Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi ngành văn phòng thi công chức 2015

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 435 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39869 tài liệu

Mô tả:

NGAN HANG CAU HoI THI TUC NGHIEM CHUAN NGANH Linh vut Van phông STT Cau hal Phirang in A Phtmng in B Phwang in C 1 Theo quy dinh ti Quy'et dinh s6 341/QD-UBND ngay 20/01/2010 cia fly ban than din Thanh ph6 ve viec tO chic cac co quan chuyen mon thuOc fly ban nhan clan quan, huyen, thi xi thuOc thanh ph6 Ha N0i, m6i fly ban nhan clan quart, huyen, thi xi ce bao nhieu ca auk chuven mon? Theo quy dinh till Quyet dinh s6 341/QD-UBND ngay 20/01/2010 ctia fly ban nhan din Thanh ph6 ve viec t6 chic ck co quan chuyen men thuec ey ban nhan clan quart, huyen, thi xi thuOc thanh phi!) HA Nei, phOng chuy'en mon nao sau day c6 trong tO chic cat co quan chuyen mon thuOc fly ban nhan dan quart, huyen, thi xi? 10 12 11 PhOng Kinh te PhOng Cong thuong PhOng Nang nghiep vi Phat trien nong then PhOng Nei vi Phong Van Ma vi Thong tin PhOng Nei vu PhOng Lao d'eng- Thuong binh vi Xa hei PhOng Tit phap PhOng NOi vi 2 3 4 5 6 7 8 Theo quy dinh ti Quyet dinh sh 341/QD-UBND ngay 20/01/2010 cia fly ban nhan Van phong HOi dang nhan dan vi fly ban nhan dan dan Thanh ph6 ye viec t6 chic cat co quan chuyen mon thuOc fly ban nhan din quan, huyen, thi xi thuOc thanh ph6 HA Nei, phOng chuyen mOn nao say day cb chic tang, nhiem vu tham mut, gulp fly ban nhan din quart, huyen, thi xi thpc hien quan IC nha nu& tronp linh vim van [hit lint tar PhOng Van Ma vi Thong tin Theo quy OM tai Quyet dinh s6 341/QD-UBND ngay 20/01/2010 dm ey ban nhan dan Thanh phi') ve vie'c t6 chic cdc co quan chuyen mon thuOc fly ban nhan clan quan, huyen, thi xi thuOc thanh ph6 HA Nei, phOng chuyen mon nAo sau day c6 chic nang, nhiem tip tham num, gin], fly ban nhan din quan, huyen, thi xi thpc hien quan IC nha nuac tronp linh vim ton piao? Theo quy dinh tai Quyet dinh s6 341/QD-UBND ngay 20/01/2010 caa fly ban nhan Van phOng Hei d6ng nhan din vi dan Thanh ph6 ve viec t6 chic the co quan chuyen mon thuec fly ban nhan dan fly ban than dan quan, huyen, thi xi thuOc thanh ph6 HA Nei, phOng chuyen m8n nao sau day c6 chic nang, nhiem vu tham mini, gitip fly ban nhan clan quan, huyen, thi xi dux hien quart ly nha ntrec trong c6ng tic xay dung van ban quy pham phap luat? Theo quy dinh tai Quyet dinh s6 341/QD-UBND ngay 20/01/2010 dm fly ban nhan dan Tharth ph6 ve viec to chic cac co quan chuyen m8n thuOc fly ban nhan din quan, huyen, thi xi thuOc thanh phe HA Nei, phOng chuyen mon nao sau day cb chic nang, nhiem vu tham mini, giip fly ban nhan din quart, huyen, thi xi thpc hien quan IC nha milk trone linh vire danp kC kinh doanh? Theo quy dinh toi Quyet dinh sti 341/QD-UBND ngay 20/01/2010 ctia fly ban nhan dan Thanh phe ve viec te chit cac CU quan chuyen men thuOc fly ban than dan quan, huyen, thi xi thuOc thanh ph6 Ha Nei, phOng chuyen mon nao sau day c6 chic nang, nhiem vu tham mint, giip fly ban nhan