụng nguồn lực để đạt mục tiêu bằng cách sử dụng các công cụ kiểm soát, cưỡng chế và dùng các phương pháp kinh tế thúc đẩy cấp dưới làm việc c. Nhà lãnh đạo cho pháp cấp dưới làm theo chức năng giới hạn do cấp cao trực tiếp đề ra d. Câu a và c đúng 60. Cơ chế tự kiểm soát của thuyết Y được thực hiện bởi: a. Sự kích thích về vật chất và quyền lợi b. Sự cưỡng chế dùng các phương tiện kinh tế thúc đẩy cấp dưới làm việc c. Các biện pháp hành chính d. Cả 3 câu đều đúng 8 www.et-hui.com 61. Quan điểm của thuyết X về con người như sau: a. Bản chấn con người thích nhàn rỗi, thích được điều khiển hơn là bị điều khiển b. Con người đa phần có ý chí cầu tiến, thích vươn lên và mỗi người đều có khả năng tự chủ riêng c. Con người thích nhàn rỗi nhưng họ có khả năng tự chủ riêng d. Câu b và c đúng 62. Quan điểm của thuyết Y về nhà lãnh đạo như sau: a. Nhiệm vụ chủ yếu của cấp lãnh đạo là tạo ra môi trường làm việc thích hợp với những điều kiện làm việc tối ưu, phương pháp làm việc hiệu quả cho các thuộc cấp b. Cấp lãnh đạo phải có trách nhiệm hòa nhập các mục tiêu riêng của cá nhân với mục tiêu chung của tổ chức c. Cấp lãnh đạo chịu trách nhiệm tổ chức liên kết các nguồn lực tài nguyên trong doanh nghiệp d. Cả 3 câu đều đúng 63. Công việc mà nhà lãnh đạo không cần trực tiếp thực hiện là: a. Xây dựng chiến lược nhân sự b. Dự báo và nhận định các diễn biến thay đổi trong môi trường kinh doanh và tìm các biện pháp khắc phục hay nắm bắt cơ hội c. Thu thập ý kiến, trao đổi với các chuyên gia, các nhà quản trị nhằm tránh sai lầm trước khi ra quyết định d. Thu thập các thông tin sơ cấp 64. Công việc mà nhà lãnh đạo không thể không thực hiện a. Thường xuyên theo dõi và kiểm tra các chương trình hành động, kiểm tra tác nghiệp của từng bộ phận, đơn vị b. Phân công và tổ chức thực hiện các chương trình hành động c. Điều chỉnh các biểu hiện sai phạm, lệch lạc của các bộ phận nhằm thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp d. Cả 3 câu đều đúng 65. Để giải quyết công việc một cách hiệu quả, trình tự giải quyết vấn đề của nhà lãnh đạo như sau: a. Nhận diện và đặt vấn đề, phân tích vấn đề, đề ra các giải pháp, giải quyết vấn đề b. Tìm hiểu bối cảnh của vấn đề, xác định các yếu tố liên quan, đề ra các giải pháp giải quyết vấn đề c. Nhận diện vấn đề, xác định nguyên nhân chính, đề các giải pháp giải quyết vấn đề d. Cả 3 câu trên đều sai 66. Kiểm tra doanh nghiệp là một quá trình: a. Xem xét việc thực hiện các chỉ tiêu theo mục tiêu doanh nghiệp đề ra b. Được nhà quản trị thực hiện một cách thụ động c. Xem xét việc thực hiện các hành vi trong quá khứ mà không cần hướng về các hành động trong tương lai d. Cả 3 câu trên đều sai 9 www.et-hui.com 67. Mục đích của việc kiểm tra nhằm: a. Đảm bảo các nguồn lực của tổ chức được sử dụng một cách hiệu quả và đáp ứng mục tiêu của tổ chức đề ra b. Phát hiện những sai lệch của cấp dưới, để có