Tài liệu Câu hỏi thi công chức một số dạng câu hỏi về luật cán bộ công chức

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 199 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Câu 1: Các nguyên tắc quản lý cán bộ công chức được quy định như thế nào tại Luật CBCC ? 1 Câu 2: Khi thi hành công vụ người CBCC phải thực hiện tuân thủ các nguyên tắc nào? Dựa vào thực tế anh (chị) hãy chứng minh các nguyên tắc đó? 2 Câu 3: Người CBCC phải thực hiện những nghĩa vụ như thế nào đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân cũng như trong quá trình thi hành công vụ? 3 Câu 4: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có những nghĩa vụ gì theo quy định của luật CBCC? 4 Câu 5: Luật cán bộ công chức quy định như thế nào về các quyền của cán bộ công chức? Anh (chi) hãy phân tích một trong các quyền đó? 5 Câu 6: Người CBCC phải có đạo đức và văn hóa giao tiếp như thế nào khi hoạt động công vụ tại công sở và giao tiếp với nhân dân. 6 Câu 7: Luật CBCC quy định những việc gì cán bộ công chức không được làm? 7 Câu 8: Hãy nêu điều kiện dự tuyển công chức, phương thức và nguyên tắc tuyển dụng? 8 Câu 9: Thế nào là tập sự? Nội dung tập sự? Trường hợp nào công nhận hết tập sự? Nội dung quản lý cán bộ công chức được quy định như thế nào? 9 Câu 10: Đánh giá công chức nhằm mục đích gì? Nội dung việc đánh giá đó được quy định như thế nào? Ai chịu trách nhiệm đánh giá? Việc phân loại kết quả đánh giá được quy định như thế nào? Anh (chị) hãy trình bày các quy định về khen thưởng, kỷ luật đối với CBCC? 10 MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI VỀ LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC Câu 1: Các nguyên tắc quản lý cán bộ công chức được quy định như thế nào tại Luật CBCC ? Trả lời: Quản lý cán bộ công chức gồm có 5 nguyên tắc được quy định tại Điều 5 (Luật CBCC năm 2008) cụ thể như sau: Điều 5. Các nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức 1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước. - Theo Điều 4 (Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992) có nêu rõ: “Công tác cán bộ, công chức đặt dưới
MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC Câu 1: Các nguyên tắc quản lý cán bộ công chức được quy định như thê nna t t Luâ ̣t CBCC ?..............................................................................................................1 Câu 2: Kht tht hnnh công vụ ngườt CBCC phảt thực htện tuân thủ các nguyên tắc nna? Dựa vna thực tê anh (chị) hãy chứng mtnh các nguyên tắc đó?........................2 Câu 3: Ngườ CBCC phả̀ thự h̀êṇ nh̃ng nghĩ vu như th́ nà đ̀ vờ Đảngg Nha nượ va nhân âân ̣̃ng như t<̀ng uú t<̀nh th̀ hanh ̣gng vuA.................3 Câu 4: Ngườt đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có những nghĩa vụ gì thea quy định của luật CBCC?.................................................................................................4 Câu 5: Luật cán bộ công chức quy định như thê nna về các quyền của cán bộ công chức? Anh (cht) hãy phân tích một trang các quyền đó?..........................................5 Câu 6: Ngườ CBCC phả̀ ̣c đ̀ đ̣ va vvn hc̃ g̀̃̀ t̀́p như th́ nà oh̀ h̀đt g ̣ng ̣gng vu tđ̀ ̣gng sơ va g̀̃̀ t̀́p vờ nhân âân. ....................................6 Câu 7: Luật CBCC quy định những vtệc gì cán bộ công chức không được lnm?.....7 Câu 8: Hãy nêu đtều ktện dự tuyển công chức, phương thức vn nguyên tắc tuyển dụng?..........................................................................................................................8 Câu 9: Thê nna ln tập sự? Nột dung tập sự? Trường hợp nna công nhận hêt tập sự? Nột dung quản lý cán bộ công chức được quy định như thê nna?.............................9 Câu 10: Đánh gtá công chức nhằm mục đích gì? Nột dung vtệc đánh gtá đó được quy định như thê nna? At chịu trách nhtệm đánh gtá? Vtệc phân la t kêt quả đánh gtá được quy định như thê nna? Anh (chị) hãy trình bny các quy định về khen thưởng, kỷ luật đốt vớt CBCC?...............................................................................10 1 MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI VỀ LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC Câu 1: Các nguyên tắc quản lý cán bộ công chức được quy định như thê nna t t Luâ ̣t CBCC ? T - Xem thêm -