din quan, huyen, thi xi thpc hien quart Is nha nuac trona linh Nam ha tine them, tin? Theo quy dinh ti Quyet dinh so 341/QD-UBND ngay 20/01/2010 dm fly ban nhan clan Thanh pho ve viec t6 chic cac co quan chuyen m6n thuOc fly ban nhan dan quan, huyen, thi xi thuOc thanh ph6 HA Nei, phOng chuyen mon nao sau day c6 chic nang, nhiem vu tham mint, gifm fly ban nhan clan quan, huyen, thi xi thpc hien quan IC nha nuac ye cone tic dan toc? PhOng Ilichinh- Ke hooch PhOng Ging thucmg '. PhOng Ke hooch - Tai chinh PhOng Van h6a vi Th6ng tin PhOng Quart ly do thi Van phOng Wei deng nhan din vi fly ban nhan dan PhOng Van Ma vi ThOng tin Van phOng Hei &mg nhan din vi fly ban nhan dan PhOng Nei vu Page lot 31 STY flu lull Phuung An A Phircrng An B Plurang An C 9 Theo guy dinh tai Quyet dinh 6 341/QD-UBND ngay 20/01/2010 elm Oy ban nhan clan Thanh ph6 ve viec tó chac the co quan chuyen man thuOc Illy ban nhan dan quan, huy'en, thi xa [hue° thanh pho Ha Nei, phOng chuyen mon nao sau day CO chac nang, nhiem vy tham mutt, &tip illy ban nhan dan quart, huyen, thi xa thgc hien quan hi nha nuem ve thormvmai9 , Theo quy dinh tai Quyet dinh s6 341/QD-UBND ngay 20/01/2010 tha Oy ban nhan dan Thanh phi') ve viec te chlm the co quan chuyen man thuac Dy ban nhan dan quan, huyen, thi xa thuac thanh ph6 Ha Nei, phOng chuyen mon nao sau day ea chile rang, nhiem vii tham muu, gitip ny ban nhan ddn quan thyc hien quan 19 nha nutt ve' cap, thoat mite; ding vien, cay xanh; chieu sang; rac thai? PhOng Tai chinh- Ke hoach Phang Quan 19 do thi Pherag Kinh te PhOng Quan ly do thi. PhOng Tai nguyen ve Mai truelng PhOng Kinh tá PhOng Van h6a va Thong tin PhOng Quan ly do thi PhOng Van hea va Th8ng tin PhOng Ciao dye va Dao tao PhOng Gian dyc va Dao to PhOng Lao Ong- Thucmg binh va Xã hal PhOng Y te PhOng Giao dye va Dao to PhOng Tu phap Van phOng Hai Ong /than dart va fly ban nhan clan PhOng Kinh te PhOng NOi vn 10 11 12 13 14 15 16 Theo quy drah Mi Quyet dinh s6 341/QD-UBND ngay 20/01/2010 tha Oy ban nhan PhOng Tai nguyen va M6i tnrang clan Thanh ph6 ve viec te chirc Se ca quan chuyen mon thuOc (Ey ban nhan ddn (man, huyen, thi xa thuOc thanh ph6 Ha Nei, phOng chuyen m6n nao sau day c6 clam nang, nhiem vy tham muu, &Up Oy ban nhan On (man, huyen, WI xa thyc hien quan h? nha nuac v'e mai Mitt& PhOng Ttr phap Theo quy dinh tat Quyet dinh se 341/QD-UBND ngay 20/01/2010 cira fly ban nhan dan Thanh oho ve viee tO eh& cac co quan chuyen mon thuOc Oy ban nhan dan quan, huyen, thi xa thuOc thanh ph6 Ha Nei, phOng chuyen mOn nao sau day c6 chile nang, nhiem vu tham num, grap l'iy ban nhan dart quart, huyen, thi xa thyra hien quart N nha mrac ve nhe biey via() due than luat9 PhOng Y 6 Theo quy dinh tai Quyet dinh so 341/QD-UBND ngay 20/01/2010 cila Oy ban nhan clan Thanh ph6 ve viec tO elite the co quan chuyen mein thuOc Oy ban nhan dart quart, huyen, thi xa thuOc thanh pho Ha Nei, phOng chuyen m6n nao sau day CO civic nang, nhiem vu tham muu, giup Ilry ban nhan dan quan, huyen, thi xa thyc hien quan bi