những biện pháp xử phạt kịp thời c. Giúp cho nhà quản trị có thêm uy tín với nhân viên của mình. d. Cả 3 câu trên đều đúng 68. Quy trình kiểm tra gồm các bước: a. Xác định đối tượng và nội dung kiểm tra, định hướng kết quả đạt được, làm rõ những sai lệch và đề ra các biện pháp khắc phục b. Xác định đối tượng và nội dung kiểm tra, đề ra các tiêu chuẩn để kiểm tra, định hướng kết quả đạt được và so sánh kết quả đạt được với các tiêu chuẩn kiểm tra c. Làm rõ những sai lệch đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục, điều chỉnh nhận định đánh giá và rút kinh nghiệm d. Câu b và c đúng 69. Hoạch định là gì a. Là dự báo b. Hoạch dịnh là những quyết định ở hiện tại với hy vọng đạt được kết quả mỹ mãn ở tương lai c. Hoạch định giống dự báo ở chỗ cả 2 đều đề cập đến những vấn đề trong tương lai d. Cả 3 câu trên đều đúng 70. Hoạch định và kế hoạch giống nhau ở chổ. a. Cả 2 đều là sự cam kết chính thức để tiến hành một số hoạt động mang tính chuyên biệt, cụ thể nhằm đạt được mục tiêu trước mắt b. Cả 2 đều là mục tiêu và xác định chiến lược c. Cả 2 đều là tiến trình bắt đầu bằng việc trình bày mục tiêu và định ra chiến lược, chính sách và các kế hoạch chi tiết d. Cả 3 câu trên đều sai 71. Chính sách là gì: a. Là những lề lối, cách thức làm việc, theo một tiêu chuẩn nhất định đã được cấp có thẩm quyền ban hành b. Là phương hướng chỉ đạo hành động c. Là những đường lối cơ bản được dùng để hướng dẫn một đơn vị hay một bộ phận trong các hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu chung d. Cả 3 câu trên đều sai 72. Chương trình hành động là: a. Kế hoạch hoạt động của một đơn vị b. Cách hoàn thiện của một chủ trương c. Một loạt tác nghiệp sắp xếp theo thời gian với mục đích thực hiện một nhiệm vụ nào đó d. Câu a và c đúng 10 www.et-hui.com 73. Để thiết kế một chương trình, bạn phải: a. Không cần nêu đầy đủ 3 nội dung: mục tiêu, tính chất, cấp độ thực hiện b. Không cần ước tính thời gian cần thiết cho mỗi giai đoạn, mỗi chương trình c. Không cần xác định rõ mối quan hệ giữa các khâu và phân công người chịu trách nhiệm ở mỗi khâu d. Cả 3 câu trên đều sai 74. Các giai đoạn của hoạch định bao gồm: a. Kế hoạch chiến lược b. Thiết kế chương trình và xây dựng kế hoạch ngân sách c. Cả 2 câu trên đều sai d. Cả 2 câu trên đều đúng 75. Nội dung của giai đoạn thực hiện kế hoạch chiến lược: a. Quán triệt cho các quản trị viên hiểu rõ đường lối lãnh đạo của doanh nghiệp một cách tổng quát b. Nhà quản trị xác định ngành kinh doanh, lĩnh vực cần kinh doanh c. Nhà quản trị tiến hành xây dựng ngân sách cho doanh nghiệp d. Cả 3 câu trên đều đúng 76. Giai đoạn thiết lập chương trình cần thực hiện. a. Thiết lập một tổ chức phù hợp với ngành kinh tế kinh doanh b. Thiết lập kế hoạch cho từng bộ phân công chức năng c. Xác định ngành kinh doanh, linh vực kinh doanh d. Cả 3 câu trên đều đúng 77. Hoạch định chiến lược kinh doanh