Tài liệu Câu hỏi ôn thi ngành tôn giáo thi công chức 2015

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 226 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39841 tài liệu

Mô tả:

NGAN HANG CAI.) HOI BE THI TRAC NGHItM CHUYEN NGANH LINH VEX TON GIAO. Ma chuyen nganh: CV.15.02 STT i 2 3 4 5 6 7 NCII DUNG CAM H6I PIWONG AN A PHVONG AN B Ti Phap lenh tin ngucmg ton giao nam 2004. Anh chi hieu cum Ur nao clued day la th chilly ton gido ca so? Tai Phap lenh tin nguemg ton gido nam 2004. Anh chi cho bit chat sac rill& tu hanh &rot thtrc hien 16nghi ton gido trong pham vi nao duoi day? Tai Phap lenh tin ngtrOng ton gido nam 2004 quy clinh viec hot &ling tin nguerng, ton giao bi dinh chi khi nao? Tai Phap lenla tin ngtrang ton gidanam 2004 quy dinh To chuc dime ding nhan la tO chirc ton gido khi: Gido phan dm ciao COng Chi hi cna do Tin Utah gido PHIJONG AN C Ban tri str tinh hi Phat aido ir. HOi truang Nha van la& xã San van Ong Cac cases ton gido Anh huang clan thuAn phong, my ttic 1ChOng theo nei dung da Xam pham an ninh Quoc clang ky ir,cia CO nhieu ngual 'thong ding tin nguang CO trusa t6 chirc va ngizai dai din hop pile]) Dang cha cap clang k9 hot Ong ton gido Tai Phap lenh tin ngtrang ton gido nam 2004. Vic thanh lap, chia, tach, sap nhap, hap nhat to chdc ton gido ca see phai throe sr chap thuan dm: UBND cap tinh UBND cap huyen Ban Ton gido Chinh ph-CI Tai Phap lenh tin nguang ton gido nam 2004 quy dinh Vic tO chirc Hi nghi, dai hei cna to chat ton giao ca sec &Nye tien hanh sau khi c6 sr chap thuan cfm: Theo Phap lenh tin ngugng ton giao narn 2004. Khi thuyen chuyen nai boat Ong ton gido ctia 'ant sac, nha tu hanh, th chile kin gido cO trach nhiem thong bao den: Ban Ton gido Chinh phn Ca quan quan lY Nha UBND cap huyen nai X nuac ve ton gido cap tinh chen ra hOi nghi, dai hOi UBND cap huyen nai di UBND cAp xã nai di va UBND cap tinh nai di va clang ky vai UBND tinh clang k9 voi UBND va clang ky vai UBND huyen nai den cap xa nai den cap huyen nai den 8 9 Tai Phap lenh tin nguang ton gido nam 2004 quy dinh viec thanh lap truang dao tAo nhang nguai chuyen boat dOng t6n gido phai duot sir chap thuan cita: BO Ni va BO Truang BO Ni \RI Tai Phap lenh tin nguang ton gido nam 2004 quy °lath viec ma cac lop b6i clueing nhang nguai chuyen hot Ong ton gido phai duac str chap thuan cita: BO Gido - Xem thêm -