nha nute ve Ho ye ya cham sac [re em9 Theo quy dinh tai Quyet dinh se 341/QD-UBND ngay 20/01/2010 cita Oy ban nhan PhOng Lao Ong- Thuong binh va Xä hei clan Thanh ph6 ve viec te chec the ca quan chuyen mon thuOc ny ban nhan dan quart, huyen, thi xa thuOc thanh ph6 Ha N0i, phang chuyen men nao sau day c6 chic nang, nhiem vy tham mm, gitip 111-3/ ban nhan clan quart, huyen, thi xa thye hien quan Jil nha nu& ve cant, toe dan 569 Thanh tra Theo quy dinh tai Quyet dinh so 341/QD-UBND ngay 20/01/2010 cim ny ban nhan clan Thanh ph6 v'e viec 6 elite the co quan chuyen m8n thuOc Oy ban nhan dan (man, huy'en, thi xa thuem thanh 016 Ha N0i, phOng chuyen mon nao sau ddy CO chfre nang, nhiem vu tham mutt, gran ny ban nhan d'art quart, huyen, thi xa thvc hien quan ly nha nu& ve Gong the giai quyet khieu n4i, it, coo trong pham vi quan 19 nha mite thaliy ban nhan clan quan, huyen, thi xa? Theo quy dinh tai Quyet dinh se 341/QD-UBND ngay 20/01/2010 tha ily ban nhan On Thanh ph6 ve viec te chum the co quan chuyen mon thuOc Oy ban nhan dan quart, huy'en, thi xa thu6c thanh 06 Ha Nei, phOng chuyen mon nao sau day khdng CO trong te chtic the ca quan chuyen mon thuOcOy ban nhan dan quan, huyen, thi xa9 PhOng C6ng thucrag Page 2 of 31 STT Cau hoi Phiron An A Phtrang An B Plurong An C 17 Quyet dinh se 341/QD-UBND ngay 20/01/2010 ciia Oy ban nhan clan Thanh pht ve vice t6 elite cac ea quan chuyen mon thuec try ban nhan clan titian, huyen, thi xa thuOc thanh phe Ha Nei có lieu lire nhu the nao la thing trong cac khan dinh sau? CO hieu Itre Ice tir ngay k9 CO lieu lye sau 10 ngay CO hieu lire sau 7 ngay 18 Theo quy dinh tai Quyet dinh s6 341/QD-UBND ngay 20/01/2010 ctia Dy ban nhan Tham mtru, &Op fly ban nhan dan Tham mutt tOng hgp cho liy ban Thant mtru, gulp CJy ban nhan dan clan Thanh phe ye yiee 6 chat cac ea quan chuyen mon thuec ny ban nhan dan [hoc hien chic nang quan 19 nha nhan dart ye hog deng dm Oy ban thoc hien chile nang quan 19 nha nhan clan (man, huyen, thi xa quart, huyen, thi xa thuOc thanh phe Ha Nei, anh (chi) hay cho biet: Nhiem IN nao they ye cOng Me dan tee nuac trong linh voc cat cadh hanh sau day Icheing thuec chile nang, nhiem try ctia Van phOng Hei deng nhan dan id Dy chit-1h ban nhth dan apart huyen thi XV Dia giti hanh chinh 19 Theo quy dinh tai Quyet dinh s6 341/QD-UBND ngay 20/01/2010 elm Oy ban than TO that, hien the ala ale ca quan Tai chinh, tai san hanh chinh, so nghiep nha ntrek dan Than?' phe ye yid 16 ethic the co quan chuyen mon thutic Oy ban nhan dan (man, huyen, thi xa thu'Oe thanh phe lia Nei, anh (chi) hay cho biet: Nhiem vu nao sau day khong phai nhi'em yti tham mini, &up CI'y ban nhan clan quart, huyen, thi xa [hoc lien clue nang quan 19 nha nute the linh ytre dm PhOng Nei via Tai nguyen dit Tai nguyen mite Theo quy dinh tai Quyet dinh se 341/QD-UBND ngay 20/01/2010 dm fly ban nhan clan Thanh pho ve viec to chit cac ca quan chuyen mein thuec try ban nhan dan (pan, huyen, thi xa thuee thanh phe Ha Nei, anh (chi) hay cho biet: Nhiem vii nao