là một quá trình: a. Triển khai thực hiện kế hoạch b. Nhận xét, phân tích, đánh giá các phương án khả thi c. Nhận xét, phân tích, đánh giá và lựa chọn các phương án khả thi trên cơ sở xác định mục tiêu của doanh nghiệp d. Cả 3 câu trên đều đúng 78. Hoạch định chiến lược nhằm giúp nhà quản trị : a. Xác định ngành nghề kinh doanh,linh vực kinh doanh b. Xây dựng kế hoạch ngân sách c. Nắm rõ mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể trong công tác của mình và phối hợp các hoạt động trong doanh nghiệp một cách cụ thể hơn d. Cả 3 câu trên đều đúng 11 www.et-hui.com 79. Nội dung chủ yếu của hoạch định tác nghiệp bao gồm: a. Đề ra các biện pháp, chương trình hành động ngắn hạn b. Sử dụng các nguồn lực phân bố để hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra c. Xây dựng kế hoạch ngân sách d. Cả 3 câu trên đều đúng 80. Một số yêu cầu của mục tiêu hoạch định tác nghiệp là a. Phải phối hợp các hoạt động trong doanh nghiệp một cách hữu hiệu b. Phải xây dựng từ tổng quát đến chi tiết c. Phải được phổ biến đến các cấp từ quản trị d. Cả 3 câu trên đều đúng 81. Một trong những nguyên tắc cần tuân thủ theo khi tiến hành hoạch định: a. Hoạch định phải gắn liền với những yếu tố khác của hệ thống quản trị doanh nghiệp như hệ thống kiểm tra, hệ thống thông tin b. Hoạch định phải được mọi người có liên quan chấp nhận và thống nhất c. Cả 2 câu trên đều đúng d. Cả 2 câu trên đều sai 82. Một trong những bước không cần có trong tiến trình hoạch định chiến lược kinh doanh: a. Nhận thức cơ hội kinh doanh và thiết lập các mục tiêu. b. Phổ biến chiến lược kinh doanh rộng rãi đến các cấp quản trị c. So sánh đánh giá các phương án và lựa chọn phương án tối ưu d. Hoạch định các kế hoạch phụ trợ 83. Một quyết định thích hợp và có cơ sở khoa học là quyết định a. Dựa trên cơ sở nắm vững các đòi hỏi của quy luật khách quan, dựa trên những thông tin xác thực và có chất lượng b. Được đúng cấp có thẩm quyền quyết định và được đưa ra đúng lúc c. Được bất cứ cấp nào ra quyết định và được đưa ra đúng lúc d. Câu a và b đúng 84. Thứ tự của quy trình ra quyết định bao gồm qua các bước : a. Có nhu cầu ra quyết định phát hiện những khả năng lựa chọn, chọn lựa khả năng tối ưu b. Nhận rõ tiêu chuẩn của quyết định, đánh giá khả năng lựa chọn lượng hóa những tiêu chuẩn, có nhu cầu quyết định, chọn lựa khả năng tối ưu c. Có nhu cầu ra quyết định, nhận rõ tiêu chuần của quyết định, lượng hóa những tiêu chuẩn, phát hiện những khả năng lựa chọn, đánh giá khả năng lựa chọn, chọn lựa khả năng tối ưu d. Có nhu cầu ra quyết định, nhận rõ tiêu chuẩn của quyết định, phát hiện những khả năng lựa chọn, đánh giá khả năng lựa chọn, lượng hóa những tiêu chuẩn, chọn lựa khả năng tối ưu 12 www.et-hui.com 85. Chiến lược xuất phát từ sự kết hợp của các yếu tố a. Thời cơ, thế mạnh và những hạn chế của doanh nghiệp, hệ thống giá trị và ước vọng của giới