sau day kh6ng thuOc nhiem vu tham mtru, gitip Dy ban nhan dan quart, huy'en, thi xa thoc lien claw nang quan 19 nha mite cac IBM von dm PhOng Tai nguyen ya Mei mrann9 Hei ding nhan dan la co quan Hei deng nhan clan la co quan 21 Can ctir Lug Te elite HOi ci6ng than dan Id lily ban nhan dan narn 2003, anh (chi) hanh chinh nha ntrem 6 dia plarcmg hanh chinh nha nuerc cao Ant it hay cho biet Iching dinh nao sau day la dting? dia phutma Flei ding nhan dan la ccr quan [lei ding nhan clan la ca quan 22 Can dr Lug To chirc Hei ding nhan clan va Oy ban nhan dart nam 2003, anh (chi) quyen lire nha mite 6 dia phremg, quyen lire nha mite it dia phi:mg, hay cho biet khang dinh nth sau day la thing? do nhan dan dia phucmg bau ra do ca quan nha nu& cap tren auyet dinh thanh Ian Hei diing nhan dan thoc lien Hei ding nhan dan thoc lien 23 Can dr Lug TO chtk Hei ding nhan dan va Oy ban nhan dan nam 2003, anh (chi) quyen giam sat di yeti heat deng quyen giam sat dei yen hog deng hay cho biet !Mang dinh nao sau day la dung? dm Thudg true HOi deng nhan dm Thurmg trite Heti ding nhan dan, U9 ban nhan clan, Toa an clan, U9 ban nhan dart, Toa an nhan clan, Vien kiem sat nhan dan nhan clan, Vien kiem sat nhan clan eth dtroi dim, An 24 Can dr Lust TO chat Hei Sing nhan clan va Oy ban nhan dan nam 2003, anh (chi) Oy ban nhan dan la co quan quyen Oy ban nhan dan la ea quan quyen lire it dia phtrong lire nha mite it dia phucmg hay cho biet khang dinh nao sau day ia citing? 20 25 26 Can al Lug Te elide Hei ding nhan dan NM Dy ban nhan clan nam 2003, anh (chi) hay cho biet khanq dinh nth sau day la clang? Can Mr Lug TO clam Hei tong nhan clan va Illy ban nhan dan nam 2003, anh (chi) hay tho biet Heti ding nhan don tot clam va hog &Ong theo nguyen the nao sau day la dune? lily ban nhan dan ea quan Nhe mere cap tren thanh lap Nguyen tau ca nhan lanh do Page 3 of 31 try ban nhan dan do nhan clan dia phucmg Mu ra Nguyen tac tap tning clan cha Ha tang thong tin Wei ding nhan dan la ca quan quyen loc nha rank it dia phucmg Hei ding nhan clan la CO quan quyen lire nha mid it dia phtrang, do ca quan nha mid Mu ra Hei ding nhan dan thoe hen quy'en gram sat di yea hog dug etia Thurerng trot Hei citing nhan clan, us, ban nhan dan, Toa an nhan dan, Vien kiem sat than an Illy ban nhan dan la ea quan hanh chinh nha nark it dia phtrcmg Dy ban nhan dan do HOideng nhan dan Ming cAp Mu in Nguyen the tth the lanh do FIT Cau hdi 27 Can cfr Luat t6 chic HOi dang nhan dan va Hy ban nhan dan nam 2003, anh (chi) hay cho biet Hy ban nhan dan tot chtic va boat dang theo nguyen tac nao sau day la dung? 28 Can cii Luat TO chirc Hai &Ong nhan dan va fly ban nhan clan nam 2003, anh (chi) hay cho biet lchang clinh nao sau day la dung? 29 Can cfr Lust TO elide Hai dang nhan dan va Hy ban nhan dan nam 2003, anh (chi) hay cho biet khang dinh nao sau day la dfing? 