lãnh đạo doanh nghiệp b. Thời cơ, thế mạnh và những hạn chế của doanh nghiệp c. Hệ thống giá trị và ước vọng của giới lạnh đạo doanh nghiệp d. Sự thay đổi cấp lãnh đạo mới 86. Nguyên nhân chủ yếu tác động trực tiếp đến việc thay đổi chiến lược kinh doanh là a. Sự thay đổi số lượng nhân viên b. Sự thay đổi của các yếu tố trong kinh doanh ở tầm vĩ mô c. Sự thay đổi các yếu tố trong môi trường tự nhiên d. Do sự thay đổi yếu tố trình độ nhân viên 87. Cơ cấu tổ chức được xem là hoạt động hiệu quả: a. Đáp ứng được nhu cầu chiến lược, mục tiêu của doanh nghiệp b. Bộ máy quản lý gọn nhẹ, linh hoạt đối phó kịp thời với những biến động của môi trường kinh doanh c. Có sự phù hợp giữa cơ cấu tổ chức và đặc điểm của doanh nghiệp d. Cả 3 câu trên đều đúng 88. Những yếu tố ảnh hướng đến cơ cấu tổ chức là : a. Quan điểm của ban lãnh đạo b. Nguồn lực của doanh nghiệp c. Quy trình công nghệ và các hình thức phương thức kinh doanh của doanh nghiệp d. Cả 3 câu trên đều đúng 89. Cấu trúc tổ chức giản đơn có thể áp dụng a. Tất cả các loại hình doanh nghiệp b. Doanh nghiệp mới thành lập, cơ sở sản xuất cá thể quy mô sản xuất nhỏ. c. Doanh nghiệp có quy mô rộng lớn về mặt sản phẩm hay khu vực thị trường. d. Cả 3 câu đều đúng 90. Cấu trúc tổ chức theo chức năng có đặc điểm: a. Phân chia nhân sự theo từng nhóm chuyên môn khác nhau như kế toán, marketing, kinh doanh, tổ chức…. b. Chia doanh nghiệp thành các đơn vị chuyên trách thiết kế, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm,… c. Cơ cấu tổ chức là sự kết hợp của hai hay nhiều cấu trúc tổ chức. d. Cả 3 câu đều sai. 13 www.et-hui.com 91. Cấu trúc tổ chức theo phân ngành có đặc điểm: a. Trong mỗi phân ngành đều có các bộ phận chức năng phục vụ cho nhiệm vụ của ngành như bộ phận tiêu thụ, bộ phận tiếp thị, bộ phận tài chính,… b. Trong mỗi phân ngành không cần có các bộ phận chức năng phục vụ cho nhiệm vụ của ngành như như bộ phận tiêu thụ, bộ phận tiếp thị, bộ phận tài chính,… c. Cơ cấu tổ chức là sự kết hợp của hai hay nhiều cấu trúc tổ chức. d. Cả 3 câu đều sai. 92. Cấu trúc tổ chức theo phân ngành được áp dụng ở: a. Tất cả các loại hình kinh doanh b. Doanh nghiệp mới thành lập, cơ sở sản xuất cá thể quy mô sản xuất nhỏ. c. Doanh nghiệp có quy mô rộng lớn về mặt sản phẩm hay khu vực thị trường. d. Doanh nghiệp vừa và nhỏ. 93. Cấu trúc tổ chức hỗn hợp hay trực tuyến chức năng có đặc điểm a. Cơ cấu tổ chức là sự kết hợp của 2 hay nhiều cấu trúc tổ chức b. Chỉ có 2 hay 3 cấp quản trị c. Mỗi phân ngành không cần có một bộ phận chức năng d. Cả 3 câu đều sai 94. Cấu trúc tổ chức hỗn hợp hay trực tuyến chức năng được áp dụng ở: a. Đối với doanh nghiệp có nhiều doanh nghiệp trực thuộc b. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ c. Đối với doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn, thị trường tiêu thụ rộng khắp trong và ngoài nước d. Câu a và c đúng 95. Cấu trúc tổ chức đơn giản có nhược điểm: a. Bộ máy tổ chức cồng kềnh, không linh hoạt b. Bộ máy tổ chức gọn nhẹ, linh hoạt nhưng chi phí quản lí cao c. Việc thay đổi cơ cấu tổ chức đòi hỏi tốn nhiều thời gian d. Cả 3 đều đúng. 96. Ưu điểm của cấu trúc theo chức năng: a. Tổ chức chỉ cần có 2 hay 3 cấp quản trị. b. Hiệu quả tác nghiệp cao do có sự chuyên môn hóa nghề nghiệp, nhân viên có điều kiện tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình chuyên môn c. Hoạt động của doanh nghiệp rất năng động khi có sự biến đổi của một thị trường kinh doanh. d. Cả 3 câu đều đúng. 14 www.et-hui.com 97. Nhược điểm của cấu trúc theo chức năng. a. Khó khăn trong việc tiêu chuẩn hóa chuyên môn nghiệp vụ và đào tạo chuyên viên. b. Sử dụng nguồn tài nguyên của doanh nghiệp không hiệu quả. c. Các bộ phận thiếu sự hợp tác chặt chẽ với nhau do coi trọng lĩnh vực hoạt động chuyên môn của mình hơn những bộ phận khác. d. Cả 3 câu đều đúng. 98. Ưu điểm của cấu trúc tổ chức phân ngành theo sản phẩm: a. Số lượng nhân viên được sử dụng ít. b. Các cấp quản trị thông hiểu các mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp nên sự phối hợp hoạt động giữa các bộ phận chức năng có hiệu quả cao. c. Các quản trị viên hàng đầu khó bị phân tán trong các vị trí khác nhau trong mỗi phân ngành sản phẩm. d. Cả 3 đều sai 99. Nhược điểm của cấu trúc tổ chức phân ngành theo sản phẩm. a. Khó khăn trong việc quy định trách nhiệm của các quản trị viên b. Các đề xuất của từng bộ phận khó được các bộ phận khác thông hiểu. c. Khó có sự phối hợp hoạt động giữa các bộ phận để đạt hiệu quả quản lí cao. d. Cả 3 đều sai. 100. Ưu điểm của cấu trúc tổ chức phân ngành theo thị trường: a. Các cấp quản trị thông hiểu các mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp nên sự phối hợp hoạt động giữa một số bộ phận chức năng tai tùng bị thị trường có hiệu quả. b. Đề ra được các chiến lược và chương trình hành động phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của từng thị trường. c. Có thể đào tạo nhân viên tại địa phương thay thế cho nhân viên nghiệp vụ tại bộ phận chức năng trung tâm. d. Cả 3 câu đều đúng. 101. Nhược điểm của cấu trúc tổ chức phân ngành theo thị trường: a. Khó phối hợp với một bộ phận chức năng trong các hoạt động tại từng thị trường cụ thể. b. Đòi hỏi doanh nghiệp phải có nhiều nhà quản trị giỏi ở các khu vực thị trường c. Việc đề ra quyết định và kiểm tra khó thực hiện được một cách tập trung. d. Câu a và c đúng. 102. Ưu điểm của cấu trúc tổ chức trực tuyến chức năng: a. Hiệu quả tác nghiệp cao do có sự chuyên môn hóa cơ cấu tổ chức theo nhiệm vụ, chức năng của từng đơn vị. b. Để ra được các chiến lược và chương trình hành động phù hợp với nhu cầu của thị trường. c. Khả năng hiểu biết của doanh nghiệp về khách hàng cao. d. Cả 3 câu đều đúng. 15 www.et-hui.com 103. Với đặc điểm của doanh nghiệp là quy mô sản xuất nhỏ, khách