30 Can dr Luat TO chtic 1401 dang nhan dan va fly ban nhan clan nam 2003, anh (chi) hay cho bi'et khang dinh nao sau day la dfing? Phirong An A Nguyen tac tap the lanh dao Pluming an B Nguyen to tap [rung clan chu Phtrang An C Nguyen tac ca nhan lanh dao HOi dang than clan cap xa kh6ng Hai clang nhan dan cac cap co Chi c6 Hai dang nhan clan cap tinh, cap huyen mOi c6 Thu6ng co Thtrerng two 1101 dong nhan Thuang tryc HOi dang nhan clan dan two 1r101 clang nhan dan Hai dang nhan clan cac cap c6 cac Hai dang nhan dan cap tinh, cap Raiding nhan dan cap cap huyen, huyen co cdc Ban elm Hai clang cap xa co caz Ban dm Hai dang Ban dm Hai clang nhan dan than dan. nhan clan. Nhiem Icy mai kh6a dm Hai dang Nhiem ky mai khOa dm Hai dang Nhiem ky m6i kh6a cela Hai clang nhan dan cdc cap la nam nam nhan dan de cap IA ba nAm nhan clan eac cap la Mn nam Chu tich Hai dang nhan clan Chi) tich Hai clang nhan dan Char tich Hai dang than clan khong gift chirc vii qud mat nhiem kh6ng gift chi.rc vu qua ba nhiem khOng gift chfrc vy qua hai nhiem kir Id'. ki, lien tuc. Chfi tich fly ban nhan clan kh6ng Chit tich fly ban nhan clan Ichong Chi' tich try ban nhan dart khong 32 Can dr Luat TO chfrc HOi tieing nhan dan va fly ban nhan dan nam 2003, anh (chi) gilt chat vi qua ba nhiem ky gilt chtic vu qua mat nhiem ky. gilt chtic vv qud hai nhiem Icy lien hay cho biet khang dinh nao sau day la dfing? tuc Don vi hanh chinh cap tinh, cap Chi c6 6 don vi hanh chinh cap Chi c6 don vi hanh chinh cap tinh 33 Can dr Luat TO chile Hai clang nhan dart va ey ban nhan dan nam 2003, anh (chi) huyen, cap xa tinh, cap huyen hay cho biet Hai clang nhan clan dugc tO chfrc it cdc don vi hanh chinh nao sau day la thing? Nhiem kY dm US' ban nhan clan Nhiem ky dm US' ban nhan dan Nhiem kY dm US, ban nhan dan 34 Can cfr Luat TO chfrc Hai clang nhan dan va fly ban nhan dan nam 2003, anh (chi) theo quyet dinh cila co quan nha theo quyet dinh oh Chinh phi' theo nhiem ky dm HOi dang nhan hay cho brat khang dinh nao sau day la ding? nu& Cap tr'en clan cling can Chi thi Nghi guy& Quyet dinh. 35 Can dr Luat To chile H'ai clang nhan clan va tl'y ban than clan nam 2003, anh (chi) hay cho biat: Khi quyat dinh nhting van de thuOc nhiem vy, quyen han dm minh Hai clang nhan dan ban hanh loai van ban nao sau dav la diing? Quyat dinh, chi thi Quyet dinh, nghi quyet. Nghi quyet, chi thi 36 Can dr LOA TO chile HOi dOng nhan clan va Hy ban nhan dan nam 2003, anh (chi) hay cho Net: Khi thyc hien nhiem vg, quyen hail dm minh do phdp luat quy dinh, Oy clang 'than dan ban hanh loai van ban nao sau day la chine Hai clang than clan tinh fly ban nhan dan tinh Chinh phn 37 Can dr Luat TO chile Hai tang nhan clan va fly ban than an nam 2003, anh (chi) hay cho Nat: Than quyen quyet dinh quy hoach, ke hoach dai hart va hang nam ye phat trien kinh te - xa hOi dm mat tinh thuac ve ca quan nao la dung? 31 Can dr Lual TO elide 1101 deng nhan dan va Oy ban nhan clan nam 2003, anh (chi) hay cho biet khang clinh nao sau day IA &mg? 38 Can dr Luat TO chfrc Hai clang nhan clan va Hy ban nhan dan nam 2003, anh (chi) hay cho biet: Thant quyen quyet dinh du toan thu, chi ngan sach dia phuang va phan ba