hàng ổn định, chuyên môn hóa cao, cơ cấu tổ chức phù hợp là: a. Đơn giản. c. Phân ngành theo thị trường. b. Phân ngành theo sản phẩm d. Theo chức năng. 104. Với đặc điểm là quy mô sản xuất lớn, phạm vi hoạt động quốc tế, phí vận chuyển nguyên liệu cao, cơ cấu tổ chức phù hợp là: a. Đơn giản. c. Phân ngành theo thị trường. b. Phân ngành theo sản phẩm d. Theo chức năng. 105. a. b. c. d. Ưu điểm của cấu trúc phân ngành theo khách hàng là: Phục vụ khách hàng chu đáo hơn do hiểu biết của doanh nghiệp về khách hàng cao. Trong nội bộ nảy sinh cạnh tranh, lợi dụng lẫn nhau. Nhân viên không cần có khả năng chuyên môn hóa cao ở các phân ngành. Không cần sự tham gia trợ giúp lẫn nhau giữa các bộ phận chức năng. 106. a. b. c. d. Lãnh đạo là: Là một chức năng quan trọng của nhà quản trị. Là một chức năng quan trọng của nhà nghiên cứu khoa học Là một chức năng quan trọng của nhân viên. Cả 3 câu đều đúng. 107. Kiểm tra quản lí nhằm: a. Đánh giá việc thực hiện chiến lược đạt hiệu quả cao đến mức độ nào. b. Thúc đẩy các bộ phận chức năng nghiệp vụ hoàn thành các mục tiêu chiến lược và mục tiêu bộ phận. c. Kiểm tra mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các nhân viên thuộc cấp. d. Cả 3 câu đều đúng. Vấn đề nào trong nội dung kiểm tra là không đúng. Thành lập bộ phận tiến hành kiểm tra, thời gian không gian kiểm tra. Phương thức kiểm tra, chi phí kiểm tra, và thời gian hoàn thành công tác kiểm tra. Bộ phận kiểm tra có quyền ra quyết định xử lí các bộ phận bị kiểm tra nếu các bộ phận này không thực hiện theo đúng mục tiêu của tổ chức. d. Báo cáo quá trình kiểm tra, kết quả kiểm tra và các nhận định đề xuất của bộ phận kiểm tra 108. a. b. c. 109. Những lưu ý nào không cần thiết khi đề ra các tiêu chuẩn kiểm tra: a. Tiêu chuẩn kiểm tra phải cụ thể, rõ ràng. b. Tiêu chuẩn kiểm tra không mang tính chất bao trùm, biểu thị toàn bộ tác nghiệp của bộ phận, đơn vị và của doanh nghiệp. c. Mỗi tiêu chuẩn kiểm tra đều có một định mức riêng phù hợp. d. Việc xác định các tiêu chuẩn định tính phải phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp 16 www.et-hui.com 110. a. b. c. d. Việc định hướng, đo lường kết quả trong quy trình kiểm tra đòi hỏi các yêu cầu: Kết quả hữu ích. Kết quả hứu ích nhưng không cần có mức độ tin cậy cao Kết quả kịp thời và có giá trị so với yêu cầu kiểm tra. Câu a và c đúng. 111. a. b. c. d. Vấn đề nào có thể làm cho phương hướng đo lường không đạt yêu cầu: Tiết kiệm chi phí và thời gian. Thường xuyên thay đổi người kiểm tra. Các đơn vị sử dụng trong đo lường giống nhau và thống nhất chung. Các quy tắc sử dụng trong hệ thống thông tin kiểm tra. 112. Các biện pháp khắc phục, điều chỉnh những sai lệch của bộ phận được kiểm tra có thể là: a. Xem xét và sửa đổi lại mục tiêu hoạt động của đối tượng được kiểm tra nếu nó không còn phù hợp. b. Xem xét lại các hệ thống và các nguồn lực hỗ trợ. c. Xem