dkr toan ngan sdch dm mat tinh thuac ve co quan nao la dung? Hai clang nhan dan tinh Quac hai fly ban nhan clan tinh 39 Can dr Luat TO ethic Hai clang nhan clan va Hy ban nhan dan nam 2003, anh (chi) hay cho brat: Tham quyen quyet dinh bin phap bao dam an ninh, trat ty, an toan xa hal dia mat tinh thaw ve co ouan nao la &mg? C6ng an tinh Hy ban nhan dan tinh Hai clang nhan dan tinh Page 4 of 31 m flu h6i 40 Can dr Luat TA chirc Hei ding nhan dan va Dy ban nhan dan nam 2003, anh (chi) hay cho biet: Viec bat Chu tich HOi ding nhan dan tinh thueic than) quyen cim cc than nao sau clay la dime 41 Can cfr Lila TA chat Hei &mg nhan clan va Dy ban nhan dfin narn 2003, anh (chi) hay cho biet: Viec bail Cho tich fly ban nhan dan tinh thuOc tharn quyen dm co quan nao sau day la Clang? 42 Can dr Luat TO chile HOi ding nhan dan va Dy ban nhan dan nam 2003, anh (chi) hay cho Het: Viec phe chuan nghi quyet dm HOi clang nhan dan cap huyen ve viec giai tan HOI clang nhan dan cap xa thuOc than) quyen caa co quan nao sau day la dime? 43 Can dr Luat TA chat Hei clAng nhan clan vat:1y ban nhan dan nam 2003, anh (chi) hay cho biet: Viec bai be met phan hoac toan be quyet dinh, chi thi trai phap luat dm Uy ban nhan dan tinh thuOc tham quyen dm co quan nao sau day la clang? 44 45 46 47 Phyang in A Hiji ding nhan clan tinh Pinning In B Thtrong 'Ulm 1101 deng nhan dan tinh Phirmtg in C lily ban nhfin clan tinh Dy ban nhdn dan tinh Thubng trot Mei deing nhan dan tinh HOidOng than dan tinh Oy ban nhan clan tinh HOi clang nhan dan tinh Thubng true HOi ding nhan clan tinh HOi &prig nhan clan tinh Illy ban nhan dan tinh Thubng true HOi deng nhan clan tinh fly ban nhan clan cap tinh Can dr LSI TA chat H01 dong nhan clan va tJ'y ban than dan nam 2003, anh (chi) hay cho biat: Vic bai be nghi quyet trai phap luat caa HOi dong than an cap huyen thuOc tham su 'en caa co • uan nen sau da la dan:? 1101 dang nhan clan cap huyen Can ca. Luat TO chdc HOi dfing nhan dan va ey ban nhan dan nam 2003, anh (chi) hay cho Net: Viec guy& dinh Ice hoach phat trien kinh te- xa hei hang nam er cap huyen thuoc that'll quven coa co quan nao sau day la Min • ? ThuOng trot Heiden nhan clan Can cti Luat TA chat 1101 clang nhan dan va Dy ban nhan clan thin 2003, anh (chi) cap tinh hay cho biet: Viec quyet dinh du toan thu ngan sach nha nu& tren dia ban cap huyen thuOc [ham (Riven caa co than nao sau day la acme HOi ding nhan an cap huyen Can cfr Luat TA chat 1101 don nhan dan va Dy ban nhan dan nam 2003, anh (chi) hay cho biet: Viec guy& dinh bin phap thong chi:mg te nth xa hei it dia phuong tren dia ban cap huyen thuOc tham quyen caa co quan nao sau day fa clang? 48 Can cfr Luat TA chuc HOi d'Ang nhan dan va lily ban nhan dan nam 2003, anh (chi) hay cho biet:IChi nhan clugc yeu eau, kr& nghi dm ea tri, dai bleu hei &mg nhan clan phai c6 trach nhiem nhu the nao la clang trong de khing dinh sau? De tham khao 49 Can cti Luat TA chat 1101 dong nhan dan va Dy ban nhan clan nam 2003, anh (chi) hay cho Net, ' - Xem thêm -