xét lại sự chỉ đạo của nhà quản trị cấp cao hơn. d. Cả 3 câu đều đúng. 113. a. b. c. d. Những nguyên tắc cần phải thực hiện khi tổ chức công tác kiểm tra: Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người kiểm tra và người được kiểm tra. Xây dựng mức tiêu chuẩn không cần cao và thực tế. Thái độ phê phán đối với hệ thống kiểm tra và đối tượng kiểm tra mang tính chất chủ quan. Chấp nhận phản ứng của đối tượng kiểm tra dù là tích cực hay không tích cực. CHƯƠNG 3: GIAO TIẾP TRONG DOANH NGHIỆP 114. a. b. c. d. Phương pháp giao tiếp bao gồm: Giao tiếp phi ngôn ngữ và cử chỉ Giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Cả 2 câu đều sai. Cả 2 câu đều đúng. 115. Theo maslow có mấy nhu cầu: a. 3 b. 4 116. a. b. c. d. c. 5 d. 6 Các hình thức giao tiếp có: Giao tiếp chính thức và không chính thức. Giao tiếp không chính thức và qua email. Giao tiếp qua email, điện thoại. Cả 3 đều đúng. 17 www.et-hui.com 117. a. b. c. d. Khả năng giao tiếp tốt của nhà quản trị đem lại: Hiệu quả kinh tế cao. Thành công lớn trong doanh nghiệp. Mối quan hệ tốt trong và ngoài doanh nghiệp. Cả 3 cầu đều đúng. 118. a. b. c. d. Giao tiếp bằng phương pháp nói trực tiếp bao gồm: Gặp mặt tại văn phòng, khi uống cà phê, dự chiêu đãi. Khi uống cà phê, qua email, qua webcam Khi dự chiêu đãi, fax, điện thoại. Cả 3 câu đều sai. 119. Giao tiếp bằng phương pháp gián tiếp bao gồm a. Viết thư, fax, email, điện thoại. c. Điện thoại, dự chiêu đãi, webcam b. Email, uống cà phê, điện thoại. d. Cả 3 đều sai 120. Giao tiếp phi ngôn ngữ thể hiện qua: a. Nét mặt b. Ánh mắt c. Nụ cười d. Cả 3 câu đều đúng. 121. Trong giao tiếp, nét mặt và ánh mắt được xếp vào loại: a. Giao tiếp bằng ngôn ngữ c. Giao tiếp chính thức. b. Giao tiếp bằng phi ngôn ngữ d. Giao tiếp không chính thức. 122. Giao tiếp bằng cách đến văn phòng làm việc và tham dự các buối hội thảo: a. Giao tiếp không chính thức c. Giao tiếp chính thức b. Giao tiếp bằng ngôn ngữ d. Giao tiếp phi ngôn ngữ 123. a. b. c. d. Giao tiếp không chính thức thể hiện bằng: Mời đi uống cà phê để trao đổi công việc. Mời đi ăn điểm tâm để trao đổi công việc. Mời đi uống uống bia để trao đổi công việc. Cả 3 câu đều đúng. 124. a. b. c. d. 125. a. b. Giao tiếp có hiệu quả là: Trong quá trình giao tiếp đã đạt được mục tiêu đề ra Trong quá trình giao tiếp đã đi đến thất bại Cả 2 đều đúng Cả 2 đều sai. Khi nghe báo cáo chuyên đề khoa học ở hội chợ triển lãm là tham gia: Giao tiếp không chính thức c. Giao tiếp phi ngôn ngữ. Giao tiếp bằng ngôn ngữ d. Giao tiếp chính thức. 18 www.et-hui.com 126. a. b. c. d. Khi một khách hàng đến làm việc chính thức là: Tại cơ quan của đơn vị đối tác. Tham gia hội thảo tại hội chợ có đơn vị báo cáo chuyên đề khoa học. Cả 2 câu đều sai Cả 2 câu đều đúng 127. Đi chơi tennis hay đi chơi golf với đối tác là quan hệ giao tiếp: a. Giao tiếp chính thức. c. Giao tiếp ngôn ngữ b. Giao tiếp không chính thức d. Giao tiếp phi ngôn ngữ. 128. Trong quan hệ giao tiếp bằng fax-email-điện thoại là: a. Giao tiếp điện tử c. Giao tiếp gián tiếp b. Giao tiếp trực tiếp d. Cả 3 câu đều sai. 129. Các biểu hiện bằng nét mặt, ánh mắt, diện mạo, nụ cười,… được gọi là giao tiếp: a. Giao tiếp bằng ngôn ngữ c. Giao tiếp phi ngôn ngữ b. Giao tiếp trực tiếp d. Giao tiếp gián tiếp. CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG. 130. a. b. c. d. Sản phẩm đạt chất lượng: Khi nó đạt được tiêu chuẩn chất lượng đã đăng kí. Khi nó thỏa mãn mong muốn của khách hàng. Cả 2 câu đều đúng. Cả 2 câu đểu sai 131. a. b. c. d. Khi sản phẩm đạt chất lượng sẽ mang đến cho doanh nghiệp hiệu quả: Làm tăng chất lượng và giá trị của hàng hóa. Làm tăng doanh thu và tăng lợi nhuận. Nâng cao giá trị của thương hiệu., Cả 3 câu đều đúng. 132. TQM (Total Quality Management) là gì: a. Quản trị chất lượng từng phần. b. Quản trị chất lượng đồng bộ c. Quản trị chất lượng của NVL d. Quản trị chất lượng công nhân 133. Có mấy nguyên tắc chính của quản trị chất lượng đồng bộ: a. 4 b. 5 c. 6 d. 7 134. Định hướng chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào: a. Nhà sản xuất. c. Nhà phân phối b. Nhà kinh doanh d. Người tiêu dùng. 19 www.et-hui.com 135. Khí nói đến chất lượng sản phẩm, con người là: a. Yếu tố sau cùng c. Yếu tố không ảnh hưởng gì b. Yếu tố quan trọng nhất d. Cả 3 yếu tố đều sai 136. International Organization for Standardization (ISO) là: a. Tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam. c. Tiêu chuẩn chất lượng của ASEAN b. Tiêu chuẩn chất lượng của quốc tế d. Tổ chức quốc tế về chất lượng 137. Có mấy nguyên tắc của ISO. a. 3 b. 5 c. 6 d. 8 138. a. b. c. d. Nêu 3 nguyên tắc của ISO: Cải tiến liên tục, ra quyết định dựa trên thực tế, quan hệ cùng có lợi với nhà cung cấp. Ra quyết định dựa trên thực tế, quản trị theo chức năng, quản trị theo hệ thống Quan hệ cùng có lợi với nhà cung cấp, định hướng vào khách hàng, quản trị theo chức năng. Cả 3 câu đều đúng., 139. a. b. c. d. Bộ tiêu chuẩn SA-8000 đề cập đến vấn đề gì: Lao động gián tiếp. Bảo vệ quyền lợi của người lao động trong các doanh nghiệp. Bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp Cả 3 câu đều sai. 140. Công ước 29 và 105 của ILO nói về: a. Lao động của doanh nghiệp. b. Lao động phổ thông c. Lao động cưỡng bức và khổ sai d. Lao động nữ 141. Coâng öôùc cuûa 87 vaø 89 cuûa ILO noùi veà: a. Nhaân vieân vaên phoøng b. Töï do nghieäp ñoaøn vaø thöông löôïng taäp theå c. Lao ñoäng cöôõng böùc vaø khoå sai d. Lao ñoäng nöõ 142. Coâng öôùc 155-159 vaø khuyeán nghò 64 cuûa ILO noùi veà: a. Söùc khoûe vaø an toaøn ngheà nghieäp c. Caû hai caâu ñeàu ñuùng b. Söùc khoûe phuï nöõ d. Caû 2 caâu ñeàu sai 143. SA-8000 quan taâm ñeán: a. Giôø laøm vieäc b. Tieàn lương toái thieåu c. Caû hai caâu treân ñeàu ñuùng d. Caû hai caâu treân ñeàu sai 